משרד הבינוי והשיכון: החלטות ממשלהhttp://www.moch.gov.il//Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspxהזנת RSS עבור הרשימה Gov_Decisions.Thu, 23 Oct 2014 03:01:54 GMT60he-ILמשרד הבינוי והשיכון: Gov_Decisions/_layouts/images/homepage.gifhttp://www.moch.gov.il//Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspxתוכנית לאומית אסטרטגית לפיתוח הנגבhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=100מספר החלטת ממשלה: 4415
תאריך פרסום: 20/11/2005
תוכן החלטת הממשלה:

1. במסגרת פעילויות הממשלה לקידום פיתוח וצמיחה של הנגב, בהתאם להחלטות ממשלה מס. 3489 מיום 31.3.2005, ומס' 4092 מיום 9.8.2005, ובנוסף למגוון התכניות והתקציבים שמפעילה הממשלה באמצעות משרדי הממשלה השונים בנגב, על-בסיס התכנית הלאומית האסטרטגית לפיתוח הנגב לשנים 2015-2006 (להלן - התוכנית האסטרטגית) לאשר את המתווה, העקרונות ותחומי הפעולה כמפורט בהחלטה זו.

2. יעדי ורכיבי התכנית
התכנית האסטרטגית מכוונת להשגתם של 4 יעדים מרכזיים:

א) יעד אוכלוסיה: הגדלת האוכלוסיה בתחום התוכנית מ-535 אלף נפש לערך (נתוני סוף 2003) ל-900 אלף נפש לערך בשנת 2015.
ב) יעד מועסקים: העלאת מספר המועסקים בקרב תושבי הנגב מ-164 אלף לערך (נתוני סוף שנת 2003) ל-300 אלף לערך בשנת 2015. כלי משמעותי בהשגת יעד זה יהיה באמצעות הגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה באזור הפעלת התוכנית.
ג) יעד שכר: צמצום הפער בהכנסה ממוצעת לנפש בין אזור הפעלת התוכנית לממוצע הארצי ב-60% (מפער של כ10.7% בנתוני 2001 לפער של כ-4.2% בשנת 2015).
ד) יעד סטודנטים: השוואת שיעור הסטודנטים מקרב תושבי הנגב (באוכלוסיה היהודית), בגילאים 29-20, לממוצע הארצי (מ12.1%- ל-15.6%) והעלאת שיעור הסטודנטים בגילאי 29-20 באוכלוסיה הבדואית בנגב בפרט משיעור של כ-2.2% (נתוני 2001) לשיעור של כ-5% בשנת 2015.

3. פיתוח הנגב יתמקד ב-5 תחומים מרכזיים:

א) פיתוח כלכלי: הסרת חסמים רוחביים להתפתחות כלכלית (הסרת קשיים בביצוע השקעות, מיגור הפשיעה ועוד) וטיפוח ענפים מובילים (לדוגמא היי-טק, תיירות, כימיה) אשר יסייעו ביצירת מקומות עבודה.
ב) חינוך: צמצום פערים, חיזוק ושיפור המערכת הקיימת והשקעה במצוינות וייחודיות בחינוך בנגב, צמצום הפערים ושיפור איכות החינוך במגזר הבדואי, כל אלו במטרה לקדם את תלמידי האיזור ולהפכו למוקד משיכה עבור אוכלוסיות קיימות וחדשות.
ג) מגורים והתיישבות: חיזוק ההתיישבות בנגב, בידולו ויצירת חוויית מגורים איכותית בו, בין היתר, על-ידי יצירת תמהיל של נדל"ן ייחודי, סיוע ברכישת בתים באיזור וטיפול ממוקד לשיפור סביבת מגורים קיימת.
ד) תשתיות ואיכות סביבה: השלמת ההשקעות בתשתיות תחבורה לשיפור איכות החיים והקלה על התפתחות עסקים ומשיכת אוכלוסיה. השקעה בתשתיות בישובים הבדואים לשיפור תנאי המחייה ומשיכת אוכלוסיה מהפזורה ליישובי הקבע.
ה) קהילה ומנהיגות: טיפוח הקהילה ואוכלוסיית הצעירים, קידום שיתופי פעולה אזוריים וטיפוח והכשרת מנהיגות מקצועית אזורית, כל זאת במטרה להקטין את ההגירה השלילית ולמשוך אוכלוסיה לאזור.

4. לאורך שנות הפעלת התוכנית (2015-2006), תעניק הממשלה לאיזור התוכנית (כפי שהוא מוגדר במסמך הנמצא במזכירות הממשלה), עדיפות ממשית על פני אזורים אחרים, בתחומים המרכזיים כמפורט.
התוכנית נשענת בין היתר על העברת מחנות צה"ל לנגב כמהלך מרכזי, מניע ומחולל שינוי, בדגש על מעבר היחידות הטכנולוגיות של אמ"ן ויחידת המחשב המרכזית, לאזור באר-שבע רבתי ויצירתו של אשכול היי-טק והקמתה של עיר הבה"דים, תוך הנעת הפיתוח הכלכלי, השתקעותה של אוכלוסייה איכותית והתפתחות מערכות החינוך והקהילה. משרד הביטחון ואגף התקציבים באוצר יסכמו תוך 90 יום את ההיקף התקציבי והמקורות לביצועו של מהלך זה.

5. הממשלה תקצה, במישרין או בעקיפין, לפיתוח הנגב כמפורט בהחלטה זו 17 מיליארד ש"ח בשנים 2015-2006.

6. צוות שיורכב מהמנהלים הכלליים של משרד ראש הממשלה, משרד המשנה לראש הממשלה, משרד התיירות והממונה על התקציבים, בשיתוף עם משרדי הממשלה הנוגעים בדבר, ובליווי היועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה או מי מטעמה, יגבש בתוך 60 יום את תוכנית העבודה המפורטת ליישום התוכנית בהתבסס על התוכנית האסטרטגית ותוכניות נוספות, תוך בחינה והתייחסות למרכיבים הבאים:

א) יעדים: תיקוף יעדי התוכנית;
ב) חבילת הכלים: בחינה וסינון של הכלים לביצועה;
ג) תקציב: קביעת היקף התקצוב הממשלתי לביצוע התוכנית;
ד) מקורות תקציבייים: מיפוי וסימון המקורות התקציביים להפעלת התוכנית בין מתוך תקציבי משרדי הממשלה כחלק משינוי סדר העדיפויות הנגזר מהחלטה זו, בין כחלק מתוספת תקציבית שתינתן ובין כתקציב שיתקבל ממקורות חוץ
ממשלתיים (כגון רשויות מקומיות באזור ועוד).
ה) הקצאת המקורות התקציביים: הקצאת התקציב בחלוקה למשרדים השונים ובחלוקה לכלים השונים בשנים .2015-2007

7. מנגנון יישום: לצורך יישום התוכנית האסטרטגית יוקם מנגנון יישום ייעודי לתכנית. מבנה המנגנון, הגדרת תפקידיו וסמכויותיו המדוייקים ייקבעו על-ידי הצוות האמור בסעיף 6 לעיל, אשר יגיש לממשלה המלצותיו תוך 60 יום.

8. ועדת היגוי: תוקם ועדת היגוי בראשות המנהלים הכלליים של משרד ראש הממשלה ומשרד המשנה לראש הממשלה, בהשתתפות הממונה על התקציבים, המנהל הכללי של משרד התעשיה המסחר והתעסוקה, המנהל הכללי של משרד הבינוי והשיכון, מנהל מינהל מקרקעי ישראל, המנהלת הכללית של משרד החינוך התרבות והספורט, המנהל הכללי של משרד התחבורה ונציג הרשות לפיתוח הנגב.
הוועדה תהיה רשאית להזמין מנכ"לים נוספים לישיבותיה השונות בהתאם לנושאים שיהיו על סדר היום.
הוועדה תלווה את ביצוע התוכנית הרב-שנתית ובסמכותה לשנות את מרכיבי התוכנית בהתאם לקצב התקדמות ביצוע התוכנית ולאור שינויי הנסיבות.

9. פיקוח ובקרה: אגף תיאום ובקרה במשרד ראש הממשלה יבצע מעקב אחר ביצוע התוכנית.

(המסמך "נגב 2015 - תוכנית לאומית אסטרטגית לפיתוח הנגב" - נמצא במזכירות הממשלה).

הפניה: תוכנית לאומית אסטרטגית לפיתוח הנגב
]]>
Tue, 29 Dec 2009 14:09:07 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=100
המלצות הצוות הבין-משרדי לעדכון התכנית הלאומית לפיתוח הנגב לאור יישום המהלך להעתקת מחנות צה"ל לנגב - תיקון החלטת ממשלהhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=549מספר החלטת ממשלה: 1696
תאריך פרסום: 08/06/2014
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

המלצות הצוות הבין-משרדי לעדכון התכנית הלאומית לפיתוח הנגב לאור יישום המהלך להעתקת מחנות צה"ל לנגב - תיקון החלטת ממשלה

מחליטים

1. לתקן את החלטת הממשלה מספר 546 מיום 14 ביולי 2013, שעניינה אימוץ המלצות הצוות הבין-משרדי לעדכון התכנית הלאומית לפיתוח הנגב לאור יישום המהלך להעתקת מחנות צה"ל לנגב (להלן: "ההחלטה") כדלקמן: להקצות סיוע נוסף בסכום כולל של 42.482 מלש"ח בנוסף לתקציב הסיוע המפורט בסעיף 5(יא)(3)(ז) להחלטה, לשם סיוע לרשויות המפורטות להלן בס"ק (א), אשר תושביהם, הם בני העדה הבדואית, לצורך ביצוע הפעולות המנויות בס"ק (ב), במטרה לשפר את איכות הסביבה ואיכות החיים בשטחן, וזאת בהתאם למִתווה התכנית לפיתוח הנגב, וכמפורט בס"ק (ב).
א) הסיוע יינתן לרשויות המקומיות המפורטות בסעיף 5(יא)(3)(ז)(א) להחלטה: המועצות המקומיות רהט, חורה, כסיפה, לקיה, שגב שלום, ערערה בנגב, תל שבע ולמועצות האזוריות נווה מדבר ואל קסום המופיעות גם הן בהחלטה (להלן ייקראו ביחד: "הרשויות").
ב) התוספת התקציבית נועדה לסייע לביצוע הפעולות במהלך השנים 2014 עד 2017 כמפורט בנספח שלהלן.
ג) המשרד להגנת הסביבה ינהל מסע פרסום והסברה נוסף במועצות האזוריות נווה מדבר ואל קסום בסכום כולל של 1 מלש"ח.
2. לתקן את סעיף 5יא(3)(ז)(ג) להחלטה, בתחום "חינוך והסברה" במקום "מקורות החלטה 3708" יבוא "המשרד להגנת הסביבה" ובתחום "אכיפה (כולל פעילות איגוד ערים)" במקום "מקורות החלטה 3708" יבוא "המשרד להגנת הסביבה".
3. תיקון טעויות סופר בטבלה, שעניינה חלוקת התקציב על פי תחומי פעולה ושנים שבסעיף יא(3)(ז)(ג) להחלטה, בתחום "שיקום מפגעי פסולת" בשורה של "המשרד להגנת הסביבה", בעמודת "סה"כ" במקום "3.2" יבוא "1.32" ובשורה של "מקורות החלטה 3708", במקום "3.6" יבוא " 5.48".
4. המשרד להגנת הסביבה, יחד עם משרד החקלאות ופיתוח הכפר, יביאו לממשלה בתוך חודש תוכנית לשיקום הנחלים המצויים בקרבת הישובים הבדואים המנויים בהחלטה זו. לצורך ביצוע תכנית זו יוקצו 13.92 מלש"ח מהתקציב המתפנה כתוצאה מהתיקון בסעיף 2 להחלטה זו, 1 מלש"ח מתקציב מטה היישום להתיישבות ולפיתוח כלכלי של הבדואים בנגב, 0.98 מלש"ח מקורות החלטה 3708 (פרויקטים נוספים) שיועדו לתחומי הגנת הסביבה, ו-1.2 מלש"ח מתקציב רשות ניקוז שקמה בשור. בנוסף, יקצה משרד החקלאות ופיתוח הכפר סכום כסף אשר ייקבע במסגרת הכנת התכנית לצורך ביצועה.
5. הממשלה רושמת לפניה בהתייחס לסעיף 1(ב) – תוספת השתתפות של רשות הטבע והגנים בסכום של 2.167 מלש"ח לצורך הסדרת טיפול בפגרים ופסדים.


נספח:
1. הקצאה לכלל הרשויות

 תחום  סך תוספת (מלש"ח) לשנים 2014 עד 2017
גורם מממן 
 
 הסדרת טיפול בפגרים ופסדים
 2.167
 המשרד להגנת הסביבה

2. הקצאה למועצות האזוריות נווה מדבר ואל-קסום

 תחום  סך תוספת (מלש"ח)
לשנים 2014 עד 2017
 גורם מממן
 תשתיות ביתיות לטיפול בפסולת (פחים לסוגיהם, מכולות, וכיו"ב)
 15.1
(6.6 לנווה מדבר ו- 8.5 לאל קסום)
 המשרד להגנת הסביבה
 השלמת עלות פינוי פסולת ביתית לשנה ראשונה לפינוי בנוסף לעלות הסיוע כמפורט בסעיף 5(י)(יא)(3)(ב) להחלטה
 0.298 (לנווה מדבר)
  המשרד להגנת הסביבה
 סיוע ברכישה והצבה של מתקנים לטיפול בפסולת אורגנית
 4.65
(2.1 לנווה מדבר ו- 2.55 לאל קסום)
  המשרד להגנת הסביבה
 סכ"ה      20.048  הפניה: המלצות הצוות הבין-משרדי לעדכון התכנית הלאומית לפיתוח הנגב לאור יישום המהלך להעתקת מחנות צה"ל לנגב - תיקון החלטת ממשלה
]]>
Sun, 15 Jun 2014 07:02:28 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=549
פיתוח יישובי הקבע של מפוני גוש קטיף וצפון השומרון וקידום המעבר לבתי הקבע http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=571מספר החלטת ממשלה: 1414(נתק/2)
תאריך פרסום: 05/03/2014
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

פיתוח יישובי הקבע של מפוני גוש קטיף וצפון השומרון וקידום המעבר לבתי הקבע

מחליטים

בהמשך להחלטת הממשלה מס' 1633 מיום 2.5.2010 (להלן: "החלטה מס' 1633") והחלטת הממשלה מס' 438 מיום 23.6.2013 (להלן: "החלטה מס' 438"), ולאור הודעת הקרן הקיימת לישראל (להלן: "קק"ל") בדבר העמדת תקציב בסך 100 מיליון ₪ לטובת פיתוח סביבת מבני ציבור, הקמת שצ"פים ופיתוח תשתיות ביישובי קבע של מפוני גוש קטיף וצפון השומרון (להלן: "המפונים"), להסב את התקציב בסך 80 מיליון ₪, אשר הוקצה לטובת פיתוח סביבת מבני ציבור במסגרת החלטה מס' 438 (להלן: "תקציב מבני הציבור לפי החלטה 438"), לטובת השלמת יישובי הקבע של המפונים, סיוע למעבר משפחות המפונים המתקשות לבתי הקבע ופינוי אתרי הדיור הזמני של המפונים עד לסוף שנת 2014, לרבות המבנים הבלתי חוקיים שהוקמו בהם.
הממשלה, באמצעות ועדת השרים לעניין הסיוע למתיישבים והסדרת ההתיישבות החלופית בגין ביצוע תוכנית ההתנתקות (להלן: "ועדת השרים"), שמה לנגד עיניה את חשיבות סיום הליך היישוב של המפונים תוך מציאת פיתרון של קבע למשפחות המפונים המתקשות מחד, ואת ההכרח ביצירת סופיות להליך זה ובפינוי אתרי הדיור הזמני מאידך, ועל כן מוסב תקציב מבני הציבור לפי החלטה 438, בסך 80 מליון ₪, בכפוף להוראות חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, לשימושים כמפורט בהחלטה זו להלן:
א. השלמת הליך מעבר המשפחות לבתי הקבע
1. להטיל על משרד הבינוי והשיכון (להלן: "משהב"ש") להתאים למשפחות המפונים המתקשות במעבר לבית הקבע, פיתרון להסדר של קבע, שיועמד לפרק זמן קצוב, על בסיס הזכויות והמשאבים הכלכליים העומדים לרשותן (להלן: "מתווה הפעולה").
2. הפתרונות שיילקחו בחשבון במסגרת יישום מתווה הפעולה הינם, בין היתר: בניית בית קבע בבניה עצמית, העתקת מבנה יביל אל מגרש הקבע בהתאם להחלטה מס' 1633 (למפונה שהגיש בקשה במועד), העמדת מבנה מתועש למכירה או להשכרה על מגרש הקבע, כאמור בסעיף ב' להחלטה זו, מכירת מגרש הקבע לצורך רכישת בית מגורים ביישוב אחר, ופתרונות כלליים העומדים לרשות כלל אזרחי המדינה, כגון בתחום הדיור הציבורי ובתחום מתן המשכתנאות.
3. משהב"ש יפעל לכך שתוך 3 חודשים ממועד קבלת החלטה זו יסתיים יישום מתווה הפעולה, באופן שיוחלט מהם פתרונות הקבע העומדים לרשות כל משפחה, בהתאם לזכויותיה ולאמצעים הכלכליים העומדים לרשותה.
4. א) משהב"ש יודיע בכתב לכל משפחה מהו הפיתרון או הפתרונות העומדים לרשותה, בהתאם לזכויותיה ולאמצעים הכלכליים העומדים לרשותה (להלן: "הודעת משהב"ש בדבר פתרון הקבע").
ב) על המשפחה יהיה להודיע למשהב"ש בכתב על הפיתרון הנבחר על-ידה בתוך 30 ימים ממועד קבלת הודעת משהב"ש בדבר פתרון הקבע (להלן: "תקופת מתן ההודעה").
ג) משפחה המתגוררת בדיור הזמני שהועמד על-ידי המדינה (להלן: "הדיור הזמני"), אשר לא תודיע על הפיתרון הנבחר על ידה בתקופת מתן ההודעה, תצטרך לפנות את הדיור הזמני בתוך 90 ימים מתום תקופת מתן ההודעה. אם לא תעשה כן, יחולו עליה ההוראות הבאות:
1. תישלל זכאותה לקבלת המענק לפי סעיף 8 לסיכום הדברים שנחתם ביום 22.4.2007 (להלן: "סיכום הדברים") או לקבלת ההלוואה לפי סעיף 9 לסיכום הדברים, לפי העניין, בהתאם לקבוע בסיכום הדברים ולהסכמה שתושג בין משהב"ש לבין משרד האוצר (להלן: "הסכמת המשרדים"), בכפוף לאישור הגורמים המוסמכים בממשלה לאשר פשרות.
2. המדינה, באמצעות מינהלת פינוי האתרים הזמניים באגף החשב הכללי, משרד האוצר (להלן: "מינהלת פינוי האתרים"), תנקוט באמצעים העומדים לרשותה על-פי כל דין על מנת להביא לפינוי הדיור הזמני על ידי המשפחה כאמור (לרבות סילוק של בנייה בלתי חוקית שהוקמה בצמוד או בסמוך למבנה המדינה שבו היא מתגוררת, ומבנים בלתי חוקיים שהוקמו על-ידה באתר הדיור הזמני), וכן תפעל לגביית דמי שכירות על השימוש במבנה, בהתאם להסכמת המשרדים.
ד) למשפחה שתודיע על הפיתרון הנבחר על-ידה במהלך תקופת מתן ההודעה, ייקבעו לוחות זמנים להשלמת הפעולות הנדרשות על-ידה לשם השלמת יישום הפיתרון, ומשהב"ש יערוך, מדי 30 ימים, בקרה לגבי עמידת המשפחה בלוחות הזמנים שנקבעו. משפחה שלא תעמוד בלוחות הזמנים שנקבעו, תחול עליה הוראת סעיף 4(ג) לעיל.
ה) בתום תקופת מתן ההודעה כאמור בסעיף (ב) לעיל, יודיע משהב"ש למינהלת פינוי האתרים אם התקבלה הודעת המשפחה, ומה הפיתרון שנבחר על-ידה.
5. א) להטיל על משהב"ש עם החשב הכללי במשרד האוצר, בתיאום עם אגף התקציבים במשרד האוצר ועל-פי החלטות ועדת המחירים במשהב"ש, לגבש מתווה להסדרת המגורים בדיור הזמני של המדינה, למשפחה שתודיע במועד שנקצב לכך על הפיתרון הנבחר על-ידה, כאמור בסעיף 4 לעיל. המתווה שיגובש יאפשר את הסדרת המגורים בדיור הזמני לתקופה מוגבלת, וזאת כפועל יוצא של פעולות המשפחה הנדרשות לשם יישום הפיתרון שנבחר על-ידה, ובהתחשב בלוחות הזמנים שנקבעו להשלמתן, הכל בהתאם להסכמת המשרדים.
ב) משהב"ש יביא לאישור ועדת השרים את המתווה שגובש על ידו כאמור בסעיף 5(א) לעיל.
6. המדינה, באמצעות מנהלת פינוי האתרים, ובשיתוף פעולה עם משרדי הממשלה הרלבנטיים והרשויות המקומיות שהדבר בתחום אחריותן וסמכותן, תפעל לפינוי אתרי הדיור הזמני, ובכלל זאת המבנים הבלתי חוקיים שהוקמו בשטחם, בהתאם לאמור בהחלטה זו ועל-פי כל דין.
ב. העמדת מבנים למכירה או להשכרה על מגרש הקבע של משפחות שטרם החלו בבניית בית הקבע
1. להטיל על החטיבה להתיישבות בהסתדרות הציונית העולמית (להלן: "החט"ל") להקים על מגרשי הקבע של מפונים שיופנו אליה על ידי משהב"ש, לאחר שאושרה זכאותם בהתאם לאמור בסעיפים 2 ו-3 להלן, מבנים מתועשים יבילים (להלן: "מבנים מתועשים"), כמפורט בסעיף 4 להלן. מפונים שיוצבו על מגרשי הקבע שלהם מבנים מתועשים כאמור, יהיו רשאים לרכוש אותם בהתאם לכללי החט"ל החלים בעניין זה ולאמור בהחלטה זו. למפונים שלגביהם אפשרות הרכישה אינה אפשרית או רצויה, יועמדו המבנים המתועשים להשכרה, בהתאם לאמור בהחלטה זו.
2. הזכאות של מפונה להעמדת מבנה מתועש על מגרש הקבע כאמור בסעיף 1 לעיל תיקבע על ידי משהב"ש בהתאם לכל התנאים הבאים:
א) המפונה זכאי להצטרף להסכם העתקה לפי סעיף 85 לחוק יישום תכנית ההתנתקות, התשס"ה – 2005 (להלן: "החוק") או על פי החלטת הוועדה המיוחדת.
ב) למפונה הוקצה על-ידי רשות מקרקעי ישראל מגרש מגורים ביישוב שמיושמת בו העתקה קהילתית כהגדרתו בסעיף 1 לתוספת השניה לחוק (להלן: "מגרש הקבע").
ג) אין למפונה זכויות בדירה, מלבד המגרש שהוקצה לו ביישוב שמיושמת בו העתקה קהילתית; "זכויות בדירה", לעניין זה – מעל 50% מהזכויות בנכס, ולרבות זכויות במגרש שייעודו למגורים.
ד) המפונה טרם החל בבניית בית הקבע.
ה) המפונה חתם על כתב הסכמה להעברה לחט"ל של הכספים המגיעים לו ממשהב"ש, כאמור בסעיף 7 להלן.
ו) במקרה שבו המפונה מתגורר בדיור הזמני – המפונה חתם על התחייבות שלפיה בתוך 30 ימים מקבלת החזקה במבנה המתועש, הוא יעבור להתגורר בו, יפנה את הדיור הזמני (לרבות סילוק של בנייה בלתי חוקית שהוקמה בצמוד או בסמוך למבנה המדינה שבו הוא מתגורר, ומבנים בלתי חוקיים שהוקמו על-ידו באתר הדיור הזמני) וישיבו למדינה כשהוא נקי מכל חפץ או אדם. כמו כן יתחייב המפונה להעמיד ערובות להבטחת פינוי הדיור הזמני והמבנים הבלתי חוקיים כאמור, כפי שייקבע על-ידי מינהלת פינוי האתרים בתיאום עם משהב"ש.
3. א) אישור משהב"ש בדבר העמידה בתנאים המפורטים בסעיף 2 לעיל יינתן על-ידי שני עובדי משהב"ש אשר ימונו לצורך זה על-ידי מנכ"ל משהב"ש.
ב) במקרה שבו התקיימו כל התנאים האמורים בסעיף 2 לעיל, מלבד התנאי האמור בסעיף 2(ג), תהיה הוועדה המיוחדת במשהב"ש מוסמכת לאשר, לפנים משורת הדין, זכאות להעמדת מבנה מתועש על מגרש הקבע כאמור בהחלטה זו, בנסיבות מיוחדות, בהן נוכחה הוועדה כי הזכויות בדירה לא יוכלו לשמש מקור למימון בניית בית קבע על ידי המפונה.
ג) מקום שבו נדרש המפונה להעמיד בטוחות להבטחת פינוי הדיור הזמני ו/או מבנים בלתי חוקיים, לא יינתן אישור זכאות לפי ס"ק (א) ו-(ב) לעיל, אלא לאחר העמדת בטוחות כאמור.
ד) מאחר שהמסגרת התקציבית ליישום פיתרון העמדת מבנה מתועש על מגרש הקבע הינה מוגבלת, יינתן האישור על הזכאות כאמור בס"ק (א) ו-(ב) לעיל, לאחר שיתברר אם ניתן להעמיד מבנים לכל הזכאים שהגישו במועד בקשה כאמור בסעיף 8 להלן. ככל שיימצא שלא ניתן לעשות כן, יינתן האישור על הזכאות כאמור רק לאחר בחינת הזכאים לפי אמות המידה שייקבעו על-ידי משהב"ש כאמור בסעיף 11 להלן.
4. הצבת המבנים המתועשים על מגרשי הקבע של מפונים שמשהב"ש אישר את זכאותם בהתאם לסעיפים 2 ו-3 לעיל, תבוצע על ידי החט"ל בהתאם לכל התנאים הבאים:
א) היקפי השטח במ"ר של המבנים המתועשים שאותם ניתן יהיה להציב על מגרשי הקבע בהתאם להחלטה זו ייקבעו על-פי כללי החט"ל. משהב"ש, לאחר התייעצות עם החט"ל, יקבע את אמות המידה שלפיהן יוחלט איזה גודל מבנה יוקצה לכל מפונה.
ב) המבנה המתועש יוצב על מגרש הקבע בכפוף לדיני התכנון והבניה.
ג) המבנה המתועש יוצב בתחום קווי הבניין של המגרש, על פי היתרי בניה כדין.
5. רכישת המבנה מהחט"ל תיעשה בהתאם לשוויו השמאי במועד הרכישה, ולפי הכללים המקובלים בחט"ל בעניין זה. רכש המפונה את הזכויות במבנה כאמור, לא יהיה רשאי להעביר את זכויותיו בו לגורם אחר במשך תקופה של 5 שנים ממועד רכישת הזכויות במבנה.
6. במקרה שבו יושכר המבנה המתועש למפונה יחולו הכללים הבאים:
א) המפונה יחתום מול החט"ל על הסכם שכירות (המתחדש מדי שנה) ביחס למבנה המתועש, ויפקיד בידי החט"ל בטחונות בהתאם לתנאים המקובלים בחט"ל. תנאי השכירות ייקבעו בהתאם לכללים הנהוגים בחט"ל, ובלבד שייקבע במסגרתם כי המפונה לא יהיה רשאי להסב לאחר את זכויותיו וחובותיו לגבי המבנה.
ב) גובה דמי השכירות עבור המבנה המתועש ייקבע מעת לעת על ידי ועדת המחירים במשהב"ש. בקביעת גובה דמי השכירות תביא ועדת המחירים בחשבון, בין יתר השיקולים, את העובדה שהמגרש עליו יוצב המבנה המתועש שייך למפונה ואינו מהווה חלק מהנכס המושכר.
ג) המפונה לא יהיה רשאי למכור את מגרש הקבע במשך כל תקופת השכירות, ותירשם הערה מתאימה (הערת אזהרה, שעבוד או כתב התחייבות) ברשות מקרקעי ישראל, רשם המשכונות או לשכת רישום המקרקעין, לפי העניין.
ד) במהלך תקופת השכירות תעמוד למפונה אופציה לרכישת המבנה המתועש שהוצב על מגרש הקבע שלו, בהתאם לכללי החט"ל החלים בעניין זה ולאמור בסעיף 5 לעיל.
7. א) בגין כל מפונה שיופנה לחט"ל לפי החלטה זו ויחתום על המסמכים הנדרשים לצורך העמדת המבנה המתועש על מגרש הקבע שלו למכירה או להשכרה, לפי העניין, יעביר משהב"ש לחט"ל את הכספים המגיעים למפונה ממשהב"ש ושאין מניעה להעבירם, למעט פיצויים לפי פרק ג' ופרק ד' לחוק (או תשלום מיוחד שניתן בוועדה המיוחדת חלף הפיצויים האמורים), בניכוי חובות של המפונה למשהב"ש וחובות בגין הדיור הזמני, ככל שישנם (בכפוף לאישור מינהלת פינוי האתרים) (להלן: "סכום הפיקדון").
ב) במקרה של רכישת המבנה מיד לאחר הצבתו במגרש הקבע, ישמש סכום הפיקדון שיועבר לידי החט"ל כתשלום ראשון עבור המבנה. במקרה של השכרת המבנה ישמש סכום הפיקדון לתשלום חלקי של דמי השכירות המגיעים עבור המבנה המתועש. הכללים להפחתת סכום דמי השכירות החודשיים בהתאם לסכום הפיקדון, לרבות התקופה לפריסת התשלום מתוך הפקדון ושיעור ההיוון לביצוע התחשיב, ייקבעו על-ידי החט"ל יחד עם משהב"ש.
ג) לעניין יישום סעיף 8 לסיכום הדברים, תיחשב הצבת מבנה מתועש על מגרש הקבע כבניית בית למגורים.
8. א. על מפונה המבקש כי יוצב על מגרש הקבע שלו מבנה מתועש למכירה או להשכרה בהתאם להחלטה זו, להודיע למשהב"ש במהלך תקופת מתן ההודעה, ולהגיש בקשה בנוסח שייקבע על-ידי משהב"ש במועד שייקבע על-ידי משהב"ש.
ב. על מפונה שטרם החל בבניית בית הקבע ואינו זכאי, או אינו מעוניין, בהצבת מבנה מתועש למכירה או להשכרה על מגרש הקבע שלו, להודיע בתוך 30 ימים ממועד קבלת הודעת צוות היישום כאמור על כוונתו לבנות על מגרש הקבע שלו בית בבנייה עצמית או לחלופין למכור את מגרש הקבע. על מפונה שלא יעשה כן תחול הוראת סעיף א(4)(ג) לעיל.
9. א. להקצות לחט"ל סך של עד 36 מיליון ₪ לצורך רכישה והצבה של מבנים יבילים בהתאם להחלטה זו (להלן: "תקציב המבנים להשכרה"), וזאת בהתאם לחלוקה הבאה:
1. סך של 27.55 מיליון ₪ יוסט מתקציב מבני הציבור לפי החלטה 438.
2. סך של 8.45 מיליון ₪ יוסט מעודפי התקציב שהוקצה לטובת פרויקט הצבת מבנה מגורים יביל על מגרש הקבע, כאמור בהחלטת הממשלה מס' 1633 ומתווה היישום שאושר מכוחה.
ב. משהב"ש יקצה לחט"ל סכום של עד 7% מתקציב המבנים להשכרה לטובת עלויות ההפעלה והניהול של הפרויקט (להלן: "תקציב התפעול").
ג. תקציב המבנים להשכרה, בניכוי תקציב התפעול, יוקצה לחט"ל בהתאם למספר היחידות לביצוע בפועל.

10. משהב"ש יהיה רשאי, בתיאום עם אגף התקציבים במשרד האוצר ועם החט"ל, להקצות סכומים נוספים לצורך רכישה והצבה של מבנים יבילים בהתאם להחלטה זו, ממקורות תקציביים ייעודיים, ככל שיהיו קיימים.
11. במקרה שבו מספר הזכאים שביקשו במועד הצבת מבנה מתועש למכירה או להשכרה, יעלה על מספר היחידות המתוקצבות בהתאם לסעיפים 9 ו-10 לעיל, יהיה מספר הזכאים שלגביהם ייושם הפיתרון על-ידי החט"ל כמספר היחידות המתוקצבות כאמור. משהב"ש יחליט מהן אמות המידה שעל בסיסן ייקבע סדר הקדימות ביישום הפיתרון.
12. להטיל על משהב"ש, בתיאום עם החט"ל, הרשויות המקומיות הרלבנטיות וועדות התכנון הרלבנטיות, לגבש הצעה ללוחות זמנים ליישום פתרון הצבת מבנה מתועש להשכרה. ההחלטה תובא לאישור ועדת השרים בתוך 30 ימים ממועד החלטה זו.
13. הצבת המבנים המתועשים על מגרשי הקבע בהתאם למפורט בפרק זה, תושלם, לכל המאוחר, עד לסוף שנת 2014.
ג. הקמת עוגני קליטה ביישובי הקבע של המפונים
ג1. הקמת מגורים זמניים שישמשו עוגן קליטה ביישוב הקבע
1. להסב מתוך תקציב מבני הציבור לפי החלטה 438, סך של עד 7 מיליון ₪ אשר יוקצה לחט"ל לצורך הקמת מבנים מתועשים יבילים ביישובי קבע של המפונים שייקבעו כמפורט בסעיף 2 להלן, שישמשו לצורך מגורים זמניים של משפחות מפונים הבונות את בית הקבע שלהן ביישוב ולצורך מגורים זמניים של משפחות אחרות השוקלות בניית בית קבע ביישוב (להלן: "בקו"ם").

2. קביעת היישובים שבהם יוקמו הבקו"מים ומספר המבנים שיוקמו בכל יישוב תיעשה על-פי הנהלים המקובלים לעניין זה בחט"ל, ובשים לב, בין היתר, לשיקולים הבאים:
א. היות היישוב יישוב חדש שהוקם במסגרת יישום תוכנית ההתנתקות לטובת קליטת מפונים.
ב. היקף פוטנציאל ההתרחבות העתידי של היישוב (מספר המגרשים הזמינים המיועדים לשמש להתרחבות עתידית של היישוב).
ג. המידה שבה נדרש הבקו"ם כדי להאיץ את התפתחות היישוב.
ד. המיקום הגיאוגרפי של היישוב.
ה. מספר המפונים הבונים את בית הקבע ביישוב הרלבנטי.
ו. המידה שבה יהיה בהקמת הבקו"ם כדי לסייע לפינוי אתרי הדיור הזמני של המפונים.
ז. זמינות קרקע ותשתיות ביישוב הקבע לצורך הקמת הבקו"ם.
3. הקמת הבקו"מים בהתאם לסעיפים 1 ו- 2 לעיל תיעשה בכפוף לדיני התכנון והבנייה ולקבלת אישור הרשות המקומית שבשטחה יוקם הבקו"ם.

4. א) ניהול הבקו"מים, ובכלל זאת אכלוס המבנים וגודלם, ייעשה בהתאם לכללים החלים בעניין זה בחט"ל, ובלבד שבמסגרת הסכם השכירות שייחתם עם המפונה ייקבע כי הוא לא יהיה רשאי להסב לאחר את זכויותיו וחובותיו לגבי המבנה.
ב) במסגרת אכלוס המבנים המתועשים שבבקו"ם תינתן עדיפות למפונים הבונים את בית הקבע שלהם ביישוב הרלבנטי והמתגוררים באתרי הדיור הזמני של המפונים. לעניין זה, "מפונים הבונים את בית הקבע שלהם ביישוב הרלבנטי" – מי שהגישו בקשה להיתר בנייה ביחס לבית הקבע הנבנה על-ידם.
ג) הכללים שלפיהם ייערך אכלוס המבנים יתואמו עם משהב"ש.
ד) גובה שכר הדירה שייגבה ייקבע בהתאם לכללים החלים בעניין זה בחט"ל, ובהתאם להחלטת ועדת המחירים במשהב"ש בקביעת גובה דמי השכירות ב-18 החודשים הראשונים למגורי המפונים במבנים תביא ועדת המחירים בחשבון, בין יתר השיקולים, את מחירי השכירות שהיו נהוגים ביישובי גוש קטיף עובר ליישום תוכנית ההתנתקות.
5. א) במקרה שבו המפונה מתגורר בדיור הזמני, לא יינתן לו אישור להתגורר במבנה יביל מתועש במסגרת הבקו"ם אלא לאחר שהוא חתם על התחייבות שלפיה תוך 30 ימים מקבלת החזקה במבנה המתועש, הוא יעבור להתגורר בו, יפנה את הדיור הזמני (לרבות סילוק של בנייה בלתי חוקית שהוקמה בצמוד או בסמוך למבנה המדינה שבו הוא מתגורר ומבנים בלתי חוקיים שהוקמו על-ידו באתר הדיור הזמני) וישיבו למדינה כשהוא נקי מכל חפץ או אדם. כמו כן יתחייב המפונה להעמיד ערובות להבטחת פינוי הדיור הזמני והמבנים הבלתי חוקיים כאמור, כפי שייקבע על-ידי מינהלת פינוי האתרים בתיאום עם משהב"ש.
ב) במקרה שבו המפונה תפס חזקה שלא כדין במבנה הדיור הזמני או טרם הסדיר את התשלום עבור מגוריו במבנה – בנוסף לאמור בס"ק (א) הוא יידרש להסדיר את התשלום עבור מגוריו בדיור הזמני, החל ממועד תפיסת החזקה ועד מועד הפינוי בפועל.
6. להנחות את מנהל רשות מקרקעי ישראל להביא לדיון במועצת מקרקעי ישראל הצעת החלטה בדבר מתן הרשאה לחט"ל לטובת הקמת בקו"מים ביישובי הקבע של המפונים, בפטור ממכרז לפי תקנה 3(19) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, וכן בדבר התנאים לאישור הקמת בקו"מים בשטחים שהוקצו על-ידי רשות מקרקעי ישראל לרשות המקומית.
7. להטיל על משהב"ש, בתיאום עם החט"ל, הרשויות המקומיות הרלבנטיות וועדות התכנון הרלבנטיות, לגבש הצעה ללוחות זמנים להקמת הבקו"מים. ההצעה תובא לאישור ועדת השרים בתוך 30 ימים ממועד החלטה זו.
8. א) משהב"ש יקצה לחט"ל סכום של עד 7% מהתקציב האמור בסעיף 1 לעיל (להלן: "תקציב הבקו"מים") לטובת עלויות ההפעלה והניהול של הפרויקט (להלן בפרק זה: "תקציב התפעול").
ב) תקציב הבקו"מים, בניכוי תקציב התפעול, יוקצה לחט"ל בהתאם למספר היחידות לביצוע בפועל.
9. משהב"ש יהיה רשאי, בתיאום עם אגף התקציבים במשרד האוצר ועם החט"ל, להקצות סכומים נוספים לצורך הקמת מבנים יבילים בבקו"מים בהתאם להחלטה זו, ממקורות תקציביים ייעודיים, ככל שיהיו קיימים.
ג2. הקמת מבנה למתן שירותים קהילתיים ומבנה תעסוקה
1. להסב מתוך תקציב מבני הציבור לפי החלטה 438, סך של עד 12 מיליון ₪ אשר יוקצה לחט"ל לצורך הקמת מבנים ביישובי הקבע שייקבעו בהתאם לסעיפים 2 ו-3 להלן, כמפורט להלן:
א) מבנה יביל רב תכליתי למתן שירותים קהילתיים, שגודלו יותאם למספר המפונים ביישוב הרלבנטי (להלן: "מבנה קהילתי").
ב) מבנה תעסוקה לצורך השכרה לעסקים זעירים, בגודל של עד 675 מ"ר (להלן: "מבנה תעסוקה").
2. א) תנאי להקמת מבנה קהילתי או מבנה תעסוקה כאמור הוא כי לא קיים ביישוב מבנה המספק את השירותים הרלבנטיים, לפי העניין (ואף לא הוחל בבנייתו).
ב) מבנה תעסוקה יוקם רק ביישובי הקבע הנמצאים בנגב או בגליל, כהגדרתם בחוק הרשות לפיתוח הנגב, התשנ"ב-1991, ובחוק הרשות לפיתוח הגליל, התשנ"ג-1993, לפי העניין.
3. קביעת יישובי הקבע שבהם יוקמו המבנה הקהילתי ו/או מבנה התעסוקה כאמור תיעשה על-פי הנהלים המקובלים לעניין זה בחט"ל, ובשים לב, בין היתר, לשיקולים הבאים:
א. צרכי יישוב הקבע.
ב. היתכנות הקמת מבנים כאמור על-ידי יזמים פרטיים.
ג. הצורך במתן מענה לעסקים שנדרש פינויים מאתר המגורים הזמני.
ד. המיקום הגיאוגרפי של יישוב הקבע.
4. הקמת המבנים כאמור לעיל תיעשה בכפוף לדיני התכנון והבנייה ולקבלת אישור הרשות המקומית שבשטחה יוקמו המבנים.
5. ניהול המבנים, ובכלל זה ניהול השכרתם, ייעשה בהתאם לכללים החלים בעניין זה בחט"ל.
6. א) להנחות את מנהל רשות מקרקעי ישראל להביא לדיון במועצת מקרקעי ישראל הצעת החלטה בדבר מתן הרשאה לחט"ל לטובת הקמת מבני קהילה, כאמור בסעיף 1(א) לעיל, ביישובי הקבע של המפונים, בפטור ממכרז לפי תקנה 3(19) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, וכן בדבר התנאים לאישור הקמת מבנים כאמור בשטחים שהוקצו על-ידי רשות מקרקעי ישראל לרשות המקומית.
ב) להנחות את מנהל רשות מקרקעי ישראל לגבש, בתיאום עם משהב"ש, הסדר להקצאת קרקע ביישובי הקבע של המפונים בנגב ובגליל לטובת הקמת מבני תעסוקה כאמור בסעיף 1(ב) לעיל. ההסדר שיגובש יובא לדיון במועצת מקרקעי ישראל.
7. א) משהב"ש יקצה לחט"ל סכום של עד 7% מהתקציב האמור בסעיף 1 לעיל (להלן: "תקציב המבנים") לטובת עלויות ההפעלה והניהול של הפרויקט (להלן בפרק זה: "תקציב התפעול").
ב) תקציב המבנים, בניכוי תקציב התפעול, יוקצה לחט"ל בהתאם למספר היחידות לביצוע בפועל.
ד. השלמת תשתיות למגורים ביישובים שבי דרום ופלמחים
בהמשך להחלטות הממשלה מס' 1153 מיום 27.12.2009, מס' 2812 מיום 3.2.2011 ומס' 3559 מיום 31.7.2011 (להלן: "החלטות הממשלה בנושא שבי דרום"):
1. להנחות את משהב"ש לתקן את ההסכם שנחתם מכוח החלטות הממשלה בנושא שבי דרום, באופן שהמסגרת התקציבית שהועמדה לטובת השתתפות בפיתוח תשתיות עבור מפונים זכאים ביישוב שבי דרום, תוגדל בסך של 2.5 מיליון ₪. משרד האוצר יסב מתוך תקציב מבני הציבור לפי החלטה 438, את הסכום האמור, אשר יועמד למשהב"ש לצורך תיקון ההסכם כמפורט לעיל.
2. להמליץ לשר הבינוי והשיכון לאשר, מכוח סמכותו על-פי סעיף 85 לחוק והחלטת הממשלה מס' 27 מיום 14.4.2013, תיקון להסכם ההעתקה לפלמחים שנחתם ביום 13.6.2011, באופן שהמסגרת התקציבית שהועמדה לטובת השתתפות בפיתוח תשתיות עבור מפונים זכאים בפלמחים, תוגדל בסך של 4.5 מיליון ₪. משרד האוצר יסב מתוך תקציב מבני הציבור לפי החלטה 438, את הסכום האמור, אשר יועמד למשהב"ש לצורך תיקון ההסכם כמפורט לעיל.
3. משהב"ש רשאי לקבוע תנאים להעברת כספי תוספת התקציב הנ"ל, לרבות לעניין גמר חשבונות וויתור על דרישות ותביעות.
ה. השלמת מבני ציבור ביישובי הקבע
1. להסב מתוך תקציב מבני הציבור לפי החלטה 438, סך של 26.45 מיליון ₪ אשר יוקצה למשהב"ש לטובת השלמת מבני ציבור נחוצים לרבות פיתוח סביבת מבני הציבור ביישובי הקבע של המפונים, בהתאם למפורט להלן (הסכומים הם באלפי שקלים חדשים):
יישוב

]]>Wed, 10 Sep 2014 07:47:15 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=571המשך סבסוד מפוני חבל עזה וצפון השומרון עבור החזקת ילדיהם במעונות יום ומשפחתונים בדרגה 4, לתקופה שעד תום שנה ממועד מעבר הקהילה ליישוב הקבע http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=570מספר החלטת ממשלה: 1416(נתק/4)
תאריך פרסום: 05/03/2014
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

המשך סבסוד מפוני חבל עזה וצפון השומרון עבור החזקת ילדיהם במעונות יום ומשפחתונים בדרגה 4, לתקופה שעד תום שנה ממועד מעבר הקהילה ליישוב הקבע

מחליטים

בהמשך להחלטת הממשלה מס' 3690 מיום 28.8.2011 בנושא "המשך מתן סיוע עבור ילדים במעונות יום ובמשפחתונים בשנת הלימודים התשע"ב והתשע"ג למפוני חבל עזה וצפון השומרון" ולהחלטות קודמות בנושא:

1. להורות למשרד הכלכלה להעניק למשפחות מפוני חבל עזה וצפון השומרון, כהגדרתם בהחלטה זו:
א. בשנות הלימודים התשע"ד והתשע"ה, או עד תום שנה מן המועד שבו לפחות מחצית מהמשפחות בקהילה הרלוונטית יעברו בפועל לבתי הקבע (בהתאם לנתונים שבידי משרד הבינוי והשיכון), לפי המוקדם מבין שני המועדים, תהיה השתתפות המדינה עבור החזקת ילדים במעונות יום ובמשפחתונים בעלי "סמל מעון" לפי הסדר הפעלה עם משרד הכלכלה (להלן: "הסיוע"), בהתאם לדרגה 4.
לעניין זה, "יעברו בפועל לבתי הקבע" – לרבות משפחות שקיבלו טופס 4 ביחס לבית הקבע הנבנה על ידן ולא עברו להתגורר בו.
הסיוע יינתן לאמהות העומדות בתנאים הנדרשים במבחני התמיכה של האגף למעונות יום ומשפחתונים במשרד הכלכלה (להלן: "מבחני התמיכה") ללא בחינת מעמדו התעסוקתי של האב וללא מבחן הכנסה בהתאמות הבאות:
1. אמהות העובדות 20 שעות שבועיות ומעלה או עוסקות בעבודת מחקר במסגרת מלגה בהיקף של 20 ש"ש לפחות.

2. אימהות בשנת שבתון ייחשבו כ"אם עובדת" ובלבד כי בתקופה שקדמה ליציאה לשנת השבתון עבדו בהיקף של 20 שעות שבועיות לפחות.

3. אימהות לומדות בהיקף של 20 שעות שבועיות לפחות במסלולים המפורטים במבחני התמיכה לשנת לימודים שבה מבוקש הסיוע, תחת הסעיף "אם לומדת", למעט הלימודים באוניברסיטה הפתוחה.
ב. בשנת הלימודים התשע"ו או עד תום שנה מן המועד שבו לפחות מחצית מהמשפחות בקהילה הרלוונטית יעברו בפועל לבתי הקבע (בהתאם לנתונים שבידי משרד הבינוי והשיכון), לפי המוקדם מבין שני המועדים, יהיה הסיוע לאימהות העומדות בתנאים המפורטים בסעיף 1(א), בהתאם לדרגה 5, אך תתקיים דרישת התעסוקה מאב המשפחה, בהתאם למנגנון הקבוע בהחלטת הממשלה מס' 149 מיום 13 במאי 2013.
ג. אמהות הרשומות כדורשות עבודה בשירות התעסוקה ואינן זכאיות לדמי אבטלה בשנת הלימודים התשע"ד או עד תום שנה מן המועד שבו לפחות מחצית מהמשפחות בקהילה הרלוונטית יעברו בפועל לבתי הקבע (בהתאם לנתונים שבידי משרד הבינוי והשיכון), לפי המוקדם מבין שני המועדים, תהיינה זכאיות להשתתפות בשכ"ל בשיעור של 50% מסכום הסיוע כאמור בפסקה א'.
לעניין זה, "יעברו בפועל לבתי הקבע" – לרבות משפחות שקיבלו טופס 4 ביחס לבית הקבע הנבנה על ידן ולא עברו להתגורר בו. בשנות הלימודים התשע"ה והתשע"ו לא תהיה זכאות לפי מנגנון זה (רישום כדורשת עבודה בשירות התעסוקה ללא זכאות לדמי אבטלה), אלא תתקיים דרישת התעסוקה לפי הקבוע בסעיפים 1(א) ו-1(ב).
2. בשנת הלימודים תשע"ד יינתן הסיוע החל מיום קליטת הילד במסגרת הרלבנטית.
3. לשם הפעלת תוכנית זו יקצה משרד הכלכלה, ממקורותיו, סכום של עד 1 מיליון ₪ בכל אחת מהשנים התשע"ד – התשע"ו. יתרת הסכום השנתית, ככל שתידרש, תמומן מתקציב משרד הבינוי והשיכון.
בהחלטה זו 'מפוני חבל עזה וצפון השומרון' – אחד מאלה:
1. מי שקיבלו אישור של משרד הבינוי והשיכון על כך שהצטרפו להסכמי העתקה כמשמעם בסעיף 85 לחוק יישום תוכנית ההתנתקות, התשס"ה-2005 (להלן: "החוק") או להסדרי העתקה המיושמים מכוח החלטות הממשלה או ליישוב אבני איתן, למעט שני אלה:
א. מפונים שעברו להתגורר בבית הקבע במסגרת ההעתקה הקהילתית וחלפו יותר משנתיים ממועד מעברם לבית הקבע.
ב. מפונים שקיבלו טופס 4 לבית הקבע שנבנה על ידם במסגרת ההעתקה הקהילתית אך לא עברו להתגורר בו בפועל.
2. מי שקיבלו אישור של משרד הבינוי והשיכון על כך שמתקיימים לגביהם שני התנאים הבאים במצטבר:
א. ועדת הזכאות קבעה לגביהם כי הם בגדר "שוכר פרטי", כמשמעו בסעיף 43א לחוק.
ב. הם רכשו מגרש ביישוב יעד, כמשמעו בסעיף 43א לחוק.
]]>
Wed, 03 Sep 2014 11:25:37 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=570
הסדרת מגורי מפוני חבל עזה וצפון השומרון בדיור הזמני http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=567מספר החלטת ממשלה: 1959(נתק/7)
תאריך פרסום: 03/09/2014
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

הסדרת מגורי מפוני חבל עזה וצפון השומרון בדיור הזמני

מחליטים

בהמשך להחלטות הממשלה מס' 2904 מיום 6.1.2008, מס' 564 מיום 12.7.2009, מס' 1633 מיום 2.5.2010, מס' 1792 מיום 13.6.2010, מס' 3176 מיום 28.4.2011 ומס' 1414 מיום 5.3.2014 (להלן: "החלטה מס' 1414"), כדלקמן:
א. להנחות את משרד הבינוי והשיכון (להלן: "משהב"ש") לערוך בחינה פרטנית לגבי כל אחת ממשפחות מפוני גוש קטיף וצפון השומרון המתגוררות בדיור הזמני שהועמד על-ידי המדינה (להלן: "הדיור הזמני"), ולהנחות את משהב"ש, יחד עם מינהלת פינוי האתרים הזמניים באגף החשב הכללי במשרד האוצר (להלן: "מינהלת פינוי האתרים הזמניים"), לקבוע עד לאיזה תאריך תוארך תקופת זכאותן להתגורר בדיור הזמני ומהו גובה דמי השכירות שייגבה בגין תקופה זו, הכל בהתאם לנוהל ולכללים שסוכמו ביום 21.7.2014 בין משהב"ש למינהלת פינוי האתרים הזמניים ואושרו על ידי משרד המשפטים (להלן: "הנוהל").
ב. ועדת השרים רושמת לפניה ומאשרת את הנוהל, אשר גובש בהתאם לסעיף א(5) להחלטה מס' 1414, במסגרתו מפורט המתווה להסדרת מגורי המפונים בדיור הזמני.
(הנוהל נמצא בתיקי מזכירות הממשלה)
ג. להמליץ לוועדה המיוחדת להאריך את המועדים שנקבעו בהחלטותיה בדבר סיוע בתשלום שכר דירה למפונים זכאים שהצטרפו להסכמי או הסדרי העתקה ושאינם מתגוררים בדיור הזמני, בהתחשב במועדים ובכללים האמורים בנוהל. ככל שיהיה צורך בכך, יוקצה התקציב לעניין זה מתקציב משהב"ש.
ד. להנחות את משהב"ש לשלוח למשפחות המפונים המתקשות במעבר לבית הקבע את "הודעת משהב"ש בדבר פיתרון הקבע", כהגדרתה בסעיף א(4)(א) להחלטה מס' 1414, בתוך 60 יום ממועד קבלת החלטה זו.
]]>
Wed, 03 Sep 2014 11:05:59 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=567
לוחות זמנים להקמת מבנים על מגרש הקבע של מפונים שטרם החלו בבניית בית הקבע ולהקמת עוגני קליטה ביישובי הקבע של המפונים http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=568מספר החלטת ממשלה: 1958(נתק/6)
תאריך פרסום: 07/08/2014
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

לוחות זמנים להקמת מבנים על מגרש הקבע של מפונים שטרם החלו בבניית בית הקבע ולהקמת עוגני קליטה ביישובי הקבע של המפונים

מחליטים

בהמשך לסעיפים ב(12) ו- ג1(7) להחלטת הממשלה מס' 1414(נתק/2) מיום 5.3.2014 (להלן: "החלטה 1414"), לאשר את לוחות הזמנים להקמת מבנים על מגרשי הקבע של מפונים שטרם החלו בבניית בית הקבע, כאמור בסעיף ב' להחלטה 1414, ועוגני קליטה ביישובי הקבע של המפונים כאמור בסעיף ג' להחלטה 1414, כמפורט להלן:
א. לוחות זמנים להעמדת מבנים למכירה או להשכרה על מגרש הקבע של משפחות מפונים שטרם החלו בבניית בית הקבע
1. צו התחלת עבודה לייצור המבנים יינתן לספק המבנים על ידי החטיבה להתיישבות בהסתדרות הציונית העולמית (להלן: "החט"ל") בתוך 5 ימי עבודה מהמועד שבו יינתן על ידי משרד הבינוי והשיכון (להלן: "משהב"ש") אישור הזכאות כאמור בסעיף ב(3) להחלטה 1414.
2. החט"ל תפעל לכך שספק המבנים הזמניים ישלים את ייצור המבנים במפעל בתוך 60 ימי עבודה ממועד מתן צו התחלת עבודה. אם מספר המבנים הזמניים שיוזמנו בו זמנית יעלה על 20, יוארך המועד בהתאם למגבלת כושר הייצור של ספק המבנים.
3. בקשה להיתר בנייה תוגש על ידי החט"ל לוועדה המקומית לתכנון ובנייה בתוך 14 ימי עבודה מהמועד שבו יינתן על ידי משהב"ש אישור הזכאות כאמור בסעיף ב(3) להחלטה 1414.
4. הממשלה רושמת לפניה כי על-פי סיכום עקרוני שהושג בין משהב"ש לוועדות התכנון והבנייה הרלוונטיות, הוועדה המקומית לתכנון ובנייה תפעל לקבלת החלטה בבקשה להיתר בנייה בתוך 21 ימי עבודה ממועד הגשת הבקשה, וככל שהחליטה על מתן היתר בנייה כאמור, תפעל למתן היתר הבנייה בתוך 3 ימי עבודה מהמועד שבו יתקיימו כל הדרישות על פי דין ועל פי החלטתה למתן ההיתר.
5. הכשרת המגרש לצורך הצבת המבנה תושלם על ידי החט"ל לא יאוחר מהמועד שבו היה על ספק המבנים להשלים את ייצור המבנים במפעל כאמור לעיל.
6. הצבת המבנה במגרש וביצוע עבודות במבנה לאחר הצבתו יושלמו בתוך 30 ימי עבודה מהמועד שבו היה על ספק המבנים להשלים את ייצור המבנים במפעל כאמור לעיל.
7. פיתוח המגרש יושלם בתוך 60 ימי עבודה ממועד הצבת המבנה במגרש.
8. החט"ל תפעל לכך שאישורי כיבוי אש ופיקוד העורף למבנה יינתנו בתוך 15 ימי עבודה ממועד השלמת העבודות במבנה ובמגרש. רשויות כיבוי אש ופיקוד העורף יתנו עדיפות לטיפול בנושא.
9. החט"ל תפעל לכך שאישור חיבור לחשמל (טופס 4) יינתן על ידי הוועדה המקומית בתוך 14 ימי עבודה ממועד קבלת אישורי כיבוי אש ופיקוד העורף.
10. החט"ל תפעל לכך שחיבור המבנה לחשמל יבוצע על ידי חברת החשמל בתוך 20 ימי עבודה ממועד קבלת טופס 4.
ב. לוחות זמנים להקמת עוגני קליטה ביישובי הקבע של המפונים
1. בתוך 60 יום ממועד החלטה זו תובא לאישור מועצת מקרקעי ישראל הצעת החלטה בדבר מתן הרשאה לחט"ל לטובת הקמת הבקו"מים כאמור בסעיף ג1(6) להחלטה 1414, ולטובת הקמת מבנה למתן שירותים קהילתיים כאמור בסעיף ג2(6א) ומבנה תעסוקה כאמור בסעיף ג2(6ב) להחלטה 1414.
2. החט"ל תפרסם "קול קורא" לישובי המפונים הרלבנטיים בעניין הגשת בקשות להצבת בקו"מים, מבנה למתן שירותים קהילתיים ומבנה תעסוקה ביישוב בתוך 14 ימי עבודה ממועד קבלת החלטת מועצת מקרקעי ישראל כאמור.
3. בקשות היישובים בהתאם ל"קול קורא" שתפרסם החט"ל יוגשו בתוך 30 ימי עבודה ממועד הפרסום.
4. החלטת החט"ל בבקשות שיוגשו על ידי היישובים כאמור תתקבל בתוך 30 ימי עבודה ממועד הגשת הבקשות.
5. בקשה לאישור הקצאת הקרקע על-ידי רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") בפטור ממכרז לחט"ל תובא לאישור כנדרש על פי תקנות חובת המכרזים, תשנ"ג – 1993 בתוך 90 יום ממועד החלטת החט"ל כאמור בסעיף 4 לעיל. עד לתום המועד כאמור ייקבעו המתחמים שבהם יוצבו המבנים וייחתם הסכם מתאים בין רמ"י לחט"ל.
6. תכנון האתרים ביישובים שבקשתם אושרה כאמור והגשת בקשות לוועדה המקומית לתכנון ובנייה להיתרי בנייה להקמת האתרים (כולל פיתוח תשתיות, הצבת המבנים הזמניים והכשרת המגרשים), יושלמו בתוך 60 ימי עבודה ממועד החלטת החט"ל בבקשות שיוגשו בהתאם ל"קול קורא" כאמור.
7. הממשלה רושמת לפניה כי על-פי סיכום עקרוני שהושג בין משהב"ש לוועדות התכנון והבנייה הרלבנטיות, הוועדה המקומית לתכנון ובנייה תפעל לקבלת החלטה בבקשה להיתר בנייה בתוך 21 ימי עבודה ממועד הגשת הבקשה, וככל שהחליטה על מתן היתר בנייה כאמור, תפעל למתן היתר הבנייה בתוך 3 ימי עבודה מהמועד שבו יתקיימו כל הדרישות על פי דין ועל פי החלטתה למתן ההיתר.
8. עבודות פיתוח התשתיות באתרי הבקו"מים, ההצבה וההקמה של מבני הבקו"ם וההכשרה של המגרשים, יושלמו בתוך 120 יום ממועד קבלת היתר בנייה.
9. עבודות פיתוח התשתיות באתרים שבהם יוקמו מבנים למתן שירותים קהילתיים ומבני תעסוקה, ההצבה וההקמה של המבנים וההכשרה של המגרשים, יושלמו בתוך 150 יום ממועד קבלת היתר בנייה.
]]>
Wed, 03 Sep 2014 11:07:47 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=568
מינוף כלכלי-חברתי והתיישבותי של יישובי הדרום ועוטף עזה http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=566מספר החלטת ממשלה: 1963
תאריך פרסום: 10/08/2014
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

מינוף כלכלי-חברתי והתיישבותי של יישובי הדרום ועוטף עזה

מחליטים

לגבש תכניות לחיזוק הכלכלה, הקהילה וההתיישבות בדרום, שיהוו מכפיל כוח לתוכניות ולפעולות הממשלה הקיימות בדרום, וזאת במטרה לעודד צמיחה כלכלית ולחזק את ההתיישבות ביישובי הדרום בכלל, וביישובי עוטף רצועת עזה בפרט, לאחר מבצע "צוק איתן", כדלקמן:

1. תכנית לאזור עוטף רצועת עזה - לגבש תכנית משלימה לפיתוח כלכלי-חברתי ולחיזוק ההתיישבות ביישובי עוטף רצועת עזה, תוך מתן התייחסות ומענים מיוחדים ליישובים הכפריים, החקלאיים והקהילתיים הסמוכים לגדר המערכת שסביב רצועת עזה.
תכנית זו תגובש ותובא לאישור הממשלה בתוך 21 יום.
תכנית זו תהיה תכנית משלימה להחלטות הממשלה מס' 1114 מיום 29.12.2013 ומס' 1846 מיום 13.7.2014.

2. תכנית ליישובי הדרום - לגבש תכנית רוחבית רב-שנתית, המתכללת וממקדת את פעולות הממשלה באזור הדרום. לצורך כך, למפות ולבחון את מכלול התוכניות, הפעולות, ההשקעות והכלים שאותם מפעילה הממשלה ביישובי הדרום ולהנחות על גיבוש שורת צעדים ופעולות, נקודתיות ורוחביות, לפיתוח יישובי הדרום, שגשוגם הכלכלי והגדלת מספר המתגוררים בהם.

3. לצורך גיבוש התכניות כאמור, להקים ועדה בין-משרדית וחמישה צוותי משימה מקצועיים. צוותי המשימה יגבשו סדרת חלופות לתוכניות מפורטות ואופרטיביות, תוך התייחסות פרטנית למהלכים הנדרשים לשם יישומן והצגת מקורות לתקצובן, ויביאו אותן לאישור הוועדה הבין-משרדית. הוועדה הבין-משרדית תהיה אמונה על גיבוש שתי החלטות ממשלה מתכללות, האחת לאזור עוטף רצועת עזה, כאמור בסעיף 1 לעיל, והאחת ליישובי הדרום כפי שיוגדרו לעניין זה וכאמור בסעיף 2 לעיל, והכל גם בשים לב להוראות פרק כ"ו לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים 2009 ו–2010), התשס"ט-2009. במסגרת ההחלטות יצוינו גם המקורות למימונן.

4. צוותי המשימה יגישו לוועדה הבין-משרדית את סדרת החלופות לתוכניות, צעדים ופעולות כאמור, בתוך 14 יום ביחס לתוכניות המתייחסות לאזור עוטף רצועת עזה, ובתוך 90 יום ביחס לתוכניות ליישובי הדרום. הוועדה הבין-משרדית תהיה רשאית להנחות או לבקש השלמות ופעולות נוספות מצוותי המשימה המקצועיים, בהתאם לצורך.

5. הרכב הוועדה הבין-משרדית וצוותי המשימה המקצועיים יהיה כדלקמן:
א. הוועדה הבין-משרדית - בראש הוועדה הבין-משרדית יעמוד מנכ"ל משרד ראש הממשלה, וחבריה האחרים יהיו חמשת ראשי צוותי המשימה (מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר, מנכ"לית המשרד לפיתוח הנגב והגליל, מנכ"ל משרד הכלכלה ומנכ"ל משרד הרווחה והשירותים החברתיים) וכן הממונה על התקציבים באוצר, מנכ"לית משרד המשפטים וראש רשות החירום הלאומית (רח"ל).
ב. צוות משימה לנושאי פיתוח תשתיות ומגורים - בראש הצוות יעמוד מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, וחבריו האחרים יהיו המנכ"לים, או נציגים מטעמם, של משרדי התחבורה והבטיחות בדרכים, פיתוח הנגב והגליל, החקלאות ופיתוח הכפר, הגנת הסביבה, הפנים, התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, העלייה והקליטה, המשרד לשירותי דת, נציגי הממונה על התקציבים והחשבת הכללית במשרד האוצר וכן מנהל רשות מקרקעי ישראל או נציג מטעמו.
הצוות יתמקד בגיבוש תכנית וצעדים לפיתוח תשתיות ומגורים, לרבות שטחי ציבור ומבני ציבור ולהסרת חסמים בתחומים אלו.
ג. צוות משימה לנושאי תעסוקה, תעשייה ועסקים - בראש הצוות יעמוד מנכ"ל משרד הכלכלה, וחבריו האחרים יהיו המנכ"לים, או נציגים מטעמם, של משרדי התיירות, פיתוח הנגב והגליל, משרד הבינוי והשיכון, הפנים, נציגי הממונה על התקציבים והחשבת הכללית במשרד האוצר וכן מנהל רשות מקרקעי ישראל או נציג מטעמו.
הצוות יתמקד בגיבוש תכניות וצעדים לפיתוח הכלכלה והתעסוקה, תעשייה ועסקים קטנים ובינוניים ולהסרת חסמים בתחומים אלו וכן בכל הנוגע לצעדים משלימים בתחום פיתוח ושיווק קרקע למיזמים כלכליים ולאזורי מסחר ותעסוקה.
ד. צוות משימה לנושאי חקלאות - בראש הצוות יעמוד מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר, וחבריו האחרים יהיו המנכ"לים, או נציגים מטעמם, של משרדי התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, פיתוח הנגב והגליל, התיירות, נציגי הממונה על התקציבים והחשבת הכללית במשרד האוצר וכן מנהל רשות מקרקעי ישראל או נציג מטעמו.
הצוות יתמקד בגיבוש תכניות וצעדים לפיתוח ענף החקלאות לרבות גורמי הייצור ופיתוח מקורות הכנסה מוטי-חקלאות לרבות תיירות כפרית ולהסרת חסמים בתחומים אלו ולפרויקט שיקום תשתיות בישוב הוותיק. יודגש כי פעולות לפיתוח תשתיות ומגורים בתחום היישובים החקלאיים והכפריים יידונו בצוות המשימה לנושאי פיתוח תשתיות ומגורים שבו חבר גם מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר.
ה. צוות משימה לנושאי צמיחה דמוגרפית, קהילה וחברה - בראש הצוות תעמוד מנכ"לית המשרד לפיתוח הנגב והגליל, וחבריו האחרים יהיו המנכ"לים, או נציגים מטעמם, של משרדי החינוך, הבינוי והשיכון, המשרד לאזרחים ותיקים, החקלאות ופיתוח הכפר, התרבות והספורט, הבריאות, העלייה והקליטה, נציגי הממונה על התקציבים והחשבת הכללית במשרד האוצר.
הצוות יתמקד בגיבוש תכניות וצעדים בתחום ההעצמה החברתית והקהילתית וצמיחה ופיתוח דמוגרפי.
ו. צוות משימה לנושאי רווחה - בראש הצוות יעמוד מנכ"ל משרד הרווחה והשירותים החברתיים, וחבריו האחרים יהיו מנכ"ל המשרד לאזרחים ותיקים או נציגו, סמנכ"ל ממשל וחברה במשרד ראש הממשלה או נציגו וכן הממונה על התקציבים במשרד האוצר או נציגו.

6. לצורך תיאום פעולות צוותי המשימה, כל אחד בתחומו, עם הפעילות הנעשית בתחום הביטחוני ועם מכלול הפעולות הנמצאות באחריות רשות החירום הלאומית לטובת החזרת שגרת החיים באזור הדרום לאחר מבצע "צוק איתן", ישולבו נציגים מטעם רשות החירום הלאומית בצוותי המשימה במהלך גיבוש התוכניות לאזור עוטף רצועת עזה כאמור בסעיף 1 לעיל, כפי שיחליט ראש רשות החירום הלאומית.

7. במסגרת גיבוש החלטה ליישובי הדרום ייבחנו גם המענים הניתנים לאוכלוסייה הבדואית.
]]>
Wed, 03 Sep 2014 10:59:21 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=566
הקמת כפר סטודנטים בשדרותhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=565מספר החלטת ממשלה: 1964
תאריך פרסום: 10/08/2014
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

הקמת כפר סטודנטים בשדרות

מחליטים

בהמשך להחלטת הממשלה מספר 1114 מיום 29.12.2013 בעניין "תכנית לחיזוק החוסן האזרחי בשדרות וביישובי "עוטף רצועת עזה" לשנת 2014", וכן בהמשך להחלטת הממשלה מס' 1846 מיום 13.7.2014 בעניין "תכנית לחיזוק החוסן האזרחי בשדרות וביישובי "עוטף רצועת עזה" לשנים 2016-2015 מענה לצרכים מידיים עקב מבצע "צוק איתן"" ולהחלטות הממשלה המוזכרות בה–
1. להקים כפר סטודנטים בשדרות במטרה להוסיף ולחזק את החוסן האזרחי בשדרות בהמשך להחלטות הממשלה להקמת כפרי סטודנטים מספר 3651(נג/6) מיום 2.6.2005, מספר 3796(נג/25) מיום 17.7.2008, מספר 1200(נג/10) מיום 7.1.2010 ומספר 1041(נג/6) מיום 11.12.2013 ולאחר בחינה מקצועית ביחס למיקום כפרי הסטודנטים בעוטף עזה.

2. כפר הסטודנטים יכלול כ-150 יחידות דיור לכ-300 סטודנטים.

3. להקצות לצורך הקמת כפר הסטודנטים והפעלתו את התקציבים המפורטים על פי החלוקה הבאה:
• המשרד לפיתוח הנגב הגליל: 10 מיליון ₪. בשנת התקציב 2014 יוקצו 7.75 מיליון ₪ ובשנת 2015 יוקצו 2.25 מיליון ₪. לצורך הקצאת תקציב זה, יהא רשאי המשרד לפיתוח הנגב והגליל לעשות שימוש בתקציב ליישום החלטת הממשלה מס' 741 מיום 17.9.2013 בעניין 'תכנית אסטרטגית לעידוד וחיזוק ההתיישבות'.
• אגף תקציבים במשרד האוצר : 20 מיליון ₪ בשנת התקציב 2014.
המדינה רושמת לפניה את השתתפות עמותת "איילים" בתקצוב כפר הסטודנטים בהיקף של 20 מיליון ₪.
התקציבים יופעלו על ידי המשרד לפיתוח הנגב והגליל אשר יתקשר עם גוף לצורך הקמת והפעלת כפר הסטודנטים בהתאם להוראות תקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993. התקציבים כוללים את עלויות המיגון הנדרשות על פי הוראות פיקוד העורף.
הקמת כפר הסטודנטים תיעשה בהתאם לדיני התכנון והבנייה ובכפוף לכל דין.

4. הקמת כפר הסטודנטים תתווסף לתוכניות החוסן המופעלות בהתאם להחלטות הממשלה מס' 1114 ומס' 1846 הנזכרות לעיל, ומהווה רכיב נוסף ומשלים בחיזוק החוסן האזרחי באזור. בהתאם להוראות פרק כ"ו לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים 2009 ו–2010), התשס"ט-2009 בנושא אזורי עדיפות לאומית, החלטה זו נסמכת על השיקולים והנתונים שפורטו בהחלטות הממשלה האמורות.
]]>
Wed, 03 Sep 2014 10:54:33 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=565
הקמת ישוב חדש במועצה אזורית גליל תחתוןhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=564מספר החלטת ממשלה: 1968(פש/43)
תאריך פרסום: 14/08/2014
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

הקמת ישוב חדש במועצה אזורית גליל תחתון

מחליטים

1. לבחון הקמת ישוב קהילתי חדש ברכס הר טורעאן, אשר יפעל במסגרת המוניציפלית של המועצה האזורית גליל תחתון אשר ישמש ישוב ייחודי קהילתי שיהיה מיועד לאוכלוסיית בעלי הצרכים המיוחדים במשולב וכחלק בלתי נפרד מהאוכלוסייה הכללית.

2. להטיל על משרד הבינוי והשיכון להכין בתוך חודשיים עבודת מטה שתיעשה בהתייעצות עם כלל משרדי הממשלה, בדגש על משרד הרווחה והשירותים החברתיים ומשרד הביטחון ולהטיל על יו"ר המועצה הארצית לתכנון ובנייה להביא את נושא הקמת היישוב החדש, כאמור בסעיף 1 לעיל, לדיון לפני המועצה הארצית לצורך בחינת מגוון ההיבטים התכנוניים והיבטים נוספים הכרוכים בהם, ולגיבוש המלצתה בנושא והגשתה לממשלה, זאת במסגרת תפקידה לייעץ לממשלה, על פי סעיף 2 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 ובהתאם להנחיית היועץ המשפטי לממשלה מס. 1.1800.

3. להטיל על משרד האוצר להגיש לממשלה התייחסות בהיבט הכלכלי-תקציבי הכרוך בנושא בתוך המועד האמור.

ההחלטה התקבלה בהתאם לסעיף 19(ב) בתקנון לעבודת הממשלה.
]]>
Wed, 03 Sep 2014 09:37:32 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=564
הכרזה על מתחמים לפינוי לשם בינוי במסלול מיסוי - אשדוד http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=563מספר החלטת ממשלה: 1983
תאריך פרסום: 21/08/2014
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

הכרזה על מתחמים לפינוי לשם בינוי במסלול מיסוי - אשדוד

מחליטים

1. על פי סעיף 49כח' לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן – "חוק מיסוי מקרקעין") ובהמלצת הוועדה, כהגדרתה בסעיף האמור, להכריז על המתחם הבא כמתחם לפינוי לשם בינוי במסלול מיסוי:
אשדוד – מתחם "שפירא": גוש 2190 חלקה 10.
2. תוקף ההכרזה הוא לשש שנים.
הממשלה תהא רשאית לבטל את ההכרזה במתחם בטרם חלפו שש שנים אם התקיימו אחד או יותר ממקרים אלה:
א. בוטלו הסכמים שנחתמו בין הדיירים לבין היזם, כך שלא מתקיים התנאי המפורט בסעיף 49כח' לחוק מיסוי מקרקעין ובתקנה 2(א)(3) לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תנאים להמלצה על הכרזה על מתחם פינוי ובינוי במסלול מיסוי), התשס"ד–2004 שעניינו מספר ההסכמים הנדרש.
ב. מנהל מיסוי מקרקעין השתמש בסמכותו לפי סעיף 84 לחוק מיסוי מקרקעין לעניין עסקה שנעשתה במתחם המפורט בסעיף 1.
3. מועד ביצוע ההחלטה - החל מיום קבלתה.
ההחלטה התקבלה בהתאם לסעיף 19(ב) בתקנון לעבודת הממשלה.

]]>
Wed, 03 Sep 2014 09:30:22 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=563
הצעת חוק המכר (דירות) (תיקון - שיעור ריבית פיגורים), התשע"ג-2013 http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=569מספר החלטת ממשלה: 1470(חק/784)
תאריך פרסום: 20/03/2014
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

הצעת חוק המכר (דירות) (תיקון - שיעור ריבית פיגורים), התשע"ג-2013 של חה"כ מאיר שטרית (פ/277)

מחליטים

מבהתאם לסעיף 66 בתקנון לעבודת הממשלה – לתמוך בהצעת חוק המכר (דירות) (תיקון – שיעור ריבית פיגורים), התשע"ג-2013 של ח"כ מאיר שטרית (פ/277), בכפוף לתיאום הנוסח עם משרד האוצר ומשרד הבינוי והשיכון ובאופן ששיעורי הריבית ייקבעו בתקנות.
]]>
Wed, 03 Sep 2014 11:14:26 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=569