הגשת תלונה על קבלן
 
פורטל השירותים והמידע של ממשלת ישראל משרד הבינוי - דף הבית
רשם הקבלניםהנושאים להגשת תלונה 

רשם הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון מטפל בתלונות על קבלנים רשומים בנושאים הנדסיים טכניים או בנושאים של הפרת החוזה:
 • תלונות שהוגשו במהלך תקופת הבדק בגין עבודות לקויות שביצע הקבלן הרשום לפי המפורט בתיקון 3 לחוק המכר (דירות), או לפי תקופת הבדק הקבועה בהסכם המכר או בפסק דין חלוט שלפיו הקבלן עבר על הנוהג המקובל.
 • תלונות שנושאן הפרה מעשית של המוסכם בחוזה בין הקבלן לבין מקבל שירותי הבנייה, כגון: איחור במסירת הדירה, אי-רישום בטאבו או אי-ביצוע המובטח במפרט הטכני.


הבהרות 

 • הטיפול בתלונה לא יחרוג מן הנושאים המועלים בה וממסגרת החוק והתקנות.
 • הטיפול בתלונה נעשה במישור המשמעתי, בהתאם להתנהגות המקובלת כפי שנקבעה בתקנות.
 • אין לראות בטיפול בתלונה הליך של בוררות והרשם אינו מכריע במחלוקות בין צדדים לחוזה, לרבות בין דיירים לקבלנים.
 • הטיפול בתלונה אינו נועד להביא לפתרון סכסוכים בין הקבלנים לבין בעלי הנכס.
 • הרשם אינו מטפל במחלוקות כספיות בין בעלי הנכס לבין הקבלן.
 • הרשם אינו מטפל בתלונות בגינן הוגשו תביעות אשר נידונות בבתי המשפט.


אופן הגשת התלונה 

 • יש להגיש תלונה אך ורק לאחר פנייה בכתב אל הקבלן בנושא התלונה.
 • תלונה ביחס לדירה תוגש אך ורק על ידי בעל הנכס.
 • תלונה ביחס לרכוש המשותף תוגש אך ורק על ידי ועד הבית שנבחר לתפקיד בהתאם לתקנון הבית המשותף.
 • יש לצרף כל מידע הקשור לנושא התלונה או המוכיח את נכונותה, למשל: חוות דעת מהנדס, פסק דין העתק חוזה, העתק מפרט טכני, העתק תוכנית בנייה, העתקים מן ההתכתבות בנושא התלונה בין המתלונן לבין הקבלן.
 • נא למלא את כל הפרטים על גבי טופסי התלונה בכתב יד ברור וקריא.
 • יש לשלוח למשרדנו בדואר רשום את טופס התלונה לכתובת: משרד הבינוי והשיכון, רשם הקבלנים, ת"ד 18110, ירושלים 9118002; רצוי שיישאר בידיכם צילום התלונה.

המלצה: כדאי להסתייע בניסוח התלונה בבעל מקצוע מתאים: באיש הנדסה בעניין תלונות טכנולוגיות ובמומחה למשפט בעניין הפרת הסכם.

טופס תלונה על קבלןלדף זה בשפה: لهذه الصفحة بلغة
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
שלח לחבר
  
  
האם דף זה עזר לך?האם דף זה עזר לך?

מונחים בנושא

עבודות הנדסה בנאיות
בנייה, לרבות בניית פנים, סלילת כבישים, הקמת גשרים, ביוב, ניקוז, בניית נמלים ובניית מפעלי מים. ...
הרחבה 
 
מדד תשומות הבנייה
מדד המשקף את השינוי בעלויות הבנייה ...
הרחבה