משרד הבינוי והשיכון: החלטות ממשלהhttp://www.moch.gov.il//Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspxהזנת RSS עבור הרשימה Gov_Decisions.Thu, 28 Aug 2014 05:02:50 GMT60he-ILמשרד הבינוי והשיכון: Gov_Decisions/_layouts/images/homepage.gifhttp://www.moch.gov.il//Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspxהכרזה על מתחמים לפינוי לשם בינוי במסלול מיסויhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=561מספר החלטת ממשלה: 1824
תאריך פרסום: 10/07/2014
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

הכרזה על מתחמים לפינוי לשם בינוי במסלול מיסוי

מחליטים

n1. על פי סעיף 49כח' לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג–1963 (להלן – "חוק מיסוי מקרקעין") ובהמלצת הוועדה, כהגדרתה בסעיף האמור, להכריז על המתחמים המפורטים להלן כמתחמים לפינוי לשם בינוי במסלול מיסוי: יהוד – "מרכז יהוד": גוש 6729 חלקות 21,51,53;
רמת גן – מתחם "רמת השקמה": גוש 6175 חלקות 62-63;
רמת גן – מתחם "רות - הנהר": גוש 6206 חלקה 83 וגוש 6207 חלקות 370 ו-475 .


2. תוקף ההכרזה הוא לשש שנים.
הממשלה תהא רשאית לבטל את ההכרזה במתחם בטרם חלפו שש שנים, אם התקיימו אחד או יותר ממקרים אלה:

א. בוטלו הסכמים שנחתמו בין הדיירים לבין היזם, כך שלא מתקיים התנאי המפורט בסעיף 49כח' לחוק מיסוי מקרקעין ובתקנה 2(א)(3) לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תנאים להמלצה על הכרזה על מתחם פינוי ובינוי במסלול מיסוי), התשס"ד–2004 שעניינו מספר ההסכמים הנדרש.

ב. מנהל מיסוי מקרקעין השתמש בסמכותו לפי סעיף 84 לחוק מיסוי מקרקעין לעניין עסקה שנעשתה במתחמים המפורטים בסעיף 1.


3. מועד ביצוע ההחלטה - החל מיום קבלתה.
ההחלטה התקבלה בהתאם לסעיף 19(ב) בתקנון לעבודת הממשלה.
הפניה: הכרזה על מתחמים לפינוי לשם בינוי במסלול מיסוי
]]>
Wed, 23 Jul 2014 13:26:00 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=561
הכרזה על מתחם לפינוי בינוי במסלול מיסוי - ראשון לציוןhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=562מספר החלטת ממשלה: 1823
תאריך פרסום: 10/07/2014
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

הכרזה על מתחם לפינוי בינוי במסלול מיסוי - ראשון לציון

מחליטים

1. על פי סעיף 49כח' לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג–1963 (להלן – "חוק מיסוי מקרקעין") ובהמלצת הוועדה, כהגדרתה בסעיף האמור, להכריז על המתחם הבא כמתחם לפינוי לשם בינוי במסלול מיסוי:
ראשון לציון – מתחם "סלע": גוש 3930 חלקות 456-457;


2. תוקף ההכרזה הוא לשש שנים.
הממשלה תהא רשאית לבטל את ההכרזה במתחם בטרם חלפו שש שנים, אם התקיימו אחד או יותר ממקרים אלה:

א. בוטלו הסכמים שנחתמו בין הדיירים לבין היזם, כך שלא מתקיים התנאי המפורט בסעיף 49כח' לחוק מיסוי מקרקעין ובתקנה 2(א)(3) לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תנאים להמלצה על הכרזה על מתחם פינוי ובינוי במסלול מיסוי), התשס"ד – 2004 שעניינו מספר ההסכמים הנדרש.

ב. מנהל מיסוי מקרקעין השתמש בסמכותו לפי סעיף 84 לחוק מיסוי מקרקעין לעניין עסקה שנעשתה במתחם המפורט בסעיף 1.
ההחלטה התקבלה בתאם לסעיף 19(ב) בתקנון לעבודת הממשלה.

הפניה: הכרזה על מתחם לפינוי בינוי במסלול מיסוי - ראשון לציון
]]>
Wed, 23 Jul 2014 13:29:29 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=562
שיווק יחידות דיור במתכונת "מחיר מטרה" http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=537מספר החלטת ממשלה: 1532(דר/43)
תאריך פרסום: 03/04/2014
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

שיווק יחידות דיור במתכונת "מחיר מטרה"

מחליטים

1. להטיל על צוות בראשות שר האוצר ובהשתתפות שר הבינוי והשיכון, מנכ"ל משרד ראש הממשלה, מנהל רשות מקרקעי ישראל ונציג היועץ המשפטי לממשלה להכין תוכנית לפרסום מכרזים לצורך בנייה למגורים, כך שייקבע מחיר מירבי לדירה הנמוך מרמת המחירים הנוכחית בכ-20% (להלן מכרזי "מחיר המטרה").
2. מכרזי מחיר המטרה לא יחולו בשיווקים הבאים –
א. יישובים שבהם פוטנציאל השיווק נמוך מ-500 יח"ד.
ב. מתחמי מחנות ובסיסי צה"ל.
3. תכנית מחיר המטרה תתבצע על פי הכללים והמגבלות שיוכנו על ידי הצוות, והיא תובא לאישור קבינט הדיור בתוך 20 ימים.


החלטה מספר דר/44 של ועדת שרים לענייני דיור (קבינט דיור) מיום 24.03.2014 אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה תוקף של החלטת ממשלה ביום 03.04.2014 ומספרה הוא 1533(דר/44).
הפניה: שיווק יחידות דיור במתכונת "מחיר מטרה"
]]>
Sun, 18 May 2014 13:13:56 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=537
מע"מ אפס לרוכשי דירה ראשונה http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=540מספר החלטת ממשלה: 1530(דר/41)
תאריך פרסום: 03/04/2014
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

מע"מ אפס לרוכשי דירה ראשונה

מחליטים

1. להנחות את שר האוצר להפיץ בתוך 45 ימים תזכיר חוק בהתאם להוראות החלטה זו, שבו ייקבע, כי עסקה למכירת דירת מגורים שנמכרת לראשונה מקבלן לזכאים (להלן - דירה מקבלן) שתבוצע החל מיום כניסת החוק לתוקף, תזכה בהטבה של מע"מ בשיעור 0 (להלן - ההטבה). לעניין זה, עסקה שעליה יחול התיקון היא עסקה למכירת דירה מקבלן שהחוזה בעדה נחתם לאחר כניסת החוק לתוקף ומלוא התמורה בעדה שולמה לאחר כניסת החוק לתוקף.
2. זכאות לקבלת ההטבה לעניין החלטה זו תיקבע בהתחשב בשיקולים הבאים:
א. ביצוע שירות צבאי/לאומי/אזרחי בישראל
ב. הרכב התא המשפחתי
ג. גיל רוכש הדירה מקבלן
ד. קיומה של נכות חמורה
3. זכאות לקבלת ההטבה תותנה בתנאים הבאים:
א. תושבי ישראל
ב. מלוא הזכויות בדירה נרכשו על ידי הזכאים להטבה
ג. חסרי דיור לפי הגדרת משרד הבינוי והשיכון – מי שלא הייתה דירה בבעלותו או שהיה בעל דירה עד 1971.
ד. הזכאי לא ביצע עסקה לרכישת דירה, אשר בוטלה מיום קבלת החלטה זו ואילך.
4. ייקבעו בתזכיר הוראות לעניין מנגנון יעיל לקביעת ערכי שווי למטר מרובע בנוי באזורים שונים ברחבי הארץ, כך שכל אזור ויישוב יילקח בחשבון (להלן - ערכי שווי למ"ר). כלל הנושאים השמאיים ירוכזו על ידי השמאי הממשלתי הראשי, אשר יקבע ערכי שווי למ"ר בתנאים ובנסיבות שייקבעו. במסגרת הכנת תזכיר החוק ייבחן מנגנון שמיעת הציבור או הגשת השגה ביחס לקביעת ערכי השווי למ"ר בנוי לרבות קביעות והחלטות השמאי הממשלתי הראשי בעניין.
5. ערכי שווי למ"ר וקביעותיו של השמאי הממשלתי הראשי, ככל שאינם שומה פרטנית, יפורסמו לציבור באתר משרד האוצר, אתר משרד הבינוי והשיכון, אתר רשות מקרקעי ישראל ואתר משרד המשפטים.
6. להנחות את מנהל רשות המסים והממונה על חוק המכר להעביר לידי השמאי הממשלתי כל נתון נדרש לצורך יישום החלטה זו בכפוף לחובת הסודיות הקבועה בדיני המס.
7. ההטבה האמורה בסעיף 1 תיקבע רק עבור עסקה למכירת דירה מקבלן במחיר שלא יעלה על מכפלת מחיר למטר בגודל הדירה ובלבד שמחירה הכולל לא יעלה על 1.6 מלש"ח כולל מע"מ בשיעור מלא לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975.
עלה שווי העסקה על 1.6 מלש"ח כולל מע"מ או על מכפלת מחיר למטר בגודל הדירה, לפי הנמוך מביניהם, לא תינתן ההטבה, וישולם מע"מ בשיעור מלא על מלוא שווי העסקה.
8. ערכי שווי למ"ר ובכלל זה קביעות השמאי הממשלתי הראשי, שאינם שומה פרטנית, יעודכנו מעת לעת ולפחות פעם בשנה.
9. במסגרת התזכיר יוסמך שר האוצר לקבוע כללים הנוגעים לגודלה ולמפרט הטכני המינימאלי של דירה מקבלן עליה תחול ההטבה.
10. קבלת ההטבה מותנית בכך שהזכאי לא ימכור את הדירה במהלך חמש שנים מיום אכלוסה (להלן - התקופה המינימלית למגורים), אולם יהיה רשאי להשכירה למגורים בלבד. בתזכיר החוק ייקבעו הדרכים להבטחת מניעת הפרת הוראה זו ובכלל זה חיוב ברישום הערה מתאימה במרשם המקרקעין או בספרי רשות מקרקעי ישראל בדבר הגבלת המכירה.
זכאי אשר ימכור את הדירה במהלך התקופה המינימלית למגורים יחויב לשלם את סכום ההטבה בשיעור מלא הקבוע בחוק בתוספת הפרשי הצמדה, ריבית וקנס פיגורים מיום ביצוע העסקה.
11. הטבה לא תינתן במכירה שבה מתקיימים יחסים מיוחדים כמשמעותם בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, בין הקבלן לבין רוכש הדירה וקרוביהם.
12. בין יתר התנאים לקבלת ההטבה יהיה המצאת תעודת זכאות מטעם משרד הבינוי והשיכון לזכאי בדבר זכאותו כמפורט בסעיפים 2 ו-3(א)-3(ג) להחלטה.
13. בתזכיר החוק ייקבעו הוראות נוספות בדבר אופן עמידת הרוכש בתנאי הזכאות, יישומה והטלת חובת דיווח על הקבלנים בשל עסקאות כאמור וכן סנקציות על דיווחים לא נכונים או כוזבים וניצול לרעה של ההטבה הן על ידי הרוכש והן על ידי הקבלן.
14. הוראות החלטה זו לא יחולו על עסקאות בדירות אשר שווקו בהתאם להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1295 מאוקטובר 2013 או החלטה דומה אחרת הקובעת הנחות במחיר הקרקע.
הפניה: מע"מ אפס לרוכשי דירה ראשונה
]]>
Thu, 22 May 2014 12:25:00 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=540
הפרדת אחזקות בחברות שבהן למדינה אחזקה משותפת עם עיריית תל-אביב-יפו http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=554מספר החלטת ממשלה: מח/5
תאריך פרסום: 01/06/2014
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

הפרדת אחזקות בחברות שבהן למדינה אחזקה משותפת עם עיריית תל-אביב-יפו

מחליטים

להעביר את אחזקות המדינה בהון המניות ו/או באמצעי השליטה ו/או להעביר את הפעילות, בבת אחת או בהדרגה, בחברות חלמיש חברה ממשלתית עירונית לדיור שיקום ולהתחדשות בתל אביב יפו בע"מ, אוצר מפעלי ים בע"מ, אתרים בחוף תל אביב חברה לפיתוח אתרי תיירות בתל – אביב – יפו בע"מ והחברה לפיתוח יפו העתיקה, בהתאם להחלטה זו: חלמיש חברה ממשלתית עירונית לדיור שיקום ולהתחדשות בתל אביב יפו בע"מ (להלן – "חלמיש")

א. בהמשך לאמור בהחלטת הממשלה מס' 191 מיום 12.5.2009, להפריט את אחזקות המדינה בחלמיש בדרך של פירוק מרצון של חלמיש או מכירת אחזקות המדינה בחברה בדרך של מכירה פרטית או בדרך של הסדר לפי סעיף 350 לחוק החברות, התשנ"ט - 1999.

ב. להטיל על משרד הבינוי והשיכון לבצע את כל הפעולות הנדרשות להעברת ניהול כל יחידות הדיור הציבורי המנוהלות, למועד ההעברה, על ידי חלמיש לניהולה של חברת "עמידר – החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ" או לחברת "עמיגור ניהול נכסים בע"מ", לרבות, אם יידרש, הסבת הסכם הניהול שבין המדינה לחלמיש מיום 18.3.2013, והכל בכפוף לדיני המכרזים. בנוסף, דירות הדיור הציבורי המנוהלות על ידי חברת חלמיש הידועות כ"רכוש בהשקעה" יירשמו על שם מדינת ישראל - משרד הבינוי והשיכון, והתמורה מדירות אלה לעת מכירתן תיועד לרכישה חוזרת של דיור ציבורי למשתכנים בתחום העיר תל אביב יפו.

ג. להטיל על רשות מקרקעי ישראל לפעול להסבה של זכויות חלמיש במקרקעי כפר שלם, חכירה ובעלות לפי העניין, ולרבות אחריות לביצוע הפרצלציה, תועבר לעיריית תל אביב יפו (להלן- "העירייה") או לתאגיד עירוני בבעלותה, באופן שהאחריות לגבי המפונים תהיה בידי העירייה או תאגיד עירוני בבעלותה וזו תבוצע במנגנון של מימון עצמי מהכנסות שיווק המקרקעין בלבד ("משק כספי סגור"). העירייה תיישם את ההחלטה אשר תקבל ועדת המשנה של מועצת מקרקעי ישראל בעניין כפר שלם, כאמור בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1198 מיום 15.03.2010.

ד. על אף האמור לעיל, ככל שהמדינה והעירייה יגיעו להסכמה שהפעולות המפורטות בסעיפים א'-ג' לעיל לא יצאו אל הפועל, וכחלק מפעולות ההכנה לקראת הפרטת אחזקות המדינה בחלמיש, כמפורט בסעיף א', תהיה למדינה הזכות לרכוש את מלוא אחזקות עיריית ת"א-יפו בחלמיש, ללא תמורה, לפי לשיקול דעתה.
אוצר מפעלי ים בע"מ (להלן – "אוצר מפעלי ים")

ה. להפריט את אוצר מפעלי ים, בדרך של מכירה פרטית של כל אחזקותיה של המדינה בחברה, כמקשה אחת, לעירייה או לתאגיד עירוני בשליטתה או לחברת אתרים בחוף תל אביב חברה לפיתוח אתרי תיירות בתל – אביב – יפו בע"מ (להלן - "אתרים"), לפני מכירת אחזקות המדינה בחברת אתרים לעירייה כמפורט בסעיף ח' להחלטה זו.

ו. להסמיך את רשות החברות הממשלתיות ("הרשות") לנהל משא ומתן עם המבקשים בבקשה לקבלת אישור בית משפט להכרה כתובענה ייצוגית (ת"א 2122-04 כתבן ואח' נ' אוצר מפעלי ים בע"מ ואח'), בעלי מניות המיעוט בחברה (המחזיקים בשיעור של 16.98% מהון המניות הרגילות של אוצר מפעלי ים) למכירת מניותיהם במסגרת מכירת מניות המדינה לעיריית תל אביב או לתאגיד עירוני בשליטתה או לחברת אתרים.

ז. להטיל על רשות מקרקעי ישראל לבצע את הפעולות הבאות:
1) לחתום על הסכם חכירה עם אוצר מפעלי ים ביחס למקרקעין שבשטחם פועלת החברה, ושבניהולה של רשות מקרקעי ישראל, לתקופה ארוכה.
2) להסדיר את ההתחשבנות (עבר ועתיד) בין אוצר מפעלי ים לרשות מקרקעי ישראל.
3) בד בבד עם הקצאת מקרקעי ישראל שבתחום נמל תל אביב לאוצר מפעלי ים, יבוצעו הפעולות הנדרשות בפנקסי המקרקעין, לרבות מחיקת הערות לטובת חברת אתרים, ביחס למקרקעין נשוא ההקצאה.
אתרים בחוף תל אביב חברה לפיתוח אתרי תיירות בתל-אביב-יפו בע"מ

ח. למכור את אחזקות המדינה באתרים, בדרך של מכירה פרטית של כל אחזקותיה של המדינה בחברה (50%) לעירייה או לתאגיד עירוני בשליטתה או בדרך של רכישה של מניות המדינה בידי אתרים, כמקשה אחת או בחלקים, והפיכתן של מניות המדינה באתרים למניות רדומות, ובלבד שהרכישה תעמוד בתנאים הנדרשים בדבר חלוקה מותרת בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט – 1999.

ט. לשקול אפשרות למזג את פעילות אתרים עם פעילות החברה לפיתוח יפו העתיקה בע"מ טרם הליך מכירת אחזקות המדינה באתרים. החלטה בנושא זה תתקבל לאחר התייעצות עם משרד התיירות.

י. להסמיך את הרשות לפעול להעברת מניות אתרים המוחזקות בידי החברה הממשלתית לתיירות בע"מ, החברה לפיתוח חוף אילת בע"מ והחברה לפיתוח מזרח ירושלים בע"מ, המחזיקות כל אחת מניה רגילה אחת בת 0.01 ₪ ישן ע.נ, למדינה, ללא תמורה, לפני המכירה, ולהעברת המניות שמחזיקה אתרים בחברות אחרות, למדינה, ללא תמורה, לפני מכירת אחזקות המדינה באתרים.

יא. להטיל על רשות מקרקעי ישראל לבצע את הפעולות הבאות:
1) לחתום על הסכם חכירה עם אתרים ביחס למקרקעין הידועים כרצועת החוף המרכזית אשר יחליף את הסכם הניהול מיום 25.5.1976 ממועד מכירת מניות המדינה באתרים.
2) להסדיר את ההתחשבנות בין אתרים לרשות מקרקעי ישראל בכל הנוגע להסכם הניהול מיום 25.5.1976.
החברה לפיתוח יפו העתיקה בע"מ (להלן – "החברה לפיתוח יפו")
יב. למכור את אחזקות המדינה בחברה לפיתוח יפו העתיקה בע"מ, לעירייה או לתאגיד עירוני בשליטתה או לחברת אתרים בדרך של מכירה פרטית של כל אחזקותיה של המדינה בחברה לפיתוח יפו (4 מניות יסוד ב', 50% מניות רגילות), והכל כמפורט בהחלטה זו.

יג. להסמיך את הרשות לפעול להעברת מניות החברה לפיתוח יפו המוחזקות בידי חברות ממשלתיות וגופים ציבוריים למדינה, ללא תמורה, לפני המכירה, ולהעברת המניות שמחזיקה החברה לפיתוח יפו בחברות אחרות, למדינה, ללא תמורה, לפני מכירת אחזקות המדינה בחברה לפיתוח יפו.
קידום תיירותי

יד. להסמיך את הרשות לקבוע בהסכם המכר בין המדינה לבין העירייה הסדרים הנוגעים לקביעת מדיניות פיתוח התיירות בתל אביב באמצעות אתרים, אוצר מפעלי ים והחברה לפיתוח יפו, בהתאם לתוכניות שיסוכמו עם משרד התיירות.
כללי

טו. להסמיך את הרשות לבצע או לפעול לביצוע כל הפעולות הדרושות, לדעתה, לצורך ביצוע החלטה זו, לרבות:
1) לפעול לכך שלפני ביצוע מכירת אחזקות המדינה בחברות: חלמיש, אוצר מפעלי ים, אתרים והחברה לפיתוח יפו תתבצענה הערכות שווי אחזקות המדינה בחברות אלה בהתאם למנגנון הערכת שווי כפי שייקבע בהסכמה בין המדינה ועיריית תל אביב יפו.
2) לפעול לקבלת פטור מחובת מכרז למכירת אחזקות המדינה בחברה לעירייה ו/או לאתרים ו/או לתאגיד עירוני אחר בשליטת העירייה.
3) לפעול להשלמת חתימת הסכם המכר בין המדינה לבין העירייה ו/או אתרים, ו/או לתאגיד עירוני אחר בשליטת העירייה, אשר ישקף, בין השאר, את האמור בהחלטה זו.
4) לנהל את הליך מכירת אחזקות המדינה בחברות: חלמיש, אוצר מפעלי ים, אתרים והחברה לפיתוח יפו ולבצעו, על כל הכרוך בכך, בהתאם להחלטה זו, לרבות ככל שנדרשת רכישת אחזקות עיריית תל אביב בחלמיש, וכן לפעול, ככל שיידרש, לשינוי מסמכי ההתאגדות של חברות אלה.
טז. החלטה זו בדבר מכירת אחזקות המדינה בחברות: חלמיש, אוצר מפעלי ים, אתרים והחברה לפיתוח יפו כפופה לאישור ועדת הכספים של הכנסת, ככל שנוגעת לדרך ההפרטה האמורה בסעיף 59ב(ח) לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה–1975 (להלן - "החוק").

יז. בהתאם להחלטת הממשלה מס. 1613 מיום 22.5.2014, במסגרת הפרדת האחזקות עם העירייה, כמפורט בהחלטה זו, ובהתאם להחלטת הממשלה בדבר רכישת אחזקות העירייה בחברת נתיבי איילון בע"מ, תרכוש המדינה את חלקה של העירייה בחברת נתיבי איילון בע"מ. עלות רכישת מניות העירייה בחברה תופחת מתמורת המכר שתנבע מהעסקה הכוללת.
יח. החלטה זו מהווה גם אישור ממשלה לכל האמור בה, ככל שנדרש בהתאם לחוק.
הפניה: הפרדת אחזקות בחברות שבהן למדינה אחזקה משותפת עם עיריית תל-אביב-יפו
]]>
Mon, 23 Jun 2014 13:44:40 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=554
מתן מענקי דיור למשפחות עולים מאתיופיה המתגוררות במרכזי הקליטה ושיקום שכונות עולים מאתיופיה http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=553מספר החלטת ממשלה: 1668
תאריך פרסום: 05/06/2014
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

מתן מענקי דיור למשפחות עולים מאתיופיה המתגוררות במרכזי הקליטה ושיקום שכונות עולים מאתיופיה

מחליטים

בהמשך להחלטות הממשלה מספר 3116 מיום 10 בפברואר 2008 (להלן: החלטה 3116), מספר 188 מיום 12 במאי 2009 ומספר 1979 מיום 15 ביולי 2010 (להלן: החלטה 1979), שבהן הוחלט, בין היתר, על מתן מענקי דיור למשפחות עולים מאתיופיה השוהות במרכזי קליטה (להלן: התכנית), לקבוע כדלקמן:

1. התכנית למתן מענקי דיור למשפחות עולים המתגוררות במרכזי קליטה, כמפורט בסעיף 3.2 להחלטה 3116, תוארך עד תום שנת 2019.
מ
2. התקציב שיוקצה למשרד הבינוי והשיכון לצורך הפעלת התכנית בשנים 2019-2014, יהיה בהתאם לסיכום בין משרד הבינוי והשיכון לאגף התקציבים במשרד האוצר.

3. לעניין פעילות שיקום שכונות, יוארך תוקפה של ההכרה בשכונות כמפורט בסעיף 4.2.2 להחלטה 3116 ובסעיף 3(ב) להחלטה 1979, עד תום שנת 2015.

4. אין בהחלטה זו כדי לגרוע מהאמור בהחלטת ממשלה מספר 1300 מיום 9.2.2014 שעניינה גיבוש תכנית לקידום שילובם המיטבי של יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית.
ההחלטה התקבלה בהתאם לסעיף 19(ב) בתקנון לעבודת הממשלה.

הפניה: מתן מענקי דיור למשפחות עולים מאתיופיה המתגוררות במרכזי הקליטה ושיקום שכונות עולים מאתיופיה
]]>
Mon, 23 Jun 2014 13:42:26 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=553
יישום הסכם "נתיב לדירה" - מימון פרויקטים תחבורתיים תומכי דיור http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=557מספר החלטת ממשלה: 1807(דר/48)
תאריך פרסום: 03/07/2014
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

יישום הסכם "נתיב לדירה" - מימון פרויקטים תחבורתיים תומכי דיור

מחליטים

במטרה להגדיל את היצע הקרקעות המשווקות על-ידי רשות מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי והשיכון, להטיל על משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, רשות מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי והשיכון (להלן- משרדי הממשלה) לפעול למימוש הפרויקטים התחבורתיים המפורטים בסיכום הבין-משרדי המצורף כנספח להחלטה זו (להלן- הסיכום) בהתאם לעקרונות הבאים:

1. הפרויקטים התחבורתיים ימומנו ע"י רשות מקרקעי ישראל או משרד התחבורה והבטיחות בדרכים או משרד הבינוי והשיכון.

2. העמדת קדם מימון לפרויקטים על ידי רשות מקרקעי ישראל או משרד הבינוי והשיכון, ככל שיידרש תהיה באישור אגף התקציבים במשרד האוצר.

3. משרדי הממשלה יפעלו ככל שביכולתם לביצוע הפרויקטים בהתאם ללוחות הזמנים המפורטים בסיכום.

4. האומדנים המפורטים בסיכום יכללו את כל ההוצאות הנדרשות לביצוע הפרויקטים.

5. רשות מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי והשיכון יעבירו התחייבות חשב למשרד התחבורה והבטיחות בדרכים בהתאם לנהלי המשרדים תוך מתן תיעדוף לפרויקטים שבסיכום.

6. הצדדים יהיו רשאים לסכם על שינויים בחלוקת המימון בפרויקטים ובלבד ששיעור ההשתתפות הכללית בסך הפרויקטים של כל אחד מהגורמים לא ישתנה.

7. יוקם צוות היגוי לליווי יישום הסיכום בהשתתפות נציגי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, משרד האוצר, רשות מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי והשיכון.

הפניה: יישום הסכם "נתיב לדירה" - מימון פרויקטים תחבורתיים תומכי דיור
]]>
Tue, 15 Jul 2014 09:42:30 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=557
המשך יישום הרפורמה במקרקעי ישראל http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=556מספר החלטת ממשלה: 1808(דר/49)
תאריך פרסום: 03/07/2014
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

המשך יישום הרפורמה במקרקעי ישראל

מחליטים

מבהמשך להחלטת הממשלה מס' 123(ממי/5) מיום 12.5.09 ובהתאם לחוק רשות מקרקעי ישראל (תיקון מס' 7), התשס"ט-2009:
א. לאשר בכפוף לקבלת החלטה במועצת מקרקעי ישראל, הוראות בעניין עידוד העברת הבעלות בקרקע עירונית שהוחכרה על פי חוזה חכירה מהוון למטרת מגורים או תעסוקה, בתמורה ושלא בתמורה, בהתאם לעקרונות הבאים:

1. אזורי העדיפות הלאומית לצורך הגדרת הזכאות לבעלות יוגדרו על פי החלטת מועצת מקרקעי ישראל התקפה ליום אישור החלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר 1185 מיום 8.2.2010. לישובים אלה יתווספו ישובים אשר נוספו לאזורי העדיפות הלאומית על פי החלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר 1274 התקפה ביום אישור החלטת המועצה.
לרשימת ישובים מצטברת זו, לא יתווספו או ייגרעו ישובים גם אם תעודכן החלטת המועצה מספר 1274.
בישובים שסיווגם בעדיפות לאומית השתנה בתקופה שבין 8.2.2010, יום אישור החלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר 1185 לבין יום אישור החלטת המועצה, תועבר הבעלות בהתאם לתנאים המיטיבים יותר.

2. באזורים שאינם אזורי עדיפות לאומית, הקניית הבעלות ללא תמורה לבעלי זכות חכירה מהוונת תוגדל עד לשטח של 540 מ"ר.

3. באזורים שאינם אזורי עדיפות לאומית, לתקן את שיעורי התשלום ביחס להסכמי חכירה מהוונים בשטח של 540 מ"ר ועד 1,000 מ"ר כך שהבעלות תועבר בתמורה לתשלום של 3%, 3.5%, 4% ו-4.5% בשנה הראשונה, השנייה, השלישית, הרביעית ואילך, בהתאמה.

4. חוכרים אשר שילמו תמורה חלקית בשל הטבות שניתנו ליישובי עולים או חוכרים בנכסים בשטח של 281- 540 מ"ר אשר שילמו בגין זכויות בינוי בפועל בלבד, יורשו לרכוש את יתרת זכויות הבינוי בתוכנית או להשלים את יתרת התמורה בעסקה, תמורת תשלום בשיעור של 6% מערך הקרקע למועד הצעת הרכישה, חוכרים בנכסים בשטח של 541- 1,000 מ"ר אשר שילמו בגין זכויות בינוי בפועל בלבד יורשו לרכוש את יתרת זכויות הבינוי בתוכנית תמורת תשלום בשיעור של 9% מערך הקרקע למועד הצעת הרכישה. לאחר תשלום זה יהיו זכאים בעלי הזכויות לרכוש בעלות בתנאי סעיפים 3-2 לעיל.

5. בנכסי בנייה נמוכה למגורים במגזר העירוני הפטור מתשלום דמי היתר עבור תוספת בנייה יוקטן להיקף בנייה של 160 מ"ר ביחידת דיור אחת.

6. מועצת מקרקעי ישראל תקבע הוראות נוספות לעידוד העברת הבעלות בנושאים שלהם אין השלכות תקציביות ובכלל אלה רוכשי דירות בשיוך דירות, הרחבות או ישובים קהילתיים, נכסים שהוחכרו עם זכויות מלאות, נכסי תעסוקה שטרם הוונו, תוספות בנייה ועוד.

7. מועצת מקרקעי ישראל תקבע הוראות מעבר ליישום החלטותיה לעידוד העברת הבעלות לרבות הוראות בעניין אי החזרת כספים במקרים שבהם החל בעל זכויות לרכוש בעלות בהתאם להחלטה ישנה.ב. להטיל על מנהל רשות מקרקעי ישראל לתאם בין הקודקס לבין מפת הפעילות הארגונית בתוך 150 ימים.


ג. לאחר השלמת סעיף ב' לעיל, להטיל על יו"ר מועצת מקרקעי ישראל להשלים את אישור קודקס החלטות מועצת מקרקעי ישראל במליאת המועצה בתוך 90 ימים.


ד. לרשום את הודעת מנהל רשות מקרקעי ישראל לפיה הרשות פועלת בהתאם להחלטת הממשלה מס' 123(ממי/5) מיום 12.5.09 ומאז אישור ההחלטה בממשלה אינה מבצעת עבודות פיתוח בעצמה או על ידי חברות מנהלות למעט בפרויקטים שעליהם הוסכם בין רשות מקרקעי ישראל, משרד הבינוי והשיכון ומשרד האוצר, באוגוסט 2010, כי יישארו לביצוע הרשות או בפרויקטים העומדים בסייגים שקבעה הממשלה.
עבודות הפיתוח מבוצעות בעדיפות ראשונה באמצעות הרשויות המקומיות ובהיעדר יכולת שכזו על ידי משרד הבינוי והשיכון או המשרד הממשלתי הרלוונטי.
רשות מקרקעי ישראל פועלת בהתאם להחלטת הממשלה מספר 1980 מיום 15.7.10 והחלטות מועצת מקרקעי ישראל שהתקבלו בעקבותיה, גובה את הוצאות הפיתוח ומעבירה אותן לרשויות המקומיות בהתאם לאבני דרך על מנת להבטיח את השלמתן.


ה. הממשלה רושמת לפניה את הודעת מנהל רשות מקרקעי ישראל כי בשים לב לסטאטוס העברת הבעלות בנכסי מגורים ותעסוקה במגזר העירוני, לאור ההסכם הקיבוצי ממאי 2011 אשר הגביל את הוצאתן של פעולות שירות למיקור חוץ, ולאור חובת רשות מקרקעי ישראל על פי חוק להעניק שירות לבעלי זכויות במקרקעי ישראל ככל הנדרש, לצורך ניהול זכויותיהם או מימושן ולאחר בחינת חלופות אפשריות, הפעיל מנהל הרשות את סמכויות נציב שירות המדינה שהוענקו לו בחוק רשות מקרקעי ישראל (תיקון מס' 7), התשס"ט – 2009 ועדכן את המבנה הארגוני של הרשות באופן שיאפשר מתן פעולות השירות באמצעות מרחבי השירות שלא על חשבון פעילות הליבה בחטיבה העסקית.


ו. להטיל על מנהל רשות מקרקעי ישראל והממונה על התקציבים במשרד האוצר לקבוע את תוספת התקנים והתקציב הדרושים לרשות על מנת למלא משימותיה, ובכלל אלה מתן שירות לחוכרים במרחבי השירות עד להשלמת העברת הבעלות והסדרת חוזי החכירה לדורות בקרקע חקלאית (יישום החלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר 1155 מיום 6.7.2008 או כל החלטה אחרת שתבוא במקומה).
הפניה: המשך יישום הרפורמה במקרקעי ישראל
]]>
Tue, 15 Jul 2014 09:39:10 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=556
הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - תסקיר גישה ובטיחות בנתיבי תנועה ציבוריים), התשע"ד-2014http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=559מספר החלטת ממשלה: 1799(חק/951)
תאריך פרסום: 03/07/2014
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - תסקיר גישה ובטיחות בנתיבי תנועה ציבוריים), התשע"ד-2014 של חה"כ תמר זנדברג ויריב לוין (פ/2249)

מחליטים

בהתאם לסעיף 66 בתקנון לעבודת הממשלה – להתנגד להצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון – תסקיר גישה ובטיחות בנתיבי תנועה ציבוריים), התשע"ד-2014 של ח"כ תמר זנדברג ויריב לוין (פ/2249).
הפניה: הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - תסקיר גישה ובטיחות בנתיבי תנועה ציבוריים), התשע"ד-2014
]]>
Tue, 15 Jul 2014 09:48:18 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=559
התוכנית להגברת הביטחון האישי ולפיתוח כלכלי-חברתי בירושלים לטובת כלל תושביה http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=560מספר החלטת ממשלה: 1775
תאריך פרסום: 29/06/2014
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

התוכנית להגברת הביטחון האישי ולפיתוח כלכלי-חברתי בירושלים לטובת כלל תושביה

מחליטים

בהמשך להמלצות הצוות הבין-משרדי בנושא המצב הביטחוני במזרח ירושלים, המפורטות בנספח א' בסיפא של החלטה זו; בהתאם לסעיף 4 לחוק יסוד: ירושלים בירת ישראל ובהמשך להחלטות ממשלה העוסקות בפיתוח ירושלים ובפיתוח מגזרי המיעוטים ומתוך הכרה בחשיבותו של פתרון מערכתי לסוגיית הביטחון האישי במזרח ירושלים, הכולל מניעת אלימות ופשיעה בצד קידום צמיחה כלכלית:
1. הגברת הביטחון האישי:
א. להטיל על המשרד לביטחון הפנים לתגבר את מערך האכיפה והשיטור במרחב קדם, באמצעות יישום תכנית רב שנתית, בין השנים 2017-2014, לחיזוק הביטחון האישי והנוכחות המשטרתית במרחב ולמניעת האלימות באזור.
ב. תקציב התוכנית יהיה מהמקורות הבאים, בהתאם למתווה השנים כמפורט בטבלה:

פעולות   מקור 2014 
מלש"ח
2015 
מלש"ח 
2016 
מלש"ח 
2017 
מלש"ח 
סכ"ה 
מלש"ח 
 חד פעמי  משרד האוצר  5  22  18  16.5  61.5
 שוטף (לרבות עלות כ"א)  משרד האוצר    3  6  5  14
   המשרד לביטחון פנים    3  6  5  14
   משרד הבינוי והשיכון        5  5
 סך התכנית    5  28  30  31.5  94.5

ג. לצורך יישום התכנית יקצה משרד האוצר 40 תקנים לבסיס תקציב המשרד לביטחון הפנים. שינויים והסטות תקציבים בתוכנית יסוכמו בין מנכ"ל המשרד לביטחון הפנים והממונה על התקציבים במשרד האוצר בכפוף להוראות כל דין. כמו כן, בשנת 2017 יסכמו הגורמים הנ"ל את המקור התקציבי להפעלה השוטפת החל משנת 2018.
ד. המשרד לביטחון הפנים ידווח לוועדת השרים לענייני ביטחון לאומי מדי חצי שנה על התקדמות התוכנית המפורטת בסעיף זה (הדיווח הראשון יימסר עד יום 31.12.2014).
2. פיתוח חברתי-כלכלי:
לאשר תכנית ממשלתית ייחודית לשנים 2018-2014, שתפעל להעצמת אוכלוסיית מזרח ירושלים ולגיוון אפשרויות בתחומי החינוך, ההשכלה הגבוהה והתעסוקה, ולפיתוח תשתיות ציבוריות לרווחת התושבים.
א. מתווה התוכנית לפיתוח כלכלי-חברתי :
1. שיפור תשתיות פיזיות
א. להורות לוועדת ההיגוי, כאמור בסעיף ג(1) להחלטה זו (להלן: ועדת ההיגוי), לפעול לביצוע סקר תשתיות מקיף באמצעות גוף ייעודי שייבחר על ידה, לבחינת הצרכים התשתיתיים במזרח ירושלים בתחומי התחבורה והבטיחות בדרכים, הניקוז, הביוב, התאורה, השטחים הציבוריים והפתוחים ומבני ציבור. ועדת ההיגוי תתאם פעילותה עם משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ותכנית החומש לתחבורה ובטיחות בדרכים במזרח ירושלים.
ב. ביצוע הסקר יסתיים עד ליום 1.11.2014 ויוגש לוועדת ההיגוי האמורה בסעיף ג להחלטה זו, שתאשר תכניות עבודה מפורטות, בין השאר, על בסיס תוצאות הסקר עד ליום 1.12.2014.
ג. לפיתוח תשתיות יוקצה תקציב מתקציב החלטת הממשלה מס 4651 לפיתוח העיר ירושלים מיום 20.05.2012 (להלן – "תכנית אגן העיר העתיקה"), אליו יתווסף תקציב שעליו הודיעה עיריית ירושלים כמפורט בסעיף 2(ב)(2) ובנספח ב' להלן. הסכום הכולל שיוקצה כאמור בסעיף משנה זה יעמוד על סך של 67,500,000 ש"ח, ומכוחו יבוצעו פעולות פיתוח בלבד, שאינן כוללות אלמנטים תחזוקתיים. פעולות שימומנו מהתקציב שיוקצה מתכנית אגן העיר העתיקה, ייעשו בתיאום עם ועדת ההיגוי של התכנית, כאמור בסעיף 5 להחלטה מס' 4651.
ד. הממשלה רושמת לפניה את התחייבות עיריית ירושלים לתחזוקת התשתיות בסמכותה, אשר יפותחו מכוח החלטה זו.
2. חינוך, השכלה תעסוקתית והשכלה גבוהה
א. להנחות את משרד החינוך לפעול להגדלת מספר התלמידים הלומדים במסלול לבגרות ישראלית, כל זאת בהתחשב במאפייני השטח וברגישויות הנושא; לפעול להגדלת מספר הלומדים במכינות קדם אקדמיות שהם בוגרי מערכת החינוך במזרח ירושלים; לפעול לתגבור לימודי העברית בבתי הספר במזרח ירושלים; להפעיל תכניות לתקשוב בתי הספר במזרח ירושלים, לרבות לימודי מיומנויות מחשב; להפעיל תכניות למניעת נשירה מבתי הספר. תכניות העבודה בכל אחד מהנושאים האמורים ייקבעו על ידי צוותי עבודה משותפים של משרד החינוך ועיריית ירושלים, ודיווח עליהן יימסר לוועדת ההיגוי.
ב. לפנות למועצה להשכלה גבוהה על מנת שבמסגרת תכניותיה להגדלת הנגישות ומניעת נשירה מלימודים אקדמיים במגזר הערבי, תבחן את האפשרות להתייחסות פרטנית לסטודנטים ממזרח ירושלים.
ג. להורות למשרד לביטחון הפנים ולעיריית ירושלים להפעיל את תכנית 'עיר ללא אלימות', בחמש שכונות במזרח ירושלים בנוסף לאלו בהן מבוצעת כיום פעילות מכוח תכנית זו. השכונות בהן תופעל התכנית ייקבעו על ידי המשרד לביטחון הפנים בתאום עם ועדת ההיגוי.
ד. סך התקציב לביצוע פעולות בתחום החינוך, ההשכלה התעסוקתית וההשכלה הגבוהה יעמוד על 46,990,000 ש"ח.
3. תעסוקה ויזמות
על מנת להגדיל את שיעורי התעסוקה ואת יכולת ההשתכרות של הציבור הערבי במזרח ירושלים ואת מגוון המשרות המוצעות לציבור זה:
א. להטיל על צוות משותף של מנהל הרשות לפיתוח כלכלי של מגזרי המיעוטים במשרד ראש הממשלה, הממונה על התעסוקה במשרד הכלכלה, מנכ"ל עיריית ירושלים או נציגו, נציג הממונה על התקציבים במשרד האוצר ומנכ"ל המשרד לירושלים והתפוצות, לגבש תכנית לטיפול בנושא התעסוקה לצורך הגדלת שיעורי התעסוקה ויכולת ההשתכרות של הציבור הערבי במזרח ירושלים בשים לב למרכז הכוון תעסוקתי, שרותי ייעוץ והכוונה ומתן מגוון שירותים תעסוקתיים, הן בצד הקניית מיומנויות כגון: הכשרות מקצועיות, קורסים מקצועיים ומיומנויות רכות, והן בצד סיוע לפיתוח תשתיות תעסוקתיות ופעולות נוספות לעידוד הביקוש לעובדים. הצוות יציג את תכנית העבודה לוועדת ההיגוי עד יום ה- 1.9.2014. יישום רכיב זה לאחר גיבוש התכנית, יוטל על הממונה על התעסוקה במשרד הכלכלה.
ב. הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים תפעל לריכוז, עידוד וקידום העסקים הקטנים והבינוניים במזרח ירושלים ותציג את התכנית עד ליום 1.9.2014
ג. סך התקציב לביצוע פעולות בתחום גיוון, הנגשה ומיצוי של אפשרויות תעסוקה וקידום העסקים הקטנים והבינוניים במזרח ירושלים יעמוד על 47,660,000 ש"ח.
4. העצמה חברתית ורווחה
א. להטיל על משרד הרווחה והשירותים החברתיים להפעיל תכניות מגוונות בהיבטי מניעה ובהיבטים טיפוליים; להפעיל תכניות עבור ילדים ונוער בסיכון במסגרת בתי הספר ומערכת החינוך הפורמאלית ובמסגרות רווחתיות-טיפוליות; להפעיל תכניות למניעת השימוש בסמים ואלכוהול. תוכניות העצמה חברתית ורווחה יגובשו ויופעלו בתיאום בין משרד הרווחה והשירותים החברתיים למשרד החינוך ועיריית ירושלים.
ב. להטיל על משרד הרווחה והשירותים החברתיים להוסיף, באופן מדורג, בין השנים 2018-2014, 30 תקנים של עובדים סוציאליים ועובדי קידום נוער, לטובת טיפול באוכלוסיית מזרח ירושלים. הרחבת הפעילות ההדרגתית בנוגע לעובדי קידום נוער תגובש ותופעל בהיוועצות בין משרד הרווחה והשירותים החברתיים למשרד החינוך ועיריית ירושלים.
ג. להטיל על ועדת ההיגוי, שתסתייע לשם כך בעיריית ירושלים, לאשר תכנית שתכלול בינוי ופיתוח של שטחים ציבוריים ומתקני פנאי והפעלת חוגי העשרה לנוער וצעירים. בין השאר, תבחן ועדת ההיגוי את האפשרות להפעיל חוגי העשרה במבנים קיימים.
ד. הממשלה רושמת לפניה את התחייבות עיריית ירושלים לשאת בכלל עלויות התחזוקה של פעולות בינוי ופיתוח ותשתיות, שיבוצעו מכוח תכנית זו.
ה. סך התקציב לביצוע פעולות בתחום גיוון, הנגשה ומיצוי של אפשרויות העצמה חברתית ורווחה יעמוד על 37,850,000 ש"ח
ב. תקציב התכנית לפיתוח כלכלי חברתי:
1. תקציב התכנית יעמוד על סך כולל של 200 מיליון ₪ ממקורות ממשלתיים, בין השנים 2018-2014 ויתחלק בין המשרדים הרלוונטיים בהתאם לתחומי אחריותם המובהקים כאמור בטבלה שבנספח ב. יצוין כי 50 מלש"ח יוקצו לטובת ביצוע תשתיות פיזיות מתקציב תכנית אגן העיר העתיקה ובתיאום עם ועדת ההיגוי המוקמת כאמור בסעיף 5 להחלטת הממשלה מס' 4651.
2. הממשלה רושמת לפניה את הודעת עיריית ירושלים כי תשתתף במימון התוכנית, לרבות כאמור בסעיף 2(א)(1)(ג) לעיל, בסכום שלא יפחת מ-30 מלש"ח.
3. חלקו של משרד האוצר בתקציב התכנית יועבר למשרדים הרלוונטיים, בהתאם לאישור ועדת ההיגוי את תכנית העבודה.
4. הפריסה התקציבית השנתית של תקציב המשרדים השותפים והתקציב התוספתי מפורטת בטבלה שבנספח ב. ככל שיידרשו שינויים, הם יאושרו בהתאם לקצב הביצוע של המרכיבים השונים ובהתאם לתכנית העבודה המפורטת, שתאושר על ידי ועדת ההיגוי.
ג. ניהול התכנית לפיתוח כלכלי חברתי:
1. להקים, לטובת יישום מרכיבי תכנית זו לפיתוח חברתי-כלכלי, ועדת היגוי בראשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה ומנכ"ל המשרד לירושלים והתפוצות (להלן: "יו"רים משותפים לוועדה") וחבריה: מנהל הרשות לפיתוח כלכלי למיעוטים במשרד ראש הממשלה (מ"מ יו"ר הוועדה – מנכ"ל משרד ראש הממשלה), הממונה על התקציבים במשרד האוצר או נציגו; נציג משרד החינוך; נציג משרד הרווחה והשירותים החברתיים; נציג משרד הכלכלה; נציג המשרד לביטחון הפנים, מנכ"ל עיריית ירושלים או נציגו ומשקיף מטעם מל"ג-ות"ת. ועדת ההיגוי רשאית לזמן, בהתאם לשיקול דעתה, גורמים רלוונטיים ליישום החלטה זו ממשרדי הממשלה ומגופים נוספים.
2. באחריות ועדת ההיגוי התפקידים הבאים:
א. קביעת מטרות ויעדים לכל אחד ממרכיבי התכנית, אישור תכניות עבודה מפורטות ותקציב הפעילות השנתי, שייגזר מהן.
ב. ליווי שוטף של התכנית, מעקב אחר ביצועה והסרת חסמים.
ג. ועדת ההיגוי תהיה מוסמכת לבחון ולשקול שילוב של מקורות מימון חוץ ממשלתיים בתוכנית, אם יהיו כאלה, ובתנאי שמקורות אלו יהיו בנוסף על התקציב הקבוע בסעיף ב(1) לעיל ובכפוף לכל דין.
3. הסטות תקציביות בין סעיפי התוכנית או כל שינוי הנוגע לתקציב האמור בסעיף ב(1) יאושרו על ידי היו"רים המשותפים לוועדה והממונה על התקציבים או נציג מטעמו ובכפוף להוראות כל דין. במקרה שמדובר בתקציב שהעמידו ממקורותיהם משרד הכלכלה, הרווחה והשירותים החברתיים, החינוך גם בהשתתפות נציג אותו משרד, ובמקרה שמדובר בתקציב שמקורו עיריית ירושלים בנציג עיריית ירושלים.
4. המשרד לירושלים והתפוצות והרשות לפיתוח כלכלי למיעוטים במשרד ראש הממשלה יהיו אחראים על יישום התוכנית לפיתוח כלכלי-חברתי כמפורט בהחלטה זו וידווחו לוועדת השרים לענייני ביטחון לאומי מדי חצי שנה על התקדמות התוכנית (הדיווח הראשון עד יום 31.12.2014).
ראש הממשלה מנחה להציע פיתרון לסוגיית אספקת המים בשכונות הירושלמיות שממזרח לגדר הביטחון.


נספח א' -
סיכום עבודת הצוות והמלצות לפעולה
צוות בנושא המצב הביטחוני במזרח ירושלים
בהתאם להחלטת ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי (הקבינט המדיני-ביטחוני), כונס צוות בין משרדי, בראשות מזכיר הממשלה, לשם בחינת הצעות להגברת הביטחון האישי במזרח ירושלים.
בצוות היו חברים שר הבינוי והשיכון, מנכ"ל משרד ראש הממשלה, היועצת המשפטית למשרד ראש הממשלה, מנכ"ל משרד ירושלים והתפוצות, מפקד מחוז ירושלים במשטרה, נציגי השב"כ, המשנה ליועמ"ש לממשלה (פלילי), פרקליטת מחוז ירושלים, נציג משרד האוצר, נציגי המטה לביטחון לאומי, ומנכ"ל עיריית ירושלים.
הצוות הבין משרדי קיים שלושה מפגשים. בנוסף, התקיימו ישיבות בראשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה בנוגע לתקציבים הנדרשים ליישום המלצות הצוות.
להלן סיכום עבודת הצוות והמלצותיו:
כללי
1. בשנים האחרונות, ניכרת מגמה של החמרת מצב הביטחון האישי במזרח ירושלים. הדבר מביא לפגיעה של ממש ביכולתה של מדינת ישראל לקיים משילות אפקטיבית בשטח הנמצא תחת ריבונותה, להרחקת מבקרים ישראלים ותיירים מאתרים בעלי חשיבות היסטורית, לאומית ואישית, כדוגמת בית הקברות בהר הזיתים, ולשגרת חיים בלתי נסבלת עבור התושבים המתגוררים במקום.
2. על מנת להתמודד עם קשיים אלו, ולהביא לשינוי במגמה האמורה, נדרש טיפול משולב מצד גורמי המדינה השונים, המערב הגברה של מאמצי האכיפה הפלילית, בצד השקעה בתחומים החברתיים והכלכליים במזרח העיר. כל זאת, במטרה לשפר את תנאי החיים של התושבים ולהפחית את המוטיבציה להפרות סדר, תוך נקיטה בפעולות אכיפה וענישה בלתי מתפשרות כנגד גורמים המבקשים לערער את השליטה הישראלית באזורים אלו. הצוות הבין משרדי מצא, אפוא, לנכון להמליץ על מענה משולב אשר מתייחס לשני המרכיבים האמורים.
תחום האכיפה הפלילית
3. בתחום האכיפה הפלילית מצא הצוות כי נדרש חיזוק של האמצעים הפיסיים והכלים המשפטיים העומדים לרשות גורמי אכיפת החוק – המשטרה והפרקליטות, תוך מתן דגש מיוחד לאזורים מועדים לפורענות ולסוגי העבריינות הלאומנית הנפוצים באזורים אלו, דהיינו, יידויי אבנים לעבר אזרחים וכלי רכב.
4. בהקשר זה, נקטה משטרת ירושלים צעד משמעותי במסגרת ההחלטה על הקמת מרחב ייעודי הפועל באזורי התפר בין מזרח למערב ירושלים, הוא מרחב "קדם". המרחב החדש החל לפעול בתחילת חודש מרץ 2014.
5. במסגרת עבודת הצוות, נערכה במשטרת מחוז ירושלים עבודת מטה לפריסת מערכת מצלמות - פרויקט "מב"ט מרחב קדם", באזורי התפר בין מזרח למערב העיר. עבודת המטה כוללת הקמת מוקדי שליטה וגיבוש תפיסה מבצעית המאפשרת תגובה מיידית.
הצוות ממליץ על יישום הפרויקט באופן מיידי, בהתאם לסיכום התקציבי שהושג בין משרד האוצר והמשרד לביטחון פנים.
6. משרד הבינוי והשיכון הציג בפני הצוות את התכנית שגובשה לשיפור המיגון בבתי ובמתחמי מגורים של יהודים במזרח ירושלים.
הצוות ממליץ על יישום הפרויקט בכפוף להשגת סיכום תקציבי בנושא בין משרד האוצר ומשרד הבינוי והשיכון.
7. בדיוני הצוות, עלה הצורך לפעול להגברת האפקטיביות של אכיפת הדין ביחס לאלו המעורבים באירועים של יידוי אבנים לעבר אזרחים ושוטרים במזרח ירושלים, על מנת לחזק את ההרתעה. לשם כך, גובשו מספר הצעות שכבר במהלך עבודת הצוות החל יישומן, כדלקמן:
א. עבירה ספציפית בנוגע ליידוי אבנים לעבר רכב נוסע - מקרים של יידוי אבנים הפכו לתופעה שכיחה באזורי התפר בין מזרח למערב ירושלים. כאשר המעשה מופנה כלפי אזרח או כלפי שוטר קיימת בחוק העונשין עבירה ספציפית של תקיפה או תקיפה נגד שוטר, לפי העניין. לעומת זאת, במקרה של יידוי אבנים לעבר כלי רכב, העבירה בה נעשה שימוש הינה סיכון חיי אדם בנתיב תעבורה. עבירה זו איננה מתאימה לסיטואציה, וכתוצאה מכך, מתעורר קושי בהשגת תוצאה עונשית מיטבית.
בהתאם, הוצע ע"י נציגי משרד המשפטים החברים בצוות לפעול לחקיקת עבירה ספציפית המתייחסת ליידוי אבנים לעבר רכב נוסע, אשר תכלול גם נסיבות מחמירות המחייבות ענישה גבוהה יותר. עבודת המטה לניסוח תיקון החקיקה הושלמה לאחרונה, וטיוטת תזכיר החקיקה הופצה ע"י משרד המשפטים.
הצוות ממליץ כי תהליך החקיקה יושלם בהקדם, על מנת לאפשר אכיפה פלילית אפקטיבית ביחס לעבירות אלו. תיקון החקיקה, כשלעצמו, יעביר לציבור הרחב ולבתי המשפט מסר ברור בנוגע לחומרה אותה יש לייחס לעבירות כאמור.
ב. תיקון הנחיית פרקליט המדינה בנוגע לעבירות של יידוי אבנים - הנחיית פרקליט המדינה בעניין זה (הנחיה מס' 2.19, מתאריך 24.12.2009), איננה מספקת מענה מיטבי למציאות הביטחונית הקיימת במזרח ירושלים. בהתאם, הוצע ע"י נציגי משרד המשפטים החברים בצוות לפעול לעדכון ההחלטה, תוך הרחבה של מעגל העבירות בהן ייעשה שימוש, בהתאם לנסיבות המקרה. נציגי משרד המשפטים בצוות הודיעו כי ההנחיה המתוקנת תגדיר באופן ברור את מדיניות המעצרים, לרבות מעצר עד תום ההליכים, מתוך כוונה להביא למצב בו מעורבים בעבירות של יידוי אבנים ממניע לאומני יעצרו עד תום ההליכים המשפטיים בעניינם.
סוגיה נוספת בה תעסוק ההנחיה המתוקנת הינה מדיניות ענישה, במטרה להביא להחמרת הענישה הנוהגת, תוך הטלת מאסרים משמעותיים לריצוי בפועל, מאסרים על תנאי וכן שקילת הטלת קנסות במקרים המתאימים. בהקשר זה, עלה במסגרת דיוני הצוות הצורך בהפעלת ההוראה הרלוונטית בחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) המאפשרת להטיל קנס או תשלום פיצויים על הורי קטין שהורשע בעבירה של יידוי אבנים. כפי שנמסר על ידי נציגי משרד המשפטים, מדיניות הנקיטה באמצעי חיוני זה תוגדר אף היא בהנחיית פרקליט המדינה המתוקנת.
הצוות ממליץ להשלים בהקדם את תהליך העדכון של הנחיית פרקליט המדינה, כך שהנחייה זו תיכנס לתוקפה ותיושם באופן מיידי.
ג. "חוות דעת מומחה" בנוגע לתופעת יידוי האבנים - בדיוני הצוות עלה הצורך לעדכן את חוות הדעת המשטרתית המוגשת ע"י פרקליטות מחוז ירושלים לבתי המשפט בדיוני מעצר ובהליכים הפליליים גופם, אשר מתייחסת לחומרת התופעה של יידוי אבנים במזרח ירושלים, ולהיותם תופעה שכיחה.
הצוות ממליץ כי חוות הדעת תעודכן באופן מיידי, וכי הצורך בעדכונים נוספים יבחן מעת לעת, בשים לב למציאות הביטחונית.
תחום הפיתוח הכלכלי-חברתי
8. כאמור לעיל, אחת מהמסקנות העיקריות של הצוות היא שלשם השגת תוצאות אפקטיביות בנוגע לשיפור המצב הביטחוני במזרח ירושלים, נדרש מענה משולב. דהיינו, בצד חיזוק יכולות האכיפה, יש לפעול להעצמת אוכלוסיית מזרח ירושלים ולגיוון אפשרויות בתחומי החינוך, ההשכלה הגבוהה והתעסוקה, ולפיתוח תשתיות ציבוריות לרווחת התושבים. זאת, מתוך הבנה כי קיים קשר הדוק בין היקף ורמת האלימות של תושבי מזרח ירושלים לבין איכות החיים בשכונות מזרח העיר ואפשרויות השילוב של התושבים בחיים האזרחיים במדינה.
לשם כך, הוכנה תכנית מקיפה בתחום הפיתוח הכלכלי-חברתי של מזרח ירושלים. מדובר בתכנית רב-שנתית, הכוללת שיפור תשתיות, ועוסקת בתחומים של חינוך, השכלה תעסוקתית והשכלה גבוהה; גיוון הנגשה ומיצוי של אפשרויות תעסוקה; והעצמה חברתית ורווחה. ניהול התכנית יופקד בידי ועדת היגוי בראשות מנכ"ל המשרד לירושלים והתפוצות ומנהל הרשות לפיתוח כלכלי למיעוטים במשרד ראש הממשלה.
הצוות ממליץ על יישום מיידי של התכנית, בהתאם למתווה וללוח הזמנים שגובשו ע"י מנכ"ל משרד ראש הממשלה, בשיתוף המשרד לירושלים והתפוצות ועיריית ירושלים.
נושאים נוספים
9. שיפור המצב הביטחוני במזרח ירושלים הינו אינטרס לאומי ראשון במעלה. יישום ההמלצות המפורטות לעיל עתיד להיות בעל השפעות מרחיקות לכת במספר מעגלים: ברמה המוניציפאלית, הדבר יסייע לחיזוק תחושת השייכות של אוכלוסיית מזרח ירושלים, לחיזוק המשילות העירונית בשכונות מזרח העיר ולשיפור המצב הביטחוני; ברמה הלאומית, מדובר במרכיב מרכזי באחדותה של העיר ירושלים, בירת מדינת ישראל, ובהסרת החשש של מבקרים רבים מפני אירועי אלימות באתרים בעלי חשיבות היסטורית ולאומית; וברמה העולמית, הדבר יסייע בהגברת הביקורים באתרים אלו של תיירים מרחבי העולם, יהודים ושאינם-יהודים כאחד, אשר מבקשים לפקוד את אתרי המורשת החשובים של העם היהודי, כמו גם אתרים חשובים אחרים ברמה הבין-לאומית.
לשם הגשמת מטרות אלו, יש ללוות את יישום ההמלצות בתכנית הסברה מתאימה, אשר תתייחס לקהלים השונים, במעגלי ההשפעה האמורים לעיל. הצוות ממליץ כי תכנית זו תרוכז ע"י מטה ההסברה הלאומי במשרד ראש הממשלה, ותלווה את יישום ההמלצות שיאושרו ע"י הממשלה.
10. בקרה ומעקב – לאור מגוון ההמלצות ומורכבות ביצוען, מוצע כי הגורמים האמונים על יישום ההמלצות השונות ידווחו לקבינט המדיני-ביטחוני מדי חצי שנה על ההתקדמות במימושן. זאת, לצורך מעקב שוטף אחר אפקטיביות הצעדים השונים, ובמידת הצורך, בחינת ההתאמות הנדרשות.

נספח ב – טבלאות תקציב ]]>Tue, 15 Jul 2014 10:12:23 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=560קידום בנייה ירוקה בישראל http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=558מספר החלטת ממשלה: 1806(דר/47)
תאריך פרסום: 03/07/2014
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

קידום בנייה ירוקה בישראל

מחליטים

בהמשך להחלטות הממשלה מס' 1504 מיום 14.3.2010 ומס' 2508 מיום 28.11.10 בעניין "גיבוש תכנית לאומית להפחתת פליטות גזי חממה"; בהמשך להודעת ממשלת ישראל, במסגרת מסמך התחייבויות להצטרפות לארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי (ה-OECD), מיום 15 באוקטובר 2009, לפיה תפעל לקידום אסטרטגיה מקיפה להפחתת פליטות, לרבות מדיניות לניהול אנרגיה, וכן קביעת יעדים וצעדים נדרשים לעניין הפחתת פליטות גזי חממה -
להצהיר כי ממשלת ישראל רואה חשיבות בהטמעת בנייה ירוקה בשוק הבנייה בישראל, וזאת על מנת לצמצם את יוקר המחיה, לשמור על בריאות תושבי המדינה, לצמצם את צריכת המשאבים ולקדם את עצמאותה האנרגטית של מדינת ישראל. לשם קידום יעד זה, לבצע את הצעדים הבאים:

1. להטיל על השר להגנת הסביבה –

א. לבצע פעולות הסברה בנושא בנייה ירוקה לציבור במהלך השנים 2014 – 2016.

ב. לקדם הקמה של מרכז ידע ישראלי לבנייה ירוקה, אשר יעסוק, בין היתר במפורט להלן:

1. קידום ידע אקדמי בתחום הבנייה הירוקה - תמיכה במחקרים, הכנת הכשרות למרצים ופיתוח קורסים והצעתם לאקדמיה, ביצוע פיילוטים מחקריים בנושא בנייה ירוקה בתיאום עם המועצה להשכלה גבוהה ככל שנדרש.

2. ריכוז מידע בתחום הבנייה הירוקה - מספר המבנים אשר נבנים לפי תקן בנייה ירוקה מדי שנה ומאפייניהם, היבטים כלכליים וצרכניים בתחום הבנייה הירוקה (מחיר לרוכש, ביטוח המבנה, שינויים בערך המבנה, עלות השימוש במבנה ועוד) והתפתחויות אחרות הנוגעות לשוק הבנייה הירוקה, לרבות בהיבטים של כוח אדם מקצועי העוסק בתחום.

3. מעקב אחרי יישום ותועלת החלטת ממשלה זו וכן החלטת הממשלה מס' 2508 בעניין "גיבוש תוכנית לאומית להפחתת פליטות גזי חממה".

ג. לקדם מסגרת להכשרת כוח אדם מקצועי בתחום בנייה ירוקה לקהלי יעד מגוונים, לרבות מתכננים, אדריכלים, מהנדסי בניין, קבלנים, בודקים לתקן הבנייה הירוקה ובעלי מקצוע אחרים בתחומי הנדל"ן והמימון.

ד. לקדם את כתיבתם ועדכונם של תקנים בנושאי בנייה ירוקה שנכתבים ומעודכנים על ידי מכון התקנים הישראלי, תוך בחינת עלות תועלת וכן המשך יצירת כלי מדידה בנושאי בנייה ירוקה .

ה. להקים ועדת היגוי לביצוע המטלות בסעיפים א'-ד' לעיל בראשות המשרד להגנת הסביבה ובהשתתפות נציגי משרד הבינוי והשיכון, משרד האוצר, משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, משרד הפנים.
]]>Tue, 15 Jul 2014 09:44:22 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=558עקרונות לשיווק יחידות דיור במתכונת "מחיר מטרה"http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=555מספר החלטת ממשלה: 1809(דר/50)
תאריך פרסום: 03/07/2014
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

עקרונות לשיווק יחידות דיור במתכונת "מחיר מטרה"

מחליטים

בהמשך להחלטת הממשלה מספר 1532(דר/43) מיום 03.04.2014 שעניינה "שיווק יחידות דיור במתכונת מחיר מטרה", להנחות את יושב ראש מועצת מקרקעי ישראל (להלן-"המועצה") להביא לאישור המועצה החלטה בדבר יישום שיווק מכרזי קרקע למגורים בשיטת "מחיר מטרה" בהתאם לעקרונות המפורטים להלן:

1. שיווק בשיטת "מחיר מטרה" יתבצע בשנים 2019-2014.

2. במכרז בשיטת "מחיר מטרה" יתחרו המציעים על תשלום התמורה המקסימלי בעד הקרקע, כאשר הם חייבים למכור כ-80% מהדירות בכ-20% הנחה מהמחיר הממוצע במתחם, כפי שיקבע השמאי הממשלתי.

3. במחיר מטרה ייכללו יחידות דיור שמחירן, אחרי קביעת הנחת מחיר מטרה, עומד על עד 16,000 ש"ח למ"ר, וזאת על מנת להימנע ממתן ההטבה לדירות יוקרה.

4. בסה"כ ישווקו בשיטת מחיר מטרה, בשנים 2019-2014, 66,000 יחידות דיור. בכל שנה ישווקו כ-12,000 יחידות דיור בשיטה זו, בבנייה רוויה.

5. מכרזי מחיר המטרה לא יחולו בשווקים של מתחמי מחנות ובסיסי צה"ל העתידים להתפנות.
בשל הצורך בתיאום בין תכנית זו לבין הטבת מע"מ בשיעור 0% בשנת 2014, יחל השיווק מיד לאחר חקיקתו של חוק מס ערך מוסף (הטבה במס עסקה לרכישת דירת מגורים מוטבת), התשע"ד -2014.


6. זכאי לרכישת יחידת דיור במחיר מטרה יהיה חסר דיור וכן משפר דיור כפי שתקבע המועצה לעניין זה.

7. בשיווק קרקע במחיר המטרה ייכללו יחידות דיור בהן ערך הקרקע לאחר העמסת עלויות הפיתוח המתחייבות והכלולות במסמכי המכרז, כפי שיאושרו בוועדת הפרויקטים הרלבנטית, עולה על כ-80 אלף ₪ ליחידת דיור וכן ערך הקרקע נושא את שווי ההנחה שנקבעה לפי הערכת משרד הבינוי והשיכון או רשות מקרקעי ישראל.

8. במקרה של שיווק קרקע בשיטת מחיר מטרה במסגרת הסכמי הגג, יינתן מענה מלא לרשות המקומית בשל שיווק הקרקע בהנחה כאמור והקטנת סכום חלף היטל ההשבחה כתוצאה מכך, בין היתר באמצעות:

א. השלמת התשלום לו זכאית הרשות בגין מוסדות ציבור לסך של 18,000-15,000 ש"ח ליח"ד, עבור כל יח"ד במתחם מחיר מטרה.

ב. הפחתת שיעור יחידות הדיור שישווקו במחיר מטרה מ- 80% עד לשיעור של 60% מכלל יחידות הדיור במתחם מחיר המטרה.


9. תכנית השווקים תגובש אחת לחצי שנה על ידי רשות מקרקעי ישראל, משרד הבינוי והשיכון ואגף תקציבים באוצר ותובא לאישור שר הבינוי והשיכון ושר האוצר.
10. המועצה תהיה רשאית לקבוע כללים ותנאים נוספים לשיווק מכרזי קרקע במחיר מטרה.
הפניה: עקרונות לשיווק יחידות דיור במתכונת "מחיר מטרה"
]]>
Tue, 15 Jul 2014 09:37:12 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=555
התחדשות עירונית ושיפור המרחב הציבורי בירושלים http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=541מספר החלטת ממשלה: 1655
תאריך פרסום: 01/06/2014
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

התחדשות עירונית ושיפור המרחב הציבורי בירושלים

מחליטים

במסגרת פעילויות הממשלה לקידום פיתוחה ושגשוגה של ירושלים, ובהתאם לסעיף 4 בחוק יסוד: ירושלים בירת ישראל, הקובע, כי לירושלים יינתנו עדיפויות מיוחדות בפעילויות של רשויות המדינה לפיתוחה של ירושלים בנושאי משק וכלכלה ובנושאים אחרים, ולמדיניות הממשלה לחיזוק העיר ירושלים ובמטרה לעודד הגירה חיובית לעיר -סיוע לקידום פרויקטי פינוי-בינוי

1. לסייע לעיריית ירושלים לקדם פעילות של התחדשות עירונית במתחמי פינוי-בינוי המאופיינים, בין היתר, בצפיפות גבוהה, ואשר נדרש סיוע כספי לצורך הבטחת כדאיות כלכלית שתאפשר את מימושם (להלן - הפרויקט), וזאת במגמה להגדיל את היצע יחידות הדיור החדשות הנבנות מכוח פרויקטים להתחדשות עירונית בירושלים.

2. משרד הבינוי והשיכון ומשרד האוצר, בתיאום עם עיריית ירושלים, יגבשו תנאי סף תכנוניים וכלכליים להשתתפות בפרויקט וכן כללי תעדוף ובחירה. בין היתר, יילקחו בחשבון ערכי צפיפות, ערכי קרקע, תחשיב כלכלי בהתאם לקבוע בתקן שמאי מספר 21 "פירוט מזערי נדרש בשומות מקרקעין המבוצעות לצורך בדיקה שמאית כלכלית לתוכנית פינוי-בינוי" וכן סף מינימלי של הסכמה עקרונית מצד דיירים לפרויקט.

3. הכללים לקביעת הזכאות למענק ואופן בחירת המתחמים יפורסמו באמצעות קול קורא על ידי הוועדה הבינמשרדית להתחדשות עירונית ועיריית ירושלים במהלך שנת 2015.
4. הפעלת הפרויקט תתבצע באמצעות משרד הבינוי והשיכון.

5. הסיוע אשר ינתן ליזמים/קבלנים בגין כל יחידת דיור שתפונה במתחמים שייכללו בפרויקט לא יעלה על 80,000 ש"ח ליחידה. התנאים לקבלת הסיוע לרבות היקף הסיוע בגין יחידת דיור וכן אופן העברת הכספים ייקבעו על ידי משרד הבינוי והשיכון, באישור אגף התקציבים במשרד האוצר.

6. מסגרת התקציב המאושרת לביצוע החלטה זו תעמוד על 30 מיליון ₪, בין השנים 2020-2017.

7. תקצוב הפרויקט יתבצע בהתאם לחלוקה הבאה:

א. משרד האוצר – 20 מיליון ש"ח.
ב. משרד הבינוי והשיכון – 10 מיליון ש"ח.

8. הממשלה רושמת לפניה את החלטת מועצת עיריית ירושלים להמליץ על מתן פטור מהיטל השבחה מוגבל בזמן ובכפוף לתנאים שנקבעו לעסקאות שיבוצעו במתחמי התחדשות עירונית.

9. הרחבת הפרויקט תיבחן בהמשך, בכפוף למעקב אחר יישום הפרויקט ואפקטיביות התמריצים המוצעים. לצורך כך, ידווח שר הבינוי והשיכון לממשלה בתוך ארבעה חודשים מיום פרסום הקול הקורא האמור בסעיף 3 לעיל, על אפקטיביות הסיוע הניתן ליזמים/קבלנים ויביא לפני הממשלה המלצה בנוגע להמשך יישום הפרויקט, שינויו או ביטולו.פיתוח תשתיות ציבוריות

1. בהמשך לסיוע ולתמרוץ של פעולות להתחדשות עירונית, כאמור לעיל, לסייע לעיר ירושלים בפיתוח תשתיות ציבוריות בשכונות המיועדות בתכנית המתאר העירונית מס' 2000 (להלן – תכנית המתאר) לעבור הליכי התחדשות עירונית בירושלים, וזאת לצורך שיפור המרחב הציבורי ואיכות החיים והפנאי בעיר (להלן - פרויקט לפיתוח תשתיות ציבוריות). תכנית המתאר הומלצה להפקדה ע"י הוועדה המחוזית (בדיונים מיום 5.5.2009 ומיום 26.05.2009) והיא מהווה מסמך מדיניות של מוסדות התכנון. בנספח "תבנית הבנייה" שבתכנית המתאר מסומנות מספר שכונות כאזורים להתחדשות עירונית; בחלק ניכר מאזורים אלה קודמו או מקודמות תכניות אב/מתאר שכונתיות להתחדשות עירונית ויש בכך כדי לתמוך במימוש הליכים של התחדשות עירונית.

2. הפעולות שיבוצעו במסגרת הפרויקט לפיתוח תשתיות ציבוריות יאושרו על ידי צוות בראשות מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, ובהשתתפות הממונה על התקציבים במשרד האוצר ומנכ"ל המשרד לירושלים והתפוצות, ובתיאום עם מנכ"ל עיריית ירושלים ומנהל הרשות לפיתוח ירושלים, או נציגיהם (להלן - צוות היגוי).

3. צוות ההיגוי יאשר, בכפוף לחוק התקציב, את תכני הפרויקטים, את אופן הקצאת ופריסת התקציב השנתי הקבוע בסעיף 4 להלן, ואת אבני הדרך לתקצוב, במסגרת פרויקט פיתוח התשתיות הציבוריות, וזאת באישור משרד הבינוי והשיכון ואגף התקציבים במשרד האוצר, ובכפוף לנהלי תכנית "מרום", כמפורט בהחלטת הממשלה מס. 3238 מיום 29.5.2011 (להלן - החלטה 3238).

4. לשם יישום החלטה זו, יתוקצבו 15 מיליון ש"ח, בפריסה לשלוש השנים 2016-2014 בתקנה ייעודית לתכנית "מרום" המבוצעת מכוח החלטה 3238, במסגרת תקציב המשרד לירושלים והתפוצות, בחלוקה הבאה:

א. 2.5 מיליון ש"ח לשנה בין השנים 2016-2014 מתקציב משרד הבינוי והשיכון.
ב. 2.5 מיליון ש"ח לשנה בין השנים 2016-2014 מתקציב משרד האוצר.

5. הממשלה רושמת לפניה את התחייבות עיריית ירושלים, לפיה תשתתף ביישום החלטה זו ממקורותיה בסך של 2.5 מיליון ש"ח לשנה, במשך שלוש השנים 2016-2014, ובסך הכול 7.5 מיליון ש"ח.
הפניה: התחדשות עירונית ושיפור המרחב הציבורי בירושלים
]]>
Thu, 12 Jun 2014 09:01:13 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=541
אכרזת מתחמים להתחדשות עירונית - תיקון החלטהhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=104מספר החלטת ממשלה: 4558(חכ/187)
תאריך פרסום: 08/12/2005
תוכן החלטת הממשלה:

בהחלטת הממשלה מס' 4322(חכ/171), בנושא אכרזת מתחמים להתחדשות עירונית נפלה טעות סופר. להלן נוסח ההחלטה המתוקן: 


1. על פי סעיף 33א' לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 לאמץ את המלצות הוועדה הבינמשרדית להתחדשות עירונית ולהכריז על המתחמים המפורטים להלן כמתחמים לפינוי לשם בינוי:

הוד השרון - בני ברית
חיפה - המלך חזקיהו*
ירושלים - חירם
ירושלים - המקשר
כפר סבא - ששת הימים*
נהריה - ישורון
נתניה - החלוצים
נתניה - ילין-קלישר
פתח תקוה - שילר-אורלוב*

* הערה: ביחס למתחם זה, התבקש פטור מהיטל השבחה, על סמך הסכמות שרי הפנים והבינוי והשיכון למתן הפטור; הכל בהתאם לסעיף 19(ב)(2) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965.

(מפות המתחמים המפורטים בהחלטה זו נמצאות במזכירות הממשלה).

2. תוקף האכרזה הוא לשש שנים.

הממשלה תהא רשאית לבטל את האכרזה במתחם בטרם חלפו שש שנים, או לשנות גבולותיה.

הפניה: אכרזת מתחמים להתחדשות עירונית - תיקון החלטה
]]>
Tue, 29 Dec 2009 14:43:23 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=104
אכרזת מתחמים להתחדשות עירוניתhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=105מספר החלטת ממשלה: 4555(חכ/184)
תאריך פרסום: 08/12/2005
תוכן החלטת הממשלה:

1. על פי סעיף 33א לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 לאמץ את המלצות הוועדה הבינמשרדית להתחדשות עירונית ולהכריז על המתחמים המפורטים להלן כמתחמים לעיבוי בניה:

בית שאן - ציר 90
חוף הכרמל - לב עתלית*
חיפה - מורדות הכרמל הצרפתי*
טירת כרמל - ביאליק*
קרית ים - צה"ל-שרת

* הערה: ביחס למתחם זה, התבקש פטור מהיטל השבחה, על סמך הסכמות שרי הפנים והבינוי והשיכון למתן הפטור; הכל בהתאם לסעיף 19(ב)(2) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965.

(מפות המתחמים המפורטים בהחלטה זו נמצאות במזכירות הממשלה).

2. תוקף האכרזה הוא לשש שנים.

הממשלה תהא רשאית לבטל את האכרזה במתחם בטרם חלפו שש שנים, או לשנות גבולותיה.

הפניה: אכרזת מתחמים להתחדשות עירונית
תקציר1: החלטה מס. חכ/184 של ועדת שרים לעניני חברה וכלכלה (קבינט חברתי-כלכלי) מיום 29.11.2005  אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה תוקף של החלטת ממשלה ביום 08.12.2005 ומספרה הוא 4555(חכ/184).
]]>
Tue, 29 Dec 2009 14:48:39 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=105
הכרזת מתחמים לפינוי ולבינוי במסלול מיסוי http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=135מספר החלטת ממשלה: 388(חכ/11)
תאריך פרסום: 20/08/2006
תוכן החלטת הממשלה: א. על פי סעיף 49 כח' לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן - "חוק מיסוי מקרקעין), לאמץ את המלצות הוועדה כהגדרתה בסעיף האמור ולהכריז על המתחמים המפורטים להלן כמתחמי פינוי ובינוי במסלול מיסוי:

גבעתיים - גוש 7105 חלקה 95;

קרית אונו- גוש 6497 חלקות 306, 307 (מתחם לעיבוי בנייה);

קרית אונו - גוש 6496 חלקה 278.

ב. תוקף ההכרזה הוא לשש שנים מיום החלטה זו. הממשלה תהא רשאית לבטל את ההכרזה במתחם בטרם חלפו שש שנים, אם התקיימו אחד או יותר ממקרים אלה:
 1. בוטלו הסכמים שנחתמו בין דיירים לבין היזם, כך שלא מתקיים התנאי המפורט בסעיף 49 כח' לחוק מיסוי מקרקעין ובתקנה 2(א)(3) לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (תנאים להמלצה על הכרזה על מתחם פינוי ובינוי במסלול מיסוי), התשס"ד-2004.
 2. מנהל מיסוי מקרקעין השתמש בסמכותו לפי סעיף 84 לחוק מיסוי מקרקעין.
 3. בשל סיבות שלטוניות או בשל שינוי מדיניות הממשלה."
הפניה: הכרזת מתחמים לפינוי ולבינוי במסלול מיסוי
תקציר1: החלטה מס. חכ/11 של ועדת שרים לענייני חברה וכלכלה (קבינט חברתי-כלכלי) מיום 01.08.2006 אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה תוקף של החלטת ממשלה ביום 20.08.2006 ומספרה הוא 388(חכ/11).

הממשלה ה-31 אהוד אולמרט.
]]>
Tue, 09 Mar 2010 13:28:08 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=135
המדיניות הכלכלית לשנת 2001 - פינוי בינוי במרקמים ﬠירוניים - הגדרת מסלולים חדשיםhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=283מספר החלטת ממשלה: 2217
תאריך פרסום: 16/08/2000
תוכן החלטת הממשלה:
 1. הוﬠדה הביך-משרדית לפינוי ובינוי שהוקמה במסגרת החלטת הממשלה הנ"ל תפﬠיל מסלול נוסף להתחדשות ﬠירונית, ﬠל ידי הגדלת ניצולת הקרקﬠ באמצﬠות תוספת בניה באיזורים מבונים, ללא פינוי הבנייה הקיימת, או במשולב ﬠם פרוייקט פינוי בינוי.
  המסלול החדש יופﬠל ﬠל פי הﬠקרונות שבבסיס המסלול הקיים, בשינויים המתחייבים, שייקבﬠו ﬠל ידי הוﬠדה.
 2. הוﬠדה הבין-משרדית תבחן ותגבש דרכים לחידוש וציפוף מרכזי הﬠרים הותיקות, תוך קביﬠת קריטריונים להכלל בתוכנית ﬠל בסיס הﬠקרונות הבאים:
  א. יוגדרו כללים להפﬠלת מימון ביצוﬠ המרכיבים הציבוריים בפרוייקט כגון: ﬠבודות תשתית ובניינים ציבוריים, במתכונת של "משק כספי
  סגור" באופך שהכנסות מאגרות והיטלים שיוטלו ﬠל הפרוייקט ישמשו למימון המרכיבים הציבוריים בפרוייקט.
  ב. יוגדרו כללים לבחינת הישימות הכלכלית של הפרוייקטים מנקודת מבטם של בﬠלי הזכויות במתחם והיזמים מטﬠמם.
  ג. הממשלה תסייﬠ לקידום הפרוייקטים תוך התמקדות בקידום תכנון מתארי לתוספת זכויות בניה ושימוש בקרקﬠ.
 3. להטיל ﬠל צוות משותף למשרד המשפטים, משרד האוצר ומשרד הבינוי והשיכון להציﬠ את התיקונים הנדרשים בחוק מקרקﬠין, התשכ"ט-1969, במטרה לשלבם בתיקוני החקיקה לﬠנין תקציב 2001, לגבי האופן והתנאים לקבלת החלטה ﬠל נטילת חלק בפרוייקט "פינוי בינוי", לרבות הצעת פתרון למצב שבו חלק מהדיירים אינם מוכנים ליטול חלק בפרוייקט, תוך התייחסות להמלצות הוﬠדה הבינמשרדית בﬠנין זה.
 4. נציב מס הכנסה יבחן ויגבש כללים לקביﬠת חבות המס בפרוייקטים של "פינוי-בינוי", ופרוייקטים של ﬠיבוי באמצﬠות תוספת בנייה ﬠל מנת להבהיר מראש את חבות המס בפרוייקט.
 5. הוﬠדה הבין משרדית לפינוי ובינוי תבחן חלופות לקידום פרוייקטים להתחדשות ﬠירונית המתאפיינים בכדאיות כלכלית נמוכה ליזם ולתושבים.
 6. לבצﬠ את תיקוני החקיקה כמתחייב מהחלטת הממשלה מסי 4342 מיום 13 בספטמבר 1998.
הפניה: המדיניות הכלכלית לשנת 2001 - פינוי בינוי במרקמים ﬠירוניים - הגדרת מסלולים חדשים
]]>
Mon, 30 Jul 2012 13:16:02 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=283
מינוי ועדה לענין מתחמי פינוי ובינויhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=284מספר החלטת ממשלה: 2809
תאריך פרסום: 01/12/2002
תוכן החלטת הממשלה: בהתאם לסעיף 33א.(ג) לחוק התכנון והבנייה, התשכ'יה-1965, למנות ועדה לעניין מתחמי פינוי ובינוי, בהרכב כדלהלן:
- מנהלת אגף תכנון ובינוי ערים במשרד הבינוי והשיכון, נציגת שר הבינוי והשיכון - יושב-ראש, ולממלאת מקומה הגב' עינת גנון מאגף תכנון ובינוי ערים במשרד הבינוי והשיכון.
- מנהלת האגף לתכניות מתאר מקומיות ומפורטות במינהל התכנון במשרד הפנים, נציגת שר הפנים - חברה, ולממלאת-מקומה הגב' רחלי קולסקי מהאגף לתכניות מתאר מקומיות ומפורטות במינהל התכנון במשרד הפנים.
- סגן הממונה על התקציבים (מאקרו) במשרד האוצר, נציג שר האוצר - חבר.
- ראש אגף סביבה עירונית ופיתוח בר-קיימא במשרד לאיכות הסביבה, נציגת השר לאיכות הסביבה - חברה.
- מנהלת אגף תחבורה ציבורית בנתיבי איילון, נציגת שר התחבורה - חברה.
- יועץ ראש הממשלה לתכנון ופיתוח במשרד ראש הממשלה, נציג ראש הממשלה - חבר.
- הממונה על תכניות מתאר ארציות באגף תכנון ופיתוח במינהל מקרקעי ישראל, נציגת מינהל מקרקעי ישראל, בהמלצת שר התשתיות הלאומיות - חברה, ולממלא-מקומה מר רפי אלמליח מאגף תכנון ופיתוח במינהל מקרקעי ישראל.
הפניה: מינוי ועדה לענין מתחמי פינוי ובינוי
]]>
Mon, 30 Jul 2012 14:08:48 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=284
אכרזת מתחמים להתחדשות עירונית (פינוי ובינוי)http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=280מספר החלטת ממשלה: 897
תאריך פרסום: 11/11/2001
תוכן החלטת הממשלה: בהמשך להחלטת ממשלה מס. 4342 מיום כ"ב באלול התשנ"ח (13.9.98):
א. לאמץ את המלצות הוועדה הבינמשרדית להתחדשות עירונית (פינוי ובינוי) ולהכריז על המתחמים המפורטים להלן כמתחמים להתחדשות עירונית (פינוי ובינוי):
באר-שבע - שכונה א' מערב (*)
באר-שבע - שכונה ד'
בת-ים - בר אילן
הוד השרון - הפרסה
הרצליה - נווה ישראל
חדרה - העירייה
חדרה - השוק העירוני
חיפה - המלך אמציה (*)
טבריה - תחנה מרכזית
יהוד - העצמאות (*)
נשר - בן דור
קדימה - יוספטל (*)
קרית ביאליק - העצמאות
ראשון לציון - אלקלעי
רמת השרון - יוספטל

(*) דירוג המתחמים המסומנים בכוכבית נקבﬠ בכפוף לפטור מהיטל השבחה וﬠל סמך הסכמות שרי הפנים והבינוי והשיכון למתן הפטור 
(מפות המתחמים המפורטים בהצﬠה נמצאות במזכירות הממשלה)

תוקף האכרזה הוא ל-6 שנים.

ב. הממשלה תהא רשאית לבטל את האכרזה במתחם בטרם יחלפו 6 שנים, אם התקיימו אחד או יותר ממקרים אלה:
1) חל שינוי בתכנון לﬠומת הﬠקרונות שאישרה הווﬠדה הבינמשרדית במיון הסופי.
2) לא התקיימה במתחם פﬠילות תכנונית במוסדות התכנון, כפי שייקבﬠ ﬠל-ידי הווﬠדה הבינמשרדית.
3) הרשות המקומית הפרה תנאי ﬠיקרי מתנאי החוזה שייחתם בינה לבין משרד הבינוי והשיכון.
4) הרשות המקומית הגישה בקשה מנומקת לבטל את האכרזה והווﬠדה הבינמשרדית קיבלה את בקשתה.
5) בשל סיבות שלטוניות או בשל שינוי מדיניות הממשלה."
הפניה: אכרזת מתחמים להתחדשות עירונית (פינוי ובינוי)
]]>
Mon, 30 Jul 2012 10:15:54 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=280
אכרזת מתחמים להתחדשות עירוניתhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=281מספר החלטת ממשלה: 2026
תאריך פרסום: 16/06/2002
תוכן החלטת הממשלה:
 1. ﬠל פי סﬠיף 33א לחוק התכנון והבנייה, לאמץ את המלצות הווﬠדה הבינמשרדית להתחדשות ﬠירונית ולהכריז ﬠל המתחמים המפורטים להלן:
  ﭏ) מתחמים לפינוי לשם בינוי:
  נס-ציונה - השוק הﬠירוני
  נס-ציונה - יד אליﬠזר
  נתניה - הרב קוק (אתר מס. 1)
  נתניה - ויצמן (צפון)
  נתניה - סוקולוב-ויצמן
  פתח-תקווה - בר-כוכבא (*)
  פתח-תקווה - שלום אש (*)
  קרית אתא - שיבת ציון
  רמת השרון - רקפת
  תל-אביב - בית-אל (*)

  ב) מתחמים לﬠיבוי בנייה:
  חיפה - חביבה רייך (*)
  יהוד - קדושי מצרים-שכונת גיורא (*)
  יהוד - ויצמן-סירקין (*)
  ערד - יﬠלים
  קרית-ים - יוספטל-קוממיות

  (מפות המתחמים המפורטים בהחלטה זו נמצאות במזכירות הממשלה).
 2. תוקף ההכרזה הוא לשש שנים.
  הממשלה תהא רשאית לבטל את האכרזה במתחם בטרם חלפו שש שנים, אם התקיימו אחד או יותר ממקרים אלה:
  א) חל שינוי בתכנון לﬠומת הﬠקרונות שאישרה הווﬠדה הבינמשרדית.
  ב) לא התקיימה במיתחם פּﬠילות תכנונית במוסדות התכנון, כפי שייקבﬠ ﬠל-ידי הווﬠדה הבינמשרדית.
  ג) הרשות המקומית הפרה תנאי ﬠיקרי מתנאי החוזה שייחתם בינה לבין משרד הבינוי והשיכון.
  ד) הרשות המקומית הגישה בקשה מנומקת לבטל את האכרזה והווﬠדה הבינמשרדית קיבלה את בקשתה.
  ה) בשל סיבות שלטוניות או בשל שינוי מדיניות הממשלה.
 3. בהמשך להחלטת הממשלה מס. 2520 מיום 19.11.2000, רושמת הממשלה לפניה, כי ביום 5.6.2002 התמלא התנאי לאכרזת מיתחם קרית-אונו-שלמה המלך צפון, וכי תחילת תוקפה של האכרזה ביחס למיתחם זה היא בתאריך 5.6.2002."

*) ביחס למתחמים המסומנים בכוכבית, התבקש פטור מהיטל השבחה, על-סמך הסכמות שרי הפנים והבינוי והשיכון למתן הפטור - הכל בהתאם לסﬠיף 19(ב)(2) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה.

הפניה: אכרזת מתחמים להתחדשות עירונית
]]>
Mon, 30 Jul 2012 12:30:14 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=281
אכרזת מתחמים להתחדשות עירוניתhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=293מספר החלטת ממשלה: 939
תאריך פרסום: 26/03/2003
תוכן החלטת הממשלה:
 1. על-פי סﬠיף 33א לחוק התכנון והבנייה, ובהמלצת הווﬠדה לﬠנין מתחמי פינוי ובינוי, להכריז ﬠל המתחמים המפורטים להלן:
  א) מתחמים לפינוי לשם בינוי
  חדרה - מתחם בית"ר *)
  חולון - מתחם ג'סי כהן *)
  חולון - מתחם פיכמן     
  נתניה - מתחם אנדריוס *)
  פתח-תקוה - מתחם יוספברג
  פתח-תקוה - מתחם תחנה מרכזית
  קרית-ביאליק - מתחם ז'בוטינסקי *)
  רחובות - מתחם אייזנברג *)

  ב) מתחמים לﬠיבוי בנייה
  טירת כרמל -מתחם שרת
  מגדל הﬠמק - מתחם הנשיאים
  קרית ביאליק - מתחם צור שלום *)
  קרית ים - מתחם יוספטל-ליהמן

*) הﬠרה: ביחס למתחמים המסומנים ב*), התבקש פטור מהיטל השבחה, ﬠל-סמך הסכמות שרי הפנים והבינוי והשיכון למתן הפטור; הכל בהתאם לסﬠיף 19(ב)(2) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה.

הפניה: אכרזת מתחמים להתחדשות עירונית
]]>
Sun, 05 Aug 2012 10:56:19 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=293
אכרזת מתחמים להתחדשות עירוניתhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=294מספר החלטת ממשלה: 2756
תאריך פרסום: 17/11/2002
תוכן החלטת הממשלה:
 1. ﬠל פי סﬠיף 33א לחוק התכנון והבניה, לאמץ את המלצות הווﬠדה הבינמשרדית לעניין מתחמי פינוי בינוי (להלן: הווﬠדה) ולהכריז על המתחמים המפורטים להלן כמתחמים לפינוי לשם בינוי:
  באר-שבﬠ - שכווה א' מזרח *
  באר-שבע - שכונה ב' *
  חולון - חנקין
  נהריה - פינסקר
  נתניה - הרב קוק (אתר מס. 2)
  נתניה - רמת הרצל
  רחובות - בית הפוﬠלים
  רחובות - בנימין יעקב
  תל אביב -החרש והאומן
  (מפות המתחמים המפורטים בהחלטה זו נמצאות במזכירות הממשלה),
 2. תוקף האכרזה הוא לשש שנים.
  הממשלה תהא רשאית לבטל את האכרזה במתחם בטרם חלפו שש שנים, אם התקיימו אחד או יותר מאלה:
  א) חל שינוי בתכנון לעומת הﬠקרונות שאישרה הוועדה הבינמשרדית
  ב) לא התקיימה ביחס למתחם פﬠילות תכנונית במוסדות התכנון, ﬠל-פי קביﬠת הווﬠדה
  ג) הרשות המקומית הפרה תנאי ﬠיקרי מתנאי החוזה שנחתם בינה לבין משרד הבינוי והשיכון.
  ד) הרשות המקומית הגישה בקשה מנומקת לבטל את האכרזה והווﬠדה המליצה לקבל את בקשתה.
  ה) בשל שינוי מדיניות הממשלה או בשל סיבות שלטוניות אחרותְ
 3. מכוח האמור בסﬠיף ב(2) להחלטת הממשלה מס. 2520 מיום כ“א בחשון התשסײא (2000.19.11), לבטל אכרזתם של המתחמים: קרית אונו - לוי אשכול; קרית אונו - שכונת ירוןְ אשר אוכרזו ﬠל ידי הממשלה בהחלטתה האמורה"

*) הﬠרה ביחס למתחם זה, התבקש פטור מהיטל השבחה, ﬠל-סמך הסכמות שרי הפנים והבינוי והשיכון למתן הפטור: הכל בהתאם לסﬠיף 19(ב)(2) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה.

הפניה: אכרזת מתחמים להתחדשות עירונית
]]>
Sun, 05 Aug 2012 11:19:20 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=294
פינוי בינויhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=295מספר החלטת ממשלה: 4342
תאריך פרסום: 13/09/1998
תוכן החלטת הממשלה:
 1. לאמץ את דו"ח הביניים בנושא פינוי בינוי וﬠיבוי הבניה שהוגש על-ידי הוﬠדה לשיקום פיסי של מרכזי ﬠרים.
  1. בהתאם להמלצות דו"ח הביניים האמור, לאפשר ציפוף אזורים מבונים במסגרת מתחמים שיוכרזו כמתחמים לפינוי ובינוי. הכרזת המתחמים תיﬠשה ﬠל-פי החלטת ממשלה, על-בסיס המלצת וﬠדה בינמשרדית שתמונה לנושא ותהיה בתוקף למשך 6 שנים. לצורך זה תפﬠל הממשלה לביצוﬠ השינויים והתיקונים הבאים:
   א. חוק התכנון והבנייה, התשכײה-1965 (להלן - החוק), יתוקן באופן שתכנונם של מתחמים שהוכרזו במתחמים לפינוי ובינוי יתבצﬠ על-פי תכניות שיאושרו במסגרת ועדה מיוחדת כהגדרתה בחוק, תוך התאמת הרכבה ודרכי פﬠולתה לצרכים המיוחדים של מתחמים כאמור. תכניות כאמור יוכנו על-ידי הרשות המקומית או מי מטעמה ויפקﬠו בחלוף 6 שנים מיום ההכרזה. תיקון זה יחול גם של תכניות לפינוי בינוי ביוזמת מינהל מקרקעי ישראל.
   ב. החוק יתוקן באופן שתשלום היטל השבחה לא יחול על מתחמים שהוכרזו לפינוי בינוי בתקופת הכרזתם, אולם לגבי מי שרכש נכס בקופת ההכרזה ולא מימש את הזכויות עד תום תקופת ההכרזה, יחול היטל השבחה בﬠתיד בהתייחס לזכויות שהיו ערב הכרזת המתחם.
   ג. פקודת העיריות תתוקן באופן שייקבﬠו הסדרים מיוחדים לחיוב בגין ﬠבודות פיתוח במתחמים שהוכרזו לפינוי בינוי, כך שאלו ייﬠשו על-פי אומדן ﬠלויות פרטני לפיתוח המתחייב מציפוף אותו מתחם.
   החיוב בגין ﬠבודות פיתוח ייגזר מהזכויות במגרש, תוך התייחסות למגרשים מבונים ולמגרשים פנויים ויאפשר מימוש של ﬠבודות פיתוח בהיקף של 80% מהﬠבודות הנדרשות, גם במקרה של מימוש חלקי של הזכויות, אך לא פחות משני שלישים מהן.
   הכספים בגין ﬠבודות הפיתוח בכל מתחם ינוהלו בחשבון נפרד, באמצﬠות חברת ניהול שתיבחר לנושא ושתהיה אחראית לביצוﬠ עבודות הפיתוח במתחם.
   ד. חוק המקרקﬠין, התשכ"ט-1969 בפרק הדן בבתים משותפים, יתוקן באופן שבﬠלי דירות שבבﬠלותם 80% מהדירות בבית המשותף. המﬠוניינים בעיסקה לפינוי בינוי בבית המשותף או בﬠיבוי באמצﬠות בנייה, יהיו רשאים לפנות למפקח על הבתים המשותפים בבקשה שיורה על ביצוע הﬠסקה או בנייה. כמו-כן יהיה המפקח רשאי לקבוﬠ את הזכויות בעיסקה שיינתנו למיﬠוט הדיירים בהתייחס לזכויות שיקבלו רוב הדיירים במסגרת הﬠסקה, וכן את ההסדרים בדבר הפינוי, הדיור החלופי וכל נושא הנוגע בפינוי ובבינוי.
   ה. חוק מס שבח מקרקעין, התשכ"ג-1963, יתוקן באופן ששר האוצר יוסמך לקבוﬠ בתקנות כי בﬠסקאות פינוי בינוי, במתחמים שהוכרזו לﬠנין זה, תבוטל מגבלת הפטור לפי כפל שווי ותישאר רק תקרת הפטור הקבוﬠה בחוק.
   ו. נציבות מס הכנסה תפﬠל בהתאם לסמכות הנתונה לה בחוק, ותאפשר דחיית תשלומי מס השבח ומס הרכישה של בﬠל המקרקﬠין ושל הקבלן/יזם, בﬠסקאות פינוי בינוי במתחמים שהוכרזו, ﬠד 3 שנים, לפי הﬠניין ובהתאם לנסיבות.
   ו. נציבות מס הכנסה תפרסם הוראות מקצוﬠיות אשר תבהרנה את הסדרי המיסוי הנהוגים בעסקאות פינוי בינוי, ותיתן הסדרי מס מראש (פרה-רולינג) שיבהירו את חבויות המס של פרוייקט פינוי בינוי במתחמים שהוכרזו.
   ח. הממשלה תמנה וﬠדה בינמשרדית לפינוי בינוי שתכלול את נציגי משרדי הבינוי והשיכון, הפנים, האוצר, איכות הסביבה, התחבורה, ראש הממשלה ומינהל מקרקעי ישראל.
הפניה: פינוי בינוי
]]>
Sun, 05 Aug 2012 12:25:24 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=295
אכרזת מתחמים להתחדשות ﬠירוניתhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=296מספר החלטת ממשלה: 1152
תאריך פרסום: 14/12/2003
תוכן החלטת הממשלה:
  1. ﬠל-פי סﬠיף 33א לחוק התכנון והבנייה לאמץ את המלצות הוﬠדה הבינמשרדית להתחדשות ﬠירונית ולהכריז ﬠל המתחמים המפורטים להלן כמתתמים לﬠיבוי בניה:
   חיפה - מתחם אמיל זולא *)
   חיפה - מתחם מח"ל (קרית-חיים) *);
   לוד - מתחם חסכון ג' *);
   מגדל-הﬠמק - מתחם ניצנים;
   נהריה - מתתם הגלﬠד;
   קדימה - מתחם בן-צבי.

   *) הערה: ביחס למתחם זה, התבקש פטור מהיטל השבחה, ﬠל-סמך הסכמות שרי הפנים והבינוי והשיכון למתן הפטור; הכל בהתאם לסﬠיף 19(ב)(2) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה.
   (מפות המתחמיםְ המפורטים בהחלטה זו נמצאות במזכירות הממשלה).
  2. תוקף האכרזה הוא ל-6 שנים.
   הממשלה תהא רשאית לבטל את האכרזה במתחם בטרם חלפו 6 שנים, אם התקיימו אחד או יותר ממקרים אלה:
   א) חל שינוי בתכנון לﬠומת הﬠקרונות שאישרה הוﬠדה הבינמשרדית.
   ב) לא התקיימה ביחס למתחם פﬠילות תכנונית במוסדות התכנון, כפי שייקבﬠ ﬠל-ידי הוﬠדה הבינמשרדית.
   ג) הרשות המקומית הפרה תנאי עיקרי מתנאי החוזה שייחתם בינה לבין משרד הבינוי והשיכון.
   ד) הרשות המקומית הגישה בקשה מנומקת לבטל את האכרזה והווﬠדה הבינמשרדית קיבלה את בקשתה.
   ה) בשל סיבות שלטוניות או בשל שינוי מדיניות הממשלה.
הפניה: אכרזת מתחמים להתחדשות ﬠירונית
]]>
Sun, 05 Aug 2012 12:46:41 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=296
אכרזת מתחמים להתחדשות עירונית (פינוי ובינוי)http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=297מספר החלטת ממשלה: 477
תאריך פרסום: 22/07/2001
תוכן החלטת הממשלה: א. לאמץ את המלצות הוﬠדה הבינמשרדית להתחדשות ﬠירונית (פינוי ובינוי) ולהכריז ﬠל המתחמים המפורטים להלן כמתחמים להתחדשות ﬠירונית (פינוי ובינוי):
אשדוד - אזור המלאכה צפון
גבﬠתיים - מﬠונות ﬠובדים
הוד השרון - אזור תﬠשיה גיל ﬠמל
חדרה - מבוא חדרה מזרח
יהוד - מרכז יריד (*)
נס ציונה - רחוב הבנים 
נתניה - הלפרין.
(מפות המתחמים המפורטים בהחלטה זו נמצאות במזכירות הממשלה).
תוקף האכרזה הוא לשש שנים.

ב. הממשלה תהא רשאית לבטל את האכרזה במתחם בטרם חלפו שש שנים, אם התקיימו אחד או יותר ממקרים
אלה:
1) חל שינוי בתכנון לﬠומת הﬠקרונות שאישרה הווﬠדה הבינמשרדית במיון הסופי.
2) לא התקיימה במתחם פﬠילות תכנונית במוסדות התכנון, כפי שייקבﬠ ﬠל-ידי הווﬠדה הבינמשרדית.
3) הרשות המקומית הפרה תנאי ﬠיקרי מתנאי החוזה שייחתם בינה לבין משרד הבינוי והשיכון.
4) הרשות המקומית הגישה בקשה מנומקת לבטל את האכרזה והווﬠדה הבינמשרדית קיבלה את בקשתה.
5) בשל סיבות שלטוניות או בשל שינוי מדיניות הממשלה.
הﬠרה: אכרזתו של המתחם המסומך בכוכבית (*) מותנית בפטור מהיטל השבחה.
הפניה: אכרזת מתחמים להתחדשות עירונית (פינוי ובינוי)
]]>
Sun, 05 Aug 2012 13:07:13 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=297