שיכון ציבורי
 
פורטל השירותים והמידע של ממשלת ישראל משרד הבינוי - דף הבית
סיוע בדיור


 זכאות לדירה בשכירות בשיכון הציבורי 

 
שיכון ציבורי בקרית שמונה - אחרי שיפוץ 

מלאי הדירות בשכירות בשיכון הציבורי מצומצם מאוד, בייחוד ביישובים במרכז הארץ, ולכן הוא מיועד בראש ובראשונה לזכאים השרויים במצוקה כלכלית ותפקודית.

הקצאת דירות בשיכון הציבורי לאזרחים ותיקים היא בסמכות משרד הבינוי והשיכון, ואילו לעולים חדשים ההקצאה היא בסמכות המשרד לקליטת עלייה.


מי זכאי לדירה בשכירות בשיכון הציבורי? 

הזכאות לדירה בשכירות בשיכון הציבורי ניתנת לחסרי דירה בלבד אשר עונים על הנתונים הבאים: 

 • חסרי דירה.
 • רתוקים לכיסאות גלגלים שהכנסתם אינה עולה על השכר הממוצע במשק.
 • משפחות (לרבות אלו שבראשן עומד הורה עצמאי) שלהן שלושה ילדים לפחות ואשר במשך 24 החודשים הקודמים למועד הגשת הבקשה התקיימו מקצבת הבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי או התקיימו מהכנסה מעבודה וקצבת השלמת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי במשך 12 חודשים שקדמו למועד הגשת הבקשה.

הזכאות ניתנת ביישוב המגורים של מבקש הסיוע.נכים 

נכים העונים לאחד או יותר מהתנאים הבאים יהיו זכאים לשיכון ציבורי:

 • חסרי דירה.
 • משפחה שאחד מבני הזוג הוא נכה הרתוק לכיסא גלגלים או יחיד נכה הרתוק לכסא גלגלים ובתנאי שסך הכנסותיהם אינו עולה על השכר הממוצע במשק.
 • זוג נשוי שאחד מבני הזוג נכה וזכאי לקצבת אי-כושר השתכרות יציבה בשיעור של 75% מהמוסד לביטוח לאומי כמשפחה וסה"כ הכנסות המשפחה אינן עולות על ההכנסה המזכה לדירה בשכירות בשיכון הציבורי ולהם שני ילדים ומעלה.
 • זוג נשוי, שאחד מבני הזוג נכה וזכאי לקצבת אי-כושר השתכרות יציבה בשיעור של 75% מהמוסד לביטוח לאומי כמשפחה וסה"כ הכנסות המשפחה אינן עולות על ההכנסה המזכה לדירה בשכירות בשיכון הציבורי ולהם ילד אחד לפחות שמקבל גמלת נכות בשיעור של 100% מהמוסד לביטוח לאומי.
 • זוג נשוי מעל חמש שנים ללא ילדים, שכל אחד מבני הזוג נכה וזכאי לקצבת אי-כושר השתכרות יציבה בשיעור של 75%, ובתנאי שהכנסתם אינה עולה על סף ההכנסה המזכה המתעדכנת מעת לעת.
 • זוג נשוי שכל אחד מבני הזוג נכה וזכאי לקצבת אי-כושר השתכרות יציבה בשיעור של 75% ולהם ילד אחד לפחות (לא כולל היריון),  ובתנאי שהכנסתם אינה עולה על סף ההכנסה המזכה המתעדכנת מעת לעת.

הבהרות:

נכים רתוקים לכיסאות גלגלים, בשיעור 100% נכות, צריכים להמציא אישור חתום על ידי לשכת הבריאות המחוזית של משרד הבריאות וכן דוח תפקודי סיעודי עדכני (מקופת חולים).
נכים ששיעור נכותם פחות מ-100%, נדרשים להגיש להכרעת הוועדה הרפואית של משרד הבינוי והשיכון לצורך קביעת מידת הרתיקות את המסמכים האלה:

 • אישור חתום על ידי לשכת הבריאות המחוזית של משרד הבריאות, ובו מצוין אחוזי הליקוי של מבקש הסיוע והתייחסות על מידת היותו רתוק לכיסא גלגלים (צמית או לא).
 • דוח תפקודי סיעודי עדכני (מקופת החולים).
 • דוח אורתופד/נוירולוג (לפי העניין הרפואי של מבקש הסיוע).
עדכון הגדרת נכה רתוק לכיסא גלגלים, 16.2.2014
הגדרת נכה רתוק לכיסא גלגלים, 21.9.2011

 הגדרת מעמד עולה לצורך קבלת שיכון ציבורי 

בהחלטה משותפת עם המשרד לקליטת עלייה ומשרד האוצר הוחלט כי הגדרת "עולה" לצורך הקצאת דירה בשיכון הציבורי תיחשב 15 שנים מיום העלייה.
חוזר מיום 13.11.2013


אישורי הכנסה נדרשים 

סוג ההכנסה תקופת האישורים
קצבת הבטחת הכנסה 24 חודשים שקדמו להגשת הבקשה
שכר מעבודה + קצבת השלמת הכנסה 12 תלושי שכר שקדמו להגשת הבקשה בצירוף קצבת השלמת הכנסה בגין 12 החודשים האלה
קצבת אי-כושר השתכרות יציבה של 75% בעבור החודש שקדם להגשת הבקשה
קצבת נכות זמנית 24 חודשים שקדמו להגשת הבקשה


אופן חישוב ההכנסות למשפחה לקביעת זכאות לדירה בשכירות 

החישוב מתבסס על ההכנסות ברוטו, אך לא יובאו בחשבון הרכיבים האלה:
 • פדיון חופשות.
 • בונוס כספי תלת חודשי, חצי שנתי, שנתי.
 • משכורת 13.
 • קצבת ילדים.
 • קצבת ניידות.
 • קצבת ילד נכה.
 • השתתפות בהחזר הוצאות למשפחות אומנה.
 • הבראה.
 • ביגוד.
 • גמלת שירותים מיוחדים.
 • גמלת מוגבלות קשה.


לדף זה בשפה: To this page in Для сведений по данной странице
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
שלח לחבר
  
  
האם דף זה עזר לך?האם דף זה עזר לך?

מונחים בנושא

תעודת זכאות

המסמך המאשר את הזכאות לסיוע בדיור, את רמת הסיוע ואת התנאים והמגבלות שנקבעו.

משפחה שבראשה עומד הורה עצמאי (חד-הורית)
הורה יחיד, ובתנאי שאינו גר עם ידוע בציבור*, עם ילד/ים שנמצאים בחזקתו ומצבו/ה האישי: אלמן/נה, גרוש/ה, רווקה עם יל...
הרחבה