משרד הבינוי: החלטות ממשלהhttp://www.moch.gov.il//Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspxהזנת RSS עבור הרשימה Gov_Decisions.Sun, 14 Feb 2016 18:51:16 GMT60he-ILמשרד הבינוי והשיכון: Gov_Decisions/_layouts/images/homepage.gifhttp://www.moch.gov.il//Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspxתבחינים לזכאות לדיור במחיר מופחתhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=663מספר החלטת ממשלה: 547(דר/13)
תאריך פרסום: 14/07/2013
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

תבחינים לזכאות לדיור במחיר מופחת

מחליטים

1 . להמליץ ליו"ר מועצת מקרקעי ישראל (להלן: המועצה) להביא לאישור המועצה תיקונים להחלטת המועצה מספר 1249 (דיור בהישג יד ("מחיר למשתכן")) מיום 30.01.2012 כמפורט להלן:

א. לקבוע כי 70% מיחידות הדיור המשווקות בשיטת "מחיר למשתכן" ישווקו עבור הציבור הכללי, בהתאם לקריטריונים שבמסלול א' (כמפורט בסעיף ב' להחלטה זו), ו- 30% מיחידות הדיור המשווקות בשיטת "מחיר למשתכן בהנחה משומה" ישווקו ביישובי המיעוטים ובתב"עות המותאמות לאוכלוסייה בעלת צביון דתי, בהתאם למסלול ב' (כמפורט בסעיף ג' להחלטה זו).

ב. לקבוע את תנאי סף וקריטריונים למסלול "מחיר למשתכן" בהנחה משומה (מסלול א') כמפורט:

1) תנאי סף:
א) חסר דירה לפי הגדרת משרד הבינוי והשיכון.
ב) מיצוי כושר השתכרות לפי הכללים שלהלן:

(1) במשק בית שבו שני מפרנסים או יותר, שני המפרנסים במשק הבית מועסקים יחד ב :
110% של משרה מלאה ויותר במצטבר בשנת 2013
120% של משרה מלאה ויותר במצטבר בשנת 2014
125% של משרה מלאה ויותר במצטבר בשנת 2015 ואילך
במשק בית שבו מפרנס יחיד - מפרנס המועסק ב- 75% ממשרה מלאה לפחות, ואולם אם היה המפרנס הורה יחיד לילד אשר גילו אינו עולה על עשר שנים 50% ממשרה מלאה לפחות.

(2) משק בית שזכאי לגמלת "הבטחת הכנסה" בהתאם לחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980, או לתשלום לפי חוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ב-1972, ובתנאי שתשלום המזונות איננו גבוה מתקרת הבטחת הכנסה, או שהיה זכאי לה במהלך 18 החודשים שקדמו ליום הגשת הבקשה, ייחשב כממצה כושר השתכרות. הכללים לעניין מפרנס שהינו מבקש עבודה שפנה ללשכת התעסוקה ואינו זכאי לגמלה או תשלום כאמור, ושירות התעסוקה הכיר בו כדורש עבודה, יקבעו בשים לב לכללים שיקבעו לגבי מיצוי כושר השתכרות כתנאי לקבלת הנחה בארנונה.

(3) מפרנס שזכאי לדמי אבטלה ייחשב לעניין מבחן מיצוי כושר השתכרות כמועסק בהתאם להיקף משרתו הממוצע בששת החודשים שקדמו לתקופת האבטלה.

(4) משק בית שמפרנס אחד או יותר בו זכאי לקצבת נכות כללית בהתאם לחוק הביטוח הלאומי, התשנ"ה-1995 (להלן – חוק הביטוח הלאומי), או משק בית שמפרנס אחד או יותר בו בדרגת נכות של 75% לכל הפחות והינו זכאי לקצבת נפגעי עבודה בהתאם לחוק הביטוח הלאומי או לקצבה לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959 או לקצבה לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970, ייחשבו כממצים כושר השתכרות.

(5) לעניין החלטה זו–

"מועסק" - מי שהועסק בהיקף הנדרש במשך לפחות שלושה חודשים בחצי השנה שקדמה להגשת בקשת ההנחה, והוכיח כי אף במועד הגשת הבקשה הוא מועסק בהיקף הנדרש.
במניין ששת החודשים לא יובאו בחשבון היעדרות מעבודה לפי סעיפים 6 ו 3 לחוק עבודת נשים, התשי"ד 1954 , ושירות מילואים.
"מפרנס" - אדם שגילו מעל 18 שנה ושטרם הגיע לגיל פרישה, ואינו משרת בצבא בשירות חובה או בשירות לאומי או בשירות אזרחי. משרד הבינוי והשיכון יקבע בנהליו כללים להכרה בשירות חובה כמיצוי כושר השתכרות בשיעור של 100% במידה והמשרת הוא אחד מהמפרנסים העיקריים במשק הבית.

ג) "תקרת הכנסה" - למשק בית עד עשירון 7 .

קריטריון ניקוד מקס' ניקוד
ילדים 10 נק' עבור כל ילד עד 3 ילדים 30
שירות צבאי/לאומי/ אזרחי עולה חדש שירות לאומי או אזרחי כמשמעותם לפי דין, יזכו ב- 10 נקודות. אישה ששירתה בשירות צבאי של 12 חודשים ומעלה תזכה ב- 10 נקודות. גבר ששירת שירות צבאי יקבל 10 נקודות עבור 18 חודשים לפחות. שירות מילואים, כהגדרתו בהחלטת ממשלה מס' 4715 מיום 3.6.2012, יזכה ב- 5 נקודות נוספות עבור כל בן זוג. המחזיק בתעודה תקפה של עולה חדש, יקבל בסעיף זה את מלוא הניקוד גם אם לא עמד בקריטריונים של שירות צבאי, לאומי או אזרחי. (יובהר כי לא יינתן בסעיף זה ניקוד כפול בגין שירות צבאי/לאומי/אזרחי ובגין זכאות מתוקף מעמד של עולה חדש). 30
ותק בזכאות 3 נקודות עבור כל הגשת בקשה לרכישת דירה על פי כללים אלה אשר לא נענתה, עד מקסימום 4 בקשות. משרד הבינוי והשיכון יקבע כללים ליישום סעיף זה. 12
תקרת הכנסה למשק בית עד לעשירון החמישי 8 נקודות למשק בית המוכיח הכנסה שלא עולה על תקרת ההכנסה הקבועה לעשירון החמישי (כולל). 8
נכה תוספת ניקוד לנכים כפי שייקבע על ידי מועצת מקרקעי ישראל. 20

מכסות:
(1) 11 - 54 נקודות: ייעוד של 25% מהדירות
(2) 55 - 64 נקודות: ייעוד של 50% מהדירות
(3) 65 ויותר נקודות: ייעוד של 25% מהדירות
(4) נכים רתוקים לכיסאות גלגלים יקבלו עדיפות מוחלטת מעבר למכסות האמורות בסעיף זה

מי שקיבל 65 נק' ויותר (קבוצת ניקוד (3)), יוכל להגיש את
מועמדתו גם בקבוצת ניקוד (2) (55 – 64 נקודות) במידה
ולא זכה בדירה בקבוצתו.
ג. לקבוע את תנאי הסף והקריטריונים בשיווקים המיועדים לאוכלוסייה בצביון דתי או עבור אוכלוסיית המיעוטים (מסלול ב') כמפורט:
1) תנאי סף:
א. חסר דירה לפי הגדרת משרד הבינוי והשיכון.
ב. תקרת הכנסה - עד עשירון 7
2) קריטריונים והניקוד בגינם:

קריטריון ניקוד מקס' ניקוד
מיצוי כושר השתכרות  לפי הכללים האמורים בסעיף 1.ב) להחלטה זו 30
ילדים 10 נק' עבור כל ילד עד 3 ילדים  30
שירות צבאי/לאומי/

אזרחי

עולה חדש
שירות לאומי או אזרחי כמשמעותם לפי דין, יזכו ב- 10 נקודות. אישה ששירתה בשירות צבאי של 12 חודשים ומעלה תזכה ב- 10 נקודות. גבר ששירת שירות צבאי יקבל ניקוד עבור 18 חודשים לפחות. שירות מילואים, כהגדרתו בהחלטת ממשלה מס' 4715 מיום 3.6.2012, יזכה ב- 5 נקודות נוספות עבור כל בן זוג.

המחזיק בתעודה תקפה של עולה חדש, יקבל בסעיף זה את מלוא הניקוד גם אם לא עמד בקריטריונים של שירות צבאי, לאומי או אזרחי.

(יובהר כי לא יינתן בסעיף זה ניקוד כפול בגין שירות צבאי/לאומי/אזרחי ובגין זכאות מתוקף מעמד של עולה חדש).
30
נכה תוספת ניקוד לנכים כפי שייקבע על ידי מועצת מקרקעי ישראל. 10
מכסות:
א. 21 – 40 נקודות: ייעוד של 25% מהדירות
ב. 41 – 59 נקודות: ייעוד של 50% מהדירות
ג. 65 ויותר נקודות: ייעוד של 25% מהדירות
ד. נכים רתוקים לכיסאות גלגלים יקבלו עדיפות מוחלטת מעבר למכסות האמורות בסעיף זה
מי שקיבל 65 נק' ויותר (קבוצת ניקוד ג' ), יוכל להגיש את
מועמדתו גם בקבוצת ניקוד ב' (41 - 59 נקודות) במידה ולא זכה בדירה בקבוצתו.
עבור כל מסלול, במידה והיצע הדירות בקבוצה מסוימת עולה על הביקוש באותה קבוצה, יתרת הדירות תחולק באופן שווה בין הקבוצות בהן ישנו עודף ביקוש.
2. להמליץ בפני יו"ר מועצת מקרקעי ישראל (להלן-המועצה) להביא
לאישור המועצה תיקונים להחלטת המועצה מספר 1248 (הקצאת
קרקע לבניית דירות להשכרה) מיום ה-30.01.2012 כמפורט להלן:
א. הכללים, תנאי סף וקריטריונים לשכירות בהישג יד (מחיר מוזל ומפוקח) יהיו כמפורט:
א) זכאים העומדים בתנאי הסף יוכלו להשתתף בהגרלה. סיכויי הזכייה בהגרלה ישתנו בהתאם למשקל המועמד, שייקבע על-פי הקריטריונים.
ב) תנאי סף:
(1) חסר דירה לפי הגדרת משרד הבינוי והשיכון.
(2) מיצוי כושר השתכרות - כמפורט בסעיף 1ב.ב) לעיל.
(3) תקרת הכנסה - עד עשירון 7.
(4) גיל – גיל המינימום לזכאות של רווקים ללא ילדים יהיה 35.
ג) קריטריונים:
1) כל העומד בתנאי הסף זכאי להגיש בקשה לדירה ("פתק אחד בהגרלה"). זוג יהיה זכאי לחצי בקשה נוספת.
2) משפחה (לרבות חד הורית) עם ילד אחד לפחות תוכל להגיש בקשה אחת נוספת ("עוד פתק אחד").
3) בגין שירות צבאי / אזרחי (גבר - 18 חודשים ויותר, אישה - 12 חודשים ויותר) יתאפשר להגיש חצי בקשה עבור שני בני הזוג הזכאים ועבור בודד.
4) בגין שירות מילואים פעיל של אחד מבני הזוג או בודד יתאפשר להגיש חצי בקשה נוספת .
5) "הבקשות" יהוו משקולות להסתברות לזכות. כך, זוג ששירת שירות צבאי מלא עם ילד אחד לפחות, יקבל 3 "קולות" - הסתברות לזכות גדולה פי 3 משל רווק שלא שירת.
6) נכים רתוקים לכיסאות גלגלים יקבלו עדיפות מוחלטת מעבר למכסות האמורות בסעיף זה.
3.להורות למשרד הבינוי והשיכון לפרסם נוהל מפורט ליישום החלטה זו
ולהיערך, בתוך 60 ימים ממועד קבלת החלטה זו, ליישום הקריטריונים
שנקבעו בה לשם בחינת זכאות לדיור במחיר מופחת.
הפניה: תבחינים לזכאות לדיור במחיר מופחת
]]>
Mon, 01 Feb 2016 09:39:43 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=663