סיוע למשפחות עולים
 
פורטל השירותים והמידע של ממשלת ישראל משרד הבינוי - דף הבית
סיוע בדיורהגדרת מעמד עולה לצורך קבלת משכנתא 

החלטת ממשלה מס' 4433 מיום 18.3.2012 קבעה כי מעמד עולה, לצורך קבלת משכנתא, יינתן למשך 15 שנים מיום העלייה.
חוזר מיום 28.10.2012


שיטת הניקוד למשפחות עולים 

משפחת עולים תיחשב כל מי שנכללים בתעודת עולה אחת ועונה לאחת ההגדרות:

 • זוג עולים עם ילדים או בלי ילדים.
 • עולה הנשוי לוותיק, ולהם ילד שנולד בחו"ל בתאריך שקדם לתאריך קבלת מעמד עולה.
 • עולה יחיד עם ילד אחד לפחות, כאשר:
  • בן זוגו של העולה לא עלה ארצה.
  • או העולה חי עם ידוע בציבור.
  • או הילד מעל גיל 21.

הניקוד שתצבור משפחת עולים מורכב משני רכיבים:

ותק בארץ: מספר השנים המלאות מיום קבלת מעמד עולה.

 

ותק בארץ ניקוד
0 30
1 250
2 300
3 350
4 400
5 450
כל שנת ותק נוספת 50

 

מספר ילדים: "ילד" ייחשב בן או בת של מבקש הסיוע הראשי הכלול בתעודת העולה של ההורה, אם הוא רווק שגילו בעת קבלת מעמד עולה היה פחות מ-25. במניין ילדים ייספרו כילד:

 • ילדים שנולדו לאחר העלייה.
 • ילדים שהגיעו עולים.
 • היריון מחודש חמישי ומעלה של מבקשת סיוע ראשית.

 

מספר ילדים ניקוד
1 350
2 500
3 650
4 800
5 900
6 1,000
כל ילד נוסף 100

 

לכל משפחות העולים תינתן תוספת קבועה של 730 נקודות, נוסף לניקוד המצטבר על פי הטבלאות. בכל מקרה ייקבע סף ניקוד מינימלי:

 • בשנה הראשונה בארץ, הניקוד לא יפחת מ-1,700 נקודות.
 • בשנה השנייה ואילך, הניקוד לא יפחת מ-1,800 נקודות.


משפחות עולים נכים 

למשפחות העונות לאחת מהגדרות הנכים יתווספו לניקוד מזכאות אישית 200 נקודות בגין הנכות. בכל מקרה ייקבע סף ניקוד מינימלי:

 • הניקוד למשפחת עולים שלהם נכות של 75% ויותר לא יפחת מ-1,900 נקודות.
 • הניקוד למשפחות רתוקים לכיסאות גלגלים או לזוג נכים שכל אחד מהם עם 75% נכות יהיה 2,200 נקודות.


תוספת משכנתא בגין שירות צבאי/לאומי/אזרחי 

תוספת בגין שירות צבאי או לאומי

בגין שירות צבאי או לאומי ניתנת תוספת של 1% לכל חודש שירות מלא למשכנתא הבסיסית. התוספת באה לידי ביטוי בסכום ההלוואה ובהחזר החודשי ההתחלתי (ראו להלן לוח).

תוספת בגין שירות אזרחי

על פי חוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אמונתם, התשס"ב-2002 ועל פי חוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד-1994 מי ששירת בשירות אזרחי במשך שנה לפחות, פטור מחובת שירות סדיר.
החל ב-15.12.2010, מבקש סיוע ששירת או המשרת בשירות אזרחי יוכל לקבל תוספת במשכנתא בגין חודשי השירות.

שיעור התוספת הוא 1% עבור כל חודש, ולא יותר מ-12 חודשים.

כל הוראה אשר חלה בתוכניות הסיוע על שירות צבאי או על שירות לאומי תחול גם על משרתי שירות אזרחי.

לצורך קבלת הסיוע על מבקש להמציא אישור ממינהלת השירות האזרחי-לאומי.

שירות אזרחי: אישור להטבה במשכנתא
תעודת סיום של שירות אזרחיקבוצת ניקוד תוספת עבור כל חודש שירות חובה בצה"ל/שירות לאומי/שירות אזרחי (₪)
999-599 542
1,399-1,000 624
1,499-1,400 743
1,599-1,500 852
1,699-1,600 962תוספת משכנתא בגין שירות מילואים פעיל 

מי שבמהלך שירות המילואים שלהם שירתו שש שנים לפחות, כשבכל אחת מהן עשרה ימי מילואים לפחות, יהיו זכאים לתוספת של 0.5% עבור כל 15 ימי מילואים מלאים, וזאת עד לתקרה של עד 10% לזוגות לכל אחד מבני הזוג ובמצטבר עם התוספת בגין השירות בצה"ל/שירות לאומי/שירות אזרחי עד 65%.


תוספת משכנתא למשפחות עולים על פי ותק 

למשפחות עם ותק של יותר מחמש שנים תינתן תוספת משכנתא שגובהה נקבע על פי מספר השנים המלאות מתאריך קבלת מעמד עולה. התוספת ניתנת בתנאי הלוואה ב-3% ריבית ל-28 שנים.

מספר שנים מקבלת מעמד עולה סכום התוספת
6-5 19,630
7 28,370
8 ויותר 43,630


תוספת משכנתא הניתנת ביישובים 

תוספת נגב

על פי חוק הלוואות לדיור, התשנ"ב-1992, זכאים יקבלו תוספת משכנתא לרכישת ביתם או לבניית ביתם ביישובים בנגב. סכום המשכנתא נקבע על פי היישוב והיא עומדת על סך של 48,000–84,000 ₪, ההלוואה תנתן על פי תנאי הריבית לזכאים.  

על פי חוק הלוואות לדיור, התשנ"ב-1992 ניתנים מענקים ביטחוניים בגין דרישות מיגון מיוחדות על פי קביעת פיקוד העורף. ביום 20.12.2010 עודכנה רשימת היישובים. להלן רמת המענקים וסכומיהם:

בנייה עצמית או רכישת דירה בבנייה צמודת קרקע, הרחבת דירה בבית צמוד קרקע (₪) רכישת דירה חדשה בבניין בן שתי קומות לפחות או הרחבת דירה בבניין כזה (₪)
10,400 9,100

 לגבי היישובים המופיעים ברשימה אפשר לממש את הסיוע בתנאים האלה:
במקרים של בנייה עצמית או הרחבת דירה: המצאת היתר בנייה אשר הונפק החל ב-20.12.2010, ועל פיו יש אישור לבנות ממ"ד קדמי.
במקרים של רכישת דירה חדשה: מימוש המענק יתאפשר בהסתמך על חוזה רכישה שנחתם החל ב-20.12.2010.

לגבי היישובים שנגרעו מן הרשימה אפשר לממש את הסיוע לפי הסכומים הישנים בתנאים האלה:
במקרים של בנייה עצמית או הרחבת דירה: המצאת היתר בנייה אשר הונפק לפני 20.12.2010, ועל פיו יש אישור לבנות ממ"ד קדמי.
במקרים של רכישת דירה חדשה: מימוש המענק יתאפשר בהסתמך על חוזה רכישה שנחתם לפני 20.12.2010.
לגבי היישובים שנגרעו מן הרשימה (37 במספר) אפשר לממש את הסיוע לפי הסכומים הישנים בתנאים האלה:
במקרים של בנייה עצמית או הרחבת דירה: המצאת היתר בנייה אשר הונפק לפני 20.12.2010, ועל פיו יש אישור לבנות ממ"ד קדמי.
במקרים של רכישת דירה חדשה: מימוש המענק יתאפשר בהסתמך על חוזה רכישה שנחתם לפני 20.12.2010.

רשימת היישובים המסווגים למענק בטחוני בגין ממ"ד קדמי

תוספת משכנתא לרוכשי דירות באזורי עדיפות לאומית

 • ברוב היישובים באזור עדיפות לאומית א' תינתן תוספת משכנתא לכל רוכשי הדירות או לבוני בתיהם. התוספת תהיה בסך 97,000 ₪, בהלוואה בריבית של 4.5% ל-20 שנה. החזר חודשי התחלתי של 617 ₪. באזור עדיפות לאומית א' המשכנתא הבסיסית תהיה לפחות בסכום שניתן לזכאים שצברו 1,500 נקודות.  
 • ברוב היישובים באזור עדיפות לאומית ב' תינתן תוספת משכנתא רק לרוכשי דירות בבנייה רוויה חדשות ומ"יד שנייה". התוספת בסך 67,200 ₪ בהלוואה בריבית של 4.5% ל-20 שנה. החזר חודשי התחלתי של 426 ₪. המשכנתא הבסיסית תהיה לפחות בסכום שניתן לזכאים שצברו 1,500 נקודות.

תוספת קו עימות

בחלק מיישובי קו העימות בצפון ניתנת תוספת משכנתא יישוביות ספציפיות.צירוף ופירוק זכאויות 

זכאים במסגרת תוכנית הסיוע לעולים המבקשים לרכוש דירה אחת או לבנות בית עם הורה, או עם אח, או עם סבא, או עם דוד הזכאים אף הם בתוכנית זו, יוכלו לממש עד שלוש זכאויות לדירה אחת. להלן צירופי הזכאויות האפשריים ורישום הבעלות:

 • צירוף זכאויות של שלושה יחידים, או שני יחידים, או שתי משפחות: הבעלות תירשם בחלקים שווים על שם כל אחד מהזכאים.
 • צירוף זכאויות של משפחה ושני יחידים: הבעלות תירשם חצי על שם המשפחה ורבע על שם כל אחד מהיחידים.
 • צירוף זכאויות של משפחה ויחיד: הבעלות תירשם שני שלישים על שם המשפחה ושליש על שם היחיד.
 • אחת ההלוואות תינתן לפי הזכאות האישית והאחרות בגובה 80% מהזכאות האישית ומן התוספת בגין הוותק.
 • תוספות ייחודיות (כגון "תוספות סיוע יישוביות") יינתנו רק בגין זכאות אחת.

כללים לפירוק זכאויות

במקרים בהם אחד הזכאים בצירוף זכאויות מבקש לצאת מהשותפות ולהיות מוכר כזכאי "חסר דירה" מחדש, יש לנהוג לפי הכללים לפירוק זכאויות.


לדף זה בשפה: Для сведений по данной странице
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
שלח לחבר
  
  
האם דף זה עזר לך?האם דף זה עזר לך?

מונחים בנושא

תעודת זכאות

המסמך המאשר את הזכאות לסיוע בדיור, את רמת הסיוע ואת התנאים והמגבלות שנקבעו.

משפחה שבראשה עומד הורה עצמאי (חד-הורית)
הורה יחיד, ובתנאי שאינו גר עם ידוע בציבור*, עם ילד/ים שנמצאים בחזקתו ומצבו/ה האישי: אלמן/נה, גרוש/ה, רווקה עם יל...
הרחבה