סיווג קבלנים
 
פורטל השירותים והמידע של ממשלת ישראל משרד הבינוי - דף הבית
רשם הקבלנים


 סיווג קבלנים - היקף כספי (ובנייה למגורים גם במ"ר) 

 
תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים), התשמ"ח-1988 קובעות את סיווג הקבלנים בענפים שבהם רשומים קבלנים בפנקס. בהתאם לתקנות ישנן חמש דרגות סיווג וכל דרגת סיווג מתייחסת להיקף הכספי המותר לקבלן לבצע בענף שבו הוא רשום באתר אחד (בבנייה למגורים גם בהיקף במ"ר).

סוג 1 הוא הסיווג הנמוך ביותר וסוג 5 הוא הגבוה ביותר.
בהתאם לתקנה 6 הסכומים הנקובים בטבלה ישונו ב-1 באפריל וב-1 באוקטובר של כל שנה לפי שיעור עליית מדד תשומות הבנייה למגורים.

כמו כן קובעות התקנות את התנאים לשינוי סיווג, את העילות לאי-שינוי הסיווג, את אופן הגשת הבקשה לסיווג, סיווג מיוחד ועוד.

בתאריך ה-20 ביולי 2015 חתם שר הבינוי והשיכון, מר יואב גלנט, על תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים)(תיקון), התשע"ה-2015. השינוי בתקנות אלה, ביחס לתקנות הקודמות, הוא מתן אפשרות לקבלנים הרשומים בסוג 1 לבצע עבודות הנדסה בנאיות בענף בנייה (100) באתר אחד בהיקף של עד 2,000 מ"ר, וזאת במקום 1,500 מ"ר שהיה מותר עד כה. כמו כן, קבלן הרשום בסוג 2 רשאי לבצע עבודות הנדסה בנאיות בענף בנייה (100) בהיקף של עד 3,000 מ"ר, וזאת במקום 2,500 מ"ר שהיה מותר עד כה.

כפועל יוצא עודכנו גם המדרגות בדבר ההיקף הדרוש להעלאת הסיווג - 80% מהיקף העבודות המותר.

אין שינוי ביתר מדרגות הסיווג, הן במ"ר והן בהיקף הכספי.

טבלת סיווג (בתוקף 1.4.2016 עד 1.10.2016)


סיווג קבוצה א' באלפי ש"ח 80% קבוצה ב' באלפי ש"ח 80% קבוצה ג' באלפי ש"ח 80% ענף בנייה למגורים בלבד במ"ר 80%
1. 1,514 1,211 2,479 1,983 4,043 3,234 2,000 1,600
2. 3,028 2,422 4,960 3,968 7,309 5,847 3,000 2,400
3. 6,056 4,845 9,920 7,936 14,620 11,696 5,000 4,000
4. 12,113 9,690 19,839 15,871 29,237 23,389 10,000 8,000
5. לא מוגבל לא מוגבל לא מוגבל לא מוגבל

טבלת סיווג אפריל 2016 עד אוקטובר 2016 - קובץ להורדה ולהדפסה

"סוג" (1) בעבודות הנדסה בנאיות למעט בבנייה למגורים - ההיקף הכספי המרבי למעט מס ערך מוסף, הוצאות בשל קרקע, מסים על הקרקע ואיגרות בנייה, והכול כפי שרשאי הקבלן לבצע באתר בנייה אחד בכל אחת מקבוצות הסוג.

(2) בבנייה למגורים - ההיקף הכספי המרבי כאמור בפסקה (1) או ההיקף המרבי במ"ר, לרבות שטחים ציבוריים בנויים כגון מקלטים, מחסנים, חניות מקורות, הכול כמפורט בהיתר הבנייה והכול כפי שהקבלן רשאי לבצע באתר בנייה אחד.

"עבודות באתר אחד" - עבודות הנדסה בנאיות באתר בנייה אחד, לרבות עבודות המבוצעות בסמוך, מבחינת המקום והזמן.

קבלן רשאי לבצע עבודות הנדסה בנאיות רק במסגרת הסיווג שאושר לו.

בידיו של כל קבלן שנקבע לו סיווג בהתאם לתקנות נמצאת הודעה מתאימה.

לדף זה בשפה: لهذه الصفحة بلغة
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
שלח לחבר
  
  
האם דף זה עזר לך?האם דף זה עזר לך?

מונחים בנושא

עבודות הנדסה בנאיות
בנייה, לרבות בניית פנים, סלילת כבישים, הקמת גשרים, ביוב, ניקוז, בניית נמלים ובניית מפעלי מים. ...
הרחבה 
 
מדד תשומות הבנייה
מדד המשקף את השינוי בעלויות הבנייה ...
הרחבה