משרד הבינוי: החלטות ממשלהhttp://www.moch.gov.il//Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspxהזנת RSS עבור הרשימה Gov_Decisions.Sat, 04 Jul 2015 20:41:20 GMT60he-ILמשרד הבינוי: Gov_Decisions/_layouts/images/homepage.gifhttp://www.moch.gov.il//Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspxאזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון - הארכת תוקף של החלטת ממשלה http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=605מספר החלטת ממשלה: 2453
תאריך פרסום: 20/02/2015
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון - הארכת תוקף של החלטת ממשלה

מחליטים

1. בהמשך להחלטת הממשלה מס' 888 מיום 13.11.2013 ולהחלטת הממשלה מס' 1521 מיום 28.3.2014, לקבוע כי החלטת הממשלה מס' 4192 מיום 29.1.2012 בנושא קביעת אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון (להלן: החלטה 4192), תמשיך לעמוד בתוקפה עד ליום 31.12.2015, או עד לקבלת החלטת ממשלה חדשה שעניינה קביעת אזורי עדיפות לאומית בתחום הבינוי והשיכון, לפי המוקדם.

2. החלטה זו מוגשת מכוח פרק כ"ו: אזורי עדיפות לאומית, לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט–2009 (להלן: "החוק") וזאת לאור השיקולים הקבועים בסעיף 151(ב) לחוק ומן הנימוקים כמפורט להלן:


א. השיקולים הקבועים בסעיף 151(ב) לחוק עמדו ביסוד קביעת אזורי העדיפות הלאומית במסגרת החלטה 4192, כמפורט בסעיף 9 לאותה החלטה. הנימוקים המפורטים בסעיף האמור מהווים נימוקים גם לעניין החלטה זו.

ב. לאור קיומה של תקופת בחירות, אין מקום לשינוי החלטה 4192. בעת הזאת ראוי להימנע ככל האפשר מקבלת החלטה חדשה בדבר אזורי עדיפות לאומית שתעמוד בתוקפה לפרק זמן ממושך. עדכון של רשימת הישובים לפי עקרונות החלטה 4192 אשר תוקפו ייקבע לפרק זמן קצר על מנת לגשר על התקופה שעד לאחר כינון ממשלה חדשה אף הוא אינו רצוי, שכן כל שינוי ברשימת יישובי העדיפות הלאומית בתחומי הבינוי והשיכון הוא בעל השלכות משמעותיות בטווח הארוך, ורצוי להימנע ככל האפשר מביצוע שינויים תכופים ברשימת יישובי העדיפות הלאומית בתחום הבינוי והשיכון.

ג. הארכת תוקפה של החלטה 4192 עד אשר יתאפשר לממשלה החדשה לגבש עמדתה בנושא ולא יאוחר מן 31.12.2015, תימנע את עצירת הפעילות בתחום הגדלת היצע הדיור באזורי העדיפות הלאומית, ותאפשר למשרד הבינוי להמשיך בתנופת שיווק הקרקעות לבנייה אשר קיים צורך להמשיך בה אף בשנת 2015.
ההחלטה התקבלה בהתאם לסעיף 19(ב) בתקנון לעבודת הממשלה.
הפניה: אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון - הארכת תוקף של החלטת ממשלה
]]>
Wed, 18 Mar 2015 10:05:02 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=605
גיבוש תכנית לפיתוחה הכלכלי של ירושלים לשנים 2020-2016http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=611מספר החלטת ממשלה: 8
תאריך פרסום: 19/05/2015
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

גיבוש תכנית לפיתוחה הכלכלי של ירושלים לשנים 2016 - 2020

מחליטים

בהתאם לסעיף 4 לחוק יסוד: ירושלים בירת ישראל, ובהתאם למדיניות הממשלה לחיזוק ירושלים, בירת מדינת ישראל, לפעול להמשך פיתוחה הכלכלי והחברתי של העיר ירושלים, וזאת בהמשך להחלטות הממשלה מס' 3696 מיום 06.06.2005, בדבר התוכנית לעידוד הצמיחה הכלכלית בירושלים (תוכנית "הצמיחה") ומס' 3238 מיום 29.05.2011 בעניין תכנית "מרום", וכן תכניות והחלטות שנגזרו ממנה שעניינן פיתוחה הכלכלי של ירושלים עיר הבירה, ולצורך כך לפעול כדלקמן:
1. הממשלה רושמת את הודעת ראש עיריית ירושלים לפיה העירייה הכינה עבודת מטה לפיתוח הפעילות הכלכלית ולחיזוקה הכלכלי-חברתי של ירושלים בחמש השנים הקרובות, בשם: "ירושלים 2020 - תכנית החומש לצמיחה ולתחרותיות בירושלים".
כן רושמת הממשלה לפניה את כוונתה של הקרן הקיימת לישראל להעמיד משאבים מטעמה לטובת פרויקטים הנוגעים לתחום פעולתה במסגרת התכנית שתגובש לעיר ירושלים לשנים 2020-2016.

2. מנכ"ל משרד ראש הממשלה ירכז עבודת מטה בשיתוף משרדי הממשלה ובתיאום עם הממונה על התקציבים במשרד האוצר, ראש עיריית ירושלים או נציג מטעמו, נציג הרשות לפיתוח ירושלים וגורמים אחרים הנוגעים בדבר לשם גיבוש תכנית פיתוח חמש שנתית, לשנים 2020-2016, שתתמקד במנועי צמיחה לחיזוק העיר ירושלים. התוכנית תיקרא תוכנית "היובל".
במסגרת גיבוש התכנית כאמור בסעיף זה, תשמש עבודת המטה שהוכנה על ידי עיריית ירושלים, כאמור בסעיף 1 לעיל, מצע לדיון.
בנוסף תיבחן שורה של השקעות בעניין הקמה ופיתוח של מוסדות תרבות, אמנות ופנאי בירושלים (בכלל זאת, הקמת תיאטרון לילדים בגן הפעמון ושיפוץ מתחם ההטנא לצורך הפיכתו למתחם תרבות ייחודי במרכז העיר ירושלים).
במסגרת עבודת המטה וגיבוש התכנית כאמור בסעיף זה, ייבחנו גם תכניות העבר ובהן תכנית "הצמיחה" ותכנית "מרום", אשר בוצעו באמצעות הרשות לפיתוח ירושלים ובכלל זה הסטות מהיתרות התקציביות של תכניות אלו, ככל שישנן, לטובת תכנית "היובל".

3. התכנית האמורה בסעיף 2 לעיל תובא לאישור הממשלה בתוך 60 יום, זאת במגמה להתחיל ביישומה בתקציב המדינה לשנת 2016.

4. משרד הבינוי, בתאום עם עיריית ירושלים, יעביר בתוך 60 יום לקבינט הדיור הצעה בעניין תכנית ניסיונית (פיילוט) לתקופה של ארבע שנים להפעלת מינהלה לצורך קידום פעילות בתחום ההתחדשות העירונית בירושלים ולשם הגדלת היקף מימוש הפרויקטים והיצע יחידות הדיור.
הפניה: גיבוש תכנית לפיתוחה הכלכלי של ירושלים לשנים 2020-2016
]]>
Tue, 09 Jun 2015 13:21:12 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=611
פרויקט לאומי לדיור http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=422מספר החלטת ממשלה: 301(דר/2)
תאריך פרסום: 30/05/2013
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

פרויקט לאומי לדיור

מחליטים

1. להקים צוות שיגבש תכנית ממשלתית להרחבת היצע הדירות באמצעות בניית דירות להשכרה, לרבות השכרה במחיר מפוקח (להלן – "הפרויקט הלאומי לדיור"), ולהביא את התכנית האמורה לאישור ועדת השרים לענייני דיור בתוך 90 ימים מיום קבלת החלטה זו. הצוות יבחן את העקרונות הבאים:

א. הצורך בהוספה של שטחים זמינים לתכנון ולמימוש הפרויקט הלאומי לדיור, ושיעור ההוספה הנדרשת, בהתייחס למלאי התכנון הקיים, וזאת, לרבות על קרקעות המיועדות לחקלאות  ולאזורי נופש מטרופוליניים, המצויות בשולי הערים המרכזיות בישראל, באופן שמספר הדירות שייבנו יעמוד על כ-150,000, בתקופה של כעשר שנים. 

ב. קביעת הליך תכנוני ייחודי לתכנון הדירות שייכללו בפרויקט הדיור הלאומי, בלוחות זמנים קצרים ביותר ובהתייחס להליכים התכנוניים המהירים הקיימים כיום לתכנון יחידות למגורים.

ג. הקמת הדירות תתבסס על מודל כלכלי שיבטיח תשואה נאותה ליזם.

ד. שיעור דירות לשכירות במחיר מפוקח בכל בניין, תוך קביעה בחקיקה של מנגנוני הגנה משפטיים  שיבטיחו, בין היתר, כי הייעוד להשכרה יישמר וכי ההטבה במחיר השכירות תגיע לזכאים להם. אפשר שהמנגנון יכלול רישום הערות במרשם המקרקעין, הטלת עיצומים כספיים וקביעת הוראות לשמירה על הייעוד שייקבע בתכנית.

ה. במסגרת התכנית האמורה, ייקבע שיעור מסוים ומהותי של דירות לרבות דירות לשכירות במחיר מפוקח, אשר  יתוכננו ויוקמו  בפריפריה.

ו. שיעור ההנחה ממחיר השוק בדירות להשכרה במחיר מפוקח ומנגנוני פיקוח שיופעלו במיקור חוץ.

ז. הוספת כלים משפטיים שיאפשרו פינוי מהיר של דייר  המפר את חוזה השכירות הפרה מהותית כפי שייקבע על ידי הצוות.

ח. התכנית תבטיח את איכות הבנייה והניהול של הנכסים שיוצעו להשכרה.

ט. יישום התכנית ירוכז וינוהל על ידי מטה הדיור הלאומי.

2. חברי הצוות לגיבוש התכנית הלאומית לקידום דיור להשכרה (להלן – "הצוות") יהיו כמפורט:

א. מנהל מטה הדיור הלאומי-יו"ר.
ב. נציג שר האוצר- מ"מ יו"ר.
ג. נציג החשבת הכללית.
ד. נציג המועצה הלאומית לכלכלה.
ה. נציג משרד הבינוי והשיכון.
ו. נציג המשרד להגנת הסביבה.
ז. נציג משרד החקלאות ופיתוח הכפר.
ח. נציג המשרד לפיתוח הנגב והגליל .
ט. נציג משרד הביטחון.
י. נציג משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים. 
יא. יושב ראש המועצה הארצית לתכנון ובנייה, או נציגו.
יב. נציג מינהל התכנון במשרד הפנים.
יג. נציג רשות מקרקעי ישראל.
יד. נציג היועץ המשפטי לממשלה.

הצוות יקיים התייעצות עם נציגי ארגונים להגנת הסביבה, ועם ראשי רשויות מקומיות רלוונטיות.
למען הסר ספק, הצוות יתחיל בעבודתו באופן מיידי, עוד קודם למינוי מנהל המטה, ונציג שר האוצר יתפקד כיו"ר הצוות עד למינוי מנהל המטה.

3. שר האוצר, בתיאום עם נציב שירות המדינה מוסמך למנות יועץ מקצועי למימוש תכניות קבינט הדיור.

הפניה: פרויקט לאומי לדיור
תקציר1: החלטה מספר  דר/2 של ועדת שרים לענייני דיור (קבינט דיור) מיום 22.05.2013 אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה  תוקף  של החלטת ממשלה ביום 30.05.2013 ומספרה הוא 301(דר/2).
]]>
Sun, 21 Jul 2013 08:08:53 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=422
הסרת חסמים בבנייה להשכרה לטווח ארוך http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=471מספר החלטת ממשלה: 372(דר/8)
תאריך פרסום: 12/06/2013
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

הסרת חסמים בבנייה להשכרה לטווח ארוך

מחליטים

1 . לתקן את חוק מס הכנסה (פטור ממס לקופת גמל על הכנסה מדמי שכירות בשל השכרת דירות מגורים לטווח ארוך), תשע"ב-2012 ולקבוע כי מי שהחזיק בדירות להשכרה ונהנה מהפטור במשך 20 שנים לפחות ייהנה מהפטור על הכנסה משכר דירה גם אם הוא מחזיק פחות ממאה דירות, במשך 5 שנים נוספות.
2 . לתקן את חוק מס ערך מוסף ולקבוע כי בפרויקטים של בנייה להשכרה המשלמים מס בהתאם לחוק מס הכנסה (פטור ממס לקופת גמל על הכנסה מדמי שכירות בשל השכרת דירות מגורים לטווח ארוך), תשע"ב-2012, לא ישולם מע"מ עסקאות בעת מכירת הדירות ולא ינוכה מע"מ תשומות בעת בניית הדירות.

3 . להנחות את שר הפנים לתקן את סעיף 62א(א) בחוק התכנון והבנייה, תשכ"ה-1965, כך שוועדה מקומית לתכנון ובניה תהיה מוסמכת לאשר תכנית מפורטת במגרש המיועד למגורים, בקרקע שהיא מקרקעי ישראל המיועדת לשיווק או ששווקה למטרת דיור להשכרה ע"י רשות מקרקעי ישראל, ובלבד שמגיש התכנית הוא רשות מקרקעי ישראל או מי שהרשות נתנה בידו הרשאה לתכנון, אם היא מייעדת את הקרקע לדיור להשכרה ואף אם תכלול אחד או יותר מהנושאים המפורטים להלן:

א. הגדלת השטח הכולל המותר לבניה במגרש ובלבד שתוספת השטח לא תעלה על 20% מסך השטח הכולל המותר לבניה במגרש;
ב. המרה של עד 25% מהשטח למגורים למטרות מסחר;
ג. קביעת הוראות לעניין מקומות חניה מופחת, שלא לפי תקן החניה;
ד. הגדלת שטחי השירות המותרים לבניה, כתוספת לבנייה בתת הקרקע, אם שטחי השירות הנוספים נדרשים בשל מאפיינים מיוחדים הנובעים מהשימוש לדיור להשכרה ובמגבלת שטח של עד גודל המגרש או כפל שטח התכסית המותרת לבנייה במגרש, הגדול מביניהם.

4 . להורות לרשות מקרקעי ישראל לקבוע בחוזים בטוחות לכך שייעוד הקרקע יישמר וכי שכירות במחיר מפוקח תינתן רק לזכאים.

5 . להנחות את יו"ר מועצת מקרקעי ישראל להביא בפני המועצה הצעת החלטה לתיקון החלטה מס' 1248 מיום 30.1.12, כך שיתאפשר שיווק של בנינים להשכרת דירות הכוללים שימוש למטרת מסחר. הכללים שנקבעו במסלול א' לגבי מחיר הקרקע במכרז והכללים שנקבעו במסלול ב' לגבי התחרות במכרז על מחיר הקרקע עבור דירות הנמכרות בשוק החופשי, יחולו גם לגבי התשלום עבור הקרקע שתשמש למטרת מסחר, תוך מגבלות שייקבעו על ידי מועצת מקרקעי ישראל.

6 . רשות מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי והשיכון ישווקו בשנים 2014-2013 סך של 5,832 יח"ד להשכרה לטווח ארוך בהתאם לפירוט בנספח א' שלהלן. ניתן יהיה להמיר מתחם או מתחמים לשיווק בנספח במתחם או מתחמים אחר/ים בגודל זהה או גדול יותר, בתיאום בין אגף התקציבים, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.


נספח א

הפניה: הסרת חסמים בבנייה להשכרה לטווח ארוך
]]>
Wed, 23 Oct 2013 11:59:14 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=471