משרד הבינוי: החלטות ממשלהhttp://www.moch.gov.il//Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspxהזנת RSS עבור הרשימה Gov_Decisions.Sat, 30 May 2015 00:08:18 GMT60he-ILמשרד הבינוי: Gov_Decisions/_layouts/images/homepage.gifhttp://www.moch.gov.il//Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspxקידום מדיניות לאומית כוללת לחידוש ופיתוח המרחב העירוני - תיקון החלטת ממשלהhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=610מספר החלטת ממשלה: 2485
תאריך פרסום: 02/04/2015
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

קידום מדיניות לאומית כוללת לחידוש ופיתוח המרחב העירוני - תיקון החלטת ממשלה

מחליטים

בהמשך להחלטות הממשלה מס' 376(דר/12) מיום 12.06.2013 בדבר קידום מדיניות לאומית כוללת לחידוש ופיתוח המרחב העירוני ומס' 2038(דר/53) מיום 01.10.2014 בדבר הקמת רשות להתחדשות עירונית (להלן: הרשות), לתקן את סעיף 2(ג) בהחלטת הממשלה מס' 376(דר/12) כך שיו"ר פורום המנכ"לים יהיה מנכ"ל משרד הבינוי.

הפורום יסיים את תפקידו עם כינון מליאת הרשות.

ההחלטה התקבלה בהתאם לסעיף 19(ב) בתקנון לעבודת הממשלה.
הפניה: קידום מדיניות לאומית כוללת לחידוש ופיתוח המרחב העירוני - תיקון החלטת ממשלה
]]>
Mon, 04 May 2015 08:49:47 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=610
קידום מדיניות לאומית כוללת לחידוש ופיתוח המרחב העירוני - תיקון החלטת ממשלה http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=606מספר החלטת ממשלה: 2485
תאריך פרסום: 02/04/2015
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

קידום מדיניות לאומית כוללת לחידוש ופיתוח המרחב העירוני - תיקון החלטת ממשלה

מחליטים

בהמשך להחלטות הממשלה מס' 376(דר/12) מיום 12.06.2013 בדבר קידום מדיניות לאומית כוללת לחידוש ופיתוח המרחב העירוני ומס' 2038(דר/53) מיום 01.10.2014 בדבר הקמת רשות להתחדשות עירונית (להלן: הרשות), לתקן את סעיף 2(ג) בהחלטת הממשלה מס' 376(דר/12) כך שיו"ר פורום המנכ"לים יהיה מנכ"ל משרד הבינוי.

הפורום יסיים את תפקידו עם כינון מליאת הרשות.

ההחלטה התקבלה בהתאם לסעיף 19(ב) בתקנון לעבודת הממשלה.
הפניה: קידום מדיניות לאומית כוללת לחידוש ופיתוח המרחב העירוני - תיקון החלטת ממשלה
]]>
Sun, 19 Apr 2015 14:29:18 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=606
חידוש תוקף של הכרזה על מתחמים לפינוי לשם בינוי: תל-אביב - דפנה; רחובות - אצ''ל http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=607מספר החלטת ממשלה: 2470
תאריך פרסום: 12/03/2015
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

חידוש תוקף של הכרזה על מתחמים לפינוי לשם בינוי: תל-אביב - דפנה; רחובות - אצ''ל

מחליטים

בהמשך להחלטת הממשלה מס. 4339(חכ/163) מיום 18.12.2008:
א. על פי סעיף 33א(ב)(2)(א) לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 ובהמלצת הוועדה להתחדשות עירונית, לחדש את תוקפה של ההכרזה על המתחמים המפורטים כמתחמים לפינוי לשם בינוי במסלול רשויות מקומיות:
תל אביב – דפנה
רחובות – האצ"ל *
(מפות המתחמים המפורטים בהחלטה זו צורפו להחלטת הממשלה בדבר ההכרזות המקוריות).
ב. תוקף ההכרזה הוא לשש שנים החל מיום 18.12.2014
הממשלה תהא רשאית לבטל את ההכרזה במתחם בטרם חלפו שש שנים או לשנות גבולותיה.
* ביחס למתחם זה, לעת ההכרזה המקורית התקבלה הסכמת הרשות המקומית לפטור מהיטל השבחה למגורים ובהמשך לכך תוגש בקשה למתן הפטור, בהתאם להסכמות עקרוניות שגובשו בין שר הפנים לשר הבינוי למתן הפטור, הכל בהתאם לסעיף 19(ב)(2) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה.
ההחלטה התקבלה בהתאם לסעיף 19(ב) בתקנון לעבודת הממשלה.
הפניה: חידוש תוקף של הכרזה על מתחמים לפינוי לשם בינוי: תל-אביב - דפנה; רחובות - אצ''ל
]]>
Sun, 19 Apr 2015 14:37:12 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=607
תכנית לפיתוח ולהעצמת היישובים הדרוזים והצ'רקסים - תיקון החלטת ממשלהhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=608מספר החלטת ממשלה: 2469
תאריך פרסום: 19/04/2015
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

תכנית לפיתוח ולהעצמת היישובים הדרוזים והצ'רקסים - תיקון החלטת ממשלה

מחליטים

לתקן את החלטת הממשלה מס' 2332 מיום 14.12.2014 כדלקמן:

1. בסיפא של סעיף 2 תתווסף הפסקה הבאה: "בהמשך להחלטת הממשלה מס' 2861 מיום 13.2.2011, להאריך בשנה נוספת, קרי עד לסוף שנת 2015, את תוקף ההוראות בעניין הקמה ושיקום פיזי של מוסדות רווחה במגזר הדרוזי והצ'רקסי הקבועות בסעיפים 6 ו-23(א) להחלטה 2861 הנ"ל, וזאת ללא תוספת תקציב מעבר לזאת שנקבעה בהחלטה 2861, והכל כדי לאפשר למשרד הרווחה והשירותים החברתיים להשלים את יישומן המלא. "

2. בסעיף 12, במקום 8 מלש"ח יירשם 9.5 מלש"ח. כמו כן, במקום המשפט :"לצורך כך יעביר משרד האוצר למשרד הפנים ולמשרד הבינוי... ומשרד האוצר", יבוא: "לצורך כך יעביר משרד האוצר, מהסך האמור, סכום של 1.5 למשרד הבינוי ו-8 מלש"ח למשרד הפנים".

3. סעיף 17 יימחק.

ההחלטה התקבלה בהתאם לסעיף 19(ב) בתקנון לעבודת הממשלה.
הפניה: תכנית לפיתוח ולהעצמת היישובים הדרוזים והצ'רקסים - תיקון החלטת ממשלה
]]>
Sun, 19 Apr 2015 14:44:46 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=608
איזורי עדיפות לאומיתhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=153מספר החלטת ממשלה: 2228
תאריך פרסום: 14/07/2002
תוכן החלטת הממשלה: לקבוע את אזורי ויישובי העדיפות הלאומית בנגב, בגליל בירושלים וביש"ע. באזורים אלה יינתנו מגוון הטבות ותמריצים, במגמה לסייע בקידומם, לצמצם את הפערים ברמת הפיתוח וברמת החיים בין יישובי העדיפות הלאומית לכלל ישובי המדינה, לעודד את הדור הממשיך להשתקע ביישובי העדיפות הלאומית, לעודד השתקעות של עולים חדשים ושל תושבים ותיקים ביישובי העדיפות הלאומית, תוך יישום מדיניות הממשלה בדבר חלוקה מתוכננת של האוכלוסייה על פני שטח המדינה.

הסיוע והתמריצים לעידוד השקעות הון התעשייה נועדו לקדם פיתוח כושר הייצור והשבחת ההון האנושי באזורי העדיפות הלאומית באמצעות היוזמה הפרטית, לשמש מכשיר ליצרית מקומות תעסוקה יציבים וצומחים, תוך צמצום נזקים סביבתיים ותוך ייעול השימוש בתשתיות לאומיות. בנוסף, במקום שניתן, נועד הסיוע לחזק את שיתוף הפעולה בין רשויות מקומיות באמצעות ניהול משותף של אזורי תעשייה באזורי העדיפות הלאומית.

הסיוע והתמריצים לעידוד השקעות הון בחקלאות נועד לקדם פיתוח היצוא החקלאי, פיתוח מוצרים מחליפי ייבוא מובהקים, ניצול יעיל של תנאי טבע, יכולת כלכלית, ידע טכני וניסיון מקצועי הגלומים במגזר החקלאי, הכל תוך עידוד המגזר החקלאי כגורם חלוצי, בטחוני וחברתי.

ה. אזורי עדיפות לאומית – סיוע ותמריצים בתחום השיכון:
 1. מפת אזורי העדיפות הלאומית לעניין הטבות כל המשרדים אשר נקבעה בהחלטת ממשלה מס' 3292 מיום 15.02.98 תישאר בתוקף לעניין הטבות בשיכון בתחומי הבניה למגורים, בניית מוסדות ציבור, פיתוח תשתיות, הנחות לרכישת קרקע ציבורית ועוד.
 2. יישובים שהיו במעמד זמני בהחלטת הממשלה האמורה, ואשר תקופת מעמדם הזמני הסתיים, יהיו, מיום קבלת החלטה זו, במעמד קבוע של אזור עדיפות לאומית ויזכו לכל ההטבות הנובעות מאיזור עדיפות לאומית.
  להלן רשימת הישובים:
  א. אזור עדיפות לאומית א': טבריה, עכו, חריש, נצרת, נצרת עילית, כרמיאל.
  ב. אזור עדיפות לאומית ב': בית שמש, מגדל העמק, עפולה, שפרעם.
 3. היישובים מצפה גיתה, לפידות ומזרעה יצורפו לאזור עדיפות לאומית א'.

להלן נספח א': רשימת אזורי תעשייה מרחביים המוגדרים כאזור עדיפות לאומית א':
אזור הצפון
אבו סנאן
אום אל-פאחם
איכסל
אלון תבור
בועינה נוג'ידאת
בית-שאן
בני-יהודה
בר-לב
ג'וליס
גורן
גליל תחתון/טבריה
גרנות הגליל
דיר חנא
דלית אל-כרמל/עוספיא
דלתון
זרזיר
חצור הגלילית
טובה זנגריה
ירכא
יקנעם
כפר כנא
כרמיאל
לבון
מגדל העמק
מילואות צפון (מילוז)
מעלות/קורן
מר'ר
משהד
נהריה
נצרת
נצרת עילית
צמח מפעלים
סכנין
עילבון
עילוט
עכו
עפולה
עראבה
פארק צבאים/בית שאן
פקיעין/כסרא סמיע
צח"ר (צפת, חצור, ראש פינה)
ציפורית
צפת
קצרין
קרית שמונה/פיתוח גליל עליון
רמה/סג'ור
שגיא 2000/מפעלי העמק
שלומי
שפרעם
תל-חי
תמרה
תפן
תרדיון

יש"ע
ארז
אריאל
בראון/קדומים
ברקן/אריאל
גוש עציון/אפרת
חלמיש/נווה צוף
יתיר
מישור אדומים
מעלה אפרים/בקעת הירדן
נווה דקלים
עמקי שילה
עמנואל
קריית ארבע
קרני שומרון/עמנואל
שמעה/הר חברון
שער בנימין
שקד

ירושלים
הר חוצבים
עטרות
תלפיות
גבעת שאול

אזור הדרום
אבשלום
אופקים
אילץת
אשקלון
באר-שבע
דימונה
חורה
ים המלח
ירוחם
להבים
מישור רותם
מצפה רמון
מפעלים אזוריים בחבל מעון
מפעלים אזוריים ערבה דרומית
שלהב (מרכז ספיר)
נע"מ (נתיבות,עזתה, מרחבים, אופקים)
נתיבות
עומר
עזתה
ערד
ערוער
קריית-גת
רהט
רמת הנגב
רמת חובב
שגב שלום
שדרות
שוקת
שער הנגב
תל-שבע
תמ"ד (דימונה)
תעשיות רותם

הפניה: איזורי עדיפות לאומית
]]>
Mon, 17 May 2010 10:27:29 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=153
עידוד תיעוש הבניהhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=24מספר החלטת ממשלה: 2467
תאריך פרסום: 18/08/2002
תוכן החלטת הממשלה:

מחליטים בהמשך להחלטה מס. 346(חכ/11) מיום 28.6.2001.
במגמה לעודד תיעוש בענף הבניה, לנקוט מספר צעדים מקבילים כדלהלן

 1. הסרת מגבלות
  משרדי ממשלה, רשויות מקומיות וחברות ממשלתיות לא יטילו מגבלות על השימוש בשיטות מתועשות במכרזים המפורסמים על ידם. החשב הכללי במשרד האוצר יפעל לפרסום הנחיות כאמור. כמו כן יפנה משרד הבינוי והשיכון לגורמים הרלוונטים כדי ליידעם בדבר יתרונות תיעוש הבנייה והצורך להסיר חסמים שמונעים תיעוש במכרזים שמפורסמים על ידם.

 1. הפצת ידע והכשרת עובדים
  משרד הבינוי והשיכון, בשיתוף משרד העבודה והרווחה והתאחדות הקבלנים והבונים, יפעלו לתגבור וארגון לימודי נושאי התיעוש במוסדות ההשכלה השונים (טכניון, מכללות, בתי ספר להנדסאים וכיו"ב), יארגנו ימי עיון ויפרסמו מדריכים טכניים וקטלוגים בנושא תיעוש.
  בנוסף יגבשו גורמים אלה תכנית להכשרת עובדים במסלול הבנייה המתועשת וכן יקבעו מסגרת מתאימה למתן מכלול של שירותי מידע וייעוץ לטכנולוגיות בניה מתועשות.
  צוות משותף, בראשות משרד הבינוי והשיכון ובשיתוף משרד האוצר ומשרד העבודה והרווחה, יגיש לממשלה תוך 45 יום הצעה מפורטת שכוללת אומדן תקציבי והיערכות ליישום.
 2. תקינה
  צוות משותף של משרד הבינוי והשיכון (יו"ר), הטכניון – המכון הלאומי לחקר הבנייה ומכון התקנים יפעל לזהות התקנים הקיימים והחסרים הנוגעים לתיעוש (מוצר, מלאכה, תפקיד) ויכין תכנית עם סדר עדיפויות להתקנת תקנים בהתאם. בנוסף יבחן שר הפנים שילוב הוראות הנוגעות לתיעוש בקובץ התקנות המשולב, המוכן במשרדו.
 3. מחקר ופיתוח
  משרד הבינוי והשיכון, בשיתוף הטכניון – המכון הלאומי לחקר הבנייה, התאחדות הקבלנים והבונים  ומשרד האוצר, יגדירו את הנושאים הדורשים העמקה מחקרית ויגבשו תכנית עבודה רב שנתית, כולל סדרי עדיפויות ועלויות.
  מימון המחקרים ייעשה על ידי משרד הבינוי והשיכון במסגרת תקציבו.
 4. שינוי תדמית
  משרד הבינוי והשיכון, בשיתוף לשכת הפרסום הממשלתית והתאחדות הקבלנים והבונים יכינו תכנית למסע פרסום שידגיש בעיקר את יתרונות התיעוש לצרכן. פעולות לשיפור התדמית יינקטו רק לאחר תחילת יישומן של ההמלצות הקודמות ולאחר גיבוש תקציב לנושא על ידי צוות משותף למשרד הבינוי והשיכון (יו"ר) ולמשרד האוצר, תוך 60 יום.
 5. מעקב ובקרה
  שר הבינוי והשיכון ימנה ועדת היגוי בין משרדית שתהיה אחראית למעקב אחר ביצוע ההמלצות שלעיל. הוועדה תורכב מנציגי משרד הבינוי והשיכון (יו"ר), האוצר, התעשיה והמסחר והעבודה והרווחה.
  הוועדה תדווח לממשלה על התקדמות יישום ההמלצות לאחר חצי שנה מיום אישור ההחלטה.

 

הפניה: עידוד תיעוש הבניה
]]>
Tue, 22 Dec 2009 15:03:43 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=24
מינוי ועדה לענין מתחמי פינוי ובינויhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=284מספר החלטת ממשלה: 2809
תאריך פרסום: 01/12/2002
תוכן החלטת הממשלה: בהתאם לסעיף 33א.(ג) לחוק התכנון והבנייה, התשכ'יה-1965, למנות ועדה לעניין מתחמי פינוי ובינוי, בהרכב כדלהלן:
- מנהלת אגף תכנון ובינוי ערים במשרד הבינוי והשיכון, נציגת שר הבינוי והשיכון - יושב-ראש, ולממלאת מקומה הגב' עינת גנון מאגף תכנון ובינוי ערים במשרד הבינוי והשיכון.
- מנהלת האגף לתכניות מתאר מקומיות ומפורטות במינהל התכנון במשרד הפנים, נציגת שר הפנים - חברה, ולממלאת-מקומה הגב' רחלי קולסקי מהאגף לתכניות מתאר מקומיות ומפורטות במינהל התכנון במשרד הפנים.
- סגן הממונה על התקציבים (מאקרו) במשרד האוצר, נציג שר האוצר - חבר.
- ראש אגף סביבה עירונית ופיתוח בר-קיימא במשרד לאיכות הסביבה, נציגת השר לאיכות הסביבה - חברה.
- מנהלת אגף תחבורה ציבורית בנתיבי איילון, נציגת שר התחבורה - חברה.
- יועץ ראש הממשלה לתכנון ופיתוח במשרד ראש הממשלה, נציג ראש הממשלה - חבר.
- הממונה על תכניות מתאר ארציות באגף תכנון ופיתוח במינהל מקרקעי ישראל, נציגת מינהל מקרקעי ישראל, בהמלצת שר התשתיות הלאומיות - חברה, ולממלא-מקומה מר רפי אלמליח מאגף תכנון ופיתוח במינהל מקרקעי ישראל.
הפניה: מינוי ועדה לענין מתחמי פינוי ובינוי
]]>
Mon, 30 Jul 2012 14:08:48 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=284
אכרזת מתחמים להתחדשות ﬠירוניתhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=296מספר החלטת ממשלה: 1152
תאריך פרסום: 14/12/2003
תוכן החלטת הממשלה:
  1. ﬠל-פי סﬠיף 33א לחוק התכנון והבנייה לאמץ את המלצות הוﬠדה הבינמשרדית להתחדשות ﬠירונית ולהכריז ﬠל המתחמים המפורטים להלן כמתתמים לﬠיבוי בניה:
   חיפה - מתחם אמיל זולא *)
   חיפה - מתחם מח"ל (קרית-חיים) *);
   לוד - מתחם חסכון ג' *);
   מגדל-הﬠמק - מתחם ניצנים;
   נהריה - מתתם הגלﬠד;
   קדימה - מתחם בן-צבי.

   *) הערה: ביחס למתחם זה, התבקש פטור מהיטל השבחה, ﬠל-סמך הסכמות שרי הפנים והבינוי והשיכון למתן הפטור; הכל בהתאם לסﬠיף 19(ב)(2) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה.
   (מפות המתחמיםְ המפורטים בהחלטה זו נמצאות במזכירות הממשלה).
  2. תוקף האכרזה הוא ל-6 שנים.
   הממשלה תהא רשאית לבטל את האכרזה במתחם בטרם חלפו 6 שנים, אם התקיימו אחד או יותר ממקרים אלה:
   א) חל שינוי בתכנון לﬠומת הﬠקרונות שאישרה הוﬠדה הבינמשרדית.
   ב) לא התקיימה ביחס למתחם פﬠילות תכנונית במוסדות התכנון, כפי שייקבﬠ ﬠל-ידי הוﬠדה הבינמשרדית.
   ג) הרשות המקומית הפרה תנאי עיקרי מתנאי החוזה שייחתם בינה לבין משרד הבינוי והשיכון.
   ד) הרשות המקומית הגישה בקשה מנומקת לבטל את האכרזה והווﬠדה הבינמשרדית קיבלה את בקשתה.
   ה) בשל סיבות שלטוניות או בשל שינוי מדיניות הממשלה.
הפניה: אכרזת מתחמים להתחדשות ﬠירונית
]]>
Sun, 05 Aug 2012 12:46:41 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=296
אכרזת מתחמים להתחדשות עירוניתhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=293מספר החלטת ממשלה: 939
תאריך פרסום: 26/03/2003
תוכן החלטת הממשלה:
 1. על-פי סﬠיף 33א לחוק התכנון והבנייה, ובהמלצת הווﬠדה לﬠנין מתחמי פינוי ובינוי, להכריז ﬠל המתחמים המפורטים להלן:
  א) מתחמים לפינוי לשם בינוי
  חדרה - מתחם בית"ר *)
  חולון - מתחם ג'סי כהן *)
  חולון - מתחם פיכמן     
  נתניה - מתחם אנדריוס *)
  פתח-תקוה - מתחם יוספברג
  פתח-תקוה - מתחם תחנה מרכזית
  קרית-ביאליק - מתחם ז'בוטינסקי *)
  רחובות - מתחם אייזנברג *)

  ב) מתחמים לﬠיבוי בנייה
  טירת כרמל -מתחם שרת
  מגדל הﬠמק - מתחם הנשיאים
  קרית ביאליק - מתחם צור שלום *)
  קרית ים - מתחם יוספטל-ליהמן

*) הﬠרה: ביחס למתחמים המסומנים ב*), התבקש פטור מהיטל השבחה, ﬠל-סמך הסכמות שרי הפנים והבינוי והשיכון למתן הפטור; הכל בהתאם לסﬠיף 19(ב)(2) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה.

הפניה: אכרזת מתחמים להתחדשות עירונית
]]>
Sun, 05 Aug 2012 10:56:19 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=293
אכרזת מתחמים להתחדשות עירוניתhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=294מספר החלטת ממשלה: 2756
תאריך פרסום: 17/11/2002
תוכן החלטת הממשלה:
 1. ﬠל פי סﬠיף 33א לחוק התכנון והבניה, לאמץ את המלצות הווﬠדה הבינמשרדית לעניין מתחמי פינוי בינוי (להלן: הווﬠדה) ולהכריז על המתחמים המפורטים להלן כמתחמים לפינוי לשם בינוי:
  באר-שבﬠ - שכווה א' מזרח *
  באר-שבע - שכונה ב' *
  חולון - חנקין
  נהריה - פינסקר
  נתניה - הרב קוק (אתר מס. 2)
  נתניה - רמת הרצל
  רחובות - בית הפוﬠלים
  רחובות - בנימין יעקב
  תל אביב -החרש והאומן
  (מפות המתחמים המפורטים בהחלטה זו נמצאות במזכירות הממשלה),
 2. תוקף האכרזה הוא לשש שנים.
  הממשלה תהא רשאית לבטל את האכרזה במתחם בטרם חלפו שש שנים, אם התקיימו אחד או יותר מאלה:
  א) חל שינוי בתכנון לעומת הﬠקרונות שאישרה הוועדה הבינמשרדית
  ב) לא התקיימה ביחס למתחם פﬠילות תכנונית במוסדות התכנון, ﬠל-פי קביﬠת הווﬠדה
  ג) הרשות המקומית הפרה תנאי ﬠיקרי מתנאי החוזה שנחתם בינה לבין משרד הבינוי והשיכון.
  ד) הרשות המקומית הגישה בקשה מנומקת לבטל את האכרזה והווﬠדה המליצה לקבל את בקשתה.
  ה) בשל שינוי מדיניות הממשלה או בשל סיבות שלטוניות אחרותְ
 3. מכוח האמור בסﬠיף ב(2) להחלטת הממשלה מס. 2520 מיום כ“א בחשון התשסײא (2000.19.11), לבטל אכרזתם של המתחמים: קרית אונו - לוי אשכול; קרית אונו - שכונת ירוןְ אשר אוכרזו ﬠל ידי הממשלה בהחלטתה האמורה"

*) הﬠרה ביחס למתחם זה, התבקש פטור מהיטל השבחה, ﬠל-סמך הסכמות שרי הפנים והבינוי והשיכון למתן הפטור: הכל בהתאם לסﬠיף 19(ב)(2) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה.

הפניה: אכרזת מתחמים להתחדשות עירונית
]]>
Sun, 05 Aug 2012 11:19:20 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=294
דחיית תשלומים להחזר הוצאות פיתוחhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=34מספר החלטת ממשלה: 1398
תאריך פרסום: 25/01/2004
תוכן החלטת הממשלה:

להטיל על משרד הבינוי והשיכון ומשרד האוצר לקבוע נהלים אשר יאפשרו, על בסיס נקודתי, דחייה של 6 חודשים בתשלום חובות הקבלנים בעד החזר הוצאות פיתוח, שישולמו בתוספת ריבית החשב הכללי בגין תקופת הדחייה.

הסדר זה מתייחס לתשלומים שטרם נפרעו ושאמורים להיפרע עד ליום י"א בתמוז התשס"ד (30 ביוני 2004).

הסדר זה יחול על פרוייקטים לבנייה ששווקו על ידי משרד הבינוי והשיכון עד ליום י"ז בטבת התשס"ב (1 בינואר 2002). הדחייה תינתן בתוך שנת התקציב הנוכחית.

הפניה: דחיית תשלומים להחזר הוצאות פיתוח
]]>
Wed, 23 Dec 2009 07:44:14 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=34
תכנית אסטרטגית לפיתוח בר קיימא בישראל http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=452מספר החלטת ממשלה: 246
תאריך פרסום: 13/05/2003
תוכן החלטת הממשלה:

תוכן ההחלטה

תכנית אסטרטגית לפיתוח בר קיימא בישראל 

מחליטים (פה אחד):

 1. מדיניות ממשלת ישראל תתבסס על עקרונות של התנהלות פיתוח בר-קיימא המשלבים: כלכלה דינמית, שימוש מושכל במשאבי טבע, הגנה על מערכות אקולוגיות ומתן שוויון הזדמנויות לכל. זאת - על מנת לענות על הצרכים של הדור הנוכחי וצורכי הדורות הבאים, ובהמשך להחלטת הממשלה מס' 2426 מיום 4 באוגוסט 2002, וברוח החלטות הפסגה העולמית לפיתוח בר קיימא שהתקיימה ביוהנסבורג, דרום אפריקה (אוגוסט-ספטמבר 2002).

2. הממשלה רושמת לפניה את "תוכנית היישום" שהתקבלה בהסכמה כללית בפסגה העולמית ביוהנסבורג 2002, המתבססת על תוכנית הפעולה משנת 1992 (פסגת כדור הארץ בריו דה-ז'נרו, ברזיל - 21 AGENDA), ותפעל לביצוע מרכיביה השונים בישראל, ככל שהם תואמים את תנאי הארץ והיכולת הכלכלית למימון הפעולות הנובעות מהתוכנית.

3. ברוח "תוכנית היישום" יכין כל משרד ממשלתי תוכנית אסטרטגית לפיתוח בר-קיימא שתכלול, בין היתר, תוכנית פעולה משרדית, דרכי יישום, מקורות מימון מתקציב המשרד, יעדים בני מדידה ותאריכי יעד להשגתם. התוכנית תקבע כלים לאיתור פעילויות שאינן עומדות בקנה אחד עם עקרונות פיתוח בר-קיימא.

4. התוכנית האסטרטגית לפיתוח בר-קיימא תתייחס לתקופה של עד שנת 2020, תוגש לאישור הממשלה עד סוף שנת 2003 ותעודכן אחת ל-3 שנים. התוכנית תוצג בפני הציבור במהלך הכנתה. עם סיום הכנתה תוגש התוכנית לממשלה על ידי השרים ותובא לידיעת הציבור.

5. התוכנית האסטרטגית לפיתוח בר-קיימא תתייחס למטלות של שרי הממשלה המפורטים להלן ובהתייחס למקורות התקציביים העומדים לרשות המשרד בתקציב המדינה, הכל תוך בחינה כלכלית של התועלת הנובעת מהתוכנית למשק המדינה:

שר התשתיות הלאומיות

בנושא אנרגיה

- נקיטת צעדים לשיפור היעילות והנצילות של מקורות האנרגיה השונים להפחתת אובדני אנרגיה ולקידום החיסכון באנרגיה במגזר הציבורי ובמגזר הפרטי.
- כפי שנקבע בהחלטת הממשלה מס' 2664, החל משנת 2007 יופק חשמל בכמות של לפחות 2% מכמות החשמל המסופק לצרכנים על ידי מתקני אנרגיות מתחדשות. המשרד יפעל לעידוד השימוש בטכנולוגיות ואמצעי שימור אנרגיה.
- הסדרת קבלת חשמל לרשת ההולכה ממקורות אנרגיה מתחדשים בתנאים שיעודדו ביזור ייצור חשמל ויקטינו מרחקי הולכה.
- עידוד מחקר ופיתוח בנושא אנרגיה מתחדשת על מנת להגיע ליעדים שקבעה הממשלה.
- הטמעת עלויות חיצוניות, סביבתיות וחברתיות בבחינת פרוייקטים של תשתיות.

בנושא מים ושפכים

- נקיטת צעדים לקידום חיסכון במים במגזר העירוני.
- הבטחת אספקת מים וטיפול בשפכים וניצולם במגזרים שונים.
- קביעת אמות מידה לאספקת מים סדירה לקיום ערכי טבע ונוף.
- ייזום פעילות לשיפור איכות הקולחין ומניעת הזרמת שפכים לסביבה.
- הבטחת יכולת אספקת מים לצרכי הפיתוח של מדינת ישראל בכמות, באמינות ובאיכות מתאימה.
- טיפול בשפכים לאיכויות מתאימות ושימוש חוזר במירב כמות הקולחים לשימושים חקלאיים, עירוניים, תעשייתיים וצרכי טבע באיכות שתמנע נזקים סביבתיים לאדם, לטבע, למי התהום, לאדמה ולגידולים החקלאיים.
- נקיטת צעדים לשימור מקורות המים הטבעיים הראשיים באיכות מי שתייה, סילוק הזיהום הקיים במקורות המים (ממקורות טבעיים ואנתרופוגניים), מניעת הצטברות מלחים במקורות המים ושיפור איכות המים המסופקים לכל מטרה.
- הטמעת חיסכון במים ומניעת בזבוז בשימוש בהם והפיכתו לדרך חיים.
- אספקת מים לטבע על פי קריטריונים שייקבעו.
- ניהול משק המים על בסיס הצרכים הקיימים.

שר התעשייה, המסחר והתעסוקה

- קידום יעילות השימוש בחומרי גלם, במים, באנרגיה ובקרקע במגזר העסקי.
- קידום עמידת תהליכי ייצור ומוצרים ישראליים בתנאים ובתקנים הסביבתיים הנדרשים בשווקים הבינלאומיים.
- קידום וסיוע לטכנולוגיה ישראלית המיישמת פיתוח בר-קיימא ומתאימה ליישום בישראל ובמדינות אחרות.
- שילוב שיקולים סביבתיים וחברתיים בגיבוש הסכמי סחר וביישומם.
- קידום מו"פ של טכנולוגיות ישראליות לפיתוח בר-קיימא באמצעות החוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה.
- קידום תהליכי ייצור נקי ותמיכה במרכז לייצור נקי.
- קידום מחקר ופיתוח לטכנולוגיות המתאימות ליישום פיתוח בר-קיימא בישראל ולשיווק במדינות אחרות.

שר החקלאות ופיתוח הכפר

- נקיטת צעדים להפחתת השימוש ולשימוש מושכל ומפוקח בכימיקלים לדישון ולהדברה, תוך ציון מדדים ויעדים לביצוע להפחתה.
- נקיטת צעדים לזירוז מעבר להשקיה בקולחין ובאיכויות שלא תפגענה בסביבה.
- נקיטה באמצעים לעידוד חקלאות חסכנית במשאבים.
- עידוד חקלאות אורגנית.
- מתן תמריצים לעידוד התחזוקה של שטח פתוח ראוי לעיבוד בכדי לשמר את הנוף החקלאי, במסגרת רפורמה במשק המים.
- נקיטת אמצעים לחיסכון במים ופיתוח חקלאות מותאמת למשאבים הקיימים.

שר הפנים

- פרסום הנחיות לאיסור ומניעת אישורי תוספת יחידות דיור ובנייה במקומות שאין בהם מערכת לאיסוף שפכים וטיפול בהם, למעט בתנאים חריגים ביותר באישור שר הפנים, בהתייעצות עם השר לאיכות הסביבה.
- בחינת אפשרות לשילוב עקרונות "בנייה ירוקה" במסגרת חוק התכנון והבנייה.
- מתן תמריצים להטמעת עקרונות פיתוח בר-קיימא בפעילויות הרשויות המקומיות, תוך קביעת מדדים ליישומם.
- הבטחת קיומם של הליכי תכנון לרבות שיתוף הציבור בתכנון על פי כל דין.

שר החוץ

- סיוע בקידום אשרור אמנות בין לאומיות בנושאי סביבה ופיתוח בר-קיימא.
- בדיקת אפשרות הכללת נושאי פיתוח בר-קיימא בסיוע החוץ של ישראל.
- קידום שיווק טכנולוגיה ישראלית בתחומי איכות הסביבה ופיתוח בר-קיימא, בין היתר, חיסכון במים, הפחתת שימוש בכימיקלים, אנרגיה מתחדשת והפחתת הפגיעה בשכבת האוזון.
- קידום ויצירת שותפויות בינלאומיות לחילופי ידע ואמצעים בנושאי פיתוח בר-קיימא וגיוס מימון באמצעות שותפויות בינלאומיות אלה.
- קידום שיתוף פעולה עם ארגוני האו"ם השונים לשם השגת מימון לפרוייקטים שונים, שמטרתם יישום עקרונות של פיתוח בר-קיימא.
- הטמעת עקרונות של פיתוח בר-קיימא בתוכניות פיתוח אזוריות, ביחסים עם מדינות ערב ובפרוייקטים משותפים עם הרשות הפלסטינית.
- שילוב עקרונות של פיתוח בר-קיימא באמנות בינלאומיות דו-צדדיות.

השר לביטחון הפנים

- קידום אכיפה בנושאים סביבתיים על ידי משטרת ישראל בתאום עם השר לאיכות הסביבה.

שר הרווחה

- מתן קדימות גבוהה לסוגיית העוני וקידום האוכלוסיות החלשות בהיבטי רווחה ושילוב בשוק העבודה.
- קידום מודעות חברתית בהליכי ייצור של מוצרים ושירותים - לרבות באמצעות "תו תקן חברתי" ועידוד גופים עסקיים לעמידה בתנאיו של תקן זה.
- קידום מעורבות הקהילה המקומית בפיתוח בר-קיימא.
- הגברת אכיפת החקיקה המחייבת מתן הזדמנויות שוות בתעסוקה לכלל האוכלוסיה.

שר המשפטים

- סיוע בקידום חקיקה סביבתית, וכל חקיקה אחרת המיועדת לקדם פיתוח בר-קיימא, כולל בדיקת השפעות על איכות הסביבה, ומשמעויות לגבי פיתוח בר-קיימא, בחוקים הנוגעים בדבר.
- הטמעת שיקולים של הגנה על הסביבה וקידום פיתוח בר-קיימא, בחקיקה בתחומים ספציפיים.

שר האוצר

- בדיקת אפשרות ביטול סובסידיות ותמריצים שאינם תואמים עקרונות פיתוח בר-קיימא, לרבות תמריצים לשימוש יתר במים, אנרגיה, קרקע וחומרי גלם ושימוש ברכב פרטי.
- בחינת שיטות לקביעת דמי שימוש במשאבי טבע שאין להם מחיר שוק, חישוב עלויות נזקים ופיתוח המנגנונים לגבייתם.
- בחינת מתן עדיפות ל"רכישה ירוקה" באמצעות דרישות סביבתיות שיוטמעו במכרזי החשב הכללי.
- בחינת הטלת חובת דיווח שנתי בהיבטים כלכליים-סביבתיים-חברתיים, על חברות ציבוריות, לרבות הצגת הדו"ח לידיעת הציבור - להעביר למשרד האוצר, באחריות הרשות לניירות ערך.

שר הבינוי והשיכון

- קידום ויישום עקרונות של בנייה ירוקה בבנייה ציבורית.
- ייזום, תכנון והקמת פרוייקטים בהתבסס על שיקולי פיתוח בר-קיימא.
- הטמעת אמצעים לחיסכון באנרגיה ובמים בתוכניות ובמכרזי הבנייה לסוגיהם.

שר התחבורה

- האצה וייעול הליכי פיתוח רכבת ישראל בתשתיות לתחבורה ציבורית, תוך שמירה על עקרונות פיתוח בר-קיימא.
- קידום שימוש בדלקים נקיים, לרבות גפ"ם וגז טבעי בתחבורה לסוגיה.
- קידום נגישות תחבורתית המאפשרת שוויון לכלל האוכלוסיה.
- עידוד מערכות תחבורה לא ממונעות.

שרת החינוך, התרבות והספורט

- הטמעת עקרונות פיתוח בר-קיימא וקידום החינוך הסביבתי בתוכניות הלימוד במדעי הטבע, במדעי החברה ובפעילויות מוסדות החינוך.

שר המדע והטכנולוגיה

- ייזום והקמת מרכזי ידע תשתיתיים בתחומים הקשורים בפיתוח בר-קיימא.
- ייזום ומימון מחקרים בעלי פוטנציאל ליישום פיתוח בר-קיימא.
- בחינת דרכים לשילוב פעילות מחקר ישראלית בנושא פיתוח בר-קיימא ו"תוכנית היישום" במסגרת התוכנית השישית של המו"פ האירופי.

שר הבריאות

- יידוע הציבור ופרסום התראות לסכנות הבריאותיות במפגעים סביבתיים.
- הסדרת זמינות שוויונית של שירותי הבריאות, ככל האפשר, לכלל האוכלוסיה.
- קידום ביצוע מחקרים אפדימיולוגים במחלות שמקורן בזיהום סביבתי והמלצה על אמצעים למניעתם.
- קביעת מימדי איכות למי שתיה וביצוע פיקוח על אספקת מי שתיה ואיכות נאותה לכל האוכלוסיה, ובאופן שלא יפגע בדורות הבאים.

השרה לאיכות הסביבה

- נקיטת צעדים לעצירת הדרדרות המגוון הביולוגי, שיקום מערכות אקולוגיות שנפגעו על ידי פעילות אדם.
- פיתות וקביעת שיטות להטמעת עלויות חיצוניות סביבתיות בהערכת פרוייקטים לאומיים, בשיתוף עם משרד האוצר.
- פעילות לקיומם של תנאים סביבתיים נאותים (בנושאי איכות אוויר, איכות מים, רעש, קרינה, חומרים מסוכנים וכיוצא בזה) לכלל התושבים, ולהתפתחות של בעלי חיים וצומח.

שר הביטחון

- הטמעת נהלי יישום תקני ISO14000 בבסיסי הצבא.

שר התיירות

- תכנון ופיתוח תיירותי רגיש לסביבה (שמירה על שטחים פתוחים ורגישים, שמירה על איכות המים, הגנה על החי והצומח וניצול יעיל וחסכוני של משאבי הטבע). זאת באמצעות, בין היתר, הכוונת תיירות למוקדים שאינם רגישים:
א. בחינה וקביעה של כושר הנשיאה למוקדי ואזורי תיירות.
ב. החייאה וחידוש אזורים תיירותיים (מרכזי ערים, נחלים, פיתוח תיירותי של מחצבות ועוד).
ג. קביעה ואימוץ עקרונות לבנייה וניהול ירוקים של פרוייקטים תיירותיים.
- שימור המורשת התרבותית והחברתית (מבנים הסטוריים, תעשיות מסורתיות, תרבותיות וכו').
- תכנון ופיתוח מקומות תעסוקה חדשים והזדמנות עסקית תוך מעורבות תושבי המקום והתחשבות ברצונותיהם מחד ובסביבה מאידך.
- חינוך התושבים והתיירנים למודעות ולחשיבותו של פיתוח בר-קיימא, המתבטא בשימור הסביבה, המסורת ומשאבי הטבע גם עבור הדורות הבאים, בין היתר, על ידי:
א. הכנת תוכנית חינוכית לבתי הספר בתיאום עם משרד החינוך, התרבות והספורט.
ב. ניסוח אמנה לתיירות סביבתית.

6. המנהל הכללי של כל משרד יהיה אחראי לביצוע החלטה זו במשרדו וימנה בעל תפקיד בכיר שיפעל להכנת תוכנית אסטרטגית לפיתוח בר-קיימא של המשרד וליישומה.

7. כל שר שבתחום אחריותו רשות סטטוטורית או חברה ממשלתית, יפעל לקידום הכנת תוכנית אסטרטגית בגוף הנוגע בדבר, בין כנגזרת מהתוכנית המשרדית ובין באופן עצמאי.

8. המנהלת הכללית של המשרד לאיכות הסביבה תקים צוות מנכ"לים, בהשתתפות המנהלים הכלליים של כל משרדי הממשלה, נציגי המגזר העסקי, ארגונים סביבתיים וחברתיים לא ממשלתיים, השלטון המקומי והאקדמיה, על פי קביעת השרה לאיכות הסביבה.

תפקידי צוות המנכ"לים יהיו, בין היתר, ללוות את הכנת התוכנית האסטרטגית ולהציע עקרונות ודרכים לגיבוש אסטרטגיה משותפת בנושאים הנוגעים ליותר ממשרד או סקטור אחד.

9. המנהלת הכללית של המשרד לאיכות הסביבה תקים מוקד מקצועי שיסייע לגורמים השונים בהכנת התוכנית האסטרטגית, בהכשרה ובאיסוף חומר מקצועי רלבנטי, בזיהוי נושאים משותפים או בעייתיים בין משרדים או מגזרים שונים ובהצעת דרכים לטיפול בהם.

10. השרה לאיכות הסביבה תגיש לממשלה דו"ח חצי שנתי על ההתקדמות ביישום ההחלטה.

הפניה: תכנית אסטרטגית לפיתוח בר קיימא בישראל
]]>
Tue, 22 Oct 2013 07:43:26 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=452
שימור מבנים ואתרים היסטורייים בירושליםhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=496מספר החלטת ממשלה: 1387(ים/8)
תאריך פרסום: 22/01/2004
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

שימור מבנים ואתרים היסטורייים בירושלים

מחליטים

א. להקים צוות בין-משרדי לבחינת סוגיות הקשורות לשימור מבנים ואתרים היסטוריים ותרבותיים בירושלים.
ב. הצוות יורכב מנציגי המשרדים הבאים:

- משרד האוצר (מינהל הדיור הממשלתי) - משרד החינוך התרבות והספורט - משרד הפנים
- משרד הבינוי והשיכון - משרד הרווחה
- עיריית ירושלים
- ועדת השימור העירונית של ירושלים
- המועצה לשימור מבנים ואתרי התיישבות - מינהל מקרקעי ישראל

ג. בראש הצוות יעמוד נציג יו"ר ועדת השרים לעניני ירושלים.

ד. על הצוות לבחון את הכלים העומדים לרשות עיריית ירושלים לצורך שימור אתרים היסטוריים בירושלים ולהמליץ על הדרכים לשיפור יכולת העיריה לממש מדיניות השימור ברמה החקיקתית המינהלית והתקציבית.

ה. הצוות יגיש את המלצותיו תוך חודשיים ליו"ר וועדת השרים לענייני ירושלים."
הפניה: שימור מבנים ואתרים היסטורייים בירושלים
]]>
Sun, 27 Oct 2013 07:13:00 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=496
מימון תכניות לשיפורים וביקורים ברחבת הכותל המערביhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=497מספר החלטת ממשלה: 1361
תאריך פרסום: 18/01/2004
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

מימון תכניות לשיפורים וביקורים ברחבת הכותל המערבי

מחליטים

בהמשך להחלטות הממשלה מס. 3913 מיום 21.6.1998, ומס. 1646 מיום :24.3.2002
1. להקצות, תוך 60 יום, מתוך תקציבי משרדי הממשלה, סך של 19 מליון ש"ח לשם המשך מימון התוכניות לשיפורים וביקורים ברחבת הכותל המערבי לפי החלוקה שלהלן:
משרד התחבורה 2 מליון ש"ח
משרד הבינוי והשיכון 2 מליון ש"ח
מינהל מקרקעי ישראל 3 מליון ש"ח
משרד התיירות 4 מליון ש"ח
משרד הרווחה/המוסד לביטוח
לאומי 2 מליון ש"ח
המשרד לבטחון הפנים 2 מליון ש"ח
משרד הבטחון 2 מליון ש"ח
משרד החינוך התרבות והספורט 2 מליון ש"ח
המשרדים יעבירו את הסכומים כאמור מתכניות שייקבעו בהסכמה ביניהם לבין משרד האוצר.
באין הסכמה - יובא הנושא להכרעת ראש הממשלה.

2. אין באמור לעיל משום החלטה על תוספת לתקציבי המשרדים המפורטים בסעיף 1 להחלטה זו.

3. הממשלה רושמת לפניה את הודעת השרה לקליטת העליה כי משרדה יפעיל תכניות בהיקף של 2 מליון ש"ח לקיום סיורים וביקורים של עולים חדשים בירושלים ובכותל המערבי."
הפניה: מימון תכניות לשיפורים וביקורים ברחבת הכותל המערבי
]]>
Sun, 27 Oct 2013 07:17:15 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=497
פרוייקט שיקום שכונותhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=434מספר החלטת ממשלה: 1481
תאריך פרסום: 23/06/1991
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה :

פרוייקט שיקום שכונות

מחליטים :

א. להוסיף, החל משנת תקציב 1991, את שכונות המצוקה המפורטות להלן, לפרויקט השיקום:

 ישוב                 שכונה             
יקנעם   עילית
 עכו  צפון
 קרית ביאליק  צור שלום (חברתי)
 ירושלים לב העיר (פיזי) 
 תל-אביב  עזרא וארגזים

ב. להרחיב, החל משנת תקציב 1991, גבולות הפרויקט בשכונות ובישובים הבאים:

 ישוב         איזור שיצורף לשכונת השיקום 
 באר-שבע          ד' (מזרח) תצורף לד' (מרכז)
 טבריה  שיכון ג' יצורף לשיכון ד'
 קרית אתא  רח' יוספטל יצורף לשיכוני עמידר
 קרית גת  שבטי ישראל וגליקסון יצורפו לרבע הנביעים

ג. להחיל, החל משנת תקציב 1991, בישובים ובשכונות המפורטים להלן את השיקום הפיזי בגבולות השיקום החברתי.

    ישוב
    אור עקיבה
    בית שאן
    בית שמש  הישנה
    בני ברק - נוה אחיעזר ושיכון ו'
    דימונה
    טירת הכרמל
    יבנה - נאות שז"ר
    לוד
    מעלות
    קרית שמונה
    ראש העין הוותיקה
    רמלה
    מבשרת ציון - שיכונים
    מגדל העמק - שכונה מערבית

ד. לצמצם, החל משנת תקציב 1991, גבולות הפרויקט בשכונות ובישובים הבאים:

   ישוב                                         איזור שלא יכלל בפרויקט השיקום
  
   כפר יונה                                    הישוב הישן ואיזור בנה ביתך
   תל מונד                                     הישוב הישן
   רמת גן                                       צפון שכונת עמידר
   בני ברק                                     איזור תל גבורים במערב פרדס כץ

ה. לסיים פעולת פרויקט שיקום  השכונות, בסוף שנת תקציב 1991, בשכונות ובישובים המפורטים להלן למעט מן הלוואות להשלמת הרחבת
    מבני מגורים ושיפוצם ולווי קהילתי להעברת הפעילות החברתית לרשות המקומית.

   ישוב                                   שכונה

   אילת                   -              יעלים (תחום חברתי בלבד)               
   אשקלון                -             מגדל  (תחום פיזי בלבד)
  הוד השרון             -             גיל עמל
  הרצליה                 -             נוה ישראל
  חיפה                     -             נוה יוסף
  יהוד                       -             מרכז
  ירושלים                 -             רחוב שטרן
  כפר יונה                -             כל הישוב
  נס ציונה                -              יד אליעזר
  נצרת עילית           -              שכונת שלום (תחום חברתי בלבד)
  צפת                      -              שיכון כנען (תחום פיזי בלבד)
  קרית מלאכי          -              קבוץ גלויות (תחום פיזי בלבד) 
  ראשון לציון            -              סלע
  רחובות                 -               קרית משה
  רמת גן                 -                רמת עמידר (תחום חברתי בלבד)
  רמת השרון            -               מורשה
  תל-אביב              -                יפו ג'
  תל-אביב              -                נוה שרת
  תל-אביב              -                נוה אליעזר
  תל מונד                -                כל הישוב (תחום פיזי בלבד)

ו. לאשרר הכללה בפרויקט השיקום של השכונות שהוחל לפעול בהן, במתכונת הפרוייקט 1987.

ז. הפעולות המנויות לעיל ייעשו במסגרת התקציבית הקיימת ללא תוספת.

ח. משרד הבינוי והשיכון יבחן את פרויקטו שיקום השכונות באורח כולל, ויביא תוך חודשיים לממשלה מסלול יציאה של שכונות נוספות
     שבהן  הושלם הפרויקט, וכן תכנית לשינוי חלוקת המשאבים בין השכונות בקשר לתקורה.

ט.  הממשלה רושמת לפניה הודעת שר הבינוי והשיכון כי יציאה משכונות באה עם השלמתו מבחינה מעשית של השיקום הפיזי והחברתי בהן ;
    כל שינוי בשיקום החברתי והפיזי ייעשה בתיאום עם משרד הפנים.

     המפות של כל השכונות המפורטות בהצעה  נמצאות במזכירות הממשלה.

הפניה: פרוייקט שיקום שכונות
תקציר1: החלטה מס. 1481 של הממשלה מיום 23.06.1991
]]>
Thu, 08 Aug 2013 12:06:59 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=434
פינוי בינויhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=295מספר החלטת ממשלה: 4342
תאריך פרסום: 13/09/1998
תוכן החלטת הממשלה:
 1. לאמץ את דו"ח הביניים בנושא פינוי בינוי וﬠיבוי הבניה שהוגש על-ידי הוﬠדה לשיקום פיסי של מרכזי ﬠרים.
  1. בהתאם להמלצות דו"ח הביניים האמור, לאפשר ציפוף אזורים מבונים במסגרת מתחמים שיוכרזו כמתחמים לפינוי ובינוי. הכרזת המתחמים תיﬠשה ﬠל-פי החלטת ממשלה, על-בסיס המלצת וﬠדה בינמשרדית שתמונה לנושא ותהיה בתוקף למשך 6 שנים. לצורך זה תפﬠל הממשלה לביצוﬠ השינויים והתיקונים הבאים:
   א. חוק התכנון והבנייה, התשכײה-1965 (להלן - החוק), יתוקן באופן שתכנונם של מתחמים שהוכרזו במתחמים לפינוי ובינוי יתבצﬠ על-פי תכניות שיאושרו במסגרת ועדה מיוחדת כהגדרתה בחוק, תוך התאמת הרכבה ודרכי פﬠולתה לצרכים המיוחדים של מתחמים כאמור. תכניות כאמור יוכנו על-ידי הרשות המקומית או מי מטעמה ויפקﬠו בחלוף 6 שנים מיום ההכרזה. תיקון זה יחול גם של תכניות לפינוי בינוי ביוזמת מינהל מקרקעי ישראל.
   ב. החוק יתוקן באופן שתשלום היטל השבחה לא יחול על מתחמים שהוכרזו לפינוי בינוי בתקופת הכרזתם, אולם לגבי מי שרכש נכס בקופת ההכרזה ולא מימש את הזכויות עד תום תקופת ההכרזה, יחול היטל השבחה בﬠתיד בהתייחס לזכויות שהיו ערב הכרזת המתחם.
   ג. פקודת העיריות תתוקן באופן שייקבﬠו הסדרים מיוחדים לחיוב בגין ﬠבודות פיתוח במתחמים שהוכרזו לפינוי בינוי, כך שאלו ייﬠשו על-פי אומדן ﬠלויות פרטני לפיתוח המתחייב מציפוף אותו מתחם.
   החיוב בגין ﬠבודות פיתוח ייגזר מהזכויות במגרש, תוך התייחסות למגרשים מבונים ולמגרשים פנויים ויאפשר מימוש של ﬠבודות פיתוח בהיקף של 80% מהﬠבודות הנדרשות, גם במקרה של מימוש חלקי של הזכויות, אך לא פחות משני שלישים מהן.
   הכספים בגין ﬠבודות הפיתוח בכל מתחם ינוהלו בחשבון נפרד, באמצﬠות חברת ניהול שתיבחר לנושא ושתהיה אחראית לביצוﬠ עבודות הפיתוח במתחם.
   ד. חוק המקרקﬠין, התשכ"ט-1969 בפרק הדן בבתים משותפים, יתוקן באופן שבﬠלי דירות שבבﬠלותם 80% מהדירות בבית המשותף. המﬠוניינים בעיסקה לפינוי בינוי בבית המשותף או בﬠיבוי באמצﬠות בנייה, יהיו רשאים לפנות למפקח על הבתים המשותפים בבקשה שיורה על ביצוע הﬠסקה או בנייה. כמו-כן יהיה המפקח רשאי לקבוﬠ את הזכויות בעיסקה שיינתנו למיﬠוט הדיירים בהתייחס לזכויות שיקבלו רוב הדיירים במסגרת הﬠסקה, וכן את ההסדרים בדבר הפינוי, הדיור החלופי וכל נושא הנוגע בפינוי ובבינוי.
   ה. חוק מס שבח מקרקעין, התשכ"ג-1963, יתוקן באופן ששר האוצר יוסמך לקבוﬠ בתקנות כי בﬠסקאות פינוי בינוי, במתחמים שהוכרזו לﬠנין זה, תבוטל מגבלת הפטור לפי כפל שווי ותישאר רק תקרת הפטור הקבוﬠה בחוק.
   ו. נציבות מס הכנסה תפﬠל בהתאם לסמכות הנתונה לה בחוק, ותאפשר דחיית תשלומי מס השבח ומס הרכישה של בﬠל המקרקﬠין ושל הקבלן/יזם, בﬠסקאות פינוי בינוי במתחמים שהוכרזו, ﬠד 3 שנים, לפי הﬠניין ובהתאם לנסיבות.
   ו. נציבות מס הכנסה תפרסם הוראות מקצוﬠיות אשר תבהרנה את הסדרי המיסוי הנהוגים בעסקאות פינוי בינוי, ותיתן הסדרי מס מראש (פרה-רולינג) שיבהירו את חבויות המס של פרוייקט פינוי בינוי במתחמים שהוכרזו.
   ח. הממשלה תמנה וﬠדה בינמשרדית לפינוי בינוי שתכלול את נציגי משרדי הבינוי והשיכון, הפנים, האוצר, איכות הסביבה, התחבורה, ראש הממשלה ומינהל מקרקעי ישראל.
הפניה: פינוי בינוי
]]>
Sun, 05 Aug 2012 12:25:24 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=295
המדיניות הכלכלית לשנת 2001 - פינוי בינוי במרקמים ﬠירוניים - הגדרת מסלולים חדשיםhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=283מספר החלטת ממשלה: 2217
תאריך פרסום: 16/08/2000
תוכן החלטת הממשלה:
 1. הוﬠדה הביך-משרדית לפינוי ובינוי שהוקמה במסגרת החלטת הממשלה הנ"ל תפﬠיל מסלול נוסף להתחדשות ﬠירונית, ﬠל ידי הגדלת ניצולת הקרקﬠ באמצﬠות תוספת בניה באיזורים מבונים, ללא פינוי הבנייה הקיימת, או במשולב ﬠם פרוייקט פינוי בינוי.
  המסלול החדש יופﬠל ﬠל פי הﬠקרונות שבבסיס המסלול הקיים, בשינויים המתחייבים, שייקבﬠו ﬠל ידי הוﬠדה.
 2. הוﬠדה הבין-משרדית תבחן ותגבש דרכים לחידוש וציפוף מרכזי הﬠרים הותיקות, תוך קביﬠת קריטריונים להכלל בתוכנית ﬠל בסיס הﬠקרונות הבאים:
  א. יוגדרו כללים להפﬠלת מימון ביצוﬠ המרכיבים הציבוריים בפרוייקט כגון: ﬠבודות תשתית ובניינים ציבוריים, במתכונת של "משק כספי
  סגור" באופך שהכנסות מאגרות והיטלים שיוטלו ﬠל הפרוייקט ישמשו למימון המרכיבים הציבוריים בפרוייקט.
  ב. יוגדרו כללים לבחינת הישימות הכלכלית של הפרוייקטים מנקודת מבטם של בﬠלי הזכויות במתחם והיזמים מטﬠמם.
  ג. הממשלה תסייﬠ לקידום הפרוייקטים תוך התמקדות בקידום תכנון מתארי לתוספת זכויות בניה ושימוש בקרקﬠ.
 3. להטיל ﬠל צוות משותף למשרד המשפטים, משרד האוצר ומשרד הבינוי והשיכון להציﬠ את התיקונים הנדרשים בחוק מקרקﬠין, התשכ"ט-1969, במטרה לשלבם בתיקוני החקיקה לﬠנין תקציב 2001, לגבי האופן והתנאים לקבלת החלטה ﬠל נטילת חלק בפרוייקט "פינוי בינוי", לרבות הצעת פתרון למצב שבו חלק מהדיירים אינם מוכנים ליטול חלק בפרוייקט, תוך התייחסות להמלצות הוﬠדה הבינמשרדית בﬠנין זה.
 4. נציב מס הכנסה יבחן ויגבש כללים לקביﬠת חבות המס בפרוייקטים של "פינוי-בינוי", ופרוייקטים של ﬠיבוי באמצﬠות תוספת בנייה ﬠל מנת להבהיר מראש את חבות המס בפרוייקט.
 5. הוﬠדה הבין משרדית לפינוי ובינוי תבחן חלופות לקידום פרוייקטים להתחדשות ﬠירונית המתאפיינים בכדאיות כלכלית נמוכה ליזם ולתושבים.
 6. לבצﬠ את תיקוני החקיקה כמתחייב מהחלטת הממשלה מסי 4342 מיום 13 בספטמבר 1998.
הפניה: המדיניות הכלכלית לשנת 2001 - פינוי בינוי במרקמים ﬠירוניים - הגדרת מסלולים חדשים
]]>
Mon, 30 Jul 2012 13:16:02 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=283
אכרזת מתחמים להתחדשות עירונית (פינוי ובינוי)http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=297מספר החלטת ממשלה: 477
תאריך פרסום: 22/07/2001
תוכן החלטת הממשלה: א. לאמץ את המלצות הוﬠדה הבינמשרדית להתחדשות ﬠירונית (פינוי ובינוי) ולהכריז ﬠל המתחמים המפורטים להלן כמתחמים להתחדשות ﬠירונית (פינוי ובינוי):
אשדוד - אזור המלאכה צפון
גבﬠתיים - מﬠונות ﬠובדים
הוד השרון - אזור תﬠשיה גיל ﬠמל
חדרה - מבוא חדרה מזרח
יהוד - מרכז יריד (*)
נס ציונה - רחוב הבנים 
נתניה - הלפרין.
(מפות המתחמים המפורטים בהחלטה זו נמצאות במזכירות הממשלה).
תוקף האכרזה הוא לשש שנים.

ב. הממשלה תהא רשאית לבטל את האכרזה במתחם בטרם חלפו שש שנים, אם התקיימו אחד או יותר ממקרים
אלה:
1) חל שינוי בתכנון לﬠומת הﬠקרונות שאישרה הווﬠדה הבינמשרדית במיון הסופי.
2) לא התקיימה במתחם פﬠילות תכנונית במוסדות התכנון, כפי שייקבﬠ ﬠל-ידי הווﬠדה הבינמשרדית.
3) הרשות המקומית הפרה תנאי ﬠיקרי מתנאי החוזה שייחתם בינה לבין משרד הבינוי והשיכון.
4) הרשות המקומית הגישה בקשה מנומקת לבטל את האכרזה והווﬠדה הבינמשרדית קיבלה את בקשתה.
5) בשל סיבות שלטוניות או בשל שינוי מדיניות הממשלה.
הﬠרה: אכרזתו של המתחם המסומך בכוכבית (*) מותנית בפטור מהיטל השבחה.
הפניה: אכרזת מתחמים להתחדשות עירונית (פינוי ובינוי)
]]>
Sun, 05 Aug 2012 13:07:13 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=297
אכרזת מתחמים להתחדשות עירונית (פינוי ובינוי)http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=298מספר החלטת ממשלה: 2520
תאריך פרסום: 19/11/2000
תוכן החלטת הממשלה: א. לאמץ את המלצות הוﬠדה הבינמשרדית להתחדשות ﬠירונית (פינוי ובינוי) ולהכריז ﬠל המתחמים המפורטים להלן כמתחמים להתחדשות ﬠירונית (פינוי ובינוי):
בני ברק - שוק פרדס כץ
בנימינה - רמת חן *)
טבריה - בית אלומות 
יהוד - קדושי מצרים
יהוד - מקלב
יהוד - שוק גורדון
פתח-תקוה - דגל ראובן
קרית אונו - שכונת ירון
קרית אונו - לוי אשכול
קרית אונו - שלמה המלך צפון *)
ראשון לציון - רוקח
ראשון לציון - החייל האלמוני
ראשון לציון - דגניה
רמלה - אזבסטונים *)
חיפה - ﬠין דור/מאי *)
יהוד - שוק רמז
פתח-תקוה - ﬠמישב מזרח
פתח-תקוה - שכונת ﬠקיבא
רמת-גו -התפוצות
תל-אביב ֵ חסן ﬠראפה
תל-אביב - לוינסקי
תל-אביב - הקונגרס
תל-אביב - שפירא א'

(מפות המתחמים המפורטים בהחלטה זו נמצאות במזכירות הממשלה)
תוקף האכרזה הוא לשש שנים.

ב. הממשלה תהא רשאית לבטל את האכרזה במתחם בטרם חלפו שש שנים, אם התקיימו אחד או יותר ממקרים אלה:
1) חל שינוי בתכנון לﬠומת הﬠקרונות שאישרה הוﬠדה הבינמשרדית במיון הסופי.
2) לא התקיימה במתחם פﬠילות תכנונית במוסדות התכנון כפי שייקבﬠ ﬠל-ידי הוﬠדה הבינמשרדית.
3) הרשות המקומית הפרה תנאי ﬠיקרי מתנאי החוזה שייחתם בינה לבין משרד הבינוי והשיכון.
4) הרשות המקומית הגישה בקשה מנומקת לבטל את האכרזה והוﬠדה הבינמשרדית קיבלה את בקשתה.
5) בשל סיבות שלטוניות או בשל שינוי מדיניות הממשלה.

הﬠרה - אכרזתם של המתחמים המסומנים בכוכב מותנית בהסכמת שר הפנים ושר הבינוי והשיכון למתן פטור מהיטל השבחה.
הפניה: אכרזת מתחמים להתחדשות עירונית (פינוי ובינוי)
]]>
Mon, 06 Aug 2012 09:05:11 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=298
הצﬠת-חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יﬠדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 1999) התשנ"ט-1998 - גימלאות, חוק המים, בינוי פינוי, ﬠיבוי הבניה, ביטוח לאומי, רשויות מקומיות, הסנגוריה הציבוריתhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=299מספר החלטת ממשלה: תק/5
תאריך פרסום: 20/10/1998
תוכן החלטת הממשלה: ג. פרק: פינוי בינוי וﬠיבוי הבניה
לאשר את פרק: פינוי, בינוי וﬠיבוי הבניה המצ"ב (דפים 10-8) בכפוף לתיקונים הבאים:

1) בסﬠיף 1. סﬠיף קטן (1) אחרי המילים: "שר הפנים, ﬠל-פי המלצת מינהל מקרקﬠי ישראל" יתווסף: "או משרד הבינוי והשיכון".

2) בסﬠיף 1. סﬠיף קטן (2)(ב): יושב-ראש הוﬠדה לקביﬠת מתחמים לפינוי, בינוי וﬠיבוי הבניה יהיה נציג שר הבינוי והשיכון (במקום נציג
שר הפנים) וכמו-כן יתווספו לוﬠדה נציגי המשרד לאיכות הסביבה ומשרד התחבורה.

3) ניסוח מתוקן ומﬠודכו של סﬠיפי פרק זה ייﬠרך בתיאום בין משרדי האוצר, המשפטים, הבינוי והשיכון והפנים.

ד. 1) לאשר סﬠיף 16 - תיקון חוק פיצוי נפגﬠי אסון טבﬠ, המצורף (דף מס. 11). 

2) לאשר סﬠיף 17 - תיקון חוק התכנון והבניה המצורף (דף מס. 11). בנוסף לתיקון המאושר קובﬠת וﬠדת השרים כי מינהל מקרקﬠי ישראל יתקצב מידי שנה סכום של 10 מליון ש"ח (צמוד למדד המחירים לצרכן) אשר יוקצה לשיקום תשתיות בישובים שיקבﬠו ﬠל-ידי וﬠדה משותפת בראשות מנכ"ל משרד הפנים ובהשתתפות מנהל מינהל מקרקﬠי ישראל ונציג אגף התקציבים במשרד האוצר.

3) במקום סﬠיף 18 - תיקון חוק הסנגוריה הציבורית המצורף (דף 11) יבוא: בסﬠיף 23 לחוק הסנגוריה הציבורית, התשנ"ו-1955, בסופו יבוא: "לרבות תקנות בדבר חובת תשלום של זכאים לייצוג, בהתאם לסכומים או שיﬠורים שייקבﬠו בהסכמת שר האוצר".

4) לאשר סﬠיף 19 - תיקון חוק הסיוﬠ המשפטי המצורף (דף 11).

5) לאשר נוסח סﬠיף 15 - תיקון פקודת החברות המצורף (דף מס. 11) בכפוף לכך כי התיקון לא יהיה בפקודת החברות התשמ"ג-1983, אלא יוכנס לפקודת הﬠיריות ולפקודת המוﬠצות המקומיות.
הפניה: הצﬠת-חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יﬠדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 1999) התשנ"ט-1998 - גימלאות, חוק המים, בינוי פינוי, ﬠיבוי הבניה, ביטוח לאומי, רשויות מקומיות, הסנגוריה הציבורית
]]>
Wed, 08 Aug 2012 04:32:26 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=299
אכרזת מתחמים להתחדשות עירונית (פינוי ובינוי)http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=280מספר החלטת ממשלה: 897
תאריך פרסום: 11/11/2001
תוכן החלטת הממשלה: בהמשך להחלטת ממשלה מס. 4342 מיום כ"ב באלול התשנ"ח (13.9.98):
א. לאמץ את המלצות הוועדה הבינמשרדית להתחדשות עירונית (פינוי ובינוי) ולהכריז על המתחמים המפורטים להלן כמתחמים להתחדשות עירונית (פינוי ובינוי):
באר-שבע - שכונה א' מערב (*)
באר-שבע - שכונה ד'
בת-ים - בר אילן
הוד השרון - הפרסה
הרצליה - נווה ישראל
חדרה - העירייה
חדרה - השוק העירוני
חיפה - המלך אמציה (*)
טבריה - תחנה מרכזית
יהוד - העצמאות (*)
נשר - בן דור
קדימה - יוספטל (*)
קרית ביאליק - העצמאות
ראשון לציון - אלקלעי
רמת השרון - יוספטל

(*) דירוג המתחמים המסומנים בכוכבית נקבﬠ בכפוף לפטור מהיטל השבחה וﬠל סמך הסכמות שרי הפנים והבינוי והשיכון למתן הפטור 
(מפות המתחמים המפורטים בהצﬠה נמצאות במזכירות הממשלה)

תוקף האכרזה הוא ל-6 שנים.

ב. הממשלה תהא רשאית לבטל את האכרזה במתחם בטרם יחלפו 6 שנים, אם התקיימו אחד או יותר ממקרים אלה:
1) חל שינוי בתכנון לﬠומת הﬠקרונות שאישרה הווﬠדה הבינמשרדית במיון הסופי.
2) לא התקיימה במתחם פﬠילות תכנונית במוסדות התכנון, כפי שייקבﬠ ﬠל-ידי הווﬠדה הבינמשרדית.
3) הרשות המקומית הפרה תנאי ﬠיקרי מתנאי החוזה שייחתם בינה לבין משרד הבינוי והשיכון.
4) הרשות המקומית הגישה בקשה מנומקת לבטל את האכרזה והווﬠדה הבינמשרדית קיבלה את בקשתה.
5) בשל סיבות שלטוניות או בשל שינוי מדיניות הממשלה."
הפניה: אכרזת מתחמים להתחדשות עירונית (פינוי ובינוי)
]]>
Mon, 30 Jul 2012 10:15:54 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=280
אכרזת מתחמים להתחדשות עירוניתhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=281מספר החלטת ממשלה: 2026
תאריך פרסום: 16/06/2002
תוכן החלטת הממשלה:
 1. ﬠל פי סﬠיף 33א לחוק התכנון והבנייה, לאמץ את המלצות הווﬠדה הבינמשרדית להתחדשות ﬠירונית ולהכריז ﬠל המתחמים המפורטים להלן:
  ﭏ) מתחמים לפינוי לשם בינוי:
  נס-ציונה - השוק הﬠירוני
  נס-ציונה - יד אליﬠזר
  נתניה - הרב קוק (אתר מס. 1)
  נתניה - ויצמן (צפון)
  נתניה - סוקולוב-ויצמן
  פתח-תקווה - בר-כוכבא (*)
  פתח-תקווה - שלום אש (*)
  קרית אתא - שיבת ציון
  רמת השרון - רקפת
  תל-אביב - בית-אל (*)

  ב) מתחמים לﬠיבוי בנייה:
  חיפה - חביבה רייך (*)
  יהוד - קדושי מצרים-שכונת גיורא (*)
  יהוד - ויצמן-סירקין (*)
  ערד - יﬠלים
  קרית-ים - יוספטל-קוממיות

  (מפות המתחמים המפורטים בהחלטה זו נמצאות במזכירות הממשלה).
 2. תוקף ההכרזה הוא לשש שנים.
  הממשלה תהא רשאית לבטל את האכרזה במתחם בטרם חלפו שש שנים, אם התקיימו אחד או יותר ממקרים אלה:
  א) חל שינוי בתכנון לﬠומת הﬠקרונות שאישרה הווﬠדה הבינמשרדית.
  ב) לא התקיימה במיתחם פּﬠילות תכנונית במוסדות התכנון, כפי שייקבﬠ ﬠל-ידי הווﬠדה הבינמשרדית.
  ג) הרשות המקומית הפרה תנאי ﬠיקרי מתנאי החוזה שייחתם בינה לבין משרד הבינוי והשיכון.
  ד) הרשות המקומית הגישה בקשה מנומקת לבטל את האכרזה והווﬠדה הבינמשרדית קיבלה את בקשתה.
  ה) בשל סיבות שלטוניות או בשל שינוי מדיניות הממשלה.
 3. בהמשך להחלטת הממשלה מס. 2520 מיום 19.11.2000, רושמת הממשלה לפניה, כי ביום 5.6.2002 התמלא התנאי לאכרזת מיתחם קרית-אונו-שלמה המלך צפון, וכי תחילת תוקפה של האכרזה ביחס למיתחם זה היא בתאריך 5.6.2002."

*) ביחס למתחמים המסומנים בכוכבית, התבקש פטור מהיטל השבחה, על-סמך הסכמות שרי הפנים והבינוי והשיכון למתן הפטור - הכל בהתאם לסﬠיף 19(ב)(2) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה.

הפניה: אכרזת מתחמים להתחדשות עירונית
]]>
Mon, 30 Jul 2012 12:30:14 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=281
משרד הבינוי והשיכון - סבסוד באזורי עדיפות לאומיתhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=151מספר החלטת ממשלה: 2679
תאריך פרסום: 08/09/1997
תוכן החלטת הממשלה:
 1. לשנות את ההסדרים הקיימים לסבסוד הפיתוח במסגרת הבניה ביוזמה הציבורית, באופן שהתקציב המופנה כיום לסבסוד הפיתוח ליזמים ינתן כמענק לזכאים הרוכשים דירות באזורים אלה, הן בבניה ביוזמה ציבורית והן בבניה הפרטית.

  המענק לזכאים כאמור ינתן במסגרת הסיוע לפרט כמפורט להלן:

  א) בנייה רוויה
  1. באזורי עדיפות לאומית א' – 25,000 ₪
  2. באזורי עדיפות לאומית ב' – 20,000 ₪

  ב) בבניה עצמית צמודת קרקע באזורי עדיפות לאומית א'
  ינתן הסיוע בסכומים הקבועים בטבלת עלויות הפיתוח הנהוגה במשרד הבינוי והשיכון לסיבסוד בנה-ביתך למגרש עד 400 מ"ר, בהתאם לסיווג הטופוגרפי.
  על אף האמור בסעיף 6 להלן גובה סיבסוד הפיתוח בבניה העירונית בקו העימות וביש"ע יהיה בהתאם לאמור בסעיף זה.
 2. אחת לשנה בעת הדיון על התקציב יסכמו משרדי הבינוי והשיכון והאוצר את עדכון הסכומים האמורים לאור ההתפתחויות במשק ובענף, ובכלל זה מחירי הפיתוח.
 3. משרדי האוצר והבינוי והשיכון יקבעו הוראות לתקופת מעבר, אשר על פיהן לא יתאפשר כפל הטבה בפרויקטים בהם כבר ניתן סיבסוד בגין פיתוח הקרקע לבניה.
 4. השינוי יכנס לתוקף באזור עדיפות לאומית ב' לאלתר.
 5. ב 1.5.98 יתקיים דיון בין משרדי הבינוי והשיכון והאוצר בו יופקו לקחים מהפעלת השיטה באזור עדיפות לאומית ב' לפני החלתו על אזור עדיפות לאומית א' ב 1.6.98, תוך עריכת התיקונים בהתאם לצורך.
 6. החלטה זו לא תחול על ישובי קו העימות, יש"ע והבניה הכפרית.

ההחלטה התקבלה המסגרת הדיון על תקציב המדינה לשנת 1998.

הפניה: משרד הבינוי והשיכון - סבסוד באזורי עדיפות לאומית
]]>
Mon, 17 May 2010 07:49:05 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=151
תוכנית רב-שנתית לפיתוח ישובי המגזר הערביhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=155מספר החלטת ממשלה: 2467
תאריך פרסום: 22/10/2000
תוכן החלטת הממשלה:

כללי

א) ממשלת ישראל רואה חובה לעצמה לפעול למתן תנאים שווים והוגנים לערביי ישראל בתחום החברתי-כלכלי ובפרט בחינוך, דיור ותעסוקה.

ב) ממשלת ישראל רואה בפיתוח חברתי-כלכלי של יישובי המגזר הערבי בישראל תרומה לצמיחת והתפתחות כלל החברה והמשק בישראל.

ג) הממשלה תפעל לפיתוח ולקידום חברתי-כלכלי של יישובי המגזר הערבי ולצמצום הפערים בינם לבין הישובים במגזר היהודי, בהתאם לתכנית דלהלן, כפי שגובשה על ידי משרד ראש הממשלה וועדת השרים לענייני המגזר הערבי בשיתוף עם מנכ"לי משרדי הממשלה ונציגי הרשויות הערביות.
ד) תכנית הפיתוח מתבססת על עבודה משותפת עם הרשויות הערביות. שיתוף פעולה זה מניח עמידה בתכניות הבראה המתבצעות באמצעות משרד הפנים ברשויות השונות וכן שמירה על מינהל תקין (הפעלת חוקי עזר עירוניים, גביית מיסים מוניציפאליים, שמירה על חוקי הבניה וכו').

ה) עלות תכנית הפיתוח ליישובי המגזר הערבי תסתכם ב-4 מיליארד ₪ לשנים 2001-2004. סכום זה כולל בתוכו תוספת של 2 מיליארד ₪ מעבר לתקציבי הפיתוח הקיימים במשרדי הממשלה לישובי המגזר הערבי, מתוכן כ-1 מיליארד ש"ח כתוספת משרד האוצר לתקציב המשרדים. תקציבים אלה כוללים את חלקם של יישובי המגזר הערבי בתקציבי הפיתוח של משרדי המשלה המיועדים לכלל האוכלוסיה וכוללים את כל תקציבי הפיתוח למגזר בתקופת התכנית.

ו) תכנית הפיתוח תכלול את הרשויות המקומיות הערביות ואת היישובים הערבים המצויים בתוך מועצות מקומיות.

משרד הבינוי והשיכון

א. פיתוח שכונות ותיקות
משרד הבינוי והשיכון ירכז פרוייקט פיתוח תשתיות ביישובי המגזר הערבי, בכלל זה תשתיות חדשות והשבחה של תשתיות קיימות, בהיקף תקציבי של 220 מליון ₪ בממוצע 55 צילון ₪ בכל אחת מהשנים 2001-2004 כשמקורות המימון בכל שנה יהיו בממוצע:
משרד הבינוי והשיכון – 23 מליון ₪
משרד האוצר – 32 מליון ₪.

התכנית כוללת 1.025 מליון ₪ בשנה בסעיף שיקום שכונות פיזי – לצורך שיפוץ דירות בבעלות קשישים המתגוררים בגפם. היישובים הם: כפר מנדא, כפר כנא, משהד, טמרה, מג'ד אל-כרום.

התכנית תכלול תקציבים של משרד החבורה, הפנים והבינוי והשיכון לכבישים ולדרכים פנימיות האמורות החלטה זו ותופעל במשולב על-ידי שלושה משרדי ממשלה: משרד הבינוי והשיכון, משרד התחבורה ומשרד הפנים, בריכוז וניהול משרד הבינוי והשיכון ומשרד ראש הממשלה.

ב. פיתוח שכונות חדשות בבניה רוויה
 
1. משרד הבינוי והשיכון יקצה 120 מליון ₪ לפיתוח שכונות חדשות ביישובי המגזר הערבי, שיבנו בבניה ציבורית רוויה, ברובן קרקעות המדינה, ובהיקף כולל של עד 5,000 יחידות דיור, 30 מליון ₪ במוצע בכל אחת מהשנים 2001-2004, בהתאם להסדרים הקיימים בין המשרדים ולהסדרים שיסוכמו בין המשרדים בעקבות הבחינה האמורה בסעיף 3 להלן

2. איתור הקרקעות לבניה הרוויה ייעשה במתואם על מינהל מקרקעי ישראל, משרד הפנים והרשויות המקומיות. מינהל מקרקעי ישראל יעביר הרשאות תכנון ופיתוח למשרדי הבינוי והשיכון לפי בקשתו ליישום התכנית.

3. רשמת הפיתוח בשכונות החדשות תהיה דומה למקובל, באופן שעלותה לא תעלה על 70,000 ש"ח ליחידת דיור. היקף הסבסוד בבניה הרוויה לא יעלה על 35,000 ₪ ליחידת דיור. יהנו מהסיבסוד ישובים במפת אזורי עדיפות לאומית. בנוסף תיבחן גם האפשרות לעידוד השכונות כאמור, גם בישובים הנמצאים מחוץ לאזורי העדיפות.

משרד הבינוי והשיכון יקצה 40 מליון ₪ נוספים לפיתוח שכונות חדשות על קרקעות פרטיות המצויות בתחומי יישובי המגזר הערבי, שיבנו בבניה ציבורית רוויה ובהיקף שלא יפחת מ-50 יחידות דיור לשכונה, 10 מליון ₪ בממוצע בכל אחת מהשנים 2001-2004.

בפיתוח שכונות חדשות על קרקעות פרטיות, הסיוע יכלול מימון של התכנון (שלב של תכנית מפורטת) וכן השתתפות בפיתוח בסכום שלא יעלה על 50% מהיטלי התשתיות המאושרים ועד לתקרה של 20,000 ₪ ליחידת דיור. התקציב יינתן לשכונות ומבנים שהיתרי בניה עבורם ינתנו לאחר יום 1.1.2001.

צפיפות הבניה באתרים שיבחרו, בכל פרק זהף לא תפחת מ-6 יחידות דיור לדונם (נטו).

ג. פיתוח מוסדות ציבור

1. משרד הבינוי והשיכון יקצה 320 מליון ₪ להשתתפות בבניית מוסדות ציבור בתחומי תרבות, חברה וספורט ביישובי המגזר הערבי, בממוצע 80 מליון ₪ בשנים 2001-2004, כשמקורות המימון יהיו:
משרד הבינוי והשיכון – 10 מליון ₪
משרד האוצר – 70 מליון ₪.

2. תקציב זה אינו כולל בניית מוסדות ציבור על-פי דו"ח ועדת המנכ"לים לבניית מוסדות ציבור, אך כולל תקציבים שיוקצו למוסדות ציבור בתקנות אחרות בשנים 2001-2004.

3. המוסדות שיבנו בעדיפות ראשונה יכללו מתנ"סים בגדלים שונים ואולמות ספורט, בישובים גדולים מעל 5,000 תושבים ובכפוף לזמינות ביצוע.

4. בביצוע התכנית ובהיקפי ההשתתפות יילקחו בחשבון מקורות מימון משלימים כגון: תקציב מפעל הפיס, תקציבי תקן מוסדות ציבור ותקציב הפיתוח של משרד הפנים.

5. משרד הבינוי והשיכון יקבע את פרוגרמת מבני הציבור, יאשר את תכניות העבודה של היישובים וירכז את ביצוע בניית המבנים; הסכום המירבי למוסד ציבורי בודד לא יעלה על הסכום הקבוע בדו"ח ועדת מנכ"לים לבניית מוסדות ציבור.
הפניה: תוכנית רב-שנתית לפיתוח ישובי המגזר הערבי
]]>
Thu, 20 May 2010 05:59:20 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=155
תכנית לבניית יחידות דיור באזורי הביקוש – המשך הדיוןhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=17מספר החלטת ממשלה: 3205
תאריך פרסום: 29/05/1994
תוכן החלטת הממשלה:

סעיף י': פיתוח אתרים לקידום הבניה:

1.      משרד הבינוי והשיכון ומינהל מקרקעי ישראל ידאגו לביצוע עבודות התשתית הנדרשות באתר ולסיימן במקביל לסיום בניית יחידות הדיור על-ידי הקבלן.

כמו כן ידאגו לתיאום עם גורמי התשתית האחרים, כגון חברת החשמל ובזק ועם גורמים אחרים [....] לביצוע העבודות הנדרשות באתרים.

עבודות הפיתוח יבוצעו על- ידי משרד הבינוי והשיכון ו/או באמצעות הרשויות המקומיות, חברות מפתחות או החברות המפתחות בעצמן, או אופציות נוספות לפי החלטת משרד הבינוי והשיכון.

התכניות כאמור תכלולנה שלבי ביצוע שיבטיחו פתרון הביוב ופתרון סילוק האשפה, שיבוצעו במקביל לביצוע עבודות הפיתוח והבניה (כמפורט בתמ"א/31, סעיף 15 להוראות הנוגעות לתשתיות).

2.      באזורי עדיפות לאומית יגבה משרד הבינוי והשיכון החזר של 50% בלבד מעלות הפיתוח בפועל בבנייה רוויה. בשאר האזורים יגבה המשרד את מלוא הוצאות הפיתוח.
3.    ההרשאה להתחייב לנושא זה הוגדלה ב-175 מיליון ₪ לצורך קידום עבודות התשתית באתרים השונים.

הפניה: תכנית לבניית יחידות דיור באזורי הביקוש – המשך הדיון
]]>
Tue, 22 Dec 2009 13:38:16 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=17