משרד הבינוי והשיכון: החלטות ממשלהhttp://www.moch.gov.il//Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspxהזנת RSS עבור הרשימה Gov_Decisions.Sat, 20 Dec 2014 09:39:37 GMT60he-ILמשרד הבינוי: Gov_Decisions/_layouts/images/homepage.gifhttp://www.moch.gov.il//Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspxהכרזה על מתחמים לפינוי לשם בינוי - הרצליהhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=595מספר החלטת ממשלה: 1849
תאריך פרסום: 17/07/2014
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

הכרזה על מתחמים לפינוי לשם בינוי - הרצליה

מחליטים

1. על פי סעיף 33א לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 ובהמלצת הוועדה לעניין מתחמי פינוי ובינוי, להכריז על המתחם המפורט להלן כמתחם לפינוי לשם בינוי במסלול רשויות מקומיות:
הרצליה – מעונות שרה *.
(מפות המתחם המפורט בהחלטה זו – מצורפות בזה).


2. תוקף ההכרזה הוא לשש שנים.
הממשלה תהא רשאית לבטל את ההכרזה במתחם בטרם חלפו שש שנים, או לשנות גבולותיה.


3. מועד ביצוע ההחלטה - החל מיום קבלתה.
הפניה: הכרזה על מתחמים לפינוי לשם בינוי - הרצליה
]]>
Sun, 14 Dec 2014 12:45:04 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=595
הקצאת קרקע ציבורית לרשויות מקומיות לבניית דיור להשכרהhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=589מספר החלטת ממשלה: 2189(דר/55)
תאריך פרסום: 13/11/2014
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

הקצאת קרקע ציבורית לרשויות מקומיות לבניית דיור להשכרה

מחליטים

1. להנחות את יושב ראש מועצת מקרקעי ישראל (להלן - המועצה) להביא בפני המועצה החלטה לתיקון החלטות המועצה בדבר הקצאת קרקע המיועדת לצרכי ציבור לרשות מקומית בהתאם לעקרונות הבאים: א. מקרקעין המיועדים לדיור בהישג יד להשכרה ואשר יועדו לצרכי ציבור נוספים לפני יום התחילה, יוקצו לרשויות מקומיות בדמי חכירה סמליים מהוונים בסך 18 ₪, לתקופה של 49 שנים.
ב. מקרקעין המיועדים לדיור בהישג יד להשכרה אשר לא יועדו לצרכי ציבור נוספים לפני יום התחילה, יוקצו לרשויות מקומיות בדמי חכירה סמליים מהוונים בסך 18 ₪, לתקופה של 49 שנים, וזאת בהתקיים התנאים הבאים:
1. המקרקעין המיועדים לדיור בהישג יד להשכרה מיועדים גם לצורכי ציבור נוספים;
2. שיעור זכויות הבנייה לדיור בהישג יד להשכרה, מסך זכויות הבנייה למגורים בתכנית, שבה יועדו המקרקעין לדיור בהישג יד להשכרה, לא עולה על 15%;
3. שיעור ההפרשות לצרכי ציבור שנקבע בתכנית שבה יועדו המקרקעין לדיור בהישג יד להשכרה עומד בעקרונות הקבועים ב"תדריך תכנון להקצאת קרקע לצרכי ציבור".
ג. שונה יעוד המקרקעין ליעוד שאינו צורך ציבורי נוסף, או הופסק השימוש ביחידות הדיור כיחידות דיור לדיור בהישג יד להשכרה, תושב הקרקע לרשות מקרקעי ישראל או יושלמו דמי החכירה לשיעור הנוהג בשימושים מסוג זה.
ד. מועצת מקרקעי ישראל תבחן אם ובאילו תנאים ניתן יהיה להקצות עד 10% מהיקף ההקצאה לדיור בהישג יד להשכרה, לשימוש מסחרי, לצורך מימוש החלטה זו.
2. לעניין החלטה זו –
"דיור בהישג יד להשכרה" - כהגדרתו בתקנות התכנון והבניה (אישור מטרה ציבורית), התשע"ה- 2014;
"צרכי ציבור נוספים" – צרכי ציבור שאינם דיור בהישג יד להשכרה;
"צרכי ציבור" – כמשמעם בסעיף 188 לחוק התכנון והבניה;
"חוק התכנון והבניה" - חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965;
"יום התחילה" - יום תחילת תקפן של תקנות התכנון והבניה (אישור מטרה ציבורית), התשע"ה- 2014.
הפניה: הקצאת קרקע ציבורית לרשויות מקומיות לבניית דיור להשכרה
]]>
Tue, 09 Dec 2014 14:19:43 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=589
הצעת חוק להגדלת היצע הדירות לדיור בר השגה ולדיור ציבורי (הוראת שעה), התשע"ד-2014 http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=590מספר החלטת ממשלה: 2180(חק/1142)
תאריך פרסום: 13/11/2014
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

הצעת חוק להגדלת היצע הדירות לדיור בר השגה ולדיור ציבורי (הוראת שעה), התשע"ד-2014 של חה"כ יצחק הרצוג ואחרים (פ/2611)

מחליטים

בהתאם לסעיף 66 בתקנון לעבודת הממשלה – להתנגד להצעת חוק להגדלת היצע הדירות לדיור בר השגה ולדיור ציבורי (הוראת שעה), התשע"ד-2014 של ח"כ יצחק הרצוג ואחרים (פ/2611).
הפניה: הצעת חוק להגדלת היצע הדירות לדיור בר השגה ולדיור ציבורי (הוראת שעה), התשע"ד-2014
]]>
Tue, 09 Dec 2014 14:25:26 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=590
שינוי שם משרד הבינוי והשיכון ל"משרד הבינוי"http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=591מספר החלטת ממשלה: 2156
תאריך פרסום: 06/11/2014
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

שינוי שם משרד הבינוי והשיכון ל"משרד הבינוי"

מחליטים

א. לשנות את שם משרד הבינוי והשיכון ל"משרד הבינוי".
ב. בהתאם לפקודת פקידי הממשלה (שינוי תארים), 1940, תפורסם הודעה ברשומות לפיה ישונה תוארו של "שר הבינוי והשיכון" ל"שר הבינוי".
ההחלטה התקבלה בהתאם לסעיף 19(ב) בתקנון לעבודת הממשלה.
הפניה: שינוי שם משרד הבינוי והשיכון ל"משרד הבינוי"
]]>
Tue, 09 Dec 2014 14:34:38 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=591
הסמכת ועדת השרים לענייני דיור לקבוע שיעור שונה של יחידות דיור להשכרה במתחמים מועדפים לדיורhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=592מספר החלטת ממשלה: 2155
תאריך פרסום: 06/11/2014
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

הסמכת ועדת השרים לענייני דיור לקבוע שיעור שונה של יחידות דיור להשכרה במתחמים מועדפים לדיור

מחליטים

בהמשך להחלטת הממשלה מספר 2022 מיום 21.9.2014, להסמיך, את ועדת השרים לענייני דיור (קבינט הדיור), לקבוע שיעור שונה של יחידות דיור להשכרה ארוכת טווח או להשכרה ארוכת טווח במחיר מופחת, בהתאם לסעיף 4 לחוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה), התשע"ד–2014.
ההחלטה התקבלה בהתאם לסעיף 19(ב) בתקנון לעבודת הממשלה.
הפניה: הסמכת ועדת השרים לענייני דיור לקבוע שיעור שונה של יחידות דיור להשכרה במתחמים מועדפים לדיור
]]>
Tue, 09 Dec 2014 14:36:16 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=592
אישור עקרונות הסכם מסגרת בין משרד הבינוי והשיכון לבין "עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ" ו"האגודה לתרבות הדיור ע"ר" http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=594מספר החלטת ממשלה: 2127
תאריך פרסום: 27/10/2014
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

אישור עקרונות הסכם מסגרת בין משרד הבינוי והשיכון לבין "עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ" ו"האגודה לתרבות הדיור ע"ר"

מחליטים

בהמשך להחלטות צוות המנכ"לים כהגדרתו בתקנה 3ד לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג–1993, בהן הוכרו "עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ" (להלן - "החברה") ו"האגודה לתרבות הדיור" (להלן – "האגודה") כזרוע ביצוע של משרד הבינוי והשיכון בתחומים שיפורטו להלן, לאשר בהתאם לסמכות לפי סעיף 3ד(ג)(3) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993, את העקרונות להסכם מסגרת עם החברה ואת העקרונות להסכם מסגרת עם האגודה, למתן שירותים שונים לממשלת ישראל (להלן - הסכם המסגרת), כמפורט להלן:

א. 1. תחומי הפעילות שביחס אליהם יחול הסכם המסגרת שבין ממשלת ישראל באמצעות משרד הבינוי והשיכון לבין החברה הינם:

1. ניהול רכוש ונכסים – דירות ובניינים של דיור ציבורי.

2. קבלה, רכישה או מכירה של דיור ציבורי.

3. גריעה והריסת מבנים של דיור ציבורי.

4. התחדשות עירונית – לרבות פינוי-בינוי, עיבוי וחיזוק מבנים לרבות במסגרת תמ"א 38, בדיור ציבורי או בישובים שנקבעו כבעלי עדיפות לאומית או באתרים בעלי חשיבות לאומית. לאחר הקמתה של הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, התקשרויות בתחום פעילות זו ייעשו באישורה.

5. אחזקת דיור ציבורי, לרבות כל סוגי האחזקה ובכלל זה שבר בנכסים, בדירות ובבניינים, אחזקה שיטתית בנכסים ובחצרות, השמשת מקלטים וכדומה.

6. טיפול בהוסטלים ובבתי דיור גיל הזהב.

7. אכלוס דיור ציבורי וגביית שכר דירה.

8. שיפוץ דיור ציבורי לאכלוס חוזר.

9. שיפוץ דיור ציבורי המאוכלס על ידי קשישים.

10. טיפול בפולשים ובפלישות לדיור הציבורי.

11. רישום נכסים ודירות של דיור ציבורי.

12. מתן מענה לבעיות ופניות דיירי דיור ציבורי.

13. טיפול בתביעות משפטיות, לרבות בשם המשרד.2. הממשלה, באמצעות משרד בינוי והשיכון תהיה רשאית להתקשר עם החברה לצורך מתן כל שירות הנכלל בתחומי הפעילות דלעיל.

3. הסכם המסגרת שייחתם בין הצדדים יעמוד בתוקפו למשך 7 שנים (להלן - תקופת ההתקשרות).

4. ככל שלצורך ביצוע השירותים שיוטלו עליה על ידי הממשלה, באמצעות משרד הבינוי והשיכון, תידרש החברה להתקשר עם צדדים נוספים, לרבות מומחים, יועצים, ספקים וקבלנים, כי אז התקשרויות אלה תעשינה בהתאם לכל דין לרבות חוק חובת המכרזים, התשנ"ב - 1992 והתקנות לפיו.ב. 1. תחומי הפעילות שביחס אליהם יחול הסכם המסגרת שייחתם בין ממשלת ישראל באמצעות משרד הבינוי והשיכון לבין האגודה הינם :

1. שיפוצים במתכונת "עשה זאת בעצמך" על פי כללי המשרד לעניין זה.

2. חיזוק מבנים כנגד רעידות אדמה.

3. שיקום מבנים.

4. טיפוח תרבות דיור בבתים משותפים.

5. סיוע לוועדי בתים לרבות בייעוץ משפטי, הנדסי או אדריכלי, בגינון והדרכתם בניהול בית משותף.

6. ניהול הליכי בוררות בין דיירים.

2. הממשלה, באמצעות משרד בינוי והשיכון תהיה רשאית להתקשר עם האגודה לצורך מתן כל שירות הנכלל בתחומי הפעילות דלעיל.

3. הסכם המסגרת שייחתם בין הצדדים יעמוד בתוקפו למשך 7 שנים (להלן - תקופת ההתקשרות).

4. ככל שלצורך ביצוע השירותים שיוטלו עליה על ידי הממשלה, באמצעות משרד הבינוי והשיכון, תידרש האגודה להתקשר עם צדדים נוספים, לרבות מומחים, יועצים, ספקים וקבלנים, כי אז התקשרויות אלה תעשינה בהתאם לכל דין, לרבות חוק חובת המכרזים, התשנ"ב- 1992 והתקנות לפיו.

ההחלטה התקבלה בהתאם לסעיף 19(ב) בתקנון לעבודת הממשלה.
הפניה: אישור עקרונות הסכם מסגרת בין משרד הבינוי והשיכון לבין "עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ" ו"האגודה לתרבות הדיור ע"ר"
]]>
Tue, 09 Dec 2014 14:52:23 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=594
הסמכת ועדת השרים לענייני דיור (קבינט הדיור) להכריז על מתחמים מועדפים לדיורhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=593מספר החלטת ממשלה: 2022
תאריך פרסום: 21/09/2014
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

הסמכת ועדת השרים לענייני דיור (קבינט הדיור) להכריז על מתחמים מועדפים לדיור 

מחליטים

להסמיך, בהתאם לסעיף 3 לחוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה), התשע"ד–2014, את ועדת השרים לענייני דיור להכריז בצו על קרקע כעל מתחם מועדף לדיור.
הערה:
החלטה זו תהיה בתוקף עד סיום כהונתה של הממשלה ה-33.
ההחלטה התקבלה בהתאם לסעיף 19(א) בתקנון לעבודת הממשלה.
הפניה: הסמכת ועדת השרים לענייני דיור (קבינט הדיור) להכריז על מתחמים מועדפים לדיור
]]>
Tue, 09 Dec 2014 14:46:06 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=593
הכרזה על מתחמים מועדפים לדיור http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=588מספר החלטת ממשלה: 2190(דר/58)
תאריך פרסום: 13/11/2014
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

הכרזה על מתחמים מועדפים לדיור

מחליטים

1. להכריז על פי סעיף 3 (א) לחוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה), התשע"ד – 2014 (להלן – "החוק"), ובהמלצת מנהלת מינהל התכנון, על המתחמים אשר יפורטו להלן כמתחמים מועדפים לדיור.
(חוות הדעת של מנהלת מינהל התכנון הכוללת בתוכה את גבולות המתחמים נמצאת במזכירות הממשלה).
2. בהתאם לאמור בסעיף 4 (ב) לחוק, יעמוד שיעור הדירות להשכרה לטווח ארוך על 30% בכל מתחם ומחצית משיעור זה יוקצה עבור דירות להשכרה במחיר מופחת.
3. להלן רשימת המתחמים להכרזה:
א. שוהם – שכונה כ"א - המתחם יתוכנן ויוגש ע"י דירה להשכיר, גודל המתחם 510 דונם, מספר יח"ד המתוכנן הוא 1,800 יח"ד.
ב. טורעאן – מתחם 2 - המתחם יתוכנן ויוגש ע"י רשות מקרקעי ישראל (להלן - רמ"י), גודל המתחם 335 דונם, מספר יח"ד המתוכנן הוא 1,005 יח"ד.
ג. צור הדסה – סנסן ב 2 - המתחם יתוכנן ויוגש ע"י משרד הבינוי והשיכון, גודל המתחם 538 דונם, מספר יח"ד המתוכנן הוא 1,000 יח"ד.
ד. אור יהודה – פרדס בחסכון - המתחם יתוכנן ויוגש ע"י רמ"י, גודל המתחם 340 דונם, מספר יח"ד המתוכנן הוא 2,600 יח"ד.
4. להלן מיקום הפרויקטים אשר צוינו לעיל:
יישוב שם הפרויקט קוארדינטות X קוארדינטות Y
שוהם שכונה כ"א 194880 654731
טורעאן מתחם 2 235616 743153
צור הדסה סנסן ב 2 210549 624926
אור יהודה פרדס בחסכון 186717 660496
הפניה: הכרזה על מתחמים מועדפים לדיור
]]>
Tue, 09 Dec 2014 14:14:04 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=588
קידום הסכם עם חברת חלמיש לשיווק מתחם הגדנ"ע בתל אביבhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=587מספר החלטת ממשלה: 2191(דר/59)
תאריך פרסום: 13/11/2014
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

קידום הסכם עם חברת חלמיש לשיווק מתחם הגדנ"ע בתל אביב

מחליטים

בהמשך להחלטת ועדת השרים לענייני הפרטה מס' מח/5 מיום 1.6.2014 שעניינה הפרדת אחזקות בחברות שבהן למדינה אחזקה משותפת עם עיריית תל-אביב-יפו, ולהסכם שנחתם ביום 18.3.2013 בין המדינה לבין חלמיש חברה ממשלתית עירונית לדיור, לשיקום ולהתחדשות שכונות בתל אביב יפו בע"מ (להלן – ההסכם; החברה), להורות לשר האוצר ולשר הבינוי והשיכון לפעול לתיקון ההסכם, בהתאם לעקרונות הבאים:
1. מתחם הגדנ"ע, כהגדרתו בהסכם (להלן – המתחם) ישווק על ידי החברה הממשלתית "דירה להשכיר" לדיור בר השגה בהשכרה ארוכת טווח.
2. התקבולים ממכירת המתחם יועברו במלואם למשרד הבינוי והשיכון ויועמדו לטובת רכישת דירות לזכאי הדיור הציבורי.
הפניה: קידום הסכם עם חברת חלמיש לשיווק מתחם הגדנ"ע בתל אביב
]]>
Tue, 09 Dec 2014 14:10:37 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=587
הצעת חוק להגבלת דמי שכירות בבתי מגורים (הוראת שעה), התשע"ד-2013 http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=586מספר החלטת ממשלה: 2210(חק/1163)
תאריך פרסום: 20/11/2014
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

הצעת חוק להגבלת דמי שכירות בבתי מגורים (הוראת שעה), התשע"ד-2013 של חה"כ אברהם מיכאלי (פ/1897)

מחליטים

תבהתאם לסעיף 66 בתקנון לעבודת הממשלה – להתנגד להצעת חוק להגבלת דמי שכירות בבתי מגורים (הוראת שעה), התשע"ד-2013 של ח"כ אברהם מיכאלי (פ/1897).
הפניה: הצעת חוק להגבלת דמי שכירות בבתי מגורים (הוראת שעה), התשע"ד-2013
]]>
Tue, 09 Dec 2014 14:05:06 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=586
פיתוח היישוב ערב אל נעים במועצה אזורית משגב http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=584מספר החלטת ממשלה: 2259
תאריך פרסום: 30/11/2014
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

פיתוח היישוב ערב אל נעים במועצה אזורית משגב

מחליטים

בהמשך להחלטת הממשלה מס' 4726 מיום 11.1.1999 אשר הקנתה ליישוב ערב אל נעים מעמד של יישוב מוכר השייך למועצה אזורית משגב ובהמשך להחלטת הממשלה מס' 3211 מיום 15 במאי 2011 (להלן: החלטה 3211), לפיה אושרה תוכנית רב שנתית לפיתוח ולהעצמת היישובים הבדואים בצפון לשנים 2015-2011 (להלן: התוכנית), להטיל על משרד הבינוי, במסגרת התוכנית, לתכנן ולפתח את היישוב ערב אל נעים, לרבות פיתוח המגרשים לבנייה למגורים, כדלקמן:

1. אחרי סעיף 13 להחלטה 3211 יבוא:
"13א. הקמת מבני ציבור ביישוב ערב אל נעים: משרד הבינוי יתקצב הקמה של מבנה רב תכליתי ומגרשי ספורט ביישוב ערב אל נעים בהשקעה כוללת של 5 מלש"ח. במבנה הרב תכליתי יוקצה חדר ללשכת הרווחה שיופעל על ידי משרד הרווחה והשירותים החברתיים וחדר לתחנה לבריאות המשפחה שתופעל על ידי משרד הבריאות. מקורות המימון להקמת המבנה ומגרשי הספורט יהיו מתוך יתרות תקציביות בתקציב התוכנית, בהתאם לאמור בסעיף 19 להלן."
"13ב. משרד החינוך יקצה בשנת 2015, ממקורותיו, למועצה האזורית משגב, תקציב לבניית שלושה גני ילדים ביישוב ערב אל נעים, בהתאם לכללי התקצוב הנהוגים במשרד."

2. אחרי סעיף 17 להחלטה 3211 יבוא :
"17א. תקצוב הוצאות פיתוח לבניה חדשה בישוב ערב אל נעים
משרד הבינוי יתקצב עבודות פיתוח לבנייה חדשה ביישוב ערב אל נעים בסך כולל של 15 מלש"ח. התקציב יועבר למשרד מתוך יתרות תקציביות בתקציב התוכנית בהתאם לאמור בסעיף 19 להלן. היקף התקצוב למגרש ייקבע על ידי משרד הבינוי ".

3. תוקף הסעיפים בהחלטה 3211 לעניין ביצוע הפעולות ביישוב ערב אל נעים המפורטות לעיל, שהינן פעולות תשתית המצריכות תקצוב רב-שנתי, יוארך עד לסוף שנת 2017.
עדיפות לאומית
הפעולות המפורטות בהחלטה זו יתווספו ויהוו חלק בלתי נפרד מהתוכנית המבוצעת לפי החלטה 3211, והיא נסמכת על השיקולים והנתונים שפורטו בה. בהתאם לפרק כ"ו לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 (להלן:"החוק"), בנושא אזורי עדיפות לאומית, השיקול המרכזי שביסוד החלטה 3211, ואשר עומד בעינו גם לצורך החלטה זו, הוא הצורך בצמצום פערים בין האזור או היישוב לבין אזורים או יישובים אחרים או בין קבוצות אוכלוסייה תושבות האזור או היישוב לבין קבוצות אוכלוסייה אחרות, זאת כאמור בסעיף 151(ב)(5) לחוק. לאוכלוסייה הבדואית בצפון הארץ מאפיינים תרבותיים והיסטוריים ייחודיים המבחינים בינה לבין יתר מגזרי האוכלוסייה בישראל ובכלל זה בני מיעוטים אחרים. האוכלוסייה הבדואית בצפון חיה בקהילות סגורות השומרות על תרבותן הייחודית, תוך התבדלות משאר האוכלוסייה, לרבות אוכלוסיית המיעוטים. ככלל, בני הקהילה נשארים לגור בתוך כפריהם, ולא עוברים למקומות אחרים, מחשש לשלמות והישרדות הקהילה. כמפורט בהחלטה 3211, קיימים פערים סוציו-דמוגרפיים ופערים בתחומי החינוך והתעסוקה, וכן מאפיינים תכנוניים ומוניציפליים אשר לאורם יש צורך בצמצום פערים בין היישובים הבדואים בצפון ותושביהם לבין יתר היישובים במדינת ישראל.

ההחלטה על ביצוע הפעולות ביישוב ערב אל נעים כמפורט בהחלטה זו נסמכת על שיקולים מקצועיים. במובחן מכלל יישובי האוכלוסייה הבדואית בצפון הארץ הנכללים בהחלטה 3211, היישוב ערב אל נעים הינו ישוב הבנוי כולו מפחונים המפוזרים על שטח גדול של כ-200 דונם. למעשה אין בנמצא יישוב בעל מבני קבע במקום. כיום יוזמת ומקדמת המדינה תהליך של הקמת יישוב קבע בעל בניית קבע ותשתיות למגורים. בישוב מתגוררים כיום כ-700 תושבים. מצבם הסוציואקונומי של התושבים נמוך ביותר. כ-70% ממשקי הבית הינם בעשירון התחתון של ההכנסה. רוב התושבים ביישוב מתקיימים מקצבאות מטעם המדינה.
הממשלה, בהחלטתה מס' 4726 מיום 11.1.1999, קבעה כי יינתן ליישוב מעמד של יישוב מוכר, והוועדה המחוזית לתכנון ובנייה אישרה את תוכנית המתאר של היישוב ביום 19.1.2010. עם זאת, על מנת לאפשר את פיתוחו הפיזי של היישוב, ולאור מאפייניו הייחודיים כמפורט לעיל, נדרש בו סיוע נוסף בתחום הבינוי והשיכון, מעבר לזה הניתן ביתר יישובי הבדואים בצפון.
הפניה: פיתוח היישוב ערב אל נעים במועצה אזורית משגב
]]>
Tue, 09 Dec 2014 09:33:47 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=584
פיתוח שוק מוסדי להשכרה ארוכת טווח - אישור החלטת ועדת שרים http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=585מספר החלטת ממשלה: 2196
תאריך פרסום: 13/11/2014
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

פיתוח שוק מוסדי להשכרה ארוכת טווח - אישור החלטת ועדת שרים

מחליטים

בהתאם להנחיית המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (חקיקה), לאשר את החלטת ועדת השרים לענייני דיור מס. דר/57 מיום 3.11.2014, המצורפת.
ההחלטה התקבלה בהתאם לסעיף 19(ב) בתקנון לעבודת הממשלה.
הפניה: פיתוח שוק מוסדי להשכרה ארוכת טווח - אישור החלטת ועדת שרים
]]>
Tue, 09 Dec 2014 09:50:51 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=585
הכרזה על מתחמים מועדפים לדיור http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=574מספר החלטת ממשלה: 2037(דר/52)
תאריך פרסום: 01/10/2014
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

הכרזה על מתחמים מועדפים לדיור

מחליטים

1. להכריז, על פי סעיף 3(א) לחוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה), התשע"ד – 2014 (להלן – "החוק"), ובהמלצת מנהלת מינהל התכנון, השמורה במזכירות הממשלה, על המתחמים אשר יפורטו להלן כמתחמים מועדפים לדיור.
2. בהתאם לאמור בסעיף 4(ב) לחוק, יעמוד שיעור הדירות להשכרה לטווח ארוך על 30% בכל מתחם ומחצית משיעור זה יוקצה עבור דירות להשכרה לטווח ארוך במחיר מופחת.

3. להלן רשימת המתחמים להכרזה:
א. אשקלון - מ7: המתחם יתוכנן ויוגש ע"י רשות מקרקעי ישראל (להלן – רמ"י), גודל המתחם 3,984 דונם, מספר יח"ד המתוכנן הוא 9,000 יח"ד.

ב. גן יבנה – צפון מערב: המתחם יתוכנן ויוגש ע"י חברת דירה להשכיר, גודל המתחם הוא 388 דונם, היקף יח"ד המתוכנן 1,400 יח"ד. היקף הדיור להשכרה המתוכנן במתחם זה הוא 30%, מחציתו במחיר מוזל.

ג. הרצליה – אפולוניה: המתחם יתוכנן ויוגש ע"י רמ"י, גודל המתחם הוא 932 דונם, והיקף יח"ד המתוכננות הוא 3,900 יח"ד.

ד. ירושלים – רכס לבן: המתחם יתוכנן ויוגש ע"י משרד הבינוי והשיכון. גודל המתחם הוא 793 דונם, היקף יח"ד המתוכנן הוא 3,500 יח"ד. היקף הדיור להשכרה המתוכנן במתחם זה הוא 30%, מחציתו במחיר מוזל.

ה. קרית אונו – תל השומר מרכז: המתחם יתוכנן ויוגש ע"י רמ"י, גודל המתחם הוא 1,400 דונם והיקף יח"ד המתוכנן הוא 10,000 יח"ד.

ו. רמת גן – תל השומר צפון: המתחם יתוכנן ויוגש ע"י רמ"י, גודל המתחם הוא 217 דונם, היקף יח"ד המתוכנן הוא 2,100 יח"ד.

4. להלן מיקום הפרויקטים אשר צוינו לעיל:

 יישוב שם הפרויקט  קוארדינטות X   קוארדינטות Y
 אשקלון  מ 7  161500  622000
 גן יבנה  צפון מערב  171801  633723
 הרצליה  אפולוניה  181750   677500
 ירושלים  רכס לבן  214497   628485
 קרית אונו  תל השומר מרכז  186300  660800
 רמת גן  תל השומר צפון  186076  661932

הפניה: הכרזה על מתחמים מועדפים לדיור
]]>
Sun, 26 Oct 2014 08:57:32 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=574
הקמת רשות לפיתוח כלכלי במגזר המיעוטיםhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=498מספר החלטת ממשלה: 1204(ערב/13)
תאריך פרסום: 15/02/2007
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

הקמת רשות לפיתוח כלכלי במגזר המיעוטים

מחליטים

להקים במשרד ראש הממשלה את הרשות לפיתוח כלכלי במגזר המיעוטים (הכולל את המגזר הערבי, לרבות דרוזים וצ'רקסים) (להלן - הרשות) שייעודה, תפקידיה והמבנה הארגוני שלה הם כמפורט להלן.

ייעוד הרשות

1. הרשות תשמש גוף שמטרתו להביא למיצוי הפוטנציאל הכלכלי של אוכלוסיית המיעוטים בדרך של עידוד פעילות כלכלית יצרנית ועסקית בתוך מגזר המיעוטים והגברת שילובו בכלכלה הלאומית הרחבה. הרשות תפעל ליצירת כלים פיננסיים עבור אוכלוסיית המיעוטים, במטרה להביא בהדרגה לשיפור ברווחתה הכלכלית ולקידום השוויון, וכן תשמש גוף תיאום, אינטגרציה, חשיבה ומעקב בנושא הפעילות הממשלתית לקידום כלכלי של מגזר המיעוטים.

תפקידי הרשות וסמכויותיה

2. תפקידיה העיקריים של הרשות בתחום הפיתוח הכלכלי יהיו לקדם את הנושאים הבאים, בשיתוף המשרדים הרלוונטיים:

1. פיתוח כלים פיננסיים לעידוד יזמות והשקעות במגזר המיעוטים, לרבות בדרך של עידוד יצירת קרנות השקעה פרטיות במגזר העסקי בקרב המיעוטים, בין היתר באמצעות השקעה ישירה.

2. קידום שילובם של עסקים ממגזר המיעוטים בפעילות הכלכלית הרחבה, ובכלל זה קידום שילובן של רשויות מקומיות באזורי תעשייה.

3. עידוד מפעלים ממגזר המיעוטים להיות ספקי שירותים וטובין לממשלה.

4. עידוד וקידום השקעות במגזרי המיעוטים.

5. הנגשת כלי סיוע ממשלתיים.

6. עידוד פעילות עסקית משותפת ערבים - יהודים.

7. עידוד יזמות ע"י הרשויות המקומיות, בין היתר ע"י הכנת תוכניות מפורטות בתחום הפיתוח הכלכלי, עידוד משקיעים וכו'.

3. התפקידים העיקריים של הרשות בתחום הפעילות הממשלתית לקידום כלכלי של מגזר המיעוטים יהיו:

1. הכנת חוות דעת, בשיתוף עם המועצה הלאומית לכלכלה ועם משרדי הממשלה הרלוונטיים, ביחס להצעת תקציב המדינה לפני הגשתה לממשלה, והצעת חלופות במידת הצורך, בנושאים כלכליים-חברתיים הנוגעים למגזר המיעוטים;

2. הכנת חוות דעת מקצועיות, בשיתוף עם המשרדים הרלוונטיים, ביחס להצעות להחלטה העומדות על סדר יומה של הממשלה וועדותיה בתחומי הכלכלה והחברה בנוגע להשפעתן האפשרית על המגזר.

3. ריכוז עבודת צוות בין משרדי הכולל את נציגי משרדי האוצר, התעשייה, המסחר והתעסוקה, התיירות ונציגי הרשות, לגיבוש ולקידום יוזמות לפיתוח כלכלי; הצוות יהווה ועדת משנה מקצועית אשר תייעץ לרשות בנושאים של קידום יוזמות כלכליות.

4. הגשת דו"ח לממשלה, אחת לשנה, בנושא הפערים הכלכליים-חברתיים, ופעולות הממשלה לצמצומם.

4. בהחלטות ממשלה במסגרתן מוקמים צוותים לביצוע עבודת מטה שיש לה נגיעה למגזר המיעוטים ובנושאים חברתיים-כלכליים הנוגעים למגזר, ייקבע כי נציג הרשות ישולב בצוות העבודה.

5. למען הסר ספק, הרשות תפעל לקידום תפקידיה בשיתוף פעולה עם משרדי הממשלה הייעודיים העוסקים בתחומים הכלכליים-חברתיים, תוך שימוש בכלי ביצוע קיימים במשרדי הממשלה, ותוך איגום תקציבים במקרים המתאימים. אין בהקמתה של הרשות או בתפקידיה כדי לפגוע במעמדם, אחריותם או סמכויות הביצוע של משרדי הממשלה, בתחום סמכותם, לטיפול במגזר המיעוטים.

מבנה ארגוני

6. הרשות תפעל במסגרת הארגונית של משרד ראש הממשלה.

מנכ"ל משרד ראש הממשלה, בתיאום עם משרד האוצר, נציבות שירות המדינה ונציג יו"ר ועדת השרים יגבש, בתוך 45 יום, את המבנה הארגוני של הרשות, לרבות קביעת התקנים, הצעת הסדרים להבטחת ייצוג הולם, אופן גיוס ותנאי השירות של ראש הרשות.

תקציב הרשות

7. הרשות תתוקצב בבסיס התקציב של משרד ראש הממשלה. תקציב הרשות יהווה חלק מתקציב המיעוטים של המשרד.

ועדת היגוי

8. להקים ועדת היגוי בראשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה ובהשתתפות המנהלים הכלליים של משרדי הממשלה הנוגעים בדבר - אוצר, התעשייה המסחר והתעסוקה, בינוי ושיכון, תחבורה ובטיחות בדרכים, פנים, רווחה, חינוך, תיירות, הגנת הסביבה, משרד המשנה לראש הממשלה, נציג היועץ המשפטי לממשלה ונציג יו"ר ועדת השרים, אשר תשמש גוף עליון לליווי ופיקוח על עבודת הרשות. הוועדה תתווה את המדיניות של הרשות לפיתוח כלכלי, תדון בתוכניות העבודה שלה ותדווח אחת לחצי שנה אודות פעילות הרשות והתקדמותה לוועדת השרים למגזר הלא יהודי. מנהל הרשות יהיה מוזמן קבוע לישיבות הוועדה.

9. ועדת השרים למגזר הלא יהודי תנחה את ועדת ההיגוי, תאשר את תכניות העבודה של הרשות ותעקוב באורח שוטף אחר פעולותיה.

10. בתום שנה לפעילות הרשות, ולאור הניסיון שיצטבר, תיבחן האפשרות ליזום הצעת חוק בנושא הרשות, מעמדה, סמכויותיה ותפקידיה."
הפניה: הקמת רשות לפיתוח כלכלי במגזר המיעוטים
]]>
Sun, 27 Oct 2013 07:20:08 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=498
אישור מינוי מנהל המרכז למיפוי ישראלhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=462מספר החלטת ממשלה: 4972
תאריך פרסום: 26/07/2012
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

אישור מינוי מנהל המרכז למיפוי ישראל

מחליטים

בהתאם לסעיף 23 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט–1959, לאשר את מינויו של רונן רגב למנהל המרכז למיפוי ישראל. ההחלטה התקבלה בהתאם לסעיף 20(ב) בתקנון לעבודת הממשלה.
הפניה: אישור מינוי מנהל המרכז למיפוי ישראל
]]>
Wed, 23 Oct 2013 07:41:03 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=462
הצעת חוק המכר (דירות) (תיקון - שיעור ריבית פיגורים), התשע"ג-2013 http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=569מספר החלטת ממשלה: 1470(חק/784)
תאריך פרסום: 20/03/2014
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

הצעת חוק המכר (דירות) (תיקון - שיעור ריבית פיגורים), התשע"ג-2013 של חה"כ מאיר שטרית (פ/277)

מחליטים

מבהתאם לסעיף 66 בתקנון לעבודת הממשלה – לתמוך בהצעת חוק המכר (דירות) (תיקון – שיעור ריבית פיגורים), התשע"ג-2013 של ח"כ מאיר שטרית (פ/277), בכפוף לתיאום הנוסח עם משרד האוצר ומשרד הבינוי והשיכון ובאופן ששיעורי הריבית ייקבעו בתקנות.
הפניה: הצעת חוק המכר (דירות) (תיקון - שיעור ריבית פיגורים), התשע"ג-2013
]]>
Wed, 03 Sep 2014 11:14:26 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=569
תקנות הגנת הדייר (דמי שכירות יסודיים ודמי שכירות בדירות), התשע"ה-2014http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=580מספר החלטת ממשלה: 2008
תאריך פרסום: 11/09/2014
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

תקנות הגנת הדייר (דמי שכירות יסודיים ודמי שכירות בדירות), התשע"ה-2014

מחליטים

להתקין את תקנות הגנת הדייר (דמי שכירות יסודיים ודמי שכירות בדירות), התשע"ה-2014, שנוסחן מצורף בזה.
ההחלטה התקבלה בהתאם לסעיף 19(ב) בתקנון לעבודת הממשלה.
הפניה: תקנות הגנת הדייר (דמי שכירות יסודיים ודמי שכירות בדירות), התשע"ה-2014
]]>
Sun, 26 Oct 2014 10:58:48 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=580
דיור לקשישים עולים הזכאים לסיוע בשכר דירהhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=579מספר החלטת ממשלה: 2009
תאריך פרסום: 12/09/2014
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

דיור לקשישים עולים הזכאים לסיוע בשכר דירה

מחליטים

בהמשך להחלטת הממשלה מספר 3052 מיום 27.3.2011 ולהחלטת הממשלה מספר 4433 מיום 18.3.2012:
1. להנחות את משרד העלייה והקליטה לפרסם קול קורא גם לבעלים פרטיים של קרקעות שיועדו עד ליום 31.12.2014 לשימוש ציבורי, התואם הקמת מבני דיור לקשישים.
הפנייה תיעשה במטרה להקים על הקרקעות האמורות מבני דיור לקשישים הזכאים לסיוע בשכר דירה והממתינים לדיור ציבורי, והכל בהתאם לקבוע בהחלטות הממשלה האמורות.
2. מתן מענק הקמה, כקבוע בהחלטת הממשלה מספר 4433 מיום 18.3.2012, יינתן בכפוף לכך שהמציע המציא אישור מהרשות המקומית הרלוונטית בנוגע לעניינים הבאים:
א. הקרקע מיועדת לשימוש ציבורי המאפשר הקמת מעונות דיור לקשישים.
ב. לא החלו בהליכי הפקעה ולא ניתנה הוראת הפקעה באשר לקרקע הנדונה.
3. כללים נוספים לעניין הבטחת המימוש של ייעוד הקרקע, מניעת שינוי הייעוד על ידי הגורם הפרטי, השימוש בקרקע וכן לעניין הקצאת המענק באופן שוויוני, ייקבעו בהתייעצות עם משרד המשפטים.
ההחלטה התקבלה בהתאם לסעיף 19(ב) בתקנון לעבודת הממשלה.
הפניה: דיור לקשישים עולים הזכאים לסיוע בשכר דירה
]]>
Sun, 26 Oct 2014 10:50:28 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=579
תכנית אסטרטגית רב-שנתית לפיתוח שדרות ויישובי עוטף עזה http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=577מספר החלטת ממשלה: 2017
תאריך פרסום: 21/09/2014
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

תכנית אסטרטגית רב-שנתית לפיתוח שדרות ויישובי עוטף עזה
מחליטים
בהמשך להחלטות הממשלה מס' 1998 מיום 31.8.2014, מס' 1963 ו- 1965 מיום 10.8.2014, מס' 1897 מיום 24.7.2014, מס' 1846 מיום 13.07.2014 ומס' 1114 מיום 29.12.2013, ועל יסוד הנמקות העדיפות הלאומית הקבועות בהחלטות אלו והמפורטות בהחלטה זו להלן, לפעול להעמקת ההשקעות והסיוע הממשלתי לאזור שדרות ועוטף עזה, וזאת במטרה לעודד צמיחה כלכלית ולחזק את ההתיישבות באזור בכלל, וביישובי הקו הקדמי סביב רצועת עזה בפרט, כדלקמן:
כללי
1. הגדרת האזור
"יישובי עוטף עזה" - לעניין החלטה זו, הם אזור שדרות רבתי והישובים במועצות האזוריות אשכול, חוף אשקלון, שדות נגב ושער הנגב אשר בתיהם, כולם או חלקם, נמצאים בטווח של עד 7 ק"מ מגדר המערכת סביב רצועת עזה, כפי שנקבעו בהחלטות ממשלה מס' 4460 מיום 22.3.2012, מס' 2766 מיום 27.1.2011, מס' 2341 מיום 1.8.2004, מס' 2704 מיום 14.11.2004, מס' 2173 מיום 4.7.2004, מס' 1708 מיום 27.5.2007, מס' 3493 מיום 15.5.2008 ומס' 1470 מיום 25.3.2007.
"יישובי קו קדמי" - לעניין החלטה זו בלבד, הם היישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, במועד קבלת החלטה זו, נמצאים בטווח של עד 4 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה, כמפורט בנספח א' שלהלן.
שדרות – פיתוח כלכלי-חברתי
2. פיתוח תשתיות ומבני ציבור
להורות למשרד הבינוי והשיכון לשדרג תשתיות ותיקות ולהקים מוסדות ציבור, לרבות, שצ"פים ופארקים, אולמות תרבות וספורט, מתקנים עירוניים וכדומה, בשדרות, בכפוף לתכנית עבודה שתאושר על ידי המשרד, בהיקף כולל של 125 מלש"ח. לצורך ישום סעיף זה, יעביר משרד האוצר למשרד הבינוי והשיכון סך של 125 מלש"ח בפריסה על פני ארבע שנים (2018-2015), 30 מלש"ח בכל אחת מהשנים 2017-2015 ו- 35 מלש"ח בשנת 2018.
3. הקמת אזור תעשיה
משרד הפנים יבחן את האפשרות לשינוי יעוד של כ-150 דונם בשטח העיר שדרות לייעוד תעשייה, מלאכה ומסחר. בהתאם, יפעל מינהל אזורי פיתוח במשרד הכלכלה לתכנון מפורט ופיתוח של שטח זה. לצורך כך, יקצו משרד האוצר ומשרד הכלכלה 46 מלש"ח בפריסה הבאה (במלש"ח) [טבלה מופיעה באתר ראש הממשלה 

4. עצמאות כלכלית
א. משרד הפנים יקצה 45 מלש"ח כמענק מיוחד לעיריית שדרות, בפריסה על פני שלוש שנים (2017-2015). לצורך כך, יעביר משרד האוצר למשרד הפנים תקציב תוספתי בהיקף של 45 מלש"ח, בפריסה על פני שלוש שנים כאמור. המענק כאמור ינתן בנוסף ומבלי לפגוע בכל מענק אחר לרשות, לרבות מענקי איזון ומענקים שנקבעו בהחלטות ממשלה קודמות בעניין העוטף.
ב. המשרד לפיתוח הנגב והגליל יקצה לעיריית שדרות, הנמצאת בתוכנית הבראה, סך של 2 מלש"ח, בפריסה על-פני 4 שנים (2018-2015), לטובת התקשרות עם פרויקטור ו/או יועץ, אחד או יותר, שיסייע לעירייה ביישום התוכניות הכלולות בהחלטה זו ולטובת פיתוח כלכלי של העיר. לצורך כך, יעביר משרד האוצר למשרד לפיתוח הנגב והגליל תקציב תוספתי בהיקף של 2 מלש"ח, בפריסה על פני ארבע שנים כאמור.
5. סיוע בשכר דירה
בהמשך לפעילות הממשלה לעידוד מגורי סטודנטים בשדרות, כאמור בהחלטת הממשלה מס' 1964 מיום 10.8.2014, להורות למשרד לפיתוח הנגב והגליל לגבש נוהל פומבי ושוויוני להשתתפות בשכר דירה בשנים 2016-2015 על מנת לעודד הגירה חיובית של משפחות וסטודנטים לשדרות. הנוהל יופעל באמצעות הרשות לפיתוח הנגב, ויכלול את הקווים המנחים הבאים:
א. סיוע בשכר דירה לסטודנטים - יינתן סיוע בהשתתפות בתשלומי שכר דירה לכ-320 סטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה, במוסדות להכשרת הנדסאים וטכנאים ובמכללות להוראה, ומתגוררים בשדרות. הסיוע יהיה בסך של עד 500 ש"ח לחודש למשך שנה ליחידת דיור (יח"ד).
ב. סיוע בשכ"ד למשפחות - השתתפות בתשלומי שכר דירה ל- עד 200 משפחות העוברות להתגורר בשדרות, בסך של עד 900 ש"ח לחודש, לבית אב, למשך שנה.
לצורך יישום סעיף זה יקצה משרד האוצר למשרד לפיתוח הנגב והגליל תקציב תוספתי בסך של 3.8 מלש"ח לטובת הסיוע לסטודנטים ו-4.32 מלש"ח לטובת הסיוע למשפחות, בפריסה על פני שנתיים (2016-2015). תקציב מחויב שלא ימומש יועבר לשנת התקציב 2017 בהתאם למנגנון העברת העודפים הקיים.
6. סבסוד עלויות פיתוח בשדרות
להנחות את משרד האוצר להקצות סך של 20 מלש"ח למשרד הבינוי והשיכון בשנת 2015 לטובת מימון עלויות פיתוח עפ"י הוראות תכנית המתאר בשדרות, בהתאם לתוכנית שתתואם בין משרד הבינוי והשיכון, רשות מקרקעי ישראל ועיריית שדרות.
7. מכללת ספיר
א. ביטחון כלכלי - הממשלה רושמת לפניה את הודעת הוועדה לתכנון ולתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה לפיה תוענק רשת ביטחון למכללת ספיר במקרה שתחול ירידה חדה בהרשמת סטודנטים לשנת הלימודים הקרובה (תשע"ה).
ב. ביטחון פיזי - הממשלה רושמת לפניה את הודעת הוועדה לתכנון ולתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה לפיה ות"ת תקצה בשנת התקציב 2015 תקציב בסך של 3 מלש"ח לטובת הצבת מרכיבי ביטחון פיזי במכללת ספיר בהתאם לתכנית שתציג המכללה ואשר תאושר על ידי ות"ת.
8. מרכזי צעירים
להורות למשרד לפיתוח הנגב והגליל להרחיב את תוכנית מרכזי הצעירים בשדרות וביישובי עוטף עזה על פי המתווה הבא:
א. להקצות תקציב נוסף למרכזי הצעירים הקיימים, לרבות מרכז הצעירים באשכול, ולהרחבת היקף הפעילות בהם.
ב. לצרף את יישובי עוטף עזה שבהם לא פעילים מרכזי צעירים למרכזי צעירים עירונים סמוכים, ולהקצות את התקציבים הנדרשים לצורך הרחבה זו.
לצורך כך יקצה משרד האוצר למשרד לפיתוח הנגב והגליל תקציב תוספתי בסך של 1.8 מלש"ח בפריסה שווה בכל אחת מהשנים 2015 עד 2017 (600 אלש"ח לשנה).
9. חידוש ופיתוח תשתיות ביוב ומים
בהמשך לפעולות ולתוכניות הסיוע הקודמות בדבר חיזוק תשתיות הביוב ביישובי עוטף עזה, יקצה המינהל לפיתוח תשתיות ביוב (להלן: המילת"ב) סך של עד 13 מלש"ח לצורך פיתוח תשתיות הביוב בשדרות, בפריסה תלת-שנתית (2017-2015). בתאום עם משרד האוצר ניתן יהיה להסיט תקציבים בין השנים. מקורות המימון של התקציב יהיו ממקורות המילת"ב, ויוקצו בחלוקה של 60% מענק ו-40% הלוואה. תקציב שלא ינוצל במסגרת החלטה זו יוחזר לתקציב המילת"ב לצורך הקצאתו על-פי נהלי המילת"ב.
להנחות את משרד האוצר להעמיד תקציב תוספתי לרשות הממשלתית למים ולביוב (רשות המים), בפריסה תלת-שנתית (2017-2015), לצורך טיפול והקמה של תשתיות מים בשדרות, בסכום של 17 מלש"ח. כמו כן, להנחות את רשות המים, במסגרת סמכותה ובכפוף להוראות כל דין, לפעול לאיתור גוף מוסמך שיבצע את הפרויקטים הנדרשים בתחום תשתיות המים בשדרות. ביצוע הפרויקט והעברת המימון בגינו ייעשה על פי נהלי הממונה על התאגידים ברשות המים, לעניין תמיכה בפרויקטים בתחום המים.
התקציבים כאמור יועברו בכפוף לעמידה בהוראות חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001 והחלטות מועצת הרשות לענין התאגוד המרחבי. התקצוב הנ"ל הינו מעבר ליתרות התקציב שאושרו בהחלטות ממשלה קודמות וטרם מומשו.
10. מתקני טיהור שפכים
א. להנחות את משרד האוצר לתקצב, עד ליום 31.12.2014, את המינהל לפיתוח תשתיות ביוב שברשות המים, בסך של 3.9 מלש"ח לטובת מענק להסדרת תקצוב בינוי המט"ש התעשיתי-סניטרי המשותף לעיריית שדרות ולמועצה האזורית שער הנגב.
ב. משרד הפנים יקצה 1 מלש"ח למועצה האזורית שדות נגב, כתקציב ייעודי לטובת הסדרת תשלומיה בגין מט"ש פארק התעשייה נע"ם. לצורך כך, יעביר משרד האוצר למשרד הפנים תקציב תוספתי בסך 1 מלש"ח בשנת 2015.
תכנית להתיישבות ולהרחבה דמוגרפית של היישובים הכפריים בעוטף עזה
11. תוכנית עבודה להרחבה דמוגרפית
להנחות את המשרד לפיתוח הנגב והגליל, בתיאום עם המועצות האזוריות בעוטף ועם משרד הבינוי והשיכון, לגבש, בתוך 45 יום, מתווה מפורט להקמת בתי אגודה, מתחמי דיור זמניים ושיפוץ יחידות דיור, כולם לרבות מענה מיגוני, כמפורט בסעיפים 15-12 להלן, בהתאם, בין השאר, לפילוח ביקושים, צפי הפיתוח ביישובים השונים וקביעת קריטריונים לפריסה ביישובים. המתווה יכלול פירוט של תמהיל, היקף ולוחות זמנים להעמדת האמצעים כאמור ביישובי העוטף, באופן שימנע כפילויות ויאפשר מיצוי של אמצעים אלו באופן מיטבי.
12. בתי אגודה
לעודד קליטת תושבים ביישובי המועצות האזוריות, באמצעות הקמת "בתי אגודה", קרי יחידות דיור שיושכרו לתושבים בשכר דירה מפוקח לתקופה קצובה, שלאחריה או במהלכה יוכלו לרכוש את יחידות הדיור, ולהשתקע באופן קבוע ביישוב, תוך קבלת זיכוי בגין תשלומים שכבר שילמו כשכר דירה, והכל בהתאם לאמור להלן:
א. להורות למשרד הבינוי והשיכון ולמשרד לפיתוח הנגב והגליל להעמיד סיוע לרשות האגודות השיתופיות הנכללות בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר 1315 מיום 31.12.13, בעניין "בנייה למגורים באגודות ישובים חקלאיים". הסיוע ינתן בהתאם לנוהל שגובש מכוח סעיף 3 בהחלטת הממשלה מספר 741(דר/25) מיום 17.09.2013, בשינויים שיידרשו בהתאם לנסיבות העניין ובכלל זה בתיקונים הבאים:
- ביישובי הקו הקדמי ינתן סבסוד פיתוח בשיעור של 100%, אך לא יותר מ- 180,000 ש"ח ליח"ד, וכן מענק בסך 350 אלש"ח ליח"ד, שניהם לעד 150 יח"ד.
- ביתר הישובים ינתן סבסוד פיתוח בשיעור של 85%, אך לא יותר מ- 140,000 ש"ח ליח"ד, וכן מענק בסך 170 אלש"ח ליח"ד, שניהם לעד 50 יח"ד.
- יחידת הדיור תושכר לתקופה של עד 5 שנים בשכר דירה מפוקח.
ב. לצורך כך, יוקצו, בכל אחת מהשנים 2015 ו-2016, 30.5 מלש"ח, שיועברו כתקציב תוספתי ממשרד האוצר למשרד לפיתוח הנגב והגליל לכיסוי מענקי הבינוי. 5.25 מלש"ח יוקצו, מדי שנה, מתקציב משרד הבינוי והשיכון, לטובת סבסוד עלויות הפיתוח (סה"כ 71.5 מלש"ח, בפריסה על פני שנתיים, לטובת מרכיבי הבינוי וסבסוד הפיתוח גם יחד).
יובהר כי התקציב לסבסוד הפיתוח בסעיף זה יבוא כהשלמה לסבסוד הניתן מכוח החלטת הממשלה מס' 4192 מיום 29.12.12 עד לשיעור הנקוב בסעיף זה.
13. בתי קבע
א. להורות למשרד הבינוי והשיכון להעמיק את סבסוד הוצאות הפיתוח לבניית בתי קבע ביישובי עוטף עזה שבתחום המועצות האזוריות, וזאת הן למגרשים שטרם פותחו והן למגרשים מפותחים שטרם שווקו במועד קבלת החלטה זו. שיעור סבסוד הפיתוח יהיה ממועד קבלת החלטה זו ועד ליום 31.12.2018 כמפורט להלן:
- ביישובי הקו הקדמי - שיעור הסבסוד יהיה 100% אך לא יותר מ-180 אלש"ח ליח"ד, לעד 200 יח"ד.
- ביתר היישובים - שיעור הסבסוד יהיה 85% אך לא יותר מ- 140,000 ש"ח ליח"ד, לעד 245 יח"ד.
ב. לצורך הסבסוד כאמור יקצה משרד האוצר למשרד הבינוי והשיכון בשנת 2015 סך של 19.3 מלש"ח בהרשאה להתחייב לשנים 2018-2015 על מלוא התקציב. פריסת המזומן תהיה בהתאם למימוש.
יובהר כי התקציב לסבסוד הפיתוח בסעיף זה יבוא כהשלמה לסבסוד הניתן מכוח החלטת ממשלה 4192 מיום 29.12.12, עד לשיעור הנקוב בסעיף זה.
14. שכונות מגורים זמניות לקליטת תושבים חדשים
א. להטיל על משרד הבינוי והשיכון והמשרד לפיתוח הנגב והגליל להקים מתחמי יבילים לטובת דיור זמני למתיישבים חדשים ביישובי עוטף עזה שבמועצות האזוריות כמפורט להלן. המשרדים יוכלו לבצע את ההקמה באמצעות החטיבה להתיישבות.
- ביישובי קו קדמי - להקצות 16 מלש"ח לטובת הצבת כ- 40 יבילים, במימון המדינה (עלות היביל ועלות הפיתוח).
- יתר היישובים - להקצות 9 מלש"ח לטובת הצבת כ- 40 יבילים במימון משותף של המדינה והיישוב, כדלקמן: עלות היביל: 49% מענק מדינה, ו-51% במימון הרשות המקומית, היישוב או התנועה המיישבת; עלות הפיתוח: המדינה תישא בעלות הפיתוח.
ב. לצורך כך יעביר משרד האוצר למשרד לפיתוח הנגב והגליל סך של 25 מלש"ח בשנת 2015. המשרד לפיתוח הנגב והגליל יעביר למשרד הבינוי והשיכון החזר על הוצאות פיתוח, בהתאם לביצוע.
ג. לצורך יישום הסעיף, להורות למשרד הבינוי והשיכון ולמשרד לפיתוח הנגב והגליל, לפרסם נוהל אשר יבחן ויסדיר את אמות המידה והתנאים להעמדת הסיוע. הנוהל יתייחס, בין היתר, לתנאים הבאים:
- המועצה תתחייב להשכיר את המבנה היביל לתקופה של עד 3 שנים למתיישב/למשפחה.
- ליישוב תכנית מאושרת שניתן להוציא מכוחה היתרי בנייה למבנים האמורים ובכפוף להוצאת ההיתרים כאמור.
- המבנה היביל יושכר אך ורק למתישבים חדשים אשר התגוררו בישוב הרלוונטי לא יותר מחצי שנה במצטבר על פני תקופה של שלוש שנים בטרם אישור נוהל זה. זאת, למעט עולים חדשים, כהגדרתם על פי נהלי משרד העלייה והקליטה, לגביהם תקופת המגורים הרלוונטית תהיה עד שנתיים וחצי במצטבר.
- שכר הדירה שאותו ישלם הדייר יהיה שכר דירה חודשי מפוקח בהתחשב בשכר הדירה הממוצע הנהוג בישוב, ובשומה שתערך על ידי המשרדים. שכר הדירה ייגבה על פי הכללים הנהוגים בגביית שכר דירה ממבנים יבילים.
- מבנים יבילים שיירכשו במימון מלא על ידי המדינה ישארו בבעלות המדינה והמדינה תגבה בגינם שכר דירה כאמור. מבנים שיירכשו במימון חלקי של המדינה יהיו בבעלות הרשות המקומית או האגודה השיתופית בתנאי שהיא מימנה 51% לפחות מעלות המבנה, והרשות, או האגודה, בהתאמה, תיגבנה את שכר הדירה בגינם.
15. השמשת יחידות דיור
המשרד לפיתוח הנגב והגליל יקצה, בשנים 2017-2015, סך כולל של 5 מלש"ח לטובת השמשה (שיפוץ) של יחידות דיור ביישובי המועצות האזוריות בעוטף עזה, לרבות השלמה של מרכיבי מיגון תקניים, וזאת לצורך העמדתם לרשות מתיישבים חדשים, בהתאם לנוהל שיגבש המשרד כאמור בסעיף 14 לעיל ובשינויים המפורטים להלן:
- תקציב ההשתתפות המקסימאלי יהיה עד 100,000 ש"ח ליח"ד, כולל מע"מ, לא כולל מרכיב המיגון. תקציב ההשתתפות המקסימאלי במרכיבי מיגון, ככל שיידרשו, יהיה 95,000 ש"ח ליח"ד.
- יינתן תיעדוף ליח"ד שלהן פתרונות מיגון קיימים.
- המועצות תהיינה מחויבות להשתתף בהוצאות השיפוץ.
- המועצות תתחייבנה כי היחידות יאוכלסו במתיישבים חדשים.
לצורך כך, יקצה משרד האוצר למשרד לפיתוח הנגב והגליל תקציב תוספתי בסך 5 מלש"ח, בפריסה על פני שלוש שנים (2017-2015).
16. תוכנית להעצמה קהילתית וחברתית ביישובים
במטרה לחזק את האטרקטיביות של יישובי העוטף למתיישבים חדשים, יפעיל המשרד לפיתוח הנגב והגליל תוכנית לחיזוק קהילתי של יישובי עוטף עזה שבתחום המועצות האזוריות. לצורך כך, יקצה המשרד לפיתוח הנגב והגליל סך של 7 מלש"ח ממקורותיו, בפריסה על פני שלוש שנים (2017-2015). עם זאת, יתרת תקציב מחויבת שלא תמומש עד לתום שנת 2017, תועבר לשנת התקציב 2018 בהתאם למנגנון העברת העודפים הקיים.
17. סבסוד שכ"ד ביישובים הכפריים
לעודד מגורים של סטודנטים והגירה של משפחות ליישובים במועצות האזורית בעוטף, בדגש על יישובי הקו הקדמי באמצעות הענקת סיוע בעלויות שכר הדירה ביישובים אלו. הסיוע יינתן על ידי המשרד לפיתוח הנגב והגליל, כדלקמן:
א. סטודנטים ביישובי הקו הקדמי - תינתן השתתפות בתשלומי שכר דירה לכ-400 סטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה או במוסדות להכשרת הנדסאים וטכנאים, ומתגוררים ביישובי הקו הקדמי. הסיוע יהיה בסך של עד 500 ש"ח לחודש למשך שנה ליח"ד. התקציב הכולל לצורך יישום סעיף זה יעמוד על 2 מלש"ח.
ב. משפחות - תינתן השתתפות בתשלומי שכר דירה לכ-200 משפחות שיעברו להתגורר ביישובי עוטף עזה שבתחום המועצות האזוריות. הסיוע יהיה בסך של עד 900 ש"ח לחודש למשך שנה לבית אב. התקציב הכולל לצורך ישום סעיף זה יעמוד על 2.16 מלש"ח.
המשרד לפיתוח הנגב והגליל יגבש נוהל פומבי ושוויוני להשתתפות בשכר דירה כאמור, אשר יופעל באמצעות הרשות לפיתוח הנגב. המקורות התקציביים בסך 4.16 מלש"ח למתן הסיוע כאמור, יהיו מהמקורות הבאים: 2 מלש"ח מתקציב המשרד לפיתוח הנגב והגליל ו-2.16 מלש"ח תקציב תוספתי שיועבר ממשרד האוצר למשרד לפיתוח הנגב והגליל בשנת 2015.
יובהר כי הסיוע והתקציב יופעל בשנת התקציב 2015. תקציב מחויב שלא ימומש, יועבר לשנת התקציב 2016 בהתאם למנגנון העברת העודפים הקיים. כמו כן, יצויין כי לצורך הקצאת תקציב זה, יהא רשאי המשרד לפיתוח הנגב והגליל לעשות שימוש בתקציב למימוש החלטת הממשלה מס' 741 מיום 17.9.2013 בעניין "תכנית אסטרטגית לעידוד וחיזוק ההתיישבות".
18. חידוש ושדרוג תשתיות ביישובים הכפריים
לשקם ולשדרג תשתיות ביישוב הכפרי ומבני ציבור ושטחי ציבור ביישובי עוטף עזה שבתחום המועצות האזוריות באמצעות החטיבה להתיישבות בהסתדרות הציונית. הפעילות כאמור תבוצע בהתאם לתוכנית עבודה שתגובש על ידי שר החקלאות ופיתוח הכפר, בתיאום עם השר לפיתוח הנגב והגליל, שר הבינוי והשיכון, המועצות האזוריות בעוטף והחטיבה להתיישבות ובכפוף למסגרת הכוללת של תקציב התוכנית ותיעדוף יישובי הקו הקדמי:
א. לטובת יישובי הקו הקדמי - סך של 110 מלש"ח, מהם 80 מלש"ח שיועברו באופן מידי ו- 30 מלש"ח שיועברו עד ליום 15.1.2015 או עד שבועיים מאישור תקציב המדינה לשנת 2015, כמאוחר מבין השניים.
ב. לטובת יתר היישובים - סך של 74 מלש"ח, מהם 40 מלש"ח שיועברו עד ליום 15.1.2015 או עד שבועיים מאישור תקציב המדינה לשנת 2015, כמאוחר מבין השניים, ו-34 מלש"ח שיועברו עד ליום 15.1.2016 או עד שבועיים מאישור תקציב המדינה לשנת 2016, כמאוחר מבין השניים.
לצורך כך יעביר משרד האוצר תקציב תוספתי בהיקף של 104 מלש"ח בשיעורים ובפריסה האמורים לעיל למשרד ראש הממשלה (תקנת החטיבה להתיישבות) וכן 80 מלש"ח מהמקורות המיועדים לחטיבה להתיישבות.
19. מיתוג ופעילות שיווק לתמיכה במהלכי הפיתוח הדמוגרפי
המשרד לפיתוח הנגב והגליל יפעל לגבש תוכנית מיתוג בסך של 1.75 מלש"ח בפריסה על פני שנתיים, מהם 0.75 מלש"ח בשנת התקציב 2015 ו-1 מלש"ח בשנת התקציב 2016, לטובת פיתוח תדמיתי, ולטובת פעולות שיווק וקידום שיתמכו בתוכניות ובכלים שנקבעו בהחלטה זו לטובת הרחבה דמוגרפית של מספר תושבי עוטף עזה, בדגש על חיזוק האחיזה של תושבי האזור ביישובי הקו הקדמי.
תיעדוף וחיזוק הפעילות הכלכלית והתעסוקה באזור עוטף עזה
20. תיעדוף במכרזים ממשלתיים אל מול ספקי חוץ
להטיל על שר האוצר לתקן את תקנות חוק חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ), התשנ"ה-1995, בהוראת שעה, כך שלמשך 5 שנים ממועד תיקון התקנות, תינתן העדפה במכרזי רכש ממשלתי לטובין שיוצרו במפעלים הממוקמים ביישובי עוטף עזה, אל מול טובין מיובאים, בהתאם לעקרונות הבאים:
- טובין מאזור עוטף עזה - טובין מתוצרת הארץ שיוצרו ביישובי עוטף עזה.
- יישובי עוטף עזה - כמשמעם בהחלטה זו.
- ייצור- יחשב הפקה של טובין או שינוי מהותי (substantial transformation) לרבות שינוי מהותי כפול (double substantial transformation), שכתוצאה ממנו התקבלו טובין חדשים או שונים.
- להצעות לרכישת טובין מיישובי עוטף עזה תינתן העדפה בהתאם לתקנות משנה 3(ד) עד (ח) לתקנות, במסגרת אמת המידה של המחיר, ובלבד שמחירם אינו עולה על מחיר הצעות לרכישת טובין מיובאים בתוספת של 20%.
- אופן מתן העדפה - האופן הקבוע בתקנות חוק חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ), התשנ"ה-1995.
21. קידום אזורי תעשיה ומרכזים מסחריים
א. להנחות את מינהל אזורי פיתוח במשרד הכלכלה לסבסד, בשנים 2014- 2016, את הוצאות הפיתוח באזורי תעשיה ביישובי עוטף עזה שאותם מפתח או יפתח מינהל אזורי פיתוח בשיעור סבסוד שלא יפחת מ -75%.
ב. להנחות את מינהל אזורי פיתוח במשרד הכלכלה לתגבר את פעולות השיווק וקדם השיווק באזורי תעשיה ביישובי עוטף עזה. משרד האוצר ומשרד הכלכלה יתקצבו פעילות זו ב-500 אלש"ח, כל אחד, בכל אחת מהשנים 2017-2015 (סה"כ 3 מלש"ח).
ג. (1) להנחות את מנהל אזורי פיתוח במשרד הכלכלה לפעול לפיתוח ולשדרוג תשתיות באזורי תעשייה קיימים ביישובי עוטף עזה, על פי תכנית עבודה וקריטריונים שייקבעו.
(2) להנחות את משרד הכלכלה לפעול לפיתוח פעילותם העסקית של מרכזים מסחריים קיימים על פי תכנית עבודה וקריטריונים שייקבעו.
לצורך יישום סעיף זה יקצו משרד האוצר ומשרד הכלכלה, כל אחד, 6 מלש"ח ב-2015 ו-3 מלש"ח ב-2016 (סה"כ 18 מלש"ח).
ד. להנחות את משרד התחבורה והבטיחות בדרכים לבחון את הסדרי התנועה הנדרשים בצומת הסמוך לאזור התעשייה אבשלום ולפעול במסגרת מגבלות התקציב להכללת תכנון וביצוע ההסדרים הנדרשים במהלך שנת 2016.
22. פחת מואץ
להטיל על שר האוצר לבחון, בתוך 90 יום, מתן הטבת מס בדמות ניכוי פחת מואץ לנישומים באזור עוטף עזה, בגין מכונות וציוד שיירכשו וישמשו בייצור הכנסה בשנות המס 2016-2015, בשיעורים שיקבע שר האוצר.
23. מענקי מחקר ופיתוח בתעשייה
להנחות את שר הכלכלה ואת שר האוצר לתקן את תקנות התמלוגים המותקנות מכוח סעיף 21 לחוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה, התשמ"ד-1984, כך שחברות תעשייה מסורתית הפועלות ביישובי עוטף עזה, ואשר קיבלו או יקבלו מענקים בתקופה שבין 1.1.2013 לבין 31.12.2016, יהיו פטורות מתשלום תמלוגים בגין מענקים אלו, ובלבד שהיקף השנים שבהן ניתן הפטור לחברות אינו עולה על חמש שנים. חברת תעשייה מסורתית, לעניין זה תוגדר כתאגיד אשר קיבל מענקים והוא מסווג בידי ועדת המחקר כתאגיד שעיקר פעילותו בענף תעשיות הטכנולוגיה המסורתית או בענף תעשיות הטכנולוגיה המעורבת המסורתית, כהגדרתם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
24. מענקי מרכז ההשקעות
להורות למנהל מרכז ההשקעות להביא בפני מינהלת מרכז ההשקעות הצעה לתיקון כללי המינהלה, כך שתתאפשר הכרה בשיעור שיעלה על 50% בהשקעה במבנים, ביחס לכלל ההשקעה המזכה במענק, למפעלים הנמצאים ביישובי עוטף עזה וכן לבחון אפשרות תיקון הכללים, כך שתינתן הכרה בהשקעות נוספות למפעלים הנמצאים ביישובי עוטף עזה. לצורך כך יקצה משרד האוצר 10 מלש"ח, בהרשאה להתחייב, ומשרד הכלכלה 10 מלש"ח, לשנים 2016-2014.
25. חוק עידוד השקעות הון
להורות לשר הכלכלה ולשר האוצר לפעול לתיקון החוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 כדלקמן:
א. לתקן את סעיף 40ג (ג) לחוק ואת סעיף 3 לתוספת הראשונה לחוק כך שמפעלים בישובי עוטף עזה יהיו זכאים למענק השקעה למפעלים בנגב.
ב. לתקן את חלק א' סעיף (5) לתוספת השניה לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959, כך שינתנו מענקים גם למפעלים באזורי תעשיה בישובי עוטף עזה ששטחם פחות מ-100 דונם. לצורך יישום סעיף זה, יקצה משרד האוצר למשרד הכלכלה תקציב תוספתי בסך 10 מלש"ח בהרשאה להתחייב, ומשרד הכלכלה יקצה 10 מלש"ח מתקציבו, שניהם בפריסה על פני שנתיים (2016-2015).
26. עידוד יזמות וקידום עסקים קטנים ובינוניים
להטיל על הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה לפעול לעידוד וקידום פיתוח העסקים הקטנים והבינוניים ביישובי עוטף עזה, לרבות באמצעות יעוץ בעניין פיצויים ממס רכוש, הקמת חממות עסקיות אזוריות וארגוני חברים לעסקים. פעילות הסוכנות כאמור תבוצע בפריסה על פני ארבע שנים (2017-2014). לצורך כך, יקצה משרד האוצר למשרד הכלכלה תקציב תוספתי בסך 7.6 מלש"ח, בהרשאה להתחייב, בפריסה על פני שנים אלו.
27. עידוד מסחר מקוון בקרב עסקים קטנים ובינוניים במסגרת המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית"
במטרה לסייע לעסקים ביישובי עוטף עזה להרחיב את פעילותם והכנסותיהם ולהגיע לקהלים נוספים, ובהמשך להחלטת ממשלה מס' 1046 מיום 15.12.2013 בדבר המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית", וכחלק מהפעולות לחיזוק הצמיחה במשק באמצעות הטמעת כלים טכנולוגים בעסקים ולעידוד מסחר מקוון, להטיל על מנהל הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה (להלן: "הסוכנות"), להפעיל, בתוך 30 יום, תכנית אשר גובשה עם ראש מטה "ישראל דיגיטלית" והמשרד לפיתוח הנגב והגליל לצורך סיוע לבעלי עסקים קטנים ובינוניים בישובי עוטף עזה להגדיל את מכירותיהם באמצעות מסחר מקוון ושיווק באינטרנט, וזאת בהתאם לכללים וקריטריונים שיקבע מנהל הסוכנות.
לשם ביצוע התכנית יוקצה, בשנת 2014, סך של 6.4 מלש"ח, בחלוקה שווה בין משרד הכלכלה, מטה ישראל דיגיטלית במשרד ראש הממשלה, המשרד לפיתוח הנגב והגליל ומשרד האוצר (1.6 מלש"ח כל אחד).
28. כפל סיוע במסלולי הכשרה ובמסלולי תעסוקה
להטיל על משרד הכלכלה לפעול לתיקון הוראות המנכ"ל הרלוונטיות כך שעסק או חברה ביישובי עוטף עזה אשר מקבלים מענק קליטה בגין עובדים בהתאם להוראת מנכ''ל מס' 1.2 - "מסלול הכשרת עובדים תוך כדי עבודה בענפי התעשיה והשירותים (On the Job Training)" יהיו זכאים גם לסיוע במסלולי תעסוקה הפועלים מכח הוראות מנכ"ל 4.17 ו-4.18 בגין אותם עובדים ובמשך אותה התקופה שבה ניתן להם מענק הקליטה כאמור.
29. המכללה הטכנולוגית ע"ש ספיר
להורות למשרד הכלכלה להעביר תקציב חד פעמי בסך 500 אלש"ח למכללת הנגב על שם ספיר, שהיא המכללה הטכנולוגית היחידה באזור המוכרת ע"י המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע (מה"ט), על מנת לאפשר לה, בין היתר, תגבור שעות לימוד, הנחיה והצטיידות, וזאת בכפוף לעמידת המכללה בכל נוהלי ההכרה והתקצוב של מה"ט. לצורך כך, יוקצו בשנת 2014 350 אלש"ח ממשרד האוצר ו-150 אלש"ח ממשרד הכלכלה.
30. תעסוקה
א. להורות למשרד הכלכלה להעמיד תקציב ייעודי לצורך ביצוע הסבה מקצועית של אקדמאים שאינם מועסקים ואשר מתגוררים ביישובי עוטף עזה. לצורך יישום סעיף זה, ובכפוף לניצול מלא של התקציב בתקנה הקיימת לעניין זה במשרד הכלכלה, יעביר משרד האוצר למשרד הכלכלה סכום כולל של 480 אלש"ח, בפריסה על פני שנתיים (2016-2015).
ב. להורות למשרד הכלכלה להגדיל, בשנים 2015 ו- 2016, את השתתפות המשרד בהחזר הוצאות נסיעה עבור משתתפים שמקום מגוריהם ביישובי עוטף עזה והלומדים במרכזי הכשרה מקצועית של המשרד או בקורסים מתוקצבים המופעלים מטעמו. לצורך כך יקצה משרד האוצר 200 אלש"ח למשרד הכלכלה, בפריסה על פני שנתיים.
ג. להורות למשרד הכלכלה להעמיד תקציב ייעודי לצורך הקצאת שוברים לתושבי יישובי עוטף עזה, במסגרת הוראת מנכ"ל משרד הכלכלה 12.1 לעניין תכנית למתן שוברים להשתתפות בתשלום בקורסים להכשרה מקצועית לקראת השתלבות בעולם העבודה. לצורך יישום סעיף זה, ובכפוף לניצול מלא של התקציב בתקנה הקיימת לעניין זה במשרד הכלכלה, יעביר משרד האוצר למשרד הכלכלה תקציב תוספתי בסך 500 אלש"ח בכל אחת מהשנים 2015 ו- 2016.
ד. להנחות את שירות התעסוקה לתגבר את מערך הייעוץ וההכוונה המקצועית לדורשי עבודה בישובי עוטף עזה. לצורך כך, יקצה משרד האוצר תקציב תוספתי בסך 155 אלש"ח, בשנת 2015, לתקציב שירות התעסוקה.
31. תיעדוף מיוחד לעוטף עזה בענייני משרד הכלכלה
להורות למנכ"ל משרד הכלכלה להקים ועדת חריגים במשרד הכלכלה שבה יהיו חברים מנכ"ל משרד הכלכלה, היועץ המשפטי של המשרד וחשב המשרד, אשר בסמכותה יהיה לאשר החרגה של עסקים מיישובי עוטף עזה מתנאי הוראות מנכ"ל של משרד הכלכלה (להלן: הוראות) וכן לאפשר אישור בקשות חדשות תוך מתן פטור לחלק מן הדרישות בהוראות או להקלה בהן - והכל בתנאי שנשמרת מטרת ההוראות או האישור על אף הפטור או ההקלה, ובתנאי שהטעמים המיוחדים לקביעת הפטור או ההקלה יהיו קשורים במצב הביטחוני השורר באזור נשוא החלטה זו.
32. תיירות
א. משרד התיירות יסייע בפיתוח הכלכלי והמינוף התעסוקתי ביישובי עוטף עזה באמצעות עידוד הקמת עסקים תיירותיים. משרד התיירות יפרסם חוזר מנכ"ל המעניק 24% החזר כמענק מהשקעה על הקמה ו/או הרחבת יחידות אירוח ו-30% החזר כמענק על הקמה ו/או הרחבת עסקים קטנים תיירותיים. המענקים יינתנו מהתוכנית המאושרת בהתאם לחוזר המנכ"ל. לשם כך משרד התיירות יקצה 3 מלש"ח, מתקציבו, בפריסה על פני שלוש שנים (2017-2015).
ב. משרד התיירות יפעיל חממות תיירות ביישובי עוטף עזה, באמצעותן יזמים ועסקים בענף התיירות יקבלו ייעוץ מקצועי ממומחים בענף בנושאים שונים כגון: שיווק, תפעול, ניהול וייעוץ סטטוטורי טרם ההקמה. למטרה זו משרד התיירות יקצה סכום של 250 אלש"ח, מתקציבו, בפריסה על פני שלוש שנים (2017-2015).
תכנית מערכתית לחיזוק ענף החקלאות
33. פרוגרמה חקלאית מורחבת ליישובי עוטף עזה ויישומה
להטיל על שר החקלאות ופיתוח הכפר, בתיאום ועל פי תבחינים שייקבעו על ידי המשרד עם רשות מקרקעי ישראל, להכין פרוגרמות אזוריות ופרוגרמות יישוביות כנגזר מהן עד ליום 1.6.2015. הפרוגרמות תתבססנה על תקן גודל נחלה באזור, עד 80 דונם, ומספר נחלות התואם את מגמות ותכנית הצמיחה הדמוגרפית ביישובים. לצורך יישום סעיף זה יוקצו 0.5 מלש"ח מתקציב משרד החקלאות ופיתוח הכפר בשנת 2015.
34. העברת מכסות חלב ליישובי עוטף עזה במשק השיתופי
משרד החקלאות ופיתוח הכפר יפעל להתקנת תקנות לפי חוק תכנון משק החלב, התשע"א-2011, עד ליום 31.12.2014, לפיהן יתאפשר ניוד מכסות של יצרנים קיבוציים שפרשו מייצור חלב, תוך מתן עדיפות לקבלת המכסות בשלב ב' ליישובים שיתופיים בעוטף עזה. הזכאות ונהלי הניוד ייקבעו על ידי ועדת המכסות בהתאם לתקנות.
המשרד יפעל למתן תמיכה ליצרנים מישובי עוטף עזה שקיבלו מכסה כאמור, בהיקף כולל של עד 2 מלש"ח.
35. העסקת עובדים זרים בחקלאות
א. הגדלת מכסת העובדים הזרים - לתקן את סעיף 13 בהחלטת הממשלה מספר 1846 מיום 13.7.2014, כך שתוספת העובדים הזרים בחקלאות, לחקלאים המעבדים שטחים חקלאיים המצויים באזור עוטף עזה וביחס לשטחים אלו בלבד, לשנים 2016-2015, תעלה מ- 15% כעת ל- 30%. לצורך כך, להגדיל את המכסה הכללית של עובדים זרים בחקלאות בשנים אלו לעד 410 עובדים (סה"כ) נוספים מעבר למכסה המירבית שנקבעה בהחלטת הממשלה מס' 1080 מיום 18.12.2013. התוספת כאמור לא תעלה על הזכאות הנורמטיבית של כל חקלאי. במידה והדרישה לפי סעיף זה תעלה על 410 עובדים, יבוצע קיצוץ אחיד בתוספת העדפה לזכאים, ובמידה והדרישה לפי סעיף זה תהה נמוכה מ-410 עובדים, היתרה לא תוקצה והמכסה תעודכן בהתאם בכל שנה.
ב. אשרת עבודה - לרשום את הודעת שר הפנים כי בהתאם לסמכותו לפי סעיף 3א(ג1) לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952, בהסכמת שר הכלכלה ובהיוועצות עם שר האוצר, יוארך בשלושה חודשים נוספים תוקף רישיונות העבודה (ב/1) של עובדים זרים לחקלאות אשר סיימו או יסיימו שהות מרבית בישראל החל מיוני 2014 ועד סוף שנת 2014 ואשר מועסקים כדין בידי חקלאים ביישובי עוטף עזה.
ג. תמיכה בהעסקת עובדים זרים בחקלאות - להטיל על משרד החקלאות ופיתוח הכפר לגבש ולבצע תוכנית למתן מענקים לחקלאים המעסיקים עובדים זרים ביישובי עוטף עזה. היקף הסיוע יהיה בגובה של כמחצית ממס המעסיקים המשולם בגין כל עובד למשך שלוש שנים (2017-2015), בכפוף למסגרת התקציבית הקבועה בסעיף זה. לצורך כך, יקצה משרד האוצר למשרד החקלאות ופיתוח הכפר תקציב תוספתי בסך 15 מלש"ח לשנה, בכל אחת מהשנים 2017-2015 ( סה"כ 45 מלש"ח).
36. עידוד השקעות הון בענפי החקלאות, במפעלי תמך ובעיבוד תוצרת חקלאית
א. משרד החקלאות ופיתוח הכפר יפעל להקצות סך כולל של 40 מלש"ח בשנים 2018-2015, בהתאם לקריטריונים שיקבע, וזאת לטובת מענקים לפעילות חקלאית ביישובי עוטף עזה, אשר יאושרו לכלל הפעילויות החקלאיות המוגדרות בנהלי מנהלת ההשקעות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, הכוללות, בין היתר, מפעלי תמך ועיבוד תוצרת חקלאית. שיעורי המענק ינועו בין 40% ל- 60% מסך ההשקעה, תוך יצירת מדרג המקנה תעדוף היקף הסיוע ליישובים בקו הקדמי. לצורך מימון המענקים כאמור, יקצה משרד החקלאות ופיתוח הכפר סך של 20 מלש"ח מתקציבו, בפריסה על פני שנתיים
(2016-2015). משרד האוצר יקצה אף הוא סך של 20 מלש"ח, כתקציב תוספתי למשרד החקלאות ופיתוח הכפר בפריסה על פני שלוש שנים (2018-2015).
ב. משרד החקלאות ופיתוח הכפר יעניק תמיכה לבתי אריזה שאינם משפחתיים בהתאם להגדרות הקיימות ובהתאם לנהלי מנהלת ההשקעות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר. שיעור התמיכה יעמוד על 25%. לצורך כך יוקצה תקציב תוספתי בסך 19 מלש"ח למשרד החקלאות ופיתוח הכפר, בפריסה על פני השנים 2016-2015.
ג. תקצוב סעיפים א' ו-ב' לעיל יהיה בהרשאה להתחייב על מלוא הסכום הקבוע בכל אחד מהסעיפים. משרד החקלאות ופיתוח הכפר יהיה רשאי להסיט תקציב בין הסעיפים בהתאם לצורך. פריסת המזומן של סעיף זה תהיה בהתאם למימוש ההטבות. והכל בכפוף לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.
37. גיבוש תוכנית לשדרוג תשתיות חקלאיות
להטיל על משרד החקלאות ופיתוח הכפר לגבש ולבצע תוכנית לשדרוג ולשיפור תשתיות חקלאיות בסבסוד של עד 75% מעלותן. לצורך כך, משרד האוצר יעביר למשרד החקלאות ופיתוח הכפר תקציב תוספתי בסך של 10 מלש"ח בפריסה על פני שנתיים (2016-2015).
38. שיפור המענה לצרכי אספקת מים לחקלאות
א. להנחות את שר החקלאות ופיתוח הכפר לפרסם נוהל תמיכה בשטחים חקלאים מעובדים ומושקים במים שפירים, שתחולק לפי דונם מושקה במים שפירים מעובד בפועל. לשם כך יעביר משרד האוצר למשרד החקלאות ופיתוח הכפר תקציב תוספתי של 25 מלש"ח, בפריסה על פני חמש שנים (2018-2014).
ב. הממשלה רושמת את הודעת רשות המים, לפיה ניתן להוליך דרך מערכת השפד"ן כמויות מים הגבוהות בכ- 20 מלמ"ק מן הכמויות שהועברו דרך מערכת זו ב-2013. צרכנים בעלי הקצאות מים שפירים, המחוברים למערכת השפד"ן שיהיו מעוניינים, יוכלו לצרוך את המים השפירים דרך מערכת השפד"ן בתעריף מים שפירים, בכפוף ליכולת האספקה של המערכת לכל צרכן.
ג. להטיל על משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, באמצעות רשות המים, בתאום עם משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומשרד האוצר, לקדם את ביצוע תוכניות אספקת המים למועצות האזוריות על פי התכנית שאושרה ברשות המים, ולהגיש למועצת רשות המים תוכנית פיתוח נוספת להתאמה לצמיחה הדמוגרפית הצפויה. כמו כן, להנחות את מועצת רשות המים לבחון את התכנית בהתאם לסמכויותיה, להיקף הפיתוח הכללי, שאושר על ידה ולהשפעת התכנית על תעריפי המים.
39. חיזוק מו"פ דרום
להטיל על שר החקלאות ופיתוח הכפר להגדיל את ההשקעה בפיתוח 'מו"פ דרום', הממוקם בעוטף עזה ונותן מענה לארבע המועצות האזוריות באזור זה, לשם פיתוח חממות מתקדמות חוסכות כוח אדם, הקמת מעבדה לשירות החקלאים באזור, לפיתוח ענפי חקלאות וגידולים חדשים. לצורך יישום סעיף זה יעביר משרד האוצר למשרד החקלאות ופיתוח הכפר תקציב תוספתי בסך של 3 מלש"ח, בפריסה על פני השנים 2017-2015.
פעולות נוספות
40. רווחה
א. משרד הרווחה והשירותים החברתיים יתגבר פעילות בתחום הרווחה ביישובי עוטף עזה בתקופה שממועד החלטה זו ועד ליום 31.12.2015, בהיקף כולל של עד 14 מלש"ח (סכום השתתפות הרשויות בפעולות הרווחה). סכום זה יועמד לרשות הרשויות במימון מלא של המדינה. משרד הרווחה והשירותים החברתיים יקבע את הקריטריונים להקצאת סכום זה.
ב. להנחות את משרד הרווחה והשירותים החברתיים לפעול למיגון מרכזי יום הפועלים כמסגרות יומיות לאוכלוסיות שונות. לשם כך, יקצה משרד הרווחה והשירותים החברתיים סך של 8 מלש"ח מתקציב המיגון של המשרד לטובת מיגון המבנים ביישובי עוטף עזה, אשר יושלם עד סוף 2015.
41. חינוך
משרד החינוך יתגבר בשנת הלימודים הקרובה (תשע"ה) פעילויות חינוכיות ביישובי עוטף עזה בסכום של 5 מלש"ח ממקורות משרד החינוך. הרשויות המקומיות בעוטף עזה לא תחויבנה לשאת בהשתתפות כספית במסגרת פעילויות אלו. תקציב מחויב שלא ימומש בשנת הלימודים תשע"ה יועבר לשנת הלימודים הבאה.
42. ארנונה
לתקן את סעיף 4(א) להחלטת הממשלה מס' 1114 מיום 29 בדצמבר 2013 שעניינה תכנית לחיזוק החוסן האזרחי בשדרות וביישובי "עוטף רצועת עזה" לשנת 2014, ואת סעיף 4(א) להחלטת הממשלה מספר 1846 מיום 13 ביולי 2014 שעניינה תכנית לחיזוק החוסן האזרחי בשדרות וביישובי "עוטף רצועת עזה" לשנים 2015 – 2016, ומענה לצרכים מידיים עקב מבצע "צוק איתן", כך ששיעור ההנחה בשיעורי הארנונה למגורים יעמוד על 45%, ושיעור ההנחה בשיעורי הארנונה לתעשייה, למסחר, לשירותים, למשרדים, למלאכה ולחקלאות יעמוד על 39%.
43. תחבורה
א. להנחות את משרד התחבורה והבטיחות בדרכים לתקצב ולבצע הסדרי בטיחות בקרית חינוך שער הנגב שבמועצה האזורית שער הנגב, עד לסך של - 700 אלף ש"ח, במימון 70% ממקורות המשרד ו- 30% ממקורות המועצה.
ב. להנחות את משרד התחבורה והבטיחות בדרכים לתקצב ביצוע הסדרי העלאה והורדת ילדים לגני ילדים ביישוב תושיה שבמועצה אזורית שדות נגב, עד לסך של 600 אלף ש"ח, במימון 90% ממקורות המשרד ו -10% ממקורות המועצה.
ג. להטיל על שר התחבורה והבטיחות בדרכים להרחיב את כביש 232, מצומת סעד ועד למעבר כרם שלום. לצורך כך, יוקצה סך של 250 מלש"ח, בפריסה על פני 5 שנים (2019-2015), מהמקורות הבאים: 84 מלש"ח ממקורות משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ו- 166 מלש"ח שיועברו ממשרד האוצר למשרד התחבורה והבטיחות בדרכים. הרשאה ראשונית, על סך 60 מלש"ח, תתוקצב על ידי משרד האוצר למשרד התחבורה והבטיחות בדרכים עד ליום 1.12.2014 ותשמש לטובת סיום התכנון המפורט וקידום הזמינות. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, באמצעות חברת נתיבי ישראל, יפרסם מכרז לביצוע, לא יאוחר מ-22 חודשים מקבלת תקציב זה. בנוסף, יודגש כי המקורות התוספתיים הקבועים בסעיף זה יקדימו כל תשלום ממקורות משרד התחבורה. מקורות משרד התחבורה יועמדו לטובת הפרויקט החל משנת התקציב 2018.
44. גרעיני התיישבות
להורות למשרד לפיתוח הנגב והגליל לתקן את המבחנים לצורך תמיכה של הרשות לפיתוח הנגב בקבוצות התיישבות ויזמי קבוצות התיישבות בנגב, כך שהתמיכה עבור פעילות קבוצות התיישבות בשדרות וביישובי עוטף עזה תוכפל במקדם של עד 2, וזאת בכפוף להתייעצות עם משרד המשפטים. לשם כך, יוקצו עד 2 מלש"ח על פני השנים 2016-2015, ממקורות המשרד לפיתוח הנגב והגליל. יובהר כי לצורך הקצאת תקציב זה, יהא רשאי המשרד לפיתוח הנגב והגליל לעשות שימוש בתקציב ליישום החלטת הממשלה מס' 741 מיום 17.9.2013 בעניין "תכנית אסטרטגית לעידוד וחיזוק ההתיישבות".
45. סיוע רשותי
להנחות את משרד הפנים להקצות סך של 34 מלש"ח לתקציב הפיתוח של המועצות האזוריות בעוטף רצועת עזה. המענק יתחלק בין המועצות בהתאמה למספר התושבים שלהן הנכלל בתחום עוטף רצועת עזה, תוך ניקוד עודף לתושבי המועצה האזורית שדות נגב, בה יחושב פקטור של 1.33 לכל תושב, בגין היותה מדורגת באשכול 5 בדירוג החברתי-כלכלי של הלמ"ס, וזאת לעומת שאר המועצות, הנכללות באשכול 6. בהתאם לכך, להקצות לכל אחת מהמועצות את התקציבים כדלקמן:
א. מ.א. אשכול - סך של 13.3 מלש"ח.
ב. מ.א. שדות נגב - סך של 8.1 מלש"ח.
ג. מ.א. שער הנגב - סך של 7.7 מלש"ח.
ד. מ.א. חוף אשקלון - סך של 4.9 מלש"ח.
לצורך מימון סיוע זה, יקצה משרד האוצר למשרד הפנים תקציב תוספתי בסך 24 מלש"ח בפריסה שווה על פני שנתיים (2016-2015). משרד הפנים יקצה מתקציבו 10 מלש"ח בפריסה האמורה.
46. מרכזים לוגיסטיים ואזרחיים
א. להנחות את שר האוצר לקדם תיקון מתאים לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן בסעיף זה - התקנות), כהוראת שעה, במטרה לאפשר לרשות מקרקעי ישראל להקצות, קרקע בפטור ממכרז למועצות אזוריות ש- 50% לכל הפחות מהיישובים בהן נכללים ברשימת יישובי עוטף עזה, לטובת מרכז אזרחי בהיקף של עד 3,500 מ"ר; ההקצאה תותנה בכך שלפחות 60% מסך השטחים ישמשו למטרות המצוינות בסעיף 188(ב) לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965; ניתן יהיה לחלק הקצאה זו לעד 2 מרכזים אזרחיים בכל מועצה.
ב. להטיל על שר האוצר, בתאום עם היועץ המשפטי לממשלה ורשות מקרקעי ישראל, לבחון ולגבש בתוך 30 יום, תנאים להקצאת קרקעות לטובת מתקני אחסנה ולוגיסטיקה במועצות האזוריות בעוטף עזה, שבתחומן נמצאים מעברי גבול פעילים המשמשים דרך קבע להעברת סחורות לרצועת עזה.
47. דמי חכירה
א. להנחות את יו"ר רשות מקרקעי ישראל להביא בפני מועצת מקרקעי ישראל הצעה לתיקון החלטה מס' 1366, כהוראת שעה, לפיה קיבוצים בתחום עוטף עזה, אשר יבקשו להצטרף להסדר הקבוע בהחלטה, עד ליום 31.12.16, יהיו פטורים מתשלום דמי חכירה בשיעור של 3.75% הקבוע בסעיף 1.5 בהחלטה 1366.
ב. להנחות את יו"ר רשות מקרקעי ישראל להביא בפני מועצת מקרקעי ישראל הצעה לתיקון החלטה 1355, כהוראת שעה, לפיה בעלי זכויות בנחלות במושבים המצויים בעוטף עזה, אשר יבקשו להצטרף להסדר הקבוע בהחלטה, יהיו פטורים מתשלום דמי חכירה בשיעור של 3.75% עבור יחידת מגורים אחת בהיקף של 160 מ"ר, הקבוע בסעיף 4.5 בהחלטה 1355.
48. הסרת גגות אסבסט
א. עקב סכנת ירי המרגמות אל עבר יישובי המועצות האזוריות בעוטף עזה אשר פגיעתן בגגות האסבסט הפזורים ברחבי יישובי המועצות עלולה להוות סיכון לאוכלוסייה הנמצאת במבנה ובסמיכות למבנה שניזוק, המשרד להגנת הסביבה יקים צוות עבודה משותף עם המועצות האזוריות לטובת גיבוש מתווה להסרת גגות אסבסט צמנט במבני מגורים ובמבני ציבור והתקנת גגות חליפיים ביישובי המועצות. הצוות יקבע קריטריונים לגבי יישובים ומבנים שיטופלו במסגרת הפרויקט, פעולות לפיקוח בקרה והסברה, ואת אופן העברת התשלום באמצעות המועצות האזוריות. המשרד להגנת הסביבה יפעל לביצוע פעולות פיקוח למניעת חשיפת אוכלוסייה לסיבי אסבסט.
ב. הפרויקט יתבצע בין השנים 2015-2014, וימומן מהמקורות הבאים:
- המשרד להגנת הסביבה יקצה 7.5 מלש"ח מתקציב קרן הניקיון ובכפוף לאישור הנהלת הקרן. משרד האוצר יעביר 7.5 מלש"ח נוספים, כתקציב תוספתי, למשרד להגנת הסביבה.
- בעלי הזכויות במבנים יישאו בעלות כוללת מינימלית של כ-25% מעלות הסרת גגות האסבסט והתקנת גג חליפי.
49. מיסוי יחידים
בהמשך להחלטת הממשלה מס' 1340 מיום 16.2.2014 בעניין קביעת הקריטריונים לשינוי בהטבות במס הכנסה לתושבי יישובים, להנחות את שר האוצר, במסגרת תזכיר החוק המתגבש ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, לבחון את הצורך למתן מענה גם ליישובים במועצות האזוריות שמחצית יישוביהם לכל הפחות הם יישובי עוטף עזה, ואשר אינם נכללים ברשימת היישובים הנגזרת מהחלטת הממשלה האמורה. ככל שיימצא כי קיים צורך וייקבע קריטריון לפיו תינתן הטבה גם ליישובים כאמור, ייקבע שיעורה תוך שמירה על דיפרנציאליות, באופן שישמר את מעמדם העדיף של יישובים בתחום עוטף עזה.
50. קליטת עולים
משרד העלייה והקליטה יַפְנֶה משפחות וצעירים עולים למגורים ביישובי עוטף עזה. הפניית העולים תבוצע בתיאום עם הסוכנות היהודית לארץ ישראל והרשויות המקומיות בעוטף. עבור קליטת העולים ביישובים במתכונת תוכנית "בית ראשון במולדת" ביישובים הכפריים ועבור קליטת עולים בשדרות, יקצה משרד העלייה והקליטה מתקציבו ועל פי נהליו, סך של 2 מלש"ח בכל אחת מהשנים 2016-2015. משרד האוצר יעביר למשרד העלייה והקליטה סך של 1 מלש"ח נוספים בשנת 2015.
51. מועצה אזורית אשכול
הממשלה רושמת לפניה את הודעת משרד הפנים כי יבחן, במסגרת סמכותו ובהתאם לכללים הקבועים לכך על פי כל דין, ככל שיידרש לכך, את בקשת המועצה האזורית אשכול בנוגע למעמדם של הישובים אוהד, שדה ניצן, צוחר, תלמי אליהו, עמיעוז, ישע ומבטחים, אשר בתחומי המועצה.
52. רשות החירום הלאומית - פעולות שיקום בעקבות מבצע "צוק איתן"
א. להקצות תקציב תוספתי בסך 126 מלש"ח, בפריסה על פני שנתיים, לצורך מימון פעולות שיקום ופעולות לשיפור הביטחון והיערכות של יישובי עוטף עזה לאירועי חירום עתידיים בהתאם לאמור בסעיף 12 להחלטת הממשלה מס' 1897 מיום 24.7.2014 כדלקמן:
- משרד האוצר יעביר למשרד התחבורה והבטיחות בדרכים 56 מלש"ח מהם 5 בשנת 2014 ו- 51 בשנת 2015, לטובת הצבת תאורה בטיחותית ושיקום הכניסות ליישובים הכפריים בעוטף.
- משרד האוצר יעביר למשרד לביטחון הפנים 1 מלש"ח בפריסה על פני ארבע שנים לטובת שדרוג רמת האבטחה במוסדות חינוך ביישובי עוטף עזה הממוקמים מחוץ ליישובים, כך שיהיה בעל רמת הכשרה של לפחות רובאי 03 ויצויד בנשק ארוך, והכל בהתאם להנחיות משטרת ישראל.
- משרד האוצר יעביר למשרד ראש הממשלה (תקנת החטיבה להתיישבות) 66 מלש"ח, מהם 44 מלש"ח ב- 2014 ו- 22 מלש"ח ב- 2015, לטובת גנרטורים ותשתיות לחיבור שנאי חשמל בחירום, ולצורך שיקום דרכים חקלאיות, בהתאם לתוכנית העבודה שגיבשה רשות החירום הלאומית.
ב. להטיל על רשות החירום הלאומית לתכלל ולבצע מעקב ובקרה על ביצוע פעולות השיקום כאמור לעיל. לצורך כך תופעל על ידי רח"ל מינהלה זמנית לניהול הפרויקט, לתקופת מימוש הפרויקט ובכל מקרה לתקופה שלא תעלה על שנתיים. לצורך כך, יוקצה למשרד הביטחון (רשות החירום הלאומית) תקציב בסך 3 מלש"ח, מהם 1 מלש"ח ב- 2014 ו-2 מלש"ח ב- 2015.
ג. רשות החירום הלאומית תתאם עם הרשויות המקומיות בעוטף את תוכנית העבודה ואת הפעולות לביצוע התוכניות כאמור.
53. הסוכנות היהודית
הממשלה רושמת לפניה את נכונותה של הסוכנות היהודית לארץ ישראל להתגייס ליישום התכנית ומזמינה אותה להירתם לגיוס המשאבים מקרב קהילות, קרנות ותורמים בעם היהודי על מנת לסייע ליישום אופטימלי של התכנית המוצעת, ובכלל זה בנושאי עידוד יזמות וקידום עסקים, עידוד מסחר מקוון, השתתפות בשכ"ד לסטודנטים, מרכזי צעירים וכיוצא באלו.
54. דיווחים ושינוים בביצוע התוכנית
השרים יהיו אמונים, כל אחד בתחומו, על יישום החלטה זו. השרים האמונים על יישום התוכניות, כל אחד בתחומו, ידווחו לוועדת השרים לענייני חברה וכלכלה (הקבינט החברתי-כלכלי) על התקדמות יישום התוכניות. דיווח ראשון יימסר ביום 15.12.2014. דיווחים נוספים יימסרו לחברי ועדת השרים, בכתב, ביום 15.2.2015 וכן מדי שלושה חודשים, ב- 15 בחודש שלאחר תום כל רבעון (15.4, 15.7, 15.9 ו- 15.1), וזאת עד לסוף שנת 2017.
בנוסף, ביום 15.1.2017, יעבירו כל השרים האמונים על יישום התוכניות דיווח על מימוש התקציבים ויישום הפעולות הרלוונטיות הקבועות בהחלטה זו. ככל שיימצא כי תקציב מסויים לא מומש, או קיים יסוד להניח כי לא ימומש בתוך 12 חודשים מהמועד שיועד לביצועו לפי החלטה זו, וכן מכל סיבה ושיקול אחר, יבחנו הקבינט החברתי-כלכלי או הממשלה הסטת התקציב התוספתי הקבוע באותו סעיף לטובת סעיפים אחרים בהחלטה, למשרד ממשלתי אחר הנוגע בדבר או להעברת הביצוע והתקצוב כולו לגורם שלישי, כפי שימצאו הקבינט החברתי-כלכלי או הממשלה לנכון, והכל בדרך הקבועה לכך בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.
לצורך יישום ההחלטה, יהיו השרים השותפים להחלטה זו רשאים, כל אחד בתחום הפעילות והתקציבים שמאוגם על ידי משרדו במסגרת ההחלטה זו, לבצע הסטות ושינויים לטובת מימוש מקסימלי של הכספים והפעולות המוקצים במסגרתה לטובת יישובי עוטף עזה והכל בדרך הקבועה לכך בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.
לא פעל שר בתוך 60 יום לבצע העברה תקציבית בהתאם לחוק יסודות התקציב, התשמ׳ה-1985 ליישום החלטה זו, יפנה שר האוצר לביצוע ההעברה התקציבית מתוך תקציב המשרד האמור, בתיאום עם ראש הממשלה ויראו פנייה זו כפנייה על דעת הממשלה. בהעדר מועד קבוע בסעיף כלשהו בהחלטה זו לביצוע העברה תקציבית בין משרדי ממשלה, תבוצע ההעברה התקציבית עד ליום 30 באפריל לכל שנת תקציב רלוונטית.
משרד האוצר יקצה תקציב תוספתי בסך של 1 מלש"ח בפריסה על 4 שנים, למשרד לפיתוח הנגב והגליל, לצורך מחקר מלווה.
55. סיום התוכנית
ההחלטה תיושם במהלך השנים 2018-2014. תקציבים מחוייבים המיועדים לפעילות בשנה מסוימת, יועברו בהתאם למנגנון העברת העודפים הקיים לשנת התקציב הבאה. פעולות שלא יבוצעו עד ליום 31.12.2018, יבוטלו ותקציבים שלא ימומשו עד למועד זה יימחקו. הוראה זו לא תחול ביחס לסלילת כביש 232 שסלילתו תתפרס על-פני חמש שנים (2019-2015), והתקציב המיועד לו יישמר עד למימושו.
עדיפות לאומית
נוכח המצב הביטחוני השורר באזור עוטף עזה ומאפייני האוכלוסיה והאזור היחודיים, כמפורט להלן, אשר אינם מתקיימים באזורים אחרים במדינת ישראל, לרבות באזורי עדיפות לאומית אחרים, ובהמשך לפעולות הממשלה לחיזוק החוסן האזרחי באזור הננקטות החל משנת 2004, מחליטה הממשלה להמשיך וליחד את היישובים המוגדרים בסעיף 1 להחלטה זו מתוך כלל היישובים במדינת ישראל גם להטבות המפורטות בהחלטה זו.
בהתאם לפרק כ"ו לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה לישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 (להלן: "החוק"), בנושא אזורי עדיפות לאומית, יצוין כי השיקול המרכזי שביסוד החלטה זו הוא המצב הביטחוני באזור או ביישוב, כאמור בסעיף 151(ב)(1) לחוק. לשיקול מרכזי זה מצטרפים שיקולים תומכים הנוגעים לחוסנו הכלכלי והחברתי של האזור או היישוב ורמת השירותים בו, כאמור בסעיף 151(ב)(2) כמפורט להלן. יצוין גם, כי כל היישובים הנכללים בהחלטה זו נמצאים גם בתחום האזורים והיישובים שהוכרזו כבעלי עדיפות לאומית בהחלטת הממשלה מס' 667 מיום 4.8.2013. יישובי עוטף עזה אלו הוכרזו כבעלי עדיפות לאומית בשנה החולפת גם בהחלטות הממשלה מס' 1114 ומס' 1846, וההנמקות להלן מצטרפות לאמור בהחלטות אחרונות אלו.
להלן הנימוקים והנתונים התומכים בהחלטה:
המצב הביטחוני וההפרעה לשגרת החיים האזרחית ביישובי עוטף עזה
מזה מעל לעשור שנים חווים יישובי עוטף עזה, כהגדרתם בגוף החלטה זו, מציאות ביטחונית ייחודית בשל הפעילות העוינת מתחום רצועת עזה לעבר היישובים הללו. פעילות עוינת זו כוללת ירי רקטות מתמשך לעבר יישובים אלו וכן פעולות חבלניות נוספות המקשות על שגרת החיים באזור. פעילות עוינת זו היא חלק מאסטרטגיה של מדינות וארגוני אויב, הממקדת פעילות עויינת לעבר העורף האזרחי של מדינת ישראל. במטרה להחליש את האפקטיביות של אסטרטגיית הפגיעה בעורף נוקטת ישראל, מאז 2004, בפעילות ממוקדת לחיזוק החוסן האזרחי באזור עוטף עזה. במסגרת זו, נכללות פעולות לחיזוק היישובים, הקהילות והפרטים החיים באזור העוטף, החווים, כאמור, איום רציף ומתקפות יומיומיות.
החל מסוף חודש יוני 2014, חלה הסלמה במצב הביטחוני באזור עוטף רצועת עזה, בעקבותיו יצאה ישראל למבצע "צוק איתן" ב- 8.7.2014. מבצע זה נמשך עד ליום 26.8.2014. בתקופת המבצע, ובימים שלפניו, חוו יישובי עוטף עזה מציאות ביטחונית חריגה, העולה בעוצמתה על "שגרת החירום" באזור בשנים שלפני המבצע, והחורגת גם ביחס לאזורים וליישובים אחרים אליהם כוונו פעולות עוינות במהלך מבצע "צוק איתן". בכלל זה, נורו אלפי פצצות מרגמה וטילים לעבר יישובי עוטף עזה, נחשפו מינהרות תופת שחדרו לעומק מדינת ישראל בסמיכות ליישובים בעוטף רצועת עזה ונחשפו וסוכלו, על ידי צה"ל, מערכים נוספים של פעולות חבלניות שנועדו לפגוע בתושבי עוטף עזה. יצוין כי גם על-פי הנתונים שהצטברו במהלך מבצע "צוק איתן", רובם המכריע של מקרי הירי מאזור עזה כוונו לעבר יישובים הנמצאים בטווח המוגדר בהחלטה זו.
כעולה מהמקובץ, יישובי עוטף עזה ממשיכים להיות תחת איום ביטחוני מתמיד וחריג בעוצמתו ובתכיפותו, במידה שאין שנייה לה באזורים אחרים של מדינת ישראל.
השפעות פסיכולוגיות – סוציאליות
למצב הביטחוני יוצא הדופן השפעות ישירות במגוון תחומי חיים, המחייבים מענים ושירותים ייחודיים התומכים בחוסן האזרחי בכלל, והמסייעים בהשארת אוכלוסיה במקום ובמשיכת אוכלוסיה חדשה בפרט.
בשנת 2013 מרכזי החוסן באזור טיפלו, בטיפול פרטני ומשפחתי ובסדנאות חוסן והתמודדות לתושבים, בכ-5700 תושבים. כ-70% מתוכם ילדים ונוער. בנוסף, השתתפו בהכשרות לאנשי מקצוע ומתנדבים ובפעילויות היערכות לחירום כ-6570 תושבים. במועד זה טרם עובדו הנתונים השוטפים ביחס לשנת 2014, אך הם צפויים להיות דומים אם לא למעלה מכך. מכל מקום, במהלך מבצע "צוק איתן" (יולי-אוגוסט 2014), נתנו המרכזים טיפול נפשי מיידי ל- 1,530 תושבים.
יישובי הקו הקדמי
בהתאם לנתוני מערכת הביטחון, וכעולה ממבצע "צוק איתן", עוצמת האיום הביטחוני על יישובים הנמצאים בטווח של עד 4 ק"מ מגדר המערכת סביב רצועת עזה שונה משמעותית ביחס לכלל היישובים הנמצאים בתחום עוטף רצועת עזה. לפיכך, בהחלטה זו הוגדרו יישובים אלו כקבוצה בעלת עדיפות מוגברת לטובת חלק מן ההטבות, ובעיקר הטבות שעניינן משיכת אוכלוסייה ליישובים כפריים, המאופיינים באזור זה ככלל במספר תושבים מצומצם יחסית ואשר יש חשיבות רבה במתן כלים אשר יאפשרו משיכת אוכלוסייה אליהם.
יישובי עוטף עזה כוללים יישובים כפריים במועצות האזוריות ואת שדרות, שהיא הרשות העירונית היחידה באזור האמור, והיא גם הרשות היחידה באזור המצויה בתוכנית הבראה. חלק מרכיבי התוכנית מותאמים ליישובים במועצות האזוריות בלבד או לשדרות בלבד, על פי העניין ועל פי השיקולים המקצועיים הרלוונטיים. רכיבים אחרים בתוכנית נקבעו על פי הצרכים המקצועיים והביטחוניים הרלוונטיים, מתוך ראיית צרכי האזור כולו.
נספח א
רשימת יישובים בטווח של עד 4 ק"מ מגדר המערכת סביב רצועת עזה.
[טבלה מופיעה באתר ראש הממשלה]
הפניה: תכנית אסטרטגית רב-שנתית לפיתוח שדרות ויישובי עוטף עזה
]]>
Sun, 26 Oct 2014 09:53:20 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=577
הסמכת ועדת השרים לענייני דיור (קבינט הדיור) להכריז על מתחמים מועדפים לדיור http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=576מספר החלטת ממשלה: 2022
תאריך פרסום: 21/09/2014
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

הסמכת ועדת השרים לענייני דיור (קבינט הדיור) להכריז על מתחמים מועדפים לדיור

מחליטים

להסמיך, בהתאם לסעיף 3 לחוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה), התשע"ד–2014, את ועדת השרים לענייני דיור להכריז בצו על קרקע כעל מתחם מועדף לדיור.
הערה:
החלטה זו תהיה בתוקף עד סיום כהונתה של הממשלה ה-33.
ההחלטה התקבלה בהתאם לסעיף 19(א) בתקנון לעבודת הממשלה.
הפניה: הסמכת ועדת השרים לענייני דיור (קבינט הדיור) להכריז על מתחמים מועדפים לדיור
]]>
Sun, 26 Oct 2014 09:10:15 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=576
פיתוח מתחם "שער העיר" בכניסה לירושלים http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=575מספר החלטת ממשלה: 2036(דר/51)
תאריך פרסום: 01/10/2014
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

פיתוח מתחם "שער העיר" בכניסה לירושלים

מחליטים

להנחות את משרד האוצר, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים (להלן – משרד התחבורה) ורשות מקרקעי ישראל (להלן- רמ"י) לפעול לגיבוש וחתימת הסכם עקרונות עם עיריית ירושלים אשר יאפשר את יישום תכניות "הכניסה לעיר ירושלים" וביצוע מטלות הפרויקט כמפורט להלן:

1. רקע - מטרת תכניות "הכניסה לעיר ירושלים" (תכנית 101-0059238, תכנית 101-0055632, תכנית מס' 101-0051490, להלן – "הפרויקט") היא יצירת רובע עירוני אינטנסיבי שיהווה שער לעיר ירושלים. לצורך יישום תכניות אלו יוקצה סך של 1,400 מלש"ח הנדרשים למימון הפתרונות התחבורתיים, מטלות הפיתוח והתשתיות המרכזיות בתחומי תכניות הפרויקט.
2. מטלות הפרויקט
2.1. "מטלות תחבורתיות" - ביצוע חניון שז"ר (להלן: "החניון") ושיקוע מקטע מרחוב שז"ר בעלות כוללת של כ- 1,230 מלש"ח.

המטלות התחבורתיות יתוכננו ויבוצעו ע"י משרד התחבורה באמצעות העירייה או מי מטעמה, תחת ביקורת הנדסית ותקציבית של משרד התחבורה כפי שייקבע ע"י רמ"י ומשרד התחבורה.

2.2. "מטלות הפיתוח" – פיתוח תשתיות עירוניות בתחומי תכניות הפרויקט וסביבתו, הנאמדות בעלות כוללת של - 170 מלש"ח.
מטלות הפיתוח יתוכננו ויבוצעו באמצעות העירייה או מי מטעמה, במתכונת של 'משק כספי סגור', וימומנו על ידי העירייה באמצעות היטלי הפיתוח אשר ייגבו על ידה כאמור בסעיף ‎3.
3. מקורות המימון לביצוע מטלות הפרויקט:
א. מימון מטלות תחבורתיות-

3.1. תקציב משרד התחבורה - סך של כ- 715 מלש"ח.

3.2. עיריית ירושלים - תשלומי היטל השבחה וחלף היטל השבחה להם תהא זכאית העירייה בגין זכויות הבניה בתכניות הפרויקט למעט 45 מיליון ₪ אשר יופרשו לידי עיריית ירושלים.

3.3. תקציב רשות מקרקעי ישראל-515 מלש"ח אשר יועמדו כקדם מימון לחלקה של העירייה כמפורט בסעיף 3.2. התקציב האמור יושב בחלקו לרשות מקרקעי ישראל כמפורט בסעיף 4.1.
ב. מימון מטלות הפיתוח-
3.4. עיריית ירושלים – באמצעות גביית היטלי הפיתוח בעד בקשות להיתרי בנייה בתחומי הפרויקט.
4. קדם מימון:
רשות מקרקעי ישראל תעמיד לטובת הפרויקט קדם מימון בהתאם לעקרונות שלהלן:
4.1. לטובת ביצוע המטלות התחבורתיות, כאמור בסעיף 2.1, יועמד קדם מימון בהיקף שלא יעלה על 515 מלש"ח אשר חלקו יושב על-ידי מלוא היטלי השבחה וחלף היטל השבחה של עיריית ירושלים כמפורט בסעיף 3.2. קדם המימון כאמור, יועמד עם השלמת פינוי חניוני התחבורה הציבורית בשטח הפרויקט, באופן שיאפשר את שיווק הקרקע.

4.2. לטובת ביצוע מטלות הפיתוח כאמור בסעיף 2.2 תעמיד רמ"י לרשות העירייה, קדם מימון בהתאם לכלליה בהיקף שלא יעלה על 60 מלש"ח. קדם המימון יוחזר באמצעות גביית הוצאות פיתוח מיזמים במסגרת מגרשים בתחומי הפרויקט שישווקו על ידי רמ"י.

5. הסכמות נוספות:
5.1. חניון שז"ר יירשם על שם מדינת ישראל, וינוהל על ידה או מי מטעמה בהתאם להסדרים שייקבעו לעניין זה בין משרד התחבורה ורמ"י.

5.2. רשות מקרקעי ישראל ועיריית ירושלים יפעלו במשותף לשם האצת התכנון בקרקעות בבעלות המדינה בשטחה המוניציפלי של ירושלים, לרבות מתחם מחנה אלנבי, מתחם מורדות ארנונה וקרקעות שהועברו למדינה במסגרת הסכם ההבראה של בית החולים "הדסה".

5.3. עיריית ירושלים, רמ"י ומשרד האוצר יפעלו לגיבוש ולחתימה על הסכם גג ביחס לתוכניות אשר יפורטו בהסכם העקרונות ובנספחיו, והכול בהתאם לעקרונות המפורטים בהחלטת הממשלה מס' 768(דר/29) מיום 29/09/2013 והחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1302 או כל החלטה אחרת שתבוא במקומה.

5.4. תוקם ועדת היגוי למימוש תכניות הכניסה לירושלים בראשות מנהל רשות מקרקעי ישראל או מי מטעמו, אשר חבריה או מי מטעמם יהיו: ראש עיריית ירושלים, יו"ר ועדת המשנה המקומית לתו"ב ירושלים, נציג אגף התקציבים במשרד האוצר, נציג החשב הכללי ונציג משרד התחבורה.

5.5. ככל שיוקצו מגרשים במסגרת הפרויקט לדיור הממשלתי, הרי שישולמו בגינם דמי חכירה מלאים לרשות מקרקעי ישראל, וזאת בהתאם לאמור בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל .
הפניה: פיתוח מתחם "שער העיר" בכניסה לירושלים
]]>
Sun, 26 Oct 2014 09:01:33 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=575
הגדרת יישובים ואזורים כבעלי עדיפות לאומיתhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=583מספר החלטת ממשלה: 667
תאריך פרסום: 04/08/2013
תוכן החלטת הממשלה: * נספחים א'-ג' מופיעים בקובץ המצורף להחלטה זו.

נושא ההחלטה

הגדרת יישובים ואזורים כבעלי עדיפות לאומית

מחליטים

להכריז על יישובים ואזורים, העומדים באמות המידה המפורטות בסעיף 2 להלן, כיישובים וכאזורים בעלי עדיפות לאומית (להלן: "אזורי עדיפות לאומית"), בהתאם להוראות פרק כ"ו לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים 2010-2009), התשס"ט-2009 (להלן: "החוק"; "חוק ההתייעלות הכלכלית") זאת, במגמה להשיג את היעדים הבאים:
א. עידוד פריסת האוכלוסייה במדינת ישראל והגדלת האוכלוסייה באזורי הפריפריה ובאזורים סמוכי גבול, כפי שיוגדרו להלן.
ב. הגדלת הצמיחה הכלכלית וצמצום פערי ההזדמנויות בין אזורי העדיפות הלאומית לבין מחוז תל-אביב, כהגדרתו על-פי הגדרות משרד הפנים.
ג. חיזוק החוסן האזרחי-ביטחוני של מדינת ישראל.
ד. שיפור איכות החיים ביישובי העדיפות הלאומית.
2. יישובים ואזורים העומדים, במועד קבלת החלטה זו, באחד או יותר מהתבחינים להלן, יהיו בעדיפות לאומית:
א. אזורי הפריפריה - הנפות הפריפריאליות ביותר, בהתאם למדד נפתי משולב, המשקלל את המדד החברתי-כלכלי ומדד הפריפריאליות של הרשויות המקומיות בנפה.
לעניין זה, "מדד חברתי-כלכלי ומדד הפריפריאליות" - פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בעניין אפיון רשויות מקומיות לפי הרמה החברתית-כלכלית של האוכלוסייה ובעניין מדד פריפריאליות של הרשויות המקומיות בישראל; "נפות" - כהגדרת משרד הפנים; "הנפות הפריפריאליות ביותר" - הנפות שציונן במדד המשולב, המשקלל את המדד החברתי כלכלי ומדד הפריפריאליות, הוא הנמוך ביותר, באופן שייכללו במפת העדיפות הלאומית כל הנפות החל מהנפה הנמוכה ביותר ועד לנפה אשר שיעור התושבים המצטבר המתגורר בה ובנפות בעלות הציון הנמוך ממנה אינו עולה על 25% מכלל אוכלוסיית ישראל.
ב. יישובים סמוכי גבול - יישובים שבתיהם, כולם או חלקם, נמצאים בטווח איום על פי שיקולי מערכת הביטחון - טווח של עד 9 ק"מ מגבול לבנון, ועד 7 ק"מ מגבולות אחרים, או מגדר המערכת סביב רצועת עזה.
ג. יישובים מאויימים - יישובים ביהודה ושומרון, המסווגים על ידי מערכת הביטחון ברמות איום 5-3 (רמות האיום הגבוהות ביותר).
ד. יישובים חדשים – יישובים אשר יוקמו במהלך תקופת תוקפה של החלטה זו וכן יישובים אשר במועד קבלת החלטה זו: (א) טרם חלפה תקופה של 5 שנים ממועד אכלוסם או (ב) טרם חלפה תקופה של 10 שנים ממועד הקמתם - כמאוחר בין השניים ובלבד שבמועד החלטה זו נותרה לפחות שנה אחת בטרם יעברו המועדים כאמור (5 או 10 שנים בהתאמה). "מועד אכלוסם" – מועד מתן תעודת גמר כמשמעה בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל-1970 ליחידת הדיור העשירית הקבועה ביישוב (קרי מועד אכלוסן של 10 יח"ד קבועות ראשונות ביישוב). "מועד הקמה" – מועד תחילת עבודות הפיתוח.
ה. יישובים צמודי גדר - יישובים שבתיהם, כולם או חלקם, נמצאים בטווח של עד 1 ק"מ מהגבול או מגדר המערכת סביב רצועת עזה.
יישובים חדשים, שיוקמו לאחר קבלת החלטה זו, יצטרפו עם הקמתם לרשימת יישובי העדיפות הלאומית, ויסווגו, בנוסף על תבחין היישובים החדשים (ס"ק ד' לעיל), גם בהתאם לתבחינים האחרים, ככל שיעמדו בהם.
רשימת האזורים והיישובים בעדיפות לאומית, הנגזרת מכלל התבחינים לעיל, מפורטת בנספח א' בסיפא של ההחלטה.
רשימת יישובים סמוכי גבול ויישובים מאויימים (קריטריון ביטחוני), מפורטת בנספח ב' בסיפא של ההחלטה.
רשימת יישובים צמודי גדר, מפורטת בנספח ג' בסיפא של ההחלטה.
3. מועצה אזורית, אשר לפחות מחצית מן היישובים שבתחומה הינם ישובים סמוכי גבול, יהיו כל היישובים הנמצאים בתחומה בעלי עדיפות לאומית.

4. א. בהתאם לאמור בסעיף 152(ב) לחוק, ובשים לב לסעיף 152(א) לחוק, רשאים השרים הרלוונטיים, תוך יידוע שר האוצר, לקבוע קריטריונים, בתחומים המפורטים להלן, על-פי שיקולים מקצועיים, שבתחום פעולת אותו משרד, לעניין הטבות ותמריצים לאזורי העדיפות הלאומית, והכל במסגרת תקציבם המאושר. שיקולים מקצועיים למתן הטבות כאמור יכול שתוצאתם תהיה הבחנה בין יישובים באותה נפה, או הבחנה בתוך היישוב, והכל על פי המאפיינים הרלוונטיים לאותם שיקולים מקצועיים שבתחום פעולת אותו משרד:
(1) בתחום החינוך ורכישת ההשכלה - במטרה לשפר את רמת ההישגים של התלמידים באזורי העדיפות הלאומית, ובמגמה ליצור מערכת חינוך איכותית בכל רחבי המדינה.
(2) בתחום הדיור והפיתוח העירוני - לשם חיזוק הבסיס החברתי והכלכלי של אזורי העדיפות הלאומית וכדי להקל על פיתוח היישובים באזורים אלו.
(3) בתחום התעסוקה - לשם קידום כושר הייצור והשבחת ההון האנושי באזורי העדיפות הלאומית, יצירת מקומות תעסוקה יציבים, הגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה, וצמצום האבטלה.
(4) בתחום התשתיות - על-מנת למשוך אוכלוסיה לאזורי העדיפות הלאומית יש צורך ביצירת תשתית נאותה. יצירת תשתית נאותה כוללת שיפור של תשתיות התחבורה והתקשורת החיוניות לקיצור המרחקים בין אזורי הפריפריה לבין מחוז ת"א, וכן שיפור תשתיות המים והביוב, ויתר תשתיות ההנדסה.
(5) בתחום החקלאות ופיתוח הכפר - במטרה לחזק את הבסיס הכלכלי, התעסוקתי והחברתי של אזורי העדיפות הלאומית.
(6) בתחום התרבות והספורט - במטרה לחזק את תשתיות התרבות והספורט ולהרחיב פעילות התרבות והספורט ביישובי העדיפות הלאומית.
(7) בתחום הגנת הסביבה - במטרה לבסס איכות חיים נאותה ולטפח מערך שטחים פתוחים לסוגיהם, לשמר ולפתח ערכי טבע ומורשת, ולייצר מקורות משיכה למטיילים ולמבקרים.
מתן הטבות בתחומים (2), (4) ו-(5) עבור יישובי יו"ש יהיו כפופים להחלטת הדרג המדיני.
א. הקריטריונים המקצועיים שיקבע כל שר לשם מתן ההטבות והתמריצים לאזורי העדיפות הלאומית לא ייכנסו לתוקף בטרם יבוטלו או יתוקנו, לפי העניין ובמידת הצורך, החלטות קודמות הקיימות בנושא, בתחום משרדו.
ב. בהעדר הסכמה בין השר הממונה לבין שר האוצר, יוכל השר הממונה או שר האוצר להביא את הנושא להכרעת הקבינט החברתי-כלכלי או הממשלה, בתוך 14 יום, והקבינט או הממשלה יכריעו בנושא בתוך 14 ימים נוספים. בהעדר הכרעה כאמור, לא ייכנסו הקריטריונים החדשים לתוקף. במסגרת הדיון בקבינט או בממשלה יידון גם מעמד החלטות הממשלה קודמות בנושא ותיקונן או ביטולן, לפי העניין.
5. בנוסף, רשאים השרים הרלוונטיים, תוך יידוע שר האוצר, להחליט כי הטבות ותמריצים מסוימים, בתחומים ובתנאים המנויים בסעיף 4, יינתנו ליישובים שנקבעו כבעלי עדיפות לאומית על בסיס שיקולים ביטחוניים, כאמור בסעיפים 2(ב) - (ג) לעיל (יישובים סמוכי גבול ויישובים מאוימים), כקבוצה נפרדת ועצמאית, ובלבד שהדבר נעשה בהלימה לתכלית קביעתם של יישובים אלו כבעלי עדיפות, קרי משיקולים הנוגעים לחיזוק חוסנו של העורף האזרחי הישראלי.
כן רשאים השרים הרלוונטיים, תוך יידוע שר האוצר, להחליט כי הטבות ותמריצים מסוימים, בתחומים ובתנאים המנויים בסעיף 4, יינתנו ליישובים שנקבעו כבעלי עדיפות לאומית נוכח היותם צמודי גדר כאמור בסעיף 2(ה) לעיל, כקבוצה נפרדת ועצמאית, ובלבד שהדבר נעשה בהלימה לתכלית קביעתם של יישובים אלו כבעלי עדיפות, קרי משיקולים הנוגעים לפריסת האוכלוסייה לאורך גבולות המדינה.
יובהר כי גם במקרים אלו שיקולים מקצועיים למתן הטבות כאמור יכול שתוצאתם תהיה הבחנה בין יישובים, או הבחנה בתוך היישוב, והכל על פי המאפיינים הרלוונטיים לאותם שיקולים מקצועיים שבתחום פעולת אותו משרד.
6. תוקף החלטה זו הוא עד ליום 31.7.2017. בהתאם להוראות סעיף 154 לחוק, תדון הממשלה בתום שלוש שנים ממועד החלטה זו באופן ביצועה של ההחלטה וההתקדמות בהשגת מטרותיה, לרבות ההטבות שניתנו מכוחה, וכן תבחן במסגרת דיון זה את הצורך בשינוי ההחלטה או ביטולה.
7. שרי הממשלה ידווחו בכתב לראש הממשלה, אחת לחצי שנה, בדבר ההטבות הניתנות לאזורי העדיפות הלאומית, לרבות בדבר ההיקף התקציבי של ההטבות האמורות, לפי החוק ולפי חוקים אחרים המקנים הטבות לאזור או ליישוב על בסיס עדיפות לאומית, בהתאם לאמור בסעיף 155 לחוק.
8. הממשלה מנחה את מנכ"ל משרד הפנים להוביל עבודת מטה, בהשתתפות משרדי המשפטים, האוצר, הנגב והגליל וראש הממשלה, לבחינת האפשרות למתן הטבות עדיפות לאומית לאשכולות של רשויות מקומיות. עבודת המטה תושלם בתוך שלושה חודשים ממועד החלטה זו.
9. החלטות קודמות, הנסמכות על החלטת הממשלה מס' 1060 מיום 13.12.2009, ימשיכו לעמוד בתוקפן למשך שלושה חודשים ממועד החלטה זו או עד לקבלת החלטה חדשה בעניינן, לפי המוקדם. משרדי הממשלה הרלוונטיים יערכו במהלך חודשים אלו את עבודת המטה הנדרשת על מנת להביא לתיקון ההחלטות.
10. בכל החלטה הנסמכת על החלטה זו, יהיו המדד החברתי-כלכלי ומדד הפריפריאליות וכן מיפוי היישובים סמוכי הגבול, צמודי הגדר והמאויימים (להלן: "נתוני הבסיס") קבועים בהתאם לנתוני הבסיס ששימשו ביסוד החלטה זו, וזאת כל עוד החלטה זו בתוקף ואף אם פורסמו בינתיים נתוני בסיס חדשים. הממשלה מנחה את רשויות ומשרדי הממשלה שבהם נעשה שימוש בנתוני בסיס ישנים, בהחלטות שאינן נסמכות על החלטה 1060, לבצע את עבודת המטה הנדרשת ולבחון את הצורך בתיקונן או עדכונן בהתאם.
11. אין בהחלטה זו כדי לחייב את הממשלה, או כל רשות מרשויות המדינה, להעניק כל זכות או הטבה לאזורים שהוגדרו כבעלי עדיפות לאומית. כמו כן, יודגש כי אין בהחלטה זו כדי לגרוע מסמכות הממשלה ורשויותיה בעניין מתן עדיפות ליישובים ולאזורים הקבועים לפי כל החלטת עדיפות לאומית אחרת, הסדר או דין אחר, לרבות בהתאם להוראות סעיף 4 לחוק יסוד: ירושלים בירת ישראל.
12. להטיל על הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לפרסם, לפחות שלושה חודשים לפני סיום תוקף החלטה זו, מדד פריפריאליות ומדד כלכלי-חברתי מעודכנים. מקור המימון להכנת מדדים אלה יידון במסגרת גיבוש תקציב המדינה לשנת 2016.
השיקולים לקביעת מודל מפת אזורי העדיפות הלאומית:
אזורי הפריפריה – יצירת מדד משולב
בבסיס הגדרת מרכיב זה במפה עומדת התפיסה, שלפיה "פריפריאליות" היא שאלה של נגישות לשירותים, למוקדי בריאות, השכלה, תרבות, תעסוקה, מסחר וכו', והיכולת של האזרחים לנצלם באופן אפקטיבי. אלה שירותים אשר למעשה משפיעים באופן מהותי ויומיומי על רמת החיים בפריפריה. הנגישות אינה מתמצת רק במרחק פיסי, אלא גם ביכולת לגשר על המרחק, הן ברמה התשתיתית-אזורית והן ברמת הפרט ואמצעיו. על-מנת לבטא בצורה המיטבית את הרעיון המכונן של מפת אזורי העדיפות הלאומית, על הגדרת אזורי הפריפריה להתבסס על שיקולים גיאוגרפיים, ועל שיקולים המבטאים את היכולת למצות את פוטנציאל הנגישות והקרבה למרכז הארץ.
המדד המשולב מבוסס על שקלול של שני מדדים: מדד הפריפריאליות, והמדד החברתי-כלכלי, המחושבים על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס), ומורכבים כל אחד משיקולים וקריטריונים פנימיים נוספים, כמפורט בהמשך. שיקולים אלו תואמים את השיקולים הקבועים בחוק, ולמעשה מהווים שילוב סעיף 151(ב)(2) – חוסנו הכלכלי והחברתי של האזור או היישוב ורמת השירותים בו; סעיף 151(ב)(3) – תכנון הפריסה של האוכלוסייה; סעיף 151(ב)(4) – מיקומו הגיאוגרפי של האזור או היישוב או המרחק שלו מריכוזי אוכלוסיה וממרכז הארץ, וסעיף 151(ב)(5) – צמצום פערים בין האזור או היישוב לבין אזורים או יישובים אחרים או בין קבוצות אוכלוסיה תושבות האזור או היישוב לבין קבוצות אוכלוסיה אחרות.
מדד הפריפריאליות: המדד חושב ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כשקלול של שני מרכיבים שווים במשקלם:
א. קירבה של רשות מקומית לגבול מחוז תל-אביב, כהגדרתו בהגדרות משרד הפנים, המהווה את מרכזה הגיאוגרפי של המדינה, אך גם מרכזה הכלכלי והעסקי.
ב. שקלול בין קרבת הרשות המקומית לכל הרשויות המקומיות בארץ [ריכוזי אוכלוסיה] לבין גודל האוכלוסייה שלהן. במסמכי הלמ"ס מרכיב זה נועד למדוד את הנגישות הפוטנציאלית של היישוב, כאשר גודל האוכלוסייה עשוי להצביע על מגוון רחב של פרמטרים כלכליים, כגון תעסוקה, נגישות לשווקים, לשירותים וכו'. להרחבה על מדד הפריפריה ודרך חישובו ניתן לפנות לאתר הלמ"ס.
המדד החברתי-כלכלי: המדד החברתי-כלכלי של הלמ"ס מבטא שילוב של תכונות בסיסיות, חברתיות-כלכליות, של האוכלוסייה ברשות מקומית. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה משקללת במדד זה את הקריטריונים הבאים:
א. דמוגרפיה: חציון גיל, יחס תלות (היחס בין סך בני 19-0 ובני 65+ לבין בני 64-20), ממוצע נפשות למשק בית.
ב. השכלה וחינוך: ממוצע שנות לימוד של בני 54-25, אחוז בעלי תואר אקדמי מבני 54-25, אחוז עובדים במשלח יד אקדמי או מנהלי.
ג. תעסוקה וגמלאות: אחוז בעלי הכנסה מעבודה מבני 15+, אחוז נשים בנות 54-25 שאינן בכוח העבודה האזרחי, אחוז בעלי הכנסה מעבודה מעל פעמיים השכר הממוצע, אחוז בעלי הכנסה מעבודה מתחת לשכר המינימום, אחוז מקבלי הבטחת הכנסה והשלמת הכנסה.
ד. רמת חיים: הכנסה חודשית ממוצעת לנפש סטנדרטית, ממוצע כלי רכב בשימוש לבני 18+ במשק בית, ממוצע מספר החדרים לנפש במשק בית, ממוצע מספר חדרי השירותים לנפש במשק בית, אחוז משקי בית בעלי מחשב ומנוי לאינטרנט.
עקרון הרציפות – רציפות גיאוגרפית ועל-פני זמן
על מנת לשמור על רציפות בקביעת המפה, עקרון מהותי במניעת עיוות בין יישובים שכנים, וכן על מנת לאפשר פיתוח אזורי, יוחל המדד המשולב - הכולל את שקלול מדד הפריפריאליות והמדד החברתי-כלכלי - ברמה האזורית ולא ברמה היישובית. עמידה ביעדים המצוינים לעיל מחייבת, לגישת הממשלה, הסתכלות אזורית ולא נקודתית. קיימת הבחנה מאוד ברורה בין יישוב ברמה כלכלית-חברתית נמוכה, המצוי במרכז הארץ, ונזקק לתמיכה נקודתית לנוכח היותו יחיד המוקף בטבעת ערים או יישובים חזקים אשר באפשרותם לספק פתרונות תעסוקתיים וכלכליים לשיקומו, לבין יישוב זהה המצוי בפריפריה הגיאוגראפית של מדינת ישראל, אשר היחלצותו ממצבו הכלכלי מותנית, במידה רבה, במצב היישובים הסמוכים לו, ובאזורו, ומחייבת, במידה רבה יותר, מעורבות ממשלתית להיחלצותו ממצבו. הקמה ופיתוח של מוקדי תעסוקה, תרבות, פנאי ובריאות משרתים אוכלוסיה נרחבת, ולא רק את תושבי היישוב שבו ניתנו – אלמנט, שהוא כאמור מהותי בקרב אזורים פריפריאליים. לפיכך, גישה זו מאפשרת יצירת סינרגיה בין היישובים באזור, ומצמצמת היתכנותו של מצב שבו יישובים סמוכים נאבקים זה בזה.
נוסף על האמור, החלת הגישה האזורית, ולא היישובית, מונעת תנודתיות במפה. חישוב מדד משוקלל של מספר יישובים קרובים גיאוגרפית מקטין את התנודתיות האפשרית במפה ושומר על עקביות אשר נועדה להגשים את מטרות המפה.
לפיכך, המדד, כפי שיוצג להלן, הוחל ברמת הנפות המנהלתיות, כפי שהוגדרו לפי החלוקה המנהלית הרשמית של מדינת ישראל, המשמשת אף את הלמ"ס. מדובר בחלוקה מנהלתית המשמשת את משרדי הממשלה מאז ביצועה, ומשיקולי יעילות, קורלציה לפעילות יתר המשרדים, מעקב אחר סטאטוס הנפות בהיבטים שונים ומניעת עיוותי דין כלפי ישוב זה או אחר - לא נמצא מקום לשנותה.
מגבלת האוכלוסייה הנכללת
העיקרון השני המנחה בקביעת אזורי הפריפריה שיוגדרו כאזורי העדיפות הלאומית הוא מגבלת האוכלוסייה אשר תאפשר שימוש אפקטיבי בכלי זה. אפקטיביות תקציבית ותוצאתית של מפת אזורי העדיפות הלאומית תתאפשר ככל שהיקף האוכלוסייה הנכלל בה מצומצם יותר. אף על פי כן, נדרש איזון רציונאלי בין אפקטיביות המפה לבין צרכי הנפות שיש להכלילן במסגרת המפה. איזון זה הוביל לקביעת רף עליון של כ- 25% מאוכלוסיית המדינה שתיכלל באזורי פריפריה לצורך קביעת אזורי העדיפות הלאומית. רף עליון זה, מחד גיסא, מאפשר למפה, ולהטבות הניתנות בגינה, להיות אפקטיביים, ומאידך גיסא, מאפשר לטפל באוכלוסייה הזקוקה לכך. קביעת היקף האוכלוסייה הנכללת בכלל אזורי העדיפות הלאומית, ושיעורה המדויק מסך אוכלוסיית המדינה, היא תוצאה של חישוב המדד המשולב, ושקילת שיקולי החוסן הלאומי, כמפורט בהמשך.
חישוב המפה ותוצאותיה
על מנת ליצור מדד משולב המבוסס על העקרונות האמורים לעיל - שילוב של שני מדדים וכן חישוב ברמה אזורית (נפות מנהלתיות), בוצע עיבוד של נתוני הלמ"ס. עבור כל אחת מהנפות חושב ממוצע של שני המדדים. הממוצע החברתי-כלכלי הוא ממוצע משוקלל– מכפלת גודל האוכלוסייה ברשות באשכול החברתי-כלכלי. ממוצע הפריפריה הוא ממוצע פשוט של אשכולות הפריפריאליות של הרשויות המרכיבות את הנפות. עבור ממוצע הפריפריה מחושב ממוצע פשוט, כיוון ששיקולי גודל האוכלוסייה כבר נכללים בתוך מדד זה. המדד המשולב מחושב כמכפלת שני הממוצעים שהתקבלו, ומבטא את העדפת הממשלה לעידוד וחיזוק נפות השוליים הגיאוגרפיים והחברתיים-כלכליים:

[טבלת הנתונים מופיעה בקובץ המצורף להחלטה זו]

יצוין כי הנתונים החברתיים-כלכליים ונתוני הפריפריאליות המוצגים בטבלה הם העדכניים ביותר הקיימים בפרסומי הלמ"ס. הנתונים החברתיים-כלכליים אמנם מתייחסים לשנת 2008 אבל פורסמו רק בתחילת חודש אפריל 2013. נתוני הפריפריאליות המתייחסים לשנת 2004 פורסמו באוגוסט 2009 ומהווים נתוני הלמ"ס העדכניים ביותר נכון למועד זה.
כמצוין לעיל, משמעות החלת המדד המשוקלל ומגבלת האוכלוסייה היא כי אזורי הפריפריה המוגדרים כאזורי העדיפות הלאומית הם נפות גולן, צפת, עכו, באר שבע, כנרת ויזרעאל.
שיקולי החוק, כפי שבאים לידי ביטוי במודל זה:
למעשה, בהחלת המדד המשולב מובאים אפריורית השיקולים המצוינים בסעיף 151(ב) לחוק:
1. מיקומו הגיאוגרפי של האזור וריחוקו ממרכז האוכלוסייה [סעיף 151(ב)(4) לחוק] – מדד הפריפריאליות מכיל באופן אינהרנטי שיקול זה. ואכן, במבחן התוצאה, מפת אזורי העדיפות הלאומית כוללת את הנפות הפריפריאליות ביותר במדינת ישראל, הנעות בין הערכים 2.33 ל-4.7, כאשר הנפה הבאה, נפת חיפה, כבר עומדת על 5.5, נפת יו"ש 5.57 ונפת אשקלון 5.8 וכו' [מדד הפריפריאליות הינו מדד, המחולק לאשכולות 10-1, כאשר 1 משמעו הפריפריאלי ביותר ו-10 משמעו הרשויות המרכזיות ביותר].
2. תכנון פריסת האוכלוסייה [סעיף 151(ב)(3) לחוק]- לנוכח מיקוד המודל בסיוע לאזורים פריפריאליים, המרוחקים ממחוז ת"א, וסובלים מהגירה שלילית: במחוז תל אביב בשנת 2011 הגיעה צפיפות האוכלוסין ל- 7522.2 נפשות לקמ"ר. במחוז המרכז 1463.8 נפשות לקמ"ר, במחוז הצפון 291.6 נפשות לקמ"ר, ובמחוז דרום 79.1 נפשות לקמ"ר. בתוך הנפות בולטת שונות בתוך מחוז הצפון והדרום. בנפת הגולן 37.3 נפשות לקמ"ר, לעומת נפת עכו בה 628 נפשות לקמ"ר. נפת באר-שבע 49.1 נפשות לקמ"ר, לעומת 384 בנפת אשקלון.
3. חוסנו הכלכלי והחברתי של האזור ורמת השירותים בו [סעיף 151(ב)(2) לחוק] - הכללת המדד הכלכלי-חברתי, על מרכיביו הפנימיים, כפי שפורטו לעיל, במדד המשולב האזורי - מבטא בבירור את שיקול חוסנו הכלכלי והחברתי של האזור, וכן את רמת השירותים הניתנים באותו אזור. במבחן התוצאה, 54% מהתושבים במפת העדיפות הלאומית מתגוררים ברשויות המקומיות הנמנות על האשכולות החברתיים-כלכליים הנמוכים (אשכולות 4-1) ו-44% מהתושבים מתגוררים ברשויות הנמנות על האשכולות החברתיים-כלכליים הבינוניים (אשכולות 7-5). מתוך כלל התושבים המתגוררים ברשויות מקומיות המדורגות באשכולות החברתיים הכלכליים הנמוכים (אשכולות 4-1), 36% נכללים במפה.
יודגש, כי עסקינן במדד משוקלל, המתייחס הן לריחוקו של היישוב ממרכזי אוכלוסייה וממרכז הארץ, והן למצבו החברתי-כלכלי. על כן, יש נפות שאחד המדדים שלהן נמוך יותר מנפות שנכללו במפה. לדוגמא: הממוצע החברתי-כלכלי של נפת ירושלים נמוך משל נפת צפת. ברם, ממוצע הפריפריאליות של נפת ירושלים גבוה יותר מאשר נפת צפת. לפיכך, בשקלול שני המדדים, נפת צפת נכללת במפה, ואילו ירושלים אינה נכללת.
4. שילוב שני המדדים מביא, ככלל, בחשבון את הצורך בצמצום פערים בין האזור או הישוב לבין אזורים או ישובים אחרים או בין קבוצות אוכלוסיה תושבות האזור או היישוב לבין קבוצות אוכלוסיה אחרות [סעיף 151(ב)(5) לחוק], זאת הואיל והמדד הכלכלי-חברתי מבטא במרכיביו, בין היתר, פערים חברתיים וכלכליים בין קבוצות אוכלוסייה, ואילו מדד הפריפריאליות, מעצם הגדרתו ומרכיביו, מבטא את הפערים הקיימים בין אזורים ויישובים שונים בארץ בקרבתם למחוז תל-אביב ולריכוזי אוכלוסייה. אחד הביטויים של צמצום הפערים, בא לידי ביטוי תוצאתית. במפה נכללות נפות בעלות אחוז גבוה ביותר של אוכלוסיה שאינה יהודית תוך מתן ביטוי לשונות הסוציו-אקונומית והפריפריאלית של אוכלוסיה זו. 815 אלף איש המתגוררים ביישובי המיעוטים נכללים במפה מתוך 2 מיליון תושבים הנכללים במפה כולה. שיעור התושבים הנמנים על אוכלוסיית המיעוטים במפה עולה אפוא משמעותית על חלקם היחסי באוכלוסיה.
השיקול הביטחוני:
א. יישובים סמוכי גבול
כאמור לעיל, החוק מתיר לממשלה לשקול את המצב הביטחוני באזור או ביישוב [סעיף 151(ב)(1) לחוק]. הממשלה רואה יעד אסטרטגי-ביטחוני משמעותי בחיזוק גבולותיה של מדינת ישראל על-ידי חיזוק יישובים המצויים בקרבת הגבול. הגדרת המרחק מגבולות המדינה, ובכלל זאת גדר המערכת המקיפה את רצועת עזה, נקבעת עפ"י שיקולי מערכת הביטחון, ובהתייחס להחלטות ממשלה קודמות ולחקיקה קיימת.
מערכת הביטחון ממליצה, בהתאם לרמת הסיכון בגבול, בהתאם לטווח מגע מידי בגבולות ובהתאם למיפוי האחיזה ההתיישבותית בגבולות – על קביעת רצועה של 9 ק"מ מגבול לבנון, ועל קביעת רצועה של 7 ק"מ מגבולות אחרים או מגדר המערכת סביב רצועת עזה. בהתאם, יתווספו יישובים כאמור למפת העדיפות הלאומית.
כמו כן, נוכח רמת האיום הנובעת מהקרבה לגבול, ההוצאות הביטחוניות הנלוות לכך ושמירת חוסנה הלאומי של מדינת ישראל, מוצאת הממשלה לנכון לחזק גבולותיה באזור זה, ועל כן יוחל המרחק של 7 ק"מ מגבול ירדן גם בבקעת הירדן.
ב. יישובים מאוימים
בהמשך לאמור, ממשלת ישראל רואה חשיבות אסטרטגית בשמירת חוסנה הלאומי ביטחוני, ולפיכך רואה לנכון במסגרת מדיניותה ויעדיה, לסייע ולחזק יישובים המאוימים ביטחונית, לנוכח קשיי הביטחון הקיימים והעתידיים. נוכח האמור, החליטה ממשלת ישראל לכלול במפת אזורי העדיפות הלאומית יישובים המצויים ברמת איום גבוהה, בהתאם לשיקולי מערכת הביטחון. במסגרת האמור, דירגה מערכת הביטחון את יישובי יו"ש בהתאם לרמת איום משתנה הנעה בין 5-1, ומבוססת על קריטריונים ביטחוניים. נוכח השונות בין דרגות האיום, וכן לנוכח המגבלה התקציבית העומדת לרשות ממשלת ישראל, החליטה הממשלה לכלול במפת אזורי העדיפות הלאומית את היישובים המאוימים ביותר, דהיינו אלו המצויים בדרגת איום 5-3.
יובהר, כי רמות האיום סווגו בפיקוד מרכז עפ"י קריטריונים שונים, ביניהם היסטוריה גזרתית, רמת איום של צירי התנועה, מיקום היישוב מזרחה או מערבה מהמכשול הביטחוני וכדומה.
יובהר כי חוק ההתייעלות הכלכלית לא חל ביו"ש, אך מכוח עקרונות המשפט המינהלי, ובכפוף לשיקולים מדיניים רלוונטיים, מחילה הממשלה החלטה זו גם ביחס ליישובי יו"ש כמפורט בה, בשים לב להוראות החוק בנושא אזורי עדיפות לאומית.
יצוין כי סעיף זה יוחל ברמה היישובית ולא ברמה אזורית, מאחר ואין מדובר בשטחים רציפים, אלא נקודתיים. בנוסף, בסעיף זה לא קיימת חשיבות לרמה האזורית על מנת לממש את מטרותיו.
יישובים צמודי גדר
כאמור לעיל, החוק מתיר לממשלה לשקול שיקולים הנוגעים לפריסה הגיאוגרפית של האוכלוסייה [סעיף 151(ב)(3) לחוק] וכן שיקולים הנוגעים למיקומו הגיאוגרפי של האזור או היישוב [סעיף 151(ב)(4) לחוק]. ישראל מייחסת, מאז ומעולם, חשיבות רבה להתיישבות לאורך גבולות הארץ. בהתאם לכך, הממשלה רואה יעד חשוב בחיזוק היישובים צמודי הגדר, קרי יישובים שבתיהם, כולם או חלקם, נמצאים בטווח של עד 1 ק"מ מגבול, כהגדרתו לעיל. בהתאם לכך, רואה הממשלה לנכון להגדיר קבוצת יישובים זו גם בנפרד ובנוסף לקביעת קבוצות יישובים אחרות, באופן אשר יאפשר לשרים הרלוונטיים, אם ימצאו לנכון ובמקרים המתאימים, ליתן הטבות ליישובים צמודי הגדר, מטעם זה לבדו, על בסיס קביעתם המובחנת, ובשים לב לתכלית קביעתם הנפרדת, קרי החשיבות בפיתוח היישובים הפרוסים לאורך גבולות המדינה.
יישובים חדשים
יישובים חדשים אינם מוקמים במהלך אחד. מדובר בתהליך הדרגתי שבו מבוצעות עבודות פיתוח ביישוב, במקביל לאכלוסו, כאשר השנים הראשונות שלאחר הקמת יישוב חדש מאופיינות ברמת שירותים חלקית לתושבים, ובהמשך צורך בהשקעות לשם משיכת אוכלוסייה ליישוב ולשם השלמת תשתיות ציבור. סעיף 151(ב)(2) לחוק מתיר לממשלה לשקול שיקולים הנוגעים לרמת השירותים ביישוב או באזור, וסעיף 151(ב)(3) לחוק מאפשר לממשלה לשקול שיקולים הנוגעים לפריסה הגיאוגרפית של האוכלוסייה. בהתאם לכך רואה הממשלה לנכון לתת ליישובים חדשים מעמד של יישובים בעדיפות לאומית. לעניין זה, יישובים חדשים הם יישובים אשר במועד קבלת החלטה זו: (א) טרם חלפה תקופה של 5 שנים ממועד אכלוסם או (ב) טרם חלפה תקופה של 10 שנים ממועד הקמתם - כמאוחר בין השניים ובלבד שבמועד החלטה זו נותרה לפחות שנה אחת בטרם יעברו המועדים כאמור (5 או 10 שנים בהתאמה). "מועד אכלוסם" - מועד מתן תעודת גמר כמשמעה בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל-1970 ליחידת הדיור העשירית הקבועה ביישוב (קרי מועד אכלוסן של 10 יח"ד קבועות ראשונות ביישוב). "מועד הקמה" – מועד תחילת עבודות הפיתוח.

[טבלת הישובים מופיעה בקובץ המצורף להחלטה זו]


מפת אזורי העדיפות שהוצגה בפני הממשלה נמצאת בתיקי מזכירות הממשלה.
ראש הממשלה מנחה לבדוק את האפשרות להקים ועדת שרים לבחינת הקריטריונים שעל פיהם נכללים יישובים בקו העימות במסגרת סדרי העדיפות הלאומית.
הפניה: הגדרת יישובים ואזורים כבעלי עדיפות לאומית
]]>
Mon, 01 Dec 2014 08:59:50 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=583
הצדעה לירושלים ולהתיישבותhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=572מספר החלטת ממשלה: 2040
תאריך פרסום: 07/10/2014
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

הצדעה לירושלים ולהתיישבות

מחליטים

א. לשם חיזוק הקשר עם ירושלים, בירת ישראל, ייערך בירושלים אירוע "מתחברים בדרך לירושלים" בהשתתפות המועצות האזוריות.

ב. משרדי הממשלה ישתתפו מתקציבם במימון האירוע בהתאם למפורט להלן:
משרד הפנים – 300 אש"ח
משרד החינוך - 500 אש"ח
משרד החקלאות ופיתוח הכפר – 200 אש"ח
משרד הבינוי והשיכון – 200 אש"ח
המשרד לירושלים והתפוצות - 200 אש"ח
משרד האוצר יעביר את הסכומים המפורטים לעיל, מתוך תקציבי המשרדים, למשרד הפנים. משרד הפנים יקצה את התקציב למועצה האזורית נחל שורק, שתרכז את עריכת האירוע, בהתאם ובכפוף להוראות כל דין .

ג. הממשלה רושמת לפניה את הודעת מרכז המועצות האזוריות, לפיה בנוסף לאמור לעיל, ישתתף גם הוא בתקצוב האירוע בסכום של 500 אש"ח.
ההחלטה התקבלה בהתאם לסעיף 19(ב) בתקנון לעבודת הממשלה.
הפניה: הצדעה לירושלים ולהתיישבות
]]>
Sun, 26 Oct 2014 07:57:44 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=572
מנגנון תמרוץ רשויות מקומיות למתן היתרי בנייה - תיקון החלטת ממשלה http://www.moch.gov.il/Lists/List/DispForm.aspx?ID=573מספר החלטת ממשלה: 2039(דר/54)
תאריך פרסום: 26/10/2014
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

מנגנון תמרוץ רשויות מקומיות למתן היתרי בנייה - תיקון החלטת ממשלה

מחליטים

לתקן את החלטת הממשלה מספר 1533(דר/44) מיום 03.04.2014, שעניינה מנגנון תמרוץ רשויות מקומיות למתן היתרי בנייה כך שבסעיף 5, לאחר המילים "שצפוי להיות משווק בה" יבוא "כולל יח"ד שיתווספו מכוח תקנות התכנון והבנייה (סטייה ניכרת מתכנית) (הוראת שעה), התשע"ד-2013", ולאחר המילים "עולה על 10,000 וכן" יבוא "מספר יחידות הדיור שהסכם הגג חל עליהן".

]]>
Sun, 26 Oct 2014 08:07:57 GMThttp://www.moch.gov.il/Lists/List/DispForm.aspx?ID=573
הטלת חובת הגשת דוח הכנסות שנתי לרוכשי דירה להשקעה וחובת דיווח על מקורות ההון לרכישת דירות http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=535מספר החלטת ממשלה: 1534(דר/45)
תאריך פרסום: 03/04/2014
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

הטלת חובת הגשת דוח הכנסות שנתי לרוכשי דירה להשקעה וחובת דיווח על מקורות ההון לרכישת דירות

מחליטים

להנחות את שר האוצר כדלקמן:1. לתקן את תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), התשמ"ח-1988, כך שתיקבע חובת דיווח בדו"ח השנתי על מי שהוא בעל מקרקעין מעבר לשתי דירות מגורים ומעלה, בכפוף לחריגים שייקבעו.

2. להפיץ תזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה ו/או חוק מיסוי מקרקעין, כך שתיקבע חובת הגשת דיווח על מקורות ההון אשר שימשו לרכישת מקרקעין כאמור בסעיף 1. תחולת הדיווח בדו"ח השנתי תחול על מקרקעין קיימים.

3. יובהר כי תחולת הדיווח לגבי מקורות ההון תחול על מקרקעין שיירכשו מיום פרסום החוק ואילך.
הפניה: הטלת חובת הגשת דוח הכנסות שנתי לרוכשי דירה להשקעה וחובת דיווח על מקורות ההון לרכישת דירות
]]>
Sun, 18 May 2014 13:03:39 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=535