סיוע למשפחות ותיקות ולזוגות צעירים
 
פורטל השירותים והמידע של ממשלת ישראל משרד הבינוי - דף הבית
סיוע בדיורחישוב הניקוד לקביעת הזכאות האישית 

גובה המשכנתא לזכאים חסרי דירה מחושב בהתאם לשיטת הניקוד. ככל שהניקוד המצטבר גבוה יותר, כך סכום המשכנתא גבוה יותר. הניקוד הבסיסי מורכב מנקודות הנצברות לפי הקריטריונים הבאים:

מספר שנות נישואין בשנים שלמות
מספר שנות נישואין* ניקוד
30 
250 
300 
350 
400 
450 
כל שנת נישואין נוספת 50 


* לגבי ידועים בציבור המועד הקובע לתחילת הזכאות הוא המועד שבו התחילו לנהל משק בית משותף בכפוף לבדיקתה ולאישורה של ועדת חריגים.


מספר ילדים – "ילד" ייחשב רווק/ה עד גיל 21 המתגורר דרך קבע עם מבקשי הסיוע, היריון מחודש חמישי ומעלה נספר כ"ילד".

 מספר ילדים  ניקוד
1 350
2 500
3 650
4 800
5 900
6 1,000
כל ילד נוסף 100


מספר אחים ואחיות – אחים ואחיות של הבעל והאישה שהם אזרחי ישראל ותושבי הארץ.

מספר אחים ואחיות של מבקש הסיוע ניקוד
1 50
2 100
3 150
4 400
5 600
6 650
כל אח נוסף 50


תוספות ניקוד לזכאים נכים 

לזכאים העונים על אחת הגדרות הנכים יתווספו לניקוד מזכאות אישית 200 נקודות בגין הנכות:

 • הניקוד לזכאים שלהם נכות של 75% ויותר לא יפחת מ-1,600 נקודות. לדוגמה: אם הניקוד מזכאות אישית נקבע ל-1,200 נקודות, הניקוד שייקבע עבורו הוא 1,600 נקודות.
 • הניקוד לזכאים רתוקים לכיסאות גלגלים או לזוג נכים שכל אחד מהם עם 75% נכות יהיה 2,200 נקודות. לדוגמה: אם הניקוד מזכאות אישית נקבע ל-1,200 נקודות, הניקוד שייקבע עבורו הוא 2,200 נקודות.


הניקוד הקובע את סכום המשכנתא הבסיסי שניתן לקבל 

 להלן טבלה המגדירה את גובה המשכנתא הבסיסית וההחזר החודשי ההתחלתי, בהתאם לקבוצת הניקוד:

קבוצת ניקוד משכנתא בסיסית בריבית של 3% (₪) החזר חודשי התחלתי (₪)
1,399-1,000 62,400 330
1,499-1,400 74,350 393
1,599-1,500 85,250 451
1,699-1,600 96,190 509
1,799-1,700 107,090 554
1,899-1,800 117,985 609
1,999-1,900 128,930 665
2,099-2,000 139,825 720
2,199-2,100  150,720 775
2,200 ויותר 161,665  831 

הערות לגבי שיטת הניקוד

 • משפחה הרוכשת דירה באזור עדיפות לאומית א' תהיה זכאית לסיוע לפי המגיע למי שצברו 1,500 נקודות לפחות, גם אם צברה ניקוד נמוך יותר.
 • זכאים ותיקים שצברו עד 999 נקודות לא יהיו זכאים למשכנתא על פי הניקוד. אלא רק לתוספות סיוע הניתנת ביישובים, כפי שיפורט בהמשך
 • זוגות שנרשמו להינשא יוכלו לממש את זכאותם כזוג עם הצגת אישור מהרבנות על נישואין בתוך שלושה חודשים.
 • הנתונים מתייחסים רק למשכנתאות לזכאים של משרד הבינוי והשיכון, ואינם מתייחסים למשכנתאות בנקאיות משלימות.
 • סכומי ההחזר החודשי ההתחלתי צמודים למדד המחירים לצרכן הידוע בעת מתן ההלוואה.
 • סכומי ההחזר אינם כוללים דמי ביטוח נכס וביטוח חיים.


תוספת משכנתא בגין שירות צבאי/לאומי/אזרחי 

תוספת בגין שירות צבאי או לאומי


בגין שירות צבאי או לאומי ניתנת תוספת של 1% לכל חודש שירות מלא למשכנתא הבסיסית. התוספת באה לידי ביטוי בסכום ההלוואה ובהחזר החודשי ההתחלתי (ראו להלן לוח).

תוספת בגין שירות אזרחי

על פי חוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אמונתם, התשס"ב-2002 ועל פי חוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד-1994מי ששירת בשירות אזרחי במשך שנה לפחות, פטור מחובת שירות סדיר.
החל ב-15.12.2010, מבקש סיוע ששירת או המשרת בשירות אזרחי יוכל לקבל תוספת במשכנתא בגין חודשי השירות.

שיעור התוספת הוא 1% עבור כל חודש, ולא יותר מ-12 חודשים. 
 
כל הוראה אשר חלה בתוכניות הסיוע על שירות צבאי או על שירות לאומי תחול גם על משרתי שירות אזרחי.

לצורך קבלת הסיוע על מבקש להמציא אישור ממינהלת השירות האזרחי-לאומי.
 
שירות אזרחי: אישור להטבה במשכנתא
תעודת סיום של שירות אזרחי

קבוצת ניקוד תוספת עבור כל חודש שירות חובה בצה"ל/שירות לאומי/שירות אזרחי (₪)
1,399-1,000 624
1,499-1,400 743
1,599-1,500 852
1,699-1,600 962


תוספת משכנתא בגין שירות מילואים פעיל 

מי שבמהלך שירות המילואים שלהם שירתו שש שנים לפחות, כשבכל אחת מהן עשרה ימי מילואים לפחות, יהיו זכאים לתוספת של 0.5% עבור כל 15 ימי מילואים מלאים, וזאת עד לתקרה של עד 10% לזוגות לכל אחד מבני הזוג ובמצטבר עם התוספת בגין השירות בצה"ל/שירות לאומי/שירות אזרחי עד 65%.


תוכנית 10+ 

משרד הבינוי והשיכון מסייע לזכאים אשר לאורך זמן לא הצליחו לרכוש דירה. במסגרת תוכנית 10+ ניתנת תוספת משכנתא לזכאים העונים על כל הכללים המפורטים:

 • זוג או משפחה שבראשה עומד הורה עצמאי שלהם שני ילדים ויותר.
 • שהייה בארץ ברציפות במשך 10 שנים לפחות (יציאות לחו"ל של עד חודשיים אינן פוגעות ברצף השהייה).
 • ותק של 10 שנים לפחות – כזוג או כמשפחה שבראשה עומד הורה עצמאי.
 • ממצים כושר השתכרות – מקבלים קצבת קיום של המוסד לביטוח לאומי או לפחות אחד המבקשים עוד במשרה מלאה וההכנסה הכוללת של המשפחה משכר:

שנה ממוצע הכנסה חודשי
2010 6,731
2011 6,993
2012 7,177

 העומדים בכל התנאים יוכלו לקבל תוספת משכנתא בסך 132,000 ₪ ב-3% ריבית שנתית ל-28 שנים בהחזר חודשי התחלתי של 654 ש"ח.

הערות:

 • סיוע זה ניתן נוסף לזכאות האישית.
 • לרוכשים דירה באזורי עדיפות לאומית, תינתן תוספת זו רק אם למשפחה ארבעה ילדים לפחות.


תוספת משכנתא הניתנת ביישובים 

תוספת נגב

על פי חוק הלוואות לדיור, התשנ"ב-1992, זכאים יקבלו תוספת משכנתא לרכישת ביתם או לבניית ביתם ביישובים בנגב. סכום המשכנתא נקבע על פי היישוב והא עומד על סך של 48,000–84,000 ₪. למי שצברו פחות מ-1,000 נקודות, המשכנתא תינתן בריבית ממוצעת על פי פרסומי בנק ישראל, ולכל היותר בריבית של 3%.

מענק ביטחוני
על פי חוק הלוואות לדיור, התשנ"ב-1992 ניתנים מענקים ביטחוניים בגין דרישות מיגון מיוחדות על פי קביעת פיקוד העורף.  ביום 20.12.2010 עודכנה רשימת היישובים. להלן רמת המענקים וסכומיהם:

רמת המענק בנייה עצמית או רכישת דירה בבנייה צמודת קרקע, הרחבת דירה בבית צמוד קרקע (₪) רכישת דירה חדשה בבניין בן שתי קומות לפחות או הרחבת דירה בבניין כזה (₪) 
1 10,400 9,100

לגבי היישובים המופיעים ברשימה אפשר לממש את הסיוע בתנאים האלה:
במקרים של בנייה עצמית או הרחבת דירה: המצאת היתר בנייה אשר הונפק החל ב-20.12.2010, ועל פיו יש אישור לבנות ממ"ד קדמי.
במקרים של רכישת דירה חדשה: מימוש המענק יתאפשר בהסתמך על חוזה רכישה שנחתם החל ב-20.12.2010.

לגבי היישובים שנגרעו מן הרשימה אפשר לממש את הסיוע לפי הסכומים הישנים בתנאים האלה:
במקרים של בנייה עצמית או הרחבת דירה: המצאת היתר בנייה אשר הונפק לפני 20.12.2010, ועל פיו יש אישור לבנות ממ"ד קדמי.
במקרים של רכישת דירה חדשה: מימוש המענק יתאפשר בהסתמך על חוזה רכישה שנחתם לפני 20.12.2010.
 
רשימת היישובים המסווגים למענק בטחוני בגין ממ"ד קדמי


תוספת משכנתא לרוכשי דירות באזורי עדיפות לאומית

 • ברוב היישובים באזור עדיפות לאומית א' תינתן תוספת משכנתא לכל רוכשי הדירות או לבוני בתיהם. התוספת תהיה בסך 100,000 ₪, בהלוואה בריבית של 4.5% ל-20 שנה. החזר חודשי התחלתי של 617 ₪. באזור עדיפות לאומית א' המשכנתא הבסיסית תהיה לפחות בסכום שניתן לזכאים שצברו 1,500 נקודות.
 • ברוב היישובים באזור עדיפות לאומית ב' תינתן תוספת משכנתא רק לרוכשי דירות בבנייה רוויה חדשות ומ"יד שנייה". התוספת בסך   70,000 ש"ח בהלוואה בריבית של 4.5% ל-20 שנה. החזר חודשי התחלתי של 426 ₪. המשכנתא הבסיסית תהיה לפחות בסכום שניתן לזכאים שצברו 1,500 נקודות.


תוספת קו עימות


בחלק מיישובי קו העימות בצפון ניתנת תוספת משכנתא יישוביות ספציפיות.לדף זה בשפה: لهذه الصفحة بلغة Для сведений по данной странице
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
שלח לחבר
  
  
האם דף זה עזר לך?האם דף זה עזר לך?

מונחים בנושא

תעודת זכאות

המסמך המאשר את הזכאות לסיוע בדיור, את רמת הסיוע ואת התנאים והמגבלות שנקבעו.

משפחה שבראשה עומד הורה עצמאי (חד-הורית)
הורה יחיד, ובתנאי שאינו גר עם ידוע בציבור*, עם ילד/ים שנמצאים בחזקתו ומצבו/ה האישי: אלמן/נה, גרוש/ה, רווקה עם יל...
הרחבה