תכנית רב-שנתית (לשנים 2009-2006) לפיתוח ישובי המגזר הבדואי בצפון (הדיון בסעיף זה נערך יחד עם סעיף ערב/1)
 
פורטל השירותים והמידע של ממשלת ישראל משרד הבינוי - דף הבית

 

תכנית רב-שנתית (לשנים 2009-2006) לפיתוח ישובי המגזר הבדואי בצפון (הדיון בסעיף זה נערך יחד עם סעיף ערב/1)


תכנית רב-שנתית (לשנים 2009-2006) לפיתוח ישובי המגזר הבדואי בצפון (הדיון בסעיף זה נערך יחד עם סעיף ערב/1)
413(ערב/2)
פיתוח לבנייה חדשה, מוסדות ציבור, שיקום והתחדשות, שיקום שכונות, בנייה כפרית
לא יהודים, רשויות מקומיות
31/08/2006

לאשר את התוכנית הרב-שנתית (לשנים 2009-2006) לפיתוח ישובי המגזר הבדואי בצפון כדלקמן:

1. כללי

א. ממשלת ישראל רואה חובה לעצמה לפעול למתן תנאים שווים והוגנים למגזר הבדואי בצפון בתחום החברתי-כלכלי ובפרט בתחומי החינוך, הדיור והתעסוקה.

ב. הממשלה תפעל לפיתוח ולקידום חברתי-כלכלי של יישובי המגזר הבדואי בצפון, בהתאם לתכנית שתפורט להלן.

ג. התכנית גובשה על ידי משרד ראש הממשלה בשיתוף עם נציגי הרשויות הבדואיות בצפון.

ד. לאור כוונת הממשלה להביא תכנית מקיפה לשיקום אזור חיפה והצפון, תשולב החלטה זו במסגרת התוכנית, לכשתתקבל, בהתאמות הנדרשות.

2. עיקרי התכנית:

א. תכנית הפיתוח ליישובי המגזר הבדואי בצפון תהיה לשנים 2009-2006.

ב. ההיקף הכספי של התכניות לשנים 2009-2006 יסתכם ב-318.20 מליון ש"ח.

ג. מקורות התקציב יהיו כדלהלן:

המקורות התקציביים של המשרדים - 178.2 מליון ש"ח. תקציב סיוע למגזר הלא-יהודי במשרד ראש הממשלה - 140.0 מיליון ש"ח.

ד. יישובי המגזר הבדואי בצפון שייכללו בתכניות המפורטות להלן יהיו בהתאם לרשימה בנספח 1.

3. משרד הפנים:

משרד הפנים יקצה ממקורות המימון המפורטים
בטבלה שלהלן סך של 23.0 מליון ש"ח לפיתוח המגזר הבדואי, ובנוסף יקצה ממקורותיו תקציבי פיתוח לפי סעיף ה שלהלן:

א. פיתוח כללי של יישובי המגזר הבדואי בצפון באופן יחסי לגודל האוכלוסייה:

משרד הפנים יקצה מתקציבי הפיתוח שלו, תקציבים לפיתוח כללי של יישובי המגזר הבדואי בצפון לפי נוסחת ההקצאה הקיימת במשרד הפנים בכל אחת מהשנים 2009-2006.

ב. שיפוץ ואחזקה של מבני דת ביישובי המגזר הבדואי בצפון.

משרד הפנים יקצה 8 מליון ש"ח, ממקורות המימון המפורטים בטבלה שלהלן, לצורך שיפוץ ואחזקה של מבני דת ביישובי המגזר הבדואי בצפון, 2 מליון ש"ח בכל אחת מהשנים 2009-2006. 

מקורות המימון:  חלוקה תקציבית במיליוני ש"ח בכל שנה
   2006 2007   2008    2009 סה"כ 
משרד הפנים 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0
משרד ראש הממשלה 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0
סה"כ 2.0 2.0 2.0 2.0 8.0

ג. מתן סיוע כספי לצורך עידוד הקמתם של תאגידי מים:

משרד הפנים יקצה 9 מליון ש"ח, ממקורות המימון המפורטים בטבלה שלהלן, לצורך עידוד הקמתם של תאגידי מים מכוח חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001, 3 מליון ש"ח בכל אחת מהשנים 2009-2007.

מקורות המימון:


מקורות המימון:  חלוקה תקציבית במיליוני ש"ח בכל שנה
  2006 2007 2008   2009 סה"כ
משרד הפנים 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
משרד ראש הממשלה 0.0 3.0 3.0 3.0 9.0
סה"כ 0.0 3.0 3.0 3.0 9.0


1) לפי הנחיות הממונה על התאגידים במשרד הפנים (להלן: הממונה), במהלך שנת 2006 יקבלו רישיון הפעלה מאת הממונה על-פי החוק לא יאוחר מיום 1.5.2007.

2) מענקים כאמור ייועדו להשקעות במשק המים והביוב שבתחום פעולת התאגידים במגזר הבדואי בצפון.

עד 50% מסכום המענק לכל תאגיד יופנה לרשויות המקומיות שהקימו את התאגיד להחזר מלוות שנטלו אותן רשויות מקומיות למימון השקעות במשק המים והביוב.

3) מענקים כאמור יוקצו בהתאם לכללים שפורסמו בחוזרי המנהל הכללי של משרד הפנים, כפי שאושרו על ידי הממונה על התקציבים במשרד האוצר, ובכפוף לאמור לעיל.

4) מענקים שיוקצו בהתאם להחלטה זו יתווספו לכל מענק אחר שעומד לזכות רשויות מקומיות שיקימו תאגידי מים וביוב על פי החוק ועל פי כללי חוזרי המנהל הכללי של משרד הפנים בתחום זה.

ד.קידום תוכניות מתאר בישובים הבדואים:

משרד הפנים יקצה 4.0 מליון ש"ח, ממקורות מימון המפורטים בטבלה שלהלן, לקידום תוכניות מתאר לישובים במגזר הבדואי, 1 מיליון ש"ח בכל אחת מהשנים 2009-2006.


מקורות המימון:  חלוקה תקציבית במיליוני ש"ח בכל שנה
  2006 2007 2008   2009 סה"כ
משרד הפנים 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0
משרד ראש הממשלה 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
סה"כ 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0


ה. השתתפות במענק תמיכה להנצחה קבוצתית של חללי מערכות ישראל.
משרד הפנים יעביר למשרד הביטחון, במסגרת החלטה זו, סך כולל של 2 מליון ש"ח לצורך הפעלת מבחני התמיכה של משרד הביטחון, לצורך הנצחה קבוצתית של חללי מערכות ישראל, זאת בנוסף לתקציבים אחרים המוקצים לטובת העניין.
מקורות המימון:

מקורות המימון:  חלוקה תקציבית במיליוני ש"ח בכל שנה
  2006 2007 2008   2009 סה"כ
משרד הפנים 0.5 0.5 0.5 0.5 2.0
משרד ראש הממשלה 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
סה"כ 0.5 0.5 0.5 0.5 2.04. משרד הרווחה:

משרד הרווחה יקצה ממקורות המימון המפורטים בטבלה שלהלן סך של 8.0 מליון ש"ח לפיתוח המגזר הבדואי בצפון, 2 מליון בממוצע בכל אחת מהשנים 2009-2006:

א. השלמת פרויקטים קיימים של משרד הרווחה:

משרד הרווחה יקצה 2 מליון ש"ח, ממקורות המימון המפורטים בטבלה שלהלן, לצורך השלמת פרויקטים קיימים של משרד הרווחה, 0.5 מליון ש"ח בכל אחת מהשנים 2009-2006.

מקורות המימון:


מקורות המימון:  חלוקה תקציבית במיליוני ש"ח בכל שנה
  2006 2007 2008   2009 סה"כ
משרד הרווחה 0.5 0.5 0.5 0.5 2.0
משרד ראש הממשלה 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
סה"כ 0.5 0.5 0.5 0.5 2.0


ב. הקמה, בניה ותחזוקה שוטפת של מוסדות רווחה:

משרד הרווחה יקצה 6 מליון ש"ח, ממקורות המימון המפורטים בטבלה שלהלן, לצורך הקמה, בניה ותחזוקה שוטפת של מוסדות רווחה לרבות מועדוניות לקשישים, אנשים בעלי מוגבלויות ועוד, 1.5 מליון ש"ח בכל אחת מהשנים 2009-2006.

מקורות המימון:


מקורות המימון:  חלוקה תקציבית במיליוני ש"ח בכל שנה
  2006 2007 2008   2009 סה"כ
משרד הרווחה 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0
משרד ראש הממשלה 0.5 0.5 0.5 0.5 2.0
סה"כ 1.5 1.5 1.5 1.5 6.0

5. משרד הבינוי והשיכון:

משרד הבינוי והשיכון יקצה, ממקורות המימון המפורטים בטבלה שלהלן, סך של 49.5 מליון ש"ח לפיתוח המגזר הבדואי בצפון, 12.38 מליון בממוצע בכל אחת מהשנים 2009-2006, בנוסף מינהל מקרקעי ישראל יקצה 16 מליון ש"ח באותן שנים, בהתאם למפורט להלן:

א. בניית והשלמת מוסדות ציבור:

משרד הבינוי והשיכון יקצה 12.0 מליון ש"ח לצורך השתתפות בבניית מוסדות ציבור בתחומי תרבות, חברה וספורט, 3 מליון ש"ח בכל אחת מהשנים 2009-2006.

מקורות המימון:


מקורות המימון:  חלוקה תקציבית במיליוני ש"ח בכל שנה
  2006 2007 2008   2009 סה"כ
משרד הבינוי והשיכון 1.5 1.5 1.5 1.5 6.0
משרד ראש הממשלה 1.5 1.5 1.5 1.5 6.0
סה"כ 3.0 3.0 3.0 3.0 12.0


- משרד הבינוי והשיכון יקבע את פרוגרמת מבני הציבור, יאשר את תכניות העבודה של הישובים וירכז את ביצוע בניית המבנים.

ב. השלמת פיתוח שכונות ותיקות:

משרד הבינוי והשיכון יקצה 24 מליון ש"ח, ממקורות המימון המפורטים בטבלה שלהלן, לצורך השלמת פיתוח שכונות ותיקות, בכלל זה פיתוח תשתיות חדשות והשבחה של תשתיות קיימות, 6 מליון ש"ח בכל אחת מהשנים 2009-2006.

מקורות המימון:

מקורות המימון:  חלוקה תקציבית במיליוני ש"ח בכל שנה
  2006 2007 2008   2009 סה"כ
משרד הבינוי והשיכון 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
משרד ראש הממשלה 6.0 6.0 6.0 6.0 24.0
סה"כ 6.0 6.0 6.0 6.0 24.0


ג. שיקום שכונות חברתי - העצמה של הקהילה:

משרד הבינוי והשיכון יקצה 13.5 מליון ש"ח, ממקורות המימון המפורטים בטבלה שלהלן, לצורך שיקום שכונות חברתי המיועד להעצמה של הקהילה, 3.5 מליון ש"ח בשנים - 2006 2008 ו-3.0 מליון ש"ח בשנת 2009.

מקורות המימון:

מקורות המימון:  חלוקה תקציבית במיליוני ש"ח בכל שנה
  2006 2007 2008   2009 סה"כ
משרד הבינוי והשיכון 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
משרד ראש הממשלה 3.5 3.5 3.5 3.0 13.5
סה"כ 3.5 3.5 3.5 3.0 13.5


- משרד הבינוי והשיכון ינהל את פרויקט שיקום השכונות החברתי וירכז את ביצוע בניית המבנים.

- חלוקת המשאבים, קביעת סדרי העדיפויות וקביעת תכניות העבודה ייעשו בתיאום מלא עם משרד ראש הממשלה.

ד. מינהל מקרקעי ישראל - פיתוח מגרשים ביישובי הקבע של המגזר הבדואי בצפון בתמורה לפינוי הבית בפזורה בהמשך להחלטת הממשלה מס' 1403.

מינהל מקרקעי ישראל יקצה 8 מליון ש"ח, ממקורות המימון המפורטים בטבלה שלהלן, לצורך פיתוח מגרשים ביישובי הקבע של המגזר הבדואי בצפון בתמורה לפינוי הבית בפזורה בהמשך להחלטת הממשלה הקודמת מס' 1403 מיום 27.1.2004, 2 מליון ש"ח בכל אחת מהשנים 2009-2006.

מקורות המימון:

מקורות המימון:  חלוקה תקציבית במיליוני ש"ח בכל שנה
  2006 2007 2008   2009 סה"כ
ממ"י 2.0 2.0 2.0 2.0 8.0
משרד ראש הממשלה 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
סה"כ 2.0 2.0 2.0 2.0 8.0


ה. מינהל מקרקעי ישראל - השלמת הכנת תוכניות מפורטות וקידום תוכניות איחוד וחלוקה.

מינהל מקרקעי ישראל יקצה 8 מליון ש"ח, ממקורות המימון המפורטים בטבלה שלהלן, לצורך השלמת תוכניות מפורטות וקידום תכניות איחוד וחלוקה, 2 מליון ש"ח בכל אחת מהשנים 2009-2006.

מקורות המימון:

מקורות המימון:  חלוקה תקציבית במיליוני ש"ח בכל שנה
  2006 2007 2008   2009 סה"כ
ממ"י 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0
משרד ראש הממשלה 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0
סה"כ 2.0 2.0 2.0 2.0 8.0


תעשיה מסחר ותעסוקה:

משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה יקצה ממקורות המימון המפורטים בטבלה שלהלן סך של 21.0 מליון ש"ח לפיתוח המגזר הבדואי בצפון:

א. פיתוח ותכנון תשתיות באזורי תעשיה:

משרד התמ"ת יקצה 6 מליון ש"ח, ממקורות המימון המפורטים בטבלה שלהלן, לצורך פיתוח והרחבה של אזורי תעשייה קיימים, הקמת אזורי תעשייה חדשים, תמיכה באזורי תעשייה הנמצאים בשלבי הקמה, שילוב יישובי המגזר הבדואי בצפון באזורי תעשייה קיימים בכפוף לבדיקות מקצועיות של משרד התמ"ת, 2 מליון ש"ח בכל אחת מהשנים 2009-2007. התקציב המפורט להלן הינו בנוסף לכל החלטת ממשלה קודמת ו/או עתידית אשר תתקבל בנושא זה.

מקורות המימון:

מקורות המימון:  חלוקה תקציבית במיליוני ש"ח בכל שנה
  2006 2007 2008   2009 סה"כ
משרד תמ"ת 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
משרד ראש הממשלה 0.0 2.0 2.0 2.0 6.0
סה"כ 0.0 2.0 2.0 2.0 6.0


ב. הכשרה מקצועית:
משרד התעשייה המסחר והתעסוקה יקצה 4 מליון ש"ח, ממקורות המימון המפורטים בטבלה שלהלן, לצורך הכשרה מקצועית לכ500- תלמידים במסגרת התכניות הקיימות במשרד התמ"ת, 1 מליון ש"ח בכל אחת מהשנים 2009-2006.


מקורות המימון:

מקורות המימון:  חלוקה תקציבית במיליוני ש"ח בכל שנה
  2006 2007 2008   2009 סה"כ
משרד תמ"ת 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0
משרד ראש הממשלה 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
סה"כ 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0


ג. עידוד עסקים במגזר הבדואי בצפון:

במסגרת מסלול התעסוקה, משרד התעשייה המסחר והתעסוקה יקצה 4 מליון ש"ח ממקורות המימון המפורטים בטבלה שלהלן, לצורך עידוד הקמת עסקים במגזר הבדואי בצפון, 2 מליון ש"ח בכל אחת מהשנים 2009-2006.

מקורות המימון:

מקורות המימון:  חלוקה תקציבית במיליוני ש"ח בכל שנה
  2006 2007 2008   2009 סה"כ
משרד תמ"ת 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
משרד ראש הממשלה 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0
סה"כ 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0


ד. עידוד יצירת מקומות תעסוקה חדשים:

משרד התמ"ת יקצה 7 מליון ש"ח, ממקורות המימון המפורטים בטבלה שלהלן, לצורך עידוד יצירת מקומות תעסוקה חדשים במסגרת מסלול תעסוקה, כמפורט להלן.

מקורות המימון:

מקורות המימון:  חלוקה תקציבית במיליוני ש"ח בכל שנה
  2006 2007 2008   2009 סה"כ
משרד תמ"ת 1.0 2.0 2.0 2.0 7.0
משרד ראש הממשלה 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
סה"כ 1.0 2.0 2.0 2.0 7.0


7. משרד התיירות:

ממשלת ישראל רואה חשיבות עליונה לעידוד התיירות ביישובי המגזר הבדואי בצפון אשר תביא לקידום היישובים האלה מבחינה תעסוקתית וחברתית.

משרד התיירות יקצה ממקורות המימון המפורטים בטבלה שלהלן סך של 16.5 מליון ש"ח לפיתוח המגזר הבדואי בצפון:

מקורות המימון 

מקורות המימון:  חלוקה תקציבית במיליוני ש"ח בכל שנה
  2006 2007 2008   2009 סה"כ
פיתוח מוצרים תיירותיים (חמ"ת) 2.2 2.7 2.7 2.7 10.3
סיוע בהקמת חדרי אירוח 0.0 1.0 1.0 1.0 3.0
חממות והכשרה 0.3 0.3 0.3 0.3 1.2
שיווק ומיתוג התיירות הכפרית 0.0 0.5 0.5 0.5 1.5
תכנון בית מורשת הבדואי (*) 0.0 0.5 0.0 0.0 0.5
סה"כ 2.5 5.0 4.5 4.5 16.5
 
(*) העברת התקציב לצורך תכנית זו כפופה לאישור הצוות הבינמשרדי שיוקם בהתאם לסעיף 13 להלן ובכפוף לאישור היועצים המשפטיים של המשרדים הממשלתיים הרלוונטיים.

מקורות המימון:
מקורות המימון:  חלוקה תקציבית במיליוני ש"ח בכל שנה
  2006 2007 2008   2009 סה"כ
משרד התיירות 1.5 1.5 1.5 1.5 6.0
משרד ראש הממשלה 1.0 3.5 3.0 3.0 10.5
סה"כ 2.5 5.0 4.5 4.5 16.5


8. משרד החקלאות ופיתוח הכפר:

א. סלילת דרכים חקלאיות ושדרוג מערכות הולכת המים:

משרד החקלאות ופיתוח הכפר יקצה, ממקורות המימון המפורטים בטבלה שלהלן, בשנים 2009-2006, סכום של 8.2 מליון ש"ח לצורך סלילת דרכים חקלאיות ושדרוג מערכות הולכת המים לשטחים חקלאיים, גידור שטחי מרעה טבעי, הוצאת בע"ח ועוד.

מקורות המימון:

מקורות המימון:  חלוקה תקציבית במיליוני ש"ח בכל שנה
  2006 2007 2008   2009 סה"כ
משרד חקלאות 0.3 0.3 0.3 0.3 1.2
משרד ראש הממשלה 2.0 2.0 1.5 1.5 7.0
סה"כ 2.3 2.3 1.8 1.8 8.2


 ב. משרד החקלאות ופיתוח הכפר יאשר את העברת הסיוע הכספי בהתאם לכללים הנהוגים במינהלת ההשקעות בחקלאות.

9. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים:

ביצוע מערכות כבישים פנימיות:

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים יקצה ממקורות המימון המפורטים בטבלה שלהלן סך של 60 מליון ש"ח לצורך פיתוח כבישים, דרכי גישה ודרכים פנימיות, 15 מליון ש"ח בכל אחת מהשנים 2009-2006:

מקורות המימון:

מקורות המימון:  חלוקה תקציבית במיליוני ש"ח בכל שנה
  2006 2007 2008   2009 סה"כ
משרד התחבורה 12.0 12.0 12.0 12.0 48.0
משרד ראש הממשלה 3.0 3.0 3.0 3.0 12.0
סה"כ 15.0 15.0 15.0 15.0 60.010. משרד החינוך:

משרד החינוך יקצה ממקורות המימון המפורטים בטבלה שלהלן סך של 108.0 מליון ש"ח לפיתוח המגזר הבדואי בצפון בתחום החינוך, בהתאם למפורט להלן:

א. בניית כיתות במגזר הדרוזי והצ'רקסי:

משרד החינוך יקצה ממקורות המימון המפורטים בטבלה שלהלן סך של 44.0 מליון ש"ח לבניית כיתות במגזר הבדואי בצפון, 11.0 מליון ש"ח בכל שנה מהשנים 2009-2006:

מקורות המימון:

מקורות המימון:  חלוקה תקציבית במיליוני ש"ח בכל שנה
  2006 2007 2008   2009 סה"כ
משרד החינוך 11.0 11.0 11.0 11.0 44.0
משרד ראש הממשלה 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
סה"כ 11.0 11.0 11.0 11.0 44.0

ב. תוכנית פדגוגית:

משרד החינוך יקצה ממקורות המימון המפורטים בטבלה שלהלן סך של 108.0 מליון ש"ח לביצוע התוכנית הפדגוגית שלהלן:


התכנית חלוקה תקציבית במיליוני ש"ח בכל שנה

מקורות המימון:  חלוקה תקציבית במיליוני ש"ח בכל שנה
  2006 2007 2008   2009 סה"כ
קידום הישגים לימודיים 6.0 6.0 6.0 6.0 24.0
קידום חינוך מדעי 1.3 1.3 1.3 1.3 5.2
הכשרה ופיתוח מקצועי לעובדי הוראה 2.0 2.0 2.0 2.0 8.0
חינוך בלתי פורמלי 4.0 4.0 4.0 4.0 16.0
פיתוח תוכניות לימודים וחומרי למידה 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0
תקני פיקוח בגני ילדים 0.2 0.2 0.2 0.2 0.8
חינוך מיוחד 1.5 1.5 1.5 1.5 6.0 
סה"כ 16.0 16.0 16.0 16.0 64.0


מקורות המימון:  חלוקה תקציבית במיליוני ש"ח בכל שנה
  2006 2007 2008   2009 סה"כ
משרד החינוך 19.0 19.0 19.0 19.0 76.0
משרד ראש הממשלה 8.0 8.0 8.0 8.0 32.0
סה"כ 27.0 27.0 27.0 27.0 108.0

11. משרד הבריאות:

משרד הבריאות יקצה ממקורות המימון המפורטים בטבלה שלהלן סך של 6.0 מליון ש"ח לצורך השלמת ההקמה והפיתוח של מערך השירותים הבריאותיים ביישובי המגזר הבדואי בצפון, 1.5 מליון ש"ח בממוצע בכל אחת מהשנים 2009-2006:

א. הקמת תחנות לבריאות המשפחה:


מקורות המימון:  חלוקה תקציבית במיליוני ש"ח בכל שנה
  2006 2007 2008   2009 סה"כ
משרד הבריאות 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
משרד ראש הממשלה 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0
סה"כ 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0

ב. אחזקת תחנות בריאות המשפחה:

משרד הבריאות יקצה ממקורות המימון המפורטים בטבלה שלהלן סך של 2 מליון ש"ח לצורך אחזקתם השוטפת של התחנות לבריאות המשפחה, 0.5 מליון ש"ח בכל אחת מהשנים 2009-2006:

מקורות המימון:

מקורות המימון:  חלוקה תקציבית במיליוני ש"ח בכל שנה
  2006 2007 2008   2009 סה"כ
משרד הבריאות 0.5 0.5 0.5 0.5 2.0
משרד ראש הממשלה 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
סה"כ 0.5 0.5 0.5 0.5 2.0

12. משרד ראש הממשלה - הרשות לקידום מעמד האישה

משרד ראש הממשלה יקצה כ- 2 מליון ש"ח בשנים 2009-2006 למשרד ראש הממשלה - הרשות לקידום מעמד האישה. הפעילויות שיבוצעו הן כדלהלן:

התכנית:  חלוקה תקציבית במיליוני ש"ח בכל שנה
  2006 2007 2008   2009 סה"כ
סקר מקיף לבחינת הצרכים של האישה במגזר הבדואי 0.08 0.08 0.0 0.0 0.16
עידוד השכלה והכשרה מקצועית באמצעות מילגות להרחבת ההשכלה 0.10 0.10 0.15 0.15 0.5
רכזת למגזר הדרוזי והצ'רקסי 0.05 0.05   0.05  0.05 0.2
הכשרה וחונכות למנהיגות "סוכנות שינוי" להנחלת המודעות הציבורית לנושא מעמד האישה במגזר הבדואי  0.04 0.04  0.04  0.04  0.16 
הכשרת קבוצת נשים שיהוו פוטנציאל להמשך - הכשרה תינתן לקבוצות בנות 30-25 נשים. 0.12 0.12 0.13 0.13 0.5
 פורום נשים בשילוב נשים יהודיות (כנסים ימי עיון) 0.12  0.12 0.13 0.13 0.5
סה"כ 0.51 0.51 0.5 0.5 2.02

13. משרד ראש הממשלה

א. צוות בינמשרדי, בראשות ראש אגף תאום ובקרה במשרד ראש הממשלה ובהשתתפות משרד האוצר ונציגי המשרדים לפי הצורך, ינהל את המעקב והבקרה על אופן יישום התכניות שיוכנו על ידי משרדי הממשלה הרלוונטיים.

ב. קביעת סדרי העדיפויות לצורך הקצאת המשאבים לתכניות המפורטות לעיל, תיעשה בתיאום מלא בין המשרד הרלוונטי לבין משרד ראש הממשלה.

נספח מס' 1  - האוכלוסייה הבדואית בישראל 

 

מס' היישוב מספר התושבים
(באלפים)
סוג היישוב אחוז
התושבים
הבדואים
ביישוב
מעמד
מוניציפאלי
1. כעביה - טבאש חג' אג'רה 4.5 בדואי 100% מועצה מקומית
2. ביר אלמכסור 6.0 בדואי 100% מועצה מקומית
3. בית זרזיר 6.5 בדואי 100% מועצה מקומית
4. בסמת טבעון 6.5 בדואי 100% מועצה מקומית
5. שבלי אום אלע'נם 5.0 בדואי 100% מועצה מקומית
6. טובא-זנגריה   6.0 בדואי 100% מועצה מקומית
7.  בועינה- נג'ידאת 6.5 מעורב 45% מועצה מקומית
8. רמת אלהיב 2.0 בדואי 100% מועצה אזורית אלבטוף
9. ואדי אלחמאם 1.5  בדואי 100% מועצה אזורית אלבטוף
10. אבטין 2.5 בדואי 100% מועצה אזורית זבולון
11. ח'ואלד 1.0 בדואי 100% מועצה אזורית זבולון
12. סואעד חמירה 0.5 בדואי 100% מועצה אזורית עמק יזרעאל
13. מנשיית זבדה 1.0 בדואי 100% מועצה אזורית עמק יזרעאל
14. ואדי סלאמה 3.0 בדואי 100% מועצה אזורית משגב
15. חסניה 0.5 בדואי 100% מועצה אזורית עמק יזרעאל
16. ראס אלעין 0.3  בדואי 100% מועצה אזורית עמק יזרעאל
17. כמאנה 1.0 בדואי 100% מועצה אזורית עמק יזרעאל
18. דמידה 0.8 בדואי 100% מועצה אזורית עמק יזרעאל
19. ערב אל נעים 0.5 בדואי 100% מועצה אזורית עמק יזרעאל
20. ערב אל עראמשה 1.5  בדואי  100% מועצה אזורית מטה אשר
 סה"כ 57.1      

 

 

 

 

 

 

 


לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
שלח לחבר
  
  
האם דף זה עזר לך?האם דף זה עזר לך?