משרד הבינוי והשיכון: החלטות ממשלהhttp://www.moch.gov.il//Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspxהזנת RSS עבור הרשימה Gov_Decisions.Wed, 04 Mar 2015 20:14:49 GMT60he-ILמשרד הבינוי: Gov_Decisions/_layouts/images/homepage.gifhttp://www.moch.gov.il//Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspxתכנית אסטרטגית רב-שנתית לפיתוח שדרות ויישובי עוטף עזה http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=577מספר החלטת ממשלה: 2017
תאריך פרסום: 21/09/2014
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

תכנית אסטרטגית רב-שנתית לפיתוח שדרות ויישובי עוטף עזה

מחליטים

בהמשך להחלטות הממשלה מס' 1998 מיום 31.8.2014, מס' 1963 ו- 1965 מיום 10.8.2014, מס' 1897 מיום 24.7.2014, מס' 1846 מיום 13.07.2014 ומס' 1114 מיום 29.12.2013, ועל יסוד הנמקות העדיפות הלאומית הקבועות בהחלטות אלו והמפורטות בהחלטה זו להלן, לפעול להעמקת ההשקעות והסיוע הממשלתי לאזור שדרות ועוטף עזה, וזאת במטרה לעודד צמיחה כלכלית ולחזק את ההתיישבות באזור בכלל, וביישובי הקו הקדמי סביב רצועת עזה בפרט, כדלקמן:
כללי
1. הגדרת האזור
"יישובי עוטף עזה" - לעניין החלטה זו, הם אזור שדרות רבתי והישובים במועצות האזוריות אשכול, חוף אשקלון, שדות נגב ושער הנגב אשר בתיהם, כולם או חלקם, נמצאים בטווח של עד 7 ק"מ מגדר המערכת סביב רצועת עזה, כפי שנקבעו בהחלטות ממשלה מס' 4460 מיום 22.3.2012, מס' 2766 מיום 27.1.2011, מס' 2341 מיום 1.8.2004, מס' 2704 מיום 14.11.2004, מס' 2173 מיום 4.7.2004, מס' 1708 מיום 27.5.2007, מס' 3493 מיום 15.5.2008 ומס' 1470 מיום 25.3.2007.
"יישובי קו קדמי" - לעניין החלטה זו בלבד, הם היישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, במועד קבלת החלטה זו, נמצאים בטווח של עד 4 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה, כמפורט בנספח א' שלהלן.
שדרות – פיתוח כלכלי-חברתי
2. פיתוח תשתיות ומבני ציבור
להורות למשרד הבינוי והשיכון לשדרג תשתיות ותיקות ולהקים מוסדות ציבור, לרבות, שצ"פים ופארקים, אולמות תרבות וספורט, מתקנים עירוניים וכדומה, בשדרות, בכפוף לתכנית עבודה שתאושר על ידי המשרד, בהיקף כולל של 125 מלש"ח. לצורך ישום סעיף זה, יעביר משרד האוצר למשרד הבינוי והשיכון סך של 125 מלש"ח בפריסה על פני ארבע שנים (2018-2015), 30 מלש"ח בכל אחת מהשנים 2017-2015 ו- 35 מלש"ח בשנת 2018.
3. הקמת אזור תעשיה
משרד הפנים יבחן את האפשרות לשינוי יעוד של כ-150 דונם בשטח העיר שדרות לייעוד תעשייה, מלאכה ומסחר. בהתאם, יפעל מינהל אזורי פיתוח במשרד הכלכלה לתכנון מפורט ופיתוח של שטח זה. לצורך כך, יקצו משרד האוצר ומשרד הכלכלה 46 מלש"ח בפריסה הבאה (במלש"ח):

  2015  2016   2017  2018  2019
משרד האוצר   2  5  7  7
משרד הכלכלה      6  6  6


4. עצמאות כלכלית
א. משרד הפנים יקצה 45 מלש"ח כמענק מיוחד לעיריית שדרות, בפריסה על פני שלוש שנים (2017-2015). לצורך כך, יעביר משרד האוצר למשרד הפנים תקציב תוספתי בהיקף של 45 מלש"ח, בפריסה על פני שלוש שנים כאמור. המענק כאמור ינתן בנוסף ומבלי לפגוע בכל מענק אחר לרשות, לרבות מענקי איזון ומענקים שנקבעו בהחלטות ממשלה קודמות בעניין העוטף.
ב. המשרד לפיתוח הנגב והגליל יקצה לעיריית שדרות, הנמצאת בתוכנית הבראה, סך של 2 מלש"ח, בפריסה על-פני 4 שנים (2018-2015), לטובת התקשרות עם פרויקטור ו/או יועץ, אחד או יותר, שיסייע לעירייה ביישום התוכניות הכלולות בהחלטה זו ולטובת פיתוח כלכלי של העיר. לצורך כך, יעביר משרד האוצר למשרד לפיתוח הנגב והגליל תקציב תוספתי בהיקף של 2 מלש"ח, בפריסה על פני ארבע שנים כאמור.
5. סיוע בשכר דירה
בהמשך לפעילות הממשלה לעידוד מגורי סטודנטים בשדרות, כאמור בהחלטת הממשלה מס' 1964 מיום 10.8.2014, להורות למשרד לפיתוח הנגב והגליל לגבש נוהל פומבי ושוויוני להשתתפות בשכר דירה בשנים 2016-2015 על מנת לעודד הגירה חיובית של משפחות וסטודנטים לשדרות. הנוהל יופעל באמצעות הרשות לפיתוח הנגב, ויכלול את הקווים המנחים הבאים:
א. סיוע בשכר דירה לסטודנטים - יינתן סיוע בהשתתפות בתשלומי שכר דירה לכ-320 סטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה, במוסדות להכשרת הנדסאים וטכנאים ובמכללות להוראה, ומתגוררים בשדרות. הסיוע יהיה בסך של עד 500 ש"ח לחודש למשך שנה ליחידת דיור (יח"ד).
ב. סיוע בשכ"ד למשפחות - השתתפות בתשלומי שכר דירה ל- עד 200 משפחות העוברות להתגורר בשדרות, בסך של עד 900 ש"ח לחודש, לבית אב, למשך שנה.
לצורך יישום סעיף זה יקצה משרד האוצר למשרד לפיתוח הנגב והגליל תקציב תוספתי בסך של 3.8 מלש"ח לטובת הסיוע לסטודנטים ו-4.32 מלש"ח לטובת הסיוע למשפחות, בפריסה על פני שנתיים (2016-2015). תקציב מחויב שלא ימומש יועבר לשנת התקציב 2017 בהתאם למנגנון העברת העודפים הקיים.
6. סבסוד עלויות פיתוח בשדרות
להנחות את משרד האוצר להקצות סך של 20 מלש"ח למשרד הבינוי והשיכון בשנת 2015 לטובת מימון עלויות פיתוח עפ"י הוראות תכנית המתאר בשדרות, בהתאם לתוכנית שתתואם בין משרד הבינוי והשיכון, רשות מקרקעי ישראל ועיריית שדרות.
7. מכללת ספיר
א. ביטחון כלכלי - הממשלה רושמת לפניה את הודעת הוועדה לתכנון ולתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה לפיה תוענק רשת ביטחון למכללת ספיר במקרה שתחול ירידה חדה בהרשמת סטודנטים לשנת הלימודים הקרובה (תשע"ה).
ב. ביטחון פיזי - הממשלה רושמת לפניה את הודעת הוועדה לתכנון ולתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה לפיה ות"ת תקצה בשנת התקציב 2015 תקציב בסך של 3 מלש"ח לטובת הצבת מרכיבי ביטחון פיזי במכללת ספיר בהתאם לתכנית שתציג המכללה ואשר תאושר על ידי ות"ת.
8. מרכזי צעירים
להורות למשרד לפיתוח הנגב והגליל להרחיב את תוכנית מרכזי הצעירים בשדרות וביישובי עוטף עזה על פי המתווה הבא:
א. להקצות תקציב נוסף למרכזי הצעירים הקיימים, לרבות מרכז הצעירים באשכול, ולהרחבת היקף הפעילות בהם.
ב. לצרף את יישובי עוטף עזה שבהם לא פעילים מרכזי צעירים למרכזי צעירים עירונים סמוכים, ולהקצות את התקציבים הנדרשים לצורך הרחבה זו.
לצורך כך יקצה משרד האוצר למשרד לפיתוח הנגב והגליל תקציב תוספתי בסך של 1.8 מלש"ח בפריסה שווה בכל אחת מהשנים 2015 עד 2017 (600 אלש"ח לשנה).
9. חידוש ופיתוח תשתיות ביוב ומים
בהמשך לפעולות ולתוכניות הסיוע הקודמות בדבר חיזוק תשתיות הביוב ביישובי עוטף עזה, יקצה המינהל לפיתוח תשתיות ביוב (להלן: המילת"ב) סך של עד 13 מלש"ח לצורך פיתוח תשתיות הביוב בשדרות, בפריסה תלת-שנתית (2017-2015). בתאום עם משרד האוצר ניתן יהיה להסיט תקציבים בין השנים. מקורות המימון של התקציב יהיו ממקורות המילת"ב, ויוקצו בחלוקה של 60% מענק ו-40% הלוואה. תקציב שלא ינוצל במסגרת החלטה זו יוחזר לתקציב המילת"ב לצורך הקצאתו על-פי נהלי המילת"ב.
להנחות את משרד האוצר להעמיד תקציב תוספתי לרשות הממשלתית למים ולביוב (רשות המים), בפריסה תלת-שנתית (2017-2015), לצורך טיפול והקמה של תשתיות מים בשדרות, בסכום של 17 מלש"ח. כמו כן, להנחות את רשות המים, במסגרת סמכותה ובכפוף להוראות כל דין, לפעול לאיתור גוף מוסמך שיבצע את הפרויקטים הנדרשים בתחום תשתיות המים בשדרות. ביצוע הפרויקט והעברת המימון בגינו ייעשה על פי נהלי הממונה על התאגידים ברשות המים, לעניין תמיכה בפרויקטים בתחום המים.
התקציבים כאמור יועברו בכפוף לעמידה בהוראות חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001 והחלטות מועצת הרשות לענין התאגוד המרחבי. התקצוב הנ"ל הינו מעבר ליתרות התקציב שאושרו בהחלטות ממשלה קודמות וטרם מומשו.
10. מתקני טיהור שפכים
א. להנחות את משרד האוצר לתקצב, עד ליום 31.12.2014, את המינהל לפיתוח תשתיות ביוב שברשות המים, בסך של 3.9 מלש"ח לטובת מענק להסדרת תקצוב בינוי המט"ש התעשיתי-סניטרי המשותף לעיריית שדרות ולמועצה האזורית שער הנגב.
ב. משרד הפנים יקצה 1 מלש"ח למועצה האזורית שדות נגב, כתקציב ייעודי לטובת הסדרת תשלומיה בגין מט"ש פארק התעשייה נע"ם. לצורך כך, יעביר משרד האוצר למשרד הפנים תקציב תוספתי בסך 1 מלש"ח בשנת 2015.
תכנית להתיישבות ולהרחבה דמוגרפית של היישובים הכפריים בעוטף עזה
11. תוכנית עבודה להרחבה דמוגרפית
להנחות את המשרד לפיתוח הנגב והגליל, בתיאום עם המועצות האזוריות בעוטף ועם משרד הבינוי והשיכון, לגבש, בתוך 45 יום, מתווה מפורט להקמת בתי אגודה, מתחמי דיור זמניים ושיפוץ יחידות דיור, כולם לרבות מענה מיגוני, כמפורט בסעיפים 15-12 להלן, בהתאם, בין השאר, לפילוח ביקושים, צפי הפיתוח ביישובים השונים וקביעת קריטריונים לפריסה ביישובים. המתווה יכלול פירוט של תמהיל, היקף ולוחות זמנים להעמדת האמצעים כאמור ביישובי העוטף, באופן שימנע כפילויות ויאפשר מיצוי של אמצעים אלו באופן מיטבי.
12. בתי אגודה
לעודד קליטת תושבים ביישובי המועצות האזוריות, באמצעות הקמת "בתי אגודה", קרי יחידות דיור שיושכרו לתושבים בשכר דירה מפוקח לתקופה קצובה, שלאחריה או במהלכה יוכלו לרכוש את יחידות הדיור, ולהשתקע באופן קבוע ביישוב, תוך קבלת זיכוי בגין תשלומים שכבר שילמו כשכר דירה, והכל בהתאם לאמור להלן:
א. להורות למשרד הבינוי והשיכון ולמשרד לפיתוח הנגב והגליל להעמיד סיוע לרשות האגודות השיתופיות הנכללות בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר 1315 מיום 31.12.13, בעניין "בנייה למגורים באגודות ישובים חקלאיים". הסיוע ינתן בהתאם לנוהל שגובש מכוח סעיף 3 בהחלטת הממשלה מספר 741(דר/25) מיום 17.09.2013, בשינויים שיידרשו בהתאם לנסיבות העניין ובכלל זה בתיקונים הבאים:
- ביישובי הקו הקדמי ינתן סבסוד פיתוח בשיעור של 100%, אך לא יותר מ- 180,000 ש"ח ליח"ד, וכן מענק בסך 350 אלש"ח ליח"ד, שניהם לעד 150 יח"ד.
- ביתר הישובים ינתן סבסוד פיתוח בשיעור של 85%, אך לא יותר מ- 140,000 ש"ח ליח"ד, וכן מענק בסך 170 אלש"ח ליח"ד, שניהם לעד 50 יח"ד.
- יחידת הדיור תושכר לתקופה של עד 5 שנים בשכר דירה מפוקח.
ב. לצורך כך, יוקצו, בכל אחת מהשנים 2015 ו-2016, 30.5 מלש"ח, שיועברו כתקציב תוספתי ממשרד האוצר למשרד לפיתוח הנגב והגליל לכיסוי מענקי הבינוי. 5.25 מלש"ח יוקצו, מדי שנה, מתקציב משרד הבינוי והשיכון, לטובת סבסוד עלויות הפיתוח (סה"כ 71.5 מלש"ח, בפריסה על פני שנתיים, לטובת מרכיבי הבינוי וסבסוד הפיתוח גם יחד).
יובהר כי התקציב לסבסוד הפיתוח בסעיף זה יבוא כהשלמה לסבסוד הניתן מכוח החלטת הממשלה מס' 4192 מיום 29.12.12 עד לשיעור הנקוב בסעיף זה.
13. בתי קבע
א. להורות למשרד הבינוי והשיכון להעמיק את סבסוד הוצאות הפיתוח לבניית בתי קבע ביישובי עוטף עזה שבתחום המועצות האזוריות, וזאת הן למגרשים שטרם פותחו והן למגרשים מפותחים שטרם שווקו במועד קבלת החלטה זו. שיעור סבסוד הפיתוח יהיה ממועד קבלת החלטה זו ועד ליום 31.12.2018 כמפורט להלן:
- ביישובי הקו הקדמי - שיעור הסבסוד יהיה 100% אך לא יותר מ-180 אלש"ח ליח"ד, לעד 200 יח"ד.
- ביתר היישובים - שיעור הסבסוד יהיה 85% אך לא יותר מ- 140,000 ש"ח ליח"ד, לעד 245 יח"ד.
ב. לצורך הסבסוד כאמור יקצה משרד האוצר למשרד הבינוי והשיכון בשנת 2015 סך של 19.3 מלש"ח בהרשאה להתחייב לשנים 2018-2015 על מלוא התקציב. פריסת המזומן תהיה בהתאם למימוש.
יובהר כי התקציב לסבסוד הפיתוח בסעיף זה יבוא כהשלמה לסבסוד הניתן מכוח החלטת ממשלה 4192 מיום 29.12.12, עד לשיעור הנקוב בסעיף זה.
14. שכונות מגורים זמניות לקליטת תושבים חדשים
א. להטיל על משרד הבינוי והשיכון והמשרד לפיתוח הנגב והגליל להקים מתחמי יבילים לטובת דיור זמני למתיישבים חדשים ביישובי עוטף עזה שבמועצות האזוריות כמפורט להלן. המשרדים יוכלו לבצע את ההקמה באמצעות החטיבה להתיישבות.
- ביישובי קו קדמי - להקצות 16 מלש"ח לטובת הצבת כ- 40 יבילים, במימון המדינה (עלות היביל ועלות הפיתוח).
- יתר היישובים - להקצות 9 מלש"ח לטובת הצבת כ- 40 יבילים במימון משותף של המדינה והיישוב, כדלקמן: עלות היביל: 49% מענק מדינה, ו-51% במימון הרשות המקומית, היישוב או התנועה המיישבת; עלות הפיתוח: המדינה תישא בעלות הפיתוח.
ב. לצורך כך יעביר משרד האוצר למשרד לפיתוח הנגב והגליל סך של 25 מלש"ח בשנת 2015. המשרד לפיתוח הנגב והגליל יעביר למשרד הבינוי והשיכון החזר על הוצאות פיתוח, בהתאם לביצוע.
ג. לצורך יישום הסעיף, להורות למשרד הבינוי והשיכון ולמשרד לפיתוח הנגב והגליל, לפרסם נוהל אשר יבחן ויסדיר את אמות המידה והתנאים להעמדת הסיוע. הנוהל יתייחס, בין היתר, לתנאים הבאים:
- המועצה תתחייב להשכיר את המבנה היביל לתקופה של עד 3 שנים למתיישב/למשפחה.
- ליישוב תכנית מאושרת שניתן להוציא מכוחה היתרי בנייה למבנים האמורים ובכפוף להוצאת ההיתרים כאמור.
- המבנה היביל יושכר אך ורק למתישבים חדשים אשר התגוררו בישוב הרלוונטי לא יותר מחצי שנה במצטבר על פני תקופה של שלוש שנים בטרם אישור נוהל זה. זאת, למעט עולים חדשים, כהגדרתם על פי נהלי משרד העלייה והקליטה, לגביהם תקופת המגורים הרלוונטית תהיה עד שנתיים וחצי במצטבר.
- שכר הדירה שאותו ישלם הדייר יהיה שכר דירה חודשי מפוקח בהתחשב בשכר הדירה הממוצע הנהוג בישוב, ובשומה שתערך על ידי המשרדים. שכר הדירה ייגבה על פי הכללים הנהוגים בגביית שכר דירה ממבנים יבילים.
- מבנים יבילים שיירכשו במימון מלא על ידי המדינה ישארו בבעלות המדינה והמדינה תגבה בגינם שכר דירה כאמור. מבנים שיירכשו במימון חלקי של המדינה יהיו בבעלות הרשות המקומית או האגודה השיתופית בתנאי שהיא מימנה 51% לפחות מעלות המבנה, והרשות, או האגודה, בהתאמה, תיגבנה את שכר הדירה בגינם.
15. השמשת יחידות דיור
המשרד לפיתוח הנגב והגליל יקצה, בשנים 2017-2015, סך כולל של 5 מלש"ח לטובת השמשה (שיפוץ) של יחידות דיור ביישובי המועצות האזוריות בעוטף עזה, לרבות השלמה של מרכיבי מיגון תקניים, וזאת לצורך העמדתם לרשות מתיישבים חדשים, בהתאם לנוהל שיגבש המשרד כאמור בסעיף 14 לעיל ובשינויים המפורטים להלן:
- תקציב ההשתתפות המקסימאלי יהיה עד 100,000 ש"ח ליח"ד, כולל מע"מ, לא כולל מרכיב המיגון. תקציב ההשתתפות המקסימאלי במרכיבי מיגון, ככל שיידרשו, יהיה 95,000 ש"ח ליח"ד.
- יינתן תיעדוף ליח"ד שלהן פתרונות מיגון קיימים.
- המועצות תהיינה מחויבות להשתתף בהוצאות השיפוץ.
- המועצות תתחייבנה כי היחידות יאוכלסו במתיישבים חדשים.
לצורך כך, יקצה משרד האוצר למשרד לפיתוח הנגב והגליל תקציב תוספתי בסך 5 מלש"ח, בפריסה על פני שלוש שנים (2017-2015).
16. תוכנית להעצמה קהילתית וחברתית ביישובים
במטרה לחזק את האטרקטיביות של יישובי העוטף למתיישבים חדשים, יפעיל המשרד לפיתוח הנגב והגליל תוכנית לחיזוק קהילתי של יישובי עוטף עזה שבתחום המועצות האזוריות. לצורך כך, יקצה המשרד לפיתוח הנגב והגליל סך של 7 מלש"ח ממקורותיו, בפריסה על פני שלוש שנים (2017-2015). עם זאת, יתרת תקציב מחויבת שלא תמומש עד לתום שנת 2017, תועבר לשנת התקציב 2018 בהתאם למנגנון העברת העודפים הקיים.
17. סבסוד שכ"ד ביישובים הכפריים
לעודד מגורים של סטודנטים והגירה של משפחות ליישובים במועצות האזורית בעוטף, בדגש על יישובי הקו הקדמי באמצעות הענקת סיוע בעלויות שכר הדירה ביישובים אלו. הסיוע יינתן על ידי המשרד לפיתוח הנגב והגליל, כדלקמן:
א. סטודנטים ביישובי הקו הקדמי - תינתן השתתפות בתשלומי שכר דירה לכ-400 סטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה או במוסדות להכשרת הנדסאים וטכנאים, ומתגוררים ביישובי הקו הקדמי. הסיוע יהיה בסך של עד 500 ש"ח לחודש למשך שנה ליח"ד. התקציב הכולל לצורך יישום סעיף זה יעמוד על 2 מלש"ח.
ב. משפחות - תינתן השתתפות בתשלומי שכר דירה לכ-200 משפחות שיעברו להתגורר ביישובי עוטף עזה שבתחום המועצות האזוריות. הסיוע יהיה בסך של עד 900 ש"ח לחודש למשך שנה לבית אב. התקציב הכולל לצורך ישום סעיף זה יעמוד על 2.16 מלש"ח.
המשרד לפיתוח הנגב והגליל יגבש נוהל פומבי ושוויוני להשתתפות בשכר דירה כאמור, אשר יופעל באמצעות הרשות לפיתוח הנגב. המקורות התקציביים בסך 4.16 מלש"ח למתן הסיוע כאמור, יהיו מהמקורות הבאים: 2 מלש"ח מתקציב המשרד לפיתוח הנגב והגליל ו-2.16 מלש"ח תקציב תוספתי שיועבר ממשרד האוצר למשרד לפיתוח הנגב והגליל בשנת 2015.
יובהר כי הסיוע והתקציב יופעל בשנת התקציב 2015. תקציב מחויב שלא ימומש, יועבר לשנת התקציב 2016 בהתאם למנגנון העברת העודפים הקיים. כמו כן, יצויין כי לצורך הקצאת תקציב זה, יהא רשאי המשרד לפיתוח הנגב והגליל לעשות שימוש בתקציב למימוש החלטת הממשלה מס' 741 מיום 17.9.2013 בעניין "תכנית אסטרטגית לעידוד וחיזוק ההתיישבות".
18. חידוש ושדרוג תשתיות ביישובים הכפריים
לשקם ולשדרג תשתיות ביישוב הכפרי ומבני ציבור ושטחי ציבור ביישובי עוטף עזה שבתחום המועצות האזוריות באמצעות החטיבה להתיישבות בהסתדרות הציונית. הפעילות כאמור תבוצע בהתאם לתוכנית עבודה שתגובש על ידי שר החקלאות ופיתוח הכפר, בתיאום עם השר לפיתוח הנגב והגליל, שר הבינוי והשיכון, המועצות האזוריות בעוטף והחטיבה להתיישבות ובכפוף למסגרת הכוללת של תקציב התוכנית ותיעדוף יישובי הקו הקדמי:
א. לטובת יישובי הקו הקדמי - סך של 110 מלש"ח, מהם 80 מלש"ח שיועברו באופן מידי ו- 30 מלש"ח שיועברו עד ליום 15.1.2015 או עד שבועיים מאישור תקציב המדינה לשנת 2015, כמאוחר מבין השניים.
ב. לטובת יתר היישובים - סך של 74 מלש"ח, מהם 40 מלש"ח שיועברו עד ליום 15.1.2015 או עד שבועיים מאישור תקציב המדינה לשנת 2015, כמאוחר מבין השניים, ו-34 מלש"ח שיועברו עד ליום 15.1.2016 או עד שבועיים מאישור תקציב המדינה לשנת 2016, כמאוחר מבין השניים.
לצורך כך יעביר משרד האוצר תקציב תוספתי בהיקף של 104 מלש"ח בשיעורים ובפריסה האמורים לעיל למשרד ראש הממשלה (תקנת החטיבה להתיישבות) וכן 80 מלש"ח מהמקורות המיועדים לחטיבה להתיישבות.
19. מיתוג ופעילות שיווק לתמיכה במהלכי הפיתוח הדמוגרפי
המשרד לפיתוח הנגב והגליל יפעל לגבש תוכנית מיתוג בסך של 1.75 מלש"ח בפריסה על פני שנתיים, מהם 0.75 מלש"ח בשנת התקציב 2015 ו-1 מלש"ח בשנת התקציב 2016, לטובת פיתוח תדמיתי, ולטובת פעולות שיווק וקידום שיתמכו בתוכניות ובכלים שנקבעו בהחלטה זו לטובת הרחבה דמוגרפית של מספר תושבי עוטף עזה, בדגש על חיזוק האחיזה של תושבי האזור ביישובי הקו הקדמי.
תיעדוף וחיזוק הפעילות הכלכלית והתעסוקה באזור עוטף עזה
20. תיעדוף במכרזים ממשלתיים אל מול ספקי חוץ
להטיל על שר האוצר לתקן את תקנות חוק חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ), התשנ"ה-1995, בהוראת שעה, כך שלמשך 5 שנים ממועד תיקון התקנות, תינתן העדפה במכרזי רכש ממשלתי לטובין שיוצרו במפעלים הממוקמים ביישובי עוטף עזה, אל מול טובין מיובאים, בהתאם לעקרונות הבאים:
- טובין מאזור עוטף עזה - טובין מתוצרת הארץ שיוצרו ביישובי עוטף עזה.
- יישובי עוטף עזה - כמשמעם בהחלטה זו.
- ייצור- יחשב הפקה של טובין או שינוי מהותי (substantial transformation) לרבות שינוי מהותי כפול (double substantial transformation), שכתוצאה ממנו התקבלו טובין חדשים או שונים.
- להצעות לרכישת טובין מיישובי עוטף עזה תינתן העדפה בהתאם לתקנות משנה 3(ד) עד (ח) לתקנות, במסגרת אמת המידה של המחיר, ובלבד שמחירם אינו עולה על מחיר הצעות לרכישת טובין מיובאים בתוספת של 20%.
- אופן מתן העדפה - האופן הקבוע בתקנות חוק חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ), התשנ"ה-1995.
21. קידום אזורי תעשיה ומרכזים מסחריים
א. להנחות את מינהל אזורי פיתוח במשרד הכלכלה לסבסד, בשנים 2014- 2016, את הוצאות הפיתוח באזורי תעשיה ביישובי עוטף עזה שאותם מפתח או יפתח מינהל אזורי פיתוח בשיעור סבסוד שלא יפחת מ -75%.
ב. להנחות את מינהל אזורי פיתוח במשרד הכלכלה לתגבר את פעולות השיווק וקדם השיווק באזורי תעשיה ביישובי עוטף עזה. משרד האוצר ומשרד הכלכלה יתקצבו פעילות זו ב-500 אלש"ח, כל אחד, בכל אחת מהשנים 2017-2015 (סה"כ 3 מלש"ח).
ג. (1) להנחות את מנהל אזורי פיתוח במשרד הכלכלה לפעול לפיתוח ולשדרוג תשתיות באזורי תעשייה קיימים ביישובי עוטף עזה, על פי תכנית עבודה וקריטריונים שייקבעו.
(2) להנחות את משרד הכלכלה לפעול לפיתוח פעילותם העסקית של מרכזים מסחריים קיימים על פי תכנית עבודה וקריטריונים שייקבעו.
לצורך יישום סעיף זה יקצו משרד האוצר ומשרד הכלכלה, כל אחד, 6 מלש"ח ב-2015 ו-3 מלש"ח ב-2016 (סה"כ 18 מלש"ח).
ד. להנחות את משרד התחבורה והבטיחות בדרכים לבחון את הסדרי התנועה הנדרשים בצומת הסמוך לאזור התעשייה אבשלום ולפעול במסגרת מגבלות התקציב להכללת תכנון וביצוע ההסדרים הנדרשים במהלך שנת 2016.
22. פחת מואץ
להטיל על שר האוצר לבחון, בתוך 90 יום, מתן הטבת מס בדמות ניכוי פחת מואץ לנישומים באזור עוטף עזה, בגין מכונות וציוד שיירכשו וישמשו בייצור הכנסה בשנות המס 2016-2015, בשיעורים שיקבע שר האוצר.
23. מענקי מחקר ופיתוח בתעשייה
להנחות את שר הכלכלה ואת שר האוצר לתקן את תקנות התמלוגים המותקנות מכוח סעיף 21 לחוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה, התשמ"ד-1984, כך שחברות תעשייה מסורתית הפועלות ביישובי עוטף עזה, ואשר קיבלו או יקבלו מענקים בתקופה שבין 1.1.2013 לבין 31.12.2016, יהיו פטורות מתשלום תמלוגים בגין מענקים אלו, ובלבד שהיקף השנים שבהן ניתן הפטור לחברות אינו עולה על חמש שנים. חברת תעשייה מסורתית, לעניין זה תוגדר כתאגיד אשר קיבל מענקים והוא מסווג בידי ועדת המחקר כתאגיד שעיקר פעילותו בענף תעשיות הטכנולוגיה המסורתית או בענף תעשיות הטכנולוגיה המעורבת המסורתית, כהגדרתם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
24. מענקי מרכז ההשקעות
להורות למנהל מרכז ההשקעות להביא בפני מינהלת מרכז ההשקעות הצעה לתיקון כללי המינהלה, כך שתתאפשר הכרה בשיעור שיעלה על 50% בהשקעה במבנים, ביחס לכלל ההשקעה המזכה במענק, למפעלים הנמצאים ביישובי עוטף עזה וכן לבחון אפשרות תיקון הכללים, כך שתינתן הכרה בהשקעות נוספות למפעלים הנמצאים ביישובי עוטף עזה. לצורך כך יקצה משרד האוצר 10 מלש"ח, בהרשאה להתחייב, ומשרד הכלכלה 10 מלש"ח, לשנים 2016-2014.
25. חוק עידוד השקעות הון
להורות לשר הכלכלה ולשר האוצר לפעול לתיקון החוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 כדלקמן:
א. לתקן את סעיף 40ג (ג) לחוק ואת סעיף 3 לתוספת הראשונה לחוק כך שמפעלים בישובי עוטף עזה יהיו זכאים למענק השקעה למפעלים בנגב.
ב. לתקן את חלק א' סעיף (5) לתוספת השניה לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959, כך שינתנו מענקים גם למפעלים באזורי תעשיה בישובי עוטף עזה ששטחם פחות מ-100 דונם. לצורך יישום סעיף זה, יקצה משרד האוצר למשרד הכלכלה תקציב תוספתי בסך 10 מלש"ח בהרשאה להתחייב, ומשרד הכלכלה יקצה 10 מלש"ח מתקציבו, שניהם בפריסה על פני שנתיים (2016-2015).
26. עידוד יזמות וקידום עסקים קטנים ובינוניים
להטיל על הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה לפעול לעידוד וקידום פיתוח העסקים הקטנים והבינוניים ביישובי עוטף עזה, לרבות באמצעות יעוץ בעניין פיצויים ממס רכוש, הקמת חממות עסקיות אזוריות וארגוני חברים לעסקים. פעילות הסוכנות כאמור תבוצע בפריסה על פני ארבע שנים (2017-2014). לצורך כך, יקצה משרד האוצר למשרד הכלכלה תקציב תוספתי בסך 7.6 מלש"ח, בהרשאה להתחייב, בפריסה על פני שנים אלו.
27. עידוד מסחר מקוון בקרב עסקים קטנים ובינוניים במסגרת המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית"
במטרה לסייע לעסקים ביישובי עוטף עזה להרחיב את פעילותם והכנסותיהם ולהגיע לקהלים נוספים, ובהמשך להחלטת ממשלה מס' 1046 מיום 15.12.2013 בדבר המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית", וכחלק מהפעולות לחיזוק הצמיחה במשק באמצעות הטמעת כלים טכנולוגים בעסקים ולעידוד מסחר מקוון, להטיל על מנהל הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה (להלן: "הסוכנות"), להפעיל, בתוך 30 יום, תכנית אשר גובשה עם ראש מטה "ישראל דיגיטלית" והמשרד לפיתוח הנגב והגליל לצורך סיוע לבעלי עסקים קטנים ובינוניים בישובי עוטף עזה להגדיל את מכירותיהם באמצעות מסחר מקוון ושיווק באינטרנט, וזאת בהתאם לכללים וקריטריונים שיקבע מנהל הסוכנות.
לשם ביצוע התכנית יוקצה, בשנת 2014, סך של 6.4 מלש"ח, בחלוקה שווה בין משרד הכלכלה, מטה ישראל דיגיטלית במשרד ראש הממשלה, המשרד לפיתוח הנגב והגליל ומשרד האוצר (1.6 מלש"ח כל אחד).
28. כפל סיוע במסלולי הכשרה ובמסלולי תעסוקה
להטיל על משרד הכלכלה לפעול לתיקון הוראות המנכ"ל הרלוונטיות כך שעסק או חברה ביישובי עוטף עזה אשר מקבלים מענק קליטה בגין עובדים בהתאם להוראת מנכ''ל מס' 1.2 - "מסלול הכשרת עובדים תוך כדי עבודה בענפי התעשיה והשירותים (On the Job Training)" יהיו זכאים גם לסיוע במסלולי תעסוקה הפועלים מכח הוראות מנכ"ל 4.17 ו-4.18 בגין אותם עובדים ובמשך אותה התקופה שבה ניתן להם מענק הקליטה כאמור.
29. המכללה הטכנולוגית ע"ש ספיר
להורות למשרד הכלכלה להעביר תקציב חד פעמי בסך 500 אלש"ח למכללת הנגב על שם ספיר, שהיא המכללה הטכנולוגית היחידה באזור המוכרת ע"י המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע (מה"ט), על מנת לאפשר לה, בין היתר, תגבור שעות לימוד, הנחיה והצטיידות, וזאת בכפוף לעמידת המכללה בכל נוהלי ההכרה והתקצוב של מה"ט. לצורך כך, יוקצו בשנת 2014 350 אלש"ח ממשרד האוצר ו-150 אלש"ח ממשרד הכלכלה.
30. תעסוקה
א. להורות למשרד הכלכלה להעמיד תקציב ייעודי לצורך ביצוע הסבה מקצועית של אקדמאים שאינם מועסקים ואשר מתגוררים ביישובי עוטף עזה. לצורך יישום סעיף זה, ובכפוף לניצול מלא של התקציב בתקנה הקיימת לעניין זה במשרד הכלכלה, יעביר משרד האוצר למשרד הכלכלה סכום כולל של 480 אלש"ח, בפריסה על פני שנתיים (2016-2015).
ב. להורות למשרד הכלכלה להגדיל, בשנים 2015 ו- 2016, את השתתפות המשרד בהחזר הוצאות נסיעה עבור משתתפים שמקום מגוריהם ביישובי עוטף עזה והלומדים במרכזי הכשרה מקצועית של המשרד או בקורסים מתוקצבים המופעלים מטעמו. לצורך כך יקצה משרד האוצר 200 אלש"ח למשרד הכלכלה, בפריסה על פני שנתיים.
ג. להורות למשרד הכלכלה להעמיד תקציב ייעודי לצורך הקצאת שוברים לתושבי יישובי עוטף עזה, במסגרת הוראת מנכ"ל משרד הכלכלה 12.1 לעניין תכנית למתן שוברים להשתתפות בתשלום בקורסים להכשרה מקצועית לקראת השתלבות בעולם העבודה. לצורך יישום סעיף זה, ובכפוף לניצול מלא של התקציב בתקנה הקיימת לעניין זה במשרד הכלכלה, יעביר משרד האוצר למשרד הכלכלה תקציב תוספתי בסך 500 אלש"ח בכל אחת מהשנים 2015 ו- 2016.
ד. להנחות את שירות התעסוקה לתגבר את מערך הייעוץ וההכוונה המקצועית לדורשי עבודה בישובי עוטף עזה. לצורך כך, יקצה משרד האוצר תקציב תוספתי בסך 155 אלש"ח, בשנת 2015, לתקציב שירות התעסוקה.
31. תיעדוף מיוחד לעוטף עזה בענייני משרד הכלכלה
להורות למנכ"ל משרד הכלכלה להקים ועדת חריגים במשרד הכלכלה שבה יהיו חברים מנכ"ל משרד הכלכלה, היועץ המשפטי של המשרד וחשב המשרד, אשר בסמכותה יהיה לאשר החרגה של עסקים מיישובי עוטף עזה מתנאי הוראות מנכ"ל של משרד הכלכלה (להלן: הוראות) וכן לאפשר אישור בקשות חדשות תוך מתן פטור לחלק מן הדרישות בהוראות או להקלה בהן - והכל בתנאי שנשמרת מטרת ההוראות או האישור על אף הפטור או ההקלה, ובתנאי שהטעמים המיוחדים לקביעת הפטור או ההקלה יהיו קשורים במצב הביטחוני השורר באזור נשוא החלטה זו.
32. תיירות
א. משרד התיירות יסייע בפיתוח הכלכלי והמינוף התעסוקתי ביישובי עוטף עזה באמצעות עידוד הקמת עסקים תיירותיים. משרד התיירות יפרסם חוזר מנכ"ל המעניק 24% החזר כמענק מהשקעה על הקמה ו/או הרחבת יחידות אירוח ו-30% החזר כמענק על הקמה ו/או הרחבת עסקים קטנים תיירותיים. המענקים יינתנו מהתוכנית המאושרת בהתאם לחוזר המנכ"ל. לשם כך משרד התיירות יקצה 3 מלש"ח, מתקציבו, בפריסה על פני שלוש שנים (2017-2015).
ב. משרד התיירות יפעיל חממות תיירות ביישובי עוטף עזה, באמצעותן יזמים ועסקים בענף התיירות יקבלו ייעוץ מקצועי ממומחים בענף בנושאים שונים כגון: שיווק, תפעול, ניהול וייעוץ סטטוטורי טרם ההקמה. למטרה זו משרד התיירות יקצה סכום של 250 אלש"ח, מתקציבו, בפריסה על פני שלוש שנים (2017-2015).
תכנית מערכתית לחיזוק ענף החקלאות
33. פרוגרמה חקלאית מורחבת ליישובי עוטף עזה ויישומה
להטיל על שר החקלאות ופיתוח הכפר, בתיאום ועל פי תבחינים שייקבעו על ידי המשרד עם רשות מקרקעי ישראל, להכין פרוגרמות אזוריות ופרוגרמות יישוביות כנגזר מהן עד ליום 1.6.2015. הפרוגרמות תתבססנה על תקן גודל נחלה באזור, עד 80 דונם, ומספר נחלות התואם את מגמות ותכנית הצמיחה הדמוגרפית ביישובים. לצורך יישום סעיף זה יוקצו 0.5 מלש"ח מתקציב משרד החקלאות ופיתוח הכפר בשנת 2015.
34. העברת מכסות חלב ליישובי עוטף עזה במשק השיתופי
משרד החקלאות ופיתוח הכפר יפעל להתקנת תקנות לפי חוק תכנון משק החלב, התשע"א-2011, עד ליום 31.12.2014, לפיהן יתאפשר ניוד מכסות של יצרנים קיבוציים שפרשו מייצור חלב, תוך מתן עדיפות לקבלת המכסות בשלב ב' ליישובים שיתופיים בעוטף עזה. הזכאות ונהלי הניוד ייקבעו על ידי ועדת המכסות בהתאם לתקנות.
המשרד יפעל למתן תמיכה ליצרנים מישובי עוטף עזה שקיבלו מכסה כאמור, בהיקף כולל של עד 2 מלש"ח.
35. העסקת עובדים זרים בחקלאות
א. הגדלת מכסת העובדים הזרים - לתקן את סעיף 13 בהחלטת הממשלה מספר 1846 מיום 13.7.2014, כך שתוספת העובדים הזרים בחקלאות, לחקלאים המעבדים שטחים חקלאיים המצויים באזור עוטף עזה וביחס לשטחים אלו בלבד, לשנים 2016-2015, תעלה מ- 15% כעת ל- 30%. לצורך כך, להגדיל את המכסה הכללית של עובדים זרים בחקלאות בשנים אלו לעד 410 עובדים (סה"כ) נוספים מעבר למכסה המירבית שנקבעה בהחלטת הממשלה מס' 1080 מיום 18.12.2013. התוספת כאמור לא תעלה על הזכאות הנורמטיבית של כל חקלאי. במידה והדרישה לפי סעיף זה תעלה על 410 עובדים, יבוצע קיצוץ אחיד בתוספת העדפה לזכאים, ובמידה והדרישה לפי סעיף זה תהה נמוכה מ-410 עובדים, היתרה לא תוקצה והמכסה תעודכן בהתאם בכל שנה.
ב. אשרת עבודה - לרשום את הודעת שר הפנים כי בהתאם לסמכותו לפי סעיף 3א(ג1) לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952, בהסכמת שר הכלכלה ובהיוועצות עם שר האוצר, יוארך בשלושה חודשים נוספים תוקף רישיונות העבודה (ב/1) של עובדים זרים לחקלאות אשר סיימו או יסיימו שהות מרבית בישראל החל מיוני 2014 ועד סוף שנת 2014 ואשר מועסקים כדין בידי חקלאים ביישובי עוטף עזה.
ג. תמיכה בהעסקת עובדים זרים בחקלאות - להטיל על משרד החקלאות ופיתוח הכפר לגבש ולבצע תוכנית למתן מענקים לחקלאים המעסיקים עובדים זרים ביישובי עוטף עזה. היקף הסיוע יהיה בגובה של כמחצית ממס המעסיקים המשולם בגין כל עובד למשך שלוש שנים (2017-2015), בכפוף למסגרת התקציבית הקבועה בסעיף זה. לצורך כך, יקצה משרד האוצר למשרד החקלאות ופיתוח הכפר תקציב תוספתי בסך 15 מלש"ח לשנה, בכל אחת מהשנים 2017-2015 ( סה"כ 45 מלש"ח).
36. עידוד השקעות הון בענפי החקלאות, במפעלי תמך ובעיבוד תוצרת חקלאית
א. משרד החקלאות ופיתוח הכפר יפעל להקצות סך כולל של 40 מלש"ח בשנים 2018-2015, בהתאם לקריטריונים שיקבע, וזאת לטובת מענקים לפעילות חקלאית ביישובי עוטף עזה, אשר יאושרו לכלל הפעילויות החקלאיות המוגדרות בנהלי מנהלת ההשקעות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, הכוללות, בין היתר, מפעלי תמך ועיבוד תוצרת חקלאית. שיעורי המענק ינועו בין 40% ל- 60% מסך ההשקעה, תוך יצירת מדרג המקנה תעדוף היקף הסיוע ליישובים בקו הקדמי. לצורך מימון המענקים כאמור, יקצה משרד החקלאות ופיתוח הכפר סך של 20 מלש"ח מתקציבו, בפריסה על פני שנתיים
(2016-2015). משרד האוצר יקצה אף הוא סך של 20 מלש"ח, כתקציב תוספתי למשרד החקלאות ופיתוח הכפר בפריסה על פני שלוש שנים (2018-2015).
ב. משרד החקלאות ופיתוח הכפר יעניק תמיכה לבתי אריזה שאינם משפחתיים בהתאם להגדרות הקיימות ובהתאם לנהלי מנהלת ההשקעות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר. שיעור התמיכה יעמוד על 25%. לצורך כך יוקצה תקציב תוספתי בסך 19 מלש"ח למשרד החקלאות ופיתוח הכפר, בפריסה על פני השנים 2016-2015.
ג. תקצוב סעיפים א' ו-ב' לעיל יהיה בהרשאה להתחייב על מלוא הסכום הקבוע בכל אחד מהסעיפים. משרד החקלאות ופיתוח הכפר יהיה רשאי להסיט תקציב בין הסעיפים בהתאם לצורך. פריסת המזומן של סעיף זה תהיה בהתאם למימוש ההטבות. והכל בכפוף לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.
37. גיבוש תוכנית לשדרוג תשתיות חקלאיות
להטיל על משרד החקלאות ופיתוח הכפר לגבש ולבצע תוכנית לשדרוג ולשיפור תשתיות חקלאיות בסבסוד של עד 75% מעלותן. לצורך כך, משרד האוצר יעביר למשרד החקלאות ופיתוח הכפר תקציב תוספתי בסך של 10 מלש"ח בפריסה על פני שנתיים (2016-2015).
38. שיפור המענה לצרכי אספקת מים לחקלאות
א. להנחות את שר החקלאות ופיתוח הכפר לפרסם נוהל תמיכה בשטחים חקלאים מעובדים ומושקים במים שפירים, שתחולק לפי דונם מושקה במים שפירים מעובד בפועל. לשם כך יעביר משרד האוצר למשרד החקלאות ופיתוח הכפר תקציב תוספתי של 25 מלש"ח, בפריסה על פני חמש שנים (2018-2014).
ב. הממשלה רושמת את הודעת רשות המים, לפיה ניתן להוליך דרך מערכת השפד"ן כמויות מים הגבוהות בכ- 20 מלמ"ק מן הכמויות שהועברו דרך מערכת זו ב-2013. צרכנים בעלי הקצאות מים שפירים, המחוברים למערכת השפד"ן שיהיו מעוניינים, יוכלו לצרוך את המים השפירים דרך מערכת השפד"ן בתעריף מים שפירים, בכפוף ליכולת האספקה של המערכת לכל צרכן.
ג. להטיל על משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, באמצעות רשות המים, בתאום עם משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומשרד האוצר, לקדם את ביצוע תוכניות אספקת המים למועצות האזוריות על פי התכנית שאושרה ברשות המים, ולהגיש למועצת רשות המים תוכנית פיתוח נוספת להתאמה לצמיחה הדמוגרפית הצפויה. כמו כן, להנחות את מועצת רשות המים לבחון את התכנית בהתאם לסמכויותיה, להיקף הפיתוח הכללי, שאושר על ידה ולהשפעת התכנית על תעריפי המים.
39. חיזוק מו"פ דרום
להטיל על שר החקלאות ופיתוח הכפר להגדיל את ההשקעה בפיתוח 'מו"פ דרום', הממוקם בעוטף עזה ונותן מענה לארבע המועצות האזוריות באזור זה, לשם פיתוח חממות מתקדמות חוסכות כוח אדם, הקמת מעבדה לשירות החקלאים באזור, לפיתוח ענפי חקלאות וגידולים חדשים. לצורך יישום סעיף זה יעביר משרד האוצר למשרד החקלאות ופיתוח הכפר תקציב תוספתי בסך של 3 מלש"ח, בפריסה על פני השנים 2017-2015.
פעולות נוספות
40. רווחה
א. משרד הרווחה והשירותים החברתיים יתגבר פעילות בתחום הרווחה ביישובי עוטף עזה בתקופה שממועד החלטה זו ועד ליום 31.12.2015, בהיקף כולל של עד 14 מלש"ח (סכום השתתפות הרשויות בפעולות הרווחה). סכום זה יועמד לרשות הרשויות במימון מלא של המדינה. משרד הרווחה והשירותים החברתיים יקבע את הקריטריונים להקצאת סכום זה.
ב. להנחות את משרד הרווחה והשירותים החברתיים לפעול למיגון מרכזי יום הפועלים כמסגרות יומיות לאוכלוסיות שונות. לשם כך, יקצה משרד הרווחה והשירותים החברתיים סך של 8 מלש"ח מתקציב המיגון של המשרד לטובת מיגון המבנים ביישובי עוטף עזה, אשר יושלם עד סוף 2015.
41. חינוך
משרד החינוך יתגבר בשנת הלימודים הקרובה (תשע"ה) פעילויות חינוכיות ביישובי עוטף עזה בסכום של 5 מלש"ח ממקורות משרד החינוך. הרשויות המקומיות בעוטף עזה לא תחויבנה לשאת בהשתתפות כספית במסגרת פעילויות אלו. תקציב מחויב שלא ימומש בשנת הלימודים תשע"ה יועבר לשנת הלימודים הבאה.
42. ארנונה
לתקן את סעיף 4(א) להחלטת הממשלה מס' 1114 מיום 29 בדצמבר 2013 שעניינה תכנית לחיזוק החוסן האזרחי בשדרות וביישובי "עוטף רצועת עזה" לשנת 2014, ואת סעיף 4(א) להחלטת הממשלה מספר 1846 מיום 13 ביולי 2014 שעניינה תכנית לחיזוק החוסן האזרחי בשדרות וביישובי "עוטף רצועת עזה" לשנים 2015 – 2016, ומענה לצרכים מידיים עקב מבצע "צוק איתן", כך ששיעור ההנחה בשיעורי הארנונה למגורים יעמוד על 45%, ושיעור ההנחה בשיעורי הארנונה לתעשייה, למסחר, לשירותים, למשרדים, למלאכה ולחקלאות יעמוד על 39%.
43. תחבורה
א. להנחות את משרד התחבורה והבטיחות בדרכים לתקצב ולבצע הסדרי בטיחות בקרית חינוך שער הנגב שבמועצה האזורית שער הנגב, עד לסך של - 700 אלף ש"ח, במימון 70% ממקורות המשרד ו- 30% ממקורות המועצה.
ב. להנחות את משרד התחבורה והבטיחות בדרכים לתקצב ביצוע הסדרי העלאה והורדת ילדים לגני ילדים ביישוב תושיה שבמועצה אזורית שדות נגב, עד לסך של 600 אלף ש"ח, במימון 90% ממקורות המשרד ו -10% ממקורות המועצה.
ג. להטיל על שר התחבורה והבטיחות בדרכים להרחיב את כביש 232, מצומת סעד ועד למעבר כרם שלום. לצורך כך, יוקצה סך של 250 מלש"ח, בפריסה על פני 5 שנים (2019-2015), מהמקורות הבאים: 84 מלש"ח ממקורות משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ו- 166 מלש"ח שיועברו ממשרד האוצר למשרד התחבורה והבטיחות בדרכים. הרשאה ראשונית, על סך 60 מלש"ח, תתוקצב על ידי משרד האוצר למשרד התחבורה והבטיחות בדרכים עד ליום 1.12.2014 ותשמש לטובת סיום התכנון המפורט וקידום הזמינות. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, באמצעות חברת נתיבי ישראל, יפרסם מכרז לביצוע, לא יאוחר מ-22 חודשים מקבלת תקציב זה. בנוסף, יודגש כי המקורות התוספתיים הקבועים בסעיף זה יקדימו כל תשלום ממקורות משרד התחבורה. מקורות משרד התחבורה יועמדו לטובת הפרויקט החל משנת התקציב 2018.
44. גרעיני התיישבות
להורות למשרד לפיתוח הנגב והגליל לתקן את המבחנים לצורך תמיכה של הרשות לפיתוח הנגב בקבוצות התיישבות ויזמי קבוצות התיישבות בנגב, כך שהתמיכה עבור פעילות קבוצות התיישבות בשדרות וביישובי עוטף עזה תוכפל במקדם של עד 2, וזאת בכפוף להתייעצות עם משרד המשפטים. לשם כך, יוקצו עד 2 מלש"ח על פני השנים 2016-2015, ממקורות המשרד לפיתוח הנגב והגליל. יובהר כי לצורך הקצאת תקציב זה, יהא רשאי המשרד לפיתוח הנגב והגליל לעשות שימוש בתקציב ליישום החלטת הממשלה מס' 741 מיום 17.9.2013 בעניין "תכנית אסטרטגית לעידוד וחיזוק ההתיישבות".
45. סיוע רשותי
להנחות את משרד הפנים להקצות סך של 34 מלש"ח לתקציב הפיתוח של המועצות האזוריות בעוטף רצועת עזה. המענק יתחלק בין המועצות בהתאמה למספר התושבים שלהן הנכלל בתחום עוטף רצועת עזה, תוך ניקוד עודף לתושבי המועצה האזורית שדות נגב, בה יחושב פקטור של 1.33 לכל תושב, בגין היותה מדורגת באשכול 5 בדירוג החברתי-כלכלי של הלמ"ס, וזאת לעומת שאר המועצות, הנכללות באשכול 6. בהתאם לכך, להקצות לכל אחת מהמועצות את התקציבים כדלקמן:
א. מ.א. אשכול - סך של 13.3 מלש"ח.
ב. מ.א. שדות נגב - סך של 8.1 מלש"ח.
ג. מ.א. שער הנגב - סך של 7.7 מלש"ח.
ד. מ.א. חוף אשקלון - סך של 4.9 מלש"ח.
לצורך מימון סיוע זה, יקצה משרד האוצר למשרד הפנים תקציב תוספתי בסך 24 מלש"ח בפריסה שווה על פני שנתיים (2016-2015). משרד הפנים יקצה מתקציבו 10 מלש"ח בפריסה האמורה.
46. מרכזים לוגיסטיים ואזרחיים
א. להנחות את שר האוצר לקדם תיקון מתאים לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן בסעיף זה - התקנות), כהוראת שעה, במטרה לאפשר לרשות מקרקעי ישראל להקצות, קרקע בפטור ממכרז למועצות אזוריות ש- 50% לכל הפחות מהיישובים בהן נכללים ברשימת יישובי עוטף עזה, לטובת מרכז אזרחי בהיקף של עד 3,500 מ"ר; ההקצאה תותנה בכך שלפחות 60% מסך השטחים ישמשו למטרות המצוינות בסעיף 188(ב) לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965; ניתן יהיה לחלק הקצאה זו לעד 2 מרכזים אזרחיים בכל מועצה.
ב. להטיל על שר האוצר, בתאום עם היועץ המשפטי לממשלה ורשות מקרקעי ישראל, לבחון ולגבש בתוך 30 יום, תנאים להקצאת קרקעות לטובת מתקני אחסנה ולוגיסטיקה במועצות האזוריות בעוטף עזה, שבתחומן נמצאים מעברי גבול פעילים המשמשים דרך קבע להעברת סחורות לרצועת עזה.
47. דמי חכירה
א. להנחות את יו"ר רשות מקרקעי ישראל להביא בפני מועצת מקרקעי ישראל הצעה לתיקון החלטה מס' 1366, כהוראת שעה, לפיה קיבוצים בתחום עוטף עזה, אשר יבקשו להצטרף להסדר הקבוע בהחלטה, עד ליום 31.12.16, יהיו פטורים מתשלום דמי חכירה בשיעור של 3.75% הקבוע בסעיף 1.5 בהחלטה 1366.
ב. להנחות את יו"ר רשות מקרקעי ישראל להביא בפני מועצת מקרקעי ישראל הצעה לתיקון החלטה 1355, כהוראת שעה, לפיה בעלי זכויות בנחלות במושבים המצויים בעוטף עזה, אשר יבקשו להצטרף להסדר הקבוע בהחלטה, יהיו פטורים מתשלום דמי חכירה בשיעור של 3.75% עבור יחידת מגורים אחת בהיקף של 160 מ"ר, הקבוע בסעיף 4.5 בהחלטה 1355.
48. הסרת גגות אסבסט
א. עקב סכנת ירי המרגמות אל עבר יישובי המועצות האזוריות בעוטף עזה אשר פגיעתן בגגות האסבסט הפזורים ברחבי יישובי המועצות עלולה להוות סיכון לאוכלוסייה הנמצאת במבנה ובסמיכות למבנה שניזוק, המשרד להגנת הסביבה יקים צוות עבודה משותף עם המועצות האזוריות לטובת גיבוש מתווה להסרת גגות אסבסט צמנט במבני מגורים ובמבני ציבור והתקנת גגות חליפיים ביישובי המועצות. הצוות יקבע קריטריונים לגבי יישובים ומבנים שיטופלו במסגרת הפרויקט, פעולות לפיקוח בקרה והסברה, ואת אופן העברת התשלום באמצעות המועצות האזוריות. המשרד להגנת הסביבה יפעל לביצוע פעולות פיקוח למניעת חשיפת אוכלוסייה לסיבי אסבסט.
ב. הפרויקט יתבצע בין השנים 2015-2014, וימומן מהמקורות הבאים:
- המשרד להגנת הסביבה יקצה 7.5 מלש"ח מתקציב קרן הניקיון ובכפוף לאישור הנהלת הקרן. משרד האוצר יעביר 7.5 מלש"ח נוספים, כתקציב תוספתי, למשרד להגנת הסביבה.
- בעלי הזכויות במבנים יישאו בעלות כוללת מינימלית של כ-25% מעלות הסרת גגות האסבסט והתקנת גג חליפי.
49. מיסוי יחידים
בהמשך להחלטת הממשלה מס' 1340 מיום 16.2.2014 בעניין קביעת הקריטריונים לשינוי בהטבות במס הכנסה לתושבי יישובים, להנחות את שר האוצר, במסגרת תזכיר החוק המתגבש ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, לבחון את הצורך למתן מענה גם ליישובים במועצות האזוריות שמחצית יישוביהם לכל הפחות הם יישובי עוטף עזה, ואשר אינם נכללים ברשימת היישובים הנגזרת מהחלטת הממשלה האמורה. ככל שיימצא כי קיים צורך וייקבע קריטריון לפיו תינתן הטבה גם ליישובים כאמור, ייקבע שיעורה תוך שמירה על דיפרנציאליות, באופן שישמר את מעמדם העדיף של יישובים בתחום עוטף עזה.
50. קליטת עולים
משרד העלייה והקליטה יַפְנֶה משפחות וצעירים עולים למגורים ביישובי עוטף עזה. הפניית העולים תבוצע בתיאום עם הסוכנות היהודית לארץ ישראל והרשויות המקומיות בעוטף. עבור קליטת העולים ביישובים במתכונת תוכנית "בית ראשון במולדת" ביישובים הכפריים ועבור קליטת עולים בשדרות, יקצה משרד העלייה והקליטה מתקציבו ועל פי נהליו, סך של 2 מלש"ח בכל אחת מהשנים 2016-2015. משרד האוצר יעביר למשרד העלייה והקליטה סך של 1 מלש"ח נוספים בשנת 2015.
51. מועצה אזורית אשכול
הממשלה רושמת לפניה את הודעת משרד הפנים כי יבחן, במסגרת סמכותו ובהתאם לכללים הקבועים לכך על פי כל דין, ככל שיידרש לכך, את בקשת המועצה האזורית אשכול בנוגע למעמדם של הישובים אוהד, שדה ניצן, צוחר, תלמי אליהו, עמיעוז, ישע ומבטחים, אשר בתחומי המועצה.
52. רשות החירום הלאומית - פעולות שיקום בעקבות מבצע "צוק איתן"
א. להקצות תקציב תוספתי בסך 126 מלש"ח, בפריסה על פני שנתיים, לצורך מימון פעולות שיקום ופעולות לשיפור הביטחון והיערכות של יישובי עוטף עזה לאירועי חירום עתידיים בהתאם לאמור בסעיף 12 להחלטת הממשלה מס' 1897 מיום 24.7.2014 כדלקמן:
- משרד האוצר יעביר למשרד התחבורה והבטיחות בדרכים 56 מלש"ח מהם 5 בשנת 2014 ו- 51 בשנת 2015, לטובת הצבת תאורה בטיחותית ושיקום הכניסות ליישובים הכפריים בעוטף.
- משרד האוצר יעביר למשרד לביטחון הפנים 1 מלש"ח בפריסה על פני ארבע שנים לטובת שדרוג רמת האבטחה במוסדות חינוך ביישובי עוטף עזה הממוקמים מחוץ ליישובים, כך שיהיה בעל רמת הכשרה של לפחות רובאי 03 ויצויד בנשק ארוך, והכל בהתאם להנחיות משטרת ישראל.
- משרד האוצר יעביר למשרד ראש הממשלה (תקנת החטיבה להתיישבות) 66 מלש"ח, מהם 44 מלש"ח ב- 2014 ו- 22 מלש"ח ב- 2015, לטובת גנרטורים ותשתיות לחיבור שנאי חשמל בחירום, ולצורך שיקום דרכים חקלאיות, בהתאם לתוכנית העבודה שגיבשה רשות החירום הלאומית.
ב. להטיל על רשות החירום הלאומית לתכלל ולבצע מעקב ובקרה על ביצוע פעולות השיקום כאמור לעיל. לצורך כך תופעל על ידי רח"ל מינהלה זמנית לניהול הפרויקט, לתקופת מימוש הפרויקט ובכל מקרה לתקופה שלא תעלה על שנתיים. לצורך כך, יוקצה למשרד הביטחון (רשות החירום הלאומית) תקציב בסך 3 מלש"ח, מהם 1 מלש"ח ב- 2014 ו-2 מלש"ח ב- 2015.
ג. רשות החירום הלאומית תתאם עם הרשויות המקומיות בעוטף את תוכנית העבודה ואת הפעולות לביצוע התוכניות כאמור.
53. הסוכנות היהודית
הממשלה רושמת לפניה את נכונותה של הסוכנות היהודית לארץ ישראל להתגייס ליישום התכנית ומזמינה אותה להירתם לגיוס המשאבים מקרב קהילות, קרנות ותורמים בעם היהודי על מנת לסייע ליישום אופטימלי של התכנית המוצעת, ובכלל זה בנושאי עידוד יזמות וקידום עסקים, עידוד מסחר מקוון, השתתפות בשכ"ד לסטודנטים, מרכזי צעירים וכיוצא באלו.
54. דיווחים ושינוים בביצוע התוכנית
השרים יהיו אמונים, כל אחד בתחומו, על יישום החלטה זו. השרים האמונים על יישום התוכניות, כל אחד בתחומו, ידווחו לוועדת השרים לענייני חברה וכלכלה (הקבינט החברתי-כלכלי) על התקדמות יישום התוכניות. דיווח ראשון יימסר ביום 15.12.2014. דיווחים נוספים יימסרו לחברי ועדת השרים, בכתב, ביום 15.2.2015 וכן מדי שלושה חודשים, ב- 15 בחודש שלאחר תום כל רבעון (15.4, 15.7, 15.9 ו- 15.1), וזאת עד לסוף שנת 2017.
בנוסף, ביום 15.1.2017, יעבירו כל השרים האמונים על יישום התוכניות דיווח על מימוש התקציבים ויישום הפעולות הרלוונטיות הקבועות בהחלטה זו. ככל שיימצא כי תקציב מסויים לא מומש, או קיים יסוד להניח כי לא ימומש בתוך 12 חודשים מהמועד שיועד לביצועו לפי החלטה זו, וכן מכל סיבה ושיקול אחר, יבחנו הקבינט החברתי-כלכלי או הממשלה הסטת התקציב התוספתי הקבוע באותו סעיף לטובת סעיפים אחרים בהחלטה, למשרד ממשלתי אחר הנוגע בדבר או להעברת הביצוע והתקצוב כולו לגורם שלישי, כפי שימצאו הקבינט החברתי-כלכלי או הממשלה לנכון, והכל בדרך הקבועה לכך בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.
לצורך יישום ההחלטה, יהיו השרים השותפים להחלטה זו רשאים, כל אחד בתחום הפעילות והתקציבים שמאוגם על ידי משרדו במסגרת ההחלטה זו, לבצע הסטות ושינויים לטובת מימוש מקסימלי של הכספים והפעולות המוקצים במסגרתה לטובת יישובי עוטף עזה והכל בדרך הקבועה לכך בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.
לא פעל שר בתוך 60 יום לבצע העברה תקציבית בהתאם לחוק יסודות התקציב, התשמ׳ה-1985 ליישום החלטה זו, יפנה שר האוצר לביצוע ההעברה התקציבית מתוך תקציב המשרד האמור, בתיאום עם ראש הממשלה ויראו פנייה זו כפנייה על דעת הממשלה. בהעדר מועד קבוע בסעיף כלשהו בהחלטה זו לביצוע העברה תקציבית בין משרדי ממשלה, תבוצע ההעברה התקציבית עד ליום 30 באפריל לכל שנת תקציב רלוונטית.
משרד האוצר יקצה תקציב תוספתי בסך של 1 מלש"ח בפריסה על 4 שנים, למשרד לפיתוח הנגב והגליל, לצורך מחקר מלווה.
55. סיום התוכנית
ההחלטה תיושם במהלך השנים 2018-2014. תקציבים מחוייבים המיועדים לפעילות בשנה מסוימת, יועברו בהתאם למנגנון העברת העודפים הקיים לשנת התקציב הבאה. פעולות שלא יבוצעו עד ליום 31.12.2018, יבוטלו ותקציבים שלא ימומשו עד למועד זה יימחקו. הוראה זו לא תחול ביחס לסלילת כביש 232 שסלילתו תתפרס על-פני חמש שנים (2019-2015), והתקציב המיועד לו יישמר עד למימושו.
עדיפות לאומית
נוכח המצב הביטחוני השורר באזור עוטף עזה ומאפייני האוכלוסיה והאזור היחודיים, כמפורט להלן, אשר אינם מתקיימים באזורים אחרים במדינת ישראל, לרבות באזורי עדיפות לאומית אחרים, ובהמשך לפעולות הממשלה לחיזוק החוסן האזרחי באזור הננקטות החל משנת 2004, מחליטה הממשלה להמשיך וליחד את היישובים המוגדרים בסעיף 1 להחלטה זו מתוך כלל היישובים במדינת ישראל גם להטבות המפורטות בהחלטה זו.
בהתאם לפרק כ"ו לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה לישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 (להלן: "החוק"), בנושא אזורי עדיפות לאומית, יצוין כי השיקול המרכזי שביסוד החלטה זו הוא המצב הביטחוני באזור או ביישוב, כאמור בסעיף 151(ב)(1) לחוק. לשיקול מרכזי זה מצטרפים שיקולים תומכים הנוגעים לחוסנו הכלכלי והחברתי של האזור או היישוב ורמת השירותים בו, כאמור בסעיף 151(ב)(2) כמפורט להלן. יצוין גם, כי כל היישובים הנכללים בהחלטה זו נמצאים גם בתחום האזורים והיישובים שהוכרזו כבעלי עדיפות לאומית בהחלטת הממשלה מס' 667 מיום 4.8.2013. יישובי עוטף עזה אלו הוכרזו כבעלי עדיפות לאומית בשנה החולפת גם בהחלטות הממשלה מס' 1114 ומס' 1846, וההנמקות להלן מצטרפות לאמור בהחלטות אחרונות אלו.
להלן הנימוקים והנתונים התומכים בהחלטה:
המצב הביטחוני וההפרעה לשגרת החיים האזרחית ביישובי עוטף עזה
מזה מעל לעשור שנים חווים יישובי עוטף עזה, כהגדרתם בגוף החלטה זו, מציאות ביטחונית ייחודית בשל הפעילות העוינת מתחום רצועת עזה לעבר היישובים הללו. פעילות עוינת זו כוללת ירי רקטות מתמשך לעבר יישובים אלו וכן פעולות חבלניות נוספות המקשות על שגרת החיים באזור. פעילות עוינת זו היא חלק מאסטרטגיה של מדינות וארגוני אויב, הממקדת פעילות עויינת לעבר העורף האזרחי של מדינת ישראל. במטרה להחליש את האפקטיביות של אסטרטגיית הפגיעה בעורף נוקטת ישראל, מאז 2004, בפעילות ממוקדת לחיזוק החוסן האזרחי באזור עוטף עזה. במסגרת זו, נכללות פעולות לחיזוק היישובים, הקהילות והפרטים החיים באזור העוטף, החווים, כאמור, איום רציף ומתקפות יומיומיות.
החל מסוף חודש יוני 2014, חלה הסלמה במצב הביטחוני באזור עוטף רצועת עזה, בעקבותיו יצאה ישראל למבצע "צוק איתן" ב- 8.7.2014. מבצע זה נמשך עד ליום 26.8.2014. בתקופת המבצע, ובימים שלפניו, חוו יישובי עוטף עזה מציאות ביטחונית חריגה, העולה בעוצמתה על "שגרת החירום" באזור בשנים שלפני המבצע, והחורגת גם ביחס לאזורים וליישובים אחרים אליהם כוונו פעולות עוינות במהלך מבצע "צוק איתן". בכלל זה, נורו אלפי פצצות מרגמה וטילים לעבר יישובי עוטף עזה, נחשפו מינהרות תופת שחדרו לעומק מדינת ישראל בסמיכות ליישובים בעוטף רצועת עזה ונחשפו וסוכלו, על ידי צה"ל, מערכים נוספים של פעולות חבלניות שנועדו לפגוע בתושבי עוטף עזה. יצוין כי גם על-פי הנתונים שהצטברו במהלך מבצע "צוק איתן", רובם המכריע של מקרי הירי מאזור עזה כוונו לעבר יישובים הנמצאים בטווח המוגדר בהחלטה זו.
כעולה מהמקובץ, יישובי עוטף עזה ממשיכים להיות תחת איום ביטחוני מתמיד וחריג בעוצמתו ובתכיפותו, במידה שאין שנייה לה באזורים אחרים של מדינת ישראל.
השפעות פסיכולוגיות – סוציאליות
למצב הביטחוני יוצא הדופן השפעות ישירות במגוון תחומי חיים, המחייבים מענים ושירותים ייחודיים התומכים בחוסן האזרחי בכלל, והמסייעים בהשארת אוכלוסיה במקום ובמשיכת אוכלוסיה חדשה בפרט.
בשנת 2013 מרכזי החוסן באזור טיפלו, בטיפול פרטני ומשפחתי ובסדנאות חוסן והתמודדות לתושבים, בכ-5700 תושבים. כ-70% מתוכם ילדים ונוער. בנוסף, השתתפו בהכשרות לאנשי מקצוע ומתנדבים ובפעילויות היערכות לחירום כ-6570 תושבים. במועד זה טרם עובדו הנתונים השוטפים ביחס לשנת 2014, אך הם צפויים להיות דומים אם לא למעלה מכך. מכל מקום, במהלך מבצע "צוק איתן" (יולי-אוגוסט 2014), נתנו המרכזים טיפול נפשי מיידי ל- 1,530 תושבים.
יישובי הקו הקדמי
בהתאם לנתוני מערכת הביטחון, וכעולה ממבצע "צוק איתן", עוצמת האיום הביטחוני על יישובים הנמצאים בטווח של עד 4 ק"מ מגדר המערכת סביב רצועת עזה שונה משמעותית ביחס לכלל היישובים הנמצאים בתחום עוטף רצועת עזה. לפיכך, בהחלטה זו הוגדרו יישובים אלו כקבוצה בעלת עדיפות מוגברת לטובת חלק מן ההטבות, ובעיקר הטבות שעניינן משיכת אוכלוסייה ליישובים כפריים, המאופיינים באזור זה ככלל במספר תושבים מצומצם יחסית ואשר יש חשיבות רבה במתן כלים אשר יאפשרו משיכת אוכלוסייה אליהם.
יישובי עוטף עזה כוללים יישובים כפריים במועצות האזוריות ואת שדרות, שהיא הרשות העירונית היחידה באזור האמור, והיא גם הרשות היחידה באזור המצויה בתוכנית הבראה. חלק מרכיבי התוכנית מותאמים ליישובים במועצות האזוריות בלבד או לשדרות בלבד, על פי העניין ועל פי השיקולים המקצועיים הרלוונטיים. רכיבים אחרים בתוכנית נקבעו על פי הצרכים המקצועיים והביטחוניים הרלוונטיים, מתוך ראיית צרכי האזור כולו.
נספח א
רשימת יישובים בטווח של עד 4 ק"מ מגדר המערכת סביב רצועת עזה.

ישוב

מוא"ז

אור הנר

שער הנגב

איבים

שער הנגב

ארז

שער הנגב

גבים

שער הנגב

זיקים

חוף אשקלון

חולית

אשכול

יד מרדכי

חוף אשקלון

כיסופים

אשכול

כפר עזה

שער הנגב

כרם שלום

אשכול

כרמיה

חוף אשקלון

מפלסים

שער הנגב

נחל עוז

שער הנגב

ניר יצחק

אשכול

ניר עוז

אשכול

ניר עם

שער הנגב

נירים

אשכול

נתיב העשרה

חוף אשקלון

סופה

אשכול

סעד

שדות נגב

עין השלושה

אשכול

עלומים

שדות נגב

שדרות

-

הפניה: תכנית אסטרטגית רב-שנתית לפיתוח שדרות ויישובי עוטף עזה
]]>
Sun, 26 Oct 2014 09:53:20 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=577
הגדלת מכסת ההיתרים להעסקת עובדים פלסטינים מאזור יהודה ושומרון http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=578מספר החלטת ממשלה: 2033(חכ/36)
תאריך פרסום: 28/09/2014
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

הגדלת מכסת ההיתרים להעסקת עובדים פלסטינים מאזור יהודה ושומרון

מחליטים

1. בהמשך להחלטות הממשלה מס' 733 מיום 8.9.2013, מס' 5241 מיום 22.11.2012, מס' 5164 מיום 18.10.2012, מס' 4970 מיום 25.7.2012 ומס' 3453 מיום 10.7.2011, להגדיל את המכסה המרבית של היתרים להעסקת עובדים פלסטינים מאזור יהודה ושומרון ב - 5,000.
2. ההיתרים להעסקת עובדים פלסטינים בהתאם להחלטה זו יינתנו לענף הבנייה, ואולם, עד 400 היתרים יחולקו לענפי התעסוקה השונים או לסוגי מקצועות או עבודות, עבור הסדרת הקצאות עבר בהתאם לסיכום שיגובש בין משרדי הבינוי והשיכון, הביטחון, הכלכלה, הפנים והאוצר.
3. הקצאת ההיתרים האמורים כמפורט בסעיף 2 להחלטה זו תיעשה בהתאם לקריטריונים שייקבעו על ידי רשות האוכלוסין וההגירה בהתייעצות עם משרדי הבינוי והשיכון, הביטחון, הכלכלה והאוצר, ומימוש ההיתרים ייעשה בהתאם לנהלים הרגילים של רשות האוכלוסין וההגירה ומשרד הביטחון או לפי נהלים מיוחדים נוספים שייקבעו לעניין זה לפי הצורך.
4. יודגש כי כניסתם, שהייתם ועבודתם של עובדים פלסטינים מהווה נושא הנתון לשינויים והמושפע מאירועים ושיקולים שונים, לרבות המדיניות בישראל בכל הקשור לשוק העבודה בישראל או להמשך העבודה כאמור, וכן הצורך בקביעת קריטריונים, ביצוע בדיקות נדרשות ומילוי נהלי הרשויות וחוקי המדינה בקשר להסדרת מתן ההיתרים ומימושם, ואין באמור בהחלטה זו לגבי מכסות מרביות של עובדים פלסטינים וכן אין במתן היתר להעסקת עובדים פלסטינים, משום הבטחה או התחייבות לאדם או לגוף כלשהו לגבי שהייה, כניסה לישראל או עבודתם של מספר מסוים של עובדים פלסטינים בתקופה או בתקופות מסוימות.
5. להנחות את משרד התחבורה והבטיחות בדרכים לתגבר את שירותי התחבורה הציבורית באזור. לשם כך יקצה משרד האוצר תקציב תוספתי בסך 5 מיליון ש"ח.
הפניה: הגדלת מכסת ההיתרים להעסקת עובדים פלסטינים מאזור יהודה ושומרון
]]>
Sun, 26 Oct 2014 10:48:17 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=578
הסמכת ועדת השרים לענייני דיור (קבינט הדיור) להכריז על מתחמים מועדפים לדיורhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=593מספר החלטת ממשלה: 2022
תאריך פרסום: 21/09/2014
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

הסמכת ועדת השרים לענייני דיור (קבינט הדיור) להכריז על מתחמים מועדפים לדיור 

מחליטים

להסמיך, בהתאם לסעיף 3 לחוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה), התשע"ד–2014, את ועדת השרים לענייני דיור להכריז בצו על קרקע כעל מתחם מועדף לדיור.
הערה:
החלטה זו תהיה בתוקף עד סיום כהונתה של הממשלה ה-33.
ההחלטה התקבלה בהתאם לסעיף 19(א) בתקנון לעבודת הממשלה.
הפניה: הסמכת ועדת השרים לענייני דיור (קבינט הדיור) להכריז על מתחמים מועדפים לדיור
]]>
Tue, 09 Dec 2014 14:46:06 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=593
תכנית לחיזוק החוסן האזרחי בשדרות ובישובי "עוטף רצועת עזה" לשנת 2012 http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=417מספר החלטת ממשלה: 4059
תאריך פרסום: 01/01/2012
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

תכנית לחיזוק החוסן האזרחי בשדרות ובישובי "עוטף רצועת עזה" לשנת 2012

מחליטים

בהמשך להחלטות הממשלה מספר 2664 מיום 2.1.2011, מספר 2766 מיום 27.1.2011, מספר 1185 מיום 3.1.2010, מספר 2173 מיום 4.7.2004, מספר 561 מיום 14.9.2006, מספר 746 מיום 27.11.2006 ומספר 2902 מיום 6.1.2008, ובמטרה להמשיך ולחזק את החוסן האזרחי בשדרות ובישובי עוטף רצועת עזה, המצויים עדיין תחת איום ביטחוני מתמיד, ובכלל זה ירי תלול מסלול ואיום חדירה לישובים, לאשר תכנית סיוע לתושבים ולרשויות המקומיות ביישובי עוטף עזה, לשנת 2012, הכוללת פעולות בתחום החוסן האישי, הקהילתי והמוניציפאלי כדלקמן:

1. הגדרת האזור
יישובי עוטף עזה, לעניין החלטה זו, הם אזור שדרות רבתי והישובים במועצות האזוריות אשכול, חוף אשקלון, שדות נגב ושער הנגב אשר נקבעו בהחלטות ממשלה מספר 2766 מיום 27.1.2011, מספר 2341 מיום 1.8.2004, מספר 2704 מיום 14.11.2004, מספר 2173 מיום 4.7.2004, מספר 1708 מיום 27.5.2007, מספר 3493 מיום 15.5.2008 ומספר 1470 מיום 25.3.2007  (להלן: "ישובי עוטף עזה").

2. מיסוי
להטיל על שר האוצר, לפרסם, בתוך 30 יום, את תקנות סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה) (הארכת תחולת סעיף 5(ב) לחוק), התשע"ב-2011, המאריכות את תחולת סעיף 11 וחלק ב' לתוספת הראשונה לפקודת מס הכנסה לשנה נוספת, כפי שאושרו בוועדת הכספים של הכנסת ביום 28.12.2011, כך שמי שהיה תושב ישובי עוטף עזה, כפי הגדרתו של מונח זה בחוק ובצו סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה), התשס"ח-2007, שהותקן מכוחו, יהיה זכאי, בשנת המס 2012, לזיכוי מס בשיעור 20% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית עד לסכום של  233,400 ש"ח.

3. פטור מדמי חכירה
א. להטיל על שר הבינוי והשיכון להביא לדיון במועצת מקרקעי ישראל, עד ליום 31.1.2012, בקשה להארכת תוקף הפטור מתשלום דמי חכירה ביישובי עוטף עזה, לשנה נוספת, החל מיום 1.1.2012 ועד ליום 31.12.2012.
ב. להטיל על שר האוצר לאשר, בתוך 45 יום ממועד הדיון במועצת מקרקעי ישראל, את החלטת המועצה, ככל שתתקבל, כאמור בסעיף 3(א) לעיל.

4. ארנונה
א. להטיל על שר הפנים להעניק, בשנת 2012, ביישובי עוטף עזה, הנחה בשיעור 30% בשיעורי הארנונה למגורים, ו-24% בשיעורי הארנונה לתעשייה, למסחר, לשירותים, למשרדים, למלאכה ולחקלאות.
ב. בהתאם  לכך, להטיל על שר הפנים לפעול  לתיקון תקנה 3ג(א) ו-(ב) לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ"ג-1993.
ג. משרד הפנים יעביר לרשויות המקומיות מענק מיוחד למימון הנחות הארנונה הקבועות בסעיף קטן 4(א) לעיל, כנגד גביית הארנונה בפועל. משרד האוצר ישפה את משרד הפנים בסך המענק המיוחד שיעביר משרד הפנים לרשויות, כאמור.

5. מענק מיוחד לרשות המקומית
להטיל על משרד הפנים להקצות בשנת 2012, מתקציבו, מענק מיוחד לעיריית שדרות ולמועצות האזוריות שבתחומן מצויים יישובי עוטף עזה, למימון הוצאות הנובעות מהמצב הביטחוני והשלכותיו, כדלקמן:
א. לעיריית שדרות - 8 מיליון ש"ח;
ב. לארבע המועצות: אשכול, שער הנגב, שדות נגב וחוף אשקלון - 5 מלש"ח בחלוקה שווה בין המועצות;
המענק המיוחד יינתן בנוסף ומבלי לפגוע בכל מענק אחר.

6. מרכזי חוסן
להטיל על משרד הבריאות להמשיך להפעיל את חמשת מרכזי החוסן ביישובי עוטף עזה בשנת 2012. לצורך הפעלת מרכזי החוסן, כאמור, יוקצו 8 מלש"ח מהמקורות הבאים:

א. 2.7 מלש"ח מתקציב משרד הבריאות;
ב. 1.5 מלש"ח ממשרד האוצר;
ג. 1.3 מלש"ח מתקציב המשרד לאזרחים ותיקים;
ד. 1 מלש"ח מתקציב משרד הרווחה והשירותים החברתיים;
ה. 1 מלש"ח מתקציב משרד ראש הממשלה;
ו. 0.5 מלש"ח מתקציב המשרד לפיתוח הנגב והגליל.

משרדי הממשלה יעבירו את השתתפותם בהפעלת מרכזי החוסן לתקציב משרד הבריאות לא יאוחר מיום 31.3.2012, למעט סכום של 625 אלש"ח מהתקציב בסך 1 מלש"ח המיועד מתקציב משרד הרווחה והשירותים החברתיים, שיועבר ישירות למרכזי החוסן.

7. תעסוקה, מסחר ותעשייה
א. מסלול תעסוקה
להורות לשר התעשייה, המסחר והתעסוקה להמשיך ולהעניק בשנת 2012, בהתאם לקבוע בהוראת מנכ"ל מספר 4.17, בעניין מסלולי סיוע לקליטת עובדים נוספים בעסקים בישראל, עדיפות ליישובי עוטף עזה.
ב. סבסוד מעונות יום
להאריך את תוקפו של סעיף 1 בהחלטת ממשלה מס' 453 מיום 21.6.2009, עד לסוף שנת הלימודים התשע"ג.

8. בריאות
להטיל על משרד הבריאות לתגבר את מערך רפואת החירום ביישובי עוטף עזה בשנת 2012, בהתאם לתוכנית ולמקורות כמפורט להלן:

ייעוד חלוקת מימון (מלש"ח)
 המשרד לפיתוח הנגב והגליל משרד רה"מ משרד הבריאות סה"כ
הצבת 2 נט"נים בשדרות 1 0.5  1.5
הצבת נט"ן במ.א. אשכול 1   1
הפעלת מוקד רפואי לילי ותגבור התחנה לבריאות הנפש בשדרות   0.5 0.5
סה"כ 2 0.5 0.5 3

משרדי הממשלה יעבירו לתקציב משרד הבריאות את חלקם התקציבי כאמור בסעיף זה, לא יאוחר מיום 31.3.2012.

9. רווחה
משרד הרווחה והשירותים החברתיים ימשיך לתגבר את הפעילות הקהילתית לאוכלוסיות רווחה ביישובי עוטף עזה בשנת 2012, בהיקף של 300 אלש"ח, מתקציבו.

10. שירותי דת
להאריך את תוקף ביצוע סעיף 11 בהחלטת ממשלה מספר 1185 מיום 3.1.2010 עד לסוף שנת 2012.

11. חקלאות
להנחות את הממונה, כהגדרתו בסעיף 1 לחוק עובדים זרים, התשנ"א-1991, להקצות לחקלאים המעבדים שטחים חקלאיים המצויים באזור עוטף עזה, וביחס לשטחים אלה בלבד, תוספת של עד 15% עובדים זרים, וזאת בגין השטחים המעובדים על ידם באזור עוטף עזה. הקצאה כאמור לא תעלה על הזכאות הנורמטיבית של כל חקלאי.
מובהר כי תוספת זו תינתן במסגרת מכסת ההיתרים המירבית עליה החליטה הממשלה.

12. תשתיות ביוב
המנהל לפיתוח תשתיות ביוב ברשות הממשלתית למים ולביוב (להלן "המילת"ב"), ימשיך לפתח את תשתיות הביוב ביישובי עוטף עזה, בהשקעה תקציבית כוללת של 75 מיליון ש"ח, בפריסה על-פני שלוש שנים, כדלקמן: 33.8 מלש"ח בשנת התקציב 2012; 29.4 מלש"ח בשנת התקציב 2013; 11.8 מלש"ח בשנת התקציב 2014. מקורות המימון של תקציבים אלו יהיו ממקורות המילת"ב ויינתנו לרשויות בצורה של מענק (60%) והלוואה (40%). תקציבים אלו הם בנוסף על התקציבים שהוקצו במסגרת החלטת ממשלה מספר 2664 מיום 2.1.2011.
התקציבים כאמור יועברו בכפוף לעמידה בהוראות חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001.

13. יישום
אם משרד ממשלתי לא יעביר תקציבים, בהתאם לקבוע בהחלטה זו, בתוך 60 יום מהמועד הרלוונטי, ובאין מועד כזה בתוך 60 יום ממועד החלטת ממשלה זו, ובכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של מנכ"ל משרד ראש הממשלה ולהוראות כל דין, יעביר הממונה על התקציבים  במשרד  האוצר את המקורות שנקבעו בהחלטה זו ישירות מתקציבי המשרד הרלוונטי.

עדיפות לאומית
בהחלטת ממשלה מס' 1060 מיום 13.12.2009, קבעה הממשלה אזורים ויישובים שייקבעו כאזורי עדיפות לאומית, ובכלל זה כל היישובים נשוא החלטה זו, כפי שהוגדרו בסעיף 1 לעיל.
נוכח המצב הביטחוני השורר באזור  עוטף עזה ומאפייני האוכלוסיה והאזור הייחודיים, כמפורט להלן, אשר אינם מתקיימים באזורים אחרים במדינת ישראל, לרבות באזורי עדיפות לאומית אחרים, ובהמשך  לתוכניות סיוע שמפעילה הממשלה ביישובים אלו החל משנת 2004, מחליטה הממשלה להמשיך ולייחד  את היישובים המוגדרים בסעיף 1 לעיל מתוך כלל אזורי העדיפות הלאומית, ולקבוע להם תכניות סיוע גם לשנת 2012 (למעט הסיוע על פי סעיפים 7(ב) ו-12 לעיל, שיינתנו לתקופה האמורה בהם).
בהתאם לפרק כ"ו לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום  התכנית  הכלכלית לשנים  2009  ו-2010), התשס"ט-2009 (להלן: "החוק"), בנושא אזורי עדיפות לאומית, השיקול המרכזי שביסוד החלטה זו הוא המצב הביטחוני באזור או ביישוב, כאמור בסעיף 151(ב)(1) לחוק. לשיקול מרכזי זה מצטרפים שיקולים תומכים הנוגעים לחוסנו הכלכלי והחברתי של האזור או היישוב ורמת השירותים בו, כאמור בסעיף 151(ב)(2).

להלן הנימוקים והנתונים התומכים בהחלטה:
המצב הביטחוני וההפרעה לשגרת החיים האזרחית
במהלך העשור האחרון סובל אזור עוטף עזה מירי מתמשך של רקטות ומפעולות איבה כלפי יישובי האזור ותושביו. פעילות זו היא חלק מאסטרטגיה של מדינות וארגוני אויב, במסגרתה הוסט המאמץ ההתקפי אל עבר העורף הישראלי. זאת, הואיל וחוסנו של העורף הישראלי זוהה על-ידי אויבי ישראל כנקודת תורפה. במטרה להחליש את האפקטיביות של אסטרטגיית הפגיעה בעורף, נוקטת ישראל, מאז 2004, בפעילות ממוקדת לחיזוק החוסן האזרחי באזור עוטף עזה. במסגרת זו, נכללות פעולות לחיזוק היישובים, הקהילות והפרטים החיים באזור הנתון, כאמור, תחת מתקפות יומיומיות.
בהתאם למידע שנמסר ממשרד הביטחון, יישובי עוטף עזה, ממשיכים להיות אזור רגיש אשר ארגוני הטרור מבקשים להפוך את חיי תושביו לסבוכים ובלתי צפויים. באזור המוגדר מופרת שגרת החיים בשל התרעות על ירי תלול מסלול כדבר יומיומי, כעולה מנתוני הירי והאיומים על האזור.
על פי המידע שנמסר ממערכת הביטחון, ומבלי להקל ראש באף אירוע בודד כשלעצמו, בשנה החולפת רובם המכריע של מקרי הירי תלול המסלול מאזור עזה כוונו ליישובים הנמצאים בטווח המוגדר בהחלטה זו, כאשר הירי לטווחים החורגים מהאזור המוגדר בהחלטה זו אינו מתאפיין באותה הפרעה יסודית וקבועה לשגרת החיים האזרחית.
שגרת החירום המתוארת, מצריכה מתן מענה ייחודי ושונה לתושבי האזור מצד רשויות המדינה והרשויות המקומיות, שכן לירי הרקטות במשך תקופה כה ארוכה השלכות משמעותיות הכוללות, בין השאר:
השפעות פסיכולוגיות – סוציאליות
במהלך שנת 2011 טיפלו מרכזי החוסן באזור בכ-1,200 בני אדם בטיפול פרטני, כ-60% מתוכם ילדים ונוער. בנוסף, טיפלו מרכזי החוסן בשנת 2011 בלמעלה מ-1,900 תושבים, שהשתתפו בקבוצות טיפוליות.   
הוצאות מיוחדות הנובעות מהמצב הביטחוני
הרשויות המקומיות באזור עוטף עזה נושאות בעלויות כספיות ייחודיות שמקורן במצב הביטחוני השורר באזור. בכלל זה, הוצאות מיוחדות לטובת שירותי אבטחה והסעות לבתי ספר, הוצאות בגין אבטחה יישובית, תחזוקה מתמדת של מקלטים, הפעלת מוקדי חירום ומתן סיוע לתושבים בעת הפעלת התרעות "צבע אדום" וכיו"ב. על-פי הערכת המועצות האזוריות, ההוצאות הנובעות במישרין מהמצב הביטחוני מוערכות לבדן בסכומים הבאים: שער הנגב – 2.6 מלש"ח; שדות נגב – 3 מלש"ח; אשכול – 1.9 מלש"ח; חוף אשקלון -  1 מלש"ח.
לשם חיזוק חוסנו של האזור לטווח ארוך, ובהמשך להחלטת הממשלה מס' 1185 מיום 3.1.2010 ולהחלטת ממשלה מס' 2664 מיום 1.2.2011, ההחלטה ממשיכה במגמת השינוי של מעבר מהשקעות בתקציבים שוטפים להשקעה בתשתיות ובפיתוח האזור.

 

הפניה: תכנית לחיזוק החוסן האזרחי בשדרות ובישובי "עוטף רצועת עזה" לשנת 2012
תקציר1:
החלטה מס. 4059 של ממשלה מיום 01.01.2012
]]>Mon, 15 Jul 2013 08:51:01 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=417הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון - הוצאה לפועל של החלטות של ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה לפי חוק התכנון והבנייה), התשע"ג-2013http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=529מספר החלטת ממשלה: 1350(חק/674)
תאריך פרסום: 20/02/2014
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון - הוצאה לפועל של החלטות של ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה לפי חוק התכנון והבנייה), התשע"ג-2013 של חה"כ חנא סוייד ואחרים (פ/728)

מחליטים

בהתאם לסעיף 66 בתקנון לעבודת הממשלה – לתמוך בקריאה הטרומית בלבד בהצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון – הוצאה לפועל של החלטות של ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה לפי חוק התכנון והבנייה), התשע"ג-2013 של ח"כ חנא סוייד ואחרים (פ/728) ובתנאי שהליכי החקיקה יקודמו בתיאום ובהסכמה עם משרד המשפטים ומשרד הפנים
הפניה: הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון - הוצאה לפועל של החלטות של ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה לפי חוק התכנון והבנייה), התשע"ג-2013
]]>
Sun, 09 Mar 2014 15:51:34 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=529
הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - פיצול דירות) (הוראת שעה), התשע"ג-2013 http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=530מספר החלטת ממשלה: 1374(חק/686)
תאריך פרסום: 26/02/2014
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - פיצול דירות) (הוראת שעה), התשע"ג-2013 של חה"כ ישראל אייכלר (פ/377)

מחליטים

בהתאם לסעיף 66 בתקנון לעבודת הממשלה – להתנגד להצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון – פיצול דירות) (הוראת שעה), התשע"ג-2013 של ח"כ ישראל אייכלר (פ/377).
הפניה: הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - פיצול דירות) (הוראת שעה), התשע"ג-2013
]]>
Sun, 09 Mar 2014 16:10:33 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=530
הצעת חוק המכר (דירות) (תיקון - הבטחת זכויות בנייה לקונה), התשע"ד-2014 של חה"כ מאיר שטרית ואחרים (פ/2651) http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=604מספר החלטת ממשלה: 2279(חק/1219)
תאריך פרסום: 08/01/2015
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

הצעת חוק המכר (דירות) (תיקון - הבטחת זכויות בנייה לקונה), התשע"ד-2014 של חה"כ מאיר שטרית ואחרים (פ/2651)

מחליטים

בהתאם לסעיף 66 בתקנון לעבודת הממשלה – לתמוך בהצעת חוק המכר (דירות) (תיקון - הבטחת זכויות בנייה לקונה), התשע"ד-2014 של חה"כ מאיר שטרית ואחרים (פ/2651), בכפוף לכך שההצעה תחול על דירות למגורים בלבד ושהליכי החקיקה ייעשו בהסכמה מלאה עם משרד הבינוי, משרד האוצר ומשרד המשפטים.
הפניה: הצעת חוק המכר (דירות) (תיקון - הבטחת זכויות בנייה לקונה), התשע"ד-2014 של חה"כ מאיר שטרית ואחרים (פ/2651)
]]>
Thu, 08 Jan 2015 14:37:57 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=604
הארכת הזכאות לסיוע בשכר דירה ליוצאי צבא דרום לבנון (צד"ל)http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=602מספר החלטת ממשלה: 2370(חכ/46)
תאריך פרסום: 08/01/2015
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

הארכת הזכאות לסיוע בשכר דירה ליוצאי צבא דרום לבנון (צד"ל)

מחליטים

בהמשך להחלטות הממשלה מס' 5296 מיום 23.12.2012, מס' 5348 מיום 30.1.2013 ומס' 851 מיום 6.11.2013, להאריך ב-12 חודשים נוספים את הזכאות לסיוע בשכר דירה, ליוצאי צבא דרום לבנון (צד"ל), אשר הם "חסרי דירה" כהגדרתם בכללי משרד הבינוי, החל מיום 1.10.2014 ועד ליום 30.9.2015, בסכומים הניתנים היום לזכאים לסיוע בשכר הדירה, בהתאם לכללי המשרד.

ההחלטה התקבלה בהתאם לסעיף 38(ב) בתקנון לעבודת הממשלה.
הפניה: הארכת הזכאות לסיוע בשכר דירה ליוצאי צבא דרום לבנון (צד"ל)
]]>
Thu, 08 Jan 2015 14:09:04 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=602
הרשאות לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א-1951 - לנושאי משרה במשרד הבינוי http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=597מספר החלטת ממשלה: 2269 (חק/1207)
תאריך פרסום: 04/12/2014
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

הרשאות לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א-1951 - לנושאי משרה במשרד הבינוי

מחליטים

1. בהתאם לסעיף 6(א)(2) לחוק נכסי המדינה, התשי"א-1951 (להלן - החוק) להרשות כל אחד מנושאי המשרות במשרד הבינוי (להלן – המשרד) המפורטים להלן לייצג את הממשלה בכל עסקה מן העסקאות שמדובר בהן בסעיפים 4 ו-5 לחוק, למעט עסקה במקרקעין, אלא אם כן נקבע לגביה אחרת להלן, בכל תחום הפעילות של המשרד למעט עסקה של דיור לצרכי המשרד, אלא אם נקבע לגביה אחרת להלן, ועד לסכום הנקוב לצד כל אחד מהם, ולחתום בשם המדינה, יחד עם מי שנקבע לכך להלן, על המסמכים הנוגעים לכל עסקה מהעסקאות האמורות:
א. משרד ראשי:

1. המנהל הכללי, לרבות עסקאות במקרקעין, ללא הגבלה בסכום.

2. המשנה למנהל הכללי ומנהל מינהל בנייה חדשה לרבות עסקאות במקרקעין – עד לסכום של 4 מיליון ₪.

לעניין התקשרויות בתחום הפיתוח – עד לסכום של 6 מיליון ₪.

3. סגן מנהל כללי בכיר (מינהל ומשאבי אנוש), לרבות עסקאות במקרקעין לצרכי המשרד בתחום מינהלות שיקום שכונות, לצורך תחזוקה ושכירות של מינהלות שיקום שכונות - עד לסכום של 2.5 מיליון ₪.

4. מנהל מינהל הנדסה וביצוע – עד לסכום של 4 מיליון ₪.

5. מנהל מינהל מרקם ותיק, לרבות עסקאות במקרקעין, לצורך פעולות של שיקום שכונות פינוי ובינוי ותמ"א 38 – עד לסכום של 4 מיליון ₪.

6. מנהל אגף בכיר לענייני הכפר, לרבות עסקאות במקרקעין ועסקאות מבנים יבילים בהתיישבות במגזר הכפרי – עד לסכום של 4 מיליון ₪.

7. מנהל מינהל סיוע בדיור, לרבות עסקאות במקרקעין, לצורך רכישת דירות נ"ר - עד לסכום של 4 מיליון ₪.

8. מנהל אגף בכיר שיווק, לרבות עסקאות במקרקעין, לצורך חתימה על חוזי שיווק מקרקעין – עד לסכום של 4 מיליון ₪.

9. מנהל אגף בכיר תקצוב ובקרה, לרבות עסקאות במקרקעין, לצורך חתימה על חוזי שיווק מקרקעין במתכונת "בנה-ביתך" ושיווק מרכזים מסחריים – עד לסכום של 4 מיליון ₪.
10. מנהל אגף בכיר תכנון - עד לסכום של 4 מיליון ₪.

11. סגן מנהל מינהל הנדסה וביצוע – עד לסכום של 4 מיליון ₪.

12. מנהל אגף בכיר נכסים וחברות, לרבות עסקאות במקרקעין, לצורך מכירה והשכרה של דיור ציבורי – עד לסכום של 4 מיליון ₪.

13. מנהל אגף בכיר אסטרטגיה ומדיניות – עד לסכום של 4 מיליון ₪.

14. מנהל אגף בכיר מערכות מידע – עד לסכום של 2.5 מיליון ₪.

15. מנהל אגף בכיר תנופה, לרבות עסקאות במקרקעין בהתאם לחוק יישום תכנית ההתנתקות, התשס"ה-2005 – ללא הגבלת סכום.

16. מנהל אגף א' התחדשות עירונית – עד לסכום של 1.5 מיליון ₪.

17. מנהל אגף א' שיקום שכונות – עד לסכום של 1.5 מיליון ₪.

18. מנהל אגף א' רכש, נכסים ולוגיסטיקה – עד לסכום של 55,000 ₪.
ב. מחוזות

19. מנהל מחוז גליל, עד לסכום של 2.5 מיליון ₪.
20. מנהל מחוז חיפה, עד לסכום של 2.5 מיליון ₪.
21. מנהל מחוז מרכז, עד לסכום של 2.5 מיליון ₪.
22. מנהל מחוז ירושלים, עד לסכום של 2.5 מיליון ₪.
23. מנהל מחוז דרום, עד לסכום של 2.5 מיליון ₪.
ג. המרכז למיפוי ישראל

24. מנהל המרכז למיפוי ישראל, עד לסכום של 4 מיליון ₪.
2. חתימת מורשה החתימה כאמור לעיל תהא מחייבת כאשר לצידה חתימת חשב או מורשה כמפורט להלן:

א. מורשים מספר 1 עד 23 - חשב המשרד או מי מסגניו, ולעניין עסקה שתמורתה אינה עולה על 100,000 ₪ - חתימת מנהל תחום בכיר (התקשרויות, רכש ופיקוח תקציבי).

ב. מורשה מס' 24 – חשב המרכז למיפוי ישראל.
ההרשאה לנושאי משרה במשרד הבינוי והשיכון שההודעה עליה פורסמה בי"פ 6372, התשע"ב מיום 7.2.2012 בעמ' 2402 - בטלה.
הפניה: הרשאות לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א-1951 - לנושאי משרה במשרד הבינוי
]]>
Mon, 22 Dec 2014 12:52:48 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=597