משכנתא
 
פורטל השירותים והמידע של ממשלת ישראל משרד הבינוי - דף הבית
סיוע בדיור


 משכנתא 

 
משרד הבינוי והשיכון מעניק לזכאים משכנתאות לרכישת דירה, לבנייתה או להרחבתה, אגב עידוד ההתיישבות באזורי עדיפות לאומית ולקליטת עלייה.
 • הסיוע לרוכשי דירות ניתן רק אם לא חלפה שנה ממועד החתימה על חוזה הרכישה, ולא יותר מיתרת החוב למוכר הדירה, על פי החוזה.
 • הסיוע ניתן בכפוף לבדיקת בטוחות על ידי הבנק, כולל בדיקת יכולת החזר המשכנתא.
 • הסכום הכולל של המשכנתא (כולל משכנתא בנקאית משלימה) לא יעלה על 95% ממחיר הדירה הנרכשת (באזור עדיפות לאומית א' – 98%).
 • קבלת המשכנתא מותנית בהעברת הזכויות בדירה הנרכשת או הנבנית על שם הזכאים, ורישום המשכנתא עליה.
 • כספי המשכנתא יועברו ישירות לחשבון הבנק של המוכר. לצורך ההעברה הבנקאית יופקד בבנק למשכנתאות אישור בכתב שיכלול את פרטי חשבון הבנק של המוכר, אליו יועברו כספי המשכנתא.
 • משכנתא לבנייה עצמית ניתנת בשלבים לפי התקדמות הבנייה.
 • לזכאים חסרי דירה המשכנתא ניתנת בריבית של 3% ל-25 שנה וחלקה ל-28 שנה. לזכאים הרוכשים דירה באזורי עדיפות לאומית ניתן סיוע נוסף – משכנתא בריבית של 4.5% ל-20 שנה

הודעה בנושא הפחתת הריבית על המשכנתאות, 28.2.2016 

משרד הבינוי והשיכון הוריד את הריבית לזכאים, בגין זכאותם האישית, למשכנתאות מסובסדות לחסרי דירה מ-4% ל-3% בלבד.

ההפחתה חלה על אלה החותמים חוזה רכישה החל ב-1.1.2012 או על אלה שהחלו בבנייה עצמית במועד זה.

ההפחתה תקפה לכל סוגי ההלוואות: סיוע לעולים חדשים, סיוע לאוכלוסיות מיוחדות (עולים מאתיופיה, מאירן, מסוריה ומתימן), סיוע לוותיקים יוצאי אתיופיה וסיוע לרוכשי דירה ביישוב בנגב.

זכאים שהחלו במימוש הסיוע במהלך ינואר-נובמבר 2015 (כולל), בריבית בשיעור 3%, יוכלו להמשיך ולממש את יתרת הסיוע באותם תנאים עד יום 30.6.2016.

בחודש נובמבר 2015 תוקן חוק הלוואות לדיור התשנ"ב-1992 כדי להיטיב עם זכאים "חסרי דירה", מי שאין ולא הייתה להם דירה או חלק בדירה בעשר השנים האחרונות:
 • המשכנתא לזכאים תינתן לכל מי שצברו 599 נקודות ויותר. לפני התיקון בחוק: ניקוד המינימום היה 1,000 נקודות.
 • הזכאים יוכלו לבחור את תקופת החזר המשכנתא בטווח של 10–30 שנים, בהתאם ליכולתם ולהעדפתם. לפני התיקון בחוק: תקופת ההחזר נקבעה מראש לטווח של 25 או 28 שנים.
 • הריבית על המשכנתא תעמוד על 0.5% פחות מהריבית הממוצעת של הבנקים למשכנתאות, שאותה מפרסם בנק ישראל, אך לא יותר מ-3.0%, בהתאם לתקופת ההחזר שבחר הלווה. לפני התיקון בחוק: הריבית עמדה על 3.0%.
 • בשלב זה טרם הושלמה ההיערכות ליישום החוק. ולכן, מי שנטלו הלוואות החל מ- 1.12.2015 ואילך יוכלו לקבל רטרואקטיבית את ההפרש בריבית בשיעור המעודכן.
 לדף זה בשפה: To this page in لهذه الصفحة بلغة Для сведений по данной странице
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
שלח לחבר
  
  
האם דף זה עזר לך?האם דף זה עזר לך?

מונחים בנושא

תעודת זכאות

המסמך המאשר את הזכאות לסיוע בדיור, את רמת הסיוע ואת התנאים והמגבלות שנקבעו.

משפחה שבראשה עומד הורה עצמאי (חד-הורית)
הורה יחיד, ובתנאי שאינו גר עם ידוע בציבור*, עם ילד/ים שנמצאים בחזקתו ומצבו/ה האישי: אלמן/נה, גרוש/ה, רווקה עם יל...
הרחבה