שלבים בקבלת סיוע בשכר דירה
 
פורטל השירותים והמידע של ממשלת ישראל משרד הבינוי - דף הבית
סיוע בדיורשלב ראשון: הרשמה ובחינת זכאות 

את הבקשה לסיוע בשכר דירה בשוק הפרטי ניתן להגיש בכל אחד מסניפי החברות הנותנות שירותים למבקשי סיוע בשכר דירה ברחבי הארץ:

שם החברה מוקד ארצי
מ.ג.ע.ר 8583*
מילגם 1599-563-007
עמידר 6266*


לצורך הגשת הבקשה לסיוע בשכר דירה ובחינת הזכאות יש להמציא את המסמכים הבאים:
 • תעודת זהות הכוללת את הספח וכן תעודת זהות של ילדים בוגרים (עד גיל 21) הגרים עם המבקשים.
 • נשואים צריכים להמציא תעודת נישואין או אישור על הרשמה לנישואין.
 • גרושים צריכים להמציא גם תעודת גירושין והסכם גירושין שקיבל תוקף של פסק דין סמוך ולפני הגירושין. מי שנמצאים בהליכי גירושין צריכים להמציא אישור מעודכן מן הרבנות על פתיחת תיק גירושין הפעיל שנה לפחות.
 • זוג ידועים בציבור צריכים למלא טופס הצהרה של זוג בדבר היותם ידועים בציבור ולחתום עליו בפני עורך דין. אם בני הזוג מחזיקים ב"תעודת זוגיות" מטעם ארגון "משפחה חדשה", אין צורך לחתום על הטופס בפני עורך דין אלא רק בפני מנהל הסניף.
 • במקרה של היריון – אישור ממוסד רפואי מוכר על היריון מחודש חמישי.

אישורי הכנסה

 • מי שמתקיים משכר עבודה, צריך להציג ששה תלושי שכר אחרונים ותדפיסי עו"ש עבור ארבעה חודשים אחרונים הסמוכים להגשת הבקשה.
 • מי שמתקיים מקצבת הבטחת הכנסה או מקצבת אי-מיצוי כושר השתכרות, צריך להמציא אישור של המוסד לביטוח לאומי על קבלת הקצבה בחודש הקודם. מי שמתקיים מקצבת אי-מיצוי כושר השתכרות מהמוסד לביטוח לאומי ימציא אישור בו מצוין סוג הגמלה, סוג הנכות זמנית/יציבה/קבועה, אחוזי נכות, דרגת אי-מיצוי כושר, גובה קצבת הנכות לחודש ותאריך תחילת התשלום. 
 • במקרה בו אחד מבני הזוג מקבל קצבת אי-מיצוי כושר השתכרות, יש להמציא אישור מהביטוח הלאומי אם הקצבה כוללת תוספת בגין בן זוג/ילדים במידה ויש.
 • קשישים המקבלים השלמת הכנסה ימציאו אישור של המוסד לביטוח לאומי על קבלת קצבה, בציון תאריך תחילת התשלום.
 • נכי המלחמה בנאצים צריכים להמציא אישור ממשרד האוצר על קבלת הקצבה.
 • זכאים המקבלים קצבת מזונות מהביטוח הלאומי צריכים להמציא אישור מהביטוח הלאומי על קבלת הקצבה.


אישורים נוספים

 • עולים צריכים להמציא גם תעודת עולה.
 • עגונות צריכות להמציא אישור של הרבנות על עגינות.
 • משפחות שבראשן עומד הורה עצמאי (חד-הוריות) צריכות למלא גם תצהיר על מגורים ללא ידוע בציבור.

יש למלא טופס בקשה לסיוע בדיור. ההרשמה כרוכה בתשלום של 30 ₪. 

הבהרות

 • דיירי השיכון הציבורי אשר החזירו את דירותיהם אינם מחויבים בהמצאת אישור המעיד על החזרת הדירה.
 • מקבלי סיוע קודם מהמשרד גם כן אינם נדרשים להמציא מסמכים על מימוש הסיוע בעבר.

בדיקה ואימות

קביעת הזכאות לסיוע בשכר דירה כרוכה לעתים בבדיקות שעורך משרד הבינוי והשיכון, כגון חקירות לאימות נתונים, המאריכות את משך הטיפול בבקשה. 

הנפקת תעודת זכאות

לאחר ביצוע הבדיקות הנדרשות ינפיק משרד הבינוי והשיכון תעודת זכאות שתועבר למגישי הבקשה באמצעות החברה הנותנת שירותים למבקשי סיוע בשכר דירה שאליה פנה הזכאי.

תעודת הזכאות היא המסמך המאשר את הזכאות, ומפרט את רמת הסיוע ואת התנאים והמגבלות שנקבעו. תוקף תעודת הזכאות הוא לשנה מיום הגשת הבקשה לסיוע בדיור. במהלך השנה שבה תעודת הזכאות בתוקף, יש לדווח על שינויים כגון: שינוי במצב האישי, שינויים בנושא בעלות על הדירות ושינויים לגבי תעסוקה, הכנסה וכו'.שלב שני: מימוש הסיוע בשכר דירה על ידי הזכאים 

מי שנמצאו זכאים לסיוע בשכר דירה יצטרכו להמציא בפני החברה הנותנת שירותים למבקשי סיוע בשכר דירה את המסמכים הבאים:
 • חוזה שכירות תקף בשוק החופשי, שלא מבני משפחה מקרבה ראשונה.
 • חתימה על כתב התחייבות.
 • אם מתקיימים מקצבאות הביטוח הלאומי יש להביא אישורי הכנסה תקפים.


יישובים שבהם ניתן הסיוע

מענק שכר הדירה יינתן רק ביישובים שהוגדרו יישובים המזכים בסיוע בשכר דירה בשוק הפרטי, למעט:

 • נכים שלהם אי כושר השתכרות של 75% ויותר, המקבלים את הסיוע בכל היישובים.
 • דרי רחוב.
 • נשים מוכות.


סכומי הסיוע בשכר דירה 


תוקף האישורים 

הסיוע יינתן כל עוד האישורים המקנים את הסיוע תקפים. בתום התקופה וכל עוד תעודת הזכאות בתוקף יש להציג אישור עדכני כדי להמשיך ולקבל סיוע.

האישור משך תוקף האישור
לפי מבחן הכנסה שנה
הבטחת הכנסה וקצבת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי שלושה חודשים 
נכים המקבלים קצבת אי מיצוי-כושר השתכרות יציבה שנה
נכים המקבלים קצבת אי-מיצוי כושר השתכרות זמנית שישה חודשים
קשישים  האישור תקף ללא הגבלת זמן; קשישים יידרשו להמציא אישורים מהמוסד לביטוח הלאומי רק פעם אחת
משפחות נכים המקבלים קצבת אי-מיצוי כושר השתכרות יציבה  שישה חודשים
משפחות נכים המקבלים קצבת אי-מיצוי כושר השתכרות זמנית  שישה חודשים

 

כל הזכאים צריכים להציג בפני החברות המטפלות במבקשי סיוע בשכר דירה את המסמכים המקנים להם את הזכאות לסיוע בשכר דירה בכל חידוש תקופת השכירות, פרט לקבוצות הזכאים הבאות:

 • עולה משנה שנייה
 • משפחות עולים שבראשן עומד הורה עצמאי
 • קשישים עולים


ערעור על גובה זכאות או על דחייה של בקשת סיוע בשכר דירה 

קיימת אפשרות לערער על גובה הזכאות לסיוע בשכר דירה או על דחיית זכאות בפני ועדות ערעורים של משרד הבינוי והשיכון:
 • ועדת חריגים עליונה – דנה בבקשות לסיוע החורג מהכללים.
 • הוועדה הציבורית לערעורים – דנה בערעורים על החלטות הוועדה העליונה.

את הערעור יש להגיש באמצעות סניף החברה הנותנת שירותים למבקשי סיוע בשכר דירה בצירוף מסמכים התומכים בבקשה לקביעת זכאות חריגה. הערעור מועבר למשרד הבינוי והשיכון ונידון בוועדה המתאימה.

רשימת המסמכים התומכים בבקשה לקביעת זכאות חריגה:

 • מכתב בקשה.
 • אישורי הכנסה: הבהרה: לצורך ערעור לוועדה הציבורית לערעורים מי שהמציא אישורי הכנסה כנדרש בעת ההרשמה והגשת הבקשה לוועדת חריגים עליונה, לא יידרש להמציא אישורי הכנסה עדכניים, אם טרם חלפה שנה ממועד אישורי ההכנסה עד מועד הגשת הערעור לוועדה הציבורית. כך למשל אישורי הכנסה תקפים לחודשים יולי 2011 – דצמבר 2011, יוכלו להיות מוצגים לפני הוועדה עד דצמבר 2012. 
 • דוחות רפואיים אם קיימים.
 • הבהרה בנושא דוח סוציאלי על תפקוד המשפחה: משרד הבינוי והשיכון אינו מחייב הגשת דוח סוציאלי עדכני ומותיר זאת לשיקול דעתו של המבקש. 

נוהל 08/17 - הוועדה הציבורית לערעורים בנושאי אכלוס.לדף זה בשפה: To this page in لهذه الصفحة بلغة Для сведений по данной странице
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
שלח לחבר
  
  
האם דף זה עזר לך?האם דף זה עזר לך?

מונחים בנושא

זכאי חדש
לא קיבל כל סיוע בשכר דירה (כולל קצבת שכר דירה) במועד שקדם ל 1.6.2002. קיבל סיוע בשכר דירה לפני ועד 1.6.2002 ולאח...
הרחבה 
 
תעודת זכאות

המסמך המאשר את הזכאות לסיוע בדיור, את רמת הסיוע ואת התנאים והמגבלות שנקבעו.