משרד הבינוי: החלטות ממשלהhttp://www.moch.gov.il//Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspxהזנת RSS עבור הרשימה Gov_Decisions.Fri, 31 Jul 2015 13:20:40 GMT60he-ILמשרד הבינוי: Gov_Decisions/_layouts/images/homepage.gifhttp://www.moch.gov.il//Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspxהכרזת מתחמים לפינוי ובינוי במסלול מיסויhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=613מספר החלטת ממשלה: 212(דר/22)
תאריך פרסום: 09/07/2015
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

הכרזת מתחמים לפינוי ובינוי במסלול מיסוי

מחליטים

1. על פי סעיף 49כח' לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג–1963 (להלן – "חוק מיסוי מקרקעין") ובהמלצת הוועדה, כהגדרתה בסעיף האמור, להכריז על המתחמים הבאים כמפורט להלן:
(1) כמתחמים לפינוי לשם בינוי במסלול מיסוי:
(א) רמת גן – מתחם "יואב": גוש 6206 חלקות 43,55,68
(ב) ראשון לציון – מתחם "סלע": גוש 3930 חלקה 458
(ג) רמת גן – מתחם "הבנים": גוש 6159 חלקות 550-552
רמת גן – מתחם "צליח" : גוש 6207 חלקות 16, 599
(ד) אזור – מתחם "קפלן": גוש 6003 חלקות 187
רמת גן – מתחם "רחובות הנהר 12": גוש 6207 חלקות 31
רמת גן – מתחם "הרא"ה" : גוש 6159 חלקות 442-449
יהוד – מתחם "שוק אשכנזי": גוש 6692 חלקות 17,23,51-52,82 גוש 6693 חלקה 22 ח"ח 42
(ה) רעננה – מתחם "כנרת": גוש 7655 חלקות 291, 311-313
רמת גן – מתחם "רמת השקמה": גוש 6175 חלקה 64
(2) כמתחם לעיבוי הבנייה במסלול מיסוי:
רמת גן – מתחם "סוקולוב": גוש 6204 חלקה 465.
2. תוקף ההכרזה הוא לשש שנים.

הממשלה תהא רשאית לבטל את ההכרזה במתחם בטרם חלפו שש שנים, אם התקיימו אחד או יותר ממקרים אלה:

א. בוטלו הסכמים שנחתמו בין הדיירים לבין היזם, כך שלא מתקיים התנאי המפורט בסעיף 49כח' לחוק מיסוי מקרקעין ובתקנה 2(א)(3) לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תנאים להמלצה על הכרזה על מתחם פינוי ובינוי במסלול מיסוי), התשס"ד–2004 שעניינו מספר ההסכמים הנדרש.
ב. מנהל מיסוי מקרקעין השתמש בסמכותו לפי סעיף 84 לחוק מיסוי מקרקעין לעניין עסקאות שנעשו במתחמים המפורטים בסעיף 1.
3. מועד ביצוע ההחלטה - החל מיום קבלתה.
הפניה: הכרזת מתחמים לפינוי ובינוי במסלול מיסוי
]]>
Thu, 23 Jul 2015 09:25:46 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=613
חידוש תוקף הכרזה לתקופה שלישית על מתחמים לפינוי לשם בינויhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=614מספר החלטת ממשלה: 211(דר/21)
תאריך פרסום: 09/07/2015
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

חידוש תוקף הכרזה לתקופה שלישית על מתחמים לפינוי לשם בינוי

מחליטים

1. על פי סעיף 33א(ב)(3)(א)(2) לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 ובהמלצת הוועדה להתחדשות עירונית, לחדש את תוקפה של ההכרזה על המתחמים המפורטים להלן:
א. מתחמים לפינוי לשם בינוי:
1) חיפה – המלך אמציה*
2) נס ציונה – יד אליעזר**
3) תל אביב – בית אל*
ב. מתחמים לעיבוי בנייה:
1) חיפה – חביבה רייך*
(מפות המתחמים המפורטים בהחלטה זו צורפו להחלטת הממשלה שבה הוכרז לראשונה על המתחמים).
2. תוקף ההכרזה הוא לשש שנים החל מהיום שבו פג תוקפה של הארכת ההכרזה הקודמת כמפורט להלן:
א. לגבי המתחם המפורט בסעיף 1(א)(1), החל מיום 11.11.2013.
ב. לגבי המתחמים המפורטים בסעיפים 1(א)(2), 1א3 ו-1(ב)(1), החל מיום 16.6.2014.
הממשלה תהא רשאית לבטל את ההכרזה במתחמים בטרם חלפו שש שנים, או לשנות גבולותיהם.
--------------------------------------
הערה:
* ביחס למתחם זה, פורסם צו המקנה פטור מהיטל השבחה למגורים בתקופת ההכרזה ובהמשך לכך הוגשה בקשה להארכת הצו בהתאם לסעיף 19(ב)(2) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965.
** ביחס למתחם זה, התקבלה בקשת הרשות המקומית למתן פטור חלקי מהיטל השבחה למגורים הכול בהתאם לסעיף 19(ב)(2) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965.

הפניה: חידוש תוקף הכרזה לתקופה שלישית על מתחמים לפינוי לשם בינוי
]]>
Thu, 23 Jul 2015 11:09:14 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=614
תכנית לפיתוח ולהעצמת היישובים הדרוזיים והצ'רקסיים לשנים 2020-2016http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=612מספר החלטת ממשלה: 59
תאריך פרסום: 07/06/2015
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

תכנית לפיתוח ולהעצמת היישובים הדרוזיים והצ'רקסיים לשנים 2016 - 2020

מחליטים

בהמשך להחלטת הממשלה מס' 2332 מיום 14.12.2014 (להלן - החלטת הממשלה 2332) להכריז על היישובים הדרוזיים והצ'רקסיים המפורטים בסוף החלטה זו (להלן: "יישובי התוכנית") כיישובים בעלי עדיפות לאומית לעניין החלטה זו, ולהפעיל בהם תכנית פיתוח רב שנתית לשנים 2020-2016, כדלקמן:

1. תכנים, פדגוגיה ותגבור פעילות חינוכית - להנחות את משרד החינוך להפעיל תכנית לתגבור פעילות חינוך פורמלי ובלתי-פורמלי ביישובי התוכנית בהתאם למתווה שגובש עם משרד ראש הממשלה. התוכנית תתייחס, בהתאם לצורך, לכל הרצף החינוכי, החל מהחינוך הקדם יסודי ועד החינוך העל יסודי לרבות הנגשת השכלה גבוהה והשכלת מבוגרים. היקף התוכנית יעמוד על 210 מלש"ח, בפריסה על פני חמש שנים 2020-2016, מהם 75 מלש"ח ממקורות משרד החינוך (15 מלש"ח בשנה) ו-135 מלש"ח תקציב תוספתי ייעודי שיוקצה על ידי משרד האוצר (27 מלש"ח לשנה). למניעת כפל תקצוב, יובהר שחלק מהסעיפים הצפויים להיכלל בתוכנית משולבים בבסיס תקציב משרד החינוך. לפיכך, ככל שפריט בתוכנית הוכלל כבר באותו היקף כספי לאותה מטרה ולאותו פרק זמן בבסיס התקציב, יראו אותו כאילו תוקצב במסגרת התוכנית.

2. בינוי ותשתיות של מוסדות חינוך - להנחות את משרד החינוך לגבש, בתיאום עם משרד ראש הממשלה ובהתייעצות עם פורום ראשי הרשויות הדרוזיות והצ'רקסיות, בתוך 120 יום, תכנית להמשך צמצום פערים ולשיפור תשתיות במוסדות חינוך ביישובי התוכנית, בכלל זה בינוי כיתות חדשות, גני ילדים, שיפוץ בתי ספר קיימים וטיפול במפגעי בטיחות. התוכנית תופעל בהתאם לנהלי מינהל הפיתוח במשרד החינוך. היקף התכנית יעמוד על 140 מלש"ח, בפריסה על פני חמש שנים 2020-2016, מהם 80 מלש"ח ממקורות משרד החינוך (16 מלש"ח לשנה) ו-60 מלש"ח תקציב תוספתי ייעודי שיוקצה על ידי משרד האוצר (12 מלש"ח לשנה).

3. בינוי ותשתיות רווחה - להנחות את משרד הרווחה והשירותים החברתיים לגבש ולהפעיל תוכנית להקמה, לרכישת נכסים ולשיפור תשתיות של מוסדות רווחה ביישובי התוכנית שתגובש בתיאום עם משרד ראש הממשלה. היקף התוכנית יהיה 60 מלש"ח, בפריסה על פני חמש שנים 2020-2016, מהם 20 מלש"ח ממקורות משרד הרווחה והשירותים החברתיים (4 מלש"ח לשנה) ו-40 מלש"ח תקציב תוספתי ייעודי שיוקצה על ידי משרד האוצר (8 מלש"ח לשנה). למען הסר ספק, תקציב זה הוא למטרות פיתוח תשתיות בלבד.

4. תגבור שירותי רווחה - משרד הרווחה והשירותים החברתיים יתגבר פעילות בתחום הרווחה ביישובי התוכנית בשנים 2020-2016 בהשקעה כוללת של עד 50 מלש"ח אשר יועמדו לרשות הרשויות במימון מלא של המדינה. לצורך כך יקצה משרד האוצר למשרד הרווחה והשירותים החברתיים תקציב תוספתי ייעודי בסך 40 מלש"ח בפריסה על פני 5 שנים (8 מלש"ח לשנה). משרד הרווחה והשירותים החברתיים יקצה ממקורותיו 10 מלש"ח (2 מלש"ח לשנה). משרד הרווחה והשירותים החברתיים יקבע את הקריטריונים להקצאת סכום זה בתיאום עם משרד ראש הממשלה, ויקצה את התקציב לרשות רק עבור פעילויות שיעמדו בקריטריונים שייקבעו.

5. שיקום חברתי - להנחות את משרד הבינוי להמשיך להפעיל, בשיתוף הרשויות המקומיות, את פרויקט השיקום החברתי ביישובי התוכנית, תוך התמקדות בתוכניות לגיל הרך, בהשקעה כוללת של 20 מלש"ח. לצורך כך, יקצה משרד האוצר תקציב תוספתי בסך של 20 מלש"ח, בפריסה על פני חמש שנים (4 מלש"ח לשנה) 2016 - 2020. הקצאת התקציב לרשויות השונות תיעשה על-פי כללים שיקבע משרד הבינוי בתיאום עם משרד ראש הממשלה.

6. מרכזי נעורים – להמשיך להפעיל "מרכזי נעורים" ביישובי התוכנית בשנים 2019-2016. לשם כך להאריך את תוקף סעיף 5 בהחלטת הממשלה מס' 2861 מיום 13.2.2011 בעניין מיזם עם ג'וינט ישראל לצורך המשך הפעלתם של "מרכזי נעורים", בכפוף לכל דין ובהתאם למתווה שגובש בין משרד ראש הממשלה לבין הג'וינט וזאת עד למחצית שנת 2018. עד למועד האמור יקבע משרד ראש הממשלה את אופן המשך הפעלת המרכזים בהתאם לשיקול דעת מקצועי ולפי כל דין. מרכזים אלה ימשיכו לפעול להעצמת בני הנוער ואוכלוסיית הצעירים הדרוזיים והצ'ירקסיים על-ידי פיתוח מנהיגות, חיזוק ההתנדבות והמעורבות החברתית, שיפור הישגים לימודיים, חינוך למצוינות, מתן מענה לנוער בסיכון ועשייה למען החברה והסביבה. פעילות המיזם תלווה על ידי ועדת היגוי בראשות נציג משרד ראש הממשלה, משרד החינוך, ג'וינט ישראל וגורמים נוספים כפי שמשרד ראש הממשלה ימצא לנכון. יו"ר פורום הרשויות הדרוזיות והצ'רקסיות יוזמן לוועדת ההיגוי. היקף המיזם יעמוד על 40 מלש"ח, בפריסה על פני ארבע שנים (2019-2016) מהמקורות התקציביים הבאים:

א. משרד האוצר יקצה תקציב תוספתי בסך 30 מלש"ח בפריסה על פני ארבע שנים (2019-2016 - 7.5 מלש"ח לשנה).

ב. הממשלה רושמת לפניה את התחייבות ג'וינט ישראל להקצות 10 מלש"ח, בפריסה על פני ארבע שנים (2019-2016 - 2.5 מלש"ח לכל שנה), בכפוף לתקופת ההתקשרות שתיקבע בפועל.

7. "עיר ללא אלימות" - להנחות את המשרד לביטחון הפנים להרחיב את פעילות תכנית "עיר ללא אלימות", כך שהיא תופעל בכל יישובי התכנית בהתאם לקריטריונים שייקבעו במשרד לביטחון הפנים, לרבות לעניין השתתפותם העצמית של יישובי התכנית. לצורך כך יוקצה סך של 22.5 מלש"ח, בפריסה על פני חמש שנים, בשנים 2020-2016, מהם 9.5 מלש"ח ממקורות המשרד לביטחון הפנים ו-13 מלש"ח תקציב תוספתי ייעודי שיוקצה על ידי משרד האוצר, בהתאם לפריסה התקציבית הבאה:


  2016 2017 2018 2019
 משרד הבט"פ 1.9  1.9  1.9  1.9
 משרד האוצר  4.2  2.2  2.2  2.2


מנכ"ל המשרד לביטחון הפנים יסכם מול המועצה האזורית מרום הגליל את העברת התקציבים ליישובים עין אל-אסד וריחניה לצורך הפעלת תכנית "עיר ללא אלימות" בתחומם.

8. פעילויות תרבות וספורט - להנחות את משרד התרבות והספורט לגבש, בתיאום עם משרד ראש הממשלה ובהתייעצות עם פורום הרשויות הדרוזיות והצ'רקסיות, תכנית לפעילויות תרבות, מורשת ופיתוח קהילה ביישובים הכלולים בתוכנית בהיקף כולל של 30 מלש"ח, בפריסה על פני חמש שנים 2020-2016. לצורך כך יקצה משרד התרבות והספורט סך של 15 מלש"ח ממקורותיו, בפריסה על פני חמש שנים (3 מלש"ח לשנה) ומשרד האוצר יקצה סך של 15 מלש"ח כתקציב תוספתי ייעודי (3 מלש"ח בשנה). ככל שהכספים או חלקם יהיו מיועדים לתמיכה במוסדות ציבור, ייעשה הדבר בדרך של תמיכות ובהתאם לכל דין, וזאת לאחר בחינת מבחני התמיכה הקיימים.

9. פיתוח אזורי תעשייה - להנחות את משרד הכלכלה לגבש, בתוך 90 יום, בתיאום עם משרד ראש הממשלה, תכנית לפיתוח אזורי תעשייה, מסחר ותעסוקה (להלן: "אזורי תעשייה") ביישובי התוכנית, כדלקמן:

א. להורות למשרד הכלכלה לתכנן, לבצע עבודות פיתוח, להרחיב אזורי תעשייה חדשים וקיימים, לתמוך באזורי תעשייה הנמצאים בשלבי הקמה ביישובי התכנית על פי נהלים שיקבע משרד הכלכלה ולפעול להקמת מינהלות באזורי התעשייה ביישובי התוכנית על פי נהלי המשרד. בנוסף, לפעול לטובת שילובם של יישובים שאין להם אזור תעשייה בשטחם והם אינם משויכים לאזורי תעשייה משותפים, במסגרת אזורי התעשייה הקיימים, בהתאם לתוכנית שיגבש משרד הכלכלה בתיאום עם משרד ראש הממשלה, משרד האוצר ומשרד הפנים בהיקף של 75 מלש"ח על פני תקופת התוכנית. לצורך יישום התכנית יקצה משרד האוצר תקציב תוספתי בסך 60 מלש"ח בפריסה על פני חמש שנים 2020-2016, כמו כן משרד הכלכלה יקצה לצורך זה סך של 15 מלש"ח בפריסה על פני חמש שנים 2020-2016 (3 מלש"ח בשנה).

ב. משרד הכלכלה יקצה ממקורותיו 25 מלש"ח על פני שלוש שנים (2018-2016) לטובת פיתוח אזור התעשייה המשותף "נתיב השיירה" "כברי 2000" או אזור תעשייה אחר שייבחר על פי שיקולים מקצועיים בתיאום עם משרד ראש הממשלה ומשרד האוצר ובהתייעצות עם פורום הרשויות הדרוזיות והצ'רקסיות, וזאת ובתנאי שאזור התעשייה שייבחר מבין כלל חלופות אלו ייתן מענה לשילובם של יישובי התכנית שאינם מקבלים מענה אחר במסגרת החלטה זו ושאין להם אזור תעשייה בשטחם ובכפוף לקבלת תקציב תוספתי של 20 מלש"ח ממשרד האוצר.

ג. תשתיות תומכות - לצורך תמיכה ביישום תכנית פיתוח אזורי התעשייה כאמור בסעיפים א-ב לעיל ("תכנית הליבה"), להנחות את משרד האוצר להקצות תקציב תוספתי בהיקף של 58 מלש"ח על פני שנות התוכנית לטובת פיתוח תשתיות נלוות בתחום הניקוז, התחבורה, המים והביוב וכן תשתיות נוספות הנגזרות מתכנית הליבה בהתאם לתכנית שתגובש בתיאום עם משרד ראש הממשלה והמשרדים הרלוונטיים במסגרתה גם ייקבע מועד פריסת התקציבים. הסכומים כאמור יועמדו לרשות הגופים והמשרדים הרלוונטיים בהתאם לסדרי העבודה והעדיפות שייקבעו על ידי משרד הכלכלה בתוכנית הליבה.

10. סיוע לעסקים קטנים ובינוניים - להטיל על הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה לפעול לעידוד, קידום ופיתוח העסקים הקטנים והבינוניים במגזר הדרוזי והצ'רקסי, לרבות באמצעות הפעלת מרכזי ליווי עסקים ביישובי התוכנית בהתאם לתוכנית שגיבשה הסוכנות בתיאום עם משרד ראש הממשלה. היקף התוכנית הכולל לחמש שנים 2020-2016 יעמוד על 10.5 מלש"ח, מהם 2.5 מלש"ח ממקורות משרד הכלכלה ו- 8 מלש"ח תקציב תוספתי ייעודי.

11. תעסוקה (מרכזי הכוון תעסוקתי) - להנחות את משרד הכלכלה להמשיך להפעיל מרכזי הכוון תעסוקתי ביישובים הדרוזיים והצ'רקסיים בהם פועלים כיום מרכזי הכוון תעסוקתי, תוך מתן דגש על התאמת ההכשרה לדרישות שוק העבודה זאת, במטרה להביא להעלאת שיעור ההשתתפות בשוק העבודה. לצורך הפעלת המרכזים בשנת 2016, יוארך תוקף סעיף 9 בהחלטת הממשלה מס' 2861 מיום 13.2.2011 עד לסוף שנת 2016, משרד הכלכלה יאריך את ההתקשרות עם ג'וינט ישראל בכפוף לכל דין ומשרד האוצר יקצה למשרד הכלכלה תקציב תוספתי, בהרשאה להתחייב בסך 6 מלש"ח לאותה שנה.

הממשלה רושמת לפניה את התחייבות הג'וינט להקצות 2 מלש"ח לצורך כך.
לצורך המשך הפעלת המרכזים בשנים 2020-2017 וכחלק מתוכנית כוללת, משרד האוצר יקצה למשרד הכלכלה סך של 32 מלש"ח כהרשאה להתחייב בשנת 2016. אופן הפעלת המרכזים בשנים אלו ייקבע בהתאם לשיקול דעת מקצועי ולפי כל דין. תכנית הפעלת מרכזי ההכוון תלווה על ידי ועדת היגוי בראשות משרד הכלכלה ובהשתתפות משרד ראש הממשלה, ג'וינט ישראל, משרד האוצר וגורמים נוספים כפי שמשרד הכלכלה ומשרד ראש הממשלה ימצאו לנכון.

12. פיתוח ענף התיירות - לפעול להמשך פיתוח תשתיות תיירותיות ולקידום ענף התיירות ביישובי התוכנית כדלקמן:

א. להנחות את משרד התיירות לפעול לפיתוח התיירות ביישובי התוכנית בהתאם לתכנית שהוגשה למשרד ראש הממשלה לפיתוח תשתיות תיירות ציבוריות, חדרי אירוח, הכשרת כוח אדם והכנת תכניות-אב לתיירות, מגזריות ויישוביות. מרכיבי התכנית יאושרו בהתאם לנהלים הקבועים במשרד התיירות. היקף התוכנית יעמוד על 56 מלש"ח, בפריסה על פני חמש שנים 2020-2016, מהם 12 מלש"ח ממקורות משרד התיירות (2.4 מלש"ח לשנה) ו-44 מלש"ח תקציב תוספתי ייעודי שיוקצה על ידי משרד האוצר (8.8 מלש"ח לשנה).

ב. להנחות את המשרד לפיתוח הנגב והגליל להמשיך בשנים 2020-2016 ביישום התוכנית למיתוג התיירות במגזר הדרוזי-צ'רקסי. לצורך כך, יקצה המשרד לפיתוח הנגב והגליל ממקורותיו 5 מלש"ח, בפריסה על-פני חמש שנים (1 מלש"ח לשנה).

13. הרחבת שטחי שיפוט - יוקם צוות בראשות מנכ"ל משרד הפנים או נציג מטעמו ובהשתתפות נציג משרד ראש הממשלה, לבחינת צורכי היישובים הדרוזיים לשינוי תחומי שיפוט של יישובים הנכללים בתוכנית. הצוות יגיש את המלצותיו לשר הפנים לא יאוחר מיום 1.12.2015.

14. קידום תכניות מתאר - להנחות את מינהל התכנון לממש את תכנית העבודה לקידום תכנון מתארי ביישובי התוכנית, שגיבש בהתאם לאמור בסעיף 11 להחלטת הממשלה 2332. לצורך כך, יקצה מינהל התכנון ממקורותיו 10 מלש"ח. פריסת התקציב לאורך שנות התוכנית תיעשה בהתאם לתכנית העבודה.

15. קידום תכנון מפורט בקרקע פרטית - להנחות את מינהל התכנון ומשרד הבינוי ליישם את תכנית העבודה שגיבשו בהתאם לאמור בסעיף 12 להחלטת הממשלה 2332, ולקדם, בשיתוף הרשויות המקומיות הנכללות בתוכנית, תכנון מפורט בקרקע פרטית ביישובי התוכנית, זאת למעט ביישובים אבו סנאן, ג'וליס ובית ג'ן, שם משרד הבינוי יקדם תכניות מפורטות לקרקע פרטית.

א. לצורך כך יוקצה סך של 55 מלש"ח בפריסה על פני חמש שנים 2020-2016, מהם 15 מלש"ח ממקורות מינהל התכנון ו-40 מלש"ח תקציב תוספתי ייעודי ממשרד האוצר, שיוקצו למינהל התכנון, בהתאם לסיכום שיקבע מנכ"ל משרד ראש הממשלה בהתייעצות עם מינהל התכנון.

ב. משרד האוצר יקצה סך של 10 מלש"ח בפריסה על פני חמש שנים 2020-2016 למשרד הבינוי לתכנון מפורט בקרקע פרטית בשלושת היישובים אבו סנאן, ג'וליס ובית ג'ן.

ככל שיוקם במהלך שנות התוכנית גוף ביצוע ממשלתי ייעודי המתמחה בביצוע פעולות תכנון כאמור בסעיפים אלו, יבחן משרד ראש הממשלה הסטת חלק ממשאבי התוכנית ומסירת חלק מפעולות התכנון לגוף זה.

16. סיוע בקידום תכנון ופיתוח אורבני - מינהל התכנון יעמיד לרשות המועצות המקומיות הכלולות בתוכנית יועץ או יועצים שיסייעו להן בגיבוש ובקידום תכניות תכנון ובנייה, בכלל זה תכניות מתאר ותוכניות מפורטות. משרד האוצר יקצה למטרה זו בשנים 2020-2016 תקציב תוספתי בהיקף של 6 מלש"ח (1.2 מלש"ח לשנה).

17. פיתוח שכונות ותיקות - להורות למשרד הבינוי להמשיך לבצע השלמות פיתוח בשכונות ותיקות ביישובים הדרוזיים והצ'רקסיים, בהתאם לקריטריונים הקיימים במשרד הבינוי בהיקף של 80 מלש"ח, בפריסה על פני חמש שנים 2016 - 2020. לצורך כך, יקצה משרד האוצר תקציב תוספתי ייעודי בהיקף של 80 מלש"ח בפריסה על פני חמש שנים (16 מלש"ח לשנה).

18. פיתוח מוסדות ציבור

א. להנחות את משרד הבינוי לפעול להקמתם ולשיקומם של מבני ציבור ביישובים הדרוזיים והצ'רקסיים הנכללים בתוכנית זו בהשקעה כספית בהיקף של 70 מלש"ח, בפריסה על פני חמש שנים 2020-2016 (14 מלש"ח לשנה). משרד האוצר יקצה לצורך כך תקציב ייעודי בסך 70 מלש"ח לחמש שנים 2020-2016. תכנית עבודה ראשונית תגובש בהתייעצות עם פורום הרשויות הדרוזיות והצ'רקסיות ותוגש למשרד ראש הממשלה בתוך 60 יום מיום קבלת החלטה זו. תכנית העבודה והקצאת התקציב ליישובים השונים תיעשה בהתאם לנוהל הקיים במשרד הבינוי לעניין הקמת מוסדות ציבור, ובכלל זה תיעשה בהתאם לצרכים ובהתחשב במלאי המבנים הקיימים ביישובים וכן תוך התחשבות בתקציבי עבר שיועדו למבני ציבור ומידת מימושם. יצוין כי במסגרת החלטה זו משרד הבינוי יקים גם מבנים רב תכליתיים שישמשו את התוכניות האחרות שמופעלות ביישובים אלה כמו מרכזי גיל רך, מרכזי נעורים ומרכזי הכוונה להשכלה גבוהה ותעסוקה.

ב. בנוסף, משרד הבינוי יקצה עד 5% מתקציב מבני הציבור האמור בס"ק א' לעיל, על פי הצורך, לשם הבאת המבנה להתחלת הפעלה (כגון הצטיידות, חיבורי חשמל וכו'). המנגנון לפיו יוקצו תקציבים להבאת המבנה לכדי הפעלתו והקריטריונים להפעלת התקציב, ייקבעו בתיאום בין משרד הבינוי, משרד החינוך, משרד ראש הממשלה וגורמים נוספים לפי העניין, ויובאו לאישור ועדת ההיגוי של התוכנית כחלק מתוכנית העבודה של משרד הבינוי.

19. חסמי תכנון ופיתוח - להנחות את משרד הבינוי לפעול להסרת חסמי תכנון ותשתיות להמשך תכנון ופיתוח ביישובים הכלולים בהחלטה זו. לצורך כך, יוקצה סך של 100 מלש"ח, בפריסה על פני חמש שנים 2020-2016, מהם 30 מלש"ח ממקורות משרד הבינוי (6 מלש"ח לשנה) ו-70 מלש"ח תקציב תוספתי ייעודי ממשרד האוצר (14 מלש"ח לשנה) על פי כללים שיקבעו משרד הבינוי ומשרד ראש הממשלה בהתייעצות עם משרד האוצר במסגרת ועדת ההיגוי.

20. תגבור תקציבי פיתוח - להנחות את משרד הפנים להקצות לטובת יישובי התוכנית תקציב פיתוח ייחודי בהיקף של 120 מלש"ח מהם 40 מלש"ח מתוך תקציבי הפיתוח המוקצים להם מדי שנה במשרד הפנים ו-80 מלש"ח תקציב תוספתי ממשרד האוצר בפריסה על-פני חמש שנים 2020-2016.
הקצאת חלקו של משרד הפנים תהיה על פי נוסחת הקצאת תקציבי הפיתוח הנהוגה במשרד הפנים. הקצאת חלקו של משרד האוצר תהיה יחסית, בהתאם למספר תושבי הרשות ביחס לכלל התושבים ביישובי התוכנית, כמפורט ברשימת היישובים. למען הסר ספק, מועצות אזוריות שבהן יישובים הנכללים בתוכנית זו, יקבלו תקצוב כאמור רק בגין תושבי היישובים הכלולים בתוכנית, והתקציב שיינתן לרשות בגינם ייועד על ידי הרשות לטובת פעילות פיתוח בתחום יישובים אלו בלבד.

21. מבני דת - להנחות את משרד הפנים להשתתף במימון בכפוף לכל דין, בהקמה, בשיפוץ ובאחזקת מבני דת, בתי תפילה, בתי קברות, מקומות קדושים ובתי לוויות במגזר הדרוזי והצ'רקסי לרבות באמצעות המועצה הדתית העליונה, בהתאם לתוכנית שתגובש בתיאום עם משרד ראש הממשלה ובהתייעצות עם ראשי הרשויות הדרוזיות והצ'רקסיות. היקף התוכנית יעמוד על סך של 80 מלש"ח, בפריסה על פני חמש שנים 2020-2016 מהם 20 מלש"ח ממקורות משרד הפנים (4 מלש"ח לשנה) ו-60 מלש"ח תקציב תוספתי ייעודי ממשרד האוצר (12 מלש"ח לשנה). מכלל התקצוב כאמור יוקצו 15 מלש"ח למועצה הדתית הדרוזית לטובת השלמת פיתוח קבר הנביא יתרו (שועיב) בקרני חיטין. יישום הסעיף כפוף לבחינה משפטית, בתיאום עם משרד המשפטים.

22. חיזוק שדרת העובדים ברשויות - להנחות את משרד הפנים לקדם תכניות לעידוד פרישה מוקדמת של עובדים ותיקים ביישובי התוכנית במטרה לקלוט עובדים חדשים לרשויות המקומיות. היקף התוכנית יעמוד על סך של 30 מלש"ח, שיועברו כתקציב תוספתי ממשרד האוצר, בפריסה על פני חמש שנים 2020-2016 (6 מלש"ח לשנה).

23. דרכים חקלאיות, ניקוז ומחקר ופיתוח חקלאי יישומי - להנחות את משרד החקלאות ופיתוח הכפר לגבש, בתוך 60 יום, תכנית לפיתוח דרכים חקלאיות ותכנית להסדרת הניקוז הפנימי והאזורי ביישובים הכלולים בתוכנית זו כדלקמן:

א. ניקוז בנחלים ארציים - משרד החקלאות ופיתוח הכפר ייתן, במסגרת נהלי התמיכה, העדפה לפרויקטים של ניקוז בנחלים ארציים שיש להם השפעה על יישובי התוכנית.

ב. ניקוז בנחלים ותעלות אזוריות – משרד האוצר יקצה תקציב תוספתי בסך של 15 מלש"ח לשנים 2018-2016 (5 מלש"ח כל שנה), בהתאם לצרכים המקצועיים שיגובשו על-ידי רשויות הניקוז לצורך הסדרה ותחזוקה של תשתיות ניקוז אזוריות באגני ניקוז שבהם מצויים יישובי הדרוזים והצ'רקסים. ההקצאה תיעשה בהתאם לנהלי תמיכות שיגובשו לצורך העניין על ידי משרד החקלאות ופיתוח הכפר בתיאום עם משרד האוצר.

ג. תיעול פנימי ביישובים - משרד האוצר יקצה תקציב תוספתי בסך של 35 מלש"ח, בפריסה על פני 5 שנים (2020-2016) שיועברו לרשויות הניקוז האגניות בהתאם לנוהל תמיכות שיגובש לטובת העניין על ידי משרד החקלאות ופיתוח הכפר ובתיאום עם משרד ראש הממשלה ומשרד האוצר לצורך סיוע להסדרת פעולות ניקוז פנימי בתוך יישובי התוכנית.

ד. דרכים חקלאיות - להנחות את משרד החקלאות ופיתוח הכפר לפעול לסלילה ושיקום דרכים חקלאיות ביישובי התוכנית בהתאם לנהלי מנהלת ההשקעות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר ובהתחשב בתנאים הטופוגרפיים הייחודים של היישובים שכלולים בתוכנית, בהשקעה כוללת בסך 15 מלש"ח, בפריסה על פני 5 שנים (2020-2016) מהם 5 מלש"ח ממקורות משרד החקלאות ופיתוח הכפר ו-10 מלש"ח תקציב תוספתי ממשרד האוצר.

24. התייעלות אנרגטית - להנחות את משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים לסייע למועצות המקומיות הכלולות בתוכנית בגיבוש ובפרסום מכרזים לטובת ביצוע פרויקטי התייעלות אנרגטית. משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים יקצה לצורך כך סך של 1 מלש"ח בפריסה על פני שנתיים (2017-2016 - חצי מלש"ח כל שנה) ומשרד האוצר יקצה תקציב תוספתי בסך 5 מלש"ח בפריסה על פני שנתיים (2017-2016 - 2.5 מלש"ח לשנה).

25. תקצוב משלים למבני ציבור חוץ תקציביים - להנחות את המשרד לפיתוח הנגב והגליל להעמיד תקציב בסך 30 מלש"ח, בפריסה על פני חמש שנים 2020-2016, לטובת סיוע לרשויות של יישובי התוכנית בכיסוי חלקן של הרשויות בתקצוב תכניות שבהן אושרה לפי הוראות כל דין הקמת מבנים במימון מפעל הפיס, וכן בכפוף להוראות תכנית מתקנים לאומית ככל שתיקבע לפי סעיף 17יד(ב)(2) לחוק הספורט, התשמ"ח–1988, לטובת סיוע בהקמת מבנים במימון המועצה להסדר הימורים בספורט (טוטו). לצורך כך יקצה המשרד לפיתוח הנגב והגליל 10 מלש"ח ממקורותיו (2 מלש"ח לשנה), ומשרד האוצר יקצה תקציב תוספתי בסך 20 מלש"ח (4 מלש"ח לשנה).

26. שילוט ומספור - להנחות את המשרד לפיתוח הנגב והגליל ליישם בשנים 2020-2016 את התוכנית שגיבש בתיאום עם משרד ראש הממשלה להצבת שילוט רחובות ביישובי התוכנית שיותאם לתוכנית לפיתוח תיירות ביישובי התוכנית, בהיקף של 15 מלש"ח, בפריסה על-פני חמש שנים, מהם 5 מלש"ח ממקורות מהמשרד לפיתוח הנגב והגליל (1 מלש"ח לשנה) ו-10 מלש"ח תקציב תוספתי ייעודי שיוקצה על ידי משרד האוצר (2 מלש"ח לשנה).

27. פעילות תרבות, חינוך וספורט - להנחות את המשרד לפיתוח הנגב והגליל להכין תכניות לקידום ילדים ונוער (שחמט, ספורט, פעילויות חינוכיות, תרבות וכו') בהיקף של 19.5 מלש"ח ובפריסה על פני 5 שנים 2020-2016, מהם 17.5 מלש"ח תקציב תוספתי ממשרד האוצר ו-2 מלש"ח ממקורות המשרד לפיתוח הנגב והגליל, ובכפוף להוראות כל דין לעניין פעילות בתחומים אלה. התוכניות יתואמו עם משרד ראש הממשלה והגורמים המקצועיים האחראים על החינוך במגזר הדרוזי והצ'רקסי במשרד החינוך ובמשרד התרבות והספורט לפי העניין. כמו כן הממשלה רושמת לפניה התחייבות עמותת מפעלות חינוך וחברה להעמיד תקציב בהיקף של 15 מלש"ח, בפריסה על פני חמש שנים 2020-2016.

28. תחבורה ובטיחות בדרכים - להנחות את משרד התחבורה והבטיחות בדרכים לפעול לשיפור ולפיתוח התשתיות התחבורתיות במגזר הדרוזי-צ'רקסי, כדלקמן:

א. לבצע את פעולות הפיתוח הנכללות בצבר פרויקטים א' עד ג' בהתאם לתוכנית שהוגשה למשרד ראש הממשלה וכן לנקוט בפעולות נוספות לשיפור תשתיות התחבורה (לרבות מחוץ לשטח השיפוט של היישובים) ובכלל זה הסדרת צמתים, מעגלי תנועה, תאורה וכו'. רשימת הפרויקטים בצבר תוכל להתעדכן בהתאם לשיקולים מקצועיים, בתיאום עם משרד האוצר ובהסכמת משרד ראש הממשלה. היקף התוכנית יעמוד על 175 מלש"ח, בפריסה על פני חמש שנים 2020-2016 (35 מלש"ח לשנה) .

ב. להטיל על הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים לבצע פעילות חינוך והסברה לנושא בטיחות בדרכים במגזר הדרוזי-צ'רקסי. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים תקצה ממקורותיה סך של 2.5 מלש"ח לטובת פעילות זאת, בפריסה על פני חמש שנים 2020-2016 (500 אלש"ח לשנה).

ג. להנחות את משרד התחבורה והבטיחות בדרכים לפעול להעברת הטיפול בכבישים הבינעירוניים חוצי היישובים הכלולים בתוכנית לידי חברת "נתיבי ישראל", וזאת על בסיס בחינה מקלה. לשם כך יגובשו קריטריונים ייחודיים אשר יתנו התייחסות מיוחדת לכבישים מס' 672 חוצה עוספיא ודאליית אל כרמל, 806 חוצה מע'אר, 864 חוצה פקיעין, 864 חוצה ראמה ו-89 חוצה חורפיש.

29. בריאות - להנחות את משרד הבריאות להכין, בתוך 120 יום, תכנית להקמת תחנות לבריאות המשפחה ותוכנית לחינוך ולקידום בריאות ביישובים הכלולים בהחלטה בתיאום עם משרד ראש הממשלה ועל פי שיקולים מקצועיים, ולהקצות ליישומה 14.5 מלש"ח, בפריסה על פני חמש שנים 2020-2016, מהם 6 מלש"ח ממקורות משרד הבריאות (1.2 מלש"ח לשנה), ו-8.5 מלש"ח תקציב תוספתי ייעודי שיוקצה על ידי משרד האוצר (1.7 מלש"ח לשנה). במסגרת התוכנית תיבחן גם חלופה של הקמת מרכזים אינטגרטיביים בשילוב עם התקציבים הקבועים בסעיף 18(א) (פיתוח מבני ציבור). כמו כן, ייבחן אופן הפעלת התחנות לבריאות המשפחה במסגרת החלופות הקיימות כיום.

30. מרכז המורשת של העדה הדרוזית - בהמשך לחוק המרכז למורשת הדרוזים בישראל, התשס"ז–2007, להנחות את משרד התרבות והספורט להשלים את הקמת מרכז המורשת של העדה הדרוזית בתוך 4 שנים. לצורך כך יקצה משרד האוצר למשרד התרבות והספורט סך של 30 מלש"ח, בהרשאה להתחייב החל משנת 2016.

31. השלמת הקמה של בתי יד לבנים - בהמשך להחלטת ועדת מנכ"לים משנת 1993, להקים שלוחות של בית יד לבנים ביישובים עוספיא, ירכא ובית ג'ן, באמצעות הרשויות המקומיות או משרד הבינוי, כפי שייקבע על ידי משרד ראש הממשלה בהשקעה כוללת של 3 מלש"ח. משרד ראש הממשלה יקצה לצורך כך 3 מלש"ח בפריסה על פני חמש שנים 2016 – 2020 ובהרשאה להתחייב החל משנת 2016.

32. ליווי התוכנית וייעוץ לטובת יישומה - משרד ראש הממשלה יפעל בתיאום עם ראשי הרשויות הדרוזיות והצ'רקסיות לביצוע בקרה ולקידום היישום של החלטה זו. לצורך כך, יקצה משרד האוצר תקציב תוספתי בסך 5 מלש"ח בפריסה על פני חמש שנים 2016 - 2020. תקציב זה ישמש, בין השאר, לטובת מחקר סטטיסטי מלווה באמצעות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, גיבוש מודל מעקב ומערכת מחשוב תומכת, התקשרות עם יועצים וגופים נוספים, ולצורך מעקב אחר התועלות וההשפעות של יישום התוכנית על התושבים והיישובים הנכללים בתוכנית, ולצורך בניית מאגר מידע ובסיס נתונים שיאפשרו מיטוב השקעות הממשלה בתוכנית זו ובתוכניות המשך.

32א. משרד הפנים יקצה סך של 200 מלש"ח בשנת 2015 לטובת צמצום פערים תקציביים ותשתיתיים ברשויות הדרוזיות והצ'רקסיות. לצורך כך יעביר משרד האוצר למשרד הפנים, בתוך 14 יום ממועד החלטה זו, תקציב תוספתי בסך 200 מלש"ח כאמור. התקצוב האמור יהיה ייעודי למגזר הדרוזי והצ'רקסי ולא ישפיע על כלל תקציבי הרשויות המקומיות כפי שנקבעו בין משרד האוצר לבין משרד הפנים בטרם קבלת החלטה זו לרבות הסכם פנים–אוצר לתקציב 2015. משרד הפנים יקבע את אופן הקצאת התקציבים לרשויות אלה על-פי תבחינים שייקבעו בתיאום עם משרד ראש הממשלה ומשרד האוצר ובהתייעצות עם פורום הרשויות הדרוזיות והצ'רקסיות.

33. המשרד לפיתוח הנגב והגליל יבצע את הפעולות הנדרשות ממנו לצורך יישום החלטה זו בכל יישובי התוכנית, לרבות ביישובים שאינם בתחומי הנגב או הגליל, בהתאם להגדרתם לפי חוק הרשות לפיתוח הנגב וחוק הרשות לפיתוח הגליל.

34. ניהול ושונות -

א. משרדי הממשלה והגופים השונים השותפים לתוכנית זו יתאמו עם משרד ראש הממשלה את תכניות העבודה הקשורות לתוכנית זו בתחילת כל שנת עבודה, וכן בכל עת שייעשה שינוי בתוכניות אלו במהלך תקופת התוכנית.

ב. משרד ממשלתי רשאי, בפרויקטי פיתוח המחייבים זאת, להתחייב על סכום העולה על התזרים השנתי המתוקצב לו, וזאת בהרשאה להתחייב בהסכמת אגף התקציבים במשרד האוצר ובתיאום עם משרד ראש הממשלה.

ג. תקציבים אלו אינם מהווים חלופה לכל תקציב אחר שהוקצה על-ידי משרדי הממשלה לטובת אוכלוסיית המיעוטים בכלל, ואוכלוסיית הדרוזים והצ'רקסים בפרט למעט אם נאמר אחרת במפורש באותו סעיף.

ד. משרד ראש הממשלה יקים ועדת היגוי למעקב ובקרה אחר יישום התוכנית בהשתתפות יו"ר פורום ראשי הרשויות הדרוזיות והצ'רקסיות, משרד האוצר ונציגי המשרדים השותפים בתוכנית וכן נציגים נוספים כפי שימצא משרד ראש הממשלה לנכון. הוועדה תתכנס לפחות אחת לחצי שנה.

ה. תקופת התוכנית הנדונה נקבעה באופן שמיועד לאפשר השלמת פרויקטי תכנון ופיתוח ופעולות שהצלחתן ויישומן מותנה בהיותן תכניות רב שנתיות.

ו. אופן התקצוב של התוכנית יהיה בהתאם למתווה שגובש בין משרד ראש הממשלה לבין משרד האוצר.

ז. כל שר בתחומו ועל-פי הנחיות הביצוע המפורטות בכל אחד מסעיפי החלטה זו יהיה אחראי על ביצוע המטלות שבתחום אחריותו.

35. סבסוד פיתוח תשתיות למשרתי כוחות הביטחון מקרב אוכלוסיות המיעוטים - לקבוע סבסוד הוצאות פיתוח תשתיות לבנייה חדשה בקרקעות מדינה בשיעור של 90% למשרתי כוחות הביטחון ביישובי התוכנית וביישובי מגזרי המיעוטים שבאזורי העדיפות הלאומית כהגדרתם בהחלטת הממשלה מס' 667 מיום 4.8.2013, בהתאם לנוסחה שסוכמה בין משרד ראש הממשלה, משרד האוצר ומשרד הבינוי בעקבות החלטות הממשלה מס' 2332 ומס' 2861, בשינויים המחויבים, וזאת החל ממועד קבלת החלטה זו ועד לסוף שנת 2020.

הסבסוד לפי סעיף זה יחול גם לגבי מכרזי קרקע שפורסמו קודם מועד החלטה זו וטרם הגיע המועד האחרון להגשת הצעות לגביהם.

בסעיף זה "משרתי כוחות הביטחון" – כהגדרתם בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר 1312 מיום 31.12.13 וכל החלטה אחרת של מועצת מקרקעי ישראל שתבוא במקומה.

לצורך יישום סעיף זה ביישובי הדרוזים והצ'רקסים, להקצות סך של 20 מלש"ח שישמש לטובת תיגבור הסבסוד ביישובי הדרוזים והצ'רקסים, ובהם בלבד.

הערות:
א. לאור שינוי תקופת הפריסה של התוכנית, שגובשה במקור לשנים 2020-2016, משרד ראש הממשלה, בתיאום עם משרד האוצר והמשרדים הרלוונטיים ובהתייעצות עם פורום הרשויות הדרוזיות והצ'רקסיות, ישלים בתוך 14 יום את פריסת התקציב המעודכנת לשנים 2019-2015.

ב. במסגרת יישום ההחלטה, ייבחן גם ההיבט של שוויון מגדרי בהתייעצות עם השרה גילה גמליאל.
עדיפות לאומית
בהתאם לפרק כ"ו לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 (להלן: "החוק"), בנושא אזורי עדיפות לאומית, השיקול המרכזי שביסוד החלטה זו הוא הצורך בצמצום פערים בין האזור או היישוב לבין אזורים או יישובים אחרים או בין קבוצות אוכלוסייה תושבות האזור או היישוב לבין קבוצות אוכלוסייה אחרות, זאת כאמור בסעיף 151(ב)(5) לחוק.

לאוכלוסיות הדרוזיות והצ'רקסיות מאפיינים ייחודיים המבחינים בינן לבין יתר המגזרים באוכלוסייה בישראל, הן מבחינת מאפייני האוכלוסייה והן מבחינת מאפייני היישובים.

הדרוזים בישראל הם עדה דתית סגורה. ב-1957 הוכרה העדה הדרוזית כעדה נבדלת הזכאית להקים מוסדות עדתיים עצמאיים, ובכלל זה בית דין דתי עצמאי. החברה הדרוזית ומנהיגיה שואפים לאינטגרציה פוליטית חברתית במדינה ובחברה הישראלית תוך שמירה על ייחודם הדתי והתרבותי. נכון לסוף שנת 2013, האוכלוסייה הדרוזית הנכללת בהחלטה זו מונה כ-136,000 איש. כל היישובים הדרוזיים בישראל נמצאים בצפון הארץ; מרביתם באזור גיאוגרפי מובחן בגליל המערבי וחלקם בשני יישובים (דאליית-אל-כרמל ועוספיא) במחוז חיפה. בשל נסיבות היסטוריות ובעקבות הרדיפות מהן סבלה העדה בעבר, התיישבו הדרוזים באזורים מרוחקים ומבודדים, אשר הנגישות אליהם קשה, והנמצאים על-פי רוב על צלע הר. רמת התשתיות ביישובים הדרוזיים אינה נותנת מענה מספק לצרכי התושבים, והיישובים הדרוזיים נדרשים להשקעות מיוחדות בתחומי תכנון ובינוי, תשתיות, שירותים ציבוריים ומוסדות ציבור. בנוסף, כל המועצות המקומיות הדרוזיות מדורגות באשכולות חברתיים כלכליים נמוכים.

הצ'רקסים בישראל מתגוררים בשני כפרים: ריחניה וכפר כמא, ואוכלוסייתם בישראל מונה כ-4,300 איש. מוצאם של הצ'רקסים בארץ מצפון הקווקז והם מוסלמים סונים אך אינם ערבים. מאפייני האוכלוסייה והיישובים הצ'רקסיים דומים במהותם לאלו של יישובי הדרוזים.

הדרוזים והצ'רקסים חיים בקהילות סגורות השומרות בקנאות על תרבותן הייחודית, תוך התבדלות משאר האוכלוסייה, לרבות אוכלוסיית המיעוטים. ככלל, בני הקהילה מתחתנים בתוך הקהילה ונשארים לגור בתוך כפריהם, ולא עוברים למקומות אחרים מחשש לשלמות והישרדות הקהילה.

בהחלטה זו, הממשלה מחליטה לקבוע ליישובי הדרוזים והצ'רקסים המפורטים ברשימת היישובים הכלולה בהחלטה, תכנית פיתוח לשנים 2020-2016. התוכנית תכלול גם מתחם קבר נביא יתרו המשויך לעדה הדרוזית, המצוי מחוץ לתחום יישובי התוכנית, וזאת לעניין סעיף 21 להחלטה.

מאפיינים סוציו דמוגרפיים ופערים בתחום החינוך
נכון לסוף שנת 2013 האוכלוסייה הדרוזית מנתה בארץ 136,000 תושבים המהווים 1.7% מכלל אוכלוסיית המדינה, מספר משקי הבית עמד על 31,000, המהווים 1.4% מכלל משקי הבית בישראל. אוכלוסיית הצ'רקסים בארץ מנתה 4,300 שמתגוררים בשני כפרים.

האוכלוסייה הדרוזית והצ'רקסית בישראל הינה אוכלוסייה צעירה בהשוואה לאוכלוסייה היהודית בישראל: הגיל החציון של הדרוזים הוא 26 לעומת 29.3 במגזר היהודי. על אף האמור, פעולות חינוכיות בלתי פורמאליות כמעט ולא מתקיימות ביישובי הדרוזים והצ'רקסים עקב המשבר הכספי ברשויות והמצב הסוציו-אקונומי של האוכלוסייה, שמתקשה לשלם בעד הפעילויות האלה.

אחוז המשרתים בצה"ל מבני העדה הדרוזית מגיע ל- 83% - אחוז גבוה מהאחוז באוכלוסייה הכללית (שעומד כיום על 75%). 60% מתוכם מתגייסים ליחידות קרביות בצה"ל. הצעירים הדרוזים והצ'רקסים מתגייסים לשלוש שנים לפחות, ודוחים בעקבות כך את לימודיהם האקדמאיים; כפועל יוצא, נגרמים להם קשיים בהתמודדותם בשוק העבודה, בשל הפער בניסיון המקצועי ביחס למועמדים אחרים ממגזרי המיעוטים.

בשל המיקום הגיאוגרפי של יישובי הדרוזים והצ'רקסים ובשל מאפיינים חברתיים האופייניים לאוכלוסייה זו, אפשרויות התעסוקה הנמצאות בטווח יוממות ממרבית יישובי הדרוזים והצ'רקסים מוגבלת, עניין המחדד אף יותר את הצורך לשדרג את תשתיות התחבורה ביישובי הדרוזים והצ'רקסים.

בתחום החינוך היסודי והתיכוני התוצאות של השנים האחרונות מלמדות על הישגים יפים. אחוז הזכאים לבגרות בסוף שנת 2013 עמד על 64.4% במגזר הדרוזי-צ'רקסי לעומת 60% במגזר היהודי ו-53.3% במגזר הערבי. הישגים אלו הם חדשים והם תוצאה של השקעות מיוחדות בתחום החינוך שנכללו במסגרת החלטות ממשלה קודמות לטובת פיתוח יישובי הדרוזים והצ'רקסים, אותן יש לשמר. ואכן, ל-73.5% מכלל האוכלוסייה הדרוזית והצ'רקסית אין תעודת בגרות. במגזר הערבי עומד שיעור האוכלוסייה ללא תעודת בגרות על 60% ובמגזר היהודי השיעור הוא 40%. מובן, שעל מנת לשמר את המשך מגמת השיפור בתוצאות החינוך במגזר הדרוזי והצ'רקסי יש צורך בהמשך השקעה רציפה נוספת לאורך השנים הבאות. בהינתן מצבם החברתי-כלכלי של מרבית תושבי היישובים הדרוזים והצ'רקסים, אין מקורות חלופיים למימון ההשקעה בתחומים אלו.

בתחום האקדמי עדיין קיימים פערים משמעותיים בין המגזר הדרוזי לבין מגזרים אחרים. אחוז האקדמאיים באוכלוסייה הדרוזית עומד על 6.7% לעומת 11.6% במגזר הערבי ו- 26.5% במגזר היהודי. אחוז הסטודנטים הדרוזים עומד על 1% לעומת 8% באוכלוסייה הערבית ואחוזם בתארים מתקדמים נמוך מאוד ביחס למגזרים אחרים.

מאפיינים תכנוניים ומוניציפאליים
הרשויות המקומיות הדרוזיות והצ'רקסיות נמצאות בקשיים כלכליים ותפקודיים ניכרים. בשל העדר מקורות הכנסה מתעשייה, משירותים וממסחר, שיעור ההכנסות העצמיות של הרשויות נמוך, והן נסמכות באופן משמעותי על סיוע מהמדינה.

כאמור, בחברה הדרוזית התושבים אינם עוזבים את כפריהם ואין כמעט הגירה לערים. הצעירים ממשיכים לקיים את אורח חייהם בתוך המשפחה ובתוך הכפר. מאז שנת 1948 לא הוקמו יישובים חדשים לאוכלוסייה הדרוזית. יישוב חדש ראשון מצוי כיום בשלבי תכנון ראשוניים לקראת הבאת התזכיר בפני המועצה הארצית לתכנון ובנייה.

בנוסף, עקב המציאות הטופוגרפית של היישובים הדרוזיים, הנמצאים ברובם באזורים הרריים ובתוך שמורות טבע, מוטלות עליהם הגבלות חמורות בכל תחומי הבנייה והפיתוח. כמו-כן, בשל הטופוגרפיה האמורה, עלויות הפיתוח של הקרקעות בישובים גבוהות במידה ניכרת מהממוצע הארצי.

הבעיה המרכזית המעכבת את התפתחות היישובים ואשר משליכה במישרין על חיי התושבים היא חוסר זמינות קרקעות לבנייה ועלויות פיתוח גדולות. חוסר זמינות הקרקעות היא תוצאה של גידול האוכלוסייה, קשיים בקידום תכניות תכנון ובניה וכן בשל העובדה שעל פי המסורת, הדרוזים והצ'רקסים אינם יכולים להתחתן כל עוד הם לא בנו בית.

מכלול הנסיבות המייחדות את המגזר הדרוזי והצ'רקסי והמאפיינים המובחנים של מגזרים אלו הביאו ליצירת פערים מובנים בין היישובים הדרוזיים ותושביהם לבין יתר היישובים במדינת ישראל בכלל, ובכלל זה אלו שהוגדרו כאזורי עדיפות לאומית בהחלטת ממשלה מס' 667 מיום 4.8.2013 בעניין הגדרת אזורים ויישובים כבעלי עדיפות לאומית.

על מנת לצמצם פערים אלו תוך מתן אפשרות לאוכלוסייה הדרוזית והצ'רקסית לשמור על מאפייניה המיוחדים, מוצע להכיר ביישובים המפורטים בסוף החלטה זו כיישובים בעלי עדיפות לאומית, ולהעניק להם סיוע כמפורט בהחלטה זו. יצוין כי ליישובים הדרוזיים באזור הגולן נקבעה תכנית סיוע נפרדת, במסגרתה הוכרזו אף הם כיישובים בעלי עדיפות לאומית, וכנן נקבעה להם תכנית פיתוח המותאמת לצרכיהם, השונים במהותם מהצרכים ומהמאפיינים של יישובי הדרוזים והצ'רקסים הכלולים בתוכנית זו.

עדיפות לאומית לעניין סעיף 35 להחלטה
בהתייחס לסעיף 35 להחלטה, השיקול שביסודו הוא הצורך בצמצום פערים בין האזור או היישוב לבין אזורים או יישובים אחרים או בין קבוצות אוכלוסייה תושבות האזור או היישוב לבין קבוצות אוכלוסייה אחרות, זאת כאמור בסעיף 151(ב)(5) לחוק.

בהחלטת הממשלה מס' 667 מיום 04.08.2013 הכריזה הממשלה על יישובים ואזורים כבעלי עדיפות לאומית בהתאם להוראות פרק כ"ו לחוק. זאת בהתאם לאמות מידה מסוימות – לרבות אזורי פריפריה (תוך שקלול מדד חברתי-כלכלי עם מדד פריפריאליות) ובמטרה להשיג יעדים מסוימים – ביניהם הגדלת האוכלוסייה באזורי פריפריה וצמצום פערי הזדמנויות.

מתוך היישובים האמורים שהוכרו כבעלי עדיפות לאומית, ליישובי הדרוזיים והצ'רקסיים וליישובי המיעוטים הנכללים בהחלטה מס' 667, מאפיינים ייחודיים המבדילים אותם מיתר יישובי העדיפות הלאומית שעל פי החלטה 667. על פי נתוני הלמ"ס, מרביתן המוחלט של רשויות המיעוטים והרשויות הדרוזיות והצ'רקסיות מצויות בדירוג סוציו-אקונומי נמוך. לכך מתווספת מצוקת הדיור ביישובי המיעוטים וביישובים הדרוזיים והצ'רקסיים מהווה בעיה ייחודית בחומרתה כפי שעולה מנתוני משרד הבינוי.

באשר ליישובי המיעוטים – לצד מיעוט התחלות בנייה מדווחות, בשנים האחרונות ניכרת מגמה של עלייה במחירי הדיור. כך למשל, מסקר שנערך בנצרת, נמצא כי מחיר דירה ממוצע בשכונה חדשה שקול לכ-190 משכורות ממוצעות במשק, כאשר הממוצע הארצי עומד על 139 משכורות.

אחד הנתונים המעיבים על התפתחותו של שוק דיור ביישובי המיעוטים הינו המחסור בקרקעות מדינה בתחומיהן, שכן המקרקעין ביישובי המיעוטים הם בחלקם הארי קרקעות פרטיות. גם בקרקעות המדינה, שיעור מכרזי השיווק שנכשלו גבוה במיוחד. על פי ניתוח של נתוני משרד הבינוי, בשנים 2009-2005 תוכננו כ- 200,000 יח"ד המתאימות לשיווק, מתוכן כ-30,000 יח"ד ביישובי המיעוטים. בפועל, שווקו רק 20% מיחידות הדיור שתוכננו ביישובי המיעוטים לעומת 70% מיחידות הדיור שתוכננו ויועדו ליישובי המגזר היהודי.

בנוסף לכך, בכל הנוגע ליישובי הדרוזים והצ'רקסים – 70% מהקרקעות הן בבעלות פרטית וכ-30% מהן בבעלות המדינה. בכמחצית מיישובי התכנית לא היו שיווקים בקרקעות מדינה בעשור האחרון. באשר לקרקעות בבעלות פרטית, רמת הסחירות בקרקעות נמוכה ביותר וכמעט שלא מתקיימות עסקאות מכר. זאת שכן בחברה המסורתית הקמת בית מהווה תנאי לנישואין, והמשפחות שיש קרקע בבעלותן מנצלות אותן לצרכי המשפחה בהתאם לקצב התפתחותה. כתוצאה מכך, מצעירים רבים נבצר להקים בית. כפי שתואר לעיל, נתון נוסף המייחד את שוק הדיור בקרב יישובי התכנית ומקשה על התפתחותם הוא הימצאותם בטופוגרפיה הררית משופעת, ממנה נגזרות עלויות פיתוח גבוהות במיוחד. יוער כי מאפיינים אלו נכונים גם ליישובים דאליית-אל-כרמל ועוספיא, אשר לא נכללו בהחלטה 667, לא בשל מאפייניהם אלא בשל השתייכותם לנפת חיפה, כאמור לעיל.

סבסוד פיתוח תשתיות בבנייה חדשה הוא כלי שביכולתו לעודד התחלות בנייה, לסייע בהגדלת היצע הדירות ולהקל על מצוקת הדיור ביישובים האמורים. סבסוד פיתוח למשרתי כוחות הביטחון מקרב מגזר המיעוטים ניתן על פי החלטות ממשלה שונות כבר משנת 2008 נוכח החשיבות שנודעת לעידוד שירות כאמור, ובשים לב גם לאבדן ההכנסה הנגרם למשרתים בתקופת שירותם, ביחס לאלו שאינם משרתים ונכנסים לשוק העבודה מוקדם יותר.

על מנת לצמצם את הפערים האמורים, מוצע להכיר ביישובי התוכנית וכן ביישובי מגזרי המיעוטים שבאזורי העדיפות הלאומית כהגדרתם בהחלטת הממשלה מס' 667 מיום 4.8.2013, כיישובי עדיפות לאומית ולהעניק להם את הסיוע בתחום סבסוד הפיתוח המפורט בסעיף 35.

שם יישוב

סוג יישוב

שם הרשות

אוכלוסייה (למ"ס 2013)

אבו סנאן

מועצה מקומית

אבו סנאן

13,045

בית ג'ן

מועצה מקומית

בית ג'ן

11,145

ג'ולס

מועצה מקומית

ג'ולס

5,975

דאליית אל-כרמל

מועצה מקומית

דאליית אל-כרמל

16,248

חורפיש

מועצה מקומית

חורפיש

5,874

יאנוח-ג'ת

מועצה מקומית

יאנוח-ג'ת

6,092

ירכא

מועצה מקומית

ירכא

15,806

כסרא-סמיע

מועצה מקומית

כסרא-סמיע

7,868

כפר כמא

מועצה מקומית

כפר כמא

3,117

מגאר

מועצה מקומית

מגאר

21,122

סאג'ור

מועצה מקומית

סאג'ור

3,943

עין אל-אסד

ישוב במועצה אזורית

מרום הגליל

863

עספיא

מועצה מקומית

עספיא

11,553

פקיעין (בוקייעה)

מועצה מקומית

פקיעין (בוקייעה)

5,486

ראמה

מועצה מקומית

ראמה

7,309

ריחאנייה

ישוב במועצה אזורית

מרום הגליל

1,156

     סכ"ה  136,602
הפניה: תכנית לפיתוח ולהעצמת היישובים הדרוזיים והצ'רקסיים לשנים 2020-2016
]]>
Wed, 22 Jul 2015 12:55:59 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=612
איזורי עדיפות לאומיתhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=153מספר החלטת ממשלה: 2228
תאריך פרסום: 14/07/2002
תוכן החלטת הממשלה: לקבוע את אזורי ויישובי העדיפות הלאומית בנגב, בגליל בירושלים וביש"ע. באזורים אלה יינתנו מגוון הטבות ותמריצים, במגמה לסייע בקידומם, לצמצם את הפערים ברמת הפיתוח וברמת החיים בין יישובי העדיפות הלאומית לכלל ישובי המדינה, לעודד את הדור הממשיך להשתקע ביישובי העדיפות הלאומית, לעודד השתקעות של עולים חדשים ושל תושבים ותיקים ביישובי העדיפות הלאומית, תוך יישום מדיניות הממשלה בדבר חלוקה מתוכננת של האוכלוסייה על פני שטח המדינה.

הסיוע והתמריצים לעידוד השקעות הון התעשייה נועדו לקדם פיתוח כושר הייצור והשבחת ההון האנושי באזורי העדיפות הלאומית באמצעות היוזמה הפרטית, לשמש מכשיר ליצרית מקומות תעסוקה יציבים וצומחים, תוך צמצום נזקים סביבתיים ותוך ייעול השימוש בתשתיות לאומיות. בנוסף, במקום שניתן, נועד הסיוע לחזק את שיתוף הפעולה בין רשויות מקומיות באמצעות ניהול משותף של אזורי תעשייה באזורי העדיפות הלאומית.

הסיוע והתמריצים לעידוד השקעות הון בחקלאות נועד לקדם פיתוח היצוא החקלאי, פיתוח מוצרים מחליפי ייבוא מובהקים, ניצול יעיל של תנאי טבע, יכולת כלכלית, ידע טכני וניסיון מקצועי הגלומים במגזר החקלאי, הכל תוך עידוד המגזר החקלאי כגורם חלוצי, בטחוני וחברתי.

ה. אזורי עדיפות לאומית – סיוע ותמריצים בתחום השיכון:
 1. מפת אזורי העדיפות הלאומית לעניין הטבות כל המשרדים אשר נקבעה בהחלטת ממשלה מס' 3292 מיום 15.02.98 תישאר בתוקף לעניין הטבות בשיכון בתחומי הבניה למגורים, בניית מוסדות ציבור, פיתוח תשתיות, הנחות לרכישת קרקע ציבורית ועוד.
 2. יישובים שהיו במעמד זמני בהחלטת הממשלה האמורה, ואשר תקופת מעמדם הזמני הסתיים, יהיו, מיום קבלת החלטה זו, במעמד קבוע של אזור עדיפות לאומית ויזכו לכל ההטבות הנובעות מאיזור עדיפות לאומית.
  להלן רשימת הישובים:
  א. אזור עדיפות לאומית א': טבריה, עכו, חריש, נצרת, נצרת עילית, כרמיאל.
  ב. אזור עדיפות לאומית ב': בית שמש, מגדל העמק, עפולה, שפרעם.
 3. היישובים מצפה גיתה, לפידות ומזרעה יצורפו לאזור עדיפות לאומית א'.

להלן נספח א': רשימת אזורי תעשייה מרחביים המוגדרים כאזור עדיפות לאומית א':
אזור הצפון
אבו סנאן
אום אל-פאחם
איכסל
אלון תבור
בועינה נוג'ידאת
בית-שאן
בני-יהודה
בר-לב
ג'וליס
גורן
גליל תחתון/טבריה
גרנות הגליל
דיר חנא
דלית אל-כרמל/עוספיא
דלתון
זרזיר
חצור הגלילית
טובה זנגריה
ירכא
יקנעם
כפר כנא
כרמיאל
לבון
מגדל העמק
מילואות צפון (מילוז)
מעלות/קורן
מר'ר
משהד
נהריה
נצרת
נצרת עילית
צמח מפעלים
סכנין
עילבון
עילוט
עכו
עפולה
עראבה
פארק צבאים/בית שאן
פקיעין/כסרא סמיע
צח"ר (צפת, חצור, ראש פינה)
ציפורית
צפת
קצרין
קרית שמונה/פיתוח גליל עליון
רמה/סג'ור
שגיא 2000/מפעלי העמק
שלומי
שפרעם
תל-חי
תמרה
תפן
תרדיון

יש"ע
ארז
אריאל
בראון/קדומים
ברקן/אריאל
גוש עציון/אפרת
חלמיש/נווה צוף
יתיר
מישור אדומים
מעלה אפרים/בקעת הירדן
נווה דקלים
עמקי שילה
עמנואל
קריית ארבע
קרני שומרון/עמנואל
שמעה/הר חברון
שער בנימין
שקד

ירושלים
הר חוצבים
עטרות
תלפיות
גבעת שאול

אזור הדרום
אבשלום
אופקים
אילץת
אשקלון
באר-שבע
דימונה
חורה
ים המלח
ירוחם
להבים
מישור רותם
מצפה רמון
מפעלים אזוריים בחבל מעון
מפעלים אזוריים ערבה דרומית
שלהב (מרכז ספיר)
נע"מ (נתיבות,עזתה, מרחבים, אופקים)
נתיבות
עומר
עזתה
ערד
ערוער
קריית-גת
רהט
רמת הנגב
רמת חובב
שגב שלום
שדרות
שוקת
שער הנגב
תל-שבע
תמ"ד (דימונה)
תעשיות רותם

הפניה: איזורי עדיפות לאומית
]]>
Mon, 17 May 2010 10:27:29 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=153
תוכנית רב-שנתית לפיתוח ישובי המגזר הערביhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=155מספר החלטת ממשלה: 2467
תאריך פרסום: 22/10/2000
תוכן החלטת הממשלה:

כללי

א) ממשלת ישראל רואה חובה לעצמה לפעול למתן תנאים שווים והוגנים לערביי ישראל בתחום החברתי-כלכלי ובפרט בחינוך, דיור ותעסוקה.

ב) ממשלת ישראל רואה בפיתוח חברתי-כלכלי של יישובי המגזר הערבי בישראל תרומה לצמיחת והתפתחות כלל החברה והמשק בישראל.

ג) הממשלה תפעל לפיתוח ולקידום חברתי-כלכלי של יישובי המגזר הערבי ולצמצום הפערים בינם לבין הישובים במגזר היהודי, בהתאם לתכנית דלהלן, כפי שגובשה על ידי משרד ראש הממשלה וועדת השרים לענייני המגזר הערבי בשיתוף עם מנכ"לי משרדי הממשלה ונציגי הרשויות הערביות.
ד) תכנית הפיתוח מתבססת על עבודה משותפת עם הרשויות הערביות. שיתוף פעולה זה מניח עמידה בתכניות הבראה המתבצעות באמצעות משרד הפנים ברשויות השונות וכן שמירה על מינהל תקין (הפעלת חוקי עזר עירוניים, גביית מיסים מוניציפאליים, שמירה על חוקי הבניה וכו').

ה) עלות תכנית הפיתוח ליישובי המגזר הערבי תסתכם ב-4 מיליארד ₪ לשנים 2001-2004. סכום זה כולל בתוכו תוספת של 2 מיליארד ₪ מעבר לתקציבי הפיתוח הקיימים במשרדי הממשלה לישובי המגזר הערבי, מתוכן כ-1 מיליארד ש"ח כתוספת משרד האוצר לתקציב המשרדים. תקציבים אלה כוללים את חלקם של יישובי המגזר הערבי בתקציבי הפיתוח של משרדי המשלה המיועדים לכלל האוכלוסיה וכוללים את כל תקציבי הפיתוח למגזר בתקופת התכנית.

ו) תכנית הפיתוח תכלול את הרשויות המקומיות הערביות ואת היישובים הערבים המצויים בתוך מועצות מקומיות.

משרד הבינוי והשיכון

א. פיתוח שכונות ותיקות
משרד הבינוי והשיכון ירכז פרוייקט פיתוח תשתיות ביישובי המגזר הערבי, בכלל זה תשתיות חדשות והשבחה של תשתיות קיימות, בהיקף תקציבי של 220 מליון ₪ בממוצע 55 צילון ₪ בכל אחת מהשנים 2001-2004 כשמקורות המימון בכל שנה יהיו בממוצע:
משרד הבינוי והשיכון – 23 מליון ₪
משרד האוצר – 32 מליון ₪.

התכנית כוללת 1.025 מליון ₪ בשנה בסעיף שיקום שכונות פיזי – לצורך שיפוץ דירות בבעלות קשישים המתגוררים בגפם. היישובים הם: כפר מנדא, כפר כנא, משהד, טמרה, מג'ד אל-כרום.

התכנית תכלול תקציבים של משרד החבורה, הפנים והבינוי והשיכון לכבישים ולדרכים פנימיות האמורות החלטה זו ותופעל במשולב על-ידי שלושה משרדי ממשלה: משרד הבינוי והשיכון, משרד התחבורה ומשרד הפנים, בריכוז וניהול משרד הבינוי והשיכון ומשרד ראש הממשלה.

ב. פיתוח שכונות חדשות בבניה רוויה
 
1. משרד הבינוי והשיכון יקצה 120 מליון ₪ לפיתוח שכונות חדשות ביישובי המגזר הערבי, שיבנו בבניה ציבורית רוויה, ברובן קרקעות המדינה, ובהיקף כולל של עד 5,000 יחידות דיור, 30 מליון ₪ במוצע בכל אחת מהשנים 2001-2004, בהתאם להסדרים הקיימים בין המשרדים ולהסדרים שיסוכמו בין המשרדים בעקבות הבחינה האמורה בסעיף 3 להלן

2. איתור הקרקעות לבניה הרוויה ייעשה במתואם על מינהל מקרקעי ישראל, משרד הפנים והרשויות המקומיות. מינהל מקרקעי ישראל יעביר הרשאות תכנון ופיתוח למשרדי הבינוי והשיכון לפי בקשתו ליישום התכנית.

3. רשמת הפיתוח בשכונות החדשות תהיה דומה למקובל, באופן שעלותה לא תעלה על 70,000 ש"ח ליחידת דיור. היקף הסבסוד בבניה הרוויה לא יעלה על 35,000 ₪ ליחידת דיור. יהנו מהסיבסוד ישובים במפת אזורי עדיפות לאומית. בנוסף תיבחן גם האפשרות לעידוד השכונות כאמור, גם בישובים הנמצאים מחוץ לאזורי העדיפות.

משרד הבינוי והשיכון יקצה 40 מליון ₪ נוספים לפיתוח שכונות חדשות על קרקעות פרטיות המצויות בתחומי יישובי המגזר הערבי, שיבנו בבניה ציבורית רוויה ובהיקף שלא יפחת מ-50 יחידות דיור לשכונה, 10 מליון ₪ בממוצע בכל אחת מהשנים 2001-2004.

בפיתוח שכונות חדשות על קרקעות פרטיות, הסיוע יכלול מימון של התכנון (שלב של תכנית מפורטת) וכן השתתפות בפיתוח בסכום שלא יעלה על 50% מהיטלי התשתיות המאושרים ועד לתקרה של 20,000 ₪ ליחידת דיור. התקציב יינתן לשכונות ומבנים שהיתרי בניה עבורם ינתנו לאחר יום 1.1.2001.

צפיפות הבניה באתרים שיבחרו, בכל פרק זהף לא תפחת מ-6 יחידות דיור לדונם (נטו).

ג. פיתוח מוסדות ציבור

1. משרד הבינוי והשיכון יקצה 320 מליון ₪ להשתתפות בבניית מוסדות ציבור בתחומי תרבות, חברה וספורט ביישובי המגזר הערבי, בממוצע 80 מליון ₪ בשנים 2001-2004, כשמקורות המימון יהיו:
משרד הבינוי והשיכון – 10 מליון ₪
משרד האוצר – 70 מליון ₪.

2. תקציב זה אינו כולל בניית מוסדות ציבור על-פי דו"ח ועדת המנכ"לים לבניית מוסדות ציבור, אך כולל תקציבים שיוקצו למוסדות ציבור בתקנות אחרות בשנים 2001-2004.

3. המוסדות שיבנו בעדיפות ראשונה יכללו מתנ"סים בגדלים שונים ואולמות ספורט, בישובים גדולים מעל 5,000 תושבים ובכפוף לזמינות ביצוע.

4. בביצוע התכנית ובהיקפי ההשתתפות יילקחו בחשבון מקורות מימון משלימים כגון: תקציב מפעל הפיס, תקציבי תקן מוסדות ציבור ותקציב הפיתוח של משרד הפנים.

5. משרד הבינוי והשיכון יקבע את פרוגרמת מבני הציבור, יאשר את תכניות העבודה של היישובים וירכז את ביצוע בניית המבנים; הסכום המירבי למוסד ציבורי בודד לא יעלה על הסכום הקבוע בדו"ח ועדת מנכ"לים לבניית מוסדות ציבור.
הפניה: תוכנית רב-שנתית לפיתוח ישובי המגזר הערבי
]]>
Thu, 20 May 2010 05:59:20 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=155
עידוד תיעוש הבניהhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=24מספר החלטת ממשלה: 2467
תאריך פרסום: 18/08/2002
תוכן החלטת הממשלה:

מחליטים בהמשך להחלטה מס. 346(חכ/11) מיום 28.6.2001.
במגמה לעודד תיעוש בענף הבניה, לנקוט מספר צעדים מקבילים כדלהלן

 1. הסרת מגבלות
  משרדי ממשלה, רשויות מקומיות וחברות ממשלתיות לא יטילו מגבלות על השימוש בשיטות מתועשות במכרזים המפורסמים על ידם. החשב הכללי במשרד האוצר יפעל לפרסום הנחיות כאמור. כמו כן יפנה משרד הבינוי והשיכון לגורמים הרלוונטים כדי ליידעם בדבר יתרונות תיעוש הבנייה והצורך להסיר חסמים שמונעים תיעוש במכרזים שמפורסמים על ידם.

 1. הפצת ידע והכשרת עובדים
  משרד הבינוי והשיכון, בשיתוף משרד העבודה והרווחה והתאחדות הקבלנים והבונים, יפעלו לתגבור וארגון לימודי נושאי התיעוש במוסדות ההשכלה השונים (טכניון, מכללות, בתי ספר להנדסאים וכיו"ב), יארגנו ימי עיון ויפרסמו מדריכים טכניים וקטלוגים בנושא תיעוש.
  בנוסף יגבשו גורמים אלה תכנית להכשרת עובדים במסלול הבנייה המתועשת וכן יקבעו מסגרת מתאימה למתן מכלול של שירותי מידע וייעוץ לטכנולוגיות בניה מתועשות.
  צוות משותף, בראשות משרד הבינוי והשיכון ובשיתוף משרד האוצר ומשרד העבודה והרווחה, יגיש לממשלה תוך 45 יום הצעה מפורטת שכוללת אומדן תקציבי והיערכות ליישום.
 2. תקינה
  צוות משותף של משרד הבינוי והשיכון (יו"ר), הטכניון – המכון הלאומי לחקר הבנייה ומכון התקנים יפעל לזהות התקנים הקיימים והחסרים הנוגעים לתיעוש (מוצר, מלאכה, תפקיד) ויכין תכנית עם סדר עדיפויות להתקנת תקנים בהתאם. בנוסף יבחן שר הפנים שילוב הוראות הנוגעות לתיעוש בקובץ התקנות המשולב, המוכן במשרדו.
 3. מחקר ופיתוח
  משרד הבינוי והשיכון, בשיתוף הטכניון – המכון הלאומי לחקר הבנייה, התאחדות הקבלנים והבונים  ומשרד האוצר, יגדירו את הנושאים הדורשים העמקה מחקרית ויגבשו תכנית עבודה רב שנתית, כולל סדרי עדיפויות ועלויות.
  מימון המחקרים ייעשה על ידי משרד הבינוי והשיכון במסגרת תקציבו.
 4. שינוי תדמית
  משרד הבינוי והשיכון, בשיתוף לשכת הפרסום הממשלתית והתאחדות הקבלנים והבונים יכינו תכנית למסע פרסום שידגיש בעיקר את יתרונות התיעוש לצרכן. פעולות לשיפור התדמית יינקטו רק לאחר תחילת יישומן של ההמלצות הקודמות ולאחר גיבוש תקציב לנושא על ידי צוות משותף למשרד הבינוי והשיכון (יו"ר) ולמשרד האוצר, תוך 60 יום.
 5. מעקב ובקרה
  שר הבינוי והשיכון ימנה ועדת היגוי בין משרדית שתהיה אחראית למעקב אחר ביצוע ההמלצות שלעיל. הוועדה תורכב מנציגי משרד הבינוי והשיכון (יו"ר), האוצר, התעשיה והמסחר והעבודה והרווחה.
  הוועדה תדווח לממשלה על התקדמות יישום ההמלצות לאחר חצי שנה מיום אישור ההחלטה.

 

הפניה: עידוד תיעוש הבניה
]]>
Tue, 22 Dec 2009 15:03:43 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=24
המדיניות הכלכלית לשנת 2001 - פינוי בינוי במרקמים ﬠירוניים - הגדרת מסלולים חדשיםhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=283מספר החלטת ממשלה: 2217
תאריך פרסום: 16/08/2000
תוכן החלטת הממשלה:
 1. הוﬠדה הביך-משרדית לפינוי ובינוי שהוקמה במסגרת החלטת הממשלה הנ"ל תפﬠיל מסלול נוסף להתחדשות ﬠירונית, ﬠל ידי הגדלת ניצולת הקרקﬠ באמצﬠות תוספת בניה באיזורים מבונים, ללא פינוי הבנייה הקיימת, או במשולב ﬠם פרוייקט פינוי בינוי.
  המסלול החדש יופﬠל ﬠל פי הﬠקרונות שבבסיס המסלול הקיים, בשינויים המתחייבים, שייקבﬠו ﬠל ידי הוﬠדה.
 2. הוﬠדה הבין-משרדית תבחן ותגבש דרכים לחידוש וציפוף מרכזי הﬠרים הותיקות, תוך קביﬠת קריטריונים להכלל בתוכנית ﬠל בסיס הﬠקרונות הבאים:
  א. יוגדרו כללים להפﬠלת מימון ביצוﬠ המרכיבים הציבוריים בפרוייקט כגון: ﬠבודות תשתית ובניינים ציבוריים, במתכונת של "משק כספי
  סגור" באופך שהכנסות מאגרות והיטלים שיוטלו ﬠל הפרוייקט ישמשו למימון המרכיבים הציבוריים בפרוייקט.
  ב. יוגדרו כללים לבחינת הישימות הכלכלית של הפרוייקטים מנקודת מבטם של בﬠלי הזכויות במתחם והיזמים מטﬠמם.
  ג. הממשלה תסייﬠ לקידום הפרוייקטים תוך התמקדות בקידום תכנון מתארי לתוספת זכויות בניה ושימוש בקרקﬠ.
 3. להטיל ﬠל צוות משותף למשרד המשפטים, משרד האוצר ומשרד הבינוי והשיכון להציﬠ את התיקונים הנדרשים בחוק מקרקﬠין, התשכ"ט-1969, במטרה לשלבם בתיקוני החקיקה לﬠנין תקציב 2001, לגבי האופן והתנאים לקבלת החלטה ﬠל נטילת חלק בפרוייקט "פינוי בינוי", לרבות הצעת פתרון למצב שבו חלק מהדיירים אינם מוכנים ליטול חלק בפרוייקט, תוך התייחסות להמלצות הוﬠדה הבינמשרדית בﬠנין זה.
 4. נציב מס הכנסה יבחן ויגבש כללים לקביﬠת חבות המס בפרוייקטים של "פינוי-בינוי", ופרוייקטים של ﬠיבוי באמצﬠות תוספת בנייה ﬠל מנת להבהיר מראש את חבות המס בפרוייקט.
 5. הוﬠדה הבין משרדית לפינוי ובינוי תבחן חלופות לקידום פרוייקטים להתחדשות ﬠירונית המתאפיינים בכדאיות כלכלית נמוכה ליזם ולתושבים.
 6. לבצﬠ את תיקוני החקיקה כמתחייב מהחלטת הממשלה מסי 4342 מיום 13 בספטמבר 1998.
הפניה: המדיניות הכלכלית לשנת 2001 - פינוי בינוי במרקמים ﬠירוניים - הגדרת מסלולים חדשים
]]>
Mon, 30 Jul 2012 13:16:02 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=283
אכרזת מתחמים להתחדשות עירונית (פינוי ובינוי)http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=280מספר החלטת ממשלה: 897
תאריך פרסום: 11/11/2001
תוכן החלטת הממשלה: בהמשך להחלטת ממשלה מס. 4342 מיום כ"ב באלול התשנ"ח (13.9.98):
א. לאמץ את המלצות הוועדה הבינמשרדית להתחדשות עירונית (פינוי ובינוי) ולהכריז על המתחמים המפורטים להלן כמתחמים להתחדשות עירונית (פינוי ובינוי):
באר-שבע - שכונה א' מערב (*)
באר-שבע - שכונה ד'
בת-ים - בר אילן
הוד השרון - הפרסה
הרצליה - נווה ישראל
חדרה - העירייה
חדרה - השוק העירוני
חיפה - המלך אמציה (*)
טבריה - תחנה מרכזית
יהוד - העצמאות (*)
נשר - בן דור
קדימה - יוספטל (*)
קרית ביאליק - העצמאות
ראשון לציון - אלקלעי
רמת השרון - יוספטל

(*) דירוג המתחמים המסומנים בכוכבית נקבﬠ בכפוף לפטור מהיטל השבחה וﬠל סמך הסכמות שרי הפנים והבינוי והשיכון למתן הפטור 
(מפות המתחמים המפורטים בהצﬠה נמצאות במזכירות הממשלה)

תוקף האכרזה הוא ל-6 שנים.

ב. הממשלה תהא רשאית לבטל את האכרזה במתחם בטרם יחלפו 6 שנים, אם התקיימו אחד או יותר ממקרים אלה:
1) חל שינוי בתכנון לﬠומת הﬠקרונות שאישרה הווﬠדה הבינמשרדית במיון הסופי.
2) לא התקיימה במתחם פﬠילות תכנונית במוסדות התכנון, כפי שייקבﬠ ﬠל-ידי הווﬠדה הבינמשרדית.
3) הרשות המקומית הפרה תנאי ﬠיקרי מתנאי החוזה שייחתם בינה לבין משרד הבינוי והשיכון.
4) הרשות המקומית הגישה בקשה מנומקת לבטל את האכרזה והווﬠדה הבינמשרדית קיבלה את בקשתה.
5) בשל סיבות שלטוניות או בשל שינוי מדיניות הממשלה."
הפניה: אכרזת מתחמים להתחדשות עירונית (פינוי ובינוי)
]]>
Mon, 30 Jul 2012 10:15:54 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=280
אכרזת מתחמים להתחדשות עירוניתhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=281מספר החלטת ממשלה: 2026
תאריך פרסום: 16/06/2002
תוכן החלטת הממשלה:
 1. ﬠל פי סﬠיף 33א לחוק התכנון והבנייה, לאמץ את המלצות הווﬠדה הבינמשרדית להתחדשות ﬠירונית ולהכריז ﬠל המתחמים המפורטים להלן:
  ﭏ) מתחמים לפינוי לשם בינוי:
  נס-ציונה - השוק הﬠירוני
  נס-ציונה - יד אליﬠזר
  נתניה - הרב קוק (אתר מס. 1)
  נתניה - ויצמן (צפון)
  נתניה - סוקולוב-ויצמן
  פתח-תקווה - בר-כוכבא (*)
  פתח-תקווה - שלום אש (*)
  קרית אתא - שיבת ציון
  רמת השרון - רקפת
  תל-אביב - בית-אל (*)

  ב) מתחמים לﬠיבוי בנייה:
  חיפה - חביבה רייך (*)
  יהוד - קדושי מצרים-שכונת גיורא (*)
  יהוד - ויצמן-סירקין (*)
  ערד - יﬠלים
  קרית-ים - יוספטל-קוממיות

  (מפות המתחמים המפורטים בהחלטה זו נמצאות במזכירות הממשלה).
 2. תוקף ההכרזה הוא לשש שנים.
  הממשלה תהא רשאית לבטל את האכרזה במתחם בטרם חלפו שש שנים, אם התקיימו אחד או יותר ממקרים אלה:
  א) חל שינוי בתכנון לﬠומת הﬠקרונות שאישרה הווﬠדה הבינמשרדית.
  ב) לא התקיימה במיתחם פּﬠילות תכנונית במוסדות התכנון, כפי שייקבﬠ ﬠל-ידי הווﬠדה הבינמשרדית.
  ג) הרשות המקומית הפרה תנאי ﬠיקרי מתנאי החוזה שייחתם בינה לבין משרד הבינוי והשיכון.
  ד) הרשות המקומית הגישה בקשה מנומקת לבטל את האכרזה והווﬠדה הבינמשרדית קיבלה את בקשתה.
  ה) בשל סיבות שלטוניות או בשל שינוי מדיניות הממשלה.
 3. בהמשך להחלטת הממשלה מס. 2520 מיום 19.11.2000, רושמת הממשלה לפניה, כי ביום 5.6.2002 התמלא התנאי לאכרזת מיתחם קרית-אונו-שלמה המלך צפון, וכי תחילת תוקפה של האכרזה ביחס למיתחם זה היא בתאריך 5.6.2002."

*) ביחס למתחמים המסומנים בכוכבית, התבקש פטור מהיטל השבחה, על-סמך הסכמות שרי הפנים והבינוי והשיכון למתן הפטור - הכל בהתאם לסﬠיף 19(ב)(2) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה.

הפניה: אכרזת מתחמים להתחדשות עירונית
]]>
Mon, 30 Jul 2012 12:30:14 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=281
אכרזת מתחמים להתחדשות עירוניתhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=294מספר החלטת ממשלה: 2756
תאריך פרסום: 17/11/2002
תוכן החלטת הממשלה:
 1. ﬠל פי סﬠיף 33א לחוק התכנון והבניה, לאמץ את המלצות הווﬠדה הבינמשרדית לעניין מתחמי פינוי בינוי (להלן: הווﬠדה) ולהכריז על המתחמים המפורטים להלן כמתחמים לפינוי לשם בינוי:
  באר-שבﬠ - שכווה א' מזרח *
  באר-שבע - שכונה ב' *
  חולון - חנקין
  נהריה - פינסקר
  נתניה - הרב קוק (אתר מס. 2)
  נתניה - רמת הרצל
  רחובות - בית הפוﬠלים
  רחובות - בנימין יעקב
  תל אביב -החרש והאומן
  (מפות המתחמים המפורטים בהחלטה זו נמצאות במזכירות הממשלה),
 2. תוקף האכרזה הוא לשש שנים.
  הממשלה תהא רשאית לבטל את האכרזה במתחם בטרם חלפו שש שנים, אם התקיימו אחד או יותר מאלה:
  א) חל שינוי בתכנון לעומת הﬠקרונות שאישרה הוועדה הבינמשרדית
  ב) לא התקיימה ביחס למתחם פﬠילות תכנונית במוסדות התכנון, ﬠל-פי קביﬠת הווﬠדה
  ג) הרשות המקומית הפרה תנאי ﬠיקרי מתנאי החוזה שנחתם בינה לבין משרד הבינוי והשיכון.
  ד) הרשות המקומית הגישה בקשה מנומקת לבטל את האכרזה והווﬠדה המליצה לקבל את בקשתה.
  ה) בשל שינוי מדיניות הממשלה או בשל סיבות שלטוניות אחרותְ
 3. מכוח האמור בסﬠיף ב(2) להחלטת הממשלה מס. 2520 מיום כ“א בחשון התשסײא (2000.19.11), לבטל אכרזתם של המתחמים: קרית אונו - לוי אשכול; קרית אונו - שכונת ירוןְ אשר אוכרזו ﬠל ידי הממשלה בהחלטתה האמורה"

*) הﬠרה ביחס למתחם זה, התבקש פטור מהיטל השבחה, ﬠל-סמך הסכמות שרי הפנים והבינוי והשיכון למתן הפטור: הכל בהתאם לסﬠיף 19(ב)(2) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה.

הפניה: אכרזת מתחמים להתחדשות עירונית
]]>
Sun, 05 Aug 2012 11:19:20 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=294
אכרזת מתחמים להתחדשות עירונית (פינוי ובינוי)http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=297מספר החלטת ממשלה: 477
תאריך פרסום: 22/07/2001
תוכן החלטת הממשלה: א. לאמץ את המלצות הוﬠדה הבינמשרדית להתחדשות ﬠירונית (פינוי ובינוי) ולהכריז ﬠל המתחמים המפורטים להלן כמתחמים להתחדשות ﬠירונית (פינוי ובינוי):
אשדוד - אזור המלאכה צפון
גבﬠתיים - מﬠונות ﬠובדים
הוד השרון - אזור תﬠשיה גיל ﬠמל
חדרה - מבוא חדרה מזרח
יהוד - מרכז יריד (*)
נס ציונה - רחוב הבנים 
נתניה - הלפרין.
(מפות המתחמים המפורטים בהחלטה זו נמצאות במזכירות הממשלה).
תוקף האכרזה הוא לשש שנים.

ב. הממשלה תהא רשאית לבטל את האכרזה במתחם בטרם חלפו שש שנים, אם התקיימו אחד או יותר ממקרים
אלה:
1) חל שינוי בתכנון לﬠומת הﬠקרונות שאישרה הווﬠדה הבינמשרדית במיון הסופי.
2) לא התקיימה במתחם פﬠילות תכנונית במוסדות התכנון, כפי שייקבﬠ ﬠל-ידי הווﬠדה הבינמשרדית.
3) הרשות המקומית הפרה תנאי ﬠיקרי מתנאי החוזה שייחתם בינה לבין משרד הבינוי והשיכון.
4) הרשות המקומית הגישה בקשה מנומקת לבטל את האכרזה והווﬠדה הבינמשרדית קיבלה את בקשתה.
5) בשל סיבות שלטוניות או בשל שינוי מדיניות הממשלה.
הﬠרה: אכרזתו של המתחם המסומך בכוכבית (*) מותנית בפטור מהיטל השבחה.
הפניה: אכרזת מתחמים להתחדשות עירונית (פינוי ובינוי)
]]>
Sun, 05 Aug 2012 13:07:13 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=297
אכרזת מתחמים להתחדשות עירונית (פינוי ובינוי)http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=298מספר החלטת ממשלה: 2520
תאריך פרסום: 19/11/2000
תוכן החלטת הממשלה: א. לאמץ את המלצות הוﬠדה הבינמשרדית להתחדשות ﬠירונית (פינוי ובינוי) ולהכריז ﬠל המתחמים המפורטים להלן כמתחמים להתחדשות ﬠירונית (פינוי ובינוי):
בני ברק - שוק פרדס כץ
בנימינה - רמת חן *)
טבריה - בית אלומות 
יהוד - קדושי מצרים
יהוד - מקלב
יהוד - שוק גורדון
פתח-תקוה - דגל ראובן
קרית אונו - שכונת ירון
קרית אונו - לוי אשכול
קרית אונו - שלמה המלך צפון *)
ראשון לציון - רוקח
ראשון לציון - החייל האלמוני
ראשון לציון - דגניה
רמלה - אזבסטונים *)
חיפה - ﬠין דור/מאי *)
יהוד - שוק רמז
פתח-תקוה - ﬠמישב מזרח
פתח-תקוה - שכונת ﬠקיבא
רמת-גו -התפוצות
תל-אביב ֵ חסן ﬠראפה
תל-אביב - לוינסקי
תל-אביב - הקונגרס
תל-אביב - שפירא א'

(מפות המתחמים המפורטים בהחלטה זו נמצאות במזכירות הממשלה)
תוקף האכרזה הוא לשש שנים.

ב. הממשלה תהא רשאית לבטל את האכרזה במתחם בטרם חלפו שש שנים, אם התקיימו אחד או יותר ממקרים אלה:
1) חל שינוי בתכנון לﬠומת הﬠקרונות שאישרה הוﬠדה הבינמשרדית במיון הסופי.
2) לא התקיימה במתחם פﬠילות תכנונית במוסדות התכנון כפי שייקבﬠ ﬠל-ידי הוﬠדה הבינמשרדית.
3) הרשות המקומית הפרה תנאי ﬠיקרי מתנאי החוזה שייחתם בינה לבין משרד הבינוי והשיכון.
4) הרשות המקומית הגישה בקשה מנומקת לבטל את האכרזה והוﬠדה הבינמשרדית קיבלה את בקשתה.
5) בשל סיבות שלטוניות או בשל שינוי מדיניות הממשלה.

הﬠרה - אכרזתם של המתחמים המסומנים בכוכב מותנית בהסכמת שר הפנים ושר הבינוי והשיכון למתן פטור מהיטל השבחה.
הפניה: אכרזת מתחמים להתחדשות עירונית (פינוי ובינוי)
]]>
Mon, 06 Aug 2012 09:05:11 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=298
הצﬠת-חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יﬠדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 1999) התשנ"ט-1998 - גימלאות, חוק המים, בינוי פינוי, ﬠיבוי הבניה, ביטוח לאומי, רשויות מקומיות, הסנגוריה הציבוריתhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=299מספר החלטת ממשלה: תק/5
תאריך פרסום: 20/10/1998
תוכן החלטת הממשלה: ג. פרק: פינוי בינוי וﬠיבוי הבניה
לאשר את פרק: פינוי, בינוי וﬠיבוי הבניה המצ"ב (דפים 10-8) בכפוף לתיקונים הבאים:

1) בסﬠיף 1. סﬠיף קטן (1) אחרי המילים: "שר הפנים, ﬠל-פי המלצת מינהל מקרקﬠי ישראל" יתווסף: "או משרד הבינוי והשיכון".

2) בסﬠיף 1. סﬠיף קטן (2)(ב): יושב-ראש הוﬠדה לקביﬠת מתחמים לפינוי, בינוי וﬠיבוי הבניה יהיה נציג שר הבינוי והשיכון (במקום נציג
שר הפנים) וכמו-כן יתווספו לוﬠדה נציגי המשרד לאיכות הסביבה ומשרד התחבורה.

3) ניסוח מתוקן ומﬠודכו של סﬠיפי פרק זה ייﬠרך בתיאום בין משרדי האוצר, המשפטים, הבינוי והשיכון והפנים.

ד. 1) לאשר סﬠיף 16 - תיקון חוק פיצוי נפגﬠי אסון טבﬠ, המצורף (דף מס. 11). 

2) לאשר סﬠיף 17 - תיקון חוק התכנון והבניה המצורף (דף מס. 11). בנוסף לתיקון המאושר קובﬠת וﬠדת השרים כי מינהל מקרקﬠי ישראל יתקצב מידי שנה סכום של 10 מליון ש"ח (צמוד למדד המחירים לצרכן) אשר יוקצה לשיקום תשתיות בישובים שיקבﬠו ﬠל-ידי וﬠדה משותפת בראשות מנכ"ל משרד הפנים ובהשתתפות מנהל מינהל מקרקﬠי ישראל ונציג אגף התקציבים במשרד האוצר.

3) במקום סﬠיף 18 - תיקון חוק הסנגוריה הציבורית המצורף (דף 11) יבוא: בסﬠיף 23 לחוק הסנגוריה הציבורית, התשנ"ו-1955, בסופו יבוא: "לרבות תקנות בדבר חובת תשלום של זכאים לייצוג, בהתאם לסכומים או שיﬠורים שייקבﬠו בהסכמת שר האוצר".

4) לאשר סﬠיף 19 - תיקון חוק הסיוﬠ המשפטי המצורף (דף 11).

5) לאשר נוסח סﬠיף 15 - תיקון פקודת החברות המצורף (דף מס. 11) בכפוף לכך כי התיקון לא יהיה בפקודת החברות התשמ"ג-1983, אלא יוכנס לפקודת הﬠיריות ולפקודת המוﬠצות המקומיות.
הפניה: הצﬠת-חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יﬠדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 1999) התשנ"ט-1998 - גימלאות, חוק המים, בינוי פינוי, ﬠיבוי הבניה, ביטוח לאומי, רשויות מקומיות, הסנגוריה הציבורית
]]>
Wed, 08 Aug 2012 04:32:26 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=299
פינוי בינויhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=295מספר החלטת ממשלה: 4342
תאריך פרסום: 13/09/1998
תוכן החלטת הממשלה:
 1. לאמץ את דו"ח הביניים בנושא פינוי בינוי וﬠיבוי הבניה שהוגש על-ידי הוﬠדה לשיקום פיסי של מרכזי ﬠרים.
  1. בהתאם להמלצות דו"ח הביניים האמור, לאפשר ציפוף אזורים מבונים במסגרת מתחמים שיוכרזו כמתחמים לפינוי ובינוי. הכרזת המתחמים תיﬠשה ﬠל-פי החלטת ממשלה, על-בסיס המלצת וﬠדה בינמשרדית שתמונה לנושא ותהיה בתוקף למשך 6 שנים. לצורך זה תפﬠל הממשלה לביצוﬠ השינויים והתיקונים הבאים:
   א. חוק התכנון והבנייה, התשכײה-1965 (להלן - החוק), יתוקן באופן שתכנונם של מתחמים שהוכרזו במתחמים לפינוי ובינוי יתבצﬠ על-פי תכניות שיאושרו במסגרת ועדה מיוחדת כהגדרתה בחוק, תוך התאמת הרכבה ודרכי פﬠולתה לצרכים המיוחדים של מתחמים כאמור. תכניות כאמור יוכנו על-ידי הרשות המקומית או מי מטעמה ויפקﬠו בחלוף 6 שנים מיום ההכרזה. תיקון זה יחול גם של תכניות לפינוי בינוי ביוזמת מינהל מקרקעי ישראל.
   ב. החוק יתוקן באופן שתשלום היטל השבחה לא יחול על מתחמים שהוכרזו לפינוי בינוי בתקופת הכרזתם, אולם לגבי מי שרכש נכס בקופת ההכרזה ולא מימש את הזכויות עד תום תקופת ההכרזה, יחול היטל השבחה בﬠתיד בהתייחס לזכויות שהיו ערב הכרזת המתחם.
   ג. פקודת העיריות תתוקן באופן שייקבﬠו הסדרים מיוחדים לחיוב בגין ﬠבודות פיתוח במתחמים שהוכרזו לפינוי בינוי, כך שאלו ייﬠשו על-פי אומדן ﬠלויות פרטני לפיתוח המתחייב מציפוף אותו מתחם.
   החיוב בגין ﬠבודות פיתוח ייגזר מהזכויות במגרש, תוך התייחסות למגרשים מבונים ולמגרשים פנויים ויאפשר מימוש של ﬠבודות פיתוח בהיקף של 80% מהﬠבודות הנדרשות, גם במקרה של מימוש חלקי של הזכויות, אך לא פחות משני שלישים מהן.
   הכספים בגין ﬠבודות הפיתוח בכל מתחם ינוהלו בחשבון נפרד, באמצﬠות חברת ניהול שתיבחר לנושא ושתהיה אחראית לביצוﬠ עבודות הפיתוח במתחם.
   ד. חוק המקרקﬠין, התשכ"ט-1969 בפרק הדן בבתים משותפים, יתוקן באופן שבﬠלי דירות שבבﬠלותם 80% מהדירות בבית המשותף. המﬠוניינים בעיסקה לפינוי בינוי בבית המשותף או בﬠיבוי באמצﬠות בנייה, יהיו רשאים לפנות למפקח על הבתים המשותפים בבקשה שיורה על ביצוע הﬠסקה או בנייה. כמו-כן יהיה המפקח רשאי לקבוﬠ את הזכויות בעיסקה שיינתנו למיﬠוט הדיירים בהתייחס לזכויות שיקבלו רוב הדיירים במסגרת הﬠסקה, וכן את ההסדרים בדבר הפינוי, הדיור החלופי וכל נושא הנוגע בפינוי ובבינוי.
   ה. חוק מס שבח מקרקעין, התשכ"ג-1963, יתוקן באופן ששר האוצר יוסמך לקבוﬠ בתקנות כי בﬠסקאות פינוי בינוי, במתחמים שהוכרזו לﬠנין זה, תבוטל מגבלת הפטור לפי כפל שווי ותישאר רק תקרת הפטור הקבוﬠה בחוק.
   ו. נציבות מס הכנסה תפﬠל בהתאם לסמכות הנתונה לה בחוק, ותאפשר דחיית תשלומי מס השבח ומס הרכישה של בﬠל המקרקﬠין ושל הקבלן/יזם, בﬠסקאות פינוי בינוי במתחמים שהוכרזו, ﬠד 3 שנים, לפי הﬠניין ובהתאם לנסיבות.
   ו. נציבות מס הכנסה תפרסם הוראות מקצוﬠיות אשר תבהרנה את הסדרי המיסוי הנהוגים בעסקאות פינוי בינוי, ותיתן הסדרי מס מראש (פרה-רולינג) שיבהירו את חבויות המס של פרוייקט פינוי בינוי במתחמים שהוכרזו.
   ח. הממשלה תמנה וﬠדה בינמשרדית לפינוי בינוי שתכלול את נציגי משרדי הבינוי והשיכון, הפנים, האוצר, איכות הסביבה, התחבורה, ראש הממשלה ומינהל מקרקעי ישראל.
הפניה: פינוי בינוי
]]>
Sun, 05 Aug 2012 12:25:24 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=295
אכרזת מתחמים להתחדשות ﬠירוניתhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=296מספר החלטת ממשלה: 1152
תאריך פרסום: 14/12/2003
תוכן החלטת הממשלה:
  1. ﬠל-פי סﬠיף 33א לחוק התכנון והבנייה לאמץ את המלצות הוﬠדה הבינמשרדית להתחדשות ﬠירונית ולהכריז ﬠל המתחמים המפורטים להלן כמתתמים לﬠיבוי בניה:
   חיפה - מתחם אמיל זולא *)
   חיפה - מתחם מח"ל (קרית-חיים) *);
   לוד - מתחם חסכון ג' *);
   מגדל-הﬠמק - מתחם ניצנים;
   נהריה - מתתם הגלﬠד;
   קדימה - מתחם בן-צבי.

   *) הערה: ביחס למתחם זה, התבקש פטור מהיטל השבחה, ﬠל-סמך הסכמות שרי הפנים והבינוי והשיכון למתן הפטור; הכל בהתאם לסﬠיף 19(ב)(2) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה.
   (מפות המתחמיםְ המפורטים בהחלטה זו נמצאות במזכירות הממשלה).
  2. תוקף האכרזה הוא ל-6 שנים.
   הממשלה תהא רשאית לבטל את האכרזה במתחם בטרם חלפו 6 שנים, אם התקיימו אחד או יותר ממקרים אלה:
   א) חל שינוי בתכנון לﬠומת הﬠקרונות שאישרה הוﬠדה הבינמשרדית.
   ב) לא התקיימה ביחס למתחם פﬠילות תכנונית במוסדות התכנון, כפי שייקבﬠ ﬠל-ידי הוﬠדה הבינמשרדית.
   ג) הרשות המקומית הפרה תנאי עיקרי מתנאי החוזה שייחתם בינה לבין משרד הבינוי והשיכון.
   ד) הרשות המקומית הגישה בקשה מנומקת לבטל את האכרזה והווﬠדה הבינמשרדית קיבלה את בקשתה.
   ה) בשל סיבות שלטוניות או בשל שינוי מדיניות הממשלה.
הפניה: אכרזת מתחמים להתחדשות ﬠירונית
]]>
Sun, 05 Aug 2012 12:46:41 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=296
מינוי ועדה לענין מתחמי פינוי ובינויhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=284מספר החלטת ממשלה: 2809
תאריך פרסום: 01/12/2002
תוכן החלטת הממשלה: בהתאם לסעיף 33א.(ג) לחוק התכנון והבנייה, התשכ'יה-1965, למנות ועדה לעניין מתחמי פינוי ובינוי, בהרכב כדלהלן:
- מנהלת אגף תכנון ובינוי ערים במשרד הבינוי והשיכון, נציגת שר הבינוי והשיכון - יושב-ראש, ולממלאת מקומה הגב' עינת גנון מאגף תכנון ובינוי ערים במשרד הבינוי והשיכון.
- מנהלת האגף לתכניות מתאר מקומיות ומפורטות במינהל התכנון במשרד הפנים, נציגת שר הפנים - חברה, ולממלאת-מקומה הגב' רחלי קולסקי מהאגף לתכניות מתאר מקומיות ומפורטות במינהל התכנון במשרד הפנים.
- סגן הממונה על התקציבים (מאקרו) במשרד האוצר, נציג שר האוצר - חבר.
- ראש אגף סביבה עירונית ופיתוח בר-קיימא במשרד לאיכות הסביבה, נציגת השר לאיכות הסביבה - חברה.
- מנהלת אגף תחבורה ציבורית בנתיבי איילון, נציגת שר התחבורה - חברה.
- יועץ ראש הממשלה לתכנון ופיתוח במשרד ראש הממשלה, נציג ראש הממשלה - חבר.
- הממונה על תכניות מתאר ארציות באגף תכנון ופיתוח במינהל מקרקעי ישראל, נציגת מינהל מקרקעי ישראל, בהמלצת שר התשתיות הלאומיות - חברה, ולממלא-מקומה מר רפי אלמליח מאגף תכנון ופיתוח במינהל מקרקעי ישראל.
הפניה: מינוי ועדה לענין מתחמי פינוי ובינוי
]]>
Mon, 30 Jul 2012 14:08:48 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=284
אכרזת מתחמים להתחדשות עירוניתhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=293מספר החלטת ממשלה: 939
תאריך פרסום: 26/03/2003
תוכן החלטת הממשלה:
 1. על-פי סﬠיף 33א לחוק התכנון והבנייה, ובהמלצת הווﬠדה לﬠנין מתחמי פינוי ובינוי, להכריז ﬠל המתחמים המפורטים להלן:
  א) מתחמים לפינוי לשם בינוי
  חדרה - מתחם בית"ר *)
  חולון - מתחם ג'סי כהן *)
  חולון - מתחם פיכמן     
  נתניה - מתחם אנדריוס *)
  פתח-תקוה - מתחם יוספברג
  פתח-תקוה - מתחם תחנה מרכזית
  קרית-ביאליק - מתחם ז'בוטינסקי *)
  רחובות - מתחם אייזנברג *)

  ב) מתחמים לﬠיבוי בנייה
  טירת כרמל -מתחם שרת
  מגדל הﬠמק - מתחם הנשיאים
  קרית ביאליק - מתחם צור שלום *)
  קרית ים - מתחם יוספטל-ליהמן

*) הﬠרה: ביחס למתחמים המסומנים ב*), התבקש פטור מהיטל השבחה, ﬠל-סמך הסכמות שרי הפנים והבינוי והשיכון למתן הפטור; הכל בהתאם לסﬠיף 19(ב)(2) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה.

הפניה: אכרזת מתחמים להתחדשות עירונית
]]>
Sun, 05 Aug 2012 10:56:19 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=293
מינוי נציגי ממשלה למועצה לעבודות הנדסה בנאיותhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=35מספר החלטת ממשלה: 1438
תאריך פרסום: 01/02/2004
תוכן החלטת הממשלה:

בהתאם לסעיף 12(ב)(5) לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-1969, לקבוע, על-פי המלצת שר הבינוי והשיכון, את הרשומים להלן, לנציגי הממשלה במועצה לעבודות הנדסה בנאיות:

מר יוסף מנור, מר אברהם הבר, מר אסף רגב.

הפניה: מינוי נציגי ממשלה למועצה לעבודות הנדסה בנאיות
]]>
Wed, 23 Dec 2009 08:00:37 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=35
דחיית תשלומים להחזר הוצאות פיתוחhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=34מספר החלטת ממשלה: 1398
תאריך פרסום: 25/01/2004
תוכן החלטת הממשלה:

להטיל על משרד הבינוי והשיכון ומשרד האוצר לקבוע נהלים אשר יאפשרו, על בסיס נקודתי, דחייה של 6 חודשים בתשלום חובות הקבלנים בעד החזר הוצאות פיתוח, שישולמו בתוספת ריבית החשב הכללי בגין תקופת הדחייה.

הסדר זה מתייחס לתשלומים שטרם נפרעו ושאמורים להיפרע עד ליום י"א בתמוז התשס"ד (30 ביוני 2004).

הסדר זה יחול על פרוייקטים לבנייה ששווקו על ידי משרד הבינוי והשיכון עד ליום י"ז בטבת התשס"ב (1 בינואר 2002). הדחייה תינתן בתוך שנת התקציב הנוכחית.

הפניה: דחיית תשלומים להחזר הוצאות פיתוח
]]>
Wed, 23 Dec 2009 07:44:14 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=34
הארכת כהונתו של מר יעקב אפרתי במועצת מקרקעי ישראלhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=37מספר החלטת ממשלה: 1848
תאריך פרסום: 02/05/2004
תוכן החלטת הממשלה:

מכוח סעיף 4ב(ב) לחוק מינהל מקרקעי ישראל, התש"ך-1960 למנות את מר יעקב אפרתי, מנהל מינהל מקרקעי ישראל, לתקופת כהונה נוספת במועצת מינהל מקרקעי ישראל.

הפניה: הארכת כהונתו של מר יעקב אפרתי במועצת מקרקעי ישראל
]]>
Wed, 23 Dec 2009 08:52:30 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=37
מכסת ההיתרים להעסקת עובדים זרים לשנת 2005http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=23מספר החלטת ממשלה: 3021(עז/1)
תאריך פרסום: 06/01/2005
תוכן החלטת הממשלה:

1. בהמשך להחלטת הממשלה מס' 642 מיום 2.9.2001 ולהחלטה מס' 2445 מיום 15.8.2004 לקבוע כי מכסת ההיתרים לשנת 2005 (לא כולל עובדים בענף הסיעוד) תהיה 47,500 ותחולק כדלקמן:

א. בענף הבניה - עד 17,500 (ובשנת 2006 עד 15,000).
ב. בענף החקלאות - עד 26,000.
ג. בענף התעשיה - עד 2,150.
ד. בבתי המלון באילת (לרבות שירותים לבתי המלון) - עד 500.
ה. במסעדות אתניות - עד 1,000.
ו. במסעדות מעורבות - עד 300.

2. לקבוע כי במכסת ההיתרים דלעיל לא יכללו היתרים להעסקת העובדים הבאים:
א. סגל אקדמי, לשם עבודה במוסדות להשכלה גבוהה.
ב. רופאים, לשם השתלמות בבתי חולים על פי המלצת משרד הבריאות.
ג. מומחים, ששכרם אינו נופל מפעמיים השכר הממוצע במשק, ושהם בעלי מומחיות שאינה מצויה בישראל.
ד. מנהלים ומנהלים בכירים מטעם תאגידים זרים ובינלאומיים, כמשמעות מונחים אלו בהסכמי GATTS, על פי המלצת האגף לסחר חוץ במשרד התעשיה, המסחר והתעסוקה.
ה. אומנים וספורטאים.
ו. צלמים וכתבים זרים, על פי המלצת לשכת העיתונות הממשלתית.
ז. יהלומנים לרבות עובד אמון אחד לכל יהלומן, על פי המלצת המפקח על היהלומים במשרד התעשיה, המסחר והתעסוקה.
ח. בני משפחה של חברי סגל דיפלומטי של מדינה זרה, על פי המלצת משרד החוץ.
ט. עובדים זרים הבאים לישראל לתקופה שאינה עולה על שלושה חודשים, לביצוע משימה זמנית וחולפת והממונה על יחידת הסמך לענין עובדים זרים במשרד התעשיה, המסחר והתעסוקה (להלן - יחידת הסמך) סבור שיש מקום להתיר את העסקתם בישראל, ובלבד שלא יהיו בתוקף אשרות לפי סעיף זה ליותר מ-300 עובדים בו זמנית.

3. להורות לשר התעשיה, המסחר והתעסוקה לקבוע בתקנות כי על מעסיקי העובדים המפורטים בסעיף 2 לא תחול החובה לדאוג למגורים הולמים ולביטוח רפואי, ובלבד כי הוכיחו כי לעובד ביטוח רפואי חילופי בתוקף.

4. כי ההנחיות שניתנו לממונה על יחידת הסמך (התנאת מתן היתרים בגובה השכר המשולם לעובדים), וההנחיות שניתנו לשר הפנים (מניעת כניסתם לישראל של מי שאינו משתכר כפל השכר הממוצע) המופיעות בפסקאות 1 ו-2 להחלטת הממשלה 2445 הנ"ל לא יחולו לגבי התרת העסקתם או כניסתם לישראל של העובדים המפורטים בסעיף 2, למעט העובדים המוזכרים בסעיף 2(ג).

הפניה: מכסת ההיתרים להעסקת עובדים זרים לשנת 2005
]]>
Tue, 22 Dec 2009 14:50:07 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=23
תכנית לבניית יחידות דיור באזורי הביקוש – המשך הדיוןhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=17מספר החלטת ממשלה: 3205
תאריך פרסום: 29/05/1994
תוכן החלטת הממשלה:

סעיף י': פיתוח אתרים לקידום הבניה:

1.      משרד הבינוי והשיכון ומינהל מקרקעי ישראל ידאגו לביצוע עבודות התשתית הנדרשות באתר ולסיימן במקביל לסיום בניית יחידות הדיור על-ידי הקבלן.

כמו כן ידאגו לתיאום עם גורמי התשתית האחרים, כגון חברת החשמל ובזק ועם גורמים אחרים [....] לביצוע העבודות הנדרשות באתרים.

עבודות הפיתוח יבוצעו על- ידי משרד הבינוי והשיכון ו/או באמצעות הרשויות המקומיות, חברות מפתחות או החברות המפתחות בעצמן, או אופציות נוספות לפי החלטת משרד הבינוי והשיכון.

התכניות כאמור תכלולנה שלבי ביצוע שיבטיחו פתרון הביוב ופתרון סילוק האשפה, שיבוצעו במקביל לביצוע עבודות הפיתוח והבניה (כמפורט בתמ"א/31, סעיף 15 להוראות הנוגעות לתשתיות).

2.      באזורי עדיפות לאומית יגבה משרד הבינוי והשיכון החזר של 50% בלבד מעלות הפיתוח בפועל בבנייה רוויה. בשאר האזורים יגבה המשרד את מלוא הוצאות הפיתוח.
3.    ההרשאה להתחייב לנושא זה הוגדלה ב-175 מיליון ₪ לצורך קידום עבודות התשתית באתרים השונים.

הפניה: תכנית לבניית יחידות דיור באזורי הביקוש – המשך הדיון
]]>
Tue, 22 Dec 2009 13:38:16 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=17
משרד הבינוי והשיכון - סבסוד באזורי עדיפות לאומיתhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=151מספר החלטת ממשלה: 2679
תאריך פרסום: 08/09/1997
תוכן החלטת הממשלה:
 1. לשנות את ההסדרים הקיימים לסבסוד הפיתוח במסגרת הבניה ביוזמה הציבורית, באופן שהתקציב המופנה כיום לסבסוד הפיתוח ליזמים ינתן כמענק לזכאים הרוכשים דירות באזורים אלה, הן בבניה ביוזמה ציבורית והן בבניה הפרטית.

  המענק לזכאים כאמור ינתן במסגרת הסיוע לפרט כמפורט להלן:

  א) בנייה רוויה
  1. באזורי עדיפות לאומית א' – 25,000 ₪
  2. באזורי עדיפות לאומית ב' – 20,000 ₪

  ב) בבניה עצמית צמודת קרקע באזורי עדיפות לאומית א'
  ינתן הסיוע בסכומים הקבועים בטבלת עלויות הפיתוח הנהוגה במשרד הבינוי והשיכון לסיבסוד בנה-ביתך למגרש עד 400 מ"ר, בהתאם לסיווג הטופוגרפי.
  על אף האמור בסעיף 6 להלן גובה סיבסוד הפיתוח בבניה העירונית בקו העימות וביש"ע יהיה בהתאם לאמור בסעיף זה.
 2. אחת לשנה בעת הדיון על התקציב יסכמו משרדי הבינוי והשיכון והאוצר את עדכון הסכומים האמורים לאור ההתפתחויות במשק ובענף, ובכלל זה מחירי הפיתוח.
 3. משרדי האוצר והבינוי והשיכון יקבעו הוראות לתקופת מעבר, אשר על פיהן לא יתאפשר כפל הטבה בפרויקטים בהם כבר ניתן סיבסוד בגין פיתוח הקרקע לבניה.
 4. השינוי יכנס לתוקף באזור עדיפות לאומית ב' לאלתר.
 5. ב 1.5.98 יתקיים דיון בין משרדי הבינוי והשיכון והאוצר בו יופקו לקחים מהפעלת השיטה באזור עדיפות לאומית ב' לפני החלתו על אזור עדיפות לאומית א' ב 1.6.98, תוך עריכת התיקונים בהתאם לצורך.
 6. החלטה זו לא תחול על ישובי קו העימות, יש"ע והבניה הכפרית.

ההחלטה התקבלה המסגרת הדיון על תקציב המדינה לשנת 1998.

הפניה: משרד הבינוי והשיכון - סבסוד באזורי עדיפות לאומית
]]>
Mon, 17 May 2010 07:49:05 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=151
המלצות ועדת החקירה הממלכתית לעניין בטיחות מבנים ומקומותhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=147מספר החלטת ממשלה: 1515
תאריך פרסום: 15/02/2004
תוכן החלטת הממשלה:

א. להודות ליו"ר ועדת החקירה הממלכתית לעניין בטיחות מבנים ומקומות המשמשים ציבור, השופט (בדימוס) ורדימוס זילר ולחבריה על עבודתם המקיפה והיסודית בהכנת דו"ח הוועדה והמלצותיה.

ב. חשיבותם של הנושאים האמורים בדו"ח ועדת החקירה הממלכתית, היקפו של הדו"ח והשלכותיהן של מסקנות הוועדה והמלצותיה, מחייבים עיון ולימוד מעמיק ויסודי בטרם יובאו להכרעה סופית בממשלה.

ג. לכן, ברוח האמור בפרק 29 לדו"ח הוועדה, להקים ועדת היגוי מצומצמת שתלמד את דו"ח ועדת החקירה באופן יסודי, תגבש הצעות לדרכים ליישום המלצותיו, תכין הצעה לתוכנית פעולה ולמשאבים הנדרשים ליישומה של תוכנית זו ותביאן, תוך 6 חודשים, לאישור הממשלה.

ד. הוועדה תפעל במסגרת משרד הפנים. שר הפנים ימנה את חברי ועדת ההיגוי, אשר זה יהיה הרכבה:

מנכ"ל משרד הפנים (יו"ר הוועדה);
משפטן הבקי בדיני התכנון והבניה, מקרב עובדי המדינה;
מהנדס בכיר ובעל ניסיון מקרב עובדי המדינה במשרד הבינוי והשיכון;
אדריכל בכיר ובעל ניסיון מקרב עובדי המדינה;
מנהל פרוייקט בכיר ובעל ניסיון;
יועץ בטיחות בכיר, בעל ניסיון ובעל הכשרה אקדמית;

ה. להקצות לוועדת ההיגוי לצורך פעולתה תקציב בסך 2 מליון ש"ח מתקציב המדינה.

ו. בהמשך להחלטת הממשלה מס' 2487 מיום 1.9.2002 בנושא המלצות דו"ח הביניים של ועדת החקירה הממלכתית, לתת התחייבות בדבר שיפוי חברי המטה המקצועי-הנדסי לטיפול במבנים שנבנו בשיטת "פלקל" והצוותים המקצועיים שיעבדו עבורו, בגין פעילותם, ככל שייתבעו בדין ויחוייבו בתשלום פיצויים."

הפניה: המלצות ועדת החקירה הממלכתית לעניין בטיחות מבנים ומקומות
תקציר1: החלטה מס. 1515 של הממשלה מיום 15.02.2004.
הממשלה ה - 30 אריאל שרון
]]>
Thu, 18 Mar 2010 07:40:16 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=147
פרוייקט שיקום שכונותhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=434מספר החלטת ממשלה: 1481
תאריך פרסום: 23/06/1991
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה :

פרוייקט שיקום שכונות

מחליטים :

א. להוסיף, החל משנת תקציב 1991, את שכונות המצוקה המפורטות להלן, לפרויקט השיקום:

 ישוב                 שכונה             
יקנעם   עילית
 עכו  צפון
 קרית ביאליק  צור שלום (חברתי)
 ירושלים לב העיר (פיזי) 
 תל-אביב  עזרא וארגזים

ב. להרחיב, החל משנת תקציב 1991, גבולות הפרויקט בשכונות ובישובים הבאים:

 ישוב         איזור שיצורף לשכונת השיקום 
 באר-שבע          ד' (מזרח) תצורף לד' (מרכז)
 טבריה  שיכון ג' יצורף לשיכון ד'
 קרית אתא  רח' יוספטל יצורף לשיכוני עמידר
 קרית גת  שבטי ישראל וגליקסון יצורפו לרבע הנביעים

ג. להחיל, החל משנת תקציב 1991, בישובים ובשכונות המפורטים להלן את השיקום הפיזי בגבולות השיקום החברתי.

    ישוב
    אור עקיבה
    בית שאן
    בית שמש  הישנה
    בני ברק - נוה אחיעזר ושיכון ו'
    דימונה
    טירת הכרמל
    יבנה - נאות שז"ר
    לוד
    מעלות
    קרית שמונה
    ראש העין הוותיקה
    רמלה
    מבשרת ציון - שיכונים
    מגדל העמק - שכונה מערבית

ד. לצמצם, החל משנת תקציב 1991, גבולות הפרויקט בשכונות ובישובים הבאים:

   ישוב                                         איזור שלא יכלל בפרויקט השיקום
  
   כפר יונה                                    הישוב הישן ואיזור בנה ביתך
   תל מונד                                     הישוב הישן
   רמת גן                                       צפון שכונת עמידר
   בני ברק                                     איזור תל גבורים במערב פרדס כץ

ה. לסיים פעולת פרויקט שיקום  השכונות, בסוף שנת תקציב 1991, בשכונות ובישובים המפורטים להלן למעט מן הלוואות להשלמת הרחבת
    מבני מגורים ושיפוצם ולווי קהילתי להעברת הפעילות החברתית לרשות המקומית.

   ישוב                                   שכונה

   אילת                   -              יעלים (תחום חברתי בלבד)               
   אשקלון                -             מגדל  (תחום פיזי בלבד)
  הוד השרון             -             גיל עמל
  הרצליה                 -             נוה ישראל
  חיפה                     -             נוה יוסף
  יהוד                       -             מרכז
  ירושלים                 -             רחוב שטרן
  כפר יונה                -             כל הישוב
  נס ציונה                -              יד אליעזר
  נצרת עילית           -              שכונת שלום (תחום חברתי בלבד)
  צפת                      -              שיכון כנען (תחום פיזי בלבד)
  קרית מלאכי          -              קבוץ גלויות (תחום פיזי בלבד) 
  ראשון לציון            -              סלע
  רחובות                 -               קרית משה
  רמת גן                 -                רמת עמידר (תחום חברתי בלבד)
  רמת השרון            -               מורשה
  תל-אביב              -                יפו ג'
  תל-אביב              -                נוה שרת
  תל-אביב              -                נוה אליעזר
  תל מונד                -                כל הישוב (תחום פיזי בלבד)

ו. לאשרר הכללה בפרויקט השיקום של השכונות שהוחל לפעול בהן, במתכונת הפרוייקט 1987.

ז. הפעולות המנויות לעיל ייעשו במסגרת התקציבית הקיימת ללא תוספת.

ח. משרד הבינוי והשיכון יבחן את פרויקטו שיקום השכונות באורח כולל, ויביא תוך חודשיים לממשלה מסלול יציאה של שכונות נוספות
     שבהן  הושלם הפרויקט, וכן תכנית לשינוי חלוקת המשאבים בין השכונות בקשר לתקורה.

ט.  הממשלה רושמת לפניה הודעת שר הבינוי והשיכון כי יציאה משכונות באה עם השלמתו מבחינה מעשית של השיקום הפיזי והחברתי בהן ;
    כל שינוי בשיקום החברתי והפיזי ייעשה בתיאום עם משרד הפנים.

     המפות של כל השכונות המפורטות בהצעה  נמצאות במזכירות הממשלה.

הפניה: פרוייקט שיקום שכונות
תקציר1: החלטה מס. 1481 של הממשלה מיום 23.06.1991
]]>
Thu, 08 Aug 2013 12:06:59 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=434