משרד הבינוי: החלטות ממשלהhttp://www.moch.gov.il//Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspxהזנת RSS עבור הרשימה Gov_Decisions.Sat, 02 Jul 2016 03:49:07 GMT60he-ILמשרד הבינוי והשיכון: Gov_Decisions/_layouts/images/homepage.gifhttp://www.moch.gov.il//Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspxקביעת אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=671מספר החלטת ממשלה: 1527
תאריך פרסום: 13/06/2016
תוכן החלטת הממשלה: ושא ההחלטה
קביעת אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון
מחליטים

1. לקבוע כי היישובים המפורטים להלן יוכרזו לצורך פעילות משרד הבינוי והשיכון בתחומי הפעילות שמפורטים בהחלטה זו, כיישובים בעלי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון (להלן: "היישובים"), במטרה לקדם את השגת היעדים הבאים:

א. להקל על מצוקת הדיור של רבים מתושבי המדינה.
ב. לחזק את אזורי הפריפריה הגיאוגרפית, ובראשם הגליל והנגב.
ג. לעודד הגירה חיובית ליישובים.
ד. לעודד בנייה ביישובים.
ה. להעצים את חוסנם הכלכלי של היישובים.
2. לקידומם של יעדים אלו יינתנו ההטבות המפורטות להלi:

בתחום התכנון והפיתוח:
משרד הבינוי והשיכון יסבסד הוצאות תכנון ופיתוח לבנייה חדשה, רוויה וצמודת קרקע, על קרקעות מדינה המשווקת על-ידי המדינה על-פי החלוקה שלהלן (רשימת היישובים והחלוקה לקבוצות בנספחים א' וב' מפורטים בסיפא של החלטה זו):


  שיעור הסבסוד בקבוצת הישובים א'1 שיעור הסבסוד בקבוצת הישובים א'2 שיעור הסבסוד בקבוצת היישובים ב'
בנייה רוויה בישובים עירוניים וכפריים  50%  50%  50%
בנייה צמודת קרקע  בישובים עירוניים  50% ולא יותר מתקרת הסבסוד בקבוצת הישובים א2 - כמפורט בישובים הכפריים
 ללא סבסוד
 ------
בנייה צמודת קרקע בישובים כפריים  70% ולא יותר מתקרת הסבסוד
 50% ולא יותר מתקרת הסבסוד
 20% ולא יותר מתקרת הסבסוד
שיפוע מרבי ממוצע באתר
תקרת הסבסוד  שיפוע מרבי ממוצע באתר
תקרת הסבסוד   שיפוע מרבי ממוצע באתר 
 
תקרת הסבסוד
 עד 12%  96,000   עד 12%  68,200   עד 12%  27,300
 מעל 12% עד 20%  128,000   מעל 12% עד 20%  91,700   מעל 12% עד 20%  36,700
 מעל 20%  160,000   מעל 20%  114,100   מעל 20%  45,600


לעניין החלטה זו, "בנייה רוויה": מגרש אשר הבנייה בו היא בצפיפות של 4 יחידות דיור לדונם נטו לפחות, ובלבד שבמגרש אמורות להיבנות, על פי התוכנית, 4 יחידות דיור לפחות.

כלל הסכומים המפורטים בסעיף זה מעודכנים למדד בסיס 3/2016 ויעודכנו סמוך למועד כל שיווק בהתאם לעליית מדד תשומות הבנייה.

בתחום הסיוע לפרט:
א. הלוואה לדיור הניתנת למחוסר דיור על-פי חוק הלוואות לדיור, התשנ"ב-1992, תינתן על פי ניקוד מינימאלי של 1,500 נקודות לרוכשים דירה באחד מהיישובים בקבוצות א1 בתחום העירוני ו-א1 - א2 בתחום הכפרי.

ב. הלוואת מקום – תינתן תוספת הלוואה לדיור לזו הניתנת כאמור בסעיף א', בסכומים הבאים:

1) קבוצת היישובים א1 בתחום העירוני ו-א1 - א2 בתחום הכפרי - 100,000₪ למשפחות ו-50,000 ₪ ליחידים.

2) קבוצת היישובים א2 בתחום העירוני ו-ב' בתחום הכפרי - 70,000₪ למשפחות ו-35,000 ₪ ליחידים.

תקופת הלוואת המקום האמורה בסעיף זה לעיל וכן תנאי ההלוואה ייקבעו על ידי מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון באישור הממונה על התקציבים במשרד האוצר ויפורסמו לעיון הציבור.

3. אמות המידה לקביעת היישובים
בהמשך להחלטת הממשלה מספר 667 מיום 4.8.2013 (להלן - החלטה 667), שבה מוגדרים אזורי עדיפות לאומית, בין היתר, לטובת תחום הדיור והפיתוח העירוני, ולשם קביעת היישובים שלהם יינתנו הטבות שלעיל, מתוך היישובים שנכללו מלכתחילה בהחלטה 667, נבחנו כלל היישובים הנכללים בהחלטה, לפי אמות מידה מצטברות שיפורטו להלן.

יישובים עירוניים:
א. נכללו ברשימה רק עיריות ומועצות מקומיות שמספר תושביהן עולה על 2,000 נפש, מבין אלה הכלולות בהחלטה 667, אשר בהן המדד החברתי-כלכלי על פי קביעת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן - הלמ"ס) המעודכן ל- 5/2016 הינו 6-1 ובלבד שהם עמדו במבחן ערכי קרקע כמפורט להלן.

ב. מבחן ערכי קרקע: המבחן הוחל רק על היישובים מבין האמורים בסעיף קטן א' לעיל, שבהם המדד הכלכלי-חברתי על פי קביעת הלמ"ס הוא 5 או 6. על יישובים אלה לעמוד באחד משני תנאים אלה:

1) יישובים שבהם מרכיב ערך הקרקע בבנייה רוויה, על-פי תוצאות מכרזי רשות מקרקעי ישראל בשנים 2014-2011, נמוך מ- 25% מערך קרקע מפותחת. ביישובים סמוכי גבול, כהגדרתם בהחלטה 667, ייבחן ערך הקרקע כאמור לעיל אחת לשנה על פי תוצאות המכרזים בשלוש השנים הסמוכות טרם ביצוע שיווק חדש ראשון באותה שנה או תוצאות המכרזים שקדמו לכך, אם לא בוצעו שיווקים במהלך שלוש השנים האמורות.

2) יישובים שבהם במהלך השנים 2014-2011 המדינה לא שיווקה קרקעות לבנייה רוויה או ששיווקי הקרקע לא צלחו בלמעלה מ-25% מן השיווקים ביישוב או ששיווקי הקרקעות לבנייה רוויה צלחו בהיקף מצטבר של פחות מ-50 יח"ד.
ג. היישובים דורגו על-פי המרכיבים והמשקולות המפורטים לעניין זה בהחלטת ממשלה 4192 (פרק "אמות המידה לקביעת היישובים", כותרת משנה "יישובים עירוניים", סעיף קטן ג'), בהתאם להגדרות למ"ס ונתוניו, למעט השיקול הביטחוני שהינו בהתאם להגדרות החלטה 667, וכמפורט להלן:

יישובים צמודי גדר, יישובי עוטף עזה ויישובים מאוימים ברמת איום 5 – 15 נקודות, יישובים סמוכי גבול ויישובים מאוימים ברמת איום 4 – 10 נקודות, יישובים מאוימים ברמת איום 3 – 5 נקודות. לעניין החלטה זו – יישובים סמוכי גבול, יישובים צמודי גדר ויישובים מאוימים: כהגדרתם בהחלטה 667; יישובי עוטף עזה: כהגדרתם בסעיף 1 להחלטת הממשלה מס. 1846 מיום 13.7.2014 (להלן: "החלטת יישובי עוטף עזה").

ד. לאחר שקלול הנתונים כאמור בסעיף ב' ולאורם, ולנוכח מגבלות תקציב, הרשימה חולקה לשתי קבוצות – א1 ו-א2 על-פי דירוגם, כמפורט בנספח א'. יישובים צמודי גדר נכללו בקבוצה א1 אף אם דירוגם על פי השקלול נמוך יותר. כן נכללו בקבוצה א1 יישובי עוטף עזה, אף אם דירוגם נמוך יותר, וזאת בהמשך להחלטת יישובי עוטף עזה וכתיקון לה, ומן הנימוקים המופיעים בפרק העדיפות הלאומית באותה החלטה. האמור לעיל וכן האמור ביחס ליישובי עוטף עזה בסעיף ד' לחלק היישובים הכפריים להלן, יהיה בתוקף כל עוד החלטת יישובי עוטף עזה תהא בתוקף או כל החלטה אחרת הבאה במקומה או מאריכה את תוקפה.
יישובים כפריים:

א. נכללו ברשימה כל היישובים הכפריים הכלולים במועצות אזוריות וכן מועצות מקומיות שמספר תושביהן אינו עולה על 2,000 נפש, אשר מופיעים בהחלטה 667, ובכפוף לאמור בסעיף קטן (ב) להלן.

ב. מבחן ערכי קרקע: יישובים כפריים שבהם שווקו קרקעות על-ידי רשות מקרקעי ישראל בשיטת שיווק תחרותית בשנים 2014-2011, ומרכיב ערך הקרקע על-פי תוצאות המכרזים גבוה מ-25% מערך קרקע מפותחת, לא ייכללו ברשימת היישובים.

ג. דירוג היישובים הינו כדלקמן:
1. היישובים דורגו על-פי המרכיבים והמשקולות המפורטים לעניין זה בהחלטה 4192 (סעיף 2 להחלטה, פרק "אמות המידה לקביעת היישובים", כותרת משנה "יישובים כפריים", סעיף קטן ב') בהתאם להגדרות למ"ס ונתוניו העדכניים ל–5/2016, למעט מרכיב השיקול הביטחוני שהינו כמפורט להלן.
2. בנוסף לדירוג כאמור בסעיף קטן (1) לעיל, ניתנה תוספת ניקוד ליישובים בגין מרכיב השיקול הביטחוני בהתאם לאמור בסעיף קטן ג(2) בחלק היישובים העירוניים לעיל.

ד. לאחר שקלול הנתונים כאמור בסעיף ג' ולאורם, ולנוכח מגבלות תקציב, הרשימה חולקה לשלוש קבוצות א1, א2 ו- ב' על-פי דירוגם. יישובים צמודי גדר ויישובי עוטף עזה נכללו בקבוצה א1 אף אם דירוגם נמוך יותר.

ה. יישוב אשר על פי דירוגו בהחלטה זו אמור להיכלל בקבוצה ששיעור סבסוד הפיתוח הניתן לה נמוך יותר מזה שניתן לקבוצת היישובים שבה הם נכללו לפי החלטה 4192, ואשר מספר תושביו קטן מ-500 נפש בהתאם לנתוני הלמ"ס, אך חל בו גידול אוכלוסייה ביחס לנתוניו במסגרת החלטה 4192, ייכלל בקבוצה שבה נכלל על פי החלטה 4192.

4. לרשימות היישובים שנקבעו כאמור לעיל יתווספו כלל היישובים החדשים כהגדרתם בסעיף 2(ד) להחלטה 667, בכפוף למבחן ערכי קרקע כמפורט בסעיף 3 לעיל ביחס ליישובים עירוניים או כפריים, לפי העניין, ותוקף הכרזתם כיישובי עדיפות לאומית תהיה עד לתום תוקף החלטה זו. הודעה על הוספת יישובים חדשים לרשימה תפורסם באתרי האינטרנט של משרד ראש הממשלה ומשרד הבינוי והשיכון. היישובים החדשים שהוספו כאמור, ואלה שיתווספו בעתיד לרשימות היישובים, ייכללו ברשימת היישובים א2, ואם הם יישובים צמודי גדר, יישובי עוטף עזה או יישובים הכלולים בנפות הפריפריאליות ביותר, כהגדרתן בסעיף 2(א) להחלטה 667, ייכללו ברשימת היישובים א1.

5. בהמשך להחלטת הממשלה מס' 870 מיום 20.12.2015 וכתיקון לה, ומן הנימוקים המופיעים בפרק העדיפות הלאומית באותה החלטה, ייכלל היישוב חריש בקבוצת יישובי העדיפות הלאומית העירוניים א2.

6. לקבוע כי יישובים הנכללים באזורי עדיפות לאומית במסגרת החלטה זו וכן נכללים במסגרת החלטות הממשלה אלה: מס' 1539 מיום 21.3.2010, מס' 3211 מיום 15.5.2011, מס' 4432 מיום 18.3.2012, מס' 2332 מיום 14.12.2014, מס' 2365 מיום 21.12.2014, מס' 59 מיום 7.6.2015, מס' 922 מיום 30.12.2015 ומס' 959 מיום 10.1.2016 וכן בכל החלטת ממשלה שתבוא במקום כל אחת מהן, יקבלו את הטבת סבסוד עלויות הפיתוח בקרקעות המשווקות על-ידי המדינה על-פי שיעור הסבסוד הגבוה מבין החלטות אלה.

7. נתוני הבסיס, כמשמעותם בהחלטה 667, וכן נתוני למ"ס נוספים אשר שימשו לצורך דרוג היישובים על פי החלטה זו, יהיו קבועים בהתאם לנתונים שבמועד החלטה זו, וזאת כל עוד החלטה זו בתוקף ואף אם פורסמו בינתיים נתונים חדשים.
8. תוקף החלטה זו הינו מיום אישורה בממשלה עד ליום 31.12.2017.

9. מתן הטבות על פי החלטה זו ליישובים באזור יהודה ושומרון יהיה בכפוף להחלטת הדרג המדיני. מתוקף כך, בשל המצב הביטחוני המתמשך ועד להחלטה נוספת בעניין, במקום שבו יש פגיעה בגובה ההטבות הנהוגות באזור, הן תישארנה על כנן.

10. בבנייה עצמית רוויה, סבסוד הוצאות הפיתוח יחושב לפי סך יחידות הדיור במגרש על פי התב"ע, אולם גובה הסבסוד שיינתן לא יעלה על מספר רוכשי המגרש בפועל, בכפוף לתנאי המכרז לשיווק הקרקע, כפול הסבסוד הניתן ליחידת דיור אחת על פי הזכויות שבתב"ע. בהתאם לכך, לא יינתן סבסוד הוצאות פיתוח ביחס ליחידת דיור אשר רוכש המגרש העביר את זכויותיו לבנייתה לרוכש אחר מבין רוכשי אותו מגרש, לאחר השיווק, על פי הכללים שיקבע לעניין זה משרד הבינוי והשיכון ויעמדו לעיון הציבור.

לעניין סעיף זה, "בנייה עצמית רוויה": בנייה רוויה העתידה להתבצע על ידי מי שרכשו את הקרקע לצורך בניית דירות, כאשר כל יחידות הדיור במגרש מיועדות לרוכשי המגרש.

11. אופן מימוש סבסוד הפיתוח על פי החלטה זו יהיה בהתאם לכללים שיקבע משרד הבינוי והשיכון ויעמדו לעיון הציבור.

12. הוראות מעבר
א. במתחמים ביישובים עירוניים בבנייה רוויה ובבנייה צמודת קרקע וכן במתחמים ביישובים כפריים שבהם משווקת קרקע לבנייה רוויה, במכרז אשר חלף בו המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז לשיווק הקרקע קודם מועד תחילת החלטה זו, יינתן סבסוד הפיתוח על פי הכללים הקבועים בהחלטה 4192.

ב. במתחמים ביישובים עירוניים בבנייה רוויה ובבנייה צמודת קרקע וכן במתחמים ביישובים כפריים שבהם משווקת קרקע לבנייה רוויה, אשר בהם פורסמו מכרזים לשיווק קרקע טרם מועד תחילת החלטה זו, שבהם המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז הינו לאחר מועד תחילת החלטה זו, תחול החלטה 4192 או החלטה זו, לפי שיעור הסבסוד הגבוה מביניהן. במקרה שבו תחול החלטה זו כאמור לעיל, יעודכן שיעור סבסוד הוצאות הפיתוח שנקבע במכרז ויפורסם בהתאם לכללי המשרד ורשות מקרקעי ישראל וכן יידחה המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, אם הדבר נדרש.

ג. במתחמים ביישובים כפריים, שאינם בבנייה רוויה, אשר שווקו בהם 30% ומעלה מיחידות הדיור טרם מועד תחילת החלטה זו, ימשיכו לחול הכללים בהתאם להחלטה 4192. במתחמים ביישובים כפריים, שאינם בבנייה רוויה, אשר שיווקם החל טרם מועד תחילת החלטה זו, אך שווקו בהם פחות מ-30% מיחידות הדיור טרם מועד זה, יחולו, לגבי אותם מתחמים, ביחס ליחידות הדיור שטרם שווקו, הכללים לפי החלטה 4192 או החלטה זו, לפי הגבוה מביניהן.

ד. לעניין סעיף קטן זה – יחידות דיור ששווקו: יחידות דיור אשר המועמדים לרכישתן עברו את הליכי הקבלה ליישוב על פי דין וחתמו על הסכם עם בעל הזכויות בקרקע, ובמתחמים ביישובים כפריים שבהם משווקות קרקעות בשיטת שיווק תחרותית, יחידות דיור שבהן נקבעו זוכים במסגרת שיווק תחרותי.
13. השיקולים והנימוקים לקביעת החלטה זו לפי החוק בדבר אזורי עדיפות לאומית:

החלטה זו מוגשת מכוח פרק כ"ו: אזורי עדיפות לאומית, לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 ("החוק") וזאת לאור השיקולים הקבועים בסעיף 151(ב) לחוק, וכמפורט להלן.

א. כנקודת מוצא, נבחנו היישובים הכלולים באזורי עדיפות לאומית שנקבעו בהחלטה 667 , אשר הביאה בחשבון את מכלול מהשיקולים הקבועים בסעיף 151(ב) לחוק, לרבות לטובת תחום הדיור. מתוך כלל היישובים הנכללים בהחלטה מס' 667 יוחדו היישובים המפורטים בהחלטה זו, בהתאם לאמות המידה שפורטו לעיל ולאור השיקולים הנוספים המפורטים להלן.

ב. כלל תחומי הסיוע של משרד הבינוי והשיכון שבהחלטה זו, מיועדים, בין היתר, לסייע לבנייה חדשה ופיתוח היישובים, למניעת הגירה שלילית מהם ולחיזוקם. רציונל זה עולה בקנה אחד עם השיקולים הקבועים בסעיף 151(ב)(5) לחוק בדבר הצורך בצמצום פערים בין האזור או היישוב לבין אזורים או יישובים אחרים או בין קבוצות אוכלוסייה תושבות האזור או היישוב לבין קבוצות אוכלוסייה אחרות.
ג. שיעור סבסוד הפיתוח לבנייה רוויה הוא 50% ולבניה צמודת קרקע – 70%, 50% או 20%, בכפוף לתקרה כספית ובהתאם לקבוצת הישובים. בבניה צמודת קרקע בישובים עירוניים נקבע שיעור סבסוד של 50%, בכפוף לתקרה כספית, שכן על פי ניסיון העבר, שיעור סבסוד זה הוא אפקטיבי גם ביישובי הפריפריה הגיאוגרפית הרחוקה העירוניים, זאת לעומת הסבסוד בשיעור 70% הנדרש ביישובים הכפריים המרוחקים על מנת לאפשר בהם שיווקים, וכיוון שבאופן יחסי לכלל עלויות הבניה, מרכיב הפיתוח בבניה צמודת קרקע הוא גדול יותר.
ד. לגבי היישובים העירוניים, לא נכללו ברשימת היישובים רשויות מקומיות בהן המדד הכלכלי-חברתי על פי קביעת הלמ"ס הוא 7 ומעלה, וזאת כיוון שמיקום זה במדד מעיד כי אין צורך במתן הטבות מיוחדות לשם משיכת אוכלוסיה ליישובים אלה. הדבר עולה בקנה אחד עם סעיף 151(ב)(2) לחוק בדבר חוסנו הכלכלי והחברתי של האזור או היישוב.

ביישובים הכפריים נכללו ונבחנו כלל היישובים שנקבעו בהחלטה 667, ללא קביעת תנאי סף להמשך בחינה ומיון של המדד הכלכלי-חברתי, מכיוון שבתחום הכפרי קיימים בלמ"ס נתונים זמינים ברמת המועצה ולא ברמת היישוב הבודד. לאור האמור, ומכיוון שעלולים להיות יישובים שהינם חלשים יחסית למדד הכלכלי-חברתי של המועצה בה הם נכללים, הוחלה הבחינה על כלל היישובים.

מועצות מקומיות שמספר תושביהן אינו עולה על 2,000 נפש נכללו ברשימת הישובים הכפריים בהתבסס על כך שעל פי הגדרות הלמ"ס, ישוב מוגדר כעירוני מעל לרף של 2,000 תושבים.

ה. בהמשך להחלטת הממשלה מס. 1846 מיום 13.7.2014 וכתיקון לה, ומן הנימוקים המופיעים בפרק העדיפות הלאומית באותה החלטה ובמטרה לחזק את החוסן האזרחי ביישובי אזור זה, יקבלו "יישובי עוטף עזה" כהגדרתם בסעיף 1 להחלטה האמורה, השלמה לרמת ההטבות של קבוצת יישובי עדיפות לאומית א1 להחלטה זו, וזאת כל עוד ההחלטה האמורה תהה בתוקף או כל החלטה אחרת הבאה במקומה או מאריכה את תוקפה.

ו. ביישובים העירוניים שדירוגם החברתי-כלכלי הוא 5 ומעלה, נערך מבחן ערך קרקע, כך שיכללו ברשימה ישובים בהם מרכיב ערך הקרקע, על-פי תוצאות מכרזי רשות מקרקעי ישראל בשנים 2014-2011, נמוך מ- 25% מערך קרקע מפותחת וכן ישובים בהם במהלך השנים 2014-2011 המדינה לא שיווקה קרקעות לבנייה רוויה או ששיווקי הקרקע לא צלחו בלמעלה מ-25% מן השיווקים ביישוב או ששיווקי הקרקעות לבנייה רוויה צלחו בהיקף מצטבר של פחות מ-50 יח"ד. קיומם של ערכי קרקע נמוכים ביישובים או שיווקים שאינם צולחים באחוזים משמעותיים ולחילופין שווקים דלים של קרקעות לבניה רוויה כפי שפורט לעיל, מעידים כי מדובר ביישובים בהם הביקוש לדירות בבניה רוויה הינו נמוך. בהתאם לאמור נערך מבחן ערך קרקע גם בישובים כפריים, כך שהישובים בהם שווקו קרקעות על-ידי רשות מקרקעי ישראל בשיטת שיווק תחרותית ומרכיב ערך הקרקע, על-פי תוצאות מכרזים בשנים 2014-2011, גבוה מ-25% מערך קרקע מפותחת, לא נכללו ברשימת היישובים.

ז. לשם דירוג היישובים ברשימה נלקחו מרכיבים אובייקטיביים המשפיעים ביותר על תחום הדיור כמפורט להלן. שיעורי הגירה שליליים של יישוב מעידים על נטישת אוכלוסייה שגדלה ביישוב. שיעור גידול אוכלוסייה הינו נתון שטומן בחובו את כוח המשיכה של היישוב הן עבור האוכלוסייה שגדלה ביישוב והן לגבי אוכלוסייה חדשה. מדד פריפריאליות ומדד כלכלי-חברתי הינם מדדים המשפיעים באופן מובהק על ביקוש למגורים ביישוב ועל חוזק האוכלוסייה ביישוב. שיקול בטחוני משפיע במידת מה על הביקוש למגורים ביישוב, ובנוסף קיים אינטרס מדיני ביטחוני לחזק יישובי סמוכי גבול ויישובים מאוימים. לעניין היישובים העירוניים, כאמור, לאור חשיבותם, ניתן למדד שיעור הגירה ולמדד שיעור גידול האוכלוסייה משקל כולל של 55% מכלל משקל המדדים.

לעניין היישובים הכפריים, התווסף גם מרכיב של גודל היישוב, אשר בשונה מהמגזר העירוני, משפיע השפעה ניכרת ומעיד על חוזקו של היישוב. לאור זאת, משקלם של מדדי שיעור גידול האוכלוסייה ושיעור הגירה בישובים הכפריים נמוך ממשקלם הכולל של מדדים אלה בישובים העירוניים. בנוסף, למדד הפריפריאלי, שהינו מדד ברמה מועצתית, ניתן משקל גבוה יותר מאשר ביישובים עירוניים; ביישובים הכפריים רמת השירותים המקומית, נמוכה מזו הקיימת ביישובים עירוניים פריפריאליים, ולכן ניתן משקל גדול יותר למדד זה, אשר מאבחן את מיקומה הגיאוגרפי של המועצה האזורית כולה, הן במרחק שלה ממרכז הארץ והן בנגישותה לשירותים באזור המרכז. שיקולים אלו עולים בקנה אחד עם השיקולים הקבועים בסעיף 151(ב)(1)-(5) לחוק. דירוג היישובים בתוך הרשימה הכרחי לשם קביעת צרכים וסדרי עדיפויות בחלוקת הסיוע במשאבים הקיימים.

ח. יישובים כפריים שאמורים היו לרדת קבוצה או שתיים לעומת קבוצת הישובים בה הם נכללו לפי החלטה 4192, ואשר מספר תושביהם קטן מ- 500 נפש, נכללו אף בהחלטה זו בקבוצה בה נכללו על פי החלטה 4192. זאת כיוון שלמרות הגידול באוכלוסייתם, שהוא, יש להניח, גורם מרכזי שהביא לירידה במיקומם ברשימת הישובים, מדובר בגידול נומינלי קטן בהיקפו, אף אם שיעורו (באחוזים) גבוה, ומספר תושביהם עדיין קטן משמעותית ויש צורך מיוחד להמשיך ולחזקם.

ט. נכללו יישובים חדשים כהגדרתם בסעיף 2ד להחלטה 667, וזאת, בין היתר, מתוך הצורך לסייע להתבססות היישובים ולקליטתם באזור בו הם מוקמים. מתן ההטבות יעודד הקמה ורכישה של דירות למגורים והגעת תושבים ליישוב החדש ובכך יסייע בחיזוקו ובקיצור משך הזמן עד להתבססותו. בסעיף זה נשקל תכנון פריסת האוכלוסייה, כאמור בסעיף 151(ב)(3) לחוק.

י. בהמשך להחלטת הממשלה מס' 870 מיום 20.12.2015 בנושא "סיוע בהקמת העיר חריש" וכתיקון לה, ומן הנימוקים המופיעים בפרק העדיפות הלאומית באותה החלטה, ייכלל הישוב חריש בקבוצת יישובי העדיפות הלאומית א2. לאור הנימוקים עליהם התבססה ההחלטה האמורה, אשר הכריזה על חריש כישוב בעל עדיפות לאומית, יש מקום להוסיף את העיר חריש לרשימת היישובים שבהחלטה זו.

יא. נקבע כי יישובים הנכללים באזורי עדיפות לאומית במסגרת החלטה זו וכן נכללים במסגרת החלטות ממשלה העוסקות בפיתוח לבניה למגורים במגזרי המיעוטים (מספר 1539 מיום 21.3.2010, 3211 מיום 15.5.2011, 4432 מיום 18.3.12, 2332 מיום 14.12.2014, 2365 מיום 21.12.2014 ו- 59 מיום 7.6.2015), וכן בכל החלטת ממשלה שתבוא במקום כל אחת מהן, יקבלו את הטבת סבסוד עלויות הפיתוח בקרקעות המשווקות על-ידי המדינה על-פי שיעור הסבסוד הגבוה מבין החלטות אלה. הנימוק לכך הוא כי יש מקום ליתן הטבה העולה על האמור בהחלטה זו, מקום בו הממשלה קבעה הטבה שכזו, בהתייחס למגזר מסוים, על בסיס הנימוקים שבאותה החלטה מסוימת.

יב. נקבעה הוראת מעבר כללית לפיה מכרזים שפורסמו טרם תחילת החלטה זו והגשת ההצעות בהם היא לאחר תחילתה, יחול שיעור הסבסוד הגבוה מבין שתי ההחלטות.

יג. בנוסף, נקבעה הוראת מעבר לגבי הישובים הכפריים, לפיה בישובים אשר שווקו בהם 30% ומעלה מיחידות הדיור טרם מועד תחילת החלטה זו, ימשיכו לחול הכללים בהתאם להחלטה 4192. הסיבה לכך היא כי בישובים עירוניים, המתחמים משווקים כמקבץ, כך שבמועד בו יזם זוכה במכרז, שווקו כל יחידות הדיור שבמתחם. לעומת זאת, בישובים כפריים, יחידות הדיור משווקות ליחידים, אשר עוברים תהליך הכולל ועדת קבלה או משתתפים בהליך תחרותי ביחס לכל מגרש בנפרד. כיוון שכך, מתחם משווק באופן הדרגתי ומתמשך ויש צורך לקבוע את נקודת האל-חזור ביחס להסדרי הפיתוח של אותו מתחם. נקבע כי שיעור של 30% מהמגרשים הוא הגבול העליון אשר מעבר לו יש להמשיך ולשווק את יתרת המגרשים באותם תנאים שבהם שווקו המגרשים הקודמים.
ראש הממשלה מנחה:
נושא מתן ההטבות לבדואים ייבחן בנפרד ויובא לאישור ככל שיעלה הצורך בכך.

רשימת היישובים הכלולים בהחלטה (נספחים א' ו-ב')
הפניה: קביעת אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון
]]>
Mon, 27 Jun 2016 13:36:30 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=671
הכרזה על מתחמים לפינוי ובינוי במסלול מיסוי http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=670מספר החלטת ממשלה: 1511(דר/70)
תאריך פרסום: 09/06/2016
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

הכרזה על מתחמים לפינוי ובינוי במסלול מיסוי

מחליטים

1. על פי סעיף 49כח לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה),
התשכ"ג-1963 (להלן – "חוק מיסוי מקרקעין") ובהמלצת הוועדה, כהגדרתה בסעיף 49 כח(א) לחוק מיסוי מקרקעין, להכריז על המתחמים הבאים כמתחמים לפינוי לשם בינוי במסלול מיסוי:

א. בת ים – "כצנלסון": גוש 7131 חלקה 114.
נתניה – "הרב קוק 1": גוש 8267 חלקות 666-669.
קרית אונו – "הכלנית": גוש 6491 חלקה 87.
רמת גן – "יואב": גוש 6206 חלקות 50-52.
ב. אור עקיבא – "שזר": גוש 10650 חלקות 79,91.
קרית אונו – "בר יהודה": גוש 6496 חלקות 96-97,101-102.
רמת גן – "נווה יהושע": גוש 6180 חלקה 512.
רמת גן – "רות הנהר ב": גוש 6206 חלקה 155.
ג. אזור – "קפלן": גוש 6003 חלקה 188.
תל אביב – "יפתח": גוש 6133 חלקות 492-494.
קרית אונו – "בר יהודה": גוש 6496 חלקה 100.
רמת גן – "נווה יהושע": גוש 6180 חלקה 513.
אור עקיבא – "שז"ר": גוש 10650 חלקות 93-94.
ד. רעננה – "ויצמן": גוש 7654 חלקות 208-211.
קרית אונו – "בר יהודה": גוש 6496 חלקת 98-99.
קרית גת – "היסמין": גוש 1902 חלקות 17-22.
ה. רמת גן – "רכסים": גוש 6158 חלקות 813-816.
בת ים - "כצנלסון": גוש 7131 חלקות 115-119.
2. תוקף ההכרזה הוא לשש שנים.
הממשלה תהא רשאית לבטל את ההכרזה במתחם בטרם חלפו שש שנים, אם התקיימו אחד או יותר ממקרים אלה:
א. בוטלו הסכמים שנחתמו בין הדיירים לבין היזם, כך שלא מתקיים התנאי המפורט בסעיף 49כח לחוק מיסוי מקרקעין ובתקנה 2(א)(3) לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תנאים להמלצה על הכרזה על מתחם פינוי ובינוי במסלול מיסוי), התשס"ד-2004 שעניינה מספר ההסכמים הנדרש.
ב. מנהל מיסוי מקרקעין השתמש בסמכותו לפי סעיף 84 לחוק מיסוי מקרקעין לעניין עסקאות שנעשו במתחמים המפורטים בסעיף 1.

3. מועד ביצוע ההחלטה - החל מיום קבלתה.
הפניה: הכרזה על מתחמים לפינוי ובינוי במסלול מיסוי
]]>
Tue, 21 Jun 2016 11:26:03 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=670
איזורי עדיפות לאומיתhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=153מספר החלטת ממשלה: 2228
תאריך פרסום: 14/07/2002
תוכן החלטת הממשלה: לקבוע את אזורי ויישובי העדיפות הלאומית בנגב, בגליל בירושלים וביש"ע. באזורים אלה יינתנו מגוון הטבות ותמריצים, במגמה לסייע בקידומם, לצמצם את הפערים ברמת הפיתוח וברמת החיים בין יישובי העדיפות הלאומית לכלל ישובי המדינה, לעודד את הדור הממשיך להשתקע ביישובי העדיפות הלאומית, לעודד השתקעות של עולים חדשים ושל תושבים ותיקים ביישובי העדיפות הלאומית, תוך יישום מדיניות הממשלה בדבר חלוקה מתוכננת של האוכלוסייה על פני שטח המדינה.

הסיוע והתמריצים לעידוד השקעות הון התעשייה נועדו לקדם פיתוח כושר הייצור והשבחת ההון האנושי באזורי העדיפות הלאומית באמצעות היוזמה הפרטית, לשמש מכשיר ליצרית מקומות תעסוקה יציבים וצומחים, תוך צמצום נזקים סביבתיים ותוך ייעול השימוש בתשתיות לאומיות. בנוסף, במקום שניתן, נועד הסיוע לחזק את שיתוף הפעולה בין רשויות מקומיות באמצעות ניהול משותף של אזורי תעשייה באזורי העדיפות הלאומית.

הסיוע והתמריצים לעידוד השקעות הון בחקלאות נועד לקדם פיתוח היצוא החקלאי, פיתוח מוצרים מחליפי ייבוא מובהקים, ניצול יעיל של תנאי טבע, יכולת כלכלית, ידע טכני וניסיון מקצועי הגלומים במגזר החקלאי, הכל תוך עידוד המגזר החקלאי כגורם חלוצי, בטחוני וחברתי.

ה. אזורי עדיפות לאומית – סיוע ותמריצים בתחום השיכון:
 1. מפת אזורי העדיפות הלאומית לעניין הטבות כל המשרדים אשר נקבעה בהחלטת ממשלה מס' 3292 מיום 15.02.98 תישאר בתוקף לעניין הטבות בשיכון בתחומי הבניה למגורים, בניית מוסדות ציבור, פיתוח תשתיות, הנחות לרכישת קרקע ציבורית ועוד.
 2. יישובים שהיו במעמד זמני בהחלטת הממשלה האמורה, ואשר תקופת מעמדם הזמני הסתיים, יהיו, מיום קבלת החלטה זו, במעמד קבוע של אזור עדיפות לאומית ויזכו לכל ההטבות הנובעות מאיזור עדיפות לאומית.
  להלן רשימת הישובים:
  א. אזור עדיפות לאומית א': טבריה, עכו, חריש, נצרת, נצרת עילית, כרמיאל.
  ב. אזור עדיפות לאומית ב': בית שמש, מגדל העמק, עפולה, שפרעם.
 3. היישובים מצפה גיתה, לפידות ומזרעה יצורפו לאזור עדיפות לאומית א'.

להלן נספח א': רשימת אזורי תעשייה מרחביים המוגדרים כאזור עדיפות לאומית א':
אזור הצפון
אבו סנאן
אום אל-פאחם
איכסל
אלון תבור
בועינה נוג'ידאת
בית-שאן
בני-יהודה
בר-לב
ג'וליס
גורן
גליל תחתון/טבריה
גרנות הגליל
דיר חנא
דלית אל-כרמל/עוספיא
דלתון
זרזיר
חצור הגלילית
טובה זנגריה
ירכא
יקנעם
כפר כנא
כרמיאל
לבון
מגדל העמק
מילואות צפון (מילוז)
מעלות/קורן
מר'ר
משהד
נהריה
נצרת
נצרת עילית
צמח מפעלים
סכנין
עילבון
עילוט
עכו
עפולה
עראבה
פארק צבאים/בית שאן
פקיעין/כסרא סמיע
צח"ר (צפת, חצור, ראש פינה)
ציפורית
צפת
קצרין
קרית שמונה/פיתוח גליל עליון
רמה/סג'ור
שגיא 2000/מפעלי העמק
שלומי
שפרעם
תל-חי
תמרה
תפן
תרדיון

יש"ע
ארז
אריאל
בראון/קדומים
ברקן/אריאל
גוש עציון/אפרת
חלמיש/נווה צוף
יתיר
מישור אדומים
מעלה אפרים/בקעת הירדן
נווה דקלים
עמקי שילה
עמנואל
קריית ארבע
קרני שומרון/עמנואל
שמעה/הר חברון
שער בנימין
שקד

ירושלים
הר חוצבים
עטרות
תלפיות
גבעת שאול

אזור הדרום
אבשלום
אופקים
אילץת
אשקלון
באר-שבע
דימונה
חורה
ים המלח
ירוחם
להבים
מישור רותם
מצפה רמון
מפעלים אזוריים בחבל מעון
מפעלים אזוריים ערבה דרומית
שלהב (מרכז ספיר)
נע"מ (נתיבות,עזתה, מרחבים, אופקים)
נתיבות
עומר
עזתה
ערד
ערוער
קריית-גת
רהט
רמת הנגב
רמת חובב
שגב שלום
שדרות
שוקת
שער הנגב
תל-שבע
תמ"ד (דימונה)
תעשיות רותם

הפניה: איזורי עדיפות לאומית
]]>
Mon, 17 May 2010 10:27:29 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=153
אכרזת מתחמים להתחדשות עירונית (פינוי ובינוי)http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=280מספר החלטת ממשלה: 897
תאריך פרסום: 11/11/2001
תוכן החלטת הממשלה: בהמשך להחלטת ממשלה מס. 4342 מיום כ"ב באלול התשנ"ח (13.9.98):
א. לאמץ את המלצות הוועדה הבינמשרדית להתחדשות עירונית (פינוי ובינוי) ולהכריז על המתחמים המפורטים להלן כמתחמים להתחדשות עירונית (פינוי ובינוי):
באר-שבע - שכונה א' מערב (*)
באר-שבע - שכונה ד'
בת-ים - בר אילן
הוד השרון - הפרסה
הרצליה - נווה ישראל
חדרה - העירייה
חדרה - השוק העירוני
חיפה - המלך אמציה (*)
טבריה - תחנה מרכזית
יהוד - העצמאות (*)
נשר - בן דור
קדימה - יוספטל (*)
קרית ביאליק - העצמאות
ראשון לציון - אלקלעי
רמת השרון - יוספטל

(*) דירוג המתחמים המסומנים בכוכבית נקבﬠ בכפוף לפטור מהיטל השבחה וﬠל סמך הסכמות שרי הפנים והבינוי והשיכון למתן הפטור 
(מפות המתחמים המפורטים בהצﬠה נמצאות במזכירות הממשלה)

תוקף האכרזה הוא ל-6 שנים.

ב. הממשלה תהא רשאית לבטל את האכרזה במתחם בטרם יחלפו 6 שנים, אם התקיימו אחד או יותר ממקרים אלה:
1) חל שינוי בתכנון לﬠומת הﬠקרונות שאישרה הווﬠדה הבינמשרדית במיון הסופי.
2) לא התקיימה במתחם פﬠילות תכנונית במוסדות התכנון, כפי שייקבﬠ ﬠל-ידי הווﬠדה הבינמשרדית.
3) הרשות המקומית הפרה תנאי ﬠיקרי מתנאי החוזה שייחתם בינה לבין משרד הבינוי והשיכון.
4) הרשות המקומית הגישה בקשה מנומקת לבטל את האכרזה והווﬠדה הבינמשרדית קיבלה את בקשתה.
5) בשל סיבות שלטוניות או בשל שינוי מדיניות הממשלה."
הפניה: אכרזת מתחמים להתחדשות עירונית (פינוי ובינוי)
]]>
Mon, 30 Jul 2012 10:15:54 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=280
אכרזת מתחמים להתחדשות עירוניתhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=281מספר החלטת ממשלה: 2026
תאריך פרסום: 16/06/2002
תוכן החלטת הממשלה:
 1. ﬠל פי סﬠיף 33א לחוק התכנון והבנייה, לאמץ את המלצות הווﬠדה הבינמשרדית להתחדשות ﬠירונית ולהכריז ﬠל המתחמים המפורטים להלן:
  ﭏ) מתחמים לפינוי לשם בינוי:
  נס-ציונה - השוק הﬠירוני
  נס-ציונה - יד אליﬠזר
  נתניה - הרב קוק (אתר מס. 1)
  נתניה - ויצמן (צפון)
  נתניה - סוקולוב-ויצמן
  פתח-תקווה - בר-כוכבא (*)
  פתח-תקווה - שלום אש (*)
  קרית אתא - שיבת ציון
  רמת השרון - רקפת
  תל-אביב - בית-אל (*)

  ב) מתחמים לﬠיבוי בנייה:
  חיפה - חביבה רייך (*)
  יהוד - קדושי מצרים-שכונת גיורא (*)
  יהוד - ויצמן-סירקין (*)
  ערד - יﬠלים
  קרית-ים - יוספטל-קוממיות

  (מפות המתחמים המפורטים בהחלטה זו נמצאות במזכירות הממשלה).
 2. תוקף ההכרזה הוא לשש שנים.
  הממשלה תהא רשאית לבטל את האכרזה במתחם בטרם חלפו שש שנים, אם התקיימו אחד או יותר ממקרים אלה:
  א) חל שינוי בתכנון לﬠומת הﬠקרונות שאישרה הווﬠדה הבינמשרדית.
  ב) לא התקיימה במיתחם פּﬠילות תכנונית במוסדות התכנון, כפי שייקבﬠ ﬠל-ידי הווﬠדה הבינמשרדית.
  ג) הרשות המקומית הפרה תנאי ﬠיקרי מתנאי החוזה שייחתם בינה לבין משרד הבינוי והשיכון.
  ד) הרשות המקומית הגישה בקשה מנומקת לבטל את האכרזה והווﬠדה הבינמשרדית קיבלה את בקשתה.
  ה) בשל סיבות שלטוניות או בשל שינוי מדיניות הממשלה.
 3. בהמשך להחלטת הממשלה מס. 2520 מיום 19.11.2000, רושמת הממשלה לפניה, כי ביום 5.6.2002 התמלא התנאי לאכרזת מיתחם קרית-אונו-שלמה המלך צפון, וכי תחילת תוקפה של האכרזה ביחס למיתחם זה היא בתאריך 5.6.2002."

*) ביחס למתחמים המסומנים בכוכבית, התבקש פטור מהיטל השבחה, על-סמך הסכמות שרי הפנים והבינוי והשיכון למתן הפטור - הכל בהתאם לסﬠיף 19(ב)(2) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה.

הפניה: אכרזת מתחמים להתחדשות עירונית
]]>
Mon, 30 Jul 2012 12:30:14 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=281
המדיניות הכלכלית לשנת 2001 - פינוי בינוי במרקמים ﬠירוניים - הגדרת מסלולים חדשיםhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=283מספר החלטת ממשלה: 2217
תאריך פרסום: 16/08/2000
תוכן החלטת הממשלה:
 1. הוﬠדה הביך-משרדית לפינוי ובינוי שהוקמה במסגרת החלטת הממשלה הנ"ל תפﬠיל מסלול נוסף להתחדשות ﬠירונית, ﬠל ידי הגדלת ניצולת הקרקﬠ באמצﬠות תוספת בניה באיזורים מבונים, ללא פינוי הבנייה הקיימת, או במשולב ﬠם פרוייקט פינוי בינוי.
  המסלול החדש יופﬠל ﬠל פי הﬠקרונות שבבסיס המסלול הקיים, בשינויים המתחייבים, שייקבﬠו ﬠל ידי הוﬠדה.
 2. הוﬠדה הבין-משרדית תבחן ותגבש דרכים לחידוש וציפוף מרכזי הﬠרים הותיקות, תוך קביﬠת קריטריונים להכלל בתוכנית ﬠל בסיס הﬠקרונות הבאים:
  א. יוגדרו כללים להפﬠלת מימון ביצוﬠ המרכיבים הציבוריים בפרוייקט כגון: ﬠבודות תשתית ובניינים ציבוריים, במתכונת של "משק כספי
  סגור" באופך שהכנסות מאגרות והיטלים שיוטלו ﬠל הפרוייקט ישמשו למימון המרכיבים הציבוריים בפרוייקט.
  ב. יוגדרו כללים לבחינת הישימות הכלכלית של הפרוייקטים מנקודת מבטם של בﬠלי הזכויות במתחם והיזמים מטﬠמם.
  ג. הממשלה תסייﬠ לקידום הפרוייקטים תוך התמקדות בקידום תכנון מתארי לתוספת זכויות בניה ושימוש בקרקﬠ.
 3. להטיל ﬠל צוות משותף למשרד המשפטים, משרד האוצר ומשרד הבינוי והשיכון להציﬠ את התיקונים הנדרשים בחוק מקרקﬠין, התשכ"ט-1969, במטרה לשלבם בתיקוני החקיקה לﬠנין תקציב 2001, לגבי האופן והתנאים לקבלת החלטה ﬠל נטילת חלק בפרוייקט "פינוי בינוי", לרבות הצעת פתרון למצב שבו חלק מהדיירים אינם מוכנים ליטול חלק בפרוייקט, תוך התייחסות להמלצות הוﬠדה הבינמשרדית בﬠנין זה.
 4. נציב מס הכנסה יבחן ויגבש כללים לקביﬠת חבות המס בפרוייקטים של "פינוי-בינוי", ופרוייקטים של ﬠיבוי באמצﬠות תוספת בנייה ﬠל מנת להבהיר מראש את חבות המס בפרוייקט.
 5. הוﬠדה הבין משרדית לפינוי ובינוי תבחן חלופות לקידום פרוייקטים להתחדשות ﬠירונית המתאפיינים בכדאיות כלכלית נמוכה ליזם ולתושבים.
 6. לבצﬠ את תיקוני החקיקה כמתחייב מהחלטת הממשלה מסי 4342 מיום 13 בספטמבר 1998.
הפניה: המדיניות הכלכלית לשנת 2001 - פינוי בינוי במרקמים ﬠירוניים - הגדרת מסלולים חדשים
]]>
Mon, 30 Jul 2012 13:16:02 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=283
מינוי ועדה לענין מתחמי פינוי ובינויhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=284מספר החלטת ממשלה: 2809
תאריך פרסום: 01/12/2002
תוכן החלטת הממשלה: בהתאם לסעיף 33א.(ג) לחוק התכנון והבנייה, התשכ'יה-1965, למנות ועדה לעניין מתחמי פינוי ובינוי, בהרכב כדלהלן:
- מנהלת אגף תכנון ובינוי ערים במשרד הבינוי והשיכון, נציגת שר הבינוי והשיכון - יושב-ראש, ולממלאת מקומה הגב' עינת גנון מאגף תכנון ובינוי ערים במשרד הבינוי והשיכון.
- מנהלת האגף לתכניות מתאר מקומיות ומפורטות במינהל התכנון במשרד הפנים, נציגת שר הפנים - חברה, ולממלאת-מקומה הגב' רחלי קולסקי מהאגף לתכניות מתאר מקומיות ומפורטות במינהל התכנון במשרד הפנים.
- סגן הממונה על התקציבים (מאקרו) במשרד האוצר, נציג שר האוצר - חבר.
- ראש אגף סביבה עירונית ופיתוח בר-קיימא במשרד לאיכות הסביבה, נציגת השר לאיכות הסביבה - חברה.
- מנהלת אגף תחבורה ציבורית בנתיבי איילון, נציגת שר התחבורה - חברה.
- יועץ ראש הממשלה לתכנון ופיתוח במשרד ראש הממשלה, נציג ראש הממשלה - חבר.
- הממונה על תכניות מתאר ארציות באגף תכנון ופיתוח במינהל מקרקעי ישראל, נציגת מינהל מקרקעי ישראל, בהמלצת שר התשתיות הלאומיות - חברה, ולממלא-מקומה מר רפי אלמליח מאגף תכנון ופיתוח במינהל מקרקעי ישראל.
הפניה: מינוי ועדה לענין מתחמי פינוי ובינוי
]]>
Mon, 30 Jul 2012 14:08:48 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=284
אכרזת מתחמים להתחדשות עירוניתhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=293מספר החלטת ממשלה: 939
תאריך פרסום: 26/03/2003
תוכן החלטת הממשלה:
 1. על-פי סﬠיף 33א לחוק התכנון והבנייה, ובהמלצת הווﬠדה לﬠנין מתחמי פינוי ובינוי, להכריז ﬠל המתחמים המפורטים להלן:
  א) מתחמים לפינוי לשם בינוי
  חדרה - מתחם בית"ר *)
  חולון - מתחם ג'סי כהן *)
  חולון - מתחם פיכמן     
  נתניה - מתחם אנדריוס *)
  פתח-תקוה - מתחם יוספברג
  פתח-תקוה - מתחם תחנה מרכזית
  קרית-ביאליק - מתחם ז'בוטינסקי *)
  רחובות - מתחם אייזנברג *)

  ב) מתחמים לﬠיבוי בנייה
  טירת כרמל -מתחם שרת
  מגדל הﬠמק - מתחם הנשיאים
  קרית ביאליק - מתחם צור שלום *)
  קרית ים - מתחם יוספטל-ליהמן

*) הﬠרה: ביחס למתחמים המסומנים ב*), התבקש פטור מהיטל השבחה, ﬠל-סמך הסכמות שרי הפנים והבינוי והשיכון למתן הפטור; הכל בהתאם לסﬠיף 19(ב)(2) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה.

הפניה: אכרזת מתחמים להתחדשות עירונית
]]>
Sun, 05 Aug 2012 10:56:19 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=293
אכרזת מתחמים להתחדשות עירוניתhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=294מספר החלטת ממשלה: 2756
תאריך פרסום: 17/11/2002
תוכן החלטת הממשלה:
 1. ﬠל פי סﬠיף 33א לחוק התכנון והבניה, לאמץ את המלצות הווﬠדה הבינמשרדית לעניין מתחמי פינוי בינוי (להלן: הווﬠדה) ולהכריז על המתחמים המפורטים להלן כמתחמים לפינוי לשם בינוי:
  באר-שבﬠ - שכווה א' מזרח *
  באר-שבע - שכונה ב' *
  חולון - חנקין
  נהריה - פינסקר
  נתניה - הרב קוק (אתר מס. 2)
  נתניה - רמת הרצל
  רחובות - בית הפוﬠלים
  רחובות - בנימין יעקב
  תל אביב -החרש והאומן
  (מפות המתחמים המפורטים בהחלטה זו נמצאות במזכירות הממשלה),
 2. תוקף האכרזה הוא לשש שנים.
  הממשלה תהא רשאית לבטל את האכרזה במתחם בטרם חלפו שש שנים, אם התקיימו אחד או יותר מאלה:
  א) חל שינוי בתכנון לעומת הﬠקרונות שאישרה הוועדה הבינמשרדית
  ב) לא התקיימה ביחס למתחם פﬠילות תכנונית במוסדות התכנון, ﬠל-פי קביﬠת הווﬠדה
  ג) הרשות המקומית הפרה תנאי ﬠיקרי מתנאי החוזה שנחתם בינה לבין משרד הבינוי והשיכון.
  ד) הרשות המקומית הגישה בקשה מנומקת לבטל את האכרזה והווﬠדה המליצה לקבל את בקשתה.
  ה) בשל שינוי מדיניות הממשלה או בשל סיבות שלטוניות אחרותְ
 3. מכוח האמור בסﬠיף ב(2) להחלטת הממשלה מס. 2520 מיום כ“א בחשון התשסײא (2000.19.11), לבטל אכרזתם של המתחמים: קרית אונו - לוי אשכול; קרית אונו - שכונת ירוןְ אשר אוכרזו ﬠל ידי הממשלה בהחלטתה האמורה"

*) הﬠרה ביחס למתחם זה, התבקש פטור מהיטל השבחה, ﬠל-סמך הסכמות שרי הפנים והבינוי והשיכון למתן הפטור: הכל בהתאם לסﬠיף 19(ב)(2) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה.

הפניה: אכרזת מתחמים להתחדשות עירונית
]]>
Sun, 05 Aug 2012 11:19:20 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=294
פינוי בינויhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=295מספר החלטת ממשלה: 4342
תאריך פרסום: 13/09/1998
תוכן החלטת הממשלה:
 1. לאמץ את דו"ח הביניים בנושא פינוי בינוי וﬠיבוי הבניה שהוגש על-ידי הוﬠדה לשיקום פיסי של מרכזי ﬠרים.
  1. בהתאם להמלצות דו"ח הביניים האמור, לאפשר ציפוף אזורים מבונים במסגרת מתחמים שיוכרזו כמתחמים לפינוי ובינוי. הכרזת המתחמים תיﬠשה ﬠל-פי החלטת ממשלה, על-בסיס המלצת וﬠדה בינמשרדית שתמונה לנושא ותהיה בתוקף למשך 6 שנים. לצורך זה תפﬠל הממשלה לביצוﬠ השינויים והתיקונים הבאים:
   א. חוק התכנון והבנייה, התשכײה-1965 (להלן - החוק), יתוקן באופן שתכנונם של מתחמים שהוכרזו במתחמים לפינוי ובינוי יתבצﬠ על-פי תכניות שיאושרו במסגרת ועדה מיוחדת כהגדרתה בחוק, תוך התאמת הרכבה ודרכי פﬠולתה לצרכים המיוחדים של מתחמים כאמור. תכניות כאמור יוכנו על-ידי הרשות המקומית או מי מטעמה ויפקﬠו בחלוף 6 שנים מיום ההכרזה. תיקון זה יחול גם של תכניות לפינוי בינוי ביוזמת מינהל מקרקעי ישראל.
   ב. החוק יתוקן באופן שתשלום היטל השבחה לא יחול על מתחמים שהוכרזו לפינוי בינוי בתקופת הכרזתם, אולם לגבי מי שרכש נכס בקופת ההכרזה ולא מימש את הזכויות עד תום תקופת ההכרזה, יחול היטל השבחה בﬠתיד בהתייחס לזכויות שהיו ערב הכרזת המתחם.
   ג. פקודת העיריות תתוקן באופן שייקבﬠו הסדרים מיוחדים לחיוב בגין ﬠבודות פיתוח במתחמים שהוכרזו לפינוי בינוי, כך שאלו ייﬠשו על-פי אומדן ﬠלויות פרטני לפיתוח המתחייב מציפוף אותו מתחם.
   החיוב בגין ﬠבודות פיתוח ייגזר מהזכויות במגרש, תוך התייחסות למגרשים מבונים ולמגרשים פנויים ויאפשר מימוש של ﬠבודות פיתוח בהיקף של 80% מהﬠבודות הנדרשות, גם במקרה של מימוש חלקי של הזכויות, אך לא פחות משני שלישים מהן.
   הכספים בגין ﬠבודות הפיתוח בכל מתחם ינוהלו בחשבון נפרד, באמצﬠות חברת ניהול שתיבחר לנושא ושתהיה אחראית לביצוﬠ עבודות הפיתוח במתחם.
   ד. חוק המקרקﬠין, התשכ"ט-1969 בפרק הדן בבתים משותפים, יתוקן באופן שבﬠלי דירות שבבﬠלותם 80% מהדירות בבית המשותף. המﬠוניינים בעיסקה לפינוי בינוי בבית המשותף או בﬠיבוי באמצﬠות בנייה, יהיו רשאים לפנות למפקח על הבתים המשותפים בבקשה שיורה על ביצוע הﬠסקה או בנייה. כמו-כן יהיה המפקח רשאי לקבוﬠ את הזכויות בעיסקה שיינתנו למיﬠוט הדיירים בהתייחס לזכויות שיקבלו רוב הדיירים במסגרת הﬠסקה, וכן את ההסדרים בדבר הפינוי, הדיור החלופי וכל נושא הנוגע בפינוי ובבינוי.
   ה. חוק מס שבח מקרקעין, התשכ"ג-1963, יתוקן באופן ששר האוצר יוסמך לקבוﬠ בתקנות כי בﬠסקאות פינוי בינוי, במתחמים שהוכרזו לﬠנין זה, תבוטל מגבלת הפטור לפי כפל שווי ותישאר רק תקרת הפטור הקבוﬠה בחוק.
   ו. נציבות מס הכנסה תפﬠל בהתאם לסמכות הנתונה לה בחוק, ותאפשר דחיית תשלומי מס השבח ומס הרכישה של בﬠל המקרקﬠין ושל הקבלן/יזם, בﬠסקאות פינוי בינוי במתחמים שהוכרזו, ﬠד 3 שנים, לפי הﬠניין ובהתאם לנסיבות.
   ו. נציבות מס הכנסה תפרסם הוראות מקצוﬠיות אשר תבהרנה את הסדרי המיסוי הנהוגים בעסקאות פינוי בינוי, ותיתן הסדרי מס מראש (פרה-רולינג) שיבהירו את חבויות המס של פרוייקט פינוי בינוי במתחמים שהוכרזו.
   ח. הממשלה תמנה וﬠדה בינמשרדית לפינוי בינוי שתכלול את נציגי משרדי הבינוי והשיכון, הפנים, האוצר, איכות הסביבה, התחבורה, ראש הממשלה ומינהל מקרקעי ישראל.
הפניה: פינוי בינוי
]]>
Sun, 05 Aug 2012 12:25:24 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=295
אכרזת מתחמים להתחדשות ﬠירוניתhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=296מספר החלטת ממשלה: 1152
תאריך פרסום: 14/12/2003
תוכן החלטת הממשלה:
  1. ﬠל-פי סﬠיף 33א לחוק התכנון והבנייה לאמץ את המלצות הוﬠדה הבינמשרדית להתחדשות ﬠירונית ולהכריז ﬠל המתחמים המפורטים להלן כמתתמים לﬠיבוי בניה:
   חיפה - מתחם אמיל זולא *)
   חיפה - מתחם מח"ל (קרית-חיים) *);
   לוד - מתחם חסכון ג' *);
   מגדל-הﬠמק - מתחם ניצנים;
   נהריה - מתתם הגלﬠד;
   קדימה - מתחם בן-צבי.

   *) הערה: ביחס למתחם זה, התבקש פטור מהיטל השבחה, ﬠל-סמך הסכמות שרי הפנים והבינוי והשיכון למתן הפטור; הכל בהתאם לסﬠיף 19(ב)(2) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה.
   (מפות המתחמיםְ המפורטים בהחלטה זו נמצאות במזכירות הממשלה).
  2. תוקף האכרזה הוא ל-6 שנים.
   הממשלה תהא רשאית לבטל את האכרזה במתחם בטרם חלפו 6 שנים, אם התקיימו אחד או יותר ממקרים אלה:
   א) חל שינוי בתכנון לﬠומת הﬠקרונות שאישרה הוﬠדה הבינמשרדית.
   ב) לא התקיימה ביחס למתחם פﬠילות תכנונית במוסדות התכנון, כפי שייקבﬠ ﬠל-ידי הוﬠדה הבינמשרדית.
   ג) הרשות המקומית הפרה תנאי עיקרי מתנאי החוזה שייחתם בינה לבין משרד הבינוי והשיכון.
   ד) הרשות המקומית הגישה בקשה מנומקת לבטל את האכרזה והווﬠדה הבינמשרדית קיבלה את בקשתה.
   ה) בשל סיבות שלטוניות או בשל שינוי מדיניות הממשלה.
הפניה: אכרזת מתחמים להתחדשות ﬠירונית
]]>
Sun, 05 Aug 2012 12:46:41 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=296
אכרזת מתחמים להתחדשות עירונית (פינוי ובינוי)http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=297מספר החלטת ממשלה: 477
תאריך פרסום: 22/07/2001
תוכן החלטת הממשלה: א. לאמץ את המלצות הוﬠדה הבינמשרדית להתחדשות ﬠירונית (פינוי ובינוי) ולהכריז ﬠל המתחמים המפורטים להלן כמתחמים להתחדשות ﬠירונית (פינוי ובינוי):
אשדוד - אזור המלאכה צפון
גבﬠתיים - מﬠונות ﬠובדים
הוד השרון - אזור תﬠשיה גיל ﬠמל
חדרה - מבוא חדרה מזרח
יהוד - מרכז יריד (*)
נס ציונה - רחוב הבנים 
נתניה - הלפרין.
(מפות המתחמים המפורטים בהחלטה זו נמצאות במזכירות הממשלה).
תוקף האכרזה הוא לשש שנים.

ב. הממשלה תהא רשאית לבטל את האכרזה במתחם בטרם חלפו שש שנים, אם התקיימו אחד או יותר ממקרים
אלה:
1) חל שינוי בתכנון לﬠומת הﬠקרונות שאישרה הווﬠדה הבינמשרדית במיון הסופי.
2) לא התקיימה במתחם פﬠילות תכנונית במוסדות התכנון, כפי שייקבﬠ ﬠל-ידי הווﬠדה הבינמשרדית.
3) הרשות המקומית הפרה תנאי ﬠיקרי מתנאי החוזה שייחתם בינה לבין משרד הבינוי והשיכון.
4) הרשות המקומית הגישה בקשה מנומקת לבטל את האכרזה והווﬠדה הבינמשרדית קיבלה את בקשתה.
5) בשל סיבות שלטוניות או בשל שינוי מדיניות הממשלה.
הﬠרה: אכרזתו של המתחם המסומך בכוכבית (*) מותנית בפטור מהיטל השבחה.
הפניה: אכרזת מתחמים להתחדשות עירונית (פינוי ובינוי)
]]>
Sun, 05 Aug 2012 13:07:13 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=297
אכרזת מתחמים להתחדשות עירונית (פינוי ובינוי)http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=298מספר החלטת ממשלה: 2520
תאריך פרסום: 19/11/2000
תוכן החלטת הממשלה: א. לאמץ את המלצות הוﬠדה הבינמשרדית להתחדשות ﬠירונית (פינוי ובינוי) ולהכריז ﬠל המתחמים המפורטים להלן כמתחמים להתחדשות ﬠירונית (פינוי ובינוי):
בני ברק - שוק פרדס כץ
בנימינה - רמת חן *)
טבריה - בית אלומות 
יהוד - קדושי מצרים
יהוד - מקלב
יהוד - שוק גורדון
פתח-תקוה - דגל ראובן
קרית אונו - שכונת ירון
קרית אונו - לוי אשכול
קרית אונו - שלמה המלך צפון *)
ראשון לציון - רוקח
ראשון לציון - החייל האלמוני
ראשון לציון - דגניה
רמלה - אזבסטונים *)
חיפה - ﬠין דור/מאי *)
יהוד - שוק רמז
פתח-תקוה - ﬠמישב מזרח
פתח-תקוה - שכונת ﬠקיבא
רמת-גו -התפוצות
תל-אביב ֵ חסן ﬠראפה
תל-אביב - לוינסקי
תל-אביב - הקונגרס
תל-אביב - שפירא א'

(מפות המתחמים המפורטים בהחלטה זו נמצאות במזכירות הממשלה)
תוקף האכרזה הוא לשש שנים.

ב. הממשלה תהא רשאית לבטל את האכרזה במתחם בטרם חלפו שש שנים, אם התקיימו אחד או יותר ממקרים אלה:
1) חל שינוי בתכנון לﬠומת הﬠקרונות שאישרה הוﬠדה הבינמשרדית במיון הסופי.
2) לא התקיימה במתחם פﬠילות תכנונית במוסדות התכנון כפי שייקבﬠ ﬠל-ידי הוﬠדה הבינמשרדית.
3) הרשות המקומית הפרה תנאי ﬠיקרי מתנאי החוזה שייחתם בינה לבין משרד הבינוי והשיכון.
4) הרשות המקומית הגישה בקשה מנומקת לבטל את האכרזה והוﬠדה הבינמשרדית קיבלה את בקשתה.
5) בשל סיבות שלטוניות או בשל שינוי מדיניות הממשלה.

הﬠרה - אכרזתם של המתחמים המסומנים בכוכב מותנית בהסכמת שר הפנים ושר הבינוי והשיכון למתן פטור מהיטל השבחה.
הפניה: אכרזת מתחמים להתחדשות עירונית (פינוי ובינוי)
]]>
Mon, 06 Aug 2012 09:05:11 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=298
הצﬠת-חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יﬠדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 1999) התשנ"ט-1998 - גימלאות, חוק המים, בינוי פינוי, ﬠיבוי הבניה, ביטוח לאומי, רשויות מקומיות, הסנגוריה הציבוריתhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=299מספר החלטת ממשלה: תק/5
תאריך פרסום: 20/10/1998
תוכן החלטת הממשלה: ג. פרק: פינוי בינוי וﬠיבוי הבניה
לאשר את פרק: פינוי, בינוי וﬠיבוי הבניה המצ"ב (דפים 10-8) בכפוף לתיקונים הבאים:

1) בסﬠיף 1. סﬠיף קטן (1) אחרי המילים: "שר הפנים, ﬠל-פי המלצת מינהל מקרקﬠי ישראל" יתווסף: "או משרד הבינוי והשיכון".

2) בסﬠיף 1. סﬠיף קטן (2)(ב): יושב-ראש הוﬠדה לקביﬠת מתחמים לפינוי, בינוי וﬠיבוי הבניה יהיה נציג שר הבינוי והשיכון (במקום נציג
שר הפנים) וכמו-כן יתווספו לוﬠדה נציגי המשרד לאיכות הסביבה ומשרד התחבורה.

3) ניסוח מתוקן ומﬠודכו של סﬠיפי פרק זה ייﬠרך בתיאום בין משרדי האוצר, המשפטים, הבינוי והשיכון והפנים.

ד. 1) לאשר סﬠיף 16 - תיקון חוק פיצוי נפגﬠי אסון טבﬠ, המצורף (דף מס. 11). 

2) לאשר סﬠיף 17 - תיקון חוק התכנון והבניה המצורף (דף מס. 11). בנוסף לתיקון המאושר קובﬠת וﬠדת השרים כי מינהל מקרקﬠי ישראל יתקצב מידי שנה סכום של 10 מליון ש"ח (צמוד למדד המחירים לצרכן) אשר יוקצה לשיקום תשתיות בישובים שיקבﬠו ﬠל-ידי וﬠדה משותפת בראשות מנכ"ל משרד הפנים ובהשתתפות מנהל מינהל מקרקﬠי ישראל ונציג אגף התקציבים במשרד האוצר.

3) במקום סﬠיף 18 - תיקון חוק הסנגוריה הציבורית המצורף (דף 11) יבוא: בסﬠיף 23 לחוק הסנגוריה הציבורית, התשנ"ו-1955, בסופו יבוא: "לרבות תקנות בדבר חובת תשלום של זכאים לייצוג, בהתאם לסכומים או שיﬠורים שייקבﬠו בהסכמת שר האוצר".

4) לאשר סﬠיף 19 - תיקון חוק הסיוﬠ המשפטי המצורף (דף 11).

5) לאשר נוסח סﬠיף 15 - תיקון פקודת החברות המצורף (דף מס. 11) בכפוף לכך כי התיקון לא יהיה בפקודת החברות התשמ"ג-1983, אלא יוכנס לפקודת הﬠיריות ולפקודת המוﬠצות המקומיות.
הפניה: הצﬠת-חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יﬠדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 1999) התשנ"ט-1998 - גימלאות, חוק המים, בינוי פינוי, ﬠיבוי הבניה, ביטוח לאומי, רשויות מקומיות, הסנגוריה הציבורית
]]>
Wed, 08 Aug 2012 04:32:26 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=299
משרד הבינוי והשיכון - סבסוד באזורי עדיפות לאומיתhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=151מספר החלטת ממשלה: 2679
תאריך פרסום: 08/09/1997
תוכן החלטת הממשלה:
 1. לשנות את ההסדרים הקיימים לסבסוד הפיתוח במסגרת הבניה ביוזמה הציבורית, באופן שהתקציב המופנה כיום לסבסוד הפיתוח ליזמים ינתן כמענק לזכאים הרוכשים דירות באזורים אלה, הן בבניה ביוזמה ציבורית והן בבניה הפרטית.

  המענק לזכאים כאמור ינתן במסגרת הסיוע לפרט כמפורט להלן:

  א) בנייה רוויה
  1. באזורי עדיפות לאומית א' – 25,000 ₪
  2. באזורי עדיפות לאומית ב' – 20,000 ₪

  ב) בבניה עצמית צמודת קרקע באזורי עדיפות לאומית א'
  ינתן הסיוע בסכומים הקבועים בטבלת עלויות הפיתוח הנהוגה במשרד הבינוי והשיכון לסיבסוד בנה-ביתך למגרש עד 400 מ"ר, בהתאם לסיווג הטופוגרפי.
  על אף האמור בסעיף 6 להלן גובה סיבסוד הפיתוח בבניה העירונית בקו העימות וביש"ע יהיה בהתאם לאמור בסעיף זה.
 2. אחת לשנה בעת הדיון על התקציב יסכמו משרדי הבינוי והשיכון והאוצר את עדכון הסכומים האמורים לאור ההתפתחויות במשק ובענף, ובכלל זה מחירי הפיתוח.
 3. משרדי האוצר והבינוי והשיכון יקבעו הוראות לתקופת מעבר, אשר על פיהן לא יתאפשר כפל הטבה בפרויקטים בהם כבר ניתן סיבסוד בגין פיתוח הקרקע לבניה.
 4. השינוי יכנס לתוקף באזור עדיפות לאומית ב' לאלתר.
 5. ב 1.5.98 יתקיים דיון בין משרדי הבינוי והשיכון והאוצר בו יופקו לקחים מהפעלת השיטה באזור עדיפות לאומית ב' לפני החלתו על אזור עדיפות לאומית א' ב 1.6.98, תוך עריכת התיקונים בהתאם לצורך.
 6. החלטה זו לא תחול על ישובי קו העימות, יש"ע והבניה הכפרית.

ההחלטה התקבלה המסגרת הדיון על תקציב המדינה לשנת 1998.

הפניה: משרד הבינוי והשיכון - סבסוד באזורי עדיפות לאומית
]]>
Mon, 17 May 2010 07:49:05 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=151
תוכנית רב-שנתית לפיתוח ישובי המגזר הערביhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=155מספר החלטת ממשלה: 2467
תאריך פרסום: 22/10/2000
תוכן החלטת הממשלה:

כללי

א) ממשלת ישראל רואה חובה לעצמה לפעול למתן תנאים שווים והוגנים לערביי ישראל בתחום החברתי-כלכלי ובפרט בחינוך, דיור ותעסוקה.

ב) ממשלת ישראל רואה בפיתוח חברתי-כלכלי של יישובי המגזר הערבי בישראל תרומה לצמיחת והתפתחות כלל החברה והמשק בישראל.

ג) הממשלה תפעל לפיתוח ולקידום חברתי-כלכלי של יישובי המגזר הערבי ולצמצום הפערים בינם לבין הישובים במגזר היהודי, בהתאם לתכנית דלהלן, כפי שגובשה על ידי משרד ראש הממשלה וועדת השרים לענייני המגזר הערבי בשיתוף עם מנכ"לי משרדי הממשלה ונציגי הרשויות הערביות.
ד) תכנית הפיתוח מתבססת על עבודה משותפת עם הרשויות הערביות. שיתוף פעולה זה מניח עמידה בתכניות הבראה המתבצעות באמצעות משרד הפנים ברשויות השונות וכן שמירה על מינהל תקין (הפעלת חוקי עזר עירוניים, גביית מיסים מוניציפאליים, שמירה על חוקי הבניה וכו').

ה) עלות תכנית הפיתוח ליישובי המגזר הערבי תסתכם ב-4 מיליארד ₪ לשנים 2001-2004. סכום זה כולל בתוכו תוספת של 2 מיליארד ₪ מעבר לתקציבי הפיתוח הקיימים במשרדי הממשלה לישובי המגזר הערבי, מתוכן כ-1 מיליארד ש"ח כתוספת משרד האוצר לתקציב המשרדים. תקציבים אלה כוללים את חלקם של יישובי המגזר הערבי בתקציבי הפיתוח של משרדי המשלה המיועדים לכלל האוכלוסיה וכוללים את כל תקציבי הפיתוח למגזר בתקופת התכנית.

ו) תכנית הפיתוח תכלול את הרשויות המקומיות הערביות ואת היישובים הערבים המצויים בתוך מועצות מקומיות.

משרד הבינוי והשיכון

א. פיתוח שכונות ותיקות
משרד הבינוי והשיכון ירכז פרוייקט פיתוח תשתיות ביישובי המגזר הערבי, בכלל זה תשתיות חדשות והשבחה של תשתיות קיימות, בהיקף תקציבי של 220 מליון ₪ בממוצע 55 צילון ₪ בכל אחת מהשנים 2001-2004 כשמקורות המימון בכל שנה יהיו בממוצע:
משרד הבינוי והשיכון – 23 מליון ₪
משרד האוצר – 32 מליון ₪.

התכנית כוללת 1.025 מליון ₪ בשנה בסעיף שיקום שכונות פיזי – לצורך שיפוץ דירות בבעלות קשישים המתגוררים בגפם. היישובים הם: כפר מנדא, כפר כנא, משהד, טמרה, מג'ד אל-כרום.

התכנית תכלול תקציבים של משרד החבורה, הפנים והבינוי והשיכון לכבישים ולדרכים פנימיות האמורות החלטה זו ותופעל במשולב על-ידי שלושה משרדי ממשלה: משרד הבינוי והשיכון, משרד התחבורה ומשרד הפנים, בריכוז וניהול משרד הבינוי והשיכון ומשרד ראש הממשלה.

ב. פיתוח שכונות חדשות בבניה רוויה
 
1. משרד הבינוי והשיכון יקצה 120 מליון ₪ לפיתוח שכונות חדשות ביישובי המגזר הערבי, שיבנו בבניה ציבורית רוויה, ברובן קרקעות המדינה, ובהיקף כולל של עד 5,000 יחידות דיור, 30 מליון ₪ במוצע בכל אחת מהשנים 2001-2004, בהתאם להסדרים הקיימים בין המשרדים ולהסדרים שיסוכמו בין המשרדים בעקבות הבחינה האמורה בסעיף 3 להלן

2. איתור הקרקעות לבניה הרוויה ייעשה במתואם על מינהל מקרקעי ישראל, משרד הפנים והרשויות המקומיות. מינהל מקרקעי ישראל יעביר הרשאות תכנון ופיתוח למשרדי הבינוי והשיכון לפי בקשתו ליישום התכנית.

3. רשמת הפיתוח בשכונות החדשות תהיה דומה למקובל, באופן שעלותה לא תעלה על 70,000 ש"ח ליחידת דיור. היקף הסבסוד בבניה הרוויה לא יעלה על 35,000 ₪ ליחידת דיור. יהנו מהסיבסוד ישובים במפת אזורי עדיפות לאומית. בנוסף תיבחן גם האפשרות לעידוד השכונות כאמור, גם בישובים הנמצאים מחוץ לאזורי העדיפות.

משרד הבינוי והשיכון יקצה 40 מליון ₪ נוספים לפיתוח שכונות חדשות על קרקעות פרטיות המצויות בתחומי יישובי המגזר הערבי, שיבנו בבניה ציבורית רוויה ובהיקף שלא יפחת מ-50 יחידות דיור לשכונה, 10 מליון ₪ בממוצע בכל אחת מהשנים 2001-2004.

בפיתוח שכונות חדשות על קרקעות פרטיות, הסיוע יכלול מימון של התכנון (שלב של תכנית מפורטת) וכן השתתפות בפיתוח בסכום שלא יעלה על 50% מהיטלי התשתיות המאושרים ועד לתקרה של 20,000 ₪ ליחידת דיור. התקציב יינתן לשכונות ומבנים שהיתרי בניה עבורם ינתנו לאחר יום 1.1.2001.

צפיפות הבניה באתרים שיבחרו, בכל פרק זהף לא תפחת מ-6 יחידות דיור לדונם (נטו).

ג. פיתוח מוסדות ציבור

1. משרד הבינוי והשיכון יקצה 320 מליון ₪ להשתתפות בבניית מוסדות ציבור בתחומי תרבות, חברה וספורט ביישובי המגזר הערבי, בממוצע 80 מליון ₪ בשנים 2001-2004, כשמקורות המימון יהיו:
משרד הבינוי והשיכון – 10 מליון ₪
משרד האוצר – 70 מליון ₪.

2. תקציב זה אינו כולל בניית מוסדות ציבור על-פי דו"ח ועדת המנכ"לים לבניית מוסדות ציבור, אך כולל תקציבים שיוקצו למוסדות ציבור בתקנות אחרות בשנים 2001-2004.

3. המוסדות שיבנו בעדיפות ראשונה יכללו מתנ"סים בגדלים שונים ואולמות ספורט, בישובים גדולים מעל 5,000 תושבים ובכפוף לזמינות ביצוע.

4. בביצוע התכנית ובהיקפי ההשתתפות יילקחו בחשבון מקורות מימון משלימים כגון: תקציב מפעל הפיס, תקציבי תקן מוסדות ציבור ותקציב הפיתוח של משרד הפנים.

5. משרד הבינוי והשיכון יקבע את פרוגרמת מבני הציבור, יאשר את תכניות העבודה של היישובים וירכז את ביצוע בניית המבנים; הסכום המירבי למוסד ציבורי בודד לא יעלה על הסכום הקבוע בדו"ח ועדת מנכ"לים לבניית מוסדות ציבור.
הפניה: תוכנית רב-שנתית לפיתוח ישובי המגזר הערבי
]]>
Thu, 20 May 2010 05:59:20 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=155
תכנית לבניית יחידות דיור באזורי הביקוש – המשך הדיוןhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=17מספר החלטת ממשלה: 3205
תאריך פרסום: 29/05/1994
תוכן החלטת הממשלה:

סעיף י': פיתוח אתרים לקידום הבניה:

1.      משרד הבינוי והשיכון ומינהל מקרקעי ישראל ידאגו לביצוע עבודות התשתית הנדרשות באתר ולסיימן במקביל לסיום בניית יחידות הדיור על-ידי הקבלן.

כמו כן ידאגו לתיאום עם גורמי התשתית האחרים, כגון חברת החשמל ובזק ועם גורמים אחרים [....] לביצוע העבודות הנדרשות באתרים.

עבודות הפיתוח יבוצעו על- ידי משרד הבינוי והשיכון ו/או באמצעות הרשויות המקומיות, חברות מפתחות או החברות המפתחות בעצמן, או אופציות נוספות לפי החלטת משרד הבינוי והשיכון.

התכניות כאמור תכלולנה שלבי ביצוע שיבטיחו פתרון הביוב ופתרון סילוק האשפה, שיבוצעו במקביל לביצוע עבודות הפיתוח והבניה (כמפורט בתמ"א/31, סעיף 15 להוראות הנוגעות לתשתיות).

2.      באזורי עדיפות לאומית יגבה משרד הבינוי והשיכון החזר של 50% בלבד מעלות הפיתוח בפועל בבנייה רוויה. בשאר האזורים יגבה המשרד את מלוא הוצאות הפיתוח.
3.    ההרשאה להתחייב לנושא זה הוגדלה ב-175 מיליון ₪ לצורך קידום עבודות התשתית באתרים השונים.

הפניה: תכנית לבניית יחידות דיור באזורי הביקוש – המשך הדיון
]]>
Tue, 22 Dec 2009 13:38:16 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=17
עידוד תיעוש הבניהhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=24מספר החלטת ממשלה: 2467
תאריך פרסום: 18/08/2002
תוכן החלטת הממשלה:

מחליטים בהמשך להחלטה מס. 346(חכ/11) מיום 28.6.2001.
במגמה לעודד תיעוש בענף הבניה, לנקוט מספר צעדים מקבילים כדלהלן

 1. הסרת מגבלות
  משרדי ממשלה, רשויות מקומיות וחברות ממשלתיות לא יטילו מגבלות על השימוש בשיטות מתועשות במכרזים המפורסמים על ידם. החשב הכללי במשרד האוצר יפעל לפרסום הנחיות כאמור. כמו כן יפנה משרד הבינוי והשיכון לגורמים הרלוונטים כדי ליידעם בדבר יתרונות תיעוש הבנייה והצורך להסיר חסמים שמונעים תיעוש במכרזים שמפורסמים על ידם.

 1. הפצת ידע והכשרת עובדים
  משרד הבינוי והשיכון, בשיתוף משרד העבודה והרווחה והתאחדות הקבלנים והבונים, יפעלו לתגבור וארגון לימודי נושאי התיעוש במוסדות ההשכלה השונים (טכניון, מכללות, בתי ספר להנדסאים וכיו"ב), יארגנו ימי עיון ויפרסמו מדריכים טכניים וקטלוגים בנושא תיעוש.
  בנוסף יגבשו גורמים אלה תכנית להכשרת עובדים במסלול הבנייה המתועשת וכן יקבעו מסגרת מתאימה למתן מכלול של שירותי מידע וייעוץ לטכנולוגיות בניה מתועשות.
  צוות משותף, בראשות משרד הבינוי והשיכון ובשיתוף משרד האוצר ומשרד העבודה והרווחה, יגיש לממשלה תוך 45 יום הצעה מפורטת שכוללת אומדן תקציבי והיערכות ליישום.
 2. תקינה
  צוות משותף של משרד הבינוי והשיכון (יו"ר), הטכניון – המכון הלאומי לחקר הבנייה ומכון התקנים יפעל לזהות התקנים הקיימים והחסרים הנוגעים לתיעוש (מוצר, מלאכה, תפקיד) ויכין תכנית עם סדר עדיפויות להתקנת תקנים בהתאם. בנוסף יבחן שר הפנים שילוב הוראות הנוגעות לתיעוש בקובץ התקנות המשולב, המוכן במשרדו.
 3. מחקר ופיתוח
  משרד הבינוי והשיכון, בשיתוף הטכניון – המכון הלאומי לחקר הבנייה, התאחדות הקבלנים והבונים  ומשרד האוצר, יגדירו את הנושאים הדורשים העמקה מחקרית ויגבשו תכנית עבודה רב שנתית, כולל סדרי עדיפויות ועלויות.
  מימון המחקרים ייעשה על ידי משרד הבינוי והשיכון במסגרת תקציבו.
 4. שינוי תדמית
  משרד הבינוי והשיכון, בשיתוף לשכת הפרסום הממשלתית והתאחדות הקבלנים והבונים יכינו תכנית למסע פרסום שידגיש בעיקר את יתרונות התיעוש לצרכן. פעולות לשיפור התדמית יינקטו רק לאחר תחילת יישומן של ההמלצות הקודמות ולאחר גיבוש תקציב לנושא על ידי צוות משותף למשרד הבינוי והשיכון (יו"ר) ולמשרד האוצר, תוך 60 יום.
 5. מעקב ובקרה
  שר הבינוי והשיכון ימנה ועדת היגוי בין משרדית שתהיה אחראית למעקב אחר ביצוע ההמלצות שלעיל. הוועדה תורכב מנציגי משרד הבינוי והשיכון (יו"ר), האוצר, התעשיה והמסחר והעבודה והרווחה.
  הוועדה תדווח לממשלה על התקדמות יישום ההמלצות לאחר חצי שנה מיום אישור ההחלטה.

 

הפניה: עידוד תיעוש הבניה
]]>
Tue, 22 Dec 2009 15:03:43 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=24
פעילות הממשלה לפיתוח כלכלי באוכלוסיית המיעוטים בשנים 2020-2016http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=668מספר החלטת ממשלה: 922
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

פעילות הממשלה לפיתוח כלכלי באוכלוסיית המיעוטים בשנים 2020-2016

מחליטיםנוכח החשיבות הכלכלית והחברתית שהממשלה רואה בשילוב כלכלי של אוכלוסיית המיעוטים בישראל ובהמשך להחלטת הממשלה מס' 2365 מיום 21 בדצמבר 2014, שעניינה פעילות הממשלה לפיתוח כלכלי במגזר המיעוטים בשנת 2015 (להלן - החלטת הממשלה מס' 2365), לקדם, בהתאם לעבודת המטה שבוצעה במסגרת סעיף 9 להחלטת הממשלה מס' 2365 לעניין תיקון מנגנוני ההקצאה הממשלתיים העיקריים, תכנית חומש מערכתית לשנים 2020-2016 בעניין שילוב כלכלי של אוכלוסיית המיעוטים בישראל, הכוללת בין היתר, תיקון מנגנוני ההקצאה הממשלתיים בהתאם לצרכים המקצועיים של המשרדים השונים, כמפורט להלן. החלטה זו תחול על כלל יישובי המגזר הערבי, הדרוזי והצ'רקסי, כהגדרת המונח (דהיינו, יישובים אשר 80 אחוזים לפחות מתושביהם אינם יהודים לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, להלן – "יישובי המיעוטים") או על כלל אוכלוסיית המיעוטים, קרי, אוכלוסיית המוסלמים, הנוצרים, הבדואים, הדרוזים והצ'רקסיים (להלן – "אוכלוסיית המיעוטים") לפי העניין; למעט סעיפים, 3(ב), 15(א), 15(ג), 15(ד), 15(ו) להחלטה זו אשר יחולו על יישובי המיעוטים, למעט היישובים המנויים בהחלטות ממשלה מס' 59 מיום 7 ביוני 2015 בעניין תכנית לפיתוח ולהעצמת היישובים הדרוזיים והצ'רקסיים לשנים 2016 – 2020, והחלטת הממשלה מס' 1052 מיום 15 בדצמבר 2015 בעניין תכנית רב שנתית לפיתוח ולהעצמת היישובים הדרוזים ברמת הגולן לשנים 2014 - 2017 (להלן – "יישובי התכנית המורחבת") וסעיף 7 שיחול על כל יישובי התכנית המורחבת למעט היישובים המנויים בהחלטת הממשלה מס' 3708 מיום 11 בספטמבר 2011 בעניין תוכנית לקידום הצמיחה והפיתוח הכלכליים של האוכלוסייה הבדואית (להלן "יישובי התכנית") וסעיפים 9 ו-14 הנוגעים לנצרת. יישובי המיעוטים, יישובי התוכנית המורחבת ויישובי התוכנית מוכרזים כיישובי עדיפות לאומית לעניין החלטה זו וכמפורט בה.

1. חינוך:

לאמץ את הודעת משרד החינוך להתמקד בקידום הנושאים הבאים לגבי אוכלוסיית המיעוטים: הכשרה ופיתוח מקצועי לעובדי הוראה, הישגים לימודיים וחינוך בלתי פורמלי.

א. לאמץ את החלטת משרד החינוך בדבר קידום תכנית לשיפור איכות ההוראה באוכלוסיית המיעוטים המורחבת באמצעות העלאת רמת המתקבלים להוראה, שיפור הכשרתם, תהליך קליטתם ושיפור רמת ההוראה ותרבות הלמידה בבתי הספר. לצורך יישום סעיף קטן זה ושימוש מושכל בתקציבים המוקצים לשם כך, תגובש תכנית בתוך 120 ימים, בהובלת משרד החינוך, אגף התקציבים במשרד האוצר, משרד ירושלים ומורשת והמשרד לשוויון חברתי, אשר תשים דגש על נושא השפה, פיתוח מנהיגות חינוכית, קידום מיומנויות המאה ה-21 וטיפוח הזהות.

ב. לאמץ את החלטת משרד החינוך לפיה תקודם תוכנית לשיפור הישגי התלמידים באוכלוסיית המיעוטים תוך שימת דגש על מקצועות הליבה. לצורך יישום סעיף קטן זה תגובש על ידי משרד החינוך בשיתוף אגף התקציבים במשרד האוצר, משרד ירושלים ומורשת, המועצה הלאומית לכלכלה והמשרד לשוויון חברתי, בתוך 120 ימים תוכנית אשר תציב יעדים לשיפור שליטת התלמידים בשפות הערבית והעברית, בדגש על חיזוק מיומנויות ההבעה והדיבור לכל אורך הרצף הגילאי מגן הילדים ועד י"ב, ולהעלאת אחוז הזכאים לבגרות במתמטיקה ברמת 5-4 יח"ל.

ג. לאמץ את החלטת משרד החינוך, לפיה תקודם תכנית מערכתית לחינוך הבלתי-פורמלי באוכלוסיית המיעוטים וזאת באמצעות תיקון הדרגתי של מנגנוני ההקצאה ו/או בניית מסלולים חדשים ותכניות ייעודיות החל משנת 2016, כך ששיעור ההקצאה מתקציבי החינוך הבלתי-פורמאלי ליישובי התכנית המורחבת לא יפחת משיעורם באוכלוסייה. זאת, באופן מצרפי לגבי כלל תקציב החינוך הבלתי פורמאלי, תוך מתן אפשרות לשיעור הקצאה שונה ברכיבים פרטניים של התכניות השונות.

ד. לצורך יישום סעיף קטן (ג) ושימוש מושכל בתקציבים המוקצים לשם כך, תגובש תכנית בתוך 120 ימים בהובלת משרד החינוך, ובשיתוף אגף התקציבים במשרד האוצר, המשרד לשוויון חברתי, משרד ירושלים ומורשת ונציגי הרשויות המקומיות הערביות ונציגי החברה האזרחית הערבית, אשר תכלול, בין היתר, הרחבה של פעילויות חינוך בלתי פורמאלי בבתי הספר, ברשויות המקומיות ובארגוני החברה האזרחית אשר תכלול, בין היתר, הרחבה של פעילות מתנ"סים ומרכזי צעירים, פעילות תנועות וארגוני נוער, פיתוח מנהיגות ועוד.

ה. במסגרת יישום הוראות סעיף זה, יביא בחשבון המשרד לשוויון חברתי, בשיתוף משרד האוצר, בין היתר, צרכים של תת-מגזרים של תלמידים באוכלוסיית המיעוטים, ובכלל זה בשים לב לצרכים של מגזרים באוכלוסיית המיעוטים, לרבות החינוך הנוצרי.

ו. לאמץ את הודעת משרד החינוך לקדם הרשאות שהוקצו לבינוי כיתות לימוד, בהתאם לנדרש בנהלי מנהל הפיתוח ביישובי המיעוטים. בנוסף, להקים צוות בראשות משרד החינוך ובשיתוף משרד האוצר והמשרד לשוויון חברתי, מנהל התכנון ונציג הרשויות מיישובי המיעוטים להסרת חסמים לבניית כיתות לימוד ביישובי המיעוטים.

ז. צוות של משרד החינוך, אגף התקציבים במשרד האוצר ומשרד ירושלים ומורשת יביא לאישור הממשלה את היעדים בתחום החינוך בקרב אוכלוסיית המיעוטים בתוך 30 ימים.

2. תשתיות ונגישות לתחבורה:

א. לאמץ את הודעת משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, לפיה ימשיך ביישום החלטת הממשלה מס' 2365 לעניין תקצוב 40% מסך תוספות השירות בתחבורה ציבורית, או 100 מיליוני ש"ח בשנה, הגבוה מבין השניים, לטובת תחבורה ציבורית ביישובי המיעוטים, עד להשוואת רמת הכיסוי התחבורתי.

החלטה זו צפויה להביא לתוספת של עשרות קווי תחבורה ציבורית מדי שנה ליישובי המיעוטים ולהרחבת קווים קיימים.

ב. לאמץ את הודעת משרד התחבורה והבטיחות בדרכים על קביעת יעדי ממשלה ארוכי טווח, כך שתהיה השוואה מלאה של רמת שירותי התחבורה הציבורית בין יישובים יהודים ויישובי מיעוטים דומים עד לשנת 2022. זאת, מבחינת שלושת המדדים המרכזיים: תדירות השירות, רמת הכיסוי ומספר היעדים.

ג. לאמץ את הודעת משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, לפיה, החל משנת 2016 יוקצו, לכל הפחות, 40% מסך ההשקעה בתשתיות ברשויות מקומיות (שאינן מטרופולינים), לטובת פיתוח תשתיות כבישים ביישובי המיעוטים. כמו-כן, שיעור זה יעמוד בשנת 2016 בפועל על 45%.

החלטה זו צפויה להגדיל משמעותית את היקפי הפרויקטים וההשקעה בפרויקטי כבישים עירוניים מרכזיים ברשויות מקומיות אלו, בפרט עורקי תנועה ראשיים ביישובים וטבעות חיצוניות מקשרות.

ד. לאמץ את הודעת משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, לפיה במהלך השנים 2015 ו-2016 יוקצו 100 מיליון שקלים בהרשאה להתחייב בכל שנה לשדרוג כבישים החוצים את יישובי המיעוטים. השקעה זו צפויה לשפר את איכות זרימת התנועה בכבישים אלו, ולדאוג להגברת רמת הבטיחות לתושבי היישובים ולמשתמשי הכבישים הנדונים.

ה. לאמץ את הודעת משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, לפיה עד ליום 1 ביולי 2016 תושלם הנגשת כלל האמצעים להספקת מידע לנוסעים באתרי המידע הממשלתיים בשפה הערבית והמידע בערבית יהיה זמין לשימוש מפתחי אפליקציות במגזר העסקי.

ו. לאמץ את הודעת משרד התחבורה והבטיחות בדרכים לפיה במהלך 2016 תחל הכשרה ניסיונית של נשים מאוכלוסיית המיעוטים כנהגות בתחבורה הציבורית. הכשרה זו תוכל להוות מרכיב נוסף בפתרון מצוקת הנהגים בענף ולפתוח אפשרות לשילוב של אוכלוסיות נוספות בו.

ז. לאמץ את הודעת משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, לפיה החל משנת 2016, יחולק תקציב ההסברה של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים בהתאם לכך ששיעור התקציב המוקצה להסברה לאוכלוסיית המיעוטים מסך תקציב ההסברה, לא יפחת משיעורם באוכלוסייה הכללית.

3. תעשייה ומסחר:

א. לאמץ את הודעת משרד הכלכלה והתעשייה, לפיה יוקצו 42.5% מכלל תקציב הבסיס המיועד לפעילות שיווק ופיתוח חדשה במנהל אזורי תעשייה, לרבות התקציב המיועד לאוכלוסיית המיעוטים בהחלטות ממשלה ייעודיות לאוכלוסיית המיעוטים, לטובת שיווק ופיתוח אזורי תעשייה שמניבים הכנסות ליישובי אוכלוסיית המיעוטים, בדגש על אזורי תעשייה משותפים למספר רשויות ובלבד שאחת מהן לפחות הינה רשות של אוכלוסיית המיעוטים, החל משנת 2018 ולמשך 3 שנים. לאחר מכן התקציב יעמוד לפחות על שיעור המיעוטים באוכלוסייה הכללית. בשנת 2016 ההקצאה התקציבית האמורה לא תפחת מ-32.5% ובשנת 2017 מ- 37.5%.

מטרת הצעד הינה להביא להרחבת ושדרוג אזורי התעשייה ביישובי אוכלוסיית המיעוטים ובקרבתם. דבר אשר צפוי להביא להגדלת מקומות התעסוקה הזמינים וכן את ההכנסות מארנונה עסקית ליישובי אוכלוסיית המיעוטים. במהלך כל שנה תיעשה בחינה של הביקושים בפועל, וההקצאה התקציבית לאזורי התעשייה תיערך בהתאם אליה ותוך מתן עדיפות לפעולות שיווק ופיתוח של אזורי תעשייה המרוחקים ממרכז הארץ. בחינת העמידה ביעדי הסעיף תיעשה במצטבר על פני השנים 2021-2016.

ב. לאמץ את הודעת משרד הכלכלה והתעשייה, לפיה ככל שיהיה ביצוע מלא בפועל של כלל התקציבים שהוקצו לפיתוח אזורי תעשייה במסגרת החלטה זו והחלטות קודמות לעניין פיתוח אזורי תעשייה ביישובי התכנית המורחבת, אזי יוקצו, בהסכמה בין משרדי הכלכלה והתעשייה והאוצר, 30 מלש"ח נוספים לפיתוח אזורי תעשייה ומסחר ביישובי התכנית המורחבת, לרבות אזורי תעשייה ומסחר משותפים למספר רשויות.

ג. לאמץ את הודעת משרד הכלכלה והתעשייה, לפיה יוקצו, לכל הפחות, 50% מתקציבי מסלול תעסוקה לאוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך (הוראת מנכ"ל מס' 4.17) המופעלת ע"י מרכז ההשקעות, לתמרוץ מעסיקים להעסקת עובדים מאוכלוסיית המיעוטים, תוך תעדוף קליטת נשים ובדואים. לעניין תחשיב שיעור ההקצאה לא תילקחנה בחשבון החלטות ממשלה ייעודיות המתעדפות אוכלוסיות אחרות שאינן מקרב מגזר המיעוטים.

ד. לאמץ את הודעת משרד הכלכלה והתעשייה, לפיה יוקצו לכל הפחות 20% מתקציב הבסיס של סניפי המעו"ף, המופעלים על ידי הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, לטובת אוכלוסיית המיעוטים החל משנת 2018. בשנים 2017-2016 ההקצאה האמורה לא תפחת מ-17.5%. בנוסף יוקצו 24 מיליוני ש"ח בהרשאה להתחייב בשנת 2017, לצורך המשך פעילות לעידוד עסקים קטנים ובינוניים ביישובי התכנית בשנים 2020-2017, כפי שייקבע בין הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים והמשרד לשוויון חברתי.

ה. לאמץ את הודעת משרד הכלכלה והתעשייה, לפיה יוקצו לכל הפחות 10% מתקציב כלי הסיוע של מנהל סחר חוץ לקידום פעילות התעשייה של אוכלוסיית המיעוטים בשווקים הבינלאומיים החל משנת 2017, ואילו בשנת 2016 ההקצאה האמורה לא תפחת מ-7.5%. זאת כאשר במהלך כל שנה תיעשה בחינה של הביקושים בפועל וההקצאה תיערך בהתאם. נוכח היקף היצוא הנמוך יחסית המאפיין כיום את אוכלוסיית המיעוטים, מדובר בצעד שנועד להביא בהדרגתיות להגדלת היקף היצוא תוך עידוד יצואנים מתחילים מאוכלוסייה זו.

4. תעסוקה:

א. לאמץ את הודעת משרד הכלכלה והתעשייה, לפיה יותאמו שיעורי השריון המינימאליים במסגרת מסלול בינוי בהוראת מנכ"ל "תקצוב בינוי רשויות מקומיות לתכנון ובינוי מעונות יום" כך שבשנים 2020-2016 תגדל ההקצאה השנתית לבניית מעונות יום ביישובי המיעוטים ל-25% לפחות, לרבות אפשרות הסטת התקציב לקראת סוף שנה קלנדרית בכפוף להסכמה בין משרד הכלכלה והתעשייה למשרד האוצר, אם לא יוגשו די בקשות באופן המאפשר חלוקת מלוא התקציב ששוריין עד סוף השנה.

ב. לאמץ את הודעת משרד הכלכלה והתעשייה, לפיה ככל שיהיו הקצאות עתידיות להרחבת היצע המשפחתונים יעמדו שיעורי השריון המינימאליים על 25% מההקצאה בשנים 2020-2016 להרחבת היצע המשפחתונים לאוכלוסיית המיעוטים, לרבות אפשרות הסטת התקציב לקראת סוף שנה קלנדרית בכפוף להסכמה בין משרד הכלכלה למשרד האוצר, במידה שלא יוגשו די בקשות באופן המאפשר חלוקת מלוא התקציב ששוריין עד סוף השנה.

ג. לאמץ את הודעת משרד הכלכלה והתעשייה, לפיה יפעל לשיפור שיעורי התעסוקה ורמת השכר באוכלוסיית המיעוטים, בין השאר באמצעות הפעלה של מרכזי הכוון תעסוקתיים כמפורט להלן:

1) המשך הפעלת מרכזי הכוון תעסוקתי עד סוף שנת 2016 - המשך הפעלת מרכזי הכוון תעסוקתי "ריאן" עד סוף שנת 2016 ביישובי המיעוטים, בהם פועלים כבר מרכזים, תוך מתן דגש על התאמת ההכשרות לדרישות שוק העבודה, זאת במטרה להביא להעלאת שיעור ההשתתפות בשוק העבודה. לצורך הפעלת המרכזים בשנת 2016 משרד הכלכלה והתעשייה יפעל בהתאם להתקשרות עם ג'וינט ישראל בכפוף לכל דין וללא הרחבה תקציבית, להוציא מרכזי ההכוון לאוכלוסייה הדרוזית והצ'רקסית אשר יתוקצבו בשנת 2016 בהתאם להחלטת הממשלה מס' 59 מיום 7 ביוני 2015 שעניינה תוכנית לפיתוח והעצמת היישובים הדרוזים והצ'רקסיים לשנים 2020-2016.

2) הפעלת מרכזי הכוון תעסוקתי בשנים 2020-2017 - לצורך הפעלת המרכזים והשלוחות הקיימים בשנים 2020-2017 וכחלק מתכנית כוללת של משרד הכלכלה והתעשייה, משרד האוצר יקצה למשרד הכלכלה והתעשייה סך של 200 מלש"ח כהרשאה להתחייב בשנת 2016 לצורך הקמה והפעלה של מרכזי ההכוון התעסוקתי החל מתחילת שנת 2017 ועד סוף שנת 2020.

3) אופן הפעלת המרכזים בשנים אלו ייקבע בהתאם לשיקול דעת מקצועי ולפי כל דין. תכנית הפעלת מרכזי ההכוון תלווה על ידי ועדת היגוי ארצית בראשות משרד הכלכלה והתעשייה ובהשתתפות המשרד לשוויון חברתי, משרד ירושלים ומורשת ומשרד האוצר. בהתאם לשיקולים מקצועיים והחלטות משרד הכלכלה והתעשייה ובשיתוף המשרד לשוויון חברתי ואגף התקציבים במשרד האוצר, תתאפשר הסטה או הרחבה של מרכזי ההכוון התעסוקתיים בהתאם לצרכים המקצועיים. בשנת 2017 ייבחן הצורך בהפעלת עד שני מרכזי הכוון נוספים ותקצובם בהתאם.

ד. לאמץ את הודעת רשות המסים, לפיה היא פועלת להכנת קמפיין פרסומי ייעודי לאוכלוסיית המיעוטים בהתאם לאמור בהחלטת הממשלה מס' 416 מיום 5 באוגוסט 2015 לעניין הפניית שליש מתקציב הפרסום של רשות המסים לעניין מס הכנסה שלילי לאוכלוסיית המיעוטים לטובת הגדלת הניצול של התכנית בקרב אוכלוסיית המיעוטים באמצעות שיווק תכנית מענק הכנסה (מס הכנסה שלילי).

5. ביטחון פנים:

לאמץ את הודעת השר לביטחון הפנים, לפיה הנחה את המשטרה לגבש תכנית להרחבת פעילות המשטרה באוכלוסיית המיעוטים במטרה לשפר את השירות ולהגביר את אכיפת החוק, ובכלל זה, הקמת תחנות משטרה והקמת "אורגנים" משטרתיים נוספים בדגש על פריסתם בתוך יישובי התכנית, הגברת מספר השוטרים והרחבת פעילות התכניות למניעת אלימות ופשיעה של המשרד לביטחון הפנים ביישובים אלו. יישום התכנית, לרבות הקצאת המשאבים הנדרשים, יחל בשנת 2016.

6. תרבות:

לאמץ את הודעת משרד התרבות והספורט, לפיה תבוצע בחינה מערכתית של תקציבי התמיכה במוסדות תרבות של אוכלוסיית המיעוטים וזאת בהתייחס לפרמטרים מקצועיים שייקבעו על ידי המשרד תוך הבאה בחשבון, בין היתר, של חלקה של התרבות באוכלוסיית המיעוטים בכלל האוכלוסייה .

7. דיור:

א. לאמץ את הודעת משרד הבינוי והשיכון, לפיה יוקצה שיעור השווה לפחות לשיעור אוכלוסיית יישובי התכנית באוכלוסייה מסך התקציבים המוקצים בבסיס התקציב או במהלך השנה לטובת הקמת מוסדות ציבור בשכונות חדשות ובשכונות ותיקות לטובת הקמת מוסדות ציבור ביישובי התכנית. לאמץ את הודעת המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל כאמור בסעיף 10 להחלטה זו.

ב. לאמץ את הודעת מנהל רשות מקרקעי ישראל, לפיה יביא בפני הנהלת הקרן לשמירה על השטחים הפתוחים הצעה לפיה 30% מכספי הקרן המיועדים לרשויות מקומיות יוקצו, בהתאם לחוק רשות מקרקעי ישראל, ליישובי מיעוטים בכל שנה עד ששיעור הוצאות הקרן ביישובי התכנית מסך הוצאות הקרן לרשויות מקומיות מהקמתה יהיו שווים לכל הפחות לשיעורם באוכלוסייה בכפוף לכך שיוגשו בקשות מתאימות. לאחר מכן יוקצו לפחות כשיעור המתגוררים ביישובי התכנית מכספי הקרן בכל שנה ליישובי התכנית. הנהלת הקרן תבחן ביצוע התאמות וצעדים לסיוע ומימוש ניצול האמור בסעיף זה.

ג. להאריך את החלטות הממשלה מס' 4432 מיום 18.3.2012 ומס. 1539 מיום 21.3.2010 לעניין סבסוד פיתוח תשתיות בבנייה רוויה בקרקעות מדינה בהתאם לכללים אשר נקבעו בנושא ע"י משרד הבינוי והשיכון.

ד. להנחות את משרד הבינוי והשיכון לסבסד את עלויות הפיתוח ביישובים אשר יכרתו הסכמים אסטרטגיים כאמור בסעיף 7(ט) להלן בקרקע של רשות מקרקעי ישראל בבנייה רוויה בצפיפות של 9-6 יח"ד לדונם בגובה של 55% מעלות הפיתוח ובבנייה רוויה בצפיפות מעל 9 יח"ד לדונם ובגובה של 6 קומות ומעלה, בגובה של 65% מעלות הפיתוח. בכל מקרה גובה הסבסוד ליחידת דיור לא יעלה על 100,000 ש"ח, אלא אם על פי החלטת ממשלה בעניין אזורי עדיפות לאומית לענייני בינוי ושיכון הסבסוד שניתן יהיה גבוה יותר, ואז יינתן הסבסוד בהתאם להחלטה זו.

ה. תכנון מתארי – מינהל התכנון ישלים תכנון מתארי עדכני בכלל יישובי התוכנית העולים על 5,000 תושבים במהלך החומש. סך התקציב בנושא זה לא יעלה על 80 מלש"ח.

ו. תכנון מפורט – יוקצו עבור תכנון מפורט, לרבות איחוד וחלוקה, ביישובי התכנית שלא פחות מ-40,000 יחידות דיור תקציבים שלא יעלו על 176 מלש"ח.

ז. מוסדות ציבור – יוקצו עבור מוסדות ציבור ביישובי התוכנית תקציבים בהיקף שלא יפחת מ- 750 מלש"ח במהלך החומש אשר ייפרסו באופן הבא: 200 מלש"ח בשנת 2016, 150 מלש"ח בכל אחת מהשנים 2019-2017 ו-100 מלש"ח בשנת 2020.

ח. לאמץ את הסיכום בין אגף התקציבים במשרד האוצר, המשרד לשוויון חברתי, מנהל התכנון ומשרד הבינוי והשיכון, לפיה יפעלו ליישום המלצות צוות 120 הימים בהתאם להחלטת הממשלה מס' 208(דר/18) מיום 9 ביולי 2015 כדלקמן:

1. הסכמים אסטרטגיים ביישובי התכנית להקמת שכונות בבנייה רוויה:

א. יוקם צוות היגוי בראשות מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון שבו יהיו חברים מנכ"ל המשרד לשוויון חברתי או נציג מטעמו, מנהלת מנהל התכנון, הממונה על התקציבים, מנהל רשות מקרקעי ישראל.

ב. התכנית תכלול את עשרת היישובים הגדולים מבין יישובי התכנית וכן עוד חמישה יישובים אשר ייבחרו על ידי צוות ההיגוי וזאת בהתאם לעמדתו המקצועית של הצוות בנוגע ליישובים שבהם קיים מתחם בזמינות תכנונית גבוהה שבו ניתן לתכנן מעל 500 יח"ד, אשר לפחות מחציתן בצפיפות של 8 יח"ד לדונם ומעלה.

ג. צוות ההיגוי יפעל לגבש הסכם עם הרשות המקומית לתכנון, שיווק, פיתוח והוצאת היתרי בנייה עבור שכונת מגורים בהתאם לפרמטרים שהוצגו לעיל וזאת בהתאם לעקרונות כמפורט בטבלה הבאה:

פעולות לסיכום עם הרשות המקומית במסגרת השלב והעלות לישוב (בסוגריים יופיע האחוז מסך ההסכם אשר ניתן להוציא על הפעילות המתוארת) תנאים לרשות המקומית עבור מעבר לשלב הבא סך עלות השלב
שלב א' * תקצוב תכניות מפורטות בקרקע פרטית (0-30%) 

*תקצוב תכניות בקרקע מדינה (0-30%) 

* תקצוב תכניות לצרכי רישום (לרבות הסדרה) (10-30%)

* הקמת מאגר חברות ניהול ביצוע לצורך קידום תכנון והעמדתן לעזרת הרשויות (0-30%) 

* מימון תכנון מתארי ומפורט במתחם העומד בתנאים שנקבעו בסעיף 7(ט)(2) לעיל (20-30%) 

* הגדלת תקציב משרד הבינוי והשיכון למבני ציבור בבניה חדשה (0-60%)
* עמידה בתנאים המפורטים להלן בבחינה שתיערך בסוף שנת 2016
* הגעה להפקדה של תכנית מפורטת/תכניות מפורטות בהיקף של 50 יח"ד בסה"כ לכל הפחות בקרקע פרטית
* אישור 500 יחידות דיור בקרקע פרטית. צוות ההיגוי יהא רשאי, לאחר התייעצות עם המשנה ליועץ המשפטי לממשלה וראש היחידה לאכיפת דיני מקרקעין לפטור ישוב מתנאי זה ככל שמצא שהיקף יחידות הדיור בבינוי הקיים הדורש הסדרה אינו מצדיק דרישת תנאי זה או שישנה מניעה חוקית בהסדרת הבינוי הקיים.
* הפקדה של תכנית מתחם העומד בתנאים שנקבעו בסעיף 7(ט)(2) לעיל
* ככל שעד סוף שנת 2016 לא יעמדו בתנאים האמורים לעיל עשרה ישובים, יבחן הצוות שנית את עמידת הישובים בתנאים בסוף שנת 2017. ישובים שיעמדו בתנאים אלו יוכלו לעבור לשלב ב'. בנוסף הצוות יקבע כללים למקרים נוספים לעניין התקציב והעמידה בתנאים
* בכל מקרה לא יוקצו משאבים עבור שלב ב' ליותר מעשרה ישובים, ככל שיעמדו בתנאים מעל עשרה ישובים, עשרת הישובים הראשונים שיודיעו על עמידה יעברו לשלב ב'.
 100 מלש"ח (סך לכל ישוב לא יעלה על 10 מלש"ח)
שלב ב' המשך הנגשת יועצים וחיזוק הוועדה המקומית ומחלקת ההנדסה (0-20%) * מעבר לשלב ב' בהתאם לתנאים שצוינו לעיל
* אישור של תכנית או תכניות מפורטות על קרקע פרטית הכוללות 100 יחידות דיור לכל הפחות
* הצלחת שיווק והתחלת פיתוח במתחם של 500 יח"ד לכל הפחות, אשר לפחות מחציתן בצפיפות של 8 יח"ד לדונם ומעלה.
* ככל שעד סוף שנת 2017 לא יעמדו בתנאים האמורים לעיל חמישה ישובים, יבחן הצוות שנית את עמידת הישובים בתנאים בסוף שנת 2018. ישובים שיעמדו בתנאים אלו יוכלו ליהנות מהתקציבים האמורים.
* בכל מקרה לא יוקצו משאבים עבור שלב ג' ליותר מעשרה ישובים.
 112 מלש"ח (סך לכל ישוב לא יעלה על 14 מלש"ח)
שלב ג' הנגשת יועצים וחיזוק הוועדה המקומית ומחלקת ההנדסה 140 מלש"ח (סך ההוצאה לכל ישוב לא יעלה על 15 מלש"ח)  
תקציבים בגין מבני ציבור והקרן לשטחים פתוחים כאמור בסעיפים קטנים 7(א) ו-7(ב) להחלטה תקציבים מהקרן לשטחים פתוחים עבור שטחי ציבור פתוחים, בכפוף לכך שיוגשו בקשות תקציבי משרד הבינוי והשיכון ורמ"י למבני ציבור לרבות עבור מעונות, מוסדות חינוך, מרכזי תרבות וקהילה, אולמות ספורט וכד' 133 מלש"ח  

2. השקעות ממוקדות בשיפור מצב הדיור ביישובי התכנית:

יישובי התכנית אשר לא ייכללו בתכנית ההסכמים האסטרטגיים יתוקצבו לנושאים הבאים, בחלוקה הבאה:

א. תכנון ורישום בקרקע מדינה (20%-0)

ב. תכנון ורישום בקרקע פרטית (20%-0)

ג. מענק ראש שטח (65%-0)

ד. ניהול על ידי חברות מנהלות או חברת הביצוע הכללית (5%-0)

ה. מבני ציבור (60%-0%))

צוות היישום יקבע את חלוקת התקציב השנתית, אשר יחולק באופן התומך בשיווקים, בהתאם לתכנית העבודה של משרד הבינוי והשיכון.

3. בסה"כ ההקצאה ליישוב בודד אשר נכלל בסעיף זה לא תעלה על 20 מלש"ח ולא תפחת מ-3 מלש"ח.

4. סך עלות ההשקעות הממוקדות על פי סעיף זה לא יעלה על 330 מלש"ח.

ט. המקור התקציבי עבור תכנון מפורט ומבני ציבור במסגרת התוכנית להשקעות ממוקדות בשיפור מצב הדיור ביישובי התוכנית בהסכמים האסטרטגיים כאמור לעיל יהיו מסעיפים 7(ה) ו-7(ו) לעיל.

י. יישום המלצות מבניות רוחביות:

1. פיצול ועדות מרחביות וחיזוק ועדות מקומיות ומרחביות – 100 מלש"ח.

2. תגבור מעטפת במשרד הבינוי והשיכון המתמחה באוכלוסיית המיעוטים והתאמת מכרזים (כנסי רוכשים, תרגום וכיו"ב). לצורך כך יקצה משרד האוצר תקציב תוספתי בהיקף של 2.7 מלש"ח.

3. הכשרת מתכננים ביישובי מיעוטים ברמת מומחיות גבוהה, קורסים והשתלמויות – 1 מלש"ח.

4. תכנית להכשרה והדרכה לעובדי רשויות מקומיות בהליכי קידום תכניות לאיחוד וחלוקה – 1 מלש"ח.

5. תקצוב תכנית יחידת הרישום במשרד המשפטים ומפ"י לביצוע הסדר ביישובי המיעוטים – 5 מלש"ח.

יא. על מנת לעודד בנייה רוויה ביישובי המיעוטים, ייקבע במסגרת יעדי הממשלה בתחום השיווק יעד לפיו 50% מיחידות הדיור שישווקו בשנים 2017-2016 ביישובי המיעוטים יהיו בצפיפות של 8-6 יח"ד לדונם, וכן במסגרת יעדי הממשלה בתחום התכנון ייקבע יעד לפיו 60% מהיחידות שיתוכננו ביישובי המיעוטים בשנים 2017-2016 יהיו בצפיפות ממוצעת של 8 יח"ד לדונם.

יב. אכיפת חוק – טיוב הטיפול בתופעת הבנייה הבלתי חוקית בקרב אוכלוסיית המיעוטים:

הממשלה רושמת לפניה כי היועץ המשפטי לממשלה מינה, בתיאום עם שר הפנים, צוות לבחינת סוגיות הנוגעות לבנייה בלתי חוקית ובכלל זה בנייה בלתי חוקית בקרב אוכלוסיית המיעוטים על מאפייניה הייחודיים וכי הצוות צפוי לסיים את עבודתו ולהגיש המלצותיו ליועץ המשפטי לממשלה במהלך חודש ינואר 2016.

כמו כן, יוקם צוות מנכ"לים בהשתתפות מנכ"לי משרדי ראש הממשלה, ירושלים ומורשת, אוצר, פנים, משפטים והיחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון והבנייה אשר יביא המלצות לממשלה בנושא המאבק בבנייה הבלתי חוקית בקרב אוכלוסיית המיעוטים. במסגרת זו יבחן הצוות, בין השאר, את סוגיית מעמדה, מיקומה, הסמכויות והמשאבים הנחוצים ליחידה הארצית ואת תיקוני החקיקה הנדרשים לעבודתה.

המלצות שני הצוותים כאמור יובאו לעיון הממשלה בתוך 30 יום והיא תקבע, בשים לב לאותן המלצות, ממשקים וקריטריונים לשאלת יישומו של סעיף 7 לעיל.

8. השכלה גבוהה:

א. לרשום את הודעת ות"ת, לפיה היא דנה בהנגשת ההשכלה גבוהה לאוכלוסיית המיעוטים בהתייחס לתכנית ולתוצאות התכנית בחומש הנוכחי וליעדים אפשריים לחומש הבא, והחליטה כלהלן:

1) הגדלת שיעור הסטודנטים מקרב אוכלוסיית המיעוטים לתואר ראשון כך שהיעד לשנת 2021 יהיה ששיעורם של הסטודנטים מקרב אוכלוסיית המיעוטים יעמוד על 17% מקרב כלל הסטודנטים לתואר ראשון.

2) יעד לשנת 2021 - שיעור הסטודנטים מקרב אוכלוסיית המיעוטים לתואר שני יעמוד על 12%.

3) יעד לשנת 2021 - שיעור הסטודנטים מקרב אוכלוסיית המיעוטים לתואר שלישי יעמוד על 7%.

ב. עמידה ביעדי התפוקה שפורטו לעיל תהיה בכפוף לתכנית הרב שנתית הבאה שתגובש למערכת ההשכלה הגבוהה ולאישור המל"ג ואשר תיושם החל מספטמבר 2016.

9. משרד התיירות:

לאמץ את הודעת משרד התיירות, לפיה יקדם המשרד תכנית רב-שנתית לפיתוח העיר נצרת כיעד תיירותי.

10. המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל:

לאמץ את הודעת המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, בהתאם לסיכום הבין-משרדי, לפיה יוקצו לאוכלוסיית המיעוטים באזור הנגב והגליל, מתוך היקף ההוצאות הגמישות של המשרד סך של 41% החל משנת 2018. בשנת 2016 יעמוד נתח ההוצאה לאוכלוסיית המיעוטים על 30% ובשנת 2017 על 35%. לעניין הפריפריה החברתית, ההקצאה לאוכלוסיית המיעוטים תיעשה בהתאם לשיעורם בפריפריה החברתית, בהתאם להגדרת המשרד.

מטרת צעד זה להגדיל את התקציב המופנה לפיתוח רשויות אוכלוסיית המיעוטים באזורי פעילות המשרד במגוון תחומים, לרבות פעולות שיווק ומיתוג, קיום ירידי תעסוקה, אירועי תרבות ופנאי עבור האוכלוסייה הצעירה ועוד.

11. מים וביוב:

א. לאמץ את הודעת הרשות הממשלתית למים ולביוב (להלן – רשות המים), לפיה יוקצו מענקים בהיקף דומה לתקצוב בשנים האחרונות ליישובי המיעוטים בשיעור של כ-50% מסך המענקים להקמה ושדרוג של מערכות הביוב החל משנת 2016, למשך שלוש שנים.

ב. לאמץ את הודעת רשות המים, לפיה הרשות תפעל לתאגד את כלל הרשויות המקומיות החייבות בתיאגוד ביישובי המיעוטים בהקדם האפשרי ולכל המאוחר עד לשנת 2020.

12. ספורט:

א. לרשום את הודעת משרד התרבות והספורט, לפיה יבחן את האפשרות לפיה תחול הגבלה לגבי דירוג כלכלי-חברתי של הרשויות המקומיות אשר נהנות מהתקנת שיפוץ המגרשים העירוניים של המשרד.

ב. לרשום את הודעת משרד התרבות והספורט, לפיה יעמוד תקציב התמיכה של מנהל הספורט בבניית מתקני ספורט חדשים ביישובי המיעוטים בשיעור שייקבע בתיאום בין משרד האוצר למשרד התרבות והספורט ושלא יפחת מ-25% מסך תקציב התמיכה לבניית מתקני ספורט חדשים ושיפוץ מתקני ספורט קיימים.

ג. הכל, בכפוף לאישור היועץ המשפטי לממשלה ובכפוף לעקרון השוויון החולש על מבחני התמיכה.

13. שירות קהילתי:

א. לרשום את הודעת הרשות לשירות לאומי-אזרחי על קידום הצעת חוק ממשלתית אשר תשנה את שם השירות הקבוע כיום בחוק, כך ששירות של מתנדבים, לרבות מתנדבים מקרב אוכלוסיית המיעוטים, אשר יבחרו בכך, ייקרא שירות קהילתי או שירות לאומי על פי בחירתם.

ב. לרשום את הודעת רשות השירות האזרחי על עמידה ביעדי הממשלה המפורטים בהחלטת הממשלה מס' 638 מיום 21.7.2013 שהביאו להגדלה משמעותית במספר התקנים לאוכלוסיית המיעוטים בשנים האחרונות, בעשור האחרון בפרט חל גידול דרמטי במספר הצעירים מאוכלוסיית המיעוטים הבוחרים להתנדב לשירות: בשנת 2005 עמד מספר המתנדבים מקרב אוכלוסיית המיעוטים על כ-240 מתנדבים ובשנת 2015 כבר עמד על כ-4,540 מתנדבים.

ג. להטיל על צוות בראשות רשות השירות האזרחי-לאומי, בהשתתפות המשרד לשוויון חברתי, משרד המשפטים ואגף התקציבים במשרד האוצר לבחון מתן תמריצים לרשויות מיעוטים להגדלת מספר המתנדבים לשירות אזרחי-לאומי. הצוות יציג המלצותיו לממשלה בתוך 30 יום.

14. בריאות:

לאמץ את הודעת משרד הבריאות, לפיה יפעל לקידום איחוד בתי החולים הנצרתיים תוך שיפור האיכות הרפואית והשירות לאזרח שיכלול גם סיוע ממשלתי.

15. רשויות מקומיות:

א. לאמץ את הודעת משרדי הפנים והאוצר, לפיה תקודם תכנית לתמרוץ ופיתוח כלכלי ופיתוח הון אנושי לרשויות מצטיינות ביישובי התכנית המורחבת לשנים 2020-2016. התכנית תיועד לרשויות אשר עומדות בקריטריונים שיוגדרו בכל הנוגע לגודל הרשות ואופן הביצועים וההתנהלות הפיננסית והניהולית של הרשות המקומית. לצורך כך, יקצה משרד האוצר למשרד הפנים תקציב תוספתי בהיקף של עד 350 מיליון ש"ח בפריסה על פני חמש שנים 2020-2016. במסגרת התכנית ייקבעו אבני דרך לפיתוח ויישום תכנית אסטרטגית בתחומי הפיתוח הכלכלי והארגוני:

1) ההיבט הארגוני – קידום צעדים לחיזוק ההון האנושי והיכולות העצמאיות ובהם נהלי עבודה, תכניות עבודה, מערכות מחשוב, פיתוח הון אנושי, רה-ארגון תוך שימת דגש על היחידות ובעלי התפקידים התומכים בפיתוח כלכלי-אסטרטגי ברשות המקומית.

2) ההיבט הכלכלי - מתן תמריצים לפיתוח מקורות הכנסה ומנועי צמיחה.

ב. לאמץ את הודעת משרד הפנים, לפיה לצורך שיפור איכות הניהול וטיוב כוח האדם ברשויות מקומיות ביישובי המיעוטים וכן לחיזוק השדרה הניהולית ברשויות אלו, יפעל המשרד במסגרת תכנית צוערים לשלטון המקומי כך שלפחות 25% מהמשתתפים בתכנית יהיו מקרב אוכלוסיית המיעוטים, וכן ייעשה מאמץ כך שחלקן של הרשויות ביישובי התכנית המורחבת בשלב השמת הצוערים ברשויות המקומיות לא יפחת מחלקן היחסי של כלל הרשויות המשתתפות בשלב ההשמה, כמו כן יינתן תמריץ שכר לצוערים להשמה ברשויות מיוחדות שיוגדרו על ידי משרד הפנים ומשרד האוצר כאשר ביניהן רשויות אלו.

ג. תגבור מענקי פיתוח – משרד האוצר יתקצב את משרד הפנים בסך 200 מלש"ח בהרשאה להתחייב בשנת 2016 ו-150 מלש"ח בהרשאה להתחייב בכל אחת מהשנים 2017 – 2020, בתקציב נוסף, עבור מענקי פיתוח לרשויות ביישובי התכנית המורחבת. ההקצאה תחולק בכל שנה בהסכמה בין משרד הפנים ואגף התקציבים במשרד האוצר, תוך התייעצות עם יו"ר ועד ראשי הרשויות הערביות.

ד. להקצות באופן חד פעמי סך של 200 מיליון ש"ח בשנת 2016 לטובת תגבור התקציב השוטף של הרשויות ביישובי התכנית המורחבת. אופן הקצאת התקציב יבוצע בתאום של צוות משותף למשרד הפנים, אגף תקציבים במשרד האוצר, מנכ"ל המשרד לשוויון חברתי או נציג מטעמו ובהתייעצות עם יו"ר ועד ראשי הרשויות הערביות. עד ליום 31.3.2016 יבחן הצוות המשותף את התועלות של התקצוב האמור לעיל ובהתאם לתוצאות הבחינה ייבחן סיוע לתקציב השוטף לשנת 2017.

ה. מענק מותנה - בהמשך להחלטות הממשלה מספר 2964 מיום 24.7.2005, מספר 2369 מיום 23.9.2007 וכתיקון להחלטת הממשלה מספר 2899 מיום 6.1.2008 בעניין הגדלת ההכנסות העצמיות והעלאת שיעורי גביית הארנונה בכלל הרשויות המקומיות, לרבות הרשויות ביישובי המיעוטים, לקבוע כי שיעור הגבייה שאליו תידרש כל רשות להגיע כתנאי לקבלת המענק המותנה יועלה מ-80% ל-83% בשנת 2018 (תוספת של נקודת אחוז אחת מדי שנה בכל אחת משלוש השנים 2018-2016) (להלן – "יעד הגבייה") וכן לקבוע כי החל משנת 2015 שיעור המענק המותנה ייקבע באופן דיפרנציאלי בהתאם לשיעור עמידת הרשות ביעד הגבייה בשנה הקודמת להקצאה כמפורט להלן:


שיעור עמידה ביעד הגבייה  שיעור המענק המותנה
עד 75% 15%
מעל 75% ועד 87% 10% 
מעל 87% ועד 99.9% 5% 
מעל 99.9% 0%


ו. היערכות לחירום – להקצות סך של 50 מלש"ח בהרשאה להתחייב (20 מיליון ש"ח בשנת 2016, ו-15 מלש"ח בכל אחת מהשנים 2018-2017), לטובת שיפור היערכות רשויות ביישובי התכנית המורחבת למצבי חירום. המענק יתקבל כתוספת תקציבית ממשרד האוצר ויועבר לתקנה ייעודית בתקציב משרד הפנים.

ז. להטיל על משרד הפנים לקדם שיתופי פעולה בין רשויות מקומיות לרבות בשיתוף עם רשויות מיישובי המיעוטים למטרות ויעדים שיובילו לפיתוח כלכלי, חברתי וסביבתי של רשויות אלה והאזור כולו לשם מיצוי הפוטנציאל הכלכלי של הרשות המקומית בפני עצמה וכחלק מתפיסה אזורית מערכתית.

ח. רישוי עסקים - לשם מינוף תחום העסקים ביישובי המיעוטים אשר יתרום גם לאיתנות הכלכלית של הרשויות המקומיות, יפעל משרד הפנים תוך שנה מיום קבלת החלטה זו ובשיתוף עם מינהל התכנון ומשרדי הממשלה הרלוונטיים, לגיבוש תכנית לקידום תחום רישוי העסקים ברשויות המקומיות ביישובי המיעוטים ולצמצום שיעור העסקים הפועלים ללא רישוי ברשויות.

ט. כלל הצעדים המוזכרים לעיל יביאו להגדלה ניכרת באספקת השירותים של הרשויות המקומיות ביישובי המיעוטים לתושביהן, לרבות שירותי רווחה, חינוך ושירותים מוניציפליים. כך תוטב רמת החיים של התושב וחוסנן של רשויות אלו.

16. ניהול התכנית:

א. המשרד לשוויון חברתי יהיה אחראי על ניהול התכנית, ריכוזה, ויישומה. המשרד ידווח על התקדמותה לוועדת השרים לענייני מיעוטים לפי הצורך ולכל הפחות אחת לחצי שנה.

ב. לצורך יישום התכנית תוקם ועדת היגוי בין-משרדית בהובלת המשרד לשוויון חברתי ובשיתוף משרד ירושלים ומורשת, משרדי הממשלה הרלוונטיים ואגף תקציבים במשרד האוצר. לישיבות ועדת ההיגוי יוזמן, דרך קבע, יו"ר ועד ראשי הרשויות הערביות. ריכוז עבודת הוועדה יבוצע על ידי המשרד לשוויון חברתי. יו"ר הוועדה יהיה רשאי להזמין לישיבות ועדת ההיגוי נציגי משרדי הממשלה הרלוונטיים ונציגים נוספים וכן לכנס ועדת היגוי בהרכב מצומצם שייקבע על ידו, בהתאם לצורך ולנושאים הנדונים. ועדת ההיגוי תתכנס, לכל הפחות, אחת לחצי שנה.

ג. ועדת ההיגוי תאשר תכנית עבודה רב-שנתית לביצוע הפעולות הנדרשות ליישום תכנית החומש ותוכניות עבודה שנתיות הנגזרות ממנה בתחומים השונים ולמשרדים השונים, אשר יוגשו לה על ידי המשרדים באמצעות מרכז הוועדה תוך 120 יום ממועד קבלת החלטה זו. כמו כן, הוועדה תפעל לאיתור עיוותים נוספים בתחומי הפעילות של המשרדים וקידום צעדים מבניים לתיקונם.

ד. ועדת ההיגוי תהיה רשאית למנות ועדות משנה או צוותי עבודה אחרים מבין חברי צוות ההיגוי וחברים נוספים, לשם ביצוע חלק מתפקידיה.

ה. כל מנכ"ל משרד שההחלטה נוגעת לענייני משרדו ימנה גורם מקצועי בכיר אשר ירכז את עבודת משרדו בכל הקשור לגיבוש תכנית העבודה ויישומה וידווח למשרד לשוויון חברתי על זהותו של הגורם המקצועי, וזאת בתוך 30 יום מיום קבלת החלטה זו. גורם זה ידווח למשרד לשוויון חברתי על התקדמות תכנית העבודה במשרדו ועל חסמים או כשלים בביצועה. המשרד ירכז את עבודת משרדי הממשלה השונים אל מול הגורמים הממונים ויבצע את התיאום הנדרש בין המשרדים ובינם לבין הרשויות המקומיות הערביות, בהתאם לצורך ולסוג המיזם.

17. יישום:

א. כל שר בתחומו ועל פי הנחיות הביצוע המפורטות בכל אחד מסעיפי החלטה זו יהיה אחראי על ביצוע המטלות שבתחום אחריותו.

ב. המשרד לשוויון חברתי יהיה רשאי להתקשר עם גורמי מקצוע נדרשים לקידום התכנית וסיוע לרשויות הערביות, ככל הנדרש ובהתאם לשיקול דעתו בכפוף לכל דין. בכלל זה יהיה המשרד רשאי להתקשר עם חברות ניהול לקידום פרויקטים נבחרים, בהתאם לדיני המכרזים.

ג. המשרדים יפעלו לפי עקרונות ותפיסת המדיניות שנקבעו במסגרת עבודה המטה אשר תוארה ברישה להחלטה זו.

18. מנגנון ביצוע:

על מנת להבטיח ביצוע יעיל, איכותי ומהיר של מיזמי תכנון ופיתוח, לרבות מיזמים לפיתוח תעסוקה ומגורים, הקמת מבני ציבור ומעונות יום וכן מיזמי תשתית שייקבעו ע"י ועדת ההיגוי (להלן: "מיזמי הפיתוח") באמצעות הרשויות המקומיות ביישובי התכנית המורחבת, יתאפשר ביצוע המיזמים באחת משתי דרכים: רשויות מקומיות ביישובי התכנית המורחבת, שיעמדו בקריטריונים שייקבעו על ידי משרד הפנים יחד עם משרד האוצר והמשרד לשוויון חברתי, יוכלו לבצע את מיזמי הפיתוח בעצמן. רשויות מקומיות ביישובי התכנית המורחבת שלא יעמדו בקריטריונים אלו או רשויות שיבחרו בכך, יוכלו להתקשר עם חברת ניהול (להלן: "חברה מנהלת") שתיבחר על ידי המשרד לשוויון חברתי לצורך ביצוע עבודות אלו, כמו גם הבקרה והפיקוח עליהן, תוך שישה חודשים, בהתאם לדיני המכרזים. החברה המנהלת והרשויות שיבצעו את מיזמי הפיתוח באופן עצמאי ידווחו למשרד לשוויון חברתי על קצב התקדמות היישום של כל אחד מהמיזמים, על היקף היישום של התקציב שהוקצה לכל אחד מהם ועל החסמים ליישום, ככל שיהיו, וזאת באופן שוטף ולפי דרישת המשרד לשוויון חברתי, אשר תדווח לוועדת ההיגוי. תקצוב ההתקשרות עם חברת הניהול יתואם בין אגף תקציבים והמשרד לשוויון חברתי.

19. מעקב ובקרה:

א. המשרד לשוויון חברתי יפעל לביצוע בקרה על החלטה זו. לצורך כך, יקצה משרד האוצר תקציב תוספתי בסך 10 מלש"ח בפריסה על פני חמש שנים 2020-2016. תקציב זה ישמש, בין השאר, לצורך בניית מאגר מידע ובסיס נתונים, גיבוש מודל מעקב ומערכת מחשוב תומכת, מחקר סטטיסטי מלווה באמצעות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, התקשרות עם יועצים וגופים נוספים לצורך מעקב אחר תפוקות התכנית והשלכותיה בהתייחס לתושבים, לרשויות הנכללות בתכנית והשפעותיה על הכלכלה בכלל, על מנת להבטיח יישום מיטבי של התכנית.

ב. בחלוף שנתיים ממועד קבלת החלטה זו ובהסתמך על ממצאי הבקרה, תבחן ועדת ההיגוי את הצורך בעדכון התכנית או שינויה. בחלוף ארבע שנים, תבחן הוועדה הצורך בגיבוש צעדי המשך לתכנית.

ג. המשרד לשוויון חברתי יפעל להפצת המידע בדבר יישום התכנית באופן שוטף בקרב אוכלוסיית המיעוטים והציבור בכלל, ויהיה רשאי להתקשר לצורך כך עם גורם מקצועי.

20. הבהרות:

א. סעיפים 12(א) ו-15(ה) נוגעים לכלל היישובים בארץ, לרבות יישובים שאינם יישובי המיעוטים.

ב. יובהר כי כל האמור בהחלטה זו מאפשר רק להביא להגדלה של התקציב לאוכלוסיות המיעוטים ויישובי המיעוטים, ובפרט ליישובי המיעוטים שלא נכללו בתוכניות פיתוח רב שנתיות במסגרת החלטות ממשלה קודמות. אין בהחלטה זו כדי להקטין את התקציבים שהוקצו למי מיישובי המיעוטים, ואין בה כדי למנוע גיבוש עתידי של תוכניות פיתוח נפרדות ונוספות ליישובי המיעוטים או למגזרים בהם, ובאוכלוסיית המיעוטים, ולרבות על פי החלטות ממשלה לקביעת אזורי עדיפות לאומית.

עדיפות לאומית

בהתאם לפרק כ"ו לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 בנושא אזורי עדיפות לאומית, השיקול המרכזי שביסוד החלטה זו הוא הצורך בצמצום פערים בין האזור או היישוב לבין אזורים או יישובים אחרים או בין קבוצות אוכלוסייה תושבות האזור או היישוב לבין קבוצות אוכלוסייה אחרות, זאת כאמור בסעיף 151(ב)(5) לחוק. בהחלטת ממשלה מס' 2365 פורטו הנתונים והשיקולים התומכים בקביעת יישובי המיעוטים כאזור עדיפות לאומית. נוסף על הנימוקים שפורטו בהחלטה האמורה, נמנה גם את השיקולים הבאים:

בין יישובי מגזר המיעוטים לבין כלל היישובים במדינת ישראל, קיימים פערים ממשיים הבאים לידי ביטוי, בין היתר, בתחומים הבאים :

· העדר תשתיות מפותחות של אזורי תעשייה ותעסוקה;

· הכנסות עצמיות של הרשויות מקומיות במגזר המיעוטים פחותות משמעותית מהכנסות עצמיות של רשויות מקומיות במגזר היהודי;

· תשתיות תחבורתיות ירודות. חוסר בתחבורה ציבורית בתוך הישובים ואליהם

· מבחנים והשוואות בין לאומיות ומקומיות בין יישובי המיעוטים לבין המגזר היהודי המצביעות על תוצאות נמוכות באופן משמעותי.

חינוך

לאיכות החינוך ורמת ההשכלה השפעה מהותית על הפיתוח האישי והמקצועי של הפרט, וכיוון שכך, גם על פוטנציאל ההשתכרות שלו. כמו כן, לאיכות מערכת החינוך השפעה מהותית על אפשרויות הניעות (מוביליות) החברתית של תלמידים מרקע כלכלי-חברתי חלש יחסית. נתוני מערכת החינוך והלמ"ס מצביעים על ביצועים נמוכים יחסית של מערכת החינוך ביישובי התוכנית המורחבת מבחינת שיעורי השתתפות והישגים ביצועיים, בכל אחד משלבי בית הספר. כך, למשל שיעור הזכאים לבגרות במערכת החינוך של יישובים אלו עומד על 59.5% בשנת תשע"ד בלבד, בעוד שיעור הזכאים לתעודת בגרות איכותית במערכת החינוך הממלכתית והממלכתית דתית עומד על 75.1%. יובהר, כי החלטת ממשלה מס' 59 החלטת ממשלה מס' 1052 נתנה מענה לאוכלוסיית המיעוטים שאינה נמנית ביישובי התכנית המורחבת.

תשתיות תחבורה

קיים פער תשתיתי ניכר בין יישובי המיעוטים ליתר היישובים במדינת ישראל הבא לידי ביטוי בין היתר במספר תאונות הדרכים ביישובי המיעוטים. כ-34% מההרוגים בתאונות דרכים הינם בני מיעוטים, בעוד שחלקם באוכלוסייה עומד על כ- 15.3%.

קיים חוסר בפיתוח עורקי תחבורה והרחבת עורקים קיימים, בתשתיות לתחבורה הציבורית ובביצוע פרויקטים בטיחותיים.

תחבורה ציבורית

קיים פער ניכר בשירות התחבורה הציבורית בין יישובי המיעוטים לבין יתר היישובים במדינת ישראל, אשר הולך ונסגר בעקבות מאמצים ממשלתיים בשנים האחרונות. בשנת 2005 ניתן שירות ל-81 יישובי מיעוטים (מתוך 157 יישובים באותו מועד, לרבות 19 לא מוכרים ולא כולל ערים מעורבות) על ידי 3,677 נסיעות אוטובוס ביום חול. בשנת 2011 גדל מספר הנסיעות ב-53% והגיע ל- 5,655 נסיעות ביום חול, המשרתות 102 יישובים. בשנת 2014 מספר היישובים שלהם ניתן שירות כבר עומד על 138 יישובים. יחד עם זאת, הפער עדיין גדול – רק 7% מתקציב הסובסידיה השנתית מיועד לקווים המשרתים את אוכלוסיית המיעוטים (לא כולל ערים מעורבות), בעוד היא מהווה 15.3% מהאוכלוסייה.

אזורי התעשייה

במגזר היהודי ישנן 168 רשויות לעומת 82 במגזר המיעוטים. סך השטח המיועד לתעשייה ומלאכה באזורי תעשייה בדונמים הינו 33,546 דונם ליהודים לעומת 1200 דונם ביישובי מיעוטים, דהיינו 96.5% מכלל השטחים המיועדים לתעשייה ומלאכה אינם במגזר המיעוטים ו-3.5% בלבד ביישובי המיעוטים. השטח הממוצע במטר רבוע עומד על כ-1.01 פר תושב ביישובי המיעוטים ועל כ- 6.18 פר תושב ביתר היישובים במדינת ישראל. ממוצע חיוב ארנונה בשטחים המיועדים לתעשייה ומלאכה לתושב ביישובים שאינם במגזר המיעוטים עומד על 359 ש"ח לעומת 45 ש"ח בלבד ביישובי המיעוטים.

תעסוקה

בהתאם לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שיעור תעסוקת המיעוטים בגילאי 64-25 בשנת 2014 עמד על 75.4% לגברים ו33.2% לנשים,לעומת 85.7% לגברים יהודים שאינם חרדים ו-79.9% לנשים יהודיות שאינן חרדיות.

עוני

על פי דוח העוני והפערים החברתיים שפרסם המוסד הביטוח לאומי לשנת 2014, שיעור המשפחות העניות (כהגדרת מונח זה בביטוח הלאומי) במשפחות המיעוטים הינו 52.6% לעומת 13.6% אצל האוכלוסייה היהודית.

ביטחון פנים

הגברת הביטחון האישי, הגנה על הקניין ואכיפת הסדר הציבורי ביישובי המיעוטים, מהווים נדבך חשוב להגדלת שיעורי התעסוקה ולפיתוח כלכלי. כך, השגת יעדיו של המשרד לביטחון פנים יובילו לשיפור באיכות חייהם ובתחושת הביטחון האישי של התושבים ביישובי המיעוטים, לצמיחה ולמיצוי הפוטנציאל הכלכלי והעסקי ביישוביים אלו.

שיעור מעורבותם של אוכלוסיית המיעוטים בתיקי עבירות האלימות הינו גבוה ביחס לשיעורם באוכלוסייה - מעורבות גבוהה בעבירות האלימות בקרב אוכלוסיית המיעוטים מלמדת על רמת פשיעה ואלימות גבוהה ביישובי התכנית המורחבת ועל הצורך במתן מענה ע"י הקצאת כוח אדם ואמצעיים טכנולוגיים שיגבירו וישפרו את השמירה והאכיפה על החוק והסדר ביישובים אלה.

דיור

ביום 21.12.2014 קיבלה ממשלת ישראל את החלטה מס' 2365. במסגרת ההחלטה הוחלט על הקמת צוות בראשות הממונה על התקציבים במשרד האוצר, אשר יגבש בתוך 120 ימים מיום קבלת ההחלטה, תכנית לטיפול בסוגיות דיור ביישובי התכנית. בצוות היו חברים גם נציגי הרשות לפיתוח כלכלי של המגזר הערבי, דרוזי והצ'רקסי, משרד המשפטים, משרד הבינוי, רשות מקרקעי ישראל, משרד הפנים, המשרד להגנת הסביבה, רשות המיסים ומשרד התחבורה.

לאור ההחלטה, הוקם צוות אשר קיים שש ישיבות וכן סיור ביישובי המיעוטים למעט יישובי הבדואים בדרום, נפגש עם גורמים רבים ביישוביים אלו, ביניהם חברי כנסת, פעילים מהמגזר השלישי, נציגי רשויות מקומיות, מתכננים, אנשי אקדמיה ועוד.

עם סיום פעילות הוועדה גובש דו"ח אשר הובא לאישור קבינט הדיור. המטרה העיקרית שגיבש הצוות הינה הגדלת היצע הדיור ביישובי המיעוטים על מנת להקל על מצוקת הדיור בישובים אלו. עוד הוחלט בדו"ח כי הסוגיות התקציביות הכרוכות בנושא זה יקודמו במסגרת הצעת מחליטים העוסקת בסוגיות נוספות הקשורות באוכלוסיית המיעוטים.

לאור האמור גובש פרק הדיור בהחלטה אלו, כך שיתאם את היעדים שנקבעו בדו"ח צוות 120 הימים הן באמצעות שינוי מנגנוני הקצאה, והן באמצעות תוספת תקציבית במסגרת תכנית חומש.

במסגרת זו הוחלט כי 20% מסך ההשקעה של משרד הבינוי, המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב הגליל במוסדות ציבור יוקצו ליישובי התכנית הן בשכונות חדשות והן בשכונות ותיקות, וכן כי 30% מכספי הקרן לשמירה על השטחים הפתוחים בשלב ראשון ו-20% בהמשך יוקצו לטובת יישובי התכנית.

לאור זאת שעד כה לא נרקם הסכם גג עם רשות מקומית ביישובי המיעוטים, הוחלט להנחות את אגף התקציבים ומשרד הבינוי לפעול לאיתור רשות מקומית איתה ניתן יהיה לגבש הסכם גג לפי הפרמטרים הקבועים בהחלטות הממשלה בנושא. על מנת להקל על שיווק קרקע למגורים ביישובי המיעוטים, הוחלט להגדיל את סבסוד הפיתוח ביישובי המיעוטים בקרקע של רמ"י בבנייה רוויה בגובה של 55% במקום 50% כנהוג היום.

כן הוחלט, כי צוות היגוי שיוקם יגבש הסכמים אסטרטגיים עם רשויות מקומיות ביישובי המיעוטים, אשר מטרתם לקדם בנייה של שכונות מגורים חדשות בבנייה רוויה בסטנדרט גבוה. על מנת לעשות כן ניתנו לצוות כלים תקציביים ובהם תקצוב תכניות מפורטות, תקצוב תכניות בקרקע מדינה, תקצוב הסדרה, הגדלת תקציב למוסדות ציבור, סבסוד פיתוח, מענק ראש שטח וכד'.

עבור רשויות אשר לא יכנסו להסכמים אלו, נקבע כי יתוקצבו השקעות ממוקדות בשיפור מצב הדיור בישובים אלו, בהתאם להחלטת הצוות המלווה ובכפוף לפרמטרים אשר נקבעו בהחלטה.

לבסוף, הוחלט על תקצוב תכנית ליישום המלצות מבניות אשר גובשו במסגרת צוות 120 הימים ובמרכזן חיזוק יכולות התכנון והיכולות ההנדסיות ברשויות המקומיות בישובים אלו.

יובהר, כי החלטת ממשלה מס' 59, החלטת ממשלה מס' 1052 והחלטת ממשלה מס' 3708 כללה מענה ליישובים שאינם מנויים ביישובי התכנית ו בנושאים הבאים: פיתוח מוסדות ציבור, פיתוח שכונות ותיקות, הסרת חסמי תכנון ופיתוח, קידום תכנון מפורט בקרקע פרטית, קידום תכניות מתאר, הרחבת שטחי שיפוט, סיוע בקידום סבסוד ופיתוח אורבני ושיקום חברתי, ולפיכך אוכלוסייה זו אינה נמנית על סעיף זה.

השכלה גבוהה

במערכת ההשכלה הגבוהה נרשמים שיעורי השתתפות נמוכים בקרב אוכלוסיית המיעוטים. שיעור הסטודנטים מאוכלוסיית המיעוטים הלומדים לתואר ראשון במוסדות האקדמיים בישראל עומד על כ-13% לתואר ראשון בשנת תשע"ד. שיעור זה נמוך משמעותית בהשוואה לחלקם בקבוצת הגיל הרלוונטית (18-29).

רשויות מקומיות

הרשויות המקומיות מופקדות על אספקת שירותים ציבוריים לתושביהן, לרבות שירותים כגון חינוך ורווחה. בהתאם, איכות השירותים הציבורים המסופקים לתושב מושפעת במידה רבה מרמת השירות שהוא מקבל מן הרשות המקומית. לכן, קיימת חשיבות רבה להיקף מקורות ההכנסה של הרשות וליכולת הביצוע שלה, לעניין איכות אספקת השירותים הציבוריים המסופקים לאזרחים.

בפילוח ההכנסות העצמיות בין הרשויות השונות, ובפרט בהכנסות מארנונה שאינה למגורים, קיים פער דרמטי בין רשויות ביישובי התכנית המורחבת לרשויות מהמגזר היהודי. כך, סך החיוב מארנונה שלא למגורים (קרי, ארנונה לעסקים) לנפש ברשויות הערביות עומד על כ-15% בלבד מהממוצע הארצי.

יובהר, כי החלטת ממשלה מס' 59 מיום 7 ביוני 2015 כללה מענה לאוכלוסיית המיעוטים שאינה נמנית ביישובי התכנית המורחבת לרבות תקציבי פיתוח ותקציב שוטף.

מים וביוב

תשתיות מים וביוב הן תנאי בסיסי לפיתוח כלכלי ואזורי. שני האתגרים המשמעותיים במשק המים והביוב ביישובי המיעוטים הם סיום הליך התיאגוד והנחת תשתיות ביוב.

לתיאגוד הרשויות חשיבות עצומה בפיתוח משק המים והביוב. טרם הקמת התאגידים שיעורי פחת הגבייה ופחת המים עמדו על ממוצע של כ-40% ברשויות הזכאיות (בעיקר במגזר המיעוטים) לעומת ממוצע של כ-10% כיום ברשויות המתואגדות (כ-20% בתאגידים המוגדרים זכאים). עדיין קיים פער משמעותי בין השיעורים המקובלים ברשויות ביישובי המיעוטים לעומת רשויות אחרות.

ספורט

למינהל הספורט ישנן שתי מטרות מרכזיות: עידוד הספורט ההישגי ופיתוח ותמיכה בספורט העממי. בכל הקשור לספורט ההישגי, מרבית פעילות המנהל נעשית באמצעות תמיכה באיגודי הספורט ובמכון וינגייט. הקצאות אלה מטבען אינן בעלות מאפיינים מגזריים כלשהם. לצד זאת, ייתכן כי שיעור הספורטאים הפעילים בקרב אוכלוסיית המיעוטים נמוך לעומת השיעור בקרב האוכלוסייה היהודית. הבדל בשיעור הספורטאים הפעילים יכול לנבוע כתוצאה מכך שתשתיות הספורט בישובים הערבים נחותות לעומת התשתיות בישובים היהודים כך שנוצר חסם כניסה להשתלבותם של ספורטאים חדשים מאוכלוסיית המיעוטים.

שירות קהילתי

כפי שהוצג, שיעורי התעסוקה וההשתתפות בכוח העבודה של נשים מאוכלוסיית המיעוטים הם מהנמוכים בעולם. תופעת ההשתתפות הנמוכה בשוק העבודה של נשים מאוכלוסיית המיעוטים נובעת מקיומם של חסמים כלכליים, מקצועיים ותרבותיים. על פי מספר מחקרים שנערכו בנושא, חלק ניכר (כ-50%) מהבנות באוכלוסיית המיעוטים בגילאי 18-22 אינן עובדות או לומדות. זאת בשל סיבות שונות כחוסר בידע, בהכוונה תעסוקתית, בניסיון תעסוקתי, הכשרות מקצועיות וחסמים של אי היכרות עם שוק העבודה.

שירות קהילתי "פוגש" את המתנדבים מאוכלוסיית המיעוטים (בעיקר מתנדבות – כ-90% מהמתנדבים מאוכלוסיית המיעוטים הן בנות) בשלב קריטי ב"מסלול החיים" - לאחר הלימודים התיכוניים ולפני הבחירה האם להצטרף לשוק העבודה ו/או למערכת ההשלכה הגבוהה. לכן, שירות קהילתי עשוי לשמש כפלטפורמה אפקטיבית להכוונה לשוק העבודה ולגישור על פערי המידע עבור אותה אוכלוסייה.

יישובי המיעוטים, יישובי התוכנית המורחבת ויישובי התוכנית

התוכנית המפורטת בהחלטה מתייחסת ברובה לכלל יישובי המיעוטים, , המוגדרים לעניין זה כיישובים אשר 80 אחוזים לפחות מתושביהם אינם יהודים לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. לעניין רכיבי תעסוקה, השכלה גבוהה, שירות קהילתי, ההחלטה מתייחסת לכלל אוכלוסיית המיעוטים, דהיינו גם למי שמתגורר בערים מעורבות. עם זאת, חלק מרכיבי התוכנית אינם מתייחסים לכלל יישובי המיעוטים, אלא מחריגים יישובי מיעוטים אשר קיימת לגביהם תוכניות פיתוח כלכלי ייעודיות נפרדות, שנקבעו בהתאמה למאפייניהם הייחודים.

כך, רכיבים בתכנית אשר זכו להסדרה ייחודית במסגרת החלטת ממשלה מס' 59 מיום 7 ביוני 2015, והחלטת ממשלה מס' 1052 והחלטת ממשלה מס' 3708 אינם חלים על היישובים המנויים בהחלטות האמורות

סעיף 3(ד) להחלטה קובע כי החל משנת 2018 יוקצו לכל הפחות 20% מתקציב הבסיס של סניפי מעו"ף לטובת אוכלוסיית המיעוטים, ובין השנים 2016-2017 ההקצאה לא תפחת מ-17.5%. הגם שבשנתיים הראשונות לתוכנית שיעור ההקצאה נמוך במעט משיעור אוכלוסיית המיעוטים באוכלוסייה, הרי שמדובר בשינוי ניכר ביחס למצב הקיים ובשלב ביניים לקראת הקצאת השיעור המרבי.

בדומה לכך, סעיף 3(ה) קובע כי החל משנת 2017 יוקצו לכל הפחות 10% מתקציב הבסיס של סניפי מעו"ף לטובת אוכלוסיית המיעוטים, ובשנת 2016 ההקצאה לא תפחת מ-7.5%. הגם שבשנה הראשונה לתוכנית ובתקופה שלאחר מכן שיעור ההקצאה נמוך משיעור אוכלוסיית המיעוטים באוכלוסייה, הרי שמדובר בשינוי ניכר ביחס למצב הקיים, ובשלב ביניים הכרחי לקראת גידול ממשי בפוטנציאל צמיחת הייצוא מקרב אוכלוסייה זו.

החלטות ממשלה קודמות (שפורטו לעיל) העניקו העדפות ממוקדות מעבר לעדיפות הרוחבית בה עוסקת החלטה זו. ברי כי נימוקים בגינם התקבלו ההחלטות הקודמות וכן נימוקים עניינים נוספים לעניין החלטות ייעודיות לקבוצות בתוך אוכלוסיית המיעוטים, יוכלו להוות בסיס לקבלת החלטות עתידיות שעניינן מתן עדיפות לאומית מעבר לאמור בהחלטה זו.

נצרת

השיקולים לקידום תוכנית רב שנתית לפיתוח העיר נצרת המנויים בפרק העדיפות הלאומית בהחלטת ממשלה מס' 2365, רלוונטיים להחלטה זו. בנוסף, הימצאות מספר בתי חולים בעיר אחת הינה ייחודית בכלל הארץ בהשוואה לגודל האוכלוסייה, ובפרט בקרב יישובי המיעוטים.
הפניה: פעילות הממשלה לפיתוח כלכלי באוכלוסיית המיעוטים בשנים 2020-2016
]]>
Wed, 01 Jun 2016 12:48:09 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=668
ועדת שרים לפיתוח הנגב והגליל http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=644מספר החלטת ממשלה: 70
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

ועדת שרים לפיתוח הנגב והגליל

מחליטים

למנות ועדת שרים לפיתוח הנגב והגליל שהרכבה וסמכויותיה יהיו כדלקמן: הרכב ועדת השרים:
שר הכלכלה והשר לפיתוח הנגב והגליל - יושב ראש
שר האוצר
שר הפנים
שר הביטחון
שר הבינוי
שר החקלאות ופיתוח הכפר
שר התיירות
השרה לאזרחים ותיקים
שר העלייה והקליטה
שרת התרבות והספורט
סמכויות הוועדה:
ועדת השרים תעסוק בכלל הסוגיות הנוגעות לנגב ולגליל ולפיתוחם.
המנהלת הכללית של המשרד לפיתוח הנגב והגליל תהיה ממונה על ביצוע, תיאום ומעקב של החלטות הוועדה, ככל שלא ייקבע אחרת.
הפניה: ועדת שרים לפיתוח הנגב והגליל
]]>
Thu, 20 Aug 2015 08:55:48 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=644
מינוי ועדת היגוי לעניין פיתוח הנגב והגלילhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=57מספר החלטת ממשלה: 3489(נג/2)
תאריך פרסום: 31/03/2005
תוכן החלטת הממשלה:

א. למנות ועדת היגוי לעניין פיתוח הנגב והגליל (להלן - ועדת ההיגוי), בהרכב כדלקמן:

המנהלת הכללית של משרד המשנה לראש הממשלה והמנהל הכללי של משרד ראש הממשלה - יושבי הראש ונציגים ממשרדי ראש הממשלה, המשנה לראש הממשלה, האוצר, הביטחון, איכות הסביבה, בינוי ושיכון, פנים, תחבורה, תשתיות לאומיות, תיירות ומשרד התעשיה, המסחר והתעסוקה.

לוועדה יוזמנו כמשקיפים קבועים נציגים מהרשות לפיתוח הנגב, מהרשות לפיתוח הגליל, ממרכז פורום ראשי רשויות גליל נגב ובנוסף  יוזמנו לוועדה נציגי משרדי ממשלה וגופים רלבנטיים אחרים על פי הצורך.

ב.  להטיל  על ועדת ההיגוי לטפל ולעקוב אחרי פרויקטים הקשורים לפיתוח הנגב והגליל, שאושרו זה מכבר על ידי הממשלה, ושיאושרו בעתיד, וזאת בסיועם של אגף תיאום, מעקב ובקרה במשרד ראש הממשלה ונציג משרד המשנה לראש הממשלה.

ג.  להטיל על ועדת ההיגוי לבחון באופן שוטף פרויקטים לצורך פיתוח הנגב והגליל, ולהמליץ בפני ועדת השרים לפיתוח הנגב והגליל על הפרויקטים שיש לקדמם, וכן לבצע מטלות כפי שיוגדרו ויוטלו עליה על ידי ועדת השרים בהמשך להחלטות הממשלה בנושא פיתוח הנגב והגליל. ועדת ההיגוי תרכז את הטיפול בנושא פיתוח הנגב והגליל מול כל הגורמים הרלבנטיים לצורך תיאום והתווית מדיניות אחידה ומובנית בעניין פיתוח הנגב והגליל - בהתאם להחלטות הממשלה בנדון.

ד.  להטיל על ועדת ההיגוי להכין ולהביא לאישור ועדת השרים, עד לחודש ספטמבר 2005, תכנית לאומית אסטרטגית לעשר השנים הבאות (2015-2006) לפיתוח הנגב  והגליל, אשר יישומה יחל בשנת 2006, וזאת לאור החשיבות הרבה שהממשלה רואה בפיתוח הנגב והגליל, ולאור מחויבות הממשלה להקצות משאבים בסדר עדיפות גבוה לפיתוח הנגב והגליל.

החזון שיעמוד בבסיס התוכנית הלאומית הינו פיתוחם, קידומם וביסוסם של אזורי הנגב והגליל, הצבתם במרכז מפת האינטרסים הלאומיים, הפיכתם לאזורים מושכי אוכלוסיה תוך שיפור איכות החיים הכוללת ופיתוח קהילה פעילה, איכותית ותורמת. התכנית הלאומית תתמקד, בין  היתר, בתחומים הבאים: תעשיה ותעסוקה, ויצירת תנאים תומכים לכך; הקמת מערכת חינוך ומערכת השכלה גבוהה איכותית; שדרוג ופיתוח התשתיות הפיזיות, לרבות הקמת מערכת כבישים ומסילות ברזל שיאפשרו תנועה מהירה בין הפריפריה לבין המרכז; פיתוח התיירות, ויצירת תנאים תומכים לכך; בנין קהילה חזקה וטיפוח מנהיגות מקומית; ופתרונות מגורים ואיכות חיים ויצירת תנאים תומכים לכך.

ה. לצורך יישום התכנית הלאומית כאמור החל משנת 2006, להטיל על יושבי ראש ועדת ההיגוי והממונה על התקציבים במשרד האוצר  בתיאום עם משרדי הממשלה הנוגעים בדבר, להכין עד למועד הדיון בממשלה בנושא יעדי התקציב לשנת הכספים  2006, מסגרת תקציב שתועמד לביצוע יעדי התכנית הלאומית.

עיקרי התכנית יוצגו בפני ועדת השרים לפיתוח הנגב והגליל עד לחודש מאי 2005.

ו. ועדת ההיגוי מוסמכת לפעול במסגרת ועדות משנה או צוותים למשימות מיוחדות ותקבע את סדרי עבודתה.

הפניה: מינוי ועדת היגוי לעניין פיתוח הנגב והגליל
]]>
Thu, 24 Dec 2009 10:46:12 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=57
תכנית משרד הבינוי והשיכון לבנייה למגורים ביישובי הנגב המערבי המיועדת לקליטת מתיישבי חבל עזהhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=58מספר החלטת ממשלה: 3561(נתק/4)
תאריך פרסום: 19/04/2005
תוכן החלטת הממשלה:

א. לרשום הודעתו של שר הבינוי והשיכון בדבר צרופם של מפלסים, יבול ותלמי-יפה לרשימת הישובים בהם מתוכננת להתבצע בנייה למגורים עבור מתיישבי חבל עזה - במתכונת שנקבעה בהחלטה מס. נתק/1 של ועדת השרים מיום 17.4.2005.

ב. לאשר הצעת משרד הבינוי והשיכון בדבר התקשרות עם חברת עמיגור לקבלת אופציות לשכירת דירות עבור מתיישבי חבל עזה וצפון השומרון.

ראש הממשלה מנחה:

א. משרד הממשלה והגופים הנוגעים בדבר יפעלו ליישום תכנית ההתנתקות במתכונת חירום, תוך מתן עדיפות לביצוע כל הנדרש ליישומה, ולהסרת מכשולים ביורוקרטיים, תוך עמידה בלוחות הזמנים של התכנית.

ב. המשרדים והגופים הנוגעים בדבר ייערכו באופן מיידי להזמנת קרוונים בהתאם לתכנית שהוצגה בועדת השרים על-ידי שר הבינוי והשיכון.

הפניה: תכנית משרד הבינוי והשיכון לבנייה למגורים ביישובי הנגב המערבי המיועדת לקליטת מתיישבי חבל עזה
]]>
Thu, 24 Dec 2009 11:32:29 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=58
ביצוע עבודות תשתית ביישובים המיועדים לקליטת מתיישבי חבל עזהhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=59מספר החלטת ממשלה: 3557(נתק/1)
תאריך פרסום: 17/04/2005
תוכן החלטת הממשלה:

1. ביישובים בהם יוחלט על ביצוע עבודות הכנה למציאת פתרונות דיור למתיישבי חבל עזה, להסמיך את משרד הבינוי והשיכון להתקשר לצורך הוצאות פיתוח עד להיקף של 130 אלף ש"ח בגין כל  יחידת דיור, בהרשאה להתחייב, ומזה יבוצע תקציב בהיקף שיסוכם בין משרד הבינוי והשיכון ומשרד האוצר, במקום ובהיקף היחידות כפי שייקבע על ידי הממשלה או על ידי ועדת השרים והכל על פי הוראות כל דין.

2. רשימת ישובים והיקף התקשרות, כאמור בסעיף 1 לעיל:

א) כרמיה - 57 יחידות
ב) מבקיעים - 26 יחידות
ג) בת הדר - 38 יחידות
ד) אור הנר - 20 יחידות
ה) זיקים - 42 יחידות (זמני מתועש)

3. ההחלטה כפופה לאישור היועץ המשפטי לממשלה.

הפניה: ביצוע עבודות תשתית ביישובים המיועדים לקליטת מתיישבי חבל עזה
]]>
Thu, 24 Dec 2009 11:57:01 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=59
יישום תכנית ההתנתקות - היערכות הממשלה בתחום הסיוע למתיישבים והתיישבות חלופיתhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=60מספר החלטת ממשלה: 3459
תאריך פרסום: 17/04/2005
תוכן החלטת הממשלה:

א. להטיל על ועדת שרים בהרכב:

ראש הממשלה - יו"ר, ממלא-מקום ראש הממשלה ושר התעשיה המסחר והתעסוקה (המופקד על מינהל מקרקעי ישראל), המשנה לראש הממשלה (השר המופקד על פיתוח הנגב והגליל), שר האוצר, שרת המשפטים, שר הפנים, שר הבינוי והשיכון, שר החקלאות ופיתוח הכפר והשר לאיכות הסביבה - להחליט על-דעת הממשלה בכל ענין הנוגע להיערכות הממשלה ליישום תוכנית ההתנתקות בתחום הסיוע למתיישבים והתיישבות חלופית.

ב. להטיל על ועדת מנכ"לים לתאם ולקדם את יישום תכנית ההתנתקות בתחום הסיוע למתיישבים והתיישבות חלופית, בהתאם להחלטות ועדת השרים והחלטות הממשלה (להלן: ועדת המנכ"לים).

להלן הרכב ועדת המנכ"לים:

מנכ"ל משרד ראש הממשלה - יו"ר מנכ"לית המשרד לאיכות הסביבה מנכ"ל משרד המשפטים מנכ"ל משרד הפנים
מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון
מנכ"ל משרד התעשיה המסחר והתעסוקה
מנכ"לית משרד החינוך התרבות והספורט, מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר, מנכ"ל משרד הרווחה
מנכ"לית משרד המשנה לראש הממשלה, מנהל מינהל מקרקעי ישראל, החשב הכללי במשרד האוצר
ראש המועצה לביטחון לאומי, הממונה על התקציבים
נציג היועץ המשפטי לממשלה

נציג מינהלת סל"ע יהיה מוזמן קבוע לדיוני ועדת המנכ"לים.

ג.ועדת המנכ"לים תסייע למינהלת סל"ע בביצוע תפקידיה בהתאם לפרק ב' 4 לחוק יישום תכנית ההתנתקות התשס"ה-2005.

ד. משרדי הממשלה ימשיכו ויבצעו כל אחד בתחומו, את הנדרש ליישום תכנית ההתנתקות בתחום הסיוע למתיישבים והתיישבות חלופית, בתאום עם מינהלת סל"ע וועדת המנכ"לים.

ה. 1) משרד ממשלתי הנוטל חלק ביישום תכנית ההתנתקות, בתחום הסיוע למתיישבים ימנה עובד בכיר כממונה על היערכות המשרד לתכנון וליישום תכנית ההתנתקות.

2) משרדי הממשלה ידווחו לועדת המנכ"לים בדבר היערכות וביצוע משרדיהם ליישום תכנית ההתנתקקת. יו"ר ועדת המנכ"לים יקבע מועדים להגשת הדיווח האמור.

ו. להטיל על ועדת המנכ"לים להמשיך ולהשלים בדיקת היתכנות הקמת אתרים המיועדים להתישבות קהילתית/עירונית עבור מתיישבי חבל עזה וצפון השומרון במרחב ניצנים ובתחום המוניציפלי של העיר אשקלון, וכן אזורים נוספים ולהמליץ המלצותיה לועדת השרים.

ז. לרשום את חוות-דעת המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (ייעוץ) מיום 23.3.2005 בדבר המקרים בהם ראוי ונחוץ לעשות שימוש בסעיפי פטור ממכרז בתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, ולהטיל על משרדי הממשלה לפעול בהתאם להנחיות אלה בכל הנוגע להתקשרויות הנדרשות בדחיפות לביצוע תכנית ההתנתקות.

חוות הדעת מצורפת (דפים 17-16).

ח. להטיל על יו"ר מועצת מקרקעי ישראל להביא לאלתר לאישור מועצת מקרקעי ישראל הצעת החלטה אשר תכלול בין השאר את הנושאים הבאים:

1) הענקת פטור ממכרז לביצוע עיסקה במקרקעין עם מתיישבי חבל עזה וצפון השומרון, על-פי סעיף 142 לחוק יישום תכנית ההתנתקות, התשס"ה-2005 באזורי עדיפות לאומית א' ו-ב', ביישובי קו התפר, ביישובי קו העימות כהגדרתם בהחלטות המועצה.

2) ביישובים בהם ניתן פטור ממכרז כאמור בסעיף (1) לעיל, תבוצע ההתקשרות לביצוע עיסקה במקרקעין עם מתיישבי חבל עזה וצפון השומרון על-בסיס ערכי קרקע הנכונים ליום  6.6.2004 (היום  הקובע), בתוספת הפרשי הצמדה למדד, והכל על-פי סעיף 142(ב) לחוק יישום תכנית ההתנתקות, התשס"ה-2005.

3) כללים אשר יאפשרו הקצאה מיידית של מקרקעין בישובים המיועדים לקלוט את מתיישבי חבל עזה וצפון השומרון המעוניינים להמשיך לגור במסגרת קהילתית בתקופת הביניים שתאפשר למתיישבים להערך לרכישה ו/או לבנייה של בית מגורים קבוע.

ט. להטיל על מינהלת סל"ע ועל משרד הבינוי והשיכון להניח על שולחנה של ועדת השרים תוכנית לפתרונות מגורים זמניים עבור מתיישבים זכאים המעוניינים להמשיך ולהתגורר במסגרת קהילתית מיד לאחר הפינוי.

י. לאשר תכנון וביצוע תשתיות וכן תנאי סיבסוד התשתיות כולל גובה מענק מירבי, תנאי ההלואה והסדרי החזרה, ורכישת מבנים ארעיים  בישובים ובאתרים המיועדים לקלוט את מתיישבי חבל עזה וצפון השומרון, בהתאם לתכנית אשר תוכן על-ידי ועדת המנכ"לים בתאום עם מנהלת סל"ע ואשר תונח על שולחן ועדת השרים.

יא. ועדת השרים תקבע את המקורות התקציביים לביצוע החלטה זו ויישומיה, על-פי המלצת מנכ"ל משרד ראש הממשלה והממונה על התקציבים במשרד האוצר, לרבות סעיפים העוסקים במענקי פיתוח, החזרי הלוואות ואישור הרשאות לחשבים הרלוונטים.

הפניה: יישום תכנית ההתנתקות - היערכות הממשלה בתחום הסיוע למתיישבים והתיישבות חלופית
]]>
Thu, 24 Dec 2009 12:11:52 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=60
בנייה זמנית ביישובי הנגב המערבי לצרכי השכרה למתיישבי חבל עזהhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=442מספר החלטת ממשלה: 3607(נתק/9)
תאריך פרסום: 15/05/2005
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה:

בנייה זמנית ביישובי הנגב המערבי לצרכי השכרה למתיישבי חבל עזה.

מחליטים:

1. בהתאם לסעיף 4(ב)(12) לחוק יישום תכנית ההתנתקות, התשס"ה 2005- (להלן - החוק), להסמיך את מנהלת סל"ע לשלם ליישובים שיקימו מבני מגורים בהתאם להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1019, מיום 18.4.2005 (להלן - מבני המגורים), תשלום בסך של 48,600 ש"ח, בצירוף הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן, בגין שכר דירה לתקופה של שנתיים, עבור כל מבנה מגורים שיושכר על ידי היישוב בפועל למתיישב זכאי שיופנה על ידי המנהלה.

2. מתיישב זכאי שיבקש להתגורר בשכירות במבנה מגורים ייתן הסכמתו לכך שהמענק לדמי שכירות שהוא זכאי לו בהתאם לחוק, ישמש כולו כמקור למימון תשלום דמי השכירות ליישוב, כולם או חלקם, לפי העניין, בהתאם לסעיף 1 לעיל.

3. מנהלת סל"ע בתאום עם אגף התקציבים תקבע אם ישולמו כספים ליישוב בגין מבני מגורים שהמנהלה לא הפנתה מתיישבים זכאים לשכירתם, ואת שיעורם, אשר לא יעלה על דמי שכירות לשישה חודשים."

 

הפניה: בנייה זמנית ביישובי הנגב המערבי לצרכי השכרה למתיישבי חבל עזה
]]>
Sun, 20 Oct 2013 06:25:13 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=442