רישום למאגר המתכננים
 
פורטל השירותים והמידע של ממשלת ישראל משרד הבינוי - דף הבית
תכנון


 רישום למאגר המתכננים (כולל מודדים) 

 שימו לב!
משרד הבינוי והשיכון מקים מחדש את מאגר המתכננים לצורך מסירת עבודות תכנון בתחום הבינוי.

מובהר בזאת כי ביום 1.1.2016 יבוטל מאגר המתכננים הקיים כיום במשרד, ועמו יבוטל הרישום
של כל בעלי המקצועות הכלולים בו. ביום זה ייכנס לתוקף המאגר החדש, והחל ממועד זה תתאפשר מסירת עבודות תכנון רק למתכננים הרשומים במאגר החדש.

שימו לב!
* גם מתכננים שהיו רשומים במאגר עד כה חייבים ברישום מחדש, וחייבים בתשלום.
* לצורך הרישום מחדש יש להיכנס לטופס הרישום באתר, ולסמן בכל התמחות שהיו רשומים בה "רישום מחדש".
* בכל עדכון פרטים יש להוריד את הטופס מחדש.

מתכנן המבקש להירשם לפחות לאחד מן המקצועות הכלולים במאגר ייבדק על ידי ראש התחום המקצועי הרלוונטי במשרד הבינוי והשיכון ויסווג בהתאם לפרטי ההשכלה, הניסיון והעבודות שביצע או שביצעו מנהלי המשרד בתחום וברמת ההתמחות המתאימים.

רשימת התמחויות מפורטת
טופס הרשמה למאגר (באמצעות דפדפן אקספלורר ופיירפוקס בלבד)

תנאי הסף לרישום למאגר  

המאגר פתוח לרישום ליחיד, שותפות, חברה, חברה בע"מ או תאגיד ובתנאי שבעל החברה או אחד מהשותפים עומד בעצמו בכל התנאים להלן: 

  1. מהנדס, אדריכל או בעל תואר אקדמי בתחום הרלוונטי ממוסד מוכר ומאושר בארץ, למעט אם צוין אחרת בתחום ספציפי.
  2. רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים בתחום הרישום המבוקש או בפנקס רלוונטי אחר, אם קיים.
  3. בעל רישיון בר תוקף לעיסוק באותם מקצועות שבהם נדרש רישיון על פי דין.
  4. אינו מועסק בעת הגשת הבקשה לרישום כשכיר ביישות עסקית, ציבורית, פרטית או אחרת.
  5. ניסיון מוכח ב-5 השנים האחרונות, לאחר קבלת התואר או רישיון העיסוק כדין, בביצוע מלא או חלקי של לפחות שלוש עבודות בהיקף הנדרש בתחום המומחיות המקצועית שאליו הוא מעוניין להירשם. מתוך שלוש העבודות האלה, לפחות אחת בוצעה על ידיו בחוזה התקשרות ישיר של המזמין עם הישות העסקית שבמסגרתה הוא מעוניין להירשם.
   בהתייחס לשתי העבודות הנוספות הנדרשות - ניתן לבצע רישום על בסיס ניסיון כשכיר, ובלבד שיוכיח המבקש כי עסק והיה מעורב באופן פעיל ברציפות בכל שלבי הכנתן ויישומן. לכל אחת מהעבודות שיוצגו יש להגיש אסמכתאות להוכחת הניסיון והמלצות ממזמין העבודה.
  6. הוא בעל הניסיון והמיומנות לעבודה עם תוכנות מחשוב ייעודיות ורלוונטיות לתחום הרישום, ואשר בידיו רישיונות כדין לשימוש בתוכנה.
 1. על המבקש להצהיר כי בידיו הידע, המומחיות והניסיון הדרושים לביצוע העבודות בתחומים ובסיווג שאליהם הוא מעוניין להירשם במאגר, בנוסח דלהלן:

  ידוע לי ואני מסכים כי: 
  א. אינני מועסק כשכיר בחברה.
 2. ב. המשרד יהיה רשאי לראיין, לבדוק ולהשתמש בכל שיטה הנראית לו לבדיקת איכות עבודתי וניסיוני, כתנאי לאישור בקשתי לרישום במאגר והנני מאשר למשרד לבצע את כל הבדיקות הקשורות והכרוכות בכך.
  ג. אין מניעה מבחינתי שמשרדכם יעביר לעיון את רישומִי במאגר לגורמים נוספים לצורך מסירת עבודות תכנון.
  ד. אין מניעה מבחינתי (גיאוגרפית, עומס עבודה, זמינות וכו') למילוי התחייבויותיי במידה והמשרד יבצע עמי התקשרות חוזית למתן שירותים לאחר רישומי במאגר.
  ה. כתנאי לביצוע התקשרות חוזית למתן שירותים עם המשרד אדרש להמציא אישור ביטוח מקצועי או ערבות לקיום התחייבויותיי (טופס כתב ערבות).
  ו. במידה שאסרב מכל סיבה שהיא (לא מסיבות רפואיות מוכחות) לביצוע שתי עבודות שיימסרו לי על ידי המשרד במהלך 12 חודשים, יוקפא רישומי במאגר למשך שנה, וסירוב נוסף יביא לביטול רישומי במאגר. הכול, בהתאם לכללים הקבועים בנוהל הפעלת מאגר המתכננים של המשרד.
  ז. אם הועסקתי בעבר במסגרת התקשרות עם משרד הבינוי, הייתה שביעות רצונו מלאה מביצוע השירותים.
  1. אינני רשאי להסב לְאַחֵר התקשרות חוזית עם המשרד, בשלמותה או בחלקה. בכפוף, לאישור ועדת המכרזים של המשרד ולתנאיה.
  2. אם יחול שינוי במידע שמסרתי בעת הרישום למאגר עלי להודיע על כך למשרד, לא יאוחר מ-30 יום מעת השינוי.
  3. אם לא יאושר רישומי למאגר הנני זכאי לערער על ההחלטה לוועדת הרישום המשרדית באמצעות כתובות המייל המפורסמות באתר האינטרנט של המשרד.


תהליך הרישום למאגר 

הרישום מותנה בתשלום 100 ₪ לחשבון 0-05036-4 בבנק הדואר.
המבקש להירשם למאגר ימלא את כל פרטי טופס הרישום על פי הנחיות המערכת.

לצורך הרישום במאגר, יש לצרף מסמכים סרוקים, אנא סרקו מראש את המסמכים האלה טרם כניסתכם לטופס האלקטרוני:

 • שובר תשלום ע"ס 100 ₪.
 • רישיון בר תוקף בנושא ההתמחות המבוקשת לרישום.
 • דיפלומה/תעודת רשום בפנקס המהנדסים/אדריכלים.
 • חומר פרסומי המתאר את פעולות החברה/רזומה.
 • המלצות ממעסיקים/נותני עבודה.
 • חומר גרפי תכנוני (תכניות, תשריטים, היתרי בנייה,הדמיות ותמונות).
 • אישור ניהול ספרים בתוקף.
 • אישור תעודת עוסק מורשה בתוקף.
 • תעודת רישום חברה/אגודה/שותפות/צילום תעודת זהות.
 • קישור לאתר אינטרנט (אם יש)


רישום בחשבות משרד הבינוי 

רישום במאגר מותנה בפתיחת תיק ספק בחשבות משרד הבינוי והשיכון, לאחר המצאת המסמכים להלן:
 • מילוי טופס בקשה לרישום בחשבות.
 • אישור בתוקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו 1976 או אישור רואה חשבון על ניהול פנקסי חשבונות.
 • אישור ניכוי מס במקור (מרשות המיסים).
 • אישור תעודת עוסק מורשה.
 • תעודת רישום חברה/אגודה/שותפות מרשם התאגידים/צילום תעודת זהות.
 • דף מידע מרשם התאגידים
 • תצלום חשבונית מס לדוגמה
 • צילום צ'ק


בחירת המתכננים 

הבחירה מתוך המאגר תיעשה על פי חוק חובת המכרזים התשנ"ב-1992 ותקנותיו ועל פי הוראות תכ"מ. במסגרת זאת הבחירה תתבצע על פי סבב מחזורי הוגן המעניק למשרד את מרב היתרונות, בהתחשב במיקום הגאוגרפי של משרד המתכנן, באופי העבודה המבוקשת ובעומס העבודות האחרות שהמשרד הטיל עליו. כשמדובר בהמשך עבודה, או כאשר יש יתרון מיוחד למתכנן מסוים, תקבל הוועדה לבחירת המתכננים החלטה על פי מכלול השיקולים.
המשרד אינו מתחייב למסור עבודות כלשהן לכל אחד מן הרשומים במאגר והוא יפעל על פי שיקול דעתו הבלעדי.כניסה למאגר המתכננים והמודדים 

משרד הבינוי והשיכון מנהל מאגר ממוחשב של בעלי מקצועות לתכנון, לייעוץ, לתיאום, לניהול ולפיקוח על פרויקטים, למיפוי ומדידות, למורשי חפירות הצלה וכדומה בעבור אגפי המטה והמחוזות של המשרד. המאגר מסווג את הנרשמים לקבוצות לפי התמחות ולפי רמת התמחות אשר נקבעות בהתאם לקריטריונים של הכשרה פורמלית וניסיון מעשי.

כניסה למאגרפרטים ליצירת קשר לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
שלח לחבר
  
  
האם דף זה עזר לך?האם דף זה עזר לך?

מונחים בנושא

ועדת היגוי תכנון
ועדת ההיגוי תורכב מן הנציגים האלה: המזמין ואנשיו (מאגפי המשרד השונים ומן המחוז הרלוונטי); הרשויות המקומיות הכלול...
הרחבה 
 
פרוגרמה
פרוגרמה של שכונה חדשה קובעת את היקפה מבחינת מספר יחידות דיור, הקרקעות המופנות לשטחי ציבור פתוחים, למוסדות ציבור ...
הרחבה