התחלות בנייה
 
פורטל השירותים והמידע של ממשלת ישראל משרד הבינוי והשיכון - דף הבית
מידע סטטיסטי


התחלות בנייה ביוזמה פרטית וביוזמה ציבורית  

בשנת 2013 החלה בנייתן של כ-44,340 דירות, גידול של 3% לעומת שנה קודמת. שיעור היוזמה הציבורית בשנה זו עלה ל-20%, בהשוואה לכ-12% בלבד בשנת 2009. שיעור ההתחלות בבניינים שבהם שלוש דירות ויותר עולה בהתמדה והגיע בשנת 2013 ל-69% מסך התחלות הבנייה, לעומת 59% בלבד בשנת 2007 (לוח 15; תרשים 9).

בשנת 2012 החלה בנייתן של 42,876 דירות, ירידה של 8% בהשוואה לשנה קודמת. שיעור היוזמה הציבורית עמד על כ-15%.

החל בשנת 2011, היקף התחלות הבנייה במשק עומד על כ-44,000 דירות בממוצע בשנה, גבוה משמעותית משנים קודמות (כ-32,000 בממוצע בשנה בשנים 2005–2008).

בשנת 2013 הגיע משקל התחלות הבנייה על קרקע מדינה מתוך סך התחלות הבנייה לכ-50%. בשנת 2012 עמד שיעור זה על 52% אחרי שעלה משיעור של 44% בשנת 2010. העלייה בשיעור התחלות הבנייה על קרקע מדינה הושפעה מהגידול בשיווק ביוזמת המדינה החל בשנת 2010.

בשנת 2013 חלה עלייה במשקל התחלות הבנייה במחוזות דרום (11.8% מסך ההתחלות) ויו"ש (5.7%), ולעומת זאת חלה ירידה במשקל מחוז תל אביב (12.7%). בשנה קודמת, 2012, בלטו בהתחלות הבנייה מחוז המרכז (28.6% מסך ההתחלות), מחוז צפון (20.2%) ומחוז תל אביב (16.3%).

83% מהתחלות הבנייה במחוז צפון (בשנים 2008–2013) הם בבנייה נמוכה (מבנים בני 1–2 קומות). לעומת זאת במחוזות תל אביב וירושלים עיקר התחלות הבנייה הן בבנייה רוויה, כ-90% ו-80%, בהתאמה (לוח 16).

התחלות בנייה ביישובים בולטים

בתל אביב ובירושלים עמד שיעור התחלות הבנייה על כ-6% מסך ההתחלות בארץ בשנים 2009–2013, בפתח תקווה 4.6% ובנתניה 3.7%. בתל אביב, ברחובות, בפתח תקווה וביבנה בולט שיעור גבוה של התחלות בבניינים בני 3 קומות ויותר – מעל 94% מהתחלות הבנייה. לעומת זאת שיעור גבוה יחסית של בנייה נמוכה מאפיין את ראשון לציון, כ-23%. בירושלים שיעור הבנייה הנמוכה הוא 10.9% מסך הבנייה, ובתל אביב – 5.4% (לוח 17).

על פי חישוב של מספר התחלות בנייה לכל 1,000 תושבים, עולה כי ביבנה, מספר ההתחלות היחסי לאוכלוסייה ביישוב הוא הגבוה ביותר בשנים 2009–2013: בעיר נבנו 24 יחידות בממוצע שנתי לכל 1,000 תושבים, בירושלים נבנו 3 יחידות בלבד לכל 1,000 תושבים.

התחלות בנייה לפי מספר חדרים

בשנת 2013 למעלה ממחצית התחלות בנייה (53%) הן דירות בנות 5 חדרים לפחות. דירות גדולות בנות 6 חדרים ומעלה הן 22%, ולעומתן דירות קטנות בנות 3 חדרים ומטה 5% בלבד (לוח 18).

פילוח התחלות הבנייה לפי מטרת הבנייה מצביע על 25,765 התחלות בנייה של דירות חדשות למכירה, ומתוכן 7% (1,735 דירות) הם בנות 6 חדרים ומעלה, לעומת 43% (7,970 דירות) מתוך כ-18,570 דירות חדשות שאינן מיועדות למכירה (לוח 18).

מחוז הצפון הוא המוביל בבניית דירות גדולות, כאשר 38% (3,345) מהתחלות הבנייה במחוז הם 6 חדרים ומעלה, לעומת 2% (כ-185) בלבד של דירות קטנות. במחוז תל אביב נרשמו 22% (כ-1,245) התחלות בנייה של דירות קטנות מכלל התחלות הבנייה במחוז בשנת 2013 לעומת 12% (כ-655) התחלות של דירות גדולות (לוח 18).

מסך דירות בנות 3 חדרים ומטה שנבנו בכל הארץ, בשנת 2013 כ-46% מהן היו בעיר תל אביב ו- 12% נוספים היו בירושלים.התחלות בנייה ביוזמה הציבורית 

בשנת 2013 החלה בנייתן של 8,845 דירות ביוזמה הציבורית, גידול של 35% בהשוואה לשנה קודמת. מדובר בהיקפי שיא מאז 2001, אחרי שבשנת 2008 ירדו היקפי ההתחלות ביוזמה זו לשפל של כ-4,120 דירות. משנת 2011 ניכרת עלייה משמעותית ביוזמה זו.

יישובים בולטים, שבהם החלה בנייה בשנה זו, ביוזמה הציבורית הם: באר שבע (727 דירות), מודיעין (602 דירות), ראש העין (578 דירות), בית שמש (524 דירות) וביתר עילית (417 דירות).

כ-60% מהתחלות הבנייה ביוזמה זו בשנים 2011–2013 התמקדו במחוזות ירושלים ומרכז, השאר התחלקו כמעט שווה בשווה בין המחוזות חיפה, גליל ודרום.

הגידול הניכר בהתחלות הבנייה ביוזמה הציבורית נובע מהגברת שיווק הקרקעות על ידי משרד הבינוי והשיכון ורמ"י (תרשים 10). להערכתנו, צפוי היקף גבוה של התחלות בנייה לפחות בשנתיים הבאות, הן לאור החתימה על הסכמי הגג וצפי המשך שיווק גבוה בתקופה הקרובה והן לנוכח הפער בין מועד הזכייה במכרז הקרקע לבין התחלת הבנייה, שהוא כשנה וחצי בממוצע. היקף התחלות בנייה גבוה צפוי השנה בחריש ובראש העין.


התחלות בנייה ביוזמה הפרטית 

בשנת 2013 החלה בניית כ-35,500 דירות, צמצום של 2% לעומת שנה קודמת. הירידה ביוזמה זו חלה זו השנה השנייה ברציפות. התחלות הבנייה בשלושת הרבעונים האחרונים של 2013 היו נמוכים יחסית לשלוש השנים האחרונות, כ-8,615 דירות בממוצע לרבעון לעומת כ-9,660 ברבעון הראשון.

בשנת 2012 החלה בניית כ-36,330 דירות, ירידה של 8% בהשוואה לשנה קודמת וזאת אחרי שבשנים 2008–2011 חל גידול מתמשך. בשנת 2011 הסתכמו התחלות הבנייה ב-39,470 דירות, גידול של 49% בהשוואה לשנת 2007 (26,535 דירות).

מרבית הבנייה ביוזמה הפרטית מתבצעת במרכז הארץ, ומאופיינת בדרך כלל בדירות בינוניות וגדולות (ארבעה חדרים ויותר). 
 
 

היתרי בנייה ביוזמה הפרטית

בשנת 2013 נמשכה הירידה במספר היתרי הבנייה ביוזמה הפרטית. בשנה זו ניתנו כ-32,290 היתרים בלבד, ירידה של 11% בהשוואה לשנה קודמת. הירידה בהיתרי הבנייה ביוזמה הפרטית מתבטאת בשיעור נמוך של בנייה ביוזמה זו בשנתיים האחרונות.

בשנת 2012 הונפקו כ- 36,340 היתרי בנייה, ירידה של 8% בהשוואה לשנה קודמת. הירידה בשנה זו חלה לאחר שנתיים של גידול ניכר בהיתרים, ומתבטאת כאמור, בצמצום התחלות הבנייה במשק בכלל וביוזמה הפרטית בפרט.

בשנת 2011 הונפקו כ-39,300 היתרי בנייה ביוזמה הפרטית, שיעור גבוה בכ-42% מההיקף הנמוך בשנת  2007 – כ-25,780 (תרשים 11).

הגידול בהיתרי הבנייה ביוזמה הפרטית בשנים 2008–2011 הוביל לגידול ניכר בהתחלות הבנייה במשק עד 2012.שטח התחלות בנייה  

בשנת 2013 הסתכם שטח התחלות הבנייה במשק ב-11.3 מיליון מ"ר, גידול של 5% לעומת שנה קודמת. בשטח ההתחלות למגורים – כ-74% משטח ההתחלות – חל גידול של 6%, ובשטח ההתחלות שאינו מיועד למגורים חל גידול של 2%. שיעור היוזמה הציבורית בסך שטח ההתחלות עלה ל-14%, לעומת 11.6% בשנה קודמת. בשטח שביוזמה זו חל גידול של  26% (לוח 19).

בשנת 2012 הסתכם שטח התחלות הבנייה ב-10.8 מיליון מ"ר, ירידה של 6% לעומת שנה קודמת. בשטח ההתחלות למגורים – אשר שיעורו עמד על 73% מכלל ההתחלות – חלה ירידה של 11%, ובשטח שאינו למגורים חל גידול של 7%. משקל היוזמה הציבורית עלה בשנת 2012 ל-11.6%, בהשוואה לכ-9% בשנים 2008–2010.

בשנים 2005–2011 חלה עלייה תוך כדי תנודות בשטח התחלות הבנייה במשק מ-7.3 ל-11.6 מיליון מ"ר. משקל שטח התחלות הבנייה למגורים בסך שטח הבנייה גדל מ-68% בשנת 2006 ל-76% בשנת 2011 (לוח 19).


התחלות בנייה בבניינים רבי קומות 

שיעור התחלות הבנייה בבניינים בני 8 קומות ויותר בשנת 2013 עמד על כ-40%, אחרי שהגיע לשיא של כ-44% בשנת 2011, לעומת כ-21% בשנת 2001. הגידול בולט במיוחד משנת 2010, והוא להערכתנו הסיבה העיקרית ליציבות במשך זמן הבנייה, על אף הגידול הניכר בביקוש לדירות ועליית המחירים שאמורים לכאורה להוביל לקיצור משך זמן הבנייה (תרשים 12).


לוח 15: התחלות בנייה במשק לפי יוזם, 2005–2013 


לוח 16: התחלות בנייה במשק והתפלגותן לפי מחוזות,* 2008–2013 


* בהתפלגות לפי מחוזות יש הטיה כלפי מטה עבור סך כל ההתחלות, וזאת עקב שימוש בבסיס נתונים פחות עדכני לשם ביצוע ההתפלגות.  
מתבסס על לוח מסכם ג.2


לוח 17: עשרת היישובים הבולטים בהיקף התחלות הבנייה, 2009–2013* 

 
* לפי ממוצע שנתי של ההתחלות בשנים 2009–2012 ומספר תושבים בסוף 2011.


לוח 18: שטח התחלות בנייה (באלפי מ"ר), 2005–2013 


תרשימים 

 

תרשים 9: מגמת קצב התחלות הבנייה – מצטבר נע של 12 חודשים, דצמבר 2002 – דצמבר 2013

 
 

תרשים 10: התחלות בנייה ביוזמה הציבורית, ממוצע חודשי 2005–2013

 

מתבסס על לוח מסכם ג.5

 

תרשים 11: היתרי בנייה ביוזמה הפרטית, 2004–2013

 
 

תרשים 12: משקל התחלות הבנייה בבניינים רבי קומות (באחוזים), 2001–2013מתבסס על לוח ג.6

תרשים 13: דירות בבנייה, 2000–2013