התחלות בנייה
 
פורטל השירותים והמידע של ממשלת ישראל משרד הבינוי והשיכון - דף הבית
מידע סטטיסטי


התחלות בנייה ביוזמה פרטית וביוזמה ציבורית  

בשליש הראשון של 2014 החלה בניית כ-14,925 דירות, ירידה של 2% לעומת השליש המקביל אשתקד; עיקר הירידה היא ביוזמה ציבורית. יש לציין כי נתוני התחלות הבנייה מתעדכנים בפיגור, בדרך כלל כלפי מעלה (לאור השלמת דיווח). החל בשנת 2011, היקף התחלות הבנייה במשק עלה והוא כ-45,350 דירות בממוצע בשנה, גבוה משמעותית משנים קודמות (כ-32,000 בממוצע בשנה בשנים 2005–2008).

בשנת 2013 החלה בניית כ-46,165 דירות, גידול של 6% לעומת שנה קודמת. שיעור היוזמה הציבורית בשנה זו עלה ל-21%, בהשוואה לכ-12% בלבד בשנת 2009. שיעור ההתחלות בבניינים שבהם שלוש דירות ויותר עולה בהתמדה והגיע בשנת 2013 ל-70% מסך התחלות הבנייה, לעומת 59% בלבד בשנת 2007 (לוח 12; תרשים 9).

ברבעון הראשון של שנת 2014 הגיע שיעור התחלות הבנייה על קרקע מדינה מתוך סך התחלות הבנייה לכ-45%, לעומת 51% בשנים 2012–2013.

שליש מסך התחלות הבנייה בארץ בשנים 2014–2009 הן במחוז מרכז, כ-19% במחוז צפון, כ-13% במחוזות תל אביב ודרום כל אחד, וכ-9%–10% במחוזות ירושלים וחיפה.

כ-37% מהתחלות הבנייה בארץ בשנים 2009–2014 הן בבנייה נמוכה (מבנים בני 1–2 קומות), במחוז צפון מעל 80% מההתחלות הן בבנייה נמוכה, לעומת זאת במחוזות תל אביב, ירושלים ומרכז עיקר התחלות הבנייה הן בבנייה רוויה, 90%, 82% ו-77%, בהתאמה (לוח 13). 

התחלות בנייה ביישובים בולטים

בתל אביב ובירושלים עמד שיעור התחלות הבנייה על יותר מ-6.5% מסך ההתחלות בארץ בשנים 2010–2014, בפתח תקווה 4.5% ובנתניה 3.5%. בתל אביב, ברחובות, בפתח תקווה וביבנה בולט שיעור גבוה של התחלות בבניינים בני 3 קומות ויותר – מעל 94% מהתחלות הבנייה. לעומת זאת שיעור גבוה יחסית של בנייה נמוכה מאפיין את ראשון לציון, כ-23%, את באר שבע כ-16% ואת ירושלים כ-10%. בירושלים שיעור הבנייה הנמוכה הוא 10.4% מסך הבנייה, ובתל אביב – 4.8% (לוח 14).

על פי חישוב של מספר התחלות בנייה לכל 1,000 תושבים, עולה כי ביבנה מספר ההתחלות היחסי לאוכלוסייה ביישוב הוא הגבוה ביותר בשנים 2010–2014: בעיר נבנו 24 יחידות בממוצע שנתי לכל 1,000 תושבים; לעומת זאת בירושלים נבנו 3 יחידות בלבד לכל 1,000 תושבים.התחלות בנייה ביוזמה הציבורית 

בחודשים ינואר–מאי 2014 החלה בניית 2,780 דירות ביוזמה ציבורית, ירידה של 25% לעומת תקופה מקבילה אשתקד.

בשנת 2013 החלה בנייתן של כ-9,550 דירות ביוזמה ציבורית, גידול של 45% בהשוואה לשנה קודמת. מדובר בהיקפי שיא מאז 2001, אחרי שבשנת 2008 ירדו היקפי התחלות הבנייה ביוזמה הציבורית לשפל של כ-4,120 דירות. משנת 2011 חלה עלייה ניכרת ביוזמה זו.

יישובים בולטים, שבהם החלה בנייה בשנה זו, ביוזמה הציבורית הם: ראש העין (1,088 דירות), באר שבע (727 דירות), מודיעין (602 דירות), בית שמש (524 דירות) וביתר עילית (417 דירות).

כ-60% מהתחלות הבנייה, ביוזמה זו, בשנים 2011–2014 התמקדו במחוזות ירושלים ומרכז, והשאר התחלקו בין המחוזות חיפה, גליל ודרום באופן שווה למדי.

הגידול הניכר בהתחלות הבנייה ביוזמה ציבורית נובע מהגברת שיווק הקרקעות על ידי משרד הבינוי והשיכון ורמ"י (תרשים 10). להערכתנו, צפוי היקף גבוה של התחלות בנייה לפחות בשנתיים הבאות, הן לאור החתימה על הסכמי הגג וצפי המשך שיווק גבוה בתקופה הקרובה והן לנוכח הפער בין מועד הזכייה במכרז הקרקע לבין התחלת הבנייה, שהוא כשנה וחצי בממוצע. היקף התחלות בנייה גבוה צפוי השנה בחריש ובראש העין.


התחלות בנייה ביוזמה הפרטית 

ברבעון הראשון של 2014 החלה בניית 8,654 דירות, ירידה של 11% לעומת רבעון מקביל אשתקד.

בשנת 2013 החלה בניית כ-35,620 דירות, צמצום של 3% לעומת שנה קודמת. הירידה ביוזמה זו חלה זו השנה השנייה ברציפות. התחלות הבנייה בשלושת הרבעונים האחרונים של 2013 היו נמוכות יחסית לשנים האחרונות, 8,625 דירות בממוצע לרבעון לעומת כ-9,740 ברבעון הראשון.

רוב הבנייה ביוזמה הפרטית נעשית במרכז הארץ, ומאופיינת בדרך כלל בדירות בינוניות וגדולות (ארבעה חדרים ויותר).

היתרי בנייה ביוזמה הפרטית

ברבעון הראשון של 2014 נמשכה מגמת הירידה במספר היתרי הבנייה ביוזמה הפרטית, ירידה זו החלה משנת 2012, אחרי שבשנת 2011 הגיע מספר זה לשיא. ברבעון זה הסתכמו היתרי הבנייה בכ-7,420 (דומה לרבעון המקביל אשתקד) ולעומת כ-9,780 ברבעון הראשון בשנת 2011.

בשנת 2013 ניתנו כ-33,980 היתרים בלבד, ירידה של 8% בהשוואה לשנה קודמת. הירידה בהיתרי הבנייה ביוזמה הפרטית מתבטאת בשיעור נמוך של בנייה ביוזמה זו החל בשנת 2012.

בשנת 2011 הגיע היקף היתרי הבנייה ביוזמה הפרטית לשיא לאחר גידול מתמשך מאז שנת 2007. היקף ההיתרים עמד על כ-39,300 היתרי בנייה ביוזמה הפרטית, שיעור גבוה בכ-42% מההיקף הנמוך בשנת 2007 – כ-25,780 (תרשים 11). הגידול בהיתרי הבנייה ביוזמה הפרטית בשנים 2008–2011 הוביל לגידול ניכר בהתחלות הבנייה במשק משנת 2011.שטח התחלות בנייה  

ברבעון הראשון של 2014 הסתכם שטח התחלות הבנייה ב-2.5 מיליון מ"ר, ירידה של 26% לעומת רבעון מקביל אשתקד. בשטח ההתחלות למגורים, שהוא 81% מסך שטח ההתחלות, חלה ירידה של 13%; בשטח ההתחלות שלא למגורים חלה ירידה חדה של 55%.

בשנת 2013 הסתכם שטח זה ב-11.5 מיליון מ"ר, גידול של 5% לעומת שנה קודמת. גידול זה מקורו בשטח ההתחלות למגורים – כ-74% משטח ההתחלות – שבו חל גידול של 7%, אולם בשטח ההתחלות שאינו מיועד למגורים לא חל שינוי. שיעור היוזמה הציבורית בסך שטח ההתחלות עלה ל-15%, לעומת 11% בשנה קודמת. בשטח שביוזמה זו חל גידול של  39% (לוח 15).

בשנים 2007–2011 חלה עלייה בשטח התחלות הבנייה במשק מ-7.5  ל-11.6 מיליון מ"ר. משקל שטח התחלות הבנייה למגורים בסך שטח הבנייה גדל מ-72% בשנת 2008 ל-77% בשנת 2011 (לוח 15).


התחלות בנייה בבניינים רבי קומות 

נתוני הרבעון הראשון של 2014 מצביעים על גידול ניכר בשיעור התחלות הבנייה בבניינים בני 8 קומות ויותר לרמה של 46% (מדובר בנתונים ארעיים לאור השלמת דיווח התחלות בנייה בפיגור). בשנת 2013 עמד שיעורם על כ-40%, אחרי שעמד על 21% בלבד בשנת 2001.

הגידול שבולט במיוחד משנת 2010, היה צפוי להוביל לעלייה במשך זמן הבנייה במשק אולם ניכר כי היציבות במשך זמן הבנייה, הושפעה מהגידול הניכר בביקוש לדירות ומעליית המחירים (תרשים 12). 


לוח 12: התחלות בנייה במשק לפי יוזם, 2005–2014 


לוח 13: התחלות בנייה במשק והתפלגותן לפי מחוזות,* 2009–2014 


* בהתפלגות לפי מחוזות יש הטיה כלפי מטה עבור סך כל ההתחלות, וזאת עקב שימוש בבסיס נתונים פחות עדכני לשם ביצוע ההתפלגות.  
מתבסס על לוח מסכם ג.2


לוח 14: עשרת היישובים הבולטים בהיקף התחלות הבנייה, 2010–2014* 

 
* לפי ממוצע שנתי של ההתחלות בשנים 2009–2012 ומספר תושבים בסוף 2011.


לוח 15: שטח התחלות בנייה (באלפי מ"ר), 2007–2014 


תרשימים 

 

תרשים 9: מגמת קצב התחלות הבנייה – מצטבר נע של 12 חודשים, מרץ 2003 – מרץ 2014

 
 

תרשים 10: התחלות בנייה ביוזמה הציבורית, ממוצע חודשי 2005–2014

 

מתבסס על לוח מסכם ג.5

 

תרשים 11: היתרי בנייה ביוזמה הפרטית, 2005–2014

 
 

תרשים 12: אחוז התחלות הבנייה בבניינים רבי קומות (באחוזים), 2001–2014


מתבסס על לוח ג.6

תרשים 13: דירות בבנייה, 2000–2013