תנאים ומגבלות במתן הסיוע בשכר דירה
 
פורטל השירותים והמידע של ממשלת ישראל משרד הבינוי - דף הבית
סיוע בדיור


 תנאים ומגבלות במתן הסיוע בשכר דירה 

 

כל הזכאים צריכים להציג בפני החברות המטפלות במבקשי סיוע בשכר דירה את המסמכים המקנים להם את הזכאות לסיוע בשכר דירה בכל חידוש תקופת השכירות, פרט לקבוצות הזכאים הבאות:

 • עולה משנה שנייה.
 • משפחות עולים שבראשן עומד הורה עצמאי (חד הוריות)
 • קשישים עולים.

מידע כללי 

 • כספי הסיוע יועברו רק על סמך תעודת זכאות תקפה ובתנאי שהומצא חוזה שכירות.
 • הסיוע בשכר דירה מותנה בשכירת דירה או חלק מדירה במבנה קבע או חדר בבית מלון. במקרה של שכירת מבנה זמני, כגון קרוואנים, הסיוע בשכר דירה מותנה בהמצאת היתר בנייה כדין.
 • עם הצגת חוזה שכירות הזכאי יחתום על כתב התחייבות שלפיו יעמוד בתנאי התוכנית (ראו להלן "הוראות מעבר").
 • בכל קבלת סיוע נוסף על סמך אותו חוזה ובמידה ותעודת הזכאות בתוקף, יחתום הזכאי רק על טופס הוראה בלתי חוזרת להעברת הסיוע בשכר דירה לחשבון בנק של הזכאי או של המשכיר.
 • הסיוע יינתן אך ורק בעבור החודשים המצוינים בחוזה. לחוזה שתחילתו ב-15 בחודש או קודם לכן יינתן סיוע עבור אותו חודש, לחוזה שתחילתו לפני 15 בחודש לא יינתן סיוע עבור אותו חודש.
 • הסיוע מותנה במגורי הזכאי דרך קבע (רוב ימות השבוע והשנה) בדירה הנשכרת.
 • סכום הסיוע לא יעלה על 95% מגובה שכר הדירה.
 • לזכאי העונה על שני קריטריונים שונים לקבלת סיוע (לדוגמה: "זוגות לפי מבחן הכנסה" ו"הבטחת הכנסה") יינתן סיוע בסכום הגבוה יותר.
 • הסיוע יועבר בסמוך ל-5 בחודש לחשבון הבנק שימסור הזכאי: לחשבון הבנק של המשכיר או לחשבון הבנק של הזכאי עצמו, על פי בקשה של הזכאי. בפעם הראשונה ייעשה מאמץ לשלם את הסיוע בתוך שבועיים מהשלמת ההליכים הנדרשים. 


קבלת סיוע בדיעבד למשך שלושה חודשים אחרונים 

זכאי המבקש לקבל סיוע בשכר דירה בפעם הראשונה, יוכל לקבל סיוע בדיעבד עד שלושה חודשים קודמים אחרונים, בכפוף לכך שחוזה השכירות היה בתוקף ובכפוף לכללים הבאים:
 • יחיד או משפחה הזכאים בגין קצבאות קיום – הסיוע יינתן מן החודש שבו התקבלה קצבה מביטוח לאומי ולא יותר משלושה חודשים בדיעבד.
 • משפחה שנקבעה לה זכאות לסיוע בשכר דירה בשל מבחן הכנסות תקבל סיוע ממועד הגשת הבקשה לסיוע בדיור ולא יותר משלושה חודשים בדיעבד.


שינוי בדרגת הסיוע 

זכאי שקיבל סיוע בשכר דירה ובמהלך תקופת הסיוע השתנתה רמת הסיוע שלו בהסתמך על אישור ביטוח לאומי והשינוי היה לסכום סיוע גבוה יותר, יקבל את ההפרש בין רמת הסיוע החדשה לבין הרמה שלפיה קיבל סיוע בפועל. ההשוואה תיעשה לפי הסכומים הנהוגים ביום חישוב ההפרשים. ההפרשים יינתנו בעבור התקופה שממועד קבלת הקצבה על ידי הביטוח הלאומי אך לא יותר משלושה חודשים בדיעבד.

מי שהכנסתו השתנתה ולכן זכאי לסיוע גבוה יותר יוכל לקבל הפרשים לאחר הצגת אישור הכנסה עדכני.

כל שינוי במצב האישי מחייב את הזכאי לדווח למשרד. במקרה של פטירת אחד מבני הזוג השינוי ברמת הסיוע מבוצע גם ללא צורך בדיווח.


אינם זכאים לסיוע בשכר דירה 

 • לא יינתן סיוע לדירה המושכרת מקרוב משפחה של מבקש הסיוע:
  • בן/בת זוג או ידוע/ה/ בציבור, בן/בת זוג לשעבר, או ידוע/ה בציבור לשעבר.
  • ילדים ובני זוגם (בן/בת/חתן/כלה/בני זוגם).
  • הורים והורי הורים ובני זוגם (אבא/אמא/סבא/סבתא ובני זוגם.
  • נכדים ובני זוגם (נכד/נכדה ובני זוגם).
  • אחים ובני זוגם וילדיהם (אח/אחות ובני זוגם ואחיינים/ות).
  • אחים של ההורים וילדיהם (דוד/ה ובני זוגם ובן/בת דוד/ה).
 • לא יינתן סיוע לדירה המושכרת מקרוב משפחה של בן/בת הזוג של מבקש/ת הסיוע, לרבות ידוע/ה בציבור:
  • ילדים ובני זוגם (בן/בת/חתן/כלה/בני זוגם).
  • הורים והורי הורים ובני זוגם (אבא/אמא/סבא/סבתא ובני זוגם.
  • נכדים ובני זוגם (נכד/נכדה ובני זוגם).
  • אחים ובני זוגם וילדיהם (אח/אחות ובני זוגם ואחיינים/ות).
  • אחים של ההורים וילדיהם (דוד/ה ובני זוגם ובן/בת דוד/ה).
  • לא יינתן סיוע למקבלים סיוע בשכר דירה גם ממשרד הביטחון או לעולים הנמצאים בשנת הקליטה הישירה ומקבלים סל קליטה.
 • לא יינתן סיוע למתגוררים בשכירות מסובסדת בדיור הציבורי או בדיור מוגן ממשלתי לגיל הזהב.
 • לא יינתן סיוע לקשישים שאוכלסו על ידי משרד הבריאות או על ידיד משרד העבודה והרווחה בבתי אבות או בבתי דיור גיל זהב (הוסטלים).
 • לא יינתן סיוע לשוכרי דירות מגורמים המקבלים תמיכה שוטפת ציבורית או ממשלתית בנושא דיור, למעט מקבצי דיור.


הוראות מעבר 

 • החל מחודש פברואר 2014 זכאים חדשים לסיוע בשכר דירה יוכלו לממש סיוע בשכר דירה, לדירה שאינה בבעלות קרוב משפחה ("קרוב משפחה" - כהגדרתו  לעיל).
 • זכאים לסיוע בשכר דירה שהחלו במימוש הסיוע בפועל עד חודש ינואר 2014 (כולל), יוכלו לממש סיוע בשכר דירה שאינה בבעלות קרוב משפחה מקרבה: אב/אם, בן/בת, חתן/כלה, בן/בת זוג לשעבר או לידוע/ה בציבור.

שימו לב - הנחיה זו תקפה אך ורק עבור אותה הדירה בגינה מומש הסיוע בשכר דירה עד חודש ינואר 2014 (כולל).

כתב התחייבות למבצעי סיוע בשכר דירה לפי חוזה (עד סוף חודש ינואר 2014)
כתב התחייבות למבצעי סיוע בשכר דירה לפי חוזה (מחודש פברואר 2014)לדף זה בשפה: To this page in لهذه الصفحة بلغة Для сведений по данной странице
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
שלח לחבר
  
  
האם דף זה עזר לך?האם דף זה עזר לך?

מונחים בנושא

זכאי חדש
לא קיבל כל סיוע בשכר דירה (כולל קצבת שכר דירה) במועד שקדם ל 1.6.2002. קיבל סיוע בשכר דירה לפני ועד 1.6.2002 ולאח...
הרחבה 
 
תעודת זכאות

המסמך המאשר את הזכאות לסיוע בדיור, את רמת הסיוע ואת התנאים והמגבלות שנקבעו.