התחלות בנייה
 
פורטל השירותים והמידע של ממשלת ישראל משרד הבינוי - דף הבית
מידע סטטיסטי


התחלות בנייה ביוזמה פרטית וביוזמה ציבורית  

במחצית הראשונה של 2014 החלה בניית כ-20,900 דירות, ירידה של 11% לעומת מחצית מקבילה אשתקד; בכל שנת 2013 החלה בניית כ-46,420 דירות, גידול של 7% לעומת שנה קודמת. יש לציין כי נתוני התחלות הבנייה מתעדכנים בפיגור, בדרך כלל כלפי מעלה (לאור השלמת דיווח). החל בשנת 2011, היקף התחלות הבנייה במשק עלה והוא כ-45,000 דירות בממוצע בשנה, גבוה משמעותית משנים קודמות (כ-32,000 בממוצע בשנה בשנים 2005–2008).

במחצית הראשונה של שנת  2014 הגיע שיעור היוזמה הציבורית בשנה זו ל-20%, בהשוואה לכ-12% בלבד בשנים 2008–2010. שיעור ההתחלות בבניינים, שבהם שלוש דירות ויותר, עולה בדרך כלל והגיע ל-69% מסך התחלות הבנייה, לעומת 59% בלבד בשנת 2007 (לוח 12; תרשים 9).

במחצית הראשונה של שנת 2014 הגיע שיעור התחלות הבנייה על קרקע מדינה מתוך סך התחלות הבנייה לכ-47%, לעומת 51% בשנים 2012–2013.

כ-46% מסך התחלות הבנייה בארץ בשנים 2014–2009 הם במחוזות מרכז ותל אביב, כ-19% במחוז צפון, כ-13% במחוז דרום, וכ-9%–10% במחוזות ירושלים וחיפה.
כ-37% מהתחלות הבנייה בארץ בשנים 2009–2014 הם בבנייה נמוכה (מבנים בני 1–2 קומות), במחוז צפון מעל 80% מההתחלות הן בבנייה נמוכה, לעומת זאת במחוזות תל אביב, ירושלים ומרכז עיקר התחלות הבנייה הן בבנייה רוויה, 90%, 82% ו-77%, בהתאמה (לוח 13). 

התחלות בנייה ביישובים בולטים

בתל אביב ובירושלים עמד שיעור התחלות הבנייה על כ-6.5% מסך ההתחלות בארץ בשנים 2010–2014, בפתח תקווה 4.4% ובנתניה 3.5%. בתל אביב, ברחובות, בפתח תקווה וביבנה בולט שיעור גבוה של התחלות בבניינים בני 3 קומות ויותר – מעל 93% מהתחלות הבנייה. לעומת זאת שיעור גבוה יחסית של בנייה נמוכה מאפיין את ראשון לציון, כ-23%, את באר שבע כ-17% ואת ירושלים כ-10%.

על פי חישוב של מספר התחלות בנייה לכל 1,000 תושבים, עולה כי ביבנה מספר ההתחלות היחסי לאוכלוסייה ביישוב הוא הגבוה ביותר בשנים 2010–2014: בעיר נבנו 27 יחידות בממוצע שנתי לכל 1,000 תושבים; לעומת זאת בירושלים נבנו 3.4 יחידות בלבד לכל 1,000 תושבים.התחלות בנייה ביוזמה הציבורית 

בחודשים ינואר–יולי 2014 החלה בניית 5,770 דירות ביוזמה ציבורית, גידול של 14% בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד. יישובים בולטים שבהם החלה בנייה בתקופה זו, הם ראש העין (1,016 דירות), ירושלים (781) וחריש (750).

בשנת 2013 החלה בנייתן של כ-9,550 דירות ביוזמה ציבורית, גידול של 45% בהשוואה לשנה קודמת. מדובר בהיקפי שיא מאז 2001, אחרי שבשנת 2008 ירדו היקפי התחלות הבנייה ביוזמה הציבורית לשפל של כ-4,120 דירות. יישובים בולטים, שבהם החלה בנייה בשנה זו, ביוזמה הציבורית הם: ראש העין (1,088 דירות), באר שבע (727 דירות), מודיעין (602 דירות), בית שמש (524 דירות) וביתר עילית (417 דירות).

כ-60%  מהתחלות הבנייה, ביוזמה זו, בשנים 2011–2014 התמקדו במחוזות ירושלים ומרכז, והשאר במחוזות חיפה, גליל ודרום.
 


התחלות בנייה ביוזמה הפרטית 

במחצית הראשונה של 2014 החלה בניית כ-16,740 דירות, ירידה של 11% לעומת מחצית מקבילה אשתקד.

בשנת 2013 החלה בניית כ-35,675 דירות, זהה לשנה קודמת. לעומת זאת בשנת 2012 חלה ירידה של 7%, לאחר נתוני שיא של התחלות ביוזמה זו בשנת 2011, מאז 1996.

הבנייה ביוזמה הפרטית נעשית בעיקר במרכז הארץ, ומאופיינת בדרך כלל בדירות בינוניות וגדולות (ארבעה חדרים ויותר).

היתרי בנייה ביוזמה הפרטית

במחצית הראשונה של 2014 הסתכמו היתרי הבנייה בכ-16,100 לעומת כ-17,410 במחצית מקבילה שנה קודמת, מדובר בירידה של כ-8%. יש לציין כי גם נתונים אלו, בדומה לנתון על התחלות הבנייה במשק, מתעדכנים בפיגור. 

בשנת 2013 ניתנו כ-35,250 היתרים בלבד, ירידה של 4% בהשוואה לשנה קודמת. הירידה בהיתרי הבנייה ביוזמה הפרטית מתבטאת בשיעור נמוך של בנייה ביוזמה זו החל בשנת 2012.

בשנת 2011 הגיע היקף היתרי הבנייה ביוזמה הפרטית לשיא, לאחר גידול מתמשך מאז שנת 2007. היקף ההיתרים עמד על כ-39,300 היתרי בנייה ביוזמה הפרטית, גבוה בכ-42% מההיקף הנמוך בשנת  2007 – כ-25,780 (תרשים 11). הגידול בהיתרי הבנייה ביוזמה הפרטית בשנים 2008–2011 הוביל לגידול ניכר בהתחלות הבנייה במשק משנת 2011.שטח התחלות בנייה  

במחצית הראשונה של 2014 הסתכם שטח התחלות הבנייה בכ-5 מיליון מ"ר, ירידה של 20% בהשוואה למחצית מקבילה אשתקד. בשטח ההתחלות למגורים, שהוא 81% מסך שטח ההתחלות, חלה ירידה של 8%; בשטח ההתחלות שלא למגורים חלה ירידה חדה של 49%.

בשנת 2013 הסתכם שטח זה ב-11.8 מיליון מ"ר, גידול של 5% לעומת שנה קודמת. גידול זה מקורו בעיקר בשטח ההתחלות למגורים – כ-73% משטח ההתחלות – שבו חל גידול של 8%. בשטח התחלות הבנייה שאינו מיועד למגורים חל גידול של 5%. שיעור היוזמה הציבורית בסך שטח התחלות הבנייה עלה ל-15%, לעומת 11% בשנה קודמת. בשטח שביוזמה זו חל גידול של  37% (לוח 15). 
 


התחלות בנייה בבניינים רבי קומות 

נתוני המחצית הראשונה של 2014 מצביעים על גידול ניכר בשיעור התחלות הבנייה בבניינים בני 8 קומות ויותר עד רמה של 45% (נתונים ארעיים לאור השלמת דיווח התחלות בנייה בפיגור). בשנת 2013 עמד שיעורם על כ-40%, אחרי שעמד על 21% בלבד בשנת 2001. בחמש השנים האחרונות עמד שיעור הבניינים הגבוהים מסך התחלות הבנייה בטווח של 39%–45% (תרשים 12).


לוח 12: התחלות בנייה במשק לפי יוזם, 2005–2014 


לוח 13: התחלות בנייה במשק והתפלגותן לפי מחוזות,* 2009–2014 


* בהתפלגות לפי מחוזות יש הטיה כלפי מטה עבור סך כל ההתחלות, וזאת עקב שימוש בבסיס נתונים פחות עדכני לשם ביצוע ההתפלגות.  
מתבסס על לוח מסכם ג.2


לוח 14: עשרת היישובים הבולטים בהיקף התחלות הבנייה, 2010–2014* 

 
* לפי ממוצע שנתי של ההתחלות בשנים 2009–2012 ומספר תושבים בסוף 2011.


לוח 15: שטח התחלות בנייה (באלפי מ"ר), 2010–2014 


תרשימים 

 

תרשים 9: מגמת קצב התחלות הבנייה – מצטבר נע של 12 חודשים, יוני 2003 – יוני 2014

 
 

תרשים 10: התחלות בנייה ביוזמה הציבורית, ממוצע חודשי 2005–2014

 

מתבסס על לוח מסכם ג.5

 

תרשים 11: היתרי בנייה ביוזמה הפרטית, 2005–2014

 
 

תרשים 12: אחוז התחלות הבנייה בבניינים רבי קומות (באחוזים), 2001–2014


מתבסס על לוח ג.6