משרד הבינוי: החלטות ממשלהhttp://www.moch.gov.il//Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspxהזנת RSS עבור הרשימה Gov_Decisions.Wed, 25 Nov 2015 18:16:30 GMT60he-ILמשרד הבינוי והשיכון: Gov_Decisions/_layouts/images/homepage.gifhttp://www.moch.gov.il//Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspxמינוי ועדה לענין מתחמי פינוי ובינויhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=284מספר החלטת ממשלה: 2809
תאריך פרסום: 01/12/2002
תוכן החלטת הממשלה: בהתאם לסעיף 33א.(ג) לחוק התכנון והבנייה, התשכ'יה-1965, למנות ועדה לעניין מתחמי פינוי ובינוי, בהרכב כדלהלן:
- מנהלת אגף תכנון ובינוי ערים במשרד הבינוי והשיכון, נציגת שר הבינוי והשיכון - יושב-ראש, ולממלאת מקומה הגב' עינת גנון מאגף תכנון ובינוי ערים במשרד הבינוי והשיכון.
- מנהלת האגף לתכניות מתאר מקומיות ומפורטות במינהל התכנון במשרד הפנים, נציגת שר הפנים - חברה, ולממלאת-מקומה הגב' רחלי קולסקי מהאגף לתכניות מתאר מקומיות ומפורטות במינהל התכנון במשרד הפנים.
- סגן הממונה על התקציבים (מאקרו) במשרד האוצר, נציג שר האוצר - חבר.
- ראש אגף סביבה עירונית ופיתוח בר-קיימא במשרד לאיכות הסביבה, נציגת השר לאיכות הסביבה - חברה.
- מנהלת אגף תחבורה ציבורית בנתיבי איילון, נציגת שר התחבורה - חברה.
- יועץ ראש הממשלה לתכנון ופיתוח במשרד ראש הממשלה, נציג ראש הממשלה - חבר.
- הממונה על תכניות מתאר ארציות באגף תכנון ופיתוח במינהל מקרקעי ישראל, נציגת מינהל מקרקעי ישראל, בהמלצת שר התשתיות הלאומיות - חברה, ולממלא-מקומה מר רפי אלמליח מאגף תכנון ופיתוח במינהל מקרקעי ישראל.
הפניה: מינוי ועדה לענין מתחמי פינוי ובינוי
]]>
Mon, 30 Jul 2012 14:08:48 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=284
ביטול הכרזה על מתחם לפינוי לשם בינויhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=273מספר החלטת ממשלה: 3230(חכ/119)
תאריך פרסום: 26/05/2011
תוכן החלטת הממשלה: על-פי סעיף ב' בהחלטת הממשלה מס' 991(חכ/31) מיום 4.1.2007, ובהמלצת הוועדה לעניין מתחמי פינוי ובינוי, לבטל את ההכרזה על מתחם קפלן בחולון כמתחם לפינוי לשם בינוי.
הפניה: ביטול הכרזה על מתחם לפינוי לשם בינוי
תקציר1: החלטה מס. חכ/119 של ועדת השרים לענייני חברה וכלכלה (קבינט חברתי-כלכלי) מיום 17.05.2011 אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה תוקף של החלטת ממשלה ביום 26.05.2011 ומספרה הוא 3230(חכ/119).
]]>
Mon, 30 Jul 2012 08:46:30 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=273
הכרזת מתחמים לפינוי ובינויhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=48מספר החלטת ממשלה: 4339(חכ/163)
תאריך פרסום: 18/12/2008
תוכן החלטת הממשלה:
 1. על  פי סעיף 33א' לחוק התכנון והבניה, התשכ"ג-1963, לאמץ את המלצות הוועדה הבינמשרדית להתחדשות עירונית ולהכריז על המתחמים המפורטים להלן כמתחמים לפינוי לשם בינוי:
  רחובות - האצ"ל;
  רחובות - רוטרי;
  תל-אביב - דפנה;

  (מפות המתחמים המפורטים - מצורפות - דפים 25-20)
 2. תוקף ההכרזה הוא לשש שנים.
  הממשלה תהא רשאית לבטל את ההכרזה במתחם בטרם חלפו שש שנים, או לשנות גבולותיה.
הפניה: הכרזת מתחמים לפינוי ובינוי
תקציר1: החלטה מס. חכ/163 של ועדת שרים לענייני חברה וכלכלה (קבינט חברתי-כלכלי) מיום 02.12.2008 אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה תוקף של החלטת ממשלה ביום 18.12.2008 ומספרה הוא 4339(חכ/163).
הממשלה ה-31 אהוד אולמרט
]]>
Thu, 24 Dec 2009 07:07:21 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=48
הכרזת מתחמים לפינוי ובינוי במסלול מיסוי - יהוד - רמת גן - קרית אונוhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=516מספר החלטת ממשלה: 1054
תאריך פרסום: 18/12/2013
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

הכרזת מתחמים לפינוי ובינוי במסלול מיסוי - יהוד - רמת גת - קרית אונו

מחליטים

א. על פי סעיף 49כח לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג–1963 (להלן – "חוק מיסוי מקרקעין") ובהמלצת הוועדה, כהגדרתה בסעיף האמור, להכריז על המתחמים המפורטים להלן-

1. כמתחמים לפינוי לשם בינוי:
יהוד – מתחם "מרכז יהוד": גוש 6729 חלקות 10,14,19-20,46,56-57,60-75 וגוש 6692 חלקות 4-6,9-11,13,15,26,27,57
רמת גן – מתחם "המתמיד": גוש 6128 חלקות 498-499.

2. כמתחם לעיבוי הבנייה:
קרית אונו – מתחם "שטרן": גוש 6497 חלקות 307,308.

ב. תוקף ההכרזה הוא לשש שנים.
הממשלה תהא רשאית לבטל את ההכרזה במתחם בטרם חלפו שש שנים, אם התקיימו אחד או יותר ממקרים אלה:

1. בוטלו הסכמים שנחתמו בין הדיירים לבין היזם, כך שלא מתקיים התנאי המפורט בסעיף 49כח' לחוק מיסוי מקרקעין ובתקנה 2(א)(3) לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תנאים להמלצה על הכרזה על מתחם פינוי ובינוי במסלול מיסוי), התשס"ד–2004.

2. מנהל מיסוי מקרקעין השתמש בסמכותו לפי סעיף 84 לחוק מיסוי מקרקעין.
ההחלטה התקבלה בהתאם לסעיף 19(ב) בתקנון לעבודת הממשלה.
הפניה: הכרזת מתחמים לפינוי ובינוי במסלול מיסוי - יהוד - רמת גן - קרית אונו
]]>
Wed, 22 Jan 2014 10:33:23 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=516
הכרזת מתחמים לפינוי ובינוי במסלול מיסויhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=613מספר החלטת ממשלה: 212(דר/22)
תאריך פרסום: 09/07/2015
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

הכרזת מתחמים לפינוי ובינוי במסלול מיסוי

מחליטים

1. על פי סעיף 49כח' לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג–1963 (להלן – "חוק מיסוי מקרקעין") ובהמלצת הוועדה, כהגדרתה בסעיף האמור, להכריז על המתחמים הבאים כמפורט להלן:
(1) כמתחמים לפינוי לשם בינוי במסלול מיסוי:
(א) רמת גן – מתחם "יואב": גוש 6206 חלקות 43,55,68
(ב) ראשון לציון – מתחם "סלע": גוש 3930 חלקה 458
(ג) רמת גן – מתחם "הבנים": גוש 6159 חלקות 550-552
רמת גן – מתחם "צליח" : גוש 6207 חלקות 16, 599
(ד) אזור – מתחם "קפלן": גוש 6003 חלקות 187
רמת גן – מתחם "רחובות הנהר 12": גוש 6207 חלקות 31
רמת גן – מתחם "הרא"ה" : גוש 6159 חלקות 442-449
יהוד – מתחם "שוק אשכנזי": גוש 6692 חלקות 17,23,51-52,82 גוש 6693 חלקה 22 ח"ח 42
(ה) רעננה – מתחם "כנרת": גוש 7655 חלקות 291, 311-313
רמת גן – מתחם "רמת השקמה": גוש 6175 חלקה 64
(2) כמתחם לעיבוי הבנייה במסלול מיסוי:
רמת גן – מתחם "סוקולוב": גוש 6204 חלקה 465.
2. תוקף ההכרזה הוא לשש שנים.

הממשלה תהא רשאית לבטל את ההכרזה במתחם בטרם חלפו שש שנים, אם התקיימו אחד או יותר ממקרים אלה:

א. בוטלו הסכמים שנחתמו בין הדיירים לבין היזם, כך שלא מתקיים התנאי המפורט בסעיף 49כח' לחוק מיסוי מקרקעין ובתקנה 2(א)(3) לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תנאים להמלצה על הכרזה על מתחם פינוי ובינוי במסלול מיסוי), התשס"ד–2004 שעניינו מספר ההסכמים הנדרש.
ב. מנהל מיסוי מקרקעין השתמש בסמכותו לפי סעיף 84 לחוק מיסוי מקרקעין לעניין עסקאות שנעשו במתחמים המפורטים בסעיף 1.
3. מועד ביצוע ההחלטה - החל מיום קבלתה.
הפניה: הכרזת מתחמים לפינוי ובינוי במסלול מיסוי
]]>
Thu, 23 Jul 2015 09:25:46 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=613
הכרזת מתחמים לפינוי ובינוי במסלול מיסויhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=286מספר החלטת ממשלה: 2263(חכ/74)
תאריך פרסום: 08/09/2010
תוכן החלטת הממשלה:
 1. על פי סעיף 49כח' לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן - "חוק מיסוי מקרקעין") ובהמלצת הוועדה, כהגדרתה בסעיף האמור, להכריז על המתחמים המפורטים להלן כמתחמי פינוי ובינוי במסלול מיסוי:
  רחובות - מתחם "כפר גבירול":

  גוש 3733 חלקות: 5 (בחלק), 6 (בחלק), 7 (בחלק), 8 (בשלמות), 9 (בשלמות), 10 (בשלמות), 11 (בשלמות), 12 (בשלמות), 13 (בשלמות), 14 (בשלמות), 15 (בחלק), 18 (בחלק), 19 (בשלמות), 20 (בשלמות), 21 (בשלמות), 22 (בשלמות), 23 (בשלמות), 24 (בשלמות), 25 (בשלמות), 26 (בשלמות), 27 (בחלק).

  גוש 3734 חלקות: 11 (בחלק), 13 (בשלמות), 14 (בשלמות), 15 (בחלק), 16 (בשלמות), 17 (בשלמות), 18 (בחלק), 20 (בחלק), 21 (בחלק), 22 (בחלק), 23 (בשלמות) 24 (בשלמות), 25 (בשלמות), 26 (בשלמות), 27 (בשלמות), 28 (בשלמות), 29 (בשלמות), 30 (בשלמות), 31 (בחלק), 32 (בשלמות), 33 (בשלמות), 34 (בחלק), 35 (בחלק), 48 (בחלק), 49 (בחלק), 50 (בחלק), 56 (בשלמות), 57 (בחלק), 61 (בשלמות), 62 (בשלמות), 63 (בחלק), 68 (בשלמות), 69 (בשלמות), 70 (בשלמות), 72 (בשלמות), 73 (בשלמות), 74 (בשלמות), 77 (בחלק), 81 (בחלק), 87 (בחלק), 89 (בשלמות), 93 (בשלמות), 97 (בשלמות), 98 (בשלמות).

  גוש 3735 חלקות: 1 (בשלמות), 2 (בשלמות), 3 (בשלמות), 4 (בשלמות), 5 (בשלמות), 6 (בשלמות), 7 (בשלמות), 8 (בשלמות), 9 (בשלמות), 10 (בשלמות), 11 (בשלמות), 12 (בשלמות), 13 (בשלמות), 14 (בשלמות), 15 (בשלמות), 16 (בשלמות), 17 (בשלמות), 18 (בשלמות), 19 (בשלמות), 20 (בשלמות), 21 (בשלמות), 22 (בשלמות)23, (בשלמות), 24 (בשלמות), 25 (בשלמות)26, (בשלמות), 27 (בשלמות), 28 (בשלמות), 29 (בשלמות), 30 (בשלמות), 31 (בשלמות), 32 (בשלמות), 33 (בשלמות), 34 (בשלמות), 35 (בשלמות), 36 (בשלמות), 37 (בשלמות), 38 (בשלמות), 39 (בשלמות), 40 (בשלמות), 41 (בשלמות), 42 (בשלמות), 43 (בשלמות), 44 (בשלמות), 45 (בשלמות), 46 (בשלמות), 47 (בשלמות), 48 (בשלמות), 49 (בשלמות), 50 (בשלמות), 51 (בשלמות), 52 (בשלמות), 53 (בשלמות), 54 (בשלמות), 55 (בשלמות), 56 (בשלמות), 57 (בשלמות), 58 (בשלמות), 59 (בשלמות), 60 (בשלמות), 61 (בשלמות), 62 (בשלמות), 63 64 (בשלמות), (בשלמות), 65 (בשלמות).

  גוש 3769 חלקות: 5 (בחלק), 7 (בחלק), 8 (בשלמות), 9 (בחלק), 10 (בחלק), 11 (בשלמות), 12 (בחלק), (בח22 לק), 24 (בחלק), 31 (בחלק).

  גוש 3779 חלקות: 17 (בשלמות), 25 (בשלמות), 113 (בחלק), 116 (בחלק), 118 (בחלק), 121 (בחלק), 122 (בחלק), 126 (בחלק), 143 (בשלמות), 152 156(בשלמות), (בשלמות), 157 (בחלק).

  גוש 4730 חלקות: 13 (בחלק).

  רמת גן - מתחם "מגדלי גפן"

  גוש 6205 חלקות: 691, 442, 441, 385, 70.
 2. תוקף ההכרזה הוא לשש שנים. הממשלה תהא רשאית לבטל את ההכרזה במתחם בטרם חלפו שש שנים, אם התקיימו אחד או יותר ממקרים אלה:

  א. בוטלו הסכמים שנחתמו בין דיירים לבין היזם, כך שלא מתקיים התנאי המפורט בסעיף 49כח' לחוק מיסוי מקרקעין ובתקנה 2(א)(3) לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה)(תנאים להמלצה על הכרזה על מתחם פינוי ובינוי במסלול מיסוי), התשס"ד-2004.

  ב. מנהל מיסוי מקרקעין השתמש בסמכותו לפי סעיף 84 לחוק מיסוי מקרקעין.
 3. מועד ביצוע ההחלטה - החל מיום קבלתה.
הפניה: הכרזת מתחמים לפינוי ובינוי במסלול מיסוי
תקציר1: החלטה מס. חכ/74 של ועדת השרים לענייני חברה וכלכלה (קבינט חברתי-כלכלי) מיום 18.08.2010 אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה תוקף של החלטת ממשלה ביום 08.09.2010 ומספרה הוא 2263(חכ/74).
הממשלה ה-32 בנימין נתניהו.
]]>
Tue, 31 Jul 2012 09:50:09 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=286
הכרזת מתחמים לפינוי ובינוי במסלול מיסוי http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=304מספר החלטת ממשלה: 5103(חכ/298)
תאריך פרסום: 06/09/2012
תוכן החלטת הממשלה:
 1. על פי סעיף 49כח' לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג–1963 (להלן – "חוק מיסוי מקרקעין") ובהמלצת הוועדה, כהגדרתה בסעיף האמור, להכריז על המתחמים המפורטים להלן כמתחמי פינוי ובינוי במסלול מיסוי:
  ראשון לציון - מתחם "סלע": גוש 3930 חלקה 459;
  רמת גן - מתחם "אסף ואביגיל": גוש 6206 חלקה 39 וגוש 6207 חלקות 17,19,21;
  אשדוד - מתחם "הדקל": גוש 2088 חלקות 34, 35.
 2. תוקף ההכרזה הוא לשש שנים.
  הממשלה תהא רשאית לבטל את ההכרזה במתחם בטרם חלפו שש שנים, אם התקיימו אחד או יותר ממקרים אלה:
  א. בוטלו הסכמים שנחתמו בין דיירים לבין היזם, כך שלא מתקיים התנאי המפורט בסעיף 49כח' לחוק מיסוי מקרקעין ובתקנה 2(א)(3) לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)(תנאים להמלצה על הכרזה על מתחם פינוי ובינוי במסלול מיסוי), התשס"ד–2004.
  ב. מנהל מיסוי מקרקעין השתמש בסמכותו לפי סעיף 84 לחוק מיסוי מקרקעין.
 3. מועד ביצוע ההחלטה – החל מיום קבלתה.
הפניה: הכרזת מתחמים לפינוי ובינוי במסלול מיסוי
תקציר1: החלטה מספר חכ/298 של ועדת השרים לענייני חברה וכלכלה (קבינט חברתי-כלכלי) מיום 29.08.2012 אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה תוקף של החלטת ממשלה ביום 06.09.2012 ומספרה הוא 5103(חכ/298).
הממשלה ה - 32 בנימין נתניהו.
]]>
Sun, 23 Sep 2012 11:32:49 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=304
הכרזת מתחמים לפינוי ובינוי במסלול מיסויhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=267מספר החלטת ממשלה: 4246(חכ/260)
תאריך פרסום: 09/02/2012
תוכן החלטת הממשלה:
 1. על פי סעיף 49כח' לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג–1963 (להלן – "חוק מיסוי מקרקעין") ובהמלצת הוועדה, כהגדרתה בסעיף האמור, להכריז על המתחמים המפורטים להלן –
  (א) כמתחמים לפינוי לשם בינוי:
  ראשון לציון - מתחם "סלע": גוש 3930 חלקה 480;
  רמת השרון - מתחם "החלוץ": גוש 6550 חלקות 187-185;
  תל אביב - מתחם "רקאנטי": גוש 6628 חלקות 819-814;
  תל אביב – מתחם "טאגור" : גוש 6649 חלקות 229,251-250.

  (ב) כמתחם לעיבוי הבנייה:
  קריית אונו - מתחם "זמיר": גוש 6491 חלקה 114.
 2. תוקף ההכרזה הוא לשש שנים.
  הממשלה תהא רשאית לבטל את ההכרזה במתחם בטרם חלפו שש שנים, אם התקיימו אחד או יותר ממקרים אלה:
  (א) בוטלו הסכמים שנחתמו בין דיירים לבין היזם, כך שלא מתקיים התנאי המפורט בסעיף 49כח' לחוק מיסוי מקרקעין ובתקנה 2(א)(3) לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)(תנאים להמלצה על הכרזה על מתחם פינוי ובינוי במסלול מיסוי), התשס"ד-2004.
  (ב) מנהל מיסוי מקרקעין השתמש בסמכותו לפי סעיף 84 לחוק מיסוי מקרקעין.
 3. מועד ביצוע ההחלטה – החל מיום קבלתה.
הפניה: הכרזת מתחמים לפינוי ובינוי במסלול מיסוי
תקציר1: החלטה מספר חכ/260 של ועדת השרים לענייני חברה וכלכלה (קבינט חברתי-כלכלי) מיום 30.01.2012 אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה תוקף של החלטת ממשלה ביום 09.02.2012 ומספרה הוא 4246(חכ/260).
הממשלה ה - 32 בנימין נתניהו.
]]>
Thu, 26 Jul 2012 11:33:58 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=267
הכרזת מתחמים לפינוי ובינוי במסלול מיסויhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=270מספר החלטת ממשלה: 3231(חכ/120)
תאריך פרסום: 26/05/2011
תוכן החלטת הממשלה: על-פי סעיף 49כח' לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן - "חוק מיסוי מקרקעין"), ובהמלצת הוועדה, כהגדרתה בסעיף האמור, להכריז על המתחמים המפורטים להלן כמתחמי פינוי ובינוי במסלול מיסוי:

קריית אונו - מתחם "ישעיהו": גוש 6496 חלקה 280.

תל-אביב - מתחם "קהילת לודג' (הדר יוסף)": גוש 6636 חלקות 370-367.

תוקף ההכרזה הוא לשש שנים.

הממשלה תהא רשאית לבטל את ההכרזה במתחם בטרם חלפו שש שנים, אם התקיימו אחד או יותר ממקרים אלה:

א. בוטלו הסכמים שנחתמו בין הדיירים לבין היזם, כך שלא מתקיים התנאי המפורט בסעיף 49כח' לחוק מיסוי מקרקעין ובתקנה 2(א)(3) לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (תנאים להמלצה על הכרזה על מתחם פינוי ובינוי במסלול מיסוי), התשס"ד-2004.

ב. מנהל מיסוי מקרקעין השתמש בסמכותו לפי סעיף 84 לחוק מיסוי מקרקעין.

מועד ביצוע ההחלטה - החל מיום קבלתה."
הפניה: הכרזת מתחמים לפינוי ובינוי במסלול מיסוי
תקציר1: החלטה מס. חכ/120 של ועדת השרים לענייני חברה וכלכלה (קבינט חברתי-כלכלי) מיום 17.05.2011 אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה תוקף של החלטת ממשלה ביום 26.05.2011 ומספרה הוא 3231(חכ/120).
הממשלה ה - 32 בנימין נתניהו.
]]>
Thu, 26 Jul 2012 12:35:25 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=270
הכרזת מתחמים לפינוי ובינוי במסלול מיסויhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=275מספר החלטת ממשלה: 3747
תאריך פרסום: 06/10/2011
תוכן החלטת הממשלה:
 1. על פי סעיף 49כח' לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן – "חוק מיסוי מקרקעין") ובהמלצת הוועדה, כהגדרתה בסעיף האמור, להכריז על המתחמים המפורטים להלן –
  (א) כמתחם לפינוי לשם בינוי:

  קרית אונו – מתחם "שאול המלך": גוש 6491 חלקה 76.

  (ב) כמתחם לעיבוי הבנייה:

  קרית אונו – מתחם "זמיר": גוש 6491 חלקה 116.
 2. תוקף ההכרזה הוא לשש שנים.

  הממשלה רשאית לבטל את ההכרזה במתחם בטרם חלפו שש שנים, אם התקיימו אחד או יותר ממקרים אלה:

  א. בוטלו הסכמים שנחתמו בין דיירים לבין היזם, כך שלא מתקיים התנאי המפורט בסעיף 49כח' לחוק מיסוי מקרקעין ובתקנה 2(א)(3) לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה)(תנאים להמלצה על הכרזה על מתחם פינוי ובינוי במסלול מיסוי), התשס"ד-2004.

  ב. מנהל מיסוי מקרקעין השתמש בסמכותו לפי סעיף 84 לחוק מיסוי מקרקעין.
 3. מועד ביצוע ההחלטה – החל מיום קבלתה.

  ההחלטה התקבלה בהתאם לסעיף 20(ב) בתקנון לעבודת הממשלה.
הפניה: הכרזת מתחמים לפינוי ובינוי במסלול מיסוי
תקציר1: החלטה מס. 3747 של ממשלה מיום 06.10.2011.
הממשלה ה-32 בנימין נתניהו.
]]>
Mon, 30 Jul 2012 09:16:05 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=275
הכרזת מתחמים לפינוי ובינוי במסלול מיסויhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=362מספר החלטת ממשלה: 2562
תאריך פרסום: 09/12/2010
תוכן החלטת הממשלה:
 1. על פי סעיף 49כח' לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן - "חוק מיסוי מקרקעין") ובהמלצת הוועדה, כהגדרתה בסעיף האמור, להכריז על המתחם המפורט להלן כמתחם פינוי ובינוי במסלול מיסוי:
  גבעתיים - מתחם "ערבי נחל": גוש 7105 חלקות: 96 ו-97.
 2. תוקף ההכרזה הוא לשש שנים.
  הממשלה תהא רשאית לבטל את ההכרזה במתחם בטרם חלפו שש שנים, אם התקיימו אחד או יותר ממקרים אלה:
  א. בוטלו הסכמים שנחתמו בין דיירים לבין היזם, כך שלא מתקיים התנאי המפורט בסעיף 49כח' לחוק מיסוי מקרקעין ובתקנה 2(א)(3) לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (תנאים להמלצה על הכרזה על מתחם פינוי ובינוי במסלול מיסוי), התשס"ד-2004.
  ב. מנהל מיסוי מקרקעין השתמש בסמכותו לפי סעיף 84 לחוק מיסוי מקרקעין.

ההחלטה התקבלה בהתאם לסעיף 20(ב) בתקנון לעבודת הממשלה.

הפניה: הכרזת מתחמים לפינוי ובינוי במסלול מיסוי
תקציר1: החלטה מס. 2562 של הממשלה מיום 09.12.2010.
הממשלה ה-32 בנימין נתניהו
]]>
Wed, 20 Feb 2013 11:23:21 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=362
הכרזת מתחמים לפינוי ולבינוי במסלול מיסוי http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=135מספר החלטת ממשלה: 388(חכ/11)
תאריך פרסום: 20/08/2006
תוכן החלטת הממשלה: א. על פי סעיף 49 כח' לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן - "חוק מיסוי מקרקעין), לאמץ את המלצות הוועדה כהגדרתה בסעיף האמור ולהכריז על המתחמים המפורטים להלן כמתחמי פינוי ובינוי במסלול מיסוי:

גבעתיים - גוש 7105 חלקה 95;

קרית אונו- גוש 6497 חלקות 306, 307 (מתחם לעיבוי בנייה);

קרית אונו - גוש 6496 חלקה 278.

ב. תוקף ההכרזה הוא לשש שנים מיום החלטה זו. הממשלה תהא רשאית לבטל את ההכרזה במתחם בטרם חלפו שש שנים, אם התקיימו אחד או יותר ממקרים אלה:
 1. בוטלו הסכמים שנחתמו בין דיירים לבין היזם, כך שלא מתקיים התנאי המפורט בסעיף 49 כח' לחוק מיסוי מקרקעין ובתקנה 2(א)(3) לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (תנאים להמלצה על הכרזה על מתחם פינוי ובינוי במסלול מיסוי), התשס"ד-2004.
 2. מנהל מיסוי מקרקעין השתמש בסמכותו לפי סעיף 84 לחוק מיסוי מקרקעין.
 3. בשל סיבות שלטוניות או בשל שינוי מדיניות הממשלה."
הפניה: הכרזת מתחמים לפינוי ולבינוי במסלול מיסוי
תקציר1: החלטה מס. חכ/11 של ועדת שרים לענייני חברה וכלכלה (קבינט חברתי-כלכלי) מיום 01.08.2006 אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה תוקף של החלטת ממשלה ביום 20.08.2006 ומספרה הוא 388(חכ/11).

הממשלה ה-31 אהוד אולמרט.
]]>
Tue, 09 Mar 2010 13:28:08 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=135
הכרזת מתחמים לפינוי לשם בינויhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=138מספר החלטת ממשלה: 991(חכ/31)
תאריך פרסום: 04/01/2007
תוכן החלטת הממשלה: א. על פי סעיף 33א לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 לאמץ את המלצות הוועדה הבינמשרדית להתחדשות עירונית ולהכריז על המתחמים המפורטים להלן כמתחמים לפינוי לשם בינוי:
* זכרון יעקב - מרבד הקסמים;
חולון - קפלן;
* חיפה - ברל כצנלסון;
* חיפה - יציאת אירופה;
* יהוד-נווה מונוסון - התמר;
ירושלים - אלכסנדריון;
ירושלים - אלעזר בן-יאיר; *
פתח-תקווה - גוש חלב;
* קרית מוצקין - יוספטל;
* רמת השרון - הצעירים;
תל-אביב - נחלת יצחק;
(מפות המתחמים המפורטים בהחלטה זו נמצאות במזכירות הממשלה)

ב. תוקף ההכרזה הוא לשש שנים.
הממשלה תהא רשאית לבטל את ההכרזה במתחם בטרם חלפו שש שנים, או לשנות גבולותיה.

* הערה: ביחס למתחם זה, התבקש פטור מהיטל השבחה, על סמך הסכמות שר הפנים ושר הבינוי והשיכון למתן הפטור; הכל בהתאם לסעיף 19(ב)(2) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965."
הפניה: הכרזת מתחמים לפינוי לשם בינוי
תקציר1: החלטה מס. חכ/31 של ועדת שרים לענייני חברה וכלכלה (קבינט חברתי-כלכלי) מיום 18.12.2006 אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה תוקף של החלטת ממשלה ביום 04.01.2007 ומספרה הוא 991(חכ/31).
הממשלה ה-31 אהוד אולמרט
]]>
Tue, 09 Mar 2010 14:07:23 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=138
הכרזת מתחמים לפינוי ובינוי במסלול מיסויhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=141מספר החלטת ממשלה: 4141
תאריך פרסום: 02/10/2008
תוכן החלטת הממשלה: א. על פי סעיף 49כ"ח לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן - חוק מיסוי מקרקעין), לאמץ את המלצות הוועדה כהגדרתה בסעיף האמור ולהכריז על המתחמים המפורטים להלן כמתחמי פינוי ובינוי במסלול מיסוי:

קרית אונו - מתחם "שאול המלך": גוש 6491 חלקה 77;

קרית אונו - מתחם "ישעיהו": גוש 6496 חלקה 279;

רמת גן - מתחם "החולה": גוש 6180 חלקה 514 וגוש 6181 חלקה 637.

ב. תוקף ההכרזה הוא לשש שנים מיום החלטה זו.

הממשלה תהא רשאית לבטל את ההכרזה במתחם טרם חלפו שש שנים, אם התקיימו אחד או יותר ממקרים אלה:
 1. בוטלו הסכמים שנחתמו בין דיירים לבין היזם, כך שלא מתקיים התנאי המפורט בסעיף 49כ"ח לחוק מיסוי מקרקעין ובתקנה 2(א)(3) לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (תנאים להמלצה על הכרזה על מתחם פינוי ובינוי במסלול מיסוי), התשס"ד-2004.
 2. מנהל מיסוי מקרקעין השתמש בסמכותו לפי סעיף 84 לחוק מיסוי מקרקעין.
 3. בשל סיבות שלטוניות או בשל שינוי מדיניות הממשלה.

ההחלטה התקבלה בהתאם לסעיף 20(ב) בתקנון לעבודת הממשלה."

הפניה: הכרזת מתחמים לפינוי ובינוי במסלול מיסוי
תקציר1: החלטה מס. 4141 של הממשלה מיום .02.10.2008
הממשלה ה-31 אהוד אולמרט
]]>
Tue, 09 Mar 2010 14:33:29 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=141
הכרזה על מתחמים לפינוי לשם בינוי http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=619מספר החלטת ממשלה: 325
תאריך פרסום: 31/07/2015
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

הכרזה על מתחמים לפינוי לשם בינוי

מחליטים

1. א. על פי סעיף 33א לחוק התכנון והבנייה התשכ"ה- 1965, ובהמלצת הוועדה להתחדשות עירונית (להלן: "הוועדה"), להכריז על המתחמים המפורטים להלן כמתחמים לפינוי לשם בינוי במסלול רשויות מקומיות:
ירושלים – מרכז מסחרי נווה יעקב;
תל אביב – גולומב - מסלנט.
(מפות המתחמים המפורטים בהחלטה זו נמצאות במזכירות הממשלה).
2. תוקף ההכרזה הוא לשש שנים.
הממשלה תהא רשאית לבטל את ההכרזה במתחם בטרם חלפו שש שנים, או לשנות גבולותיה.
מועד ביצוע ההחלטה - החל מיום קבלתה.
ההחלטה התקבלה בהתאם לסעיף 19(ב) בתקנון לעבודת הממשלה.
הפניה: הכרזה על מתחמים לפינוי לשם בינוי
]]>
Tue, 18 Aug 2015 06:45:41 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=619
הכרזה על מתחמים מועדפים לדיורhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=623מספר החלטת ממשלה: 319(דר/29)
תאריך פרסום: 30/07/2015
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

הכרזה על מתחמים מועדפים לדיור

מחליטים

1. להכריז, על פי סעיף 3(א) לחוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה), התשע"ד–2014 (להלן – "החוק"), ובהמלצת מנהלת מינהל התכנון במשרד הפנים, הנמצאת בתיקי מזכירות הממשלה, על המתחמים אשר יפורטו להלן כמתחמים מועדפים לדיור.

2. בהתאם לאמור בסעיף 4(ב) לחוק, יעמוד שיעור הדירות להשכרה לטווח ארוך על 30% בכל מתחם ומחצית משיעור זה יוקצה עבור דירות להשכרה לטווח ארוך במחיר מופחת, למעט עבור מתחמים שלגביהם צוין אחרת ולמעט ביישובי מיעוטים שבהם לא חלה החובה כאמור על פי החוק.

3. להלן רשימת המתחמים להכרזה:

א. באר יעקב-מחנה צריפין-מתחם 1 - המתחם יתוכנן ויוגש ע"י רמ"י, גודל המתחם כ-500 דונם, מספר יח"ד המתוכנן הוא כ-3,700. בהתאם לסעיף 4(ב)(3)(ב) לחוק, יעמוד מספר יחידות הדיור להשכרה לטווח ארוך על 10% וזאת לאור העובדה שההכנסות משיווק המתחם משועבדות במלואן למימון פינוי מחנה צה"ל מהמתחם.

ב. באר יעקב-מחנה צריפין-מתחם 2 - המתחם יתוכנן ויוגש ע"י רמ"י, גודל המתחם כ-400 דונם, מספר יח"ד המתוכנן הוא כ-3,500. בהתאם לסעיף 4(ב)(3)(ב) לחוק, יעמוד מספר יחידות הדיור להשכרה לטווח ארוך על 10% וזאת לאור העובדה שההכנסות משיווק המתחם משועבדות במלואן למימון פינוי מחנה צה"ל מהמתחם.

ג. ביר אל מכסור-שכונה מ' - המתחם יתוכנן ויוגש ע"י רמ"י, גודל המתחם כ-410 דונם, מספר יח"ד המתוכנן הוא כ-1,200.

ד. עילוט-שכונה דרום מזרחית - המתחם יתוכנן ויוגש ע"י רמ"י, גודל המתחם הוא כ- 160 דונם, מספר יח"ד המתוכנן הוא כ-570.

ה. איכסאל-שכונה מערבית - המתחם יתוכנן ויוגש ע"י רמ"י, גודל המתחם כ-270 דונם, מספר יח"ד המתוכנן הוא כ-560. לוותמ"ל יוענקו סמכויות המועצה הארצית לדון בהקלות מתמ"א 35, אם יידרשו.

ו. קריית אתא-מתחם דרומי (רמת יוחנן) - המתחם יתוכנן ויוגש ע"י רמ"י, גודל המתחם כ-1,400 דונם, מספר יח"ד המתוכנן הוא כ-5,500. בהתאם לסעיף 4(ב)(3)(ב) לחוק, יעמוד מספר יחידות הדיור להשכרה לטווח ארוך על 0% וזאת לאור זאת שמדובר בקרקעות השבה.

ז. עפולה-עפולה צפון - המתחם יתוכנן ויוגש ע"י רמ"י, גודל המתחם הוא כ-500 דונם, מספר יח"ד המתוכנן הוא כ-1,600.
ח. אום אל פאחם-מדרון עראק אלשבאב - המתחם יתוכנן ויוגש ע"י הרשות המקומית, גודל המתחם הוא כ-1,400 דונם, מספר יחידות הדיור המתוכנן הוא כ-4,500.
4. להלן מיקום הפרויקטים אשר צוינו לעיל:

יישוב שם הפרויקט קוארדינטות X קוארדינטות Y
באר יעקב צריפין מתחם 1 185821 651281
באר יעקב צריפין מתחם 2 185230 650844
ביר אל מכסור' ביר אל מכסור - שכונה מ' 221653 742114
עילוט עילוט - שכונה דרום מזרחית 225200 735400
איכסאל איכסאל - שכונה מערבית 229500 732000
קריית אתא מתחם דרומי (רמת יוחנן) 211923 745502
עפולה עפולה צפון 230400 727200
אום אל פאחם מדרון עראק אלשבאב 213571 714345

5. גבולות המתחמים יהיו כמצוין בחוות דעת מנהלת מינהל התכנון במשרד הפנים הנמצאת בתיקי מזכירות הממשלה.

בעת הכנת התכנית תהיה הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור רשאית להתאים את הגבולות המדויקים של המתחם למצב הקרקע ולצרכים התכנוניים, ובלבד שלא יהיה בכך שינוי מהותי בגבולות המתחם.
]]>Tue, 18 Aug 2015 07:56:56 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=623הכרזה על מתחמים מועדפים לדיור http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=624מספר החלטת ממשלה: 320(דר/30)
תאריך פרסום: 30/07/2015
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

הכרזה על מתחמים מועדפים לדיור

מחליטים

1. להכריז, על פי סעיף 3(א) לחוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה), התשע"ד-2014 (להלן - החוק), ובהתאם לקבוע בסעיף ה' להחלטת הממשלה מספר 20 מיום 25.5.2015, בעניין ועדת שרים לענייני תכנון, בנייה, מקרקעין ודיור (להלן - קבינט הדיור), ובהמלצת מנהלת מינהל התכנון במשרד הפנים (הנמצאת בתיקי מזכירות הממשלה), על המתחמים אשר יפורטו להלן כמתחמים מועדפים לדיור.

2. להלן רשימת המתחמים להכרזה:

א. אשקלון – שכונת האגמים מזרח - המתחם יתוכנן ויוגש על ידי משרד הבינוי. גודל המתחם 1,300 דונם, ומספר יחידות הדיור המתוכנן הוא 5,000 יחידות דיור. בהתאם לסעיף 4(ב)(3)(ב) לחוק, יעמוד מספר יחידות הדיור להשכרה לטווח ארוך על 20%, כאשר מחציתן יחידות דיור להשכרה לטווח ארוך במחיר מופחת, וזאת כיוון שקביעת שיעור גבוה יותר של דירות להשכרה לטווח ארוך תוביל לכך שהתוכנית לא תהיה ישימה כלכלית.

ב. קצרין – רובע 12 - המתחם יתוכנן ויוגש על ידי משרד הבינוי. גודל המתחם כ- 750 דונם, ומספר יחידות הדיור המתוכנן הוא כ-1,800 יחידות דיור. בהתאם לסעיף 4(ב)(3)(ב) לחוק, יעמוד שיעור יחידות הדיור להשכרה לטווח ארוך על 10%, כאשר מחציתן יחידות דיור להשכרה לטווח ארוך במחיר מופחת, וזאת כיוון שקביעת שיעור גבוה יותר של דירות להשכרה לטווח ארוך תוביל לכך שהתוכנית לא תהיה ישימה כלכלית.

ג. אופקים – שכונת הפארק - המתחם יתוכנן ויוגש על ידי משרד הבינוי. גודל המתחם כ-500 דונם, ומספר יחידות הדיור המתוכנן הוא כ-1,200 יחידות דיור. בהתאם לסעיף 4(ב)(3)(ב) לחוק, יעמוד שיעור יחידות הדיור להשכרה לטווח ארוך על 10%, כאשר מחציתן יחידות דיור להשכרה לטווח ארוך במחיר מופחת, וזאת כיוון שקביעת שיעור גבוה יותר של דירות להשכרה לטווח ארוך תוביל לכך שהתוכנית לא תהיה ישימה כלכלית.

ד. מזרעה (יישוב מיעוטים) - המתחם יתוכנן ויוגש על ידי משרד הבינוי. גודל המתחם כ-250 דונם, ומספר יחידות הדיור המתוכנן הוא כ-600 יחידות דיור.
ה. טמרה (יישוב מיעוטים) - המתחם יתוכנן ויוגש על ידי משרד הבינוי. גודל המתחם כ-1,200 דונם, ומספר יחידות הדיור המתוכנן הוא כ-4,000 יחידות דיור.
3. להלן מיקום הפרויקטים אשר צוינו לעיל:

יישוב

שם הפרויקט

קוארדינטות X

קוארדינטות Y

אשקלון

שכונת האגמים מזרח

160250

616630

קצרין

רובע 12

264959

765839

אופקים

שכונת הפארק

165050

580750

מזרעה

שכונה צפונית

210250

765500

טמרה

218000

7501504. גבולות המתחמים יהיו כמצוין בחוות דעת מנהלת מינהל התכנון במשרד הפנים הנמצאת בתיקי מזכירות הממשלה. בעת הכנת התכנית תהיה הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור רשאית להתאים את הגבולות המדויקים של המתחם למצב הקרקע ולצרכים התכנוניים, ובלבד שלא יהיה בכך שינוי מהותי בגבולות המתחם. ]]>Tue, 18 Aug 2015 08:13:39 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=624הכרזה על מתחמים מועדפים לדיור - ערר שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים על סעיף 3(א) בהחלטת ועדת השריםhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=617מספר החלטת ממשלה: 230(דר/24)
תאריך פרסום: 13/07/2015
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

הכרזה על מתחמים מועדפים לדיור - ערר שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים על סעיף 3(א) בהחלטת ועדת השרים

מחליטים

לדחות את ערר שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים על סעיף 3(א) בהחלטת ועדת השרים לענייני תכנון, בנייה, מקרקעין ודיור מס' דר/3 מיום 8.6.2015.

בהתאם לסעיף 40(ד) בתקנון לעבודת הממשלה, ההחלטה הנ"ל תקבל באופן מידי תוקף של החלטת ממשלה.
הפניה: הכרזה על מתחמים מועדפים לדיור - ערר שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים על סעיף 3(א) בהחלטת ועדת השרים
]]>
Tue, 04 Aug 2015 08:38:02 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=617
הכרזה על מתחמים מועדפים לדיור http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=638מספר החלטת ממשלה: 126(דר/3)
תאריך פרסום: 25/06/2015
תוכן החלטת הממשלה: נושא ההחלטה
הכרזה על מתחמים מועדפים לדיור
מחליטים
1. להכריז, על פי סעיף 3(א) לחוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה), התשע"ד–2014 (להלן – "החוק") ובהמלצת מנהלת מינהל התכנון, על המתחמים אשר יפורטו להלן כמתחמים מועדפים לדיור (העתק מהמלצת מנהלת מינהל התכנון נמצא בתיקי מזכירות הממשלה).
2. בהתאם לאמור בסעיף 4(ב) לחוק, יעמוד שיעור הדירות להשכרה לטווח ארוך על 30% בכל מתחם ומחצית משיעור זה יוקצה עבור דירות להשכרה לטווח ארוך במחיר מופחת, למעט עבור מתחמים שלגביהם צוין אחרת ולמעט ביישובי מיעוטים שבהם לא חלה החובה כאמור על פי החוק.
3. להלן רשימת המתחמים להכרזה:
א. קריית גת - קריית גת מערב - המתחם יתוכנן ויוגש ע"י רמ"י, גודל המתחם כ-4,425 דונם, מספר יח"ד המתוכנן הוא כ- 8,000 יח"ד. בהתאם לסעיף 4(ב)(3) לחוק, יעמוד מספר יחידות הדיור להשכרה לטווח ארוך על 10%, מחציתן יחידות דיור להשכרה לטווח ארוך במחיר מופחת, היות שקביעת שיעורים גבוהים יותר תוביל לכך שהתוכנית לא תהיה ישימה.
ב. באר שבע - רובע מנחם (מרת"ח) - המתחם יתוכנן ויוגש ע"י רמ"י, גודל המתחם כ-4,500 דונם, מספר יח"ד המתוכנן הוא 4,600 יח"ד. בהתאם לסעיף 4(ב)(3) לחוק, יעמוד מספר יחידות הדיור להשכרה לטווח ארוך על 20% מסך הבנייה הרוויה (המהווים 4% מסך יחידות הדיור בתוכנית), מחציתן יחידות דיור להשכרה לטווח ארוך במחיר מופחת, היות שקביעת שיעורים גבוהים יותר תוביל לכך שהתוכנית לא תהיה ישימה.
ג. חיפה - מתחם בת גלים - המתחם יתוכנן ויוגש ע"י רמ"י, גודל המתחם כ-200 דונם, מספר יח"ד המתוכנן הוא 1,000 יח"ד. בהתאם לסעיף 4(ב)(3) לחוק, יעמוד מספר יחידות הדיור להשכרה לטווח ארוך על 0, היות שקביעת שיעורים גבוהים יותר תוביל לכך שהתוכנית לא תהיה ישימה.
ד. בסמת טבעון - גבעת קושט - המתחם יתוכנן ויוגש ע"י רמ"י, גודל המתחם כ-250 דונם, מספר יח"ד המתוכנן הוא 520 יח"ד.
ה. נהריה - אינפילים עירוני – מתחם ב' - המתחם יתוכנן ויוגש ע"י רמ"י, גודל המתחם כ-170 דונם, מספר יח"ד המתוכנן הוא 1,000 יח"ד. בהתאם לסעיף 4(ב)(3) לחוק, יעמוד מספר יחידות הדיור להשכרה לטווח ארוך על 10%, היות שקביעת שיעורים גבוהים יותר תוביל לכך שהתוכנית לא תהיה ישימה.
ו. נתניה - עין התכלת - המתחם יתוכנן ויוגש ע"י רמ"י, גודל המתחם כ-100 דונם, מספר יח"ד המתוכנן הוא 800 יח"ד.
ז. בת חפר - הרחבה - המתחם יתוכנן ויוגש ע"י רמ"י, גודל המתחם כ-670 דונם, מספר יח"ד המתוכנן הוא כ-1,400 יח"ד. בהתאם לסעיף 4(ב)(3) לחוק, יעמוד מספר יחידות הדיור להשכרה לטווח ארוך על 0, היות שמדובר בשטחי השבה במסגרת הסדר הקיבוצים וקיימת מניעה בשל תנאי ההסדר להפחתה בערכי הקרקע.
בנוסף, קביעת שיעורים גבוהים יותר תוביל לכך שהתוכנית לא תהיה ישימה.
ח. טמרה - מתחם 3 - המתחם יתוכנן ויוגש ע"י רמ"י, גודל המתחם כ-500 דונם, מספר יח"ד המתוכנן הוא 1,500.יישוב שם הפרויקט קוארדינטות X קוארדינטות Y
ירושלים מורדות רמות 218482 634890
קריית גת קריית גת מערב 176462 611952
באר שבע רובע מנחם (מרת"ח)   178000 576240
חיפה בת גלים 198199 748749
בסמת טבעון גבעת קושט 214500 783500
נהריה אינפילים עירוני – מתחם ב' 209750 768750
נתניה עין התכלת 186750 695325
בת חפר בת חפר הרחבה 693750 201250
טמרה מתחם 3 220300 750300


5. גבולות המתחמים יהיו כמצוין בחוות דעת מנהלת מינהל התכנון.
בעת הכנת התכנית תהיה הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור רשאית להתאים את הגבולות המדויקים של המתחם למצב הקרקע ולצרכים התכנוניים, ובלבד שלא יהיה בכך שינוי מהותי בגבולות המתחם.
הפניה: הכרזה על מתחמים מועדפים לדיור
]]>
Thu, 20 Aug 2015 08:23:31 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=638
הכרזה על מתחמים מועדפים לדיור http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=650מספר החלטת ממשלה: 207(דר/17)
תאריך פרסום: 09/07/2015
תוכן החלטת הממשלה: נושא ההחלטה
הכרזה על מתחמים מועדפים לדיור
מחליטים
1. להכריז, על פי סעיף 3(א) לחוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה), התשע"ד–2014 (להלן – "החוק") ובהמלצת מנהלת מינהל התכנון, הנמצאת במזכירות הממשלה, על המתחמים אשר יפורטו להלן כמתחמים מועדפים לדיור.
2. להלן רשימת המתחמים להכרזה:
א. אבו גוש – צפון - גודל המתחם כ-250 דונם מספר יח"ד המתוכנן הוא כ- 600.
ב. טורעאן – מתחם דרומי - גודל המתחם כ-1,100 דונם, מספר יח"ד המתוכנן הוא כ-1400.
ג. פוריידיס – שכונה מערבית – גודל המתחם כ-1,000 דונם, מספר יח"ד המתוכנן הוא כ-1,700.
ד. טייבה - מתחם מערבי - גודל המתחם כ-520 ד', מספר יח"ד המתוכנן הוא כ-2,500.
3. להלן מיקום הפרויקטים אשר צוינו לעיל:


יישוב

שם הפרויקט

קוארדינטות X

קוארדינטות Y

אבו-גוש

מתחם צפוני

2106 13

635431

טורעאן

מתחם דרומי

235412

741884

פוריידיס

שכונה מערבית

195338

722800

טייבה

מתחם מערבי

200376

687017


4. גבולות המתחמים יהיו כמצוין בחוות דעת מנהלת מינהל התכנון הנמצאת במזכירות הממשלה. בעת הכנת התכנית תהיה הוועדה רשאית להתאים את הגבולות המדויקים של המתחם למצב הקרקע ולצרכים התכנוניים, ובלבד שלא יהיה בכך שינוי מהותי בגבולות המתחם.

5. להנחות את הוועדה לתכנון מתחמים מועדפים לדיור (הותמ"ל) להגדיל, במהלך התכנון, את הצפיפות בתכניות המנויות בסעיף 2 לעיל.
הפניה: הכרזה על מתחמים מועדפים לדיור
]]>
Thu, 20 Aug 2015 11:38:19 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=650
הכרזה על מתחמים לפינוי ובינוי במסלול מיסויhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=657מספר החלטת ממשלה: 580(חכ/6)
תאריך פרסום: 17/07/2013
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

הכרזה על מתחמים לפינוי ובינוי במסלול מיסוי 

מחליטים

1. להכריז, על פי סעיף 49כח' לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן - "חוק מיסוי מקרקעין") ובהמלצת הוועדה, כהגדרתה בסעיף האמור, על המתחמים המפורטים להלן כמתחמי פינוי ובינוי במסלול מיסוי:

א. גבעתיים - מתחם "ערבי נחל": גוש 7105 חלקות 93,94.
ב. רמת גן - מתחם "החולה": גוש 6180 חלקות 516,531 וגוש 6181 חלקה 638.

2. תוקף ההכרזה הוא לשש שנים.
הממשלה תהא רשאית לבטל את ההכרזה במתחם בטרם חלפו שש שנים, אם התקיימו אחד או יותר ממקרים אלה:

א. בוטלו הסכמים שנחתמו בין דיירים לבין היזם, כך שלא מתקיים התנאי המפורט בסעיף 49כח' לחוק מיסוי מקרקעין ובתקנה 2(א)(3) לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)(תנאים להמלצה על הכרזה על מתחם פינוי ובינוי במסלול מיסוי), התשס"ד-2004.
ב. מנהל מיסוי מקרקעין השתמש בסמכותו לפי סעיף 84 לחוק מיסוי מקרקעין.
הפניה: הכרזה על מתחמים לפינוי ובינוי במסלול מיסוי
]]>
Thu, 15 Oct 2015 09:16:24 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=657
הכרזה על מתחמים לפינוי לשם בינוי במסלול מיסוי - אשדוד http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=563מספר החלטת ממשלה: 1983
תאריך פרסום: 21/08/2014
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

הכרזה על מתחמים לפינוי לשם בינוי במסלול מיסוי - אשדוד

מחליטים

1. על פי סעיף 49כח' לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן – "חוק מיסוי מקרקעין") ובהמלצת הוועדה, כהגדרתה בסעיף האמור, להכריז על המתחם הבא כמתחם לפינוי לשם בינוי במסלול מיסוי:
אשדוד – מתחם "שפירא": גוש 2190 חלקה 10.
2. תוקף ההכרזה הוא לשש שנים.
הממשלה תהא רשאית לבטל את ההכרזה במתחם בטרם חלפו שש שנים אם התקיימו אחד או יותר ממקרים אלה:
א. בוטלו הסכמים שנחתמו בין הדיירים לבין היזם, כך שלא מתקיים התנאי המפורט בסעיף 49כח' לחוק מיסוי מקרקעין ובתקנה 2(א)(3) לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תנאים להמלצה על הכרזה על מתחם פינוי ובינוי במסלול מיסוי), התשס"ד–2004 שעניינו מספר ההסכמים הנדרש.
ב. מנהל מיסוי מקרקעין השתמש בסמכותו לפי סעיף 84 לחוק מיסוי מקרקעין לעניין עסקה שנעשתה במתחם המפורט בסעיף 1.
3. מועד ביצוע ההחלטה - החל מיום קבלתה.
ההחלטה התקבלה בהתאם לסעיף 19(ב) בתקנון לעבודת הממשלה.

הפניה: הכרזה על מתחמים לפינוי לשם בינוי במסלול מיסוי - אשדוד
]]>
Wed, 03 Sep 2014 09:30:22 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=563
הכרזה על מתחמים מועדפים לדיור http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=574מספר החלטת ממשלה: 2037(דר/52)
תאריך פרסום: 01/10/2014
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

הכרזה על מתחמים מועדפים לדיור

מחליטים

1. להכריז, על פי סעיף 3(א) לחוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה), התשע"ד – 2014 (להלן – "החוק"), ובהמלצת מנהלת מינהל התכנון, השמורה במזכירות הממשלה, על המתחמים אשר יפורטו להלן כמתחמים מועדפים לדיור.
2. בהתאם לאמור בסעיף 4(ב) לחוק, יעמוד שיעור הדירות להשכרה לטווח ארוך על 30% בכל מתחם ומחצית משיעור זה יוקצה עבור דירות להשכרה לטווח ארוך במחיר מופחת.

3. להלן רשימת המתחמים להכרזה:
א. אשקלון - מ7: המתחם יתוכנן ויוגש ע"י רשות מקרקעי ישראל (להלן – רמ"י), גודל המתחם 3,984 דונם, מספר יח"ד המתוכנן הוא 9,000 יח"ד.

ב. גן יבנה – צפון מערב: המתחם יתוכנן ויוגש ע"י חברת דירה להשכיר, גודל המתחם הוא 388 דונם, היקף יח"ד המתוכנן 1,400 יח"ד. היקף הדיור להשכרה המתוכנן במתחם זה הוא 30%, מחציתו במחיר מוזל.

ג. הרצליה – אפולוניה: המתחם יתוכנן ויוגש ע"י רמ"י, גודל המתחם הוא 932 דונם, והיקף יח"ד המתוכננות הוא 3,900 יח"ד.

ד. ירושלים – רכס לבן: המתחם יתוכנן ויוגש ע"י משרד הבינוי והשיכון. גודל המתחם הוא 793 דונם, היקף יח"ד המתוכנן הוא 3,500 יח"ד. היקף הדיור להשכרה המתוכנן במתחם זה הוא 30%, מחציתו במחיר מוזל.

ה. קרית אונו – תל השומר מרכז: המתחם יתוכנן ויוגש ע"י רמ"י, גודל המתחם הוא 1,400 דונם והיקף יח"ד המתוכנן הוא 10,000 יח"ד.

ו. רמת גן – תל השומר צפון: המתחם יתוכנן ויוגש ע"י רמ"י, גודל המתחם הוא 217 דונם, היקף יח"ד המתוכנן הוא 2,100 יח"ד.

4. להלן מיקום הפרויקטים אשר צוינו לעיל:

 יישוב שם הפרויקט  קוארדינטות X   קוארדינטות Y
 אשקלון  מ 7  161500  622000
 גן יבנה  צפון מערב  171801  633723
 הרצליה  אפולוניה  181750   677500
 ירושלים  רכס לבן  214497   628485
 קרית אונו  תל השומר מרכז  186300  660800
 רמת גן  תל השומר צפון  186076  661932

הפניה: הכרזה על מתחמים מועדפים לדיור
]]>
Sun, 26 Oct 2014 08:57:32 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=574
הכרזה על מתחמים מועדפים לדיור http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=588מספר החלטת ממשלה: 2190(דר/58)
תאריך פרסום: 13/11/2014
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

הכרזה על מתחמים מועדפים לדיור

מחליטים

1. להכריז על פי סעיף 3 (א) לחוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה), התשע"ד – 2014 (להלן – "החוק"), ובהמלצת מנהלת מינהל התכנון, על המתחמים אשר יפורטו להלן כמתחמים מועדפים לדיור.
(חוות הדעת של מנהלת מינהל התכנון הכוללת בתוכה את גבולות המתחמים נמצאת במזכירות הממשלה).
2. בהתאם לאמור בסעיף 4 (ב) לחוק, יעמוד שיעור הדירות להשכרה לטווח ארוך על 30% בכל מתחם ומחצית משיעור זה יוקצה עבור דירות להשכרה במחיר מופחת.
3. להלן רשימת המתחמים להכרזה:
א. שוהם – שכונה כ"א - המתחם יתוכנן ויוגש ע"י דירה להשכיר, גודל המתחם 510 דונם, מספר יח"ד המתוכנן הוא 1,800 יח"ד.
ב. טורעאן – מתחם 2 - המתחם יתוכנן ויוגש ע"י רשות מקרקעי ישראל (להלן - רמ"י), גודל המתחם 335 דונם, מספר יח"ד המתוכנן הוא 1,005 יח"ד.
ג. צור הדסה – סנסן ב 2 - המתחם יתוכנן ויוגש ע"י משרד הבינוי והשיכון, גודל המתחם 538 דונם, מספר יח"ד המתוכנן הוא 1,000 יח"ד.
ד. אור יהודה – פרדס בחסכון - המתחם יתוכנן ויוגש ע"י רמ"י, גודל המתחם 340 דונם, מספר יח"ד המתוכנן הוא 2,600 יח"ד.
4. להלן מיקום הפרויקטים אשר צוינו לעיל:
יישוב שם הפרויקט קוארדינטות X קוארדינטות Y
שוהם שכונה כ"א 194880 654731
טורעאן מתחם 2 235616 743153
צור הדסה סנסן ב 2 210549 624926
אור יהודה פרדס בחסכון 186717 660496
הפניה: הכרזה על מתחמים מועדפים לדיור
]]>
Tue, 09 Dec 2014 14:14:04 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=588
הכרזה על מתחמים לפינוי לשם בינוי - הרצליהhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=595מספר החלטת ממשלה: 1849
תאריך פרסום: 17/07/2014
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

הכרזה על מתחמים לפינוי לשם בינוי - הרצליה

מחליטים

1. על פי סעיף 33א לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 ובהמלצת הוועדה לעניין מתחמי פינוי ובינוי, להכריז על המתחם המפורט להלן כמתחם לפינוי לשם בינוי במסלול רשויות מקומיות:
הרצליה – מעונות שרה *.
(מפות המתחם המפורט בהחלטה זו – מצורפות בזה).


2. תוקף ההכרזה הוא לשש שנים.
הממשלה תהא רשאית לבטל את ההכרזה במתחם בטרם חלפו שש שנים, או לשנות גבולותיה.


3. מועד ביצוע ההחלטה - החל מיום קבלתה.
הפניה: הכרזה על מתחמים לפינוי לשם בינוי - הרצליה
]]>
Sun, 14 Dec 2014 12:45:04 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=595