משרד הבינוי והשיכון: החלטות ממשלהhttp://www.moch.gov.il//Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspxהזנת RSS עבור הרשימה Gov_Decisions.Fri, 30 Jan 2015 00:19:05 GMT60he-ILמשרד הבינוי: Gov_Decisions/_layouts/images/homepage.gifhttp://www.moch.gov.il//Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspxמענק מיוחד לסילוק תביעות של מפוני גוש קטיף וצפון השומרון הזכאים לפיצוי בגין בית מגורים שמרכז חייהם ביום הקובע היה ביישוב מפונהhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=476מספר החלטת ממשלה: 3175(נתק/34)
תאריך פרסום: 28/04/2011
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

מענק מיוחד לסילוק תביעות של מפוני גוש קטיף וצפון השומרון הזכאים לפיצוי בגין בית מגורים שמרכז חייהם ביום הקובע היה ביישוב מפונה

מחליטים

בהמשך להחלטת הממשלה מס' 1619(נתק/20) מיום 3.5.2007 בנושא סיכום דברים על מענקים ותשלומים מיוחדים למפוני חבל עזה וצפון השומרון:

להנחות את משרד האוצר, משרד המשפטים ומינהלת "תנופה" לפנות לגורמים המוסמכים לאשר פשרות, לקבלת אישור לכך שהמענק הקבוע בסעיף 8 לסיכום הדברים שנחתם ביום 22.4.2007 בין נציגי הממשלה לבין חברי כנסת שייצגו את מפוני חבל עזה וצפון השומרון (להלן: "המפונים"), יינתן גם למפונים זכאים לפיצוי בגין בית מגורים שמרכז חייהם ביום הקובע ובמשך שנתיים רצופות לפחות בתכוף לפני היום הקובע היה ביישוב מפונה.

סיכום הדברים מצורף לפרוטוקול זה (דפים 24-19)."

הפניה: מענק מיוחד לסילוק תביעות של מפוני גוש קטיף וצפון השומרון הזכאים לפיצוי בגין בית מגורים שמרכז חייהם ביום הקובע היה ביישוב מפונה
]]>
Wed, 23 Oct 2013 13:26:48 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=476
העתקת מחנות צה"ל לנגבhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=265מספר החלטת ממשלה: 3161
תאריך פרסום: 17/04/2011
תוכן החלטת הממשלה: בהמשך להחלטות הממשלה מס' 4415 מיום 20.11.2005, מס' 1529 מיום 1.4.2007 ומס' 3976 מיום 24.8.2008, במסגרת התכנית הלאומית לפיתוח הנגב, במטרה לפנות קרקעות במרכז הארץ ובמטרה לקדם את הפיתוח והצמיחה של הנגב באמצעות העברת משאבים ממשלתיים איכותיים לנגב: 

 1. לתקן את החלטת הממשלה מספר 3976 מיום 24.8.2008 ולקבוע, כי המשך העתקת מחנות צה"ל לנגב תיעשה בהתאם למועדים הבאים:
  א. העתקת יחידות התקשוב לקרית המדע בבאר שבע:
  (1) משרד הביטחון יסיים את שלב התכנון ופרסום המכרזים ויחל את שלב ההקמה והעבודה בשטח לא יאוחר מיום ;31.12.2012
  (2) מועד סיום העתקת יחידות התקשוב ואכלוס המתחם החדש יושלם לא יאוחר מיום 31.12.2017

  ב. העתקת יחידות חיל המודיעין למתחם לקית-עומר:
  (1) משרד הביטחון יסיים את שלב התכנון ופרסום המכרזים ויחל את שלב ההקמה והעבודה בשטח לא יאוחר מיום ;1.12.2013
  (2) מועד סיום העתקת יחידות חיל המודיעין ואכלוס המתחם החדש יושלם לא יאוחר מיום 31.12.2018

  ג. פינויים המלא והחזרתם למנהל מקרקעי ישראל של המחנות הישנים באזור המרכז יושלם בהתאם למפורט בנספח א' בסיפא להחלטה זו.

  ד. ביצוע סעיף זה ייעשה בכפוף לכל דין, ובכלל זה לדיני התכנון והבנייה.
 2. לקבוע כי לצורך יישום החלטה זו, יוקצו לתחומי פעולה ייעודיים בתקציב המקורי של משרד הביטחון מקורות תקציביים בסך כולל של 19,000 מלש"ח על ידי הגורמים המממנים כמפורט להלן:

  א. משרד הביטחון יקצה מתקציבו סך של 4,000 מלש"ח.

  ב. משרד האוצר יקצה סכום תוספתי של 9,000 מלש"ח.

  ג. הכנסות בגין שיווק הקרקע המפונה בסך כולל של 6,000 מלש"ח, כמפורט להלן:

  מינהל מקרקעי ישראל, בהתאם להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר 531 תעמיד קדם מימון בהיקף שלא יעלה על 3,000 מלש"ח בכל נקודת זמן עד להשלמת הפרויקט, עד לסכום מצטבר של 6,000 מלש"ח.
 3. לקבוע כי השימוש במקורות המופיעים בסעיף 2 לעיל יהיה כמפורט להלן:

  א. לצורך העתקת יחידות התקשוב לקרית המדע בבאר שבע יוקצה תקציב בסך כולל של 7,000 מלש"ח על ידי הגורמים המממנים, כמפורט בסעיף 2 לעיל.

  ב. לצורך העתקת יחידות חיל המודיעין למתחם לקית-עומר יוקצה תקציב בסך כולל של 12,000 מלש"ח על ידי הגורמים המממנים, כמפורט בסעיף 2 לעיל.
 4. הקצאת התקציב במזומן לתחומי הפעולה הייעודיים תתבצע על ידי הגורמים המממנים, בהתאם לביצוע בפועל בכל שנה, כמפורט להלן:

  א. החל ממועד קבלת החלטה זו ועד מיצוי חלקה של מינהל מקרקעי ישראל בקדם המימון, כאמור בסעיף 2(ג), חלוקת תקצוב המזומנים לאורך תקופת ביצוע הפרויקט תבוצע באופן הבא:

  (1) 32% ממקורות מינהל מקרקעי ישראל.
  (2) 47% ממקורות משרד האוצר.
  (3) 21% ממקורות משרד הביטחון.

  ב. לאחר השלמת העמדת קדם המימון כאמור ועד להשלמת חלקם של משרד הביטחון ומשרד האוצר כאמור בסעיף 2 לעיל, חלוקת תקצוב המזומנים לאורך חיי הפרויקט תבוצע באופן הבא:

  (1) 34% ממקורות משרד הביטחון.
  (2) 66% ממקורות משרד האוצר.

  ג. לאחר השלמת העמדת תקציב המשרדים כאמור ועד להשלמת תקצוב הפרויקט, במידה ובכל נקודת זמן כאמור נותר חוסר במימון הפרויקט, ולא יותר מ19,000- מלש"ח כאמור בסעיף 2, חלוקת תקצוב המזומנים לאורך חיי הפרויקט תבוצע באופן הבא:

  (1) 34% ממקורות משרד הביטחון ולא יותר מ1,000- מלש"ח.
  (2) 66% ממקורות משרד האוצר ולא יותר מ2,000- מלש"ח.
  (3) במידה ומשרד הביטחון לא יעמוד בלוחות הזמנים לפינוי המחנות, כמפורט בנספח א', רשאית ועדת ההיגוי להגדיל את שיעור השתתפות משרד הביטחון המפורט בסעיף קטן זה.

  ד. ההקצאה תתבצע לא יאוחר מתום הרבעון הראשון של כל שנת תקציב, בהתאם לחלקם היחסי של הגורמים המממנים כמפורט בסעיף 2 לעיל, ובהתאם לתזרים המאושר על ידי ועדת ההיגוי כמוזכר בסעיף 8 להלן.

  ה. משרד האוצר, מתוקף סמכותו, וועדת ההיגוי יהיו אחראים לוודא מימוש מחויבות מינהל מקרקעי ישראל ויקבעו את אופן העברת קדם המימון ממינהל מקרקעי ישראל למשרד הביטחון, ובלבד שאופן ההעברה לא יהווה חסם להתקשרויות משרד הביטחון עם גורמי הביצוע.

  ו. להנחות את יו"ר מועצת מקרקעי ישראל, שר הבינוי והשיכון, להניח בפני מועצת מקרקעי ישראל הצעה כאמור.

  ז. יובהר כי כל העברה תקציבית מחוץ לתחומי הפעולה היעודיים תדרוש אישור שר האוצר, בהתאם לסמכותו, ואישור ועדת ההיגוי.

  ח. יובהר כי הסכומים המפורטים לעיל כוללים סיכומים תקציביים קיימים בין משרד האוצר למשרד הביטחון, לצורך מעבר יחידות תקשוב ואמ"ן לנגב, אשר הועברו בפועל עד למועד קבלת החלטה זו, ממשרד האוצר למשרד הביטחון בהיקף של 635 מלש"ח.
 5. במידה וסך התקבולים משיווק הקרקע יעלו על סכום של 6,000 מלש"ח, תועבר יתרת התקבולים למשרד האוצר ולמשרד הביטחון כמפורט להלן:

  א. 34% מהתקבולים הנוספים למקורות משרד הביטחון.

  ב. 66% מהתקבולים הנוספים יועברו למקורות משרד האוצר.
 6. בהמשך להחלטת הממשלה מספר 1980(ממי/11) מיום 15.7.2010, בנושא הסרת חסמים בשיווק קרקע למגורים, להטיל על משרד הפנים, משרד הבינוי והשיכון, משרד הביטחון, מנהל מינהל מקרקעי ישראל ומוסדות התכנון להאיץ את פעולות התכנון והשיווק של מתחמים סחירים, בדגש על מתחמי מגורים, בשטחי המחנות שיפונו.
 7. להקים צוות היגוי לקידום התכנון והשיווק של מחנות צה"ל הצפויים להתפנות, שבו יהיו חברים מנהל מינהל מקרקעי ישראל, הממונה על מחוז מרכז במשרד הפנים, נציג משרד הבינוי והשיכון, נציג המשרד להגנת הסביבה ונציג אגף תקציבים באוצר. בראשות הצוות יעמוד מנהל מינהל מקרקעי ישראל. הצוות ילווה את ההליך התכנוני, ויעקוב אחר העמידה בלוח הזמנים הצפוי, וכן ילבן את דרישות המשרדים השונים ביחס לתוכניות הנוגעות לכל מחנה. יו"ר הצוות ידווח לשר הבינוי והשיכון אחת לשלושה חודשים על התקדמות הליכי התכנון והשיווק. בתקציב מינהל מקרקעי ישראל יתוקצב סכום יעודי לקידום התכנון של המחנות שיפונו, וכן תקציב למעקב ולבקרה.
 8.  לתקן את החלטת הממשלה מספר 3976 מיום 24.08.2008, ולקבוע כי:

  א. המנהל הכללי של משרד ראש הממשלה ימונה כיו"ר ועדת ההיגוי (להלן: ועדת ההיגוי). יו"ר ועדת ההיגוי ידווח לממשלה בדבר התקדמות יישום החלטה זו.

  ב. סגן הרמטכ"ל ימונה כממלא מקום המנהל הכללי של משרד הביטחון.

  ג. ועדת ההיגוי, בצירוף המנכ"ל של המשרד לפיתוח הנגב והגליל וסגן הממונה על התקציבים במשרד האוצר, תגבש תכנית לצורך מתן תמריצים לעידוד מעבר אנשי הקבע ומשפחותיהם לנגב, לרבות הקצאת המשאבים הנדרשת.

  ד. במועד הרלוונטי, לפני תחילת הפעלת המחנות, ועדת ההיגוי תבחן את העלויות הנדרשות לתפעול השוטף של המחנות החדשים, ובמידת הצורך תציע לממשלה התייחסות בנידון, על בסיס ההחלטות העדכניות שיהיו באותה העת בעניין תקציב מערכת הביטחון.
 9. התקציבים המפורטים בהחלטה זו יהיו צמודים למדדים הרלוונטיים, כפי שיסוכם על ידי ועדת ההיגוי. מועד החלטה זו יהיה מועד תחילת ההצמדה. עלויות ההצמדה יושתו על הגורמים המממנים באופן יחסי להשתתפותם במימון הפרויקט.
 10. משרד הביטחון יעביר את המחנות שיפונו לחזקת מינהל מקרקעי ישראל כשהם נקיים ממפגעים, זאת כנדרש על ידי מנהל רשות מקרקעי ישראל.
 11. משרד הביטחון יציג לאישור ועדת ההיגוי תוכנית מפורטת להעתקת מחנות צה"ל לנגב ולפינוי המחנות כנדרש, בהתאם לפריסה התקציבית המפורטת בהחלטה זו, לרבות לוח זמנים ואבני דרך להקמת המחנות החדשים ולפינוי המחנות הישנים. התקציב מהגורמים המממנים, יועמד בהתאם לעמידה באבני הדרך שאושרו, הכל במסגרת לוחות הזמנים הקבועים בסעיף 1 לעיל ובנספח א' להחלטה זו. משרד האוצר יקצה לוועדת ההיגוי סכום של 1 מלש"ח בשנה, וזאת לצורך ביצוע בקרה חיצונית על עמידה בתוכנית ובאבני הדרך שאושרו.
 12. הפריסה המימונית, כמפורט בסעיפים 2 ו 4 לעיל, תתבצע בחלוקה רב שנתית כמפורט להלן:
  א. ההקצאה הרב שנתית תתבצע על ידי הגורמים המממנים בהתאם לחלוקה הבאה:
    סכום תוספתי לתקציב משרד הבטחון (מלש"ח)   הקצאה מתקציבי משרד הבטחון (מלש"ח) סה"כ
    אוצר  ממ"י  
  2013 1345 915 600 2860
  2014 1345 915 600 2860
  2015 1345 915 600 2860
  2016 1345 915 600 2860
  2017 1345 915 600 2860
  2018 870 592 389 1851
  סה"כ 7595 5167 3389 16151


  ב. ועדת ההיגוי, בהתאם לתוכנית המפורטת כמוגדר בסעיף 11 לעיל, ובהתאם לביצוע בפועל, תאשר במקרה הצורך שינויים בפריסה התקציבית הרב שנתית של כל אחד מהגורמים המממנים.

  ג. בנוסף לסכומים המפורטים בסעיף קטן א' לעיל, ועדת ההיגוי תקבע את הפריסה הרב שנתית של סכום בסך 2,849 מלש"ח, אשר ייפרסו לאורך חיי הפרויקט, ומתוכם ייקבעו הסכומים לשנים 2012-2011. מימונו של סכום זה יתבצע בהתאם לחלוקה הבאה:
  סכום תוספתי לתקציב משרד הבטחון (מלש"ח)   הקצאה מתקציבי משרד הבטחון (מלש"ח)  סה"כ
   אוצר ממ"י    
  1405 833 611 2849

  ד. חברי ועדת ההיגוי רשאים לערער על הפריסה התקציבית הרב-שנתית המפורטת בסעיף זה בתוך 45 יום ממועד קבלת החלטה זו. ערעור כאמור יובא להכרעתו של ראש הממשלה.
 13. שינויים בתוכנית העתקת מחנות צה"ל לנגב, יתבצעו באישור ועדת ההיגוי.

  נספח א - המחנות שיפונו והקרקע שתושב למנהל מקרקעי ישראל במסגרת יישום החלטה זו

  1) מתחמים אשר יפונו בהקדם האפשרי ולא יאוחר מיום :1.7.2011

  א. קסטינה - המתחם הלא מאויש - במידה ומינהל מקרקעי ישראל ומשרד הביטחון לא יגיעו להסדר כספי בתוך 30 יום ממועד קבלת החלטה זו, יובא הנושא להכרעת מנכ"ל משרד ראש הממשלה.

  2) מחנות אשר יפונו באופן מלא עד לתאריך :31.12.2014

  א. מחנה תל חיים (הגבעה)
  ב. מחנה דולפין ברמת אביב
  ג. מחנה תל ברוך
  ד. מחנה שירותי האחזקה בבית דגן
  ה. מחנה הדלקים באשדוד
  ו. כל מחנה השלישות הראשית ברמת גן, בהינתן כיסוי עלויות ההגירה, ובהתאם לכללים הקבועים בהחלטת ממשלה מספר 1815 מיום 31.08.1993 בנושא פינוי מחנות צבא ושטחי אש (להלן - החלטה מס' 1815).
  ז. מתחם קרן הקריה, בהינתן כיסוי עלויות ההגירה, ובהתאם לכללים הקבועים בהחלטה מס' 1815.

  3) מהמחנות הבאים יפונו כל מתחמי יחידות תקשוב ואמ"ן עד לתאריך 31.12.2019; יתרת מתחמי המחנות יפונו בהתאם למועדים שייקבעו על ידי ועדת ההיגוי, בהינתן כיסוי עלויות ההגירה ובהתאם לכללים הקבועים בהחלטה מס' :1815

  א. כל מחנה סירקין
  ב. כל אגד מחנות גלילות
  ג. כל מחנה תל השומר
  ד. כל מחנה צריפין
  ה. מחנה הדלקים בנשר
  ו. מחנה שדה דוב"
הפניה: העתקת מחנות צה"ל לנגב
תקציר1: החלטה מס. 3161 של הממשלה מיום 17.04.2011.
הממשלה ה - 32 בנימין נתניהו.
]]>
Thu, 26 Jul 2012 07:59:42 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=265
העברת סמכות הנתונה על פי חוק משר הבינוי והשיכון לשר לשירותי דתhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=365מספר החלטת ממשלה: 3063
תאריך פרסום: 31/03/2011
תוכן החלטת הממשלה: בהתאם לסמכות הממשלה לפי סעיף 31(ב) לחוק יסוד: הממשלה, להעביר סמכות הנתונה לשר הבינוי והשיכון על פי סעיף 1(2) לחוק הגנת הדייר (מוסדות ציבור), התשכ"ד-1964, לשר לשירותי דת.

להביא את ההחלטה דלעיל לאישור הכנסת, בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק יסוד: הממשלה.

ההחלטה התקבלה בהתאם לסעיף 20(ב) בתקנון לעבודת הממשלה.
הפניה: העברת סמכות הנתונה על פי חוק משר הבינוי והשיכון לשר לשירותי דת
תקציר1: החלטה מס. 3063 של הממשלה מיום 31.03.2011.
הממשלה ה-32 בנימין נתניהו
]]>
Wed, 20 Feb 2013 13:32:01 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=365
דיור לקשישים עולים הזכאים לסיוע בשכר דירהhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=366מספר החלטת ממשלה: 3052
תאריך פרסום: 27/03/2011
תוכן החלטת הממשלה: לאור המצוקה הקיימת בקרב קשישים עולים הזכאים לסיוע בשכר דירה הממתינים לדיור ציבורי ועל מנת לתת מענה ראוי לאוכלוסייה זו, כדלקמן:-

א. להנחות את המשרד לקליטת העלייה ומשרד הבינוי והשיכון לבוא בדברים עם רשויות מקומיות ו/או מוסדות לאומיים (כדוגמת הסוכנות היהודית), המחזיקים בקרקעות שיועדו לשימוש ציבורי, במטרה להקים מבני דיור לקשישים הזכאים לסיוע בשכר דירה, בהתאם לקריטריונים הקבועים במשרד לקליטת העלייה ובמשרד הבינוי והשיכון, כמפורט בהחלטה זו.

ב. המשרד לקליטת העלייה ומשרד הבינוי והשיכון יגבשו את התנאים להזמנת הצעות להקמת מבני הדיור לקשישים ובהם: הגדרת אזורי הביקוש, מספר יחידות מינימאלי לפרויקט, גודל מינימאלי ליחידת דיור וכיוצא בזה, וזאת בהתאם להנחיות גורמי המקצוע הרלוונטיים של המשרד לקליטת העלייה ומשרד הבינוי השיכון.

ג. המשרד לקליטת העלייה, יקים ועדה בין-משרדית (להלן: "הוועדה"), לבחינת ההיתכנות הכלכלית והאיתנות הפיננסית של הפרויקטים המוצעים. בראשות הוועדה יעמוד מנכ"ל המשרד לקליטת העלייה וחבריה יהיו: סמנכ"ל דיור ואכלוס במשרד לקליטת העלייה, נציג משרד הבינוי והשיכון, נציג אגף התקציבים ונציג אגף החשב הכללי במשרד האוצר, נציג משרד ראש הממשלה וחשבת המשרד לקליטת העלייה. הוועדה תבחר מבין הפרויקטים שיוגשו לה על ידי הרשויות המקומיות ו/או המוסדות הלאומיים, את הפרויקטים, בין היתר, בהתאם לקריטריונים הבאים:

1. מספר יחידות הדיור המתוכננות לקום במתחם.
2. לוח הזמנים הצפוי להקמת הפרויקט.
3. מיקום המתחם ביחס למפת אזורי הביקוש בתחום זה והנגישות אליו והיצע ההוסטלים ומקבצי הדיור הנמצאים כבר ברשות המקומית.
4. האיתנות הפיננסית של הפרויקט (לרבות, שיעור התרומות המגויסות, שיעור תרומת השימושים המסחריים למימון הפרויקט, שיעור ההלוואה שנלקחה להקמת הפרויקט ועלותה).
5. היתכנות הפרויקט ועלותו.
6. אופן הפעלת הפרויקט.
7. הפרויקט מיועד להיבנות על ידי הרשות המקומית או המוסדות הלאומיים, על קרקע לייעוד ציבורי, מבלי שעלות הקרקע תהיה חלק מעלות הפרויקט.
8. מצבה הכלכלי של הרשות המקומית ואופן התנהלותה.

ד. על מנת להבטיח את היתכנות הפרויקט המוצע, המשרד לקליטת העלייה יהיה רשאי, בהתאם ובכפוף להחלטת הוועדה, להעניק לרשויות המקומיות ו/או למוסדות הלאומיים שהצעותיהם יאושרו על ידי הוועדה (להלן: "המציעים") כתב אישור מפורט לפרויקט, אשר יכלול:

1. אישור על הכללת פרויקטים אלו במסגרת מודל "שכירות ארוכת טווח", המופעל באמצעות המשרד לקליטת העלייה ומשרד הבינוי והשיכון.
2. התחייבות שתינתן על ידי המשרד לקליטת העלייה לתקופה של שנה אחת לאכלוס הדירות במתחם הזכאים. התחייבות זו תחודש מדי שנה בהתאם לבקשת המציעים, ועד לתום תקופת החזר ההלוואה שלקחו המציעים להקמת הפרויקט, לכל המאוחר. ההתחייבות תינתן תמורת "דמי התחייבות", שישלמו המציעים למשרד לקליטת העלייה שלא יעלו על גובה השתתפות הממשלה בסיוע בשכר דירה לחודש אחד להשתתפות במודל שכירות ארוכת טווח כשהיא מוכפלת בשיעור ההתחייבות המבוקש. גובה דמי ההתחייבות ייקבע על ידי הוועדה.
במקרה של דרישה למימוש ההתחייבות מצד המציעים, יהיה רשאי המשרד לקליטת העלייה בין היתר, בהסכמת המציעים, לאפשר השכרת הדירות לקשישים שאינם זכאים במחירי עלות, או לחילופין לשלם למציעים את תמורת ההתחייבות בהתאם לחלק השנה היחסי שנותר ממועד הדרישה. התשלום ייעשה מדמי ההתחייבות שנצברו, וביתרה, ככל שתהיה, יישאו תקציב המשרד לקליטת העלייה ומשרד האוצר באופן שווה.
3. קביעת תנאים לתוקף התחייבות המשרד לקליטת העלייה כאמור בסעיף קטן 2 לעיל.
4. מתן אפשרות להמחות את זכות הזכאי להשתתפות בשכר דירה המתקבל מהמדינה למציעים, ככל שהזכאי מוכן להסב זכות זו.
5. קביעה כי ההשתתפות העצמית של הזכאי לסיוע בשכר הדירה, לא תעלה על ההשתתפות העצמית המקובלת בהוסטלים ציבוריים ומקבצי דיור לקליטה המופעלים על ידי משרד הבינוי והשיכון והמשרד לקליטת העלייה.
6. קביעה כי במבנים אלו יאוכלסו קשישים עולים זכאים או קשישים ותיקים זכאים, בהתאם לנהלים הקיימים בין המשרד לקליטת העלייה ומשרד הבינוי והשיכון, כאשר תינתן עדיפות לקשישים עולים ועל הפניית הקשישים יהיה אמון האגף לאכלוס ודיור במשרד לקליטת העלייה.

ה. על מנת לאפשר הוצאת כתבי אישור לפרויקט כאמור בסעיף ד' לעיל, משרד האוצר יתקצב הרשאה להתחייב, בסכום שייקבע על ידו, בגין כל פרויקט שיאושר על ידי הוועדה וזאת עד ל5,000- יחידות דיור לכל היותר בכלל הפרויקטים שיאושרו.

ו. להנחות את שר הבינוי והשיכון, בתפקידו כיו"ר מועצת מקרקעי ישראל, להציע תוך 30 יום למועצת מקרקעי ישראל את הצעות ההחלטה הבאות:

1. החלטה שלפיה ניתן יהא לשווק במכרז קרקע שיעודה למגורים ו/או לתעסוקה ביחד עם התחייבות להקצאת קרקע בייעוד לצרכי ציבור, המאפשר בניית דיור לקשישים, ובהתאם לתוכניות החלות בקרקעות אלה. "השיווק המקביל" יכול שייעשה באותו שטח קרקע (ככל שנקבעו בתוכנית לשטח זה ייעוד משולב למגורים ו/או לתעסוקה ולצרכי ציבור המאפשרים דיור לקשישים) או בשטחי קרקע שונים בתחומי הרשות המקומית. בתנאי המכרז ייקבע, בין היתר, כי ניצול שטחי המגורים ו/או התעסוקה שישווקו יותנה בהקמת הדיור לקשישים ותחזוקתו.
2. החלטה לפיה, מינהל מקרקעי ישראל יהיה רשאי להקצות קרקע, שבה שימושים משולבים כאמור בפסקה 1, לרשות המקומית לטובת הקמת דיור לקשישים, בפטור ממכרז ובעלות סמלית, ובכפוף לתנאים נוספים שייקבעו, לרבות לעניין הבטחת היות השימוש המסחרי נלווה לשימוש לטובת דיור לקשישים.
הפניה: דיור לקשישים עולים הזכאים לסיוע בשכר דירה
תקציר1: החלטה מס. 3052 של הממשלה מיום 27.03.2011.
הממשלה ה-32 בנימין נתניהו
]]>
Wed, 20 Feb 2013 13:45:35 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=366
הארכת הזכאות להתגורר ללא תשלום בדיור הזמני למשפחות אשר פונו מחבל עזה וצפון השומרון, אשר רכשו מגרש במסגרת הסכם או הסדר העתקה ואשר בחרו בהעתקת מבנה מגורים יביל משומש על מגרש הקבע או הצטרפו לתכנית הבנייה המרוכזתhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=369מספר החלטת ממשלה: 3176(נתק/35)
תאריך פרסום: 28/04/2011
תוכן החלטת הממשלה: א. לתקן את סעיף א1 להחלטת הממשלה מס' 2904 מיום 6.1.08 (כפי שתוקנה בהחלטות הממשלה מס' 564 מיום 12.7.2009, מס' 1633 מיום 2.5.2010 ומס' 1792 מיום 13.6.2010), באופן שלאחר סעיף א1(4) יתווספו סעיפים קטנים (5) ו-(6) כדלקמן:

5". אם מפונה זכאי יבחר בהצבת מבנה מגורים יביל משומש על מגרש הקבע, בהתאם לאמור בסעיף א' להחלטת הממשלה מס' 1633 מיום 02.05.2010 והכללים על פי החלטה זו, אזי אם יעמוד המפונה הזכאי בשלושת התנאים המצטברים שיפורטו להלן, המינהלה תהיה רשאית להאריך את תקופת הזכאות להמשך המגורים בדיור הזמני ללא תשלום, ובלבד שתקופת הזכאות כאמור לא תוארך למשך יותר מ-12 חודשים מהמועד שבו פרסמה המינהלה את האפשרות להגשת בקשות כאמור או עד למועד קיום התנאי האמור בסעיף 5.3 להלן, על פי המוקדם מהשניים.

להלן התנאים המצטברים להארכת תקופת הזכאות:

5.1 הגשת בקשה חתומה להצבת מבנה יביל על מגרש הקבע תוך חודשיים מהמועד בו תפרסם המינהלה הודעה על האפשרות להגשת בקשות כאמור.

5.2 אם המפונה יימצא זכאי לכך על ידי צוות היישום, תוך שלושה חודשים מיום קבלת מכתב ההפניה לחברה המנהלת לשם ביצוע הצבת מבנה המגורים היביל על מגרש הקבע, על המשפחה לבצע את כל הפעולות הנדרשות להצטרפות לתכנית, לרבות הפקדת כל הסכומים הנדרשים וחתימה על הסכמים.

5.3 תוך שישה חודשים מיום חתימת ההסכמים הדרושים כאמור לעיל, יהיה על המפונה הזכאי לעבור למבנה הקבע שיוצב על מגרש הקבע.

מנהל המינהלה יהיה רשאי להאריך את תקופת הזכאות למגורים בדיור הזמני מעבר לאמור לעיל, אם הצבת מבנה המגורים היביל על מגרש הקבע תתעכב בנסיבות התלויות בגורמים שיבצעו את עבודות הצבת המבנה. הארכת המועד תהיה בהתאם למשך העיכוב כאמור.

6. אם מפונה זכאי יבחר בתכנית בנייה מרוכזת ומוזלת המקודמת על ידי ועד המתיישבים מול חברת בר אמנה (להלן: "תכנית הבנייה המרוכזת"), אזי אם יעמוד המפונה הזכאי בשלושת התנאים המצטברים שיפורטו להלן, המינהלה תהיה רשאית להאריך את תקופת הזכאות למגורים בדיור הזמני ללא תשלום שכר דירה, עד למעבר לבית הקבע ולא יאוחר מתום המועד האמור בסעיף 6.3 להלן (19 חודשים וחצי ממועד החלטת ממשלה זו), על פי המוקדם מהשניים.

להלן התנאים המצטברים להארכת תקופת הזכאות:

6.1 תוך שלושה חודשים ממועד החלטת ממשלה זו, המפונה הזכאי ימסור למינהלה אישור חתום על ידי חברת בר אמנה, לפיו החברה התקשרה עימו בהסכם לבניית ביתו, הוא הפקיד בידה את כל הבטחונות להבטחת הסכום הנדרש לבניה והחברה החלה בביצוע ההסכם.

6.2 תוך 15 חודשים מיום הגשת האישור האמור לעיל, תושלם בניית בית המגורים על מגרש הקבע.

6.3 תוך 45 יום ממועד השלמת בית המגורים, נדרש המפונה הזכאי לעבור לבית המגורים שנבנה על מגרש הקבע.

מובהר כי אין בהחלטה זו כדי להטיל אחריות כלשהי על מדינת ישראל או מי מטעמה בקשר עם תכנית הבנייה המרוכזת.

ב. להמליץ לוועדה המיוחדת להאריך את המועדים שנקבעו בהחלטותיה בדבר סיוע בתשלום שכר דירה, למפונים הזכאים המצטרפים להסכמי העתקה, אשר אינם מתגוררים בדיור הזמני, וזאת בהתאם למועדים המפורטים לעיל.

ג. כל יתר תנאי החלטת הממשלה יישארו ללא שינוי. נוסח מתוקן של החלטת הממשלה, הכולל את כל תיקוניה, לרבות התיקון שלעיל מובא להלן ומהווה חלק מההחלטה.

ד. להסמיך את הוועדה המיוחדת לאשר את יישום האמור בסעיף א' להחלטת הממשלה מס' 1633 מיום 2.5.2010 שעניינו הצבת מבנה מגורים יביל משומש על מגרש הקבע, וזאת במקרים מיוחדים, אם תמצא הוועדה כי בשל מצב סוציו-כלכלי קשה של מפונה-זכאי שהצטרף להסכם העתקה ליד בנימין, יסודות, חפץ חיים, פלמחים או נווה ים, אין ביכולתו לבנות את בית המגורים בדרך אחרת.

להלן הנוסח המתוקן של החלטת הממשלה מס' 2904 מיום 6.1.2008, הכולל בתוכו את התיקונים שעליהם הוחלט בהחלטות הממשלה מס' 564 מיום 12.07.2009, מס' 1633 מיום 02.05.2010 ומס' 1792 מיום: 13.06.2010

א. לקבוע שמינהלת תנופה תהיה רשאית לאשר למפונים הזכאים להצטרף להסכם העתקה לפי סעיף 85 לחוק יישום תכנית ההתנתקות, התשס"ה2005- (להלן: "המפונים הזכאים") המתגוררים בדיור הזמני שהעמידה להם המדינה ("הדיור הזמני"), להמשיך ולהתגורר בדיור הזמני ללא תשלום שכר דירה עד למעבר לבית החדש שנבנה או ייבנה על ידם במסגרת הסדר להעתקה קהילתית, אך לא יאוחר משני המועדים הבאים, לפי המאוחר ביניהם:

1. בתום 24 חודשים מהמועד שבו אותו מפונה קיבל או יכול היה לקבל, לפי המוקדם, זכויות ממינהל מקרקעי ישראל ביחס למגרש בו הוא אמור לבנות את בית מגוריו ונתוני המגרש מהגורם המפתח הנדרשים לצורך תכנון הבית; או -

2. בתום 18 חודשים מהמועד שבו הגיעו עבודות פיתוח התשתיות למגרש בו בונה אותו מפונה את בית מגוריו, לשלב המאפשר התחלת בנייה במגרש.

(להלן-"תקופת הזכאות")

במקרים שבהם קיימת או צפויה מניעה על פי דין או הסכם להעמדת המגורים הזמניים למשך מלוא תקופת הזכאות, תיקבע על ידי מינהלת "תנופה" תקופה קצרה יותר של זכאות להתגורר באותו דיור זמני, בהתאם למניעה שתהיה באותו מקרה.

הזכאות להמשיך ולהתגורר בדיור הזמני כאמור מותנית בהצטרפות להסדר להעתקה קהילתית וקבלת מגרש לפני תום המועד שנקבע לכך במסגרת אותו הסדר. במקרים בהם טרם ניתן להקצות את המגרש, מותנית הזכאות בחתימה על כתב התחייבות ובהפקדת כספים, וזאת בתנאים ובסכומים כפי שתקבע ועדת ההיגוי האמורה בסעיף ה' להלן.

"קבלת מגרש" לעניין זה משמע -חתימה על הסכם פיתוח/חכירה עם מינהל מקרקעי ישראל ביחס למגרש.

א1. לקבוע שמנהלת תנופה תהיה רשאית לאשר למפונים הזכאים להמשיך ולהתגורר בדיור הזמני ללא תשלום שכר דירה לתקופה שמעבר לתקופה האמורה בסעיף א', בהתאם למפורט להלן:

1. אם מפונה זכאי השלים את בניית בית מגוריו בתוך התקופה האמורה בסעיף א' לעיל, אולם התשתיות לבית מגוריו לא הגיעו לשלב המאפשר איכלוס של הבית, ניתן יהיה להאריך את תקופת הזכאות למגורים ללא תשלום שכר דירה בדיור הזמני עד שהתשתיות יגיעו לשלב המאפשר איכלוס של הבית.

1(א)אם מפונה זכאי השלים את בניית השלד של בית מגוריו עד ליום 02.5.2010 ותקופת הזכאות שלו להמשך מגורים בדיור הזמני ללא תשלום שכר דירה מסתיימת לפני יום 01.01.2011, אזי המנהלה תהיה רשאית להאריך את תקופת הזכאות עד להשלמת בניית בית המגורים או עד ליום 01.01.2011, לפי המוקדם, ובלבד שהשלים את בניית בית המגורים ועבר להתגורר בו עד ליום 01.01.2011.

2. אם מפונה זכאי מחזיק בהיתר בניה נכון ליום 02.05.2010 והוא טרם השלים את בניית השלד של בית מגוריו, ותקופת הזכאות שלו למגורים בדיור הזמני מסתיימת לפני יום 31.7.2011, אזי המנהלה תהיה רשאית להאריך את תקופת הזכאות עד ליום 31.7.2011 ובלבד שהשלים את הבניית השלד של בית מגורים לא יאוחר מיום 30.11.2010.

3. אם מפונה זכאי איננו מחזיק בהיתר בניה נכון ליום 02.05.2010 ותקופת הזכאות שלו למגורים בדיור הזמני מסתיימת לפני יום 31.12.2011, אזי המנהלה תהיה רשאית להאריך את תקופת הזכאות בהתאם למפורט להלן:

אם המפונה הזכאי הגיש או יגיש בקשה להיתר בניה לוועדה המקומית לתכנון ובניה עד לא יאוחר מיום 10.10.2010, המינהלה תהיה רשאית להאריך את תקופת הזכאות עד לא יאוחר מיום 30.4.2011.

אם המפונה הזכאי ישלים את בניית השלד של בית המגורים עד לא יאוחר מיום 30.4.2011, המינהלה תהיה רשאית להאריך את תקופת הזכאות עד לא אוחר מיום "31.12.2011.

4. אם מפונה-זכאי יצטרף להסכם ההעתקה לניצן-ניצנים או לשכונת "הגולף" באשקלון במועד המוארך על פי סעיף ג' להחלטת ממשלה מס' 1633 מיום 2.5.2010, תהיה רשאית מינהלת תנופה להאריך את תקופת הזכאות שלו בהתאם לאמור בסעיף 3 לעיל, בתוספת של 90 יום לכל אחד מהמועדים הנקובים בסעיף 3.

5. אם מפונה זכאי יבחר בהצבת מבנה מגורים יביל משומש על מגרש הקבע, בהתאם לאמור בסעיף א' להחלטת הממשלה מס' 1633 מיום 02.05.2010 והכללים על פי החלטה זו, אזי אם יעמוד המפונה הזכאי בשלושת התנאים המצטברים שיפורטו להלן, המינהלה תהיה רשאית להאריך את התקופת הזכאות להמשך מגורים בדיור הזמני ללא תשלום, ובלבד שתקופת הזכאות כאמור לא תוארך למשך יותר מ12- חודשים מהמועד שבו פרסמה המינהלה את האפשרות להגשת בקשות כאמור או עד למועד קיום התנאי האמור בסעיף 5.3 להלן, על פי המוקדם מהשניים.
להלן התנאים המצטברים להארכת תקופת הזכאות:

5.1 הגשת בקשה חתומה להצבת מבנה יביל על מגרש הקבע תוך חודשיים מהמועד בו תפרסם המינהלה הודעה על האפשרות להגשת בקשות כאמור.

5.2 אם המפונה יימצא זכאי לכך על ידי צוות היישום, תוך שלושה חודשים מיום קבלת מכתב ההפניה לחברה המנהלת לשם ביצוע הצבת מבנה המגורים היביל על מגרש הקבע, על המשפחה לבצע את כל הפעולות הנדרשות להצטרפות לתכנית, לרבות הפקדת כל הסכומים הנדרשים וחתימה על הסכמים.

5.3 תוך שישה חודשים מיום חתימת ההסכמים הדרושים כאמור לעיל, יהיה על המפונה הזכאי לעבור למבנה הקבע שיוצב על מגרש הקבע.

מנהל המינהלה יהיה רשאי להאריך את תקופת הזכאות למגורים בדיור הזמני מעבר לאמור , לעיל אם הצבת מבנה המגורים היביל על מגרש הקבע תתעכב בנסיבות התלויות בגורמים שיבצעו את עבודות הצבת המבנה. הארכת המועד תהיה בהתאם למשך העיכוב כאמור.

6. אם מפונה זכאי יבחר בתכנית בנייה מרוכזת ומוזלת המקודמת על ידי ועד המתיישבים מול חברת בר אמנה (להלן: "תכנית הבנייה המרוכזת"), אזי אם יעמוד המפונה הזכאי בשלושת התנאים המצטברים שיפורטו להלן, המינהלה תהיה רשאית להאריך את תקופת הזכאות למגורים בדיור הזמני ללא תשלום שכר דירה, עד למעבר לבית הקבע ולא יאוחר מתום המועד האמור בסעיף 6.3 להלן (19 חודשים וחצי מועד החלטת ממשלה זו), על פי המוקדם מהשניים.

להלן התנאים המצטברים להארכת תקופת הזכאות:

6.1 תוך שלושה חודשים ממועד החלטת ממשלה זו, המפונה הזכאי ימסור למינהלה אישור חתום על ידי חברת בר אמנה, לפיו החברה התקשרה עימו בהסכם לבניית ביתו, הוא הפקיד בידה את כל הבטחונות להבטחת הסכום הנדרש לבניה והחברה החלה בביצוע ההסכם.

6.2 תוך 15 חודשים מיום הגשת האישור האמור לעיל, תושלם בניית בית המגורים על מגרש הקבע.

6.3 תוך 45 יום ממועד השלמת בית המגורים, נדרש המפונה הזכאי לעבור לבית המגורים שנבנה על מגרש הקבע.

מובהר כי אין בהחלטה זו כדי להטיל אחריות כלשהי על מדינת ישראל או מי מטעמה בקשר עם תכנית הבנייה המרוכזת.

ב. להנחות את שר הפנים לפעול ככל הניתן להארכת תוקף הפטור שניתן להקמת הדיור הזמני לפי תקנות התכנון והבניה (פטור מהיתר לעבודה לצורכי חקלאות, ולהקמת מבנים באזורים כפריים בעבור מפוני חבל עזה וצפון השומרון, ותנאיו) (הוראת שעה), התשס"ה-2005, וזאת באופן שיאפשר את המשך המגורים בדיור הזמני הקיים במשך תקופת הזכאות כאמור בסעיף א' לעיל.

ג. להנחות את מינהלת תנופה, מינהל מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי והשיכון, לפעול ככל הניתן להארכת הסכמים ו/או התקשרויות עם בעלי זכויות בשטחי האתרים בהם ממוקמים מבני הדיור הזמני, וזאת בשים לב לתקופת הזכאות כאמור בסעיף א' לעיל.

ד. להנחות את משרד הבינוי והשיכון והחטיבה להתיישבות לפעול לכך שהמפונים המתגוררים בדיור הזמני, הזכאים להארכת תקופת המגורים כאמור בסעיף א' לעיל, יהיו חתומים על הסכמי שכירות לתקופה של עד שנה, אותם ניתן יהיה לחדש בתום תקופת השכירות, ובלבד שתקופת השכירות תסתיים לא יאוחר מתום תקופת הזכאות כפי שתיקבע על ידי מינהלת תנופה כאמור בסעיף א' לעיל. בהסכמי השכירות ייקבע כי המשך המגורים בדיור הזמני יהיה ללא תשלום שכר דירה, אולם המפונים יהיו מחוייבים לשאת בתשלומים אחרים החלים או עשויים לחול בקשר עם השימוש בדיור הזמני, כגון ארנונה, חשמל, מים, טלפון, תשלומים בגין שירותים הניתנים לדיירים וכיו"ב.

ה. להקים ועדת היגוי לטיפול באתרי המגורים הזמניים, שחבריה הינם מנהל מינהלת תנופה (יו"ר), מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון או נציגו, החשב הכללי או נציגו ומנכ"ל החטיבה להתיישבות או נציגו.

להסמיך את ועדת ההיגוי לקבוע הנחיות מפורטות ליישום האמור בהחלטה זו, לרבות קביעת תנאים נוספים לזכאות להתגורר במגורים הזמניים על פי החלטה זו אשר נדרש שיתקיימו בנוסף לתנאים המפורטים בהחלטה זו (לרבות קביעת תנאים המאפשרים לשלול את הזכאות לתקופה שתיקבע במקרים שבהם האחריות לעיכוב בביצוע הסדר ההעתקה רובצת, כולה או חלקה, לפתחם של המפונים), קביעת תנאים שייכללו בהסכמי השכירות וכו'.

ועדת ההיגוי תקציב למפונים הזכאים להתגורר בדיור הזמני את פרק הזמן שבו עליהם לחתום על כל מסמך שחתימתם עליו נדרשת, ובלבד שפרק הזמן שייקצב לא יעלה על 90 יום מהמועד שבו ייקבע על ידי הוועדה נוסח המסמך הרלבנטי. מי שלא יחתום על המסמך במועד שייקצב לא יהיה זכאי להתגורר בדיור הזמני.

ו. בתום תקופת הזכאות ניתן יהיה לדרוש את פינוי הדיור הזמני וחיוב המפונה-הזכאי בדמי שימוש עבור התקופה שעד הפינוי. מנכ"ל משרד ראש הממשלה, בהתייעצות עם מנהלת תנופה ומשרד האוצר, יקבע האם לאפשר המשך מגורים כנגד תשלום שכר דירה מלא או פינוי ותשלום דמי שימוש.

ז. להמליץ לוועדה המיוחדת להאריך את המועדים שנקבעו בהחלטותיה בדבר סיוע בתשלום שכר דירה, למפונים הזכאים המצטרפים להסכמי העתקה, אשר אינם מתגוררים בדיור הזמני, וזאת בהתאם למועדים המפורטים לעיל.
הפניה: הארכת הזכאות להתגורר ללא תשלום בדיור הזמני למשפחות אשר פונו מחבל עזה וצפון השומרון, אשר רכשו מגרש במסגרת הסכם או הסדר העתקה ואשר בחרו בהעתקת מבנה מגורים יביל משומש על מגרש הקבע או הצטרפו לתכנית הבנייה המרוכזת
תקציר1: החלטה מס. נתק/35 של ועדת שרים לעניין הסיוע למתיישבים והסדרת התיישבות חלופית בגין ביצוע תכנית ההתנתקות מיום 11.04.2011 אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה תוקף של החלטת ממשלה ביום 28.04.2011 ומספרה הוא 3176(נתק/35).
הממשלה ה-32 בנימין נתניהו.
]]>
Thu, 21 Feb 2013 10:36:48 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=369
עבודות פיתוח עבור קבוצת מפונים זכאים ביישוב אמציה ותשלום פיצויי הפקעהhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=370מספר החלטת ממשלה: 3172(נתק/31)
תאריך פרסום: 28/04/2011
תוכן החלטת הממשלה: 1. בהמשך להחלטות הממשלה מס' 2379 מיום 20.9.2007, מס' 4296 מיום 3.12.08 ומס' 1538 מיום 21.3.2010:

א. להקצות למשרד הבינוי והשיכון סך של 1.8 מיליון ש"ח עבור מימון מחצית מעלות עבודות פיתוח הנוגעות לטיפול בחללים תת קרקעיים והחלפת קרקע בכבישים, במתחם ביישוב אמציה המיועד ליישוב קבוצה של מפוני גוש קטיף הזכאים להצטרף להסכמי העתקה על פי סעיף 85 לחוק יישום תכנית ההתנתקות, התשס"ה2005- (להלן: "החוק"). סכום זה ייזקף כנגד פיתוח מגרשי שלב א' ו-10 מגרשים נוספים (70 מגרשים) והוא לא ייגבה מהמשתכנים. המחצית השניה של עלות העבודות האמורות (בסך 1.8 מלש"ח) תועמד כקדם מימון ותתווסף לעלות הפיתוח של מגרשי שלב ב' (105 מגרשים) אשר תיגבה ממשתכנים עתידיים.

ב. להקצות למשרד הבינוי והשיכון סך של 0.303 מיליון ש"ח כתוספת לתקציב המיועד לשיפוי הוועדה המקומית לתכנון ובניה שקמים והמועצה האזורית לכיש בגין תשלום פיצויי הפקעה על פי דין למושב אמציה עקב הפקעת קרקעות לטובת ביצוע דרכי גישה לישובים חרוב וחזן (סעיפים 11(ב) ו11-(ג) להחלטה מס' 1538).

2. בהמשך להחלטות הממשלה מס' 3601 מיום 8.5.2005, מס' 799 מיום 3.12.2006 ומס' 2379 מיום 20.9.2007:

א. לאשר כי אין באמור בהחלטה 2379 כדי למנוע ממינהלת "תנופה" לקבוע, במסגרת הסכם על פי סעיף 85 לחוק, כי החטיבה להתיישבות תעביר למנהלת תנופה להעתקת מפונים לאמציה סך של עד 4.4 מיליון ש"ח מתוך הסכום האמור בהחלטה מס' 799 וזאת עבור ביצוע עבודות הכשרה ופיתוח של קרקע חקלאית בהיקף של כ-440 דונם שתוקצה במסגרת הסכם ההעתקה לאגודה השיתופית כיסופי קטיף (להלן: "אגודת המפונים").

ב. המינהלה תהיה רשאית לקבוע במסגרת הסכם ההעתקה כי הסכום האמור יועבר לאגודת המפונים לצורך ביצוע עבודות הכשרה ופיתוח של הקרקע החקלאית על ידי האגודה וכנגד קבלת אסמכתאות על עלויות הביצוע בפועל, הצגת תכניות עבודה מאושרות כדין ואישור הגורם המקצועי שפיקח על ביצוע העבודות, לפיו העבודות בוצעו בהתאם לתכניות העבודה המאושרות.
הפניה: עבודות פיתוח עבור קבוצת מפונים זכאים ביישוב אמציה ותשלום פיצויי הפקעה
תקציר1: החלטה מס. נתק/31 של ועדת שרים לעניין הסיוע למתיישבים והסדרת התיישבות חלופית בגין ביצוע תכנית ההתנתקות מיום 11.04.2011 אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה תוקף של החלטת ממשלה ביום 28.04.2011 ומספרה הוא 3172(נתק/31).
הממשלה ה-32 בנימין נתניהו.
]]>
Thu, 21 Feb 2013 10:52:34 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=370
ביצוע, תכנון, ניהול ופיקוח על עבודות פיתוח בקיבוץ פלמחים עבור מתיישבי חבל עזה וצפון השומרון, באמצעות המועצה האזורית גן רווהhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=371מספר החלטת ממשלה: 3171(נתק/30)
תאריך פרסום: 28/04/2011
תוכן החלטת הממשלה: בהמשך להחלטת הממשלה מס' 183(נתק/3) מיום 22.6.06 ולהחלטת הממשלה מס' 1061(נתק/15) מיום 18.1.07 להנחות את משרד הבינוי והשיכון להקצות, בכפוף לכל דין, למועצה האזורית גן רווה סך של 1 מיליון ש"ח מתוך התקציב שהועמד בהחלטות אלה עבור התאמות הנדרשות בתכנון המפורט לביצוע, ניהול ופיקוח על עבודות הפיתוח, לקבוצת משפחות מפונים שחתמו על הסכם העתקה לישוב פלמחים.
הפניה: ביצוע, תכנון, ניהול ופיקוח על עבודות פיתוח בקיבוץ פלמחים עבור מתיישבי חבל עזה וצפון השומרון, באמצעות המועצה האזורית גן רווה
תקציר1: החלטה מס. נתק/30 של ועדת שרים לעניין הסיוע למתיישבים והסדרת התיישבות חלופית בגין ביצוע תכנית ההתנתקות מיום 11.04.2011 אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה תוקף של החלטת ממשלה ביום 28.04.2011 ומספרה הוא 3171(נתק/30).
הממשלה ה-32 בנימין נתניהו.
]]>
Thu, 21 Feb 2013 11:21:44 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=371
הקמת קרית על לשיקום ילדים בעלי צרכים מיוחדים במגזר הבדואי בנגבhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=372מספר החלטת ממשלה: (נג/23)
תאריך פרסום: 14/04/2011
תוכן החלטת הממשלה:
 1. להקים קריה לשיקום ילדים בעלי צרכים מיוחדים במגזר הבדואי בתחום המועצה המקומית תל-שבע, בהתאם לתכנית מתאר מספר 14/172/02/7. קריית השיקום תהווה חלק משלים לקריית החינוך המיוחד המוקמת ומתוקצבת על ידי משרד החינוך.
 2. קריית העל השיקומית תענה על צרכים מקצועיים הכרחיים באמצעות פעולות שיקומיות לילדים בעלי צרכים מיוחדים במגזר הבדואי בנגב. הקריה תכלול מעונות יום שיקומיים שיתנו מענה לצרכים החינוכיים והשיקומיים. הקריה תהווה מנגנון מקצועי, אשר יסייע לאיתור ילדים מגיל לידה עד שלוש לטיפול ולשיקום מוקדם ככל האפשר. הקריה תיתן שירותים משלימים לחינוך המיוחד על רצף המסגרות, הלקויות והגילאים. במסגרת הקריה יוקמו מרכז ספורט ומרכז אומנויות, אשר יתנו שירות לכלל התלמידים שלומדים במסגרות הקיימות על פי צורכיהם. מרכזים אלו יספקו לתלמידי הקריה לחינוך, מסגרת שיקומית טיפולית משלימה. בקריה יושם דגש על הכשרה טרום מקצועית שתאפשר את שילובם המוצלח של הבוגרים בקהילה.
 3. להקים ועדת היגוי בין-משרדית בראשות מנכ"לית המשרד לפיתוח הנגב והגליל ומנכ"ל משרד הרווחה והשירותים החברתיים, ובהשתתפות נציגי הרשות להסדרת התיישבות הבדואים בנגב, משרד הבינוי והשיכון, הרשות לפיתוח כלכלי של מגזר המיעוטים במשרד ראש הממשלה, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, משרד החינוך ושותפים חוץ ממשלתיים המעורבים בפרויקט. הוועדה תפקח ותעקוב אחר קידום הפרויקט. הוועדה תמנה מטעמה צוות בין משרדי שימליץ על המבנה הניהולי והביצועי של הקריה העל שיקומית, ועל אופן הפעלת תקציבי המשרדים המיועדים לתשתיות ולמבנים השיקומיים, לרבות דרכי ההתקשרויות הנדרשות.
 4. ההיקף הכספי להקמת הקריה העל שיקומית לילדים בעלי צרכים מיוחדים במגזר הבדואי בתל שבע יהא 15.45 מיליון ש"ח בהתאם לחלוקה הבאה:

  - המשרד לפיתוח הנגב והגליל: 4 מיליון ש"ח. 1.5 מיליון ש"ח בכל אחת מהשנים 2012-2011 ו-1 מיליון ש"ח ב-2013.
  - משרד הבינוי והשיכון, ממקורות הרשות להסדרת התיישבות הבדואים בנגב: 5 מיליון ש"ח. 2 מיליון ש"ח בכל אחת מהשנים 2012-2011 ו-1 מיליון ש"ח בשנת 2013 לטובת פיתוח תשתיות ציבוריות סביב הקריה (כבישים, מדרכות, תשתיות תת-קרקעיות). הקצאת התקציבים על פי סעיף זה תתבצע בכפוף לקבלת החלטת ממשלה ליישום דו"ח גולדברג.
  - משרד הרווחה והשירותים החברתיים: 2.5 מיליון ש"ח. 0.5 מיליון ש"ח בכל אחת מהשנים 2015-2011.
  - משרד ראש הממשלה (באמצעות תקנה תקציבית בלשכת השר המופקד על ענייני המיעוטים): 3.95 מיליון ש"ח. 2.05 מיליון ש"ח בשנת 2011 לטובת הקמת הקריה ו-1.9 מיליון ש"ח לטובת הכנה וגיבוש תוכניות עידוד להשכלה גבוהה, ליווי והכוונה, הכשרה והסבה מקצועית לתלמידי ובוגרי תיכון, סטודנטים ואקדמאיים מהמגזר הבדואי בנגב, למקצועות הנדרשים בקריה השיקומית (התקציב הכולל הינו מתוך התחייבות שהועברה למשרד לפיתוח הנגב והגליל מבסיס תקציב 2010).
 5. הממשלה רושמת לפניה כי קרנות ותורמים בהם גם הקרן לפיתוח שירותים לנכים של המוסד לביטוח לאומי וקרן של"ם יהיו שותפים באיגום תקציבים נוספים להקמת מבנים בקריה.
הפניה: הקמת קרית על לשיקום ילדים בעלי צרכים מיוחדים במגזר הבדואי בנגב
תקציר1: החלטה מס. נג/23 של ועדת השרים לפיתוח הנגב והגליל מיום 28.03.2011 אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה תוקף של החלטת ממשלה ביום 14.04.2011 ומספרה הוא (נג/23).
הממשלה ה-32 בנימין נתניהו.
]]>
Thu, 21 Feb 2013 11:30:07 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=372
יישום המלצות ועדת החקירה בנוגע לשיקומם של מפוני גוש קטיף וצפון השומרון - לוחות זמניםhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=403מספר החלטת ממשלה: 3177(נתק/39)
תאריך פרסום: 28/04/2011
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

הפניה: יישום המלצות ועדת החקירה בנוגע לשיקומם של מפוני גוש קטיף וצפון השומרון - לוחות זמנים
תקציר1: החלטה מס. נתק/39 של ועדת שרים לעניין הסיוע למתיישבים והסדרת התיישבות חלופית בגין ביצוע תכנית ההתנתקות מיום 11.04.2011 אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה תוקף של החלטת ממשלה ביום 28.04.2011 ומספרה הוא 3177(נתק/39)
]]>
Tue, 09 Jul 2013 08:49:26 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=403
סיוע לרשויות המקומיות שקלטו את מפוני חבל עזה וצפון השומרון עבור פעולות בתחום המוניציפאלי והחברתי לשנת 2011 - תיקון החלטת הממשלה מס' 2814(נתק/27) מיום 3.2.2011 http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=408מספר החלטת ממשלה: 3174(נתק/33)
תאריך פרסום: 28/04/2011
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

סיוע  לרשויות  המקומיות  שקלטו את מפוני  חבל  עזה וצפון   השומרון  עבור  פעולות  בתחום  המוניציפאלי והחברתי לשנת  2011  -  תיקון החלטת הממשלה  מס' 2814(נתק/27) מיום 3.2.2011

מחליטים

בהמשך להחלטת  הממשלה מס' 2814(נתק/27) מיום 3.2.2011,  בנושא סיוע לרשויות המקומיות שקלטו את מפוני  חבל  עזה וצפון השומרון עבור  פעולות  בתחום המוניציפאלי  והחברתי  לשנת  2011  (להלן:  "החלטת הממשלה  בנושא  סיוע לרשויות הקולטות לשנת  2011"), ולהחלטות ממשלה קודמות בנושא:

לתקן את החלטת הממשלה בנושא סיוע לרשויות  הקולטות לשנת 2011, באופן שבמקום סעיף ב(2) יבוא הסעיף הבא:

"2. הסכומים שיועברו לכל רשות קולטת כמפורט בסיפא של סעיף זה, נקבעו בהתאם לנוסחת הקצאה המבוססת בעיקרה על מספר קהילות  המפונים  המתגוררות בתחומי  הרשות  במסגרת  העתקה  קהילתית,  מספר משפחות המפונים הזכאיות בכל קהילה וקהילה, השלב שבו  נמצאת  הקהילה לקראת המעבר  ליישוב  הקבע, מספר   יישובי  הקבע  המוקמים  בתחומי   הרשות, והצרכים  הנובעים  מקליטת מוסדות ציבור  מפונים בתחומי הרשות.

סכום ההקצאה   שם הרשות המקומית     (באלפי ש"ח)
מ.א חוף אשקלון       2,530
מ.א שפיר                 550
מ.א נחל שורק          1,370
מ.א לכיש                 700
מ.א בני שמעון         110
מ.א מרחבים            110
מ.א חוף הכרמל       130
מ.א אשכול              600
עמק חפר                130
מטה אשר               130
גן רווה                    110 
מ.א רמת הגולן        70
עיריית אשקלון       390
עיריית אריאל         70
-------------------------------
סה"כ                     7,000""

תקציר1: החלטה  מס.  נתק/33  של  ועדת שרים  לעניין  הסיוע  למתיישבים  והסדרת התיישבות חלופית בגין ביצוע תכנית ההתנתקות מיום 11.04.2011 אשר צורפה לפרוטוקול  החלטות הממשלה וקבלה תוקף של החלטת ממשלה ביום  28.04.2011 ומספרה הוא 3174(נתק/33).
]]>
Thu, 11 Jul 2013 06:25:26 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=408
הארכת הסיוע בשכר דירה ליוצאי צבא דרום לבנון (צד"ל)http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=391מספר החלטת ממשלה: 3745
תאריך פרסום: 06/10/2011
תוכן החלטת הממשלה: נושא ההחלטה
הארכת הסיוע בשכר דירה ליוצאי צבא דרום לבנון (צד"ל)

מחליטים
בהמשך להחלטת הממשלה מס' 2312 מיום 10.10.2010, להאריך בשנים עשר חודשים נוספים, את הזכאות לסיוע בשכר דירה ליוצאי צבא דרום לבנון (להלן – צד"ל), שהינם "חסרי דירה" כהגדרתם בכללי משרד הבינוי והשיכון החל מיום 01.10.2011 ועד ליום 30.09.2012, בסכומים הניתנים לזכאים לסיוע בשכר דירה, בהתאם לכללי המשרד.
תקציר1: החלטה מס. 3745 של ממשלה מיום 06.10.2011
הממשלה ה - 32 בנימין נתניהו
]]>
Mon, 01 Jul 2013 10:14:16 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=391
הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון - הכללת ירושלים באזור סיוע), התשע"א-2010 של ח"כ זבולון אורלב ואחרים (פ/2625)http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=381מספר החלטת ממשלה: 3317(חק/1806)
תאריך פרסום: 16/06/2011
תוכן החלטת הממשלה: נושא ההחלטה
הצעת חוק קליטת חייים משוחררים (תיקון - הכללת ירושלים באזור סיוע), התשע"א-2010 של ח"כ זבולון אורלב ואחרים (פ/2625) בהתאם לסעיף 56 בתקנון לעבודת הממשלה - לתמוך בהצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון - הכללת ירושלים באזור סיוע), התשע"א-2010 של ח"כ זבולון אורלב ואחרים (פ/2625), בכפוף לתיאום הליכי החקיקה עם הממשלה ועם הצעת החוק הממשלתית בנושא."

מחליטים
בהתאם לסעיף 56 בתקנון לעבודת הממשלה - לתמוך בהצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון - הכללת ירושלים באזור סיוע), התשע"א-2010 של ח"כ זבולון אורלב ואחרים (פ/2625), בכפוף לתיאום הליכי החקיקה עם הממשלה ועם הצעת החוק הממשלתית בנושא.
מחוז/אזור: ירושלים
תקציר1: החלטה מס. חק/1806 של ועדת השרים לענייני חקיקה מיום 29.05.2011 אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה תוקף של החלטת ממשלה ביום 16.06.2011 ומספרה הוא 3317(חק/1806)
הממשלה ה - 32 בנימין נתניהו
]]>
Sun, 30 Jun 2013 10:04:58 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=381
הצעת חוק יישום תכנית ההתנתקות (תיקון - פיצוי לפי ערך כינון), התשע"א-2011 של ח"כ זאב אלקין ואחרים (פ/3075)http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=382מספר החלטת ממשלה: 3300(חק/1799)
תאריך פרסום: 09/06/2011
תוכן החלטת הממשלה: נושא ההחלטה
הצעת חוק יישום תכנית ההתנתקות (תיקון - פיצוי לפי ערך כינון), התשע"א-2011 של ח"כ זאב אלקין ואחרים (פ/3075)

מחליטים
בהתאם לסעיף 56 בתקנון לעבודת הממשלה - לתמוך בקריאה הטרומית בלבד בהצעת חוק יישום תכנית ההתנתקות (תיקון פיצוי לפי ערך כינון), התשע"א-2011 של ח"כ זאב אלקין ואחרים (פ/3075), ובלבד שלאחר הקריאה הטרומית לא יקודמו הליכי החקיקה, אלא בהסכמה ובתיאום עם המנהל הכללי של משרד ראש הממשלה ומשרד האוצר.
תקציר1: החלטה מס. חק/1799 של ועדת השרים לענייני חקיקה מיום 22.05.2011 אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה תוקף של החלטת ממשלה ביום 09.06.2011 ומספרה הוא 3300(חק/1799)

הממשלה ה - 32 בנימין נתניהו
]]>
Sun, 30 Jun 2013 10:55:02 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=382
סיוע לרשויות המקומיות שקלטו את מפוני חבל עזה וצפון השומרון עבור פעולות בתחום המוניציפאלי והחברתי לשנת 2011 - תיקון החלטת ממשלה מס' 2814(נתק/27) מיום 3.2.2011http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=383מספר החלטת ממשלה: 3289
תאריך פרסום: 09/06/2011
תוכן החלטת הממשלה: נושא ההחלטה
סיוע לרשויות המקומיות שקלטו את מפוני חבל עזה וצפון השומרון עבור פעולות בתחום המוניציפאלי והחברתי לשנת 2011 - תיקון החלטת ממשלה מס' 2814(נתק/27) מיום 3.2.2011

מחליטים
בהמשך להחלטת הממשלה מס' 2814(נתק/27) מיום 3.2.2011, בנושא סיוע לרשויות המקומיות שקלטו את מפוני חבל עזה וצפון השומרון עבור פעולות בתחום המוניציפאלי והחברתי לשנת 2011, כפי שתוקנה במסגרת החלטת ממשלה מס' 3174(נתק/33) מיום 28.4.2011 (להלן: "החלטת הממשלה בנושא סיוע לרשויות הקולטות לשנת 2011") ולהחלטות ממשלה קודמות בנושא:

לתקן את החלטת הממשלה בנושא סיוע לרשויות הקולטות לשנת 2011, באופן שאחרי סעיף ב(8) יבוא הסעיף הבא:

9". א. על אף האמור לעיל, רשאית מינהלת תנופה, בתיאום עם החשב הכללי במשרד האוצר, להעביר לחטיבה להתיישבות בהסתדרות הציונית (להלן: "החטיבה להתיישבות") בתקנת תקציב ייעודית את חלק סכומי הסיוע המפורטים בסעיף 2 לעיל המיועד לסיוע לקהילות המפונים, אם היא סבורה כי העברת סכומים אלה לחטיבה להתיישבות תהיה יעילה יותר בנסיבות העניין לשם ביצוע הפעולות המפורטות בסעיף 1 לעיל.

ב. החטיבה להתיישבות תקצה את הסכומים שיועברו לה, לקהילות המפונים בהתאם לסכומים שנקבעו בהחלטת הממשלה בנושא סיוע לרשויות הקולטות לשנת 2011 ולחלוקה התקציבית המבוססת על נוסחת ההקצאה האמורה בסעיף 2 לעיל, ולפי הנחיות המינהלה. חלוקת התקציבים בין קהילות המפונים, על פי נוסחת ההקצאה, הינה כמפורט בנספח א' להחלטה זו.

ג. אופן הקצאת התקציב לקהילות ייעשה על ידי החטיבה להתיישבות כנהוג לגבי פעילות חברה וקליטה בשינויים המחויבים, ובלבד שהוגשה תכנית עבודה על ידי קהילת המפונים בדבר פעולותיה לסיוע חברתי למפונים.

ד. תכנית העבודה תאושר על ידי המנהלה והחטיבה להתיישבות ותכלול, בין היתר, פירוט של פעולות הסיוע למעבר המפונים לבתי הקבע, פעולות לבניית וללווי המנהיגות הקהילתית והמנגנונים הקהילתיים, ליווי השתלבות הקהילה ברשות המקומית הקולטת, שמירת החוסן הקהילתי והמשפחתי וטיפול וליווי אוכלוסיות בסיכון

ה. החלטה זו מתייחסת לתקציב שנת 2011 בלבד.

ההחלטה התקבלה בהתאם לסעיף 20(ב) בתקנון לעבודת הממשלה.
תקציר1: החלטה מס. 3289 של הממשלה מיום 09.06.2011.
הממשלה ה - 32 בנימין נתניהו
]]>
Sun, 30 Jun 2013 11:13:56 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=383
סיכום המתווה הכולל ליישום המלצות ועדת החקירה הממלכתית בנושא טיפולן של הרשויות המוסמכות במפוני גוש קטיף וצפון השומרון, מסמך סיום תביעות לפיצויים וסיום פעולתה של מינהלת תנופה במשרד ראש הממשלהhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=384מספר החלטת ממשלה: 3560
תאריך פרסום: 31/07/2011
תוכן החלטת הממשלה: נושא ההחלטה
סיכום המתווה הכולל ליישום המלצות ועדת החקירה הממלכתית בנושא טיפולן של הרשויות המוסמכות במפוני גוש קטיף וצפון השומרון, מסמך סיום תביעות לפיצויים וסיום פעולתה של מינהלת תנופה במשרד ראש הממשלה

מחליטים
בהמשך להחלטות הממשלה מס' 1978(נתק/9) מיום 15.7.2010 והחלטת הממשלה מס' 3177(נתק/39) מיום 28.4.2011 מברכת הממשלה על סיכומו של מתווה כולל וסופי ליישומן המלא של המלצות ועדת החקירה הממלכתית בנושא טיפולן של הרשויות המוסמכות במפוני גוש קטיף וצפון השומרון. המתווה האמור הוסכם עם נציגי המפונים ובמסגרתו קיבלה הממשלה החלטות אשר שיפרו באופן משמעותי את הפיצוי ואת אופן ויכולת השיקום של מפוני חבל עזה וצפון השומרון. בנוסף יזמה הממשלה תיקונים בחוק יישום תוכנית ההתנתקות, התשס"ה-2005 (להלן - "חוק יישום ההתנתקות").
1. הממשלה מקבלת את מסמך סיום תביעות הפיצויים המצורף (דפים 25-23) ותפעל על מנת ליישם את המתווה האמור להשלמת המעבר ליישובי הקבע ולהביא לשיקום המפונים כמשימה לאומית. על כן מנחה הממשלה את מנהלת תנופה:
1.1. לסיים את גיבוש הסכמי ההעתקה שטרם נחתמו בכפוף לחתימתם עד ליום 1.4.2012. הליך גיבושם של הסכמים אשר לא ייחתמו על ידי המפונים עד למועד זה-יופסק.
1.2. לסכם עד סוף שנת 2012 עם משרד האוצר את היקף תקציבי הסיוע הנדרשים להשלמת מעבר וליווי המפונים לבתי הקבע.
1.3. להסדיר מול המשרד לשירותי דת את תקני רבנים בישובי הקבע, ללא תוספת תקציב ממשרד האוצר.
2. בהתאם לסמכותו בסעיף 9 לחוק יישום ההתנתקות, הורה ראש הממשלה כי מנהלת תנופה תחדל לפעול במחצית שנת 2013. בהתאם לכך, ובהמשך להחלטות הממשלה מס' 4012 מיום 24.08.2008 ומס' 673 מיום 09.08.2009:
2.1. להקים צוות בין משרדי בו חברים מנכ"ל משרד ראש הממשלה, הממונה על התקציבים במשרד האוצר, החשב הכללי, ראש מנהלת תנופה ומנכ"ל משרד המשפטים (להלן "הצוות הבין משרדי") אשר יקבע בתוך 30 יום ממועד קבלת החלטה זו, את חלוקת התפקידים והסמכויות של מנהלת תנופה למשרדי הממשלה השונים.
2.1.1. הצוות הבין משרדי יצרף לדיוניו נציגים מהמשרדים העתידים לקבל את הסמכויות או התפקידים בהתאם לצורך.
2.1.2. בהעדר הסכמה בין הצוות הבין משרדי למשרד העתיד לקבל את הסמכויות או התפקידים, יכריע בדבר מנכ"ל משרד משרד ראש הממשלה.
2.1.3. סיכום המלצות הצוות הבין משרדי והכרעות מנכ"ל משרד ראש הממשלה יובאו בפני ראש הממשלה אשר יסמיך את הגורמים המתאימים לבצע את תפקידי המנהלה שביצועם טרם הושלם.
2.2. להקים צוות יישום בין משרדי בראשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה בו חברים נציגי אגף התקציבים במשרד האוצר, החשב הכללי במשרד האוצר, משרד המשפטים, משרד הבינוי והשיכון, משרד הרווחה והשירותים החברתיים, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, החטיבה להתיישבות ומשרד הפנים. צוות היישום יופקד על יישום החלטת ממשלה זו והחלטות הצוות הבין משרדי.
2.3. משרד האוצר יסכם עם כל משרד ממשרדי הממשלה את אופן הקצאת המשאבים לצורך עמידה במשימות שהוטלו עליו בחלוקת התפקידים והסמכויות כאמור. הקצאת המשאבים למשרדי הממשלה תבוצע במתווה יורד, ובלבד שסך המשאבים המוקצים לכלל המשרדים לא יעלו על המשאבים הקיימים היום במנהלת תנופה.
2.4. בשים לב להמלצות הצוות הבין משרדי, נושאים מסוימים המטופלים כיום על ידי המינהלה יועברו לאחריות משרדי הממשלה השונים כבר במהלך 2012, כפי שייקבע על ידי מינהלת תנופה ומשרד האוצר ובתיאום עם המשרדים הרלוונטיים.
תקציר1: החלטה מס. 3560 של הממשלה מיום 31.07.2011.
הממשלה ה - 32 בנימין נתניהו
]]>
Mon, 01 Jul 2013 05:22:29 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=384
פיצוי בגין ציוד לבתי כנסת עבור מפוני חבל עזה וצפון השומרוןhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=385מספר החלטת ממשלה: 3559
תאריך פרסום: 31/07/2011
תוכן החלטת הממשלה: נושא ההחלטה
פיצוי בגין ציוד לבתי כנסת עבור מפוני חבל עזה וצפון השומרון

מחליטים
1. בהמשך להחלטת הממשלה מספר 1741 מיום 3.6.2007 ולהחלטת הממשלה מספר 2812 מיום 3.2.2011, להמליץ לוועדה המיוחדת לתקן הסכמי העתקה לפי סעיף 85 לחוק יישום תכנית ההתנתקות, התשס"ה-2005 (להלן - "החוק") באופן שיתווסף תקציב אחיד, חד פעמי ולפנים משורת הדין בסך של 3,700 ש"ח בגין כל משפחת מפונים זכאים אשר הצטרפה להסכם ההעתקה כאמור, ובגין כל משפחה של שוכר פרטי, כמשמעותו בחוק, המהווה חלק מקהילת המפונים, וזאת כנגד הוכחת רכישת ציוד ותכולה לבתי הכנסת המוקמים עבור המפונים באחד מבין היישובים הקולטים המפורטים להלן: שכונת הרצוג באשקלון, גני טל, ניצן, באר גנים, יד בנימין, נצר חזני, בת הדר, תלמי יפה, בוסתן הגליל, פלמחים, נווה ים, מבקיעים, יד חנה ואמציה.
2. בהמשך להחלטת הממשלה מס' 1538 מיום 21.3.2010 (להלן: "החלטה 1538") ולהחלטת הממשלה מס' 634 מיום 5.11.2006 (להלן: "החלטה 634"), להוסיף לתקציב אשר העמיד משרד האוצר לטובת תכנון והקמת מבני ציבור ביישובי מזרח לכיש לרבות שומריה ויישובי חולות חלוצה תקציב אחיד, חד פעמי ולפנים משורת הדין בסך של 3,700 ש"ח (להלן: "התקציב") בגין כל משפחת מפונים-זכאים אשר הוקצה לה מגרש באחד מן היישובים האמורים בהחלטה 1538 ובהחלטה 634 ובגין כל משפחה של שוכר פרטי, כמשמעותו בחוק, אשר רכש מגרש באחד מן היישובים האמורים בהחלטה 1538 ובהחלטה 634. התקציב יועמד למינהלת תנופה אשר תעבירו למועצה המקומית כנגד הוכחת רכישת ציוד ותכולה לבית הכנסת המוקם עבור המפונים ביישוב הקולט.
3. לתקן את החלטת הממשלה מס' 1153 מיום 27.12.2009 (להלן: "החלטה 1153") בענין העתקת מפונים מכפר דרום וישובים אחרים לישוב ניר עקיבא, ולקבוע כי:
א. לתקציב שיועמד במסגרת הסכם שייחתם על פי העקרונות המצורפים להחלטה 1153 יוסיף משרד האוצר תקציב אחיד, חד פעמי ולפנים משורת הדין בסך של 3,700 ש"ח (להלן: "התקציב") בגין כל משפחה של מפונים זכאים או שוכרים פרטיים אשר תצטרף להסכם כאמור, וזאת לצורך רכישת ציוד ותכולה לבית הכנסת המוקם ביישוב הקולט.
ב. מנהלת תנופה תעביר התקציב למועצה המקומית כנגד הוכחת רכישת ציוד ותכולה לבית הכנסת המוקם עבור המפונים ביישוב הקולט.
תקציר1: החלטה מס. 3559 של הממשלה מיום 31.07.2011.
הממשלה ה - 32 בנימין נתניהו
]]>
Mon, 01 Jul 2013 05:28:59 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=385
הקמת מרכזי צעירים והרחבת פעילות מרכזי צעירים קיימים שאינם בתחומי הנגב והגליל - המשך הדיוןhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=388מספר החלטת ממשלה: 3408
תאריך פרסום: 03/07/2011
תוכן החלטת הממשלה: נושא ההחלטה
הקמת מרכזי צעירים והרחבת פעילות מרכזי צעירים קיימים שאינם בתחומי הנגב והגליל - המשך הדיון

מחליטים
לאור חשיבותם ותרומתם המשמעותית של מרכזי הצעירים להעצמת אוכלוסיה זו, על מנת לשפר את המענה לצרכיהם האישיים והקהילתיים, ולאור החשיבות שרואה הממשלה בפעילותם לפעול כדלקמן:
ריכוז הפרויקט ושותפות:
1. סגנית השר במשרד ראש הממשלה, גילה גמליאל המופקדת על קידום צעירים, סטודנטים ונשים, או מי שיוחלט על ידי ראש הממשלה, ירכז מטעם הממשלה את הטיפול ב"מרכזי הצעירים", שאינם בתחומי הנגב והגליל, המהווים מסגרת להעצמת צעירים ולמציאת מענים לצרכים אישיים וקהילתיים של צעירים, כאמור בהחלטה זו.

2. להקים ועדת היגוי בראשות סגנית השר במשרד ראש הממשלה המופקדת על קידום צעירים, סטודנטים ונשים או מי שמינתה לכך, שיהיו שותפים בה נציג משרד הפנים, נציג משרד המשפטים, נציג משרד האוצר, נציג משרד החינוך , נציג משרד הבינוי והשיכון ו- 2 נציגי משרד ראש הממשלה.

3. ועדת ההיגוי תהיה אמונה על יישום סעיפי החלטה זו שבאחריות משרד ראש הממשלה בנוגע למרכזי צעירים שאינם בתחומי הנגב והגליל, ולא על יישום הסעיפים שבאחריות המשרדים המקצועיים האחרים. בין היתר תקבע הוועדה:
א. חלוקת התקציב השנתי בהתאם לסעיפי החלטה זו.
ב. קביעת הקריטריונים שעל פיהם יוחלט היכן ייפתחו מרכזי צעירים חדשים.

ועדת ההיגוי תפעיל את סמכויותיה על-פי אמות מידה שוויוניות, על-פי קריטריונים פומביים שייקבעו על-ידה, תוך מניעת כפל-מימון, ותיתן מענה הולם לכלל אוכלוסיית הצעירים.
מובהר כי אין מניעה לשיתופם של נציגי שרים המועסקים במשרדיהם במסגרת משרות אמון לשמש חברים בוועדת ההיגוי.

4. ועדת ההיגוי תיוועץ בעבודתה עם משרדי הממשלה הרלוונטיים, הפועלים במסגרת מרכזי הצעירים כיום, ועם ג'וינט ישראל, הסוכנות היהודית והקרנות המממנות חלק מהפעילות במרכזי הצעירים, כפי שתמצא לנכון בנסיבות העניין. נציגים אלו יכול ויהיו מוזמנים לדיוני ועדת ההיגוי.

5. סגנית השר תדווח לממשלה בתוך שנה מיום קבלת החלטה זו על התקדמות והישגי הפרויקט.

6. משרד הביטחון יקצה באמצעות היחידה להכוונת חיילים משוחררים עבור מרכזי הצעירים כאמור בהחלטה זו, סך של עד 50 אלף ש"ח למרכז בכל שנה עד לשנת 2015, על-פי תכנית העבודה של היחידה להכוונת חיילים משוחררים במשרד הביטחון, ובהתאם לנהליה ולשיקול דעתה, במטרה להגביר את ההשכלה והתעסוקה בקרב החיילים המשוחררים.

7. הממשלה רושמת לפניה את השתתפותן של קרן גנדיר, קרן גרוס, קרן גלנקור, קרן הידידות, הסוכנות היהודית וארגון ג'וינט ישראל בשנים 2013-2011 במימון פעילות מרכזי הצעירים (להלן: "הקרנות"); השתתפות הקרנות, ככל שתהיה, תועבר ישירות לגופים המפעילים את מרכזי הצעירים. כמו כן, הממשלה רושמת לפניה את הודעת ארגון ג'וינט ישראל על כך שיפנה את עיקר פעילותו בתחום מרכזי הצעירים לטובת פיתוח והדרכה מקצועית של מנהלי המרכזים והרכזים המקצועיים.

הקמת מרכזי צעירים חדשים והפעלתם:
8. לממן בשנים 2012-2011 הקמה של 15 מרכזי צעירים חדשים לפחות ברחבי הארץ, שאינם בתחומי הנגב והגליל, כפי שיומלץ על ידי ועדת ההיגוי האמורה בסעיפים 3-2 לעיל, בהתאם לקריטריונים שייקבעו על ידה, ובכפוף להתחייבות הרשות המקומית, שבתחומה יוקם מרכז הצעירים, לאלה:
א. הקצאת מבנה מתאים לפעילות המרכז;
ב. מימון מנהל מרכז לאורך תקופת פעילות המרכז.

9. משרדי הממשלה השותפים כיום במימון מרכזי הצעירים הקיימים ברחבי הארץ, יממנו את פעילותם המקצועית גם במרכזים החדשים שייפתחו, בהתאם לצרכים המקצועיים, ולתחום אחריותו של המשרד, ובהתאם לקריטריונים שייקבעו על ידו.

הרחבת מימון פעילות במרכזים הקיימים:
10. לממן את הפעילויות הנוספות הבאות במרכזי הצעירים הקיימים, שאינם בתחומי הנגב והגליל, בכפוף לבחינת הצרכים ברשות המקומית ובהתאם לקריטריונים שייקבעו על ידי ועדת ההיגוי:
א. ייעוץ פיננסי שיתמקד בעיקר בתחום הדיור, ניהול תקציב במסגרת משק הבית בשנים הראשונות, פתיחת עסקים.
ב. העצמת נשים וקידום השוויון בין המינים במגוון נושאים ותחומים.
ג. פיתוח תוכניות מנהיגות, מעורבות חברתית, יוזמות חברתיות ופיתוח אישי.

11. לממן הרחבת פעילויות קיימות במרכזי הצעירים הקיימים באזורים שאינם בתחומי הנגב והגליל, בהתאם לתוכניות ולפרויקטים שיוגשו על ידי הרשויות המקומיות ומרכזי הצעירים ושיאושרו על ידי ועדת ההיגוי.

12. לצורך מימוש החלטה זו יוקצו בשנים 2012-2011 15 מלש"ח כמפורט להלן:
בשנת 2011: 3 מלש"ח מתקציב משרד האוצר
2 מלש"ח מתקציב משרד ראש הממשלה
1 מלש"ח מתקציב המשרד לקליטת העלייה
1 מלש"ח מתקציב משרד הבינוי והשיכון
--------
סה"כ 7 מלש"ח

בשנת 2012: 3.5 מלש"ח מתקציב משרד האוצר
2.5 מלש"ח מתקציב משרד ראש הממשלה
1 מלש"ח מתקציב המשרד לקליטת העלייה
1 מלש"ח מתקציב משרד הבינוי והשיכון
-----------
סה"כ 8 מלש"ח

המשרדים הרלוונטיים יעבירו את התקציבים המפורטים לעיל למשרד ראש הממשלה
תקציר1: החלטה מס. 3408 של הממשלה מיום 03.07.2011.
הממשלה ה - 32 בנימין נתניהו
]]>
Mon, 01 Jul 2013 08:12:27 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=388
תקנות הגנת הדייר (דמי שכירות יסודיים ודמי שכירות בדירות), התשע"א-2011http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=389מספר החלטת ממשלה: 3731
תאריך פרסום: 22/09/2011
תוכן החלטת הממשלה: נושא ההחלטה
תקנות הגנת הדייר (דמי שכירות יסודיים ודמי שכירות בדירות), התשע"א-2011

מחליטים
להתקין את תקנות הגנת הדייר (דמי שכירות יסודיים ודמי שכירות בדירות), התשע"א-2011 שנוסחן מצורף בזה (דף 3).
ההחלטה התקבלה בהתאם לסעיף 20(ב) בתקנון לעבודת הממשלה.
תקציר1: החלטה מס. 3731 של ממשלה מיום 22.09.2011
הממשלה ה - 32 בנימין נתניהו
]]>
Mon, 01 Jul 2013 08:27:38 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=389
תכנית רב שנתית לפיתוח ולהעצמת היישובים הבדואים בצפון לשנים 2015-2011http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=301מספר החלטת ממשלה: 3211
תאריך פרסום: 15/05/2011
תוכן החלטת הממשלה: בהמשך להחלטת הממשלה מס' 413(ערב/2) מיום 31.8.2006, ולאור המאפיינים הייחודיים של האוכלוסייה הבדואית בצפון: 

 1. להפעיל תוכנית רב שנתית לפיתוח ולהעצמת היישובים הבדואים בצפון בשנים 2015-2011, בהתאם לעקרונות המפורטים להלן:

  א. להעצים את האוכלוסייה ביישובים הכלולים בתוכנית, ולצורך כך, בין היתר, לעשות שימוש בשורה של כלים לתמיכה ולחיזוק הקהילה והפרט בתחומי החינוך, הדיור, הרווחה, התעסוקה והדת;

  ב. להעצים את הרשויות המקומיות הכלולות בתוכנית ולצורך כך, בין היתר, לפעול לשיקום ולפיתוח התשתית התכנונית והפיזית של היישובים והרשויות הכלולים בתוכנית זו, ובכלל זה לפעול, בין היתר, לפיתוח רשת הביוב, להכנת תוכניות בנין עיר מפורטות, להקים מבני ציבור ולפתח את תשתיות התחבורה.
 2. יישובי המגזר הבדואי בצפון, הכלולים בתוכנית זו, יהיו כאמור ברשימה שלהלן המסומנת כנספח 1.

  פרטי התוכנית יהיו כדלקמן:

  העצמת וחיזוק האוכלוסייה
 3. להורות למשרד החינוך להקצות, על פי נהלי המשרד, תקציב לבינוי 60 כיתות לימוד וגנים, שיביאו לידי ביטוי את צרכי המגזר הבדואי בצפון, וזאת במסגרת יישום תכנית החומש לבינוי כיתות לשנים 2016-2012 של המשרד, שתיערך בתיאום עם משרד ראש הממשלה ומשרד האוצר, ובהתאם לצרכים שייקבעו בה.
 4. להורות למשרד החינוך להשלים, בתוך 45 יום, ובתיאום עם משרד ראש הממשלה ואגף התקציבים באוצר, הכנת תוכנית לקידום ולתגבור החינוך במגזר הבדואי בצפון. במסגרת זו יוכל המשרד לפעול, בין היתר, ביחס לגילאים בכל הרצף החינוכי, מהחינוך הקדם יסודי, לרבות סבסוד גני ילדים לגילאי 3 עד 4, עד החינוך העל יסודי, ולרבות תכניות להנגשת השכלה גבוהה והשכלת מבוגרים, וכן לחינוך הפורמאלי והלא פורמאלי ולפיתוח מקצועי של עובדי הוראה. היקף התוכנית יעמוד על 70 מלש"ח, בפריסה על פני חמש שנים, וימומן מהמקורות הבאים:

  א. משרד ראש הממשלה יעביר למשרד החינוך סך של 35 מלש"ח, בפריסה על פני חמש שנים;

  ב. משרד החינוך יקצה לתוכנית סך של 35 מלש"ח מתקציבו, בפריסה על פני חמש שנים;

  ג. למניעת כפל תקצוב, יובהר שחלק מהסעיפים הצפויים להיכלל בתוכנית כאמור בסעיף זה ובסעיף 3 לעיל, כבר שולבו בבסיס תקציב משרד החינוך לשנים 2012-2011. לפיכך, ככל שפריט בתוכנית הוכלל כבר, באותו היקף כספי, לאותה מטרה ולאותו פרק זמן בבסיס התקציב, כאמור, יראו אותו כאילו תוקצב במסגרת התוכנית.
 5. משרד ראש הממשלה יקצה סך של 2.5 מלש"ח, מתקציבו, למשרד הביטחון, בפריסה על פני חמש שנים, לצורך הפעלת מבחני התמיכה של משרד הביטחון, לצורך הנצחה קבוצתית של חללי מערכות ישראל, זאת בנוסף לתקציבים אחרים המוקצים לטובת העניין. לשם כך, יתוקנו מבחני התמיכה של משרד הביטחון כך שהתחום הרלוונטי ייתמך במבחני תמיכה נפרדים.
 6. להורות למשרד הרווחה והשירותים החברתיים לפעול להקמה ולשיקום לשכות רווחה, לרבות מוסדות רווחה במגזר הבדואי בצפון, בהתאם לתוכנית שהוגשה למשרד ראש הממשלה במרץ 2011, בהיקף כספי של 2 מלש"ח, בפריסה על פני חמש שנים. למען הסר ספק, תקציב זה הוא למטרות פיתוח תשתיות בלבד; תקציב לשירותים חברתיים יינתן במסגרת ההקצאה התקציבית השוטפת של משרד הרווחה והשירותים החברתיים. משרד ראש הממשלה יעביר למשרד הרווחה והשירותים החברתיים סך של 2 מלש"ח, בפריסה על פני חמש שנים למימון פעילות זו.
 7. להורות למשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה להגיש למשרד ראש הממשלה, בתוך 90 יום, תוכנית לעידוד עסקים קטנים ובינוניים, ביישובים בדואים בצפון. היקף התוכנית יעמוד על 4 מלש"ח, בפריסה על פני חמש שנים, וימומן מהמקורות התקציביים הבאים:

  א. משרד ראש הממשלה יעביר למשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה 2 מלש"ח, בפריסה על פני חמש שנים;

  ב. משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, יקצה לתוכנית סך של 2 מלש"ח מתקציבו, בפריסה על פני חמש שנים. 
 8. להורות למשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה להתקשר במיזם עם ג'וינט ישראל, בכפוף לכל דין, להקמה ולהפעלה של מרכזי הכשרה והכוון תעסוקתי ביישובים הבדואים בצפון, תוך מתן דגש על התאמת ההכשרה לדרישות שוק העבודה; זאת, במטרה להביא להעלאת שיעור ההשתתפות בשוק העבודה, בעיקר של אוכלוסיית הנשים. המיזם ילווה על ידי ועדת היגוי בראשות משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, ובהשתתפות משרד ראש הממשלה, ג'וינט ישראל וגורמים נוספים כפי שמשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה ימצא לנכון. ההיקף התקציבי של המיזם יעמוד על 13.33 מלש"ח, בפריסה על פני חמש שנים, וימומן מהמקורות התקציביים הבאים:

  א. משרד ראש הממשלה יקצה סך של 6 מלש"ח, בפריסה על פני חמש שנים;

  ב. משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, יקצה לתוכנית סך של 4 מלש"ח מתקציבו, בפריסה על פני חמש שנים;

  ג. כמו כן, הממשלה רושמת לפניה את התחייבות ג'וינט ישראל להקצות סך של 3.33 מלש"ח, בפריסה על פני חמש שנים, לתוכנית זו.
 9. להורות למשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה להקצות סך של 5 מלש"ח, בפריסה על פני חמש שנים, להכנת תוכנית להכשרה מקצועית לאוכלוסייה הבדואית ביישובים הנכללים בתוכנית זאת, לפי הצורך.
 10. להורות למשרד הבינוי והשיכון להמשיך להפעיל, במהלך חמש שנות התוכנית הנוכחית, את פרויקט השיקום החברתי ביישובים הבדואים בצפון. משרד ראש הממשלה יעביר למשרד הבינוי והשיכון סך של 12.5 מלש"ח, בפריסה על פני חמש שנים, לצורך מימון הפרויקט.

  העצמת וחיזוק היישובים והרשויות המקומיות
 11. להורות למינהל לפיתוח תשתיות ביוב ברשות הממשלתית למים ולביוב, לפעול לשיפור ולפיתוח תשתיות הביוב ביישובים הבדואים הנכללים בתוכנית זו. היקף התוכנית יעמוד על 100 מלש"ח, בפריסה על פני חמש שנים, וימומן מהמקורות הבאים:

  א. משרד ראש הממשלה יעביר למינהל לפיתוח תשתיות ביוב ברשות הממשלתית למים ולביוב סך של 50 מלש"ח, בפריסה על פני חמש שנים;

  ב. המינהל לפיתוח תשתיות ביוב ברשות הממשלתית למים ולביוב יקצה לתוכנית 50 מלש"ח מתקציבו הקיים, בפריסה על פני חמש שנים.

  התקציבים יועמדו בכפוף לעמידה בהוראות חוק תאגידי מים וביוב, ובתנאים לפי הנחיות המינהל לפיתוח תשתיות ביוב לעניין סיוע לתאגידים זכאים או למגזר המיעוטים, לפי העניין.
 12. להורות למשרד הפנים לפעול להקמה, שיפוץ ואחזקה של מבני דת, בתי תפילה, בתי קברות, ובתי לוויות במגזר הבדואי בצפון, בהתאם לתוכנית שהוגשה למשרד ראש הממשלה בינואר 2011. היקף התוכנית יעמוד על סך של 8 מלש"ח, בפריסה על פני חמש שנים, מהמקורות הבאים:

  א. משרד ראש הממשלה יעביר למשרד הפנים 4 מלש"ח, בפריסה על פני חמש שנים;

  ב. משרד הפנים יקצה לתוכנית 4 מלש"ח מתקציבו, בפריסה על פני חמש שנים.
 13. להורות למשרד הבינוי והשיכון לפעול להקמתם ולשיקומם של מבני ציבור ביישובים הבדואים הנכללים בתוכנית זו, בהתאם לתוכנית עבודה שנתית שיגיש משרד הבינוי והשיכון בתיאום עם המשרד לפיתוח הנגב והגליל. תוכנית עבודה ראשונית, לשנת 2011, תוגש למשרד ראש הממשלה בתוך 60 יום מיום קבלת ההחלטה. היקף התוכנית יעמוד על 10 מלש"ח, בפריסה לחמש שנים, מהמקורות הבאים:

  א. משרד ראש הממשלה יעביר למשרד הבינוי והשיכון 8 מלש"ח;

  ב. המשרד לפיתוח הנגב והגליל יעביר למשרד הבינוי והשיכון 2 מלש"ח.

  תכנון, תחבורה ודיור
 14. להורות למשרד הבינוי והשיכון ולמשרד הפנים, בשיתוף הרשויות הבדואיות בצפון הנכללות בתוכנית, לקדם ולהשלים תוכניות מפורטות בקרקע פרטית, לרבות איחוד וחלוקה בהיקף כספי כולל של 5 מלש"ח, בפריסה על פני חמש שנים.

  משרד ראש הממשלה יעביר למשרד הבינוי והשיכון סך של 5 מלש"ח, בפריסה על פני חמש שנים, למימון פעילות זו.
 15. להורות למשרד התחבורה והבטיחות בדרכים לפעול לשיפור ולפיתוח התשתיות התחבורתיות במגזר הבדואי בצפון, בהתאם לתוכנית העבודה שהוגשה למשרד ראש הממשלה בינואר 2011. תוכנית זו כוללת, בין היתר, פיתוח ושדרוג רשת הכבישים ביישובים הבדואים בצפון. היקף התוכנית יעמוד על 90 מלש"ח, בפריסה על פני חמש שנים, וימומן מהמקורות הבאים:

  א. משרד ראש הממשלה יעביר למשרד התחבורה והבטיחות בדרכים 25 מלש"ח, בפריסה על פני חמש שנים;

  ב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים יקצה לתוכנית 65 מלש"ח מתקציב הפיתוח של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, בפריסה על פני חמש שנים.
 16. להורות למשרד הבינוי והשיכון להמשיך בפיתוח שכונות ותיקות ביישובים הבדואים בצפון, בהתאם לקריטריונים הקיימים במשרד הבינוי והשיכון, בהיקף של 17.5 מלש"ח, בפריסה על פני חמש שנים.

  משרד ראש הממשלה יעביר למשרד הבינוי והשיכון סך של 17.5 מלש"ח, בפריסה על פני חמש שנים למימון פעילות זו.

  סבסוד הוצאות פיתוח תשתיות לבנייה חדשה לחיילים
 17. בהמשך לסעיף 23 בהחלטת ממשלה מס' 2861 מיום 13.2.2011, בנושא סבסוד הוצאות פיתוח תשתיות לבנייה חדשה לחיילים משוחררים ביישובי מגזרי המיעוטים בצפון, משרד ראש הממשלה יעביר למשרד הבינוי והשיכון 8 מלש"ח, בנוסף על הסכום שנקבע בסעיף 23 להחלטה מס' 2861 הנ"ל, בפריסה על פני חמש שנים, למימון סבסוד פרויקטים למגורים כאמור בהחלטה הנ"ל.

  יישום
 18. משרדי הממשלה והגופים השונים השותפים לתוכנית זו יתאמו עם משרד ראש הממשלה את תוכניות העבודה הקשורות לתוכנית זו בתחילת כל שנת עבודה, וכן בכל עת שייעשה שינוי בתוכניות אלו במהלך תקופת התוכנית. תקציבי משרד ראש הממשלה יועברו למשרדים השונים, בהתאם לביצוע בפועל, ולאחר העברת דוחות ביצוע חתומים על ידי חשבי המשרדים והסמכות המקצועית במשרד למשרד ראש הממשלה. משרד ראש הממשלה רשאי להורות על העברת תקציב ממשרד ראש הממשלה למשרדים אחרים בין גגות, בהתאם להתקדמות המשרדים בביצוע תוכניות העבודה, ובכפוף לכל דין.

  תקציב התוכנית
 19. משרד האוצר יקצה למשרד ראש הממשלה תקציב תוספתי בסך 175 מלש"ח, בגין התקציבים המוגדרים בהחלטה זו כתקציבים שמקורם במשרד ראש הממשלה למעט סעיף 5.
 20. משרד האוצר יפתח תקנות תקציביות יעודיות בספרי התקציבים של משרדי הממשלה השונים, ככל הניתן, לטובת המטרות הקבועות בתוכנית זו. הסטות תקציביות של כספים בתקנות אלו ייעשו בתיאום עם משרד ראש הממשלה, ובכפוף לכל דין.
 21. פריסת תקציב ההוצאה לפי שנים בהחלטה זו תבוצע לפי האמור בטבלה שלהלן המסומנת כנספח 2. משרד ממשלתי רשאי, בפרויקטי פיתוח המחייבים זאת, להתחייב על סכום העולה על התקציב השנתי המתוקצב לו בקשר לתוכנית, וזאת בהסכמת אגף התקציבים במשרד האוצר ובתיאום עם משרד ראש הממשלה.
 22. תקציב התוכנית אינו מהווה חלופה לכל תקציב אחר שהוקצה על-ידי משרדי הממשלה לטובת אוכלוסיית המיעוטים בכלל, ואוכלוסיית הבדואים בצפון בפרט, בבסיס התקציב לשנים 2011 ו2012-, או לכל תקציב, כאמור, שייקבע בתקציבי המדינה שיאושרו בתקופת התוכנית.

  עדיפות לאומית

  בהתאם לפרק כ"ו לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 (להלן: "החוק"), בנושא אזורי עדיפות לאומית, השיקול המרכזי שביסוד החלטה זו הוא הצורך בצמצום פערים בין האזור או היישוב לבין אזורים או יישובים אחרים או בין קבוצות אוכלוסייה תושבות האזור או היישוב לבין קבוצות אוכלוסייה אחרות, זאת כאמור בסעיף 151(ב)(5) לחוק.

  לאוכלוסייה הבדואית בצפון הארץ מאפיינים תרבותיים והיסטוריים ייחודיים המבחינים בינה לבין יתר מגזרי האוכלוסייה בישראל ובכלל זה בני מיעוטים אחרים. האוכלוסייה הבדואית בצפון חיה בקהילות סגורות השומרות על תרבותן הייחודית, תוך התבדלות משאר האוכלוסייה, לרבות אוכלוסיית המיעוטים. ככלל, בני הקהילה נשארים לגור בתוך כפריהם, ולא עוברים למקומות אחרים, מחשש לשלמות והישרדות הקהילה.

  מאפיינים סוציו-דמוגרפיים ופערים בתחומי החינוך והתעסוקה

  בהתאם לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, האוכלוסייה הבדואית בישראל הנה אוכלוסייה צעירה בהשוואה לאוכלוסיות אחרות בישראל: הגיל החציון של הבדואים הוא 18.4 לעומת 18.9 בקרב המוסלמים, 24.6 אצל הדרוזים, 29 בקרב הנוצרים ו- 29.3 במגזר היהודי. שיעור הילדים מתחת לגיל 14 באוכלוסייה הבדואית עמד בשנת 2006 על 56% לעומת 25.6% באוכלוסייה היהודית ו42.3% באוכלוסייה המוסלמית ו- 27% באוכלוסייה הנוצרית. על אף האמור, פעולות חינוכיות בלתי פורמאליות כמעט ולא מתקיימות עקב המשבר הכספי ברשויות והמצב הסוציו אקונומי של האוכלוסייה שמתקשה לשלם בעד הפעילויות האלה.

  אחוז הזכאים לבגרות בשנת 2010 לפי נתוני משרד החינוך, עמד על 32% במגזר הבדואי לעומת 66% במגזר היהודי, 35% במגזר הערבי ו-48% במגזר הדרוזי-צ'רקסי. כמו כן, ל- 78.5% מכלל האוכלוסייה הבדואית אין תעודת בגרות. במגזר הערבי עומד שיעור האוכלוסייה ללא תעודת בגרות על 60% ובמגזר היהודי השיעור הוא 40%.

  בנוסף, אחוז האקדמאיים באוכלוסייה הבדואית עמד על 4% לעומת 7.6% במגזר הדרוזי, 11.6% במגזר הערבי ו- 28% במגזר היהודי. אחוז הסטודנטים הבדואים עומד על 0.4% לעומת 9% באוכלוסייה הערבית ו- 26% בקרב היהודים. אחוז הבדואים בעל תארים מתקדמים זעיר ביותר.

  על פי נתוני מרכז המחקר והמידע של הכנסת, בדו"ח שפורסם ב 17 ביולי 2007, שיעור הנשים הבדואיות שאינן משתתפות בכוח העבודה מגיע ל85%- לעומת 78.9% בקרב הנשים הערביות ו57% בקרב הנשים היהודיות. בקרב הגברים הבדואים, שיעור אלה שאינם משתתפים בכוח העבודה מגיע ל- 47% לעומת 38% במגזר הערבי הכללי.

  שיעור דורשי העבודה בקרב האוכלוסייה הבדואית מגיע ל- 9% לעומת הממוצע הארצי העומד על 3.8%. ההכנסה הממוצעת לנפש במגזר הבדואי עומדת על 1,268 ש"ח לעומת הממוצע הארצי שעומד על 2,787 ש"ח. שיעור השכירים והעצמאיים ששכרם אינו עולה על שכר המינימום עומד על מעל ל- 50% ; זאת, לעומת הממוצע הארצי שעומד על 44.25%. שיעור המשתכרים פי שניים מהשכר הממוצע נמוך מ- 2% בקרב האוכלוסייה הבדואית, לעומת הממוצע הארצי שעומד על 8.64%.

  מאפיינים תכנוניים ומוניציפאליים

  לכל 7 המועצות המקומיות הבדואיות הכלולות בתוכנית, מוצמד חשב מלווה על ידי משרד הפנים. מועצות מקומיות אלו מדורגות כולן באשכולות 2 ו-3 בהתאם למדד הכלכלי חברתי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

  הבעיה המרכזית המעכבת את התפתחות היישובים ואשר משליכה במישרין על חיי התושבים היא חוסר זמינות קרקעות לבנייה, עלויות פיתוח גדולות והיעדר פתרונות ביוב. חוסר זמינות הקרקעות נובעת מקשיים בקידום תוכניות תכנון ובנייה וכן כתוצאה מגידול האוכלוסייה ומן מהעובדה שהבדואים מבקשים לשמור על קהילותיהם ובאופן כללי אינם עוזבים את יישוביהם. מאפיינים חברתיים ותרבותיים אלו משליכים במישרין על הקשיים בהתפתחות היישובים ועל הצורך בסיוע מיוחד להם.

  מכלול הנסיבות המייחדות את המגזר הבדואי בצפון, והמאפיינים המובחנים של מגזר זה, הביאו ליצירת פערים מובנים בין היישובים הבדואים בצפון ותושביהם לבין יתר היישובים במדינת ישראל.

  על מנת לצמצם פערים אלו, תוך מתן אפשרות לאוכלוסייה הבדואית בצפון לשמור על מאפייניה המיוחדים, מוצע להכיר באזור שהוגדר בנספח 1 להחלטה זו כאזור עדיפות לאומית, ולהעניק לו סיוע כמפורט לעיל.

  יצוין כי בימים אלו נשלמת הכנתה של הצעה להחלטת ממשלה נוספת שעניינה תוכנית פיתוח לאוכלוסייה הבדואית בדרום, שמאפייניה וצרכיה נבדלים מאלו של אוכלוסיית הבדואים בצפון, ועל פי המתוכנן היא תובא לאישור הממשלה במועד קרוב.
  הנוסח המחייב של החלטות הממשלה הינו הנוסח השמור במזכירות הממשלה. הנוסח המחייב של הצעות חוק ודברי חקיקה הנזכרים בהחלטות הינו הנוסח המתפרסם ברשומות. החלטות תקציביות כפופות לחוק התקציב השנתי. הנוסח המחייב של הצעות חוק ודברי חקיקה הנזכרים בהחלטות הינו הנוסח המתפרסם ברשומות.
תקציר1: החלטה מס. 3211 של הממשלה מיום 15.05.2011.
הממשלה ה - 32 בנימין נתניהו.
]]>
Thu, 09 Aug 2012 05:25:32 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=301
תכנית לקידום הצמיחה והפיתוח הכלכליים של האוכלוסיה הבדואיתhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=302מספר החלטת ממשלה: 3708
תאריך פרסום: 11/09/2011
תוכן החלטת הממשלה: בהמשך להחלטות הממשלה מס' 881(ערב/15) מיום 25.9.2003 ומס' 3956(ערב/40) מיום 22.7.2005 ומתוך הכרה בחשיבותו של "... פתרון מערכתי כולל ומשולב בנושא הקרקע ובנושא תכנון התיישבות, התעסוקה והחינוך, כשאלה משולבים בנושא תנאי החיים ביישובים..." (דו"ח הוועדה להצעת מדיניות להסדרת ההתיישבות הבדואים בנגב, דצמבר 2008).

לאשר את ההחלטה בנוסח המצורף בזה
תקציר1: החלטה מס. 3708 של הממשלה מיום 11.09.2011.
הממשלה ה-32 בנימין נתניהו.
]]>
Thu, 09 Aug 2012 05:36:27 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=302
עידוד תעסוקת ישראלים ומכסות עובדים זרים בענף הבניין והסדרת כניסת עובדים זרים בענף הסיעוד http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=303מספר החלטת ממשלה: 3453
תאריך פרסום: 10/07/2011
תוכן החלטת הממשלה:
 1. לאמץ את ההסכם, בכפוף לאמור בסעיף קטן (ט) שלהלן, בין משרד האוצר ורשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול (להלן-רשות ההגירה) לבין התאחדות הקבלנים והבונים בישראל מיום 12 ביוני 2011 המצורפת בזה (דפים ..-..) שעניינו עובדים זרים ועידוד תעסוקת ישראלים בענף הבניין (להלן-ההסכם), ובכפוף לו לקבוע כדלקמן:

  א. לתקן את החלטת הממשלה מספר 2080 מיום 15 ביולי 2010, שעניינה עובדים זרים בענף הבניין, באופן שמכסות העובדים הזרים המרביות בענף הבניין יהיו כדלקמן:

  1. החל מיום 1 ביולי 2014 - ;5,000
  2. החל מיום 1 ביולי 2015 - ;2,000
  3. החל מיום 1 בינואר 2016 - יוקצו היתרי העסקה לעובדים זרים בעבודות הבניין רק להעסקת מומחי חוץ.

  ב. בנוסף לעובדים הזרים בענף הבניין השוהים כיום בישראל, אשר ניתן יהיה להאריך את שהייתם בישראל בהתאם לאמור בהסכם, יפעל שר הפנים להבאת עובדים זרים לענף הבניין לצורך החלפת העובדים שיצאו את ישראל, בהתאם לנהלים ולכללים של רשות ההגירה וכדלקמן:

  1. במהלך המחצית השנייה של שנת 2011 - 2,500 עובדים זרים;
  2. במהלך הרבעון הראשון של שנת 2012 - 1,400 עובדים זרים;
  3. במהלך הרבעון השלישי של שנת 2012 - 800 עובדים זרים;
  4. במהלך הרבעון הראשון של שנת 2013 - 2,100 עובדים זרים.

  ובלבד שהמכסה השנתית של העובדים בענף הבניין לא תעלה על 8,000 מלבד לפרקי זמן ספציפיים וזמניים בהתאם להסכם.

  ג. אם יחולו עיכובים בהבאת העובדים הזרים במועדים המפורטים בסעיף קטן (ב), יהיו רשאים שרי הפנים והאוצר לדחות את המועדים הנקובים בסעיף קטן (א), ללא צורך בהחלטת ממשלה מתקנת, ובלבד שתקופת הדחייה לא תעלה על שנה.

  ד. שר הפנים יפעל להארכת שהייתם של העובדים הזרים בענף הבניין השוהים בישראל כמפורט בהסכם, ואולם לא תוארך שהייתם של עובדים זרים אשר נכון למועד קבלת החלטה זו סיימו תקופת שהייה כדין של 63 חודשים בישראל בהתאם לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב1952- ולא יצאו את ישראל במועד ושוהים בה שלא כדין. יובהר כי אין בהחלטה זו בכדי ליתן היתר להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לחברת יילמזלר אינטרנשיונל, חברה לבנייה בע"מ (ח.פ. 512304916).

  ה. בהתאם להחלטת הממשלה מספר 4024 מיום 31 ביולי 2005, שעניינה היתרים להעסקת עובדים זרים, לקבוע, כי הבאת העובדים הזרים בהתאם להסכם תיעשה אך ורק ממדינה אשר התקשרה עם מדינת ישראל בהסכם או בהסדר בילטראלי להבאת עובדים זרים (להלן-הסדר בילטראלי), והכל בהתאם להמלצת הצוות הבינמשרדי, כמפורט להלן. חתימה על הסכם או הסדר כאמור תיעשה על ידי שר החוץ או מי מטעמו.

  ו. להטיל על הצוות הבינמשרדי שהוקם בהתאם להחלטת ממשלה מס' 752 מיום 14 בספטמבר 2009, שעניינה העסקת עובדים זרים בחקלאות (להלן - הצוות הבינמשרדי), להמליץ בפני שר הפנים תוך 30 יום ממועד קבלת החלטה זו לגבי הנושאים הבאים:

  1. מדינת המקור או מדינות המקור של העובדים הזרים, אשר תותר כניסתם לישראל במסגרת ההסכם לענף הבניין;

  2. אופן גיוסם, הבאתם וקליטתם של העובדים הזרים בענף הבניין אשר יובאו ארצה במסגרת ההסדר הבילטראלי. ההסדר, כאמור, יכלול מנגנונים בדבר גיוס והשמה של עובדים זרים מקצועיים ומיומנים לענף הבניין אשר יצמצמו את האפשרות לגביית דמי תיווך שלא כחוק וכן הסדרים בדבר יידוע העובדים לגבי זכויותיהם וחובותיהם בישראל.

  לעניין הנושאים האמורים בסעיף זה, יוחלף נציג משרד החקלאות ופיתוח הכפר בצוות האמור בנציג משרד הבינוי והשיכון ויצורף נציג משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה. יושב ראש הצוות הבינמשרדי יהיה המנהל הכללי של רשות ההגירה או נציגו.

  ז. להנחות את הצוות הבינמשרדי לבחון הבאה של לפחות 1,000 עובדים מתוך המכסות הקבועות בסעיף קטן ב' לעיל מבולגריה ולפחות 1,000 עובדים מתוך המכסות הקבועות בסעיף קטן ב' לעיל מרומניה ולהביא את ההמלצות בנושא לאישור שרי הפנים והאוצר בתוך 30 ימים.

  ח. להנחות את משרד האוצר ומשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה לקדם "מסלול תעסוקה" אשר יסייע לקבלנים בקליטת עובדים ישראלים לענף הבניין ב"עבודות הרטובות" שבהם מועסקים עובדים זרים ולהסמיך את המנהל הכללי של משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה להוציא הוראות המסדירות את הפעלת המסלול כאמור, והכל בהתאם למפורט בהסכם.

  ט. כל הוראה שבהסכם אשר מחייבת את משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, ביצועה מותנה בהסכמת המנהל הכללי של משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה.
 2. להנחות את המנהל הכללי של רשות ההגירה לפעול להסדרת תוכנית ניסיונית לגיוסם של 300 עובדים זרים לכל הפחות, בענף הסיעוד, באמצעות התקשרות בהסדר בילטראלי עם מדינת המוצא או מדינות המוצא של העובדים הזרים, כפי שיוחלט על ידי המנהל הכללי של רשות ההגירה בהתייעצות עם הצוות הבינמשרדי. במסגרת התוכנית הניסויית ייקבעו הסדרי גיוס והשמה של עובדים זרים בענף הסיעוד אשר יצמצמו את האפשרות לגביית דמי תיווך שלא כחוק.
 3. לתקן את סעיף 2 בהחלטת הממשלה מס' 2921 מיום 3 במרץ 2011, שעניינה מדיניות הממשלה בנושא עובדים זרים, כך שבמקום 30.6.2011"" יבוא 30.6.2012"".
תקציר1: החלטה מס. 3453 של הממשלה מיום 10.07.2011.
הממשלה ה - 32 בנימין נתניהו.
]]>
Tue, 28 Aug 2012 09:35:54 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=303
הכרזת מתחמים לפינוי ובינוי במסלול מיסויhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=270מספר החלטת ממשלה: 3231(חכ/120)
תאריך פרסום: 26/05/2011
תוכן החלטת הממשלה: על-פי סעיף 49כח' לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן - "חוק מיסוי מקרקעין"), ובהמלצת הוועדה, כהגדרתה בסעיף האמור, להכריז על המתחמים המפורטים להלן כמתחמי פינוי ובינוי במסלול מיסוי:

קריית אונו - מתחם "ישעיהו": גוש 6496 חלקה 280.

תל-אביב - מתחם "קהילת לודג' (הדר יוסף)": גוש 6636 חלקות 370-367.

תוקף ההכרזה הוא לשש שנים.

הממשלה תהא רשאית לבטל את ההכרזה במתחם בטרם חלפו שש שנים, אם התקיימו אחד או יותר ממקרים אלה:

א. בוטלו הסכמים שנחתמו בין הדיירים לבין היזם, כך שלא מתקיים התנאי המפורט בסעיף 49כח' לחוק מיסוי מקרקעין ובתקנה 2(א)(3) לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (תנאים להמלצה על הכרזה על מתחם פינוי ובינוי במסלול מיסוי), התשס"ד-2004.

ב. מנהל מיסוי מקרקעין השתמש בסמכותו לפי סעיף 84 לחוק מיסוי מקרקעין.

מועד ביצוע ההחלטה - החל מיום קבלתה."
תקציר1: החלטה מס. חכ/120 של ועדת השרים לענייני חברה וכלכלה (קבינט חברתי-כלכלי) מיום 17.05.2011 אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה תוקף של החלטת ממשלה ביום 26.05.2011 ומספרה הוא 3231(חכ/120).
הממשלה ה - 32 בנימין נתניהו.
]]>
Thu, 26 Jul 2012 12:35:25 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=270
הכרזת מתחמים לפינוי ובינוי במסלול מיסויhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=275מספר החלטת ממשלה: 3747
תאריך פרסום: 06/10/2011
תוכן החלטת הממשלה:
 1. על פי סעיף 49כח' לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן – "חוק מיסוי מקרקעין") ובהמלצת הוועדה, כהגדרתה בסעיף האמור, להכריז על המתחמים המפורטים להלן –
  (א) כמתחם לפינוי לשם בינוי:

  קרית אונו – מתחם "שאול המלך": גוש 6491 חלקה 76.

  (ב) כמתחם לעיבוי הבנייה:

  קרית אונו – מתחם "זמיר": גוש 6491 חלקה 116.
 2. תוקף ההכרזה הוא לשש שנים.

  הממשלה רשאית לבטל את ההכרזה במתחם בטרם חלפו שש שנים, אם התקיימו אחד או יותר ממקרים אלה:

  א. בוטלו הסכמים שנחתמו בין דיירים לבין היזם, כך שלא מתקיים התנאי המפורט בסעיף 49כח' לחוק מיסוי מקרקעין ובתקנה 2(א)(3) לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה)(תנאים להמלצה על הכרזה על מתחם פינוי ובינוי במסלול מיסוי), התשס"ד-2004.

  ב. מנהל מיסוי מקרקעין השתמש בסמכותו לפי סעיף 84 לחוק מיסוי מקרקעין.
 3. מועד ביצוע ההחלטה – החל מיום קבלתה.

  ההחלטה התקבלה בהתאם לסעיף 20(ב) בתקנון לעבודת הממשלה.
תקציר1: החלטה מס. 3747 של ממשלה מיום 06.10.2011.
הממשלה ה-32 בנימין נתניהו.
]]>
Mon, 30 Jul 2012 09:16:05 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=275
הארכת תוקף של הכרזות על מתחמים להתחדשות עירוניתhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=276מספר החלטת ממשלה: 3748
תאריך פרסום: 06/10/2011
תוכן החלטת הממשלה: לתקן את החלטת הממשלה מס' 1055(חכ/45) מיום 11.12.2009 כדלקמן:

המשפט: "לגבי המתחמים המפורטים בסעיף ב' – החל מיום 22 ביולי 2007" יבוטל ובמקומו יבוא: "לגבי המתחמים המפורטים בסעיף ב' – החל מיום 11 בנובמבר 2007"

ההחלטה התקבלה בהתאם לסעיף 20(ב) בתקנון לעבודת הממשלה.
תקציר1: החלטה מס. 3748 של ממשלה מיום 06.10.2011.
הממשלה ה-32 בנימין נתניהו.
]]>
Mon, 30 Jul 2012 09:19:51 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=276
הארכת תוקף של הכרזות על מתחמים להתחדשות עירוניתhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=277מספר החלטת ממשלה: 3749
תאריך פרסום: 06/10/2011
תוכן החלטת הממשלה: בהמשך להחלטות הממשלה מס' 2520 מיום 19.11.2000 ומס' 897 מיום 11.11.2001: 

 1. על פי סעיף 33א(ב)(2)(ב) לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965, ובהמלצת הוועדה לעניין מתחמי פינוי ובינוי, להאריך את תוקפה של ההכרזה על המתחמים המפורטים להלן:
  א. מתחמים לפינוי לשם בינוי:

  בנימינה - רמת חן *;
  ראשון לציון - רוקח;

  ב. מתחם לפינוי לשם בינוי:

  נשר - בן דור.

  (מפות המתחמים המפורטים בהחלטה זו צורפו להחלטת הממשלה בדבר ההכרזות המקוריות).
 2. תקופת הכרזה זו הינה לשש שנים החל מהיום שבו פג תוקפה של ההכרזה המקורית, כמפורט:

  לגבי המתחמים המפורטים בסעיף 1(א), החל מיום 19 בנובמבר 2006;

  לגבי המתחמים המפורטים בסעיף 1(ב), החל מיום 11 בנובמבר 2007.

  הממשלה רשאית לבטל את ההכרזה במתחם בטרם חלפו שש שנים, או לשנות גבולותיה.

  * הערה: ביחס למתחם זה, בהכרזה המקורית התבקש פטור מהיטל השבחה, על סמך הסכמות שרי הפנים והבינוי והשיכון למתן הפטור; הכל בהתאם לסעיף 19(ב)(2) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה.

  ההחלטה התקבלה בהתאם לסעיף 20(ב) בתקנון לעבודת הממשלה.
תקציר1: החלטה מס. 3749 של ממשלה מיום 06.10.2011.
הממשלה ה-32 בנימין נתניהו.
]]>
Mon, 30 Jul 2012 09:25:34 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=277